Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล56

608 vues

Publié le

คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2013)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
โดยนายวันฉลอง เศรษฐบุตร
ร.ร.คูซอดประชาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล56

 1. 1. การตั้งชื่อผู้ใช้งาน(Username) ให้ตั้งตามข้อกาหนดดังนี้มิเช่นนั้นจะไม่เปิ ดใช้งาน- ใช้อักษรภาษาอังกฤษ a ถึง z ได้ทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ห้ามใช้ตัวอักษรและพยัญชนะภาษาไทย- ใช้ตัวเลข 0-9- ห้ามมีช่องว่างและตัวอักขระพิเศษเช่น - _ " , . : ; ! @ # $ % ^ & * ( ) { } +- ความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษรช่องที่สัญลักษณ์ * ห้ามเว้นว่าง
 2. 2. Tip
 3. 3. kpsict2013…......
 4. 4. เมนูหลักข้อมูลรหัสโรงเรียนข้อมูลผู้ใช้งาน
 5. 5. เมนู โรงเรียนสำหรับแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำน
 6. 6. เมนู โรงเรียนแก้ไขข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน เช่น ข้อมูลทั่วไป,ชั้นเรียนที่เปิดสอน,กำหนดจำนวนห้อง
 7. 7. เมนู โรงเรียนแก้ไขข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน เช่น ข้อมูลทั่วไป,ชั้นเรียนที่เปิดสอน,กำหนดจำนวนห้อง
 8. 8. เมนู โรงเรียนแก้ไขข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน เช่น ข้อมูลทั่วไป,ชั้นเรียนที่เปิดสอน,กำหนดจำนวนห้องกรณี กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถบันทึกได้Tip
 9. 9. เมนู โรงเรียน >> ซ้ำชั้นซ้ำชั้น ทำหน้ำที่ จัดกำรให้เด็กอยู่ชั้นเดิมในปีปัจจุบันถ้ำเป็นกรณีซ้ำชั้น-ศึกษำต่อที่อื่น ให้ทำกำร “ซ้ำชั้น” เด็กสิ้นปี 55 เข้ำมำในปี 56แล้วค่อยไปทำย้ำยออก หรือถ้ำนักเรียนไม่ศึกษำต่อ ให้ไปทำในเมนู“จบกำรศึกษำต่อที่อื่น / ไม่ศึกษำต่อ”DMC2013Tip
 10. 10. 2.1 จบกำรศึกษำต่อที่อื่น/ไม่ศึกษำต่อ ทำหน้ำที่ ลบเด็กออกจำกทะเบียนนักเรียน [ ม. 6 ]ม.6
 11. 11. 2.2 จบกำรศึกษำ/ศึกษำต่อที่เดิม ทำหน้ำที่ เลื่อนชั้นเด็กขึ้นในระดับชั้นต่อไป [ ม. 3 ]ถ้ำเด็กจบกำรศึกษำต่อที่เดิมก็ให้ไปทำอีกเมนู “เลื่อนชั้น / จบกำรศึกษำต่อที่เดิม”ม.3Tip
 12. 12. การแก้ไขเมื่อทาการจบการศึกษาต่อที่อื่น/ไม่ศึกษาต่อ ผิดคนทาการย้ายเข้านักเรียนคนเดิม เข้ามายังห้องเดิม ชั้นเดิมและเลขประจาตัวนักเรียนเดิม [ศึกษาการย้ายเข้า]Tipจบการศึกษาต่อที่อื่น/ไม่ศึกษาต่อ
 13. 13. เลื่อนชั้น / จบกำรศึกษำต่อที่เดิม ทำหน้ำที่ เลื่อนชั้นให้เด็กเรียนชั้นสูงกว่ำเดิม[ ม. 5 -> ม. 6 ] , [ ม. 4 -> ม. 5 ] , [ ม. 3 -> ม. 4 ] , [ ม. 2 -> ม. 3 ] , [ ม. 1 -> ม. 2 ]กรณีเลื่อนชั้น-ศึกษำต่อที่อื่น ให้ทำกำร “เลื่อนชั้น” เด็กสิ้นปี 55 เข้ำมำในปี 56แล้วค่อยไปทำย้ำยออก หรือถ้ำนักเรียนไม่ศึกษำต่อ ให้ไปทำในเมนู“จบกำรศึกษำต่อที่อื่น / ไม่ศึกษำต่อ”Tip
 14. 14. กรณีเลื่อนชั้น-ซ้ำชั้นผิดคนเข้ำไปที่เมนู โรงเรียน >> ทะเบียนนักเรียน เพื่อค้นหำนักเรียนที่ต้องกำรแก้ไขTip
 15. 15. กรณีเลื่อนชั้น-ซ้ำชั้นผิดคนเข้ำไปที่เมนู โรงเรียน >> ทะเบียนนักเรียน เพื่อค้นหำนักเรียนที่ต้องกำรแก้ไขTip
 16. 16. เมนู โรงเรียน >> ย้ำยเข้ำนักเรียนย้ำยเข้ำนักเรียน หน้ำที่ นำนักเรียนย้ำยเข้ำทะเบียนของโรงเรียนในปีปัจจุบัน
 17. 17. 4.1 หลังจำกกด Enter ถ้ำขึ้นสีแดงไม่พบเลขบัตรประชำชน ให้ลองตรวจสอบว่ำพิมพ์ผิดหรือไม่ถ้ำเลขบัตรประชำชนที่พิมพ์ไปนั้นถูกต้องแล้ว ให้คุณเปลี่ยนจำกกำรย้ำยเข้ำไปทำเมนู“เพิ่มนักเรียน” แทน
 18. 18. หลังจำกกรอกข้อมูลนักเรียนย้ำยเข้ำครบถ้วนถูกต้องแล้ว กดจะพบข้อควำม
 19. 19. Tipกดค้นหำด้วยปุ่ม ในหน้ำรำยกำรนักเรียนที่ย้ำยเข้ำจะพบชื่อนักเรียนที่เรำย้ำยเข้ำไป ดังภำพสถำนะกำรย้ำยเข้ำนักเรียน• สำเร็จ หมำยควำมว่ำ มีกำรย้ำยเข้ำ และโรงเรียนเก่ำย้ำยออก/จบกำรศึกษำ/จำหน่ำยมำเรียบร้อยแล้ว เด็กคนนี้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนทันที• รอเข้ำ/ไม่สำเร็จ หมำยควำมว่ำ โรงเรียนเก่ำยังไม่ได้ทำกำรย้ำยออก/จบกำรศึกษำ/จำหน่ำยเด็กนักเรียนคนนี้ออกจำกโรงเรียน หรือ โรงเรียนเก่ำทำกำรเลื่อนชั้นให้เด็กไปศึกษำอยู่ในโรงเรียนเดิม
 20. 20. เมนู โรงเรียน >> เพิ่มนักเรียนเพิ่มนักเรียน หน้ำที่ เพิ่มนักเรียนเข้ำใหม่/ย้ำยเข้ำนักเรียน เป็นเด็กใหม่ที่พึ่งเข้ำเรียน หรือย้ำยมำจำกนอกสังกัด หรือเป็นเด็กที่ถูกลบข้อมูลไปในปีกำรศึกษำก่อน ทำให้ไม่พบในฐำนข้อมูล DMC
 21. 21. กรอกข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วน โดยเฉพำะช่องสีแดงเป็นกำรบังคับให้มีข้อมูลในช่องห้ำมเว้นว่ำงมิฉะนั้น จะไม่สำมำรถบันทึกกำรเพิ่มนักเรียนได้ โดยรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี้1. เลขประชำชน 13 หลัก (ถ้ำไม่มีให้ใส่เป็นรหัส G)รหัส G สร้ำงด้วยตัวอักษร G ตำมด้วยรหัส smis 8 หลัก และตัวเลขไล่ไปอีก 4 หลักสำหรับคำแนะนำให้ใช้ G รหัส smis และปีคือ 56 ตำมด้วยเลขตำมลำดับ 2 หลักเพื่อกันควำมสับสนในกำรตั้งรหัส G ในแต่ละปี ตัวอย่ำง G330120035601 , G3301200356022. ข้อมูลอื่นๆ (กรอกให้ครบถ้วน)ถ้ำไม่ทรำบหรือไม่มีข้อมูลในช่องใด ให้ใส่ – หรือ 0 ตำมคำอธิบำยแต่ละชนิด
 22. 22. Tipกดค้นหำด้วยปุ่ม ดูรำยกำรนักเรียนที่เพิ่มเข้ำไป ดังภำพ
 23. 23. กรณีย้ำยเข้ำหรือเพิ่มนักเรียนผิดคนเข้ำไปที่เมนู โรงเรียน >> ย้ำยออก เพื่อย้ำยนักเรียนที่ผิดพลำดTipทำกำร ย้ำยออก นักเรียนคนนั้นโดยเร็วที่สุด เพรำะนักเรียนที่ย้ำยเข้ำอำจจะศึกษำอยู่ที่อื่นอยู่แล้วและจะปรำกฏในหน้ำนักเรียนซ้ำด้วย
 24. 24. เมนู โรงเรียน >> ย้ำยออกย้ำยออก หน้ำที่ เป็นกำรจำหน่ำยนักเรียนออกไปศึกษำต่อที่อื่น หลังจำกบันทึก นักเรียนจะถูกลบออกจำกทะเบียนนักเรียนทันที
 25. 25. 1. กดที่เมนูย้ายออก
 26. 26. กรณีย้ำยออกผิดคนเข้ำไปที่เมนู โรงเรียน >> ย้ำยเข้ำ เพื่อย้ำยนักเรียนที่ผิดพลำดเข้ำทะเบียนนักเรียนเดิม ด้วยข้อมูลเดิมของนักเรียนTip
 27. 27. เมนู โรงเรียน >> ออกกลำงคัน/จำหน่ำยกำรออกกลำงคัน / จำหน่ำย เป็นกำรบันทึกข้อมูลกำรจำหน่ำยนักเรียน,หรือกำรจำหน่ำยนักเรียนออกกลำงคัน หลังทำกำรบันทึกแล้ว นักเรียนจะถูกลบออกจำกทะเบียนนักเรียนทันที
 28. 28. 1. กดที่เมนูออกกลางคัน/จาหน่าย
 29. 29. กรณีจำหน่ำยผิดคนเข้ำไปที่เมนู โรงเรียน >> ย้ำยเข้ำ เพื่อย้ำยนักเรียนที่ผิดพลำดเข้ำทะเบียนนักเรียนเดิม ด้วยข้อมูลเดิมของนักเรียนTip
 30. 30. 1. กดที่เมนูจัดห้องเรียน
 31. 31. เป็นตำรำงรำยงำนนักเรียนซ้ำต่ำงโรงเรียน / รอย้ำยออก / รอจบกำรศึกษำโดยให้เจ้ำหน้ำที่โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลกำรซ้ำนักเรียนกับเจ้ำหน้ำที่โรงเรียนปลำยทำงที่ซ้ำ
 32. 32. เป็นตำรำงรำยงำนจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้น จำแนกตำมแต่ละห้องตำรำงนี้จะถูกนับโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกำรเปลี่ยนจำนวนในทะเบียนนักเรียน
 33. 33. เป็นตำรำงรำยงำนจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องในแต่ละชั้น จำแนกตำมเพศซึ่งตำรำงนี้จะถูกนับโดยอัตโนมัติเช่นกัน
 34. 34.  นำยวันฉลอง เศรษฐบุตร 082-7516003 โรงเรียนคูซอดประชำสรรค์ จ.ศรีสะเกษ Facebook : ค้นหำ สำรสนเทศนักเรียน สพม. ศรีสะเกษ-ยโสธร

×