Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par MI (20)

Publicité

คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท

  1. 1. คำสอนของหลวงพ่อชำ สุภัทโท ผมก็บวชมำ เข้ำวัดตั้งแต่อำยุ ๙ ขวบ เลยพยำยำมมันอยู่อย่ำงนี้ แต่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกสมัยก่อน มำรู้เมื่อเป็นพระนั่นแหละ พอบวชมำแล้ว โอ้โฮ้! มันกลัวทั้งนั้นแหละ มันคล้ำยๆว่ำเห็นกำมที่เขำอยู่นะ ไม่เห็นควำมสนุกกับเขำ แต่เห็นควำมทุกข์มำกกว่ำ มันคล้ำยๆกับกล้วยน้ำว้ำใบหนึ่ง เรำไปทำนมัน มันก็หวำนดีอยู่ มันมีรสหวำนก็รู้อยู่
  2. 2. แต่เวลำนี้ รู้อยู่ว่ำเขำเอำยำพิษไปฝังไว้ในกล้วยใบนั้น แม้จะรู้อยู่ว่ำมันหวำนเท่ำไรก็ช่ำง ถ้ำกินไปแล้วมันจะตำยใช่ใหม? ควำมเห็นมันเป็นเช่นนั้นทุกที ว่ำจะกินก็เห็นยำพิษฝังอยู่ในนั้นทุกทีนั่นแหละ มันก็เลยถอยออกมำเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีอำยุพรรษำมำกขนำดนี้แล้ว ถ้ำเรำมองเห็นแล้ว มันก็ไม่น่ำกินเลยนะ

×