Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

What buddhist should know 1

185 vues

Publié le

เรื่องควรรู้ของชาวพุทธ1

Publié dans : Développement personnel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

What buddhist should know 1

 1. 1. “คนเรามันไม่ได้วิเศษเพราะการกินผักกินเนื้อนะ แต่มันวิเศษด้วยการกินเพราะการพินิจพิจารณาโดยแยบคาย” หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 2. 2. “ถ้าไม่ต้องการเกิดอีก มีสติระวังรักษาศีลตลอดชีวิต มีสติระวังไม่ทาชั่วทางกาย ใจ มีสติระวังถอนความยินดีและความไม่ยินดี ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (การถอนความยินดีคือ สักว่ารู้ทางตา หู จมูก ลิ้น การ ใจ) เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ อวิชชา โมหะเป็นอันถูกละ จิตหยุดปรุงแต่ง ภพชาติจึงดับไป” หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 3. 3. ปากของคนพูดจริงพูดเท็จได้ แต่จิตไม่เคยบอกเท็จในเรื่องกรรม พอตายไปแล้วยมบาลไม่ต้องถามให้ยาก จิตเราที่บันทึกกรรมดีกรรมชั่วจะอธิบายบอกเล่าให้ฟังเอง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 4. 4. จิตติดที่ไหน ย่อมไปเกิด ณ ที่นั้น จิตติดเรือนก็อาจจะมาเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกได้ แม้แต่พระภิกษุติดจีวร ยังไปเกิดเป็นเล็น น่าหวาดกล้วนัก แล้วกิเลสมีร้อยแปดประตู พุธโธมีประตูเดียว เพราะฉะนั้นให้ฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคย วาระที่เราเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ จะเข้าจิตได้ทันหรือเปล่า
 5. 5. ถ้ากินเจมันประเสริฐเป็นบุญใหญ่นัก วัวควายก็คงเป็นพระอรหันต์หมดแล้ว คนเราจะกินอะไรไม่สาคัญ สาคัญที่ว่ากิเลสตัณหาตัดได้หรือเปล่า แล้วการกินเจก็ไม่ช่วยให้กิเลสตัณหาลดลง แต่ถ้าจะกินเพื่อสุขภาพละก็อนุโมทนา
 6. 6. กรรมเก่าไม่มีใครลบล้างได้ กรรมปัจจุบันจะช่วยเจ้าเอง จงจาไว้ลูกเอ๋ย กรรมที่ทาด้วยเจตนาไม่ว่าดีหรือชั่ว ย่อมมีผลกับผู้กระทานั้นทั้งสิ้น ไม่มีพรหมเทพองค์ใดจะช่วยเจ้าลบล้างกรรมนั้นได้ เจ้าต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการสวดมนต์ ภาวนา แผ่เมตตา ผลแห่งบุญอันเป็นกรรมปัจจุบันจะช่วยเจ้าเอง สมเด็จโต พรหมรังสี
 7. 7. ทุกข์นี่แหละจะทาให้เราฉลาดขึ้น ทาให้เกิดปัญญา สุขนั่นสิ มันจะปิดหูปิดตาเรา ความสุขสบายทั้งหลาย จะทาให้เราประมาท หลวงพ่อชา สุภัทโท
 8. 8. “ทาอย่างไรจึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้” หลวงปู่ดูลย์ตอบว่า “ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทัน เมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง” หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 9. 9. เรื่องสร้างวัดอย่ามาคุยกับเรา เลิกสร้างวัดแล้ว จะสร้างโรงเรียน สร้างอนามัย หรือสร้างโรงพยาบาล หาเครื่องมือให้หมอเขาทางาน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 10. 10. ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ ยกเว้นความดี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

×