Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Slide to slideshare

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
1


                 จาก... แผ่ นใส สู่ SlideShare
                           ...
2




                   ภาพที่ 2 โปรแกรม PowerPoint แต่ละรุ่น

     และด้ วยกระแสความเจริ ญก้ าวหน้...
3


ความสามารถของ Slideshare.net

     ต่ อไปนีขอเรียกเว็บไซต์ slideshare.net ย่ อๆ ว่ า “SlideShare ”
        ...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
งานIta
งานIta
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Similaire à Slide to slideshare (20)

Publicité

Plus par Wichit Chawaha (20)

Publicité

Slide to slideshare

 1. 1. 1 จาก... แผ่ นใส สู่ SlideShare อ. วิชิต ชาวะหา การนาเสนอผลงาน การใช้ สื่อเพื่อประกอบการเรี ยนการสอน ในยุคดังเดิม คงปฏิเสธค่อนข้ างยาก ว่า ้ แผ่นใส เครื่ องฉายภาพข้ ามศีรษะ ปากกาเขียนแผ่นใส ฯลฯ ยังคงอยูในความทรงจาของผู้ที่เคยใช้ งานมาไม่มาก ่ ก็น้อย ถึงแม้ ปัจจุบนนี ้จะไม่คอยพบเห็นการใช้ งานวัสดุ/อุปกรณ์ ที่กล่าวมาแล้ ว มากนักก็ตามที เผลอๆ อาจถูก ั ่ เก็ บไว้ ในมุมใด มุมหนึ่งของอาคาร หรื อห้ องเรี ยน ด้ วยซาไป ปล่อยให้ ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ดีกว่า ้ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง เป็ นกระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว และรุ น แรงอย่ า งมาก อย่างโปรแกรม PowerPoint ที่พบเห็นกันแพร่หลายในปั จจุบน ั ภาพที่ 1 เครื่ องมือการนาเสนอด้ วย เครื่ องฉายภาพข้ ามศีรษะและแผ่นใส ปั จ จุ บัน การน าเสนอผลงาน การน ามาใช้ เพื่ อ เป็ นสื่ อ (การเรี ย นการสอน) เพื่ อ ถ่ า ยทอดเนื อ หาไปยัง ้ กลุ่มเปาหมาย (นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา) คงมีอยู่น้อยมากที่จะไม่ร้ ู จัก โปรแกรมการนาเสนอที่ได้ รับความนิยมสูงสุด ้ อย่าง PowerPoint นามาใช้ กันอย่างแพร่ หลาย ก่อนอื่นต้ องยอมรับว่า มีโปรแกรมอยู่มากมาย แตกต่างกันไปตามที่ ผู้ผลิต นามาวางจาหน่ายกัน ในบทความนีจาขอกล่าวเฉพาะโปรแกรม ้ PowerPoint เนื่องจากเหตุผลข้ างต้ นทีได้ กล่าวไปแล้ ว โปรแกรม PowerPoint มีอยู่กลายรุ่ น (Version) ในช่วงระยะกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา เช่น PowerPoint 97, 2003, 2007 และรุ่ นล่าสุด PowerPoint 2010 ดังภาพ เอกสารประกอบการเรียนวิชา (0012005) Computer and Presentation | อ.วิชิต ชาวะหา
 2. 2. 2 ภาพที่ 2 โปรแกรม PowerPoint แต่ละรุ่น และด้ วยกระแสความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีอิ นเทอร์ เน็ต การติดต่อสื่อสาร จึงไม่ถูกจากัดอยู่เฉพาะ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ สวนบุคคล หรื อโน้ ตบุ๊ก อีกต่อไปแล้ ว แนวคิดการแบ่งปั นองค์ความรู้ (Share) ก็กาลังได้ รับความ ่ นิยมคู่กันไปเช่นเดียวกับความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีเว็บ (Web 2.0) บทความนี ้จะขอแนะนาเว็บไซต์ที่จะนา ผลงานนาเสนอ ออกเผยแพร่สสายตาชาวโลกกัน นันคือ เว็บไซต์ www.slideshare.net ู่ ่ ภาพที่ 3 เว็บไซต์ www.slideshare.net เอกสารประกอบการเรียนวิชา (0012005) Computer and Presentation | อ.วิชิต ชาวะหา
 3. 3. 3 ความสามารถของ Slideshare.net ต่ อไปนีขอเรียกเว็บไซต์ slideshare.net ย่ อๆ ว่ า “SlideShare ” ้ ความสามารถโดยทัวไปของ SlideShare ่  นาสไลด์ผลงานนาเสนอไปเผยแพร่สู่ บล็อก หรื อ เว็บไซต์สวนตัว ของคุณเอง ่  แบ่งปั นสไลด์สสายตาสาธารณะ หรื อ จะแบ่งให้ เฉพาะกลุมเพื่อนสมาชิกก็ทาได้ ู่ ่  ผนวก เสียงบรรยาย ไปยังสไลด์ได้ แบบสดๆ  รวมกลุมสมาชิกที่สนใจเรื่ องเดียวกันได้ ใน SlideShare ่  ดาวน์โหลดสไลด์ที่เพื่อสมาชิกแบ่งปั นให้ (Share files) เริ่มต้ นใช้ งาน SlideShare เราสามารถเข้ าใช้ บริ การของ SlideShare ได้ โดยการสมัครสมาชิก ที่เว็บไซต์ www.slideshare.net โดยมีขนตอน ดังนี ้ ั้  ไปที่ http://www.slideshare.net/signup แล้ วกรอกข้ อมูล username, e-mail , Password เพื่อสมัครสมาชิก เอกสารประกอบการเรียนวิชา (0012005) Computer and Presentation | อ.วิชิต ชาวะหา
 4. 4. 4  เลือก Account Type มีให้ เลือกว่าต้ องการจะเป็ นสมาชิกของ SlideShare แบบใด ผู้ใช้ สามารถ เลือกรูปแบบได้ ดังรูป  คลิกปุ่ ม ก็เป็ นอันเสร็ จสิ ้นการสมัครสมาชิก เริ่มต้ นใช้ งาน SlideShare  Log in เข้ าระบบ ที่ http://www.slideshare.net/login แล้ วกรอก username or email และ Password (ใช้ ตวเดียวกันกับที่สมัครใช้ งาน) แล้ วคลิกปุ่ ม ั ดังภาพ  จากนันจะปรากฏหน้ าจอแสดงการเข้ าใช้ งานระบบ โดยในตัวอย่างนี ้ ผู้ใช้ งานสมัครใช้ งานจาก User เป็ น ้ wichit ฉะนัน SlideShare จะกาหนด URL ให้ โดยอัตโนมัติ เป็ น ้ เอกสารประกอบการเรียนวิชา (0012005) Computer and Presentation | อ.วิชิต ชาวะหา
 5. 5. 5 http://www.slideshare.net/wichit ดังภาพ การนาสไลด์ (Upload files) ขึนสู่เว็บ SlideShare ้  หลังจากที่ Login เข้ าสูระบบแล้ ว หากต้ องการนาไฟล์ (PowerPoint) เพื่อเผยแพร่ผานอินเทอร์ เน็ต จาก ่ ่ เว็บไซต์ SlideShare ผู้ใช้ สามารถดาเนินการได้ โดยมีขนตอน ดังนี ้ ั้ 1) คลิกปุ่ ม 2) คลิก เพื่อค้ นหาไฟล์ในเครื่ องฯ 3) เลือกไฟล์ (PowerPoint) ที่ต้องการนาขึ ้นสูเ่ ว็บ SlideShare 1 2 3 เอกสารประกอบการเรียนวิชา (0012005) Computer and Presentation | อ.วิชิต ชาวะหา
 6. 6. 6  หน้ าจอแสดงไฟล์งานที่นาขึ ้นบน SlideShare การประยุกต์ ใช้ งานร่ วมกับเว็บไซต์ อ่ ืนๆ ความสามารถอี ก ประการหนึ่ ง ของ SlideShare ก็ คื อ การเผยแพร่ แ ละใช้ งานร่ ว มกัน กับ เว็ บ ไซต์ อื่ น โดย slideShare ได้ จดเตรี ยมฟั งก์ชนการใช้ งานรองรับไว้ ให้ เช่น Embed การโพสต์ใช้ งานร่ วมกับโปรแกรม ั ั พวก Social Medias อื่น เช่น Facebook, Linkedin เป็ นต้ น o การ Embed เพื่อนา Code ไปเผยแพร่ผานเว็บไซต์ โดยผู้ใช้ สามารถ Copy แล้ ว Past ที่ ่ Embed ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้ เอกสารประกอบการเรียนวิชา (0012005) Computer and Presentation | อ.วิชิต ชาวะหา
 7. 7. 7 o การใช้ งานร่วมกัน (Share) กับโปรแกรมพวก Social Medias อื่นๆ เช่น Twitter, facebook, buzz, Wordpress, Blogge และโปรแกรมอื่นๆ การจัดการข้ อมูลใน SlideShare  Invite friends : การเชิญชวนเพื่อน (สมาชิก) เข้ ามาร่วมแบ่งปั นไฟล์นาเสนอ เอกสารประกอบการเรียนวิชา (0012005) Computer and Presentation | อ.วิชิต ชาวะหา
 8. 8. 8 ตัวอย่าง : การ Invite เพื่อนสมาชิกที่สนใจร่วมกัน Create a group : สร้ างกลุมสมาชิก (เพื่อน) ่ เอกสารประกอบการเรียนวิชา (0012005) Computer and Presentation | อ.วิชิต ชาวะหา
 9. 9. 9  Create an event :  Get a widget : นาสไลด์ไปสร้ าง widget โดย SlideShare จะสร้ างรหัส (Code) ให้ กบผู้ใช้ งาน ั เพื่อเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ตางๆ ่ เอกสารประกอบการเรียนวิชา (0012005) Computer and Presentation | อ.วิชิต ชาวะหา
 10. 10. 10  Make contact list : สร้ างรายการผู้ติดต่อ โดยสรุ ปแล้ ว ไม่วาจะเป็ นยุคสมัยใด จะใช้ เครื่ องมือใดก็ตาม ผู้นาเสนอ ล้ วนแล้ วแต่ต้องการนาเสนอสือ ่ ่ ที่จดทาขึ ้น ผ่านวัสดุ อุปกรณ์ ให้ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แล้ วละก็ผ้ นาเสนอควรปฏิบติ ั ู ั ตามหลักการเบื ้องต้ น 4 ประการ ดังนี ้  Plan (วางแผน) บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟังและกาหนดจุดประสงค์ในการพูดของคุณ  Prepare (เตรี ยมการ) สร้ างแนวคิดทางบวกและเตรี ยมโครงสร้ างและเวลาในการนาเสนอของคุณ  Practice (ฝึ กฝน) ทบทวนเนื ้อหาของคุณ ทดสอบ และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอของคุณ และสร้ างความกระตือรื อร้ นและความมันใจในการนาเสนอ ่  Present (นาเสนอ) มุงมันกับหัวข้ อของคุณและสร้ างความเป็ นอันหนึงอันเดียวกับผู้ฟังเพื่อดึงความสนใจ ่ ่ ่ ของผู้ฟังและชี ้ให้ เห็นคุณค่าข้ อความของคุณ ------------------- ^_^ ขอให้ โชคดีกับการนาเสนอผลงาน ^_^ เอกสารประกอบการเรียนวิชา (0012005) Computer and Presentation | อ.วิชิต ชาวะหา

×