Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Audio

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Audio

 1. 1. AUDIOGuillermo Couso Vidal 1ºAB (bachillerato)
 2. 2. Conceptos básicos de sonido dixital FRECUENCIA TASA DE MUESTREO RESOLUCIÓN VELOCIDADE DE TRASMISIÓN CBR/VBR CODEC DECIBELIO
 3. 3. FRECUENCIAÉ o número de vibracións por segundo q daorixe ó sonido analóxico (en forma deondas sonoras transmitese polo espacio).Mídese en Hz. Un hercio sería unhavibración nun segundo.O oido humano é capaz de captar sonidoscomprendidos entre 20Hz e 2000Hz.
 4. 4. TASA DE MUESTREOUn audio dixital é unha secuencia de ceros e unsque se obteñen como muestreo da sinalanalóxica. A tasa de muestreo define cada cantotempo se tomará o valor da sinal analóxicaparaxerar o audio dixital. Mídese en Hz. Por exemplo:44100Hz indícanos que en un segundo setomarán 44100 mostras da sinal analóxica deaudio para crear o audio dixital correspondente.Un audio terá máis calidade canto maiosr sexa asúa tasa de muestreo. Algunhas frecuenciasestandares son 44100Hz, 22050Hz e 11025Hz.
 5. 5. RESOLUCIÓNÉ o número de bits utilizados para definircada mostra de sinal analóxica. Unharesolución de 8 bits proporciona 256 (28)niveles de amplitude, mentras que unharesolución de 16 bits alcanza 65536 (216).Un audio dixital terá máis calidade cantomaior sexa a súa resolución. Un audio decalidade CD soe ter un son de 44100Hz 16bits estereo.
 6. 6. VELOCIDADE DE TRANSMISIÓNO BITRATEdefine a cantidade de espacio físico(en bits) que ocupa un segundo de duración deseaudio. Por exemplo 3 minutos de MP3 a 128KBits/seg., ocupa 2.81 Mb de espacio físico.O audio terá máis calidade canto maior sexa oseu bitrate e o arquivo que o contén terá maiorpeso. Esta magnitude utilizase sobre todo noformato MP3 de audio destinado a descarga porinternet.
 7. 7. CBR/ VBRConstant Variable Bibrate indica que oaudio foi codificado mantendo o bibrateconstante o longo do clip de audio mentresque VBR varía entre un rango máximo emínimo en función da tasa detransferencia.
 8. 8. CODECSAcrónimo de “codificación/decodificación”.Un codec é un algoritmo especial quereduce o número de bytes que ocupa unarquivo de audio. Os arquivos codificadoscon un codec específico requiren o mismocodec para ser decodificado e reproducido.O codec máis utilizado en audio é o MP3.
 9. 9. DECIBELIOUnidade de medida do volume ouintensidade do son. O silencio ou ausenciade son cuantificase con dB e o umbral dedor para o oido humano sitúase en torno ós130-140 dB.
 10. 10. FORMATO DE ARQUIVO DE AUDIO WAV MP3 OGG MIDI
 11. 11. OS AUDIO DIXITAISOs audios dixitais pódense gardar endistintos formatos. Existen moitos tipos deformatos de audio e non todos se podenescoitar empregando o mesmoreproductor. Windows media player,QuickTime, WinAmp, Real Player, VLC...Trataremos os formatos máis empregadose universais: WAV, MP3 e OGG.
 12. 12. FORMATO WAV O formato WAV (Waveform Audio File) é un arquivo que desenvolven orixinalmente Microsoft para gardar o audio. Os arquivos teñen extensión WAV. Os arquivos WAV pódense gardar distintos tipos de compresión. As máis empregadas son a compresión PCM e a compresión ASPCM. É un formato de excelente calidade de audio. Nenbargantes produce arquivos de un peso enorme. Unha canción extraída dun CD (16 bits, 44100Hz e estereo) pode ocupar entre 20Mb e 30Mb. O formato WAV sóese empregar para fragmentos moi cortos (non superiores a 3-4 segundos), normalmente en calidade mono e cunha compresión Microsoft ADPCM 4.
 13. 13. FORMATO MP3 O formato MP3 (MPEG 1 Layer 3) foi creado polo instituto Fraunhofer e polo seu extraordinario grao de compresión e alta calidade está prácticamente monopolizando o mundo do audio dixital. É o ideal para publicar audios na WEB. Pódese escoitar dende a maioría de reproductores. A transformación do WAV a MP3 ou a publicación directa dunha grabación en formato MP3 é un proceso fácil e ó alcande dos principais editores de audio. Ten un enorme nivel de compresión respecto ó WAV. En igualdade do resto de condicións reduciría o tamaño do fragmento musical un factor entre 1/10 ou 1/11. Presenta unha mínima perda de calidade.
 14. 14. FORMATO OGG O formato OGG foi desenvovido pola fundación Xiph.org. É o formato máis recente e naceu como alternativa libre e do código aberto (a diferencia do MP3). Mostra un grao de compresión similar ao MP3 pero segundo os expertos en música a calidade de reproducción é lixeiramente superior. Non tódolos reproductores multimedia son capaces de ler por defecto este formato. Nalgúns casos é necesario instalar os codecs ou filtros oportunos. O formato OGG pode conter audio e video.
 15. 15. FORMATO MIDI Non é un formato propiamemte dito. O formato MIDI (Interface Dixital para Instrumentos Musicais) en realidade non resulta dun proceso de dixitalización dun son analóxico. Este formato é intrepretado polos principais reproductores do mercado: wmp, QT... Os arquivos MIDI permiten os audios de certa duración con un reducido peso. Esto é porque non gardan o son se non que a información ou partitura necesaria para que o ordenador a compoña e reproduza pola tarxeta de son. Soe empregarse en sons de fondos de páxinas HTML ou para escoitar composicións musicais de caracter instrumental.
 16. 16. OPTIMIZACIÓN DE ARQUIVOS DE AUDIO Para optimizar o peso dun arquivo de audio será necesario empregar un editor para reducir algún ou algúns dos seguintes parámetros:  Tasa de muestreo. Definir valores inferiores: 44100Hz, 22050Hz, 11025Hz.  Resolución. Establecer resolucións máis pequenas 32 bits, 16 bits, 8bits.  Duración. En ocasións pódese utilizar fragmentos máis pequenos reducidos en bucle.  Calidad estereo/mono. Reducir a mono reduce considerablemente o peso do arquivo. Para a maioría de audios e de publico apenas é perceptible.  Formato. É preferible empregar MP3 en vez de WAV polo seu potente factor de compresión e acepteble calidade de audio.  Factor de compresión. O formato WAV admite distintos formatos de compresión: PCM e ADPCM.
 17. 17. AUDIOGuillermo Couso Vidal 1ºAB (bachillerato)

×