Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Talent Mobility Fair 2015
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558
ณ ห ...
วิสัยทัศน์ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
มอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ เมื่...
ทิศทางการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
ยุคสังคมสีเขียว
(Low-Carbon)
ยุคพลังงาน
จากฟอสซิล
(Fossil-Based)
ขับเคลื่อนด้วย
(Innovation-...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ระยอง
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอ…
ชลบุรี
ภูเก็ต
สระบุรี
ปทุมธ...
0
5000
10000
15000
20000
25000
197019721974197619781980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010
เกาหลี...
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน
6
จีน
อินเดีย
เกาหลีใต้
150%
120%
90%
60%
100% ...
• ลดความเหลื่อมล้า
กระจายโอกาสอย่าง
ทั่วถึง
• ออกจากประเทศ
กลุ่มรายได ้ปาน
กลาง
• เติบโตอย่างเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล ้อม
ปลาย...
นโยบายรัฐบาล ด ้าน วทน.
8.1สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่าย R&D ไปสู่ 1% ของ
GDP โดยมีสัดส่วนการลงทุน เอกชน:รัฐ 70:30
8.2
สร้างสังคมนวัตกรรม ส่งเสริม
กา...
กรอบหลักการของการปฏิรูป วทน. ของประเทศไทย
โครงสร้าง
การวางแผนพัฒนา
การบริหารจัดการ
และระบบ
งบประมาณ วทน.
เปลี่ยน
เศรษฐกิจข...
Roadmap การดาเนินงานการปฏิรูป วทน.
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
11
เพิ่มการลงทุน
วทน. 1% ของ
GDP
GDP
11 ล ้าน ลบ.
STI Investment
110,000 ลบ.
Public Investment
44,000 ลบ.
Private Investment
66,000 ลบ.
วิจัยและพัฒนา
25,00...
Roadmap การดาเนินงานการปฏิรูป วทน.
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
ภาษี 300%
13
เพิ่มการลงทุน
วทน. 1% ของ
GDP
การหักลดหย่อนค่าใช ้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
300%
14
0
10
20
30
40
50
60
70
0 100 200 300 400 500 60050
9%
6...
Roadmap การดาเนินงานการปฏิรูป วทน.
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
Talent
Mobility
ภาษี 300% ปรับปรุง
พรบ.วทน.
แห่งชาติ
พรบ.ส่งเสริม...
อุปสรรคสาคัญในการทากิจกรรมวิจัยและพัฒนา
1. ขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2. ต ้นทุนการทานวัตกรรมสูงเกินไป
3. ขาดข ้อมูลเ...
โครงการส่งเสริมบุคลากรด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขี...
นักวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในภาครัฐ จาเป็ นต้องมีมาตรการส่งเสริมให้
บุคลากรภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนเป็ นการชั่วคราว
จานวน นัก...
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาครัฐ สถาน
ประกอบการ
ภาคเอกชน
เชื่อมโยงบุคลากรและองค์ความรู้
จากภาครัฐ ไปสู่ภาคเอกชน
เพื่อต่อยอดค...
มติคณะรัฐมนตรี 18 กพ. 2558
ส่งเสริมบุคลากร วทน. จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใ...
เครือข่ายศูนย์อานวยความสะดวก Talent Mobility
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
สวทน. และ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทย...
โครงการนาร่องส่งเสริมและสนับสนุน Talent Mobility
ปี 2557 และ 2558
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาว...
27
ประโยชน์ต่อภาคเอกชน
สร ้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด ้านการวิจัยพัฒนา
ได ้บุคลากรที่มีคุณภาพ
มาช่วยทางานและร่วมวิจัยพัฒนา
พ...
ประโยชน์ต่อหน่วยงานต ้นสังกัด
28
ทรัพย์สินทางปัญญา
พัฒนาการเรียนการสอนตรงกับ
ความต ้องการของภาคเอกชน
เครือข่ายความร่วมมือ ...
ประโยชน์ต่อนักวิจัย
29
ทรัพย์สินทางปัญญาโจทย์วิจัยที่ใช ้ได ้จริง
เพิ่มพูนประสบการณ์
กับภาคเอกชน
อาจารย์สามารถนานักศึกษาไป...
 พัฒนากาลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
ประโยชน์ต่อประเทศ
30
 ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม
 เพิ่มขีดความสามารถทางการ...
www.talentmobility.or.th
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

"Talent Mobility ก้าวสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. ของประเทศ" ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

1 229 vues

Publié le

"Talent Mobility ก้าวสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. ของประเทศ"
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Talent Mobility Fair 2015
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

"Talent Mobility ก้าวสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. ของประเทศ" ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

 1. 1. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Talent Mobility Fair 2015 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห ้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ก ้าวสาคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด ้าน วทน. ของประเทศ
 2. 2. วิสัยทัศน์ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
 3. 3. ทิศทางการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ยุคสังคมสีเขียว (Low-Carbon) ยุคพลังงาน จากฟอสซิล (Fossil-Based) ขับเคลื่อนด้วย (Innovation-Driven) เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Economy) ขับเคลื่อนด้วย ประสิทธิภาพ (Efficiency-Driven) เศรษฐกิจฐาน อุตสาหกรรม (Industrial Economy) เศรษฐกิจฐาน ทรัพยากร (Resource-Intensive Economy) ขับเคลื่อนด้วย ปัจจัยการผลิต (Factor-Driven) New Growth Engine • Inclusive Growth แบ่งปันทั่วถึง • Productive Growth มูลค่าเพิ่มสูง • Green Growth สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 3
 4. 4. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี พระนครศรีอ… ชลบุรี ภูเก็ต สระบุรี ปทุมธานี นครปฐม พังงา ลาพูน สุราษฎร์ธานี ตราด ราชบุรี กระบี่ สงขลา นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง นครศรีธรรมราช ชุมพร สิงห์บุรี กาแพงเพชร ระนอง ยะลา เพชรบุรี สตูล เพชรบูรณ์ ลพบุรี จันทบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี ขอนแก่น สมุทรสงคราม ชัยนาท อุตรดิตถ์ นราธิวาส ลาปาง สุพรรณบุรี นครสวรรค์ นครนายก นครราชสีมา สระแก้ว พัทลุง น่าน อุทัยธานี ปัตตานี ตาก อ่างทอง พิจิตร เชียงราย พะเยา สุโขทัย อุดรธานี เลย มุกดาหาร หนองคาย นครพนม แพร่ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ หนองบัวลาภู บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน สกลนคร อานาจเจริญ ค่าเฉลี่ยของประเทศ (ยกเว ้น กทม.) = 12,045 บาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร (1,000 บาท/คน/เดือน) 20 จังหวัด ที่ได ้ค่าชี้วัด (หรือ 26%) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศ (ยกเว ้น กทม.) 56 จังหวัด ที่ได ้ค่าชี้วัด (หรือ 74%) ต่ากว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศ (ยกเว ้น กทม.) ที่มา: ทาเนียบรัฐบาล 4 กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง
 5. 5. 0 5000 10000 15000 20000 25000 197019721974197619781980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010 เกาหลีใต้ $23,067 มาเลเซีย $9,967 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (เหรียญสหรัฐ) ฟิ ลิปปิ นส์ $2,370 กลุ่มประเทศรายได้สูง $12,476 ขึ้นไป กับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง $ 4,036 - $ 12,475 Year ไทย $5,318 5 นาประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางด้วย วทน. Middle Income Trap ที่มา : สวทน. ข้อมูลจาก UN Statistics Division and the World Bank Upper Middle Income Country Range Between 4,086-12,615 GNI per Capita: (2012)
 6. 6. รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน 6 จีน อินเดีย เกาหลีใต้ 150% 120% 90% 60% 100% 150% 200% 250% 300% 30% %การปลดปล่อยก๊าซCO2(ปี1992-2006) % การขยายตัวของจีดีพี (ปี 1992 - 2006) ไทย ญี่ปุ่ น ที่มา: WRI (2009), Reference: Phongpaichit & Benyaapikul (2012) Saudi Arabia Brazil Spain Australia Mexico South Africa Argentina Canada U.S. Nigeria UK Germany EU-27 Italy Japan France Turkey Iran Indonesia Thailand South Korea India China
 7. 7. • ลดความเหลื่อมล้า กระจายโอกาสอย่าง ทั่วถึง • ออกจากประเทศ กลุ่มรายได ้ปาน กลาง • เติบโตอย่างเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล ้อม ปลายทาง (2569) 7 เป้ าหมาย 2559 • ประชาชน ผู้ประกอบการ และ เยาวชนทุกภูมิภาค ของประเทศสามารถ เข ้าถึงแหล่งเรียนรู้ และบริการทาง เทคโนโลยีและ นวัตกรรมอย่างทั่วถึง 2564 • ค่าใช ้จ่ายวิจัยและพัฒนา 1% ของ GDP จากภาครัฐ : ภาคเอกชน 40 : 60 • บุคลากรวิจัย 15 คน ต่อประชากร 10,000 คน 2569 • รายได ้เฉลี่ย 400,000 ต่อคน บาทต่อปี • GDP ของทุกจังหวัดแตกต่าง จากค่าเฉลี่ยไม่เกิน 30% • อัตราการเติบโตของการ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่ากว่าอัตราการเติบโตของ GDP • ค่าใช ้จ่ายวิจัยและพัฒนา 2% ของ GDP จากภาครัฐ : ภาคเอกชน 30 : 70 • บุคลากรวิจัย 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน
 8. 8. นโยบายรัฐบาล ด ้าน วทน.
 9. 9. 8.1สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่าย R&D ไปสู่ 1% ของ GDP โดยมีสัดส่วนการลงทุน เอกชน:รัฐ 70:30 8.2 สร้างสังคมนวัตกรรม ส่งเสริม การศึกษา STEM ผลิตกาลังคนสาขาขาดแคลน และ ให้บุคลากรวิจัยภาครัฐสามารถทางานใน ภาคเอกชน (Talent Mobility) 8.3 ปฏิรูปสิ่งจูงใจ กฎหมาย กฎระเบียบ ผลักดัน งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 8.4ส่งเสริมให้การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ใช้ ประโยชน์จากนวัตกรรมไทย พัฒนานโยบายจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศ 8.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ นวัตกรรม 9
 10. 10. กรอบหลักการของการปฏิรูป วทน. ของประเทศไทย โครงสร้าง การวางแผนพัฒนา การบริหารจัดการ และระบบ งบประมาณ วทน. เปลี่ยน เศรษฐกิจของประเทศไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด ้วยนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นประเทศรายได ้สูงและประเทศพัฒนาแล ้วภายในปี 2569 โครงสร ้างพื้นฐาน วทน. ระดับสากล บุคลากร วทน. ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและนวัตกร อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สาหรับอนาคต โครงการขนาดใหญ่และระบบการจัดซื้อจัดจ ้างภาครัฐ ยุทธศาสตร์ และทิศทาง การขับเคลื่อนการ ลงทุน วทน. ของประเทศ เป้ าหมาย ของประเทศ กลไกการขับเคลื่อน และผู้มีบทบาท สาคัญ การร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและเอกชน (PPP) กระทรวงที่เกี่ยวข ้อง (อาทิ วท. มท. พณ. กค. กษ. ศธ.) การปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบ ระบบแรงจูงใจด ้าน การเงินและภาษี การร่วมมือกับ ต่างประเทศ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12: นวัตกรรมแห่งชาติ ระบบ งบประมาณ วทน. ของประเทศ ระบบกากับ และบริหารจัดการ วทน. ของประเทศ 10
 11. 11. Roadmap การดาเนินงานการปฏิรูป วทน. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. 11 เพิ่มการลงทุน วทน. 1% ของ GDP
 12. 12. GDP 11 ล ้าน ลบ. STI Investment 110,000 ลบ. Public Investment 44,000 ลบ. Private Investment 66,000 ลบ. วิจัยและพัฒนา 25,000 ลบ. กาลังคน วทน. 5,000 ลบ. บริษัทไทยขนาด ใหญ่ 26,400 ลบ. บริษัทข้ามชาติ 33,000 ลบ. SME 6,600 ลบ. การขับเคลื่อนการลงทุน วทน. ของประเทศ ให้ถึง 1% ของ GDP รัฐส่งเสริมให ้ภาคเอกชนลงทุน ภาครัฐลงทุน ที่มา: สวทน. โครงสร้าง พื้นฐาน 10,000 ลบ. การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ 4,000 ลบ. การร่วมลงทุนรัฐ - เอกชน (PPP) ภาคเอกชนลงทุน 12
 13. 13. Roadmap การดาเนินงานการปฏิรูป วทน. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. ภาษี 300% 13 เพิ่มการลงทุน วทน. 1% ของ GDP
 14. 14. การหักลดหย่อนค่าใช ้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 300% 14 0 10 20 30 40 50 60 70 0 100 200 300 400 500 60050 9% 6% รายได้(ล้านบาท) 60 %
 15. 15. Roadmap การดาเนินงานการปฏิรูป วทน. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. Talent Mobility ภาษี 300% ปรับปรุง พรบ.วทน. แห่งชาติ พรบ.ส่งเสริม การใช ้ประโยชน์ ผลงานวิจัย บัญชีสินค ้า นวัตกรรมตลาด ภาครัฐ แผนงานสนับสนุนเทคโนโลยี SME (Innovative Technology Assistance Program) ภาษี 200% (สาหรับกองทุน) มาตรการส่งเสริม การจัดตั้งศูนย์วิจัย ของบริษัทเอกชน มาตรการส่งเสริมเขตนวัตกรรมพิเศษ แผนงานการพัฒนากาลังคน STEM ระบบระดมทุนในรูปแบบ Crowd-Funding 15 มาตรการขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมของประเทศโดยรัฐวิสาหกิจ แผนงานการทูตวิทยาศาสตร์ เพิ่มการลงทุน วทน. 1% ของ GDP
 16. 16. อุปสรรคสาคัญในการทากิจกรรมวิจัยและพัฒนา 1. ขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 2. ต ้นทุนการทานวัตกรรมสูงเกินไป 3. ขาดข ้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี 4. ขาดข ้อมูลเกี่ยวกับตลาด 5. ความยากในการหาพันธมิตรในการทานวัตกรรม ที่มา: ผลการสารวจข ้อมูลการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนประจาปี 2557 โดย สวทน. 16
 17. 17. โครงการส่งเสริมบุคลากรด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน
 18. 18. นักวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในภาครัฐ จาเป็ นต้องมีมาตรการส่งเสริมให้ บุคลากรภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนเป็ นการชั่วคราว จานวน นักวิจัย ในภาครัฐและเอกชน (ปี 2554) รวม เอก โท ตรี รัฐ 36,749 (72%) 9,967 23,449 3,333 เอกชน 14,256 (28%) 734 3,758 9,764 ปัจจุบัน รัฐ : เอกชน = 72% : 28% 18 Talent Mobility + มาตรการอื่นๆ ที่มา : สวทน. นักวิจัย ภาครัฐ นักวิจัย ภาคเอกชน เป้ าหมาย รัฐ : เอกชน = 50% : 50%
 19. 19. มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาครัฐ สถาน ประกอบการ ภาคเอกชน เชื่อมโยงบุคลากรและองค์ความรู้ จากภาครัฐ ไปสู่ภาคเอกชน เพื่อต่อยอดความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ 19บุคลากรและความรู้ ต่อยอดเชิงพาณิชย์เพิ่มการลงทุน
 20. 20. มติคณะรัฐมนตรี 18 กพ. 2558 ส่งเสริมบุคลากร วทน. จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) 1การปฏิบัติงานในโครงการฯ ของบุคลากร ภาครัฐให้นับเป็ นอายุราชการหรืออายุงาน ของหน่วยงานต้นสังกัด 3 สามารถใช้ผลการปฏิบัติงาน โครงการฯ นับเป็ นผลงานในการขอ ตาแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ต้นสังกัดกาหนด 20 2การปฏิบัติงานในโครงการฯ ของบุคลากร ภาครัฐที่มีข้อผูกพันตามสัญญาชดใช้ทุน ให้นับเป็ นระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา
 21. 21. เครือข่ายศูนย์อานวยความสะดวก Talent Mobility มหาวิทยาลัย ขอนแก่น สวทน. และ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ TM Clearing Houses TM Database TM Roadshow & Fairs Matching & Mobilising Regulation & Awareness ศูนย์อานวยความสะดวก (TM Clearing Houses) ใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 4 แห่ง ฐานข ้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 30,000 คน รวมถึง ข ้อมูลความต ้องการนักวิจัยของสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์โครงการ และเข ้าวินิจฉัยปัญหา และความ ต ้องการของสถานประกอบการ ประสานเชื่อมโยงนักวิจัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน สนับสนุนการจัดทา/ปรับปรุงกฎระเบียบของ มหาวิทยาลัย และสร ้างความสัมพันธ์/ความเข ้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 21
 22. 22. โครงการนาร่องส่งเสริมและสนับสนุน Talent Mobility ปี 2557 และ 2558  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หน่วยงานพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการนาร่อง  เกิดการเคลื่อนย ้ายนักวิจัยภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน รวม 84 คน และ นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย 35 คน (4 บริษัทขนาดใหญ่ และ 31 SMEs)  มีบริษัทที่ให ้ความสนใจในโครงการฯ ที่ยังอยู่ในระหว่างการจับคู่ความร่วมมืออีกกว่า 100 โครงการ 22
 23. 23. 27 ประโยชน์ต่อภาคเอกชน สร ้างเครือข่ายความร่วมมือ ด ้านการวิจัยพัฒนา ได ้บุคลากรที่มีคุณภาพ มาช่วยทางานและร่วมวิจัยพัฒนา พัฒนาความรู้แก่ทรัพยากรบุคคล ให ้กับประเทศไทย สร ้างงานให ้กับประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ บริการด ้วยนวัตกรรม โอกาสในการสร ้าง ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นของตนเอง เพิ่มโอกาสเป็นผู้นาในการผลิต สินค ้าและบริการใหม่ๆ
 24. 24. ประโยชน์ต่อหน่วยงานต ้นสังกัด 28 ทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาการเรียนการสอนตรงกับ ความต ้องการของภาคเอกชน เครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาบุคลากร นักศึกษาได ้เรียนรู้ งานจริงในสถานประกอบการ ต้นสังกัด รายได ้จากงานอุตสาหกรรม และโครงการ งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ภาคเอกชน
 25. 25. ประโยชน์ต่อนักวิจัย 29 ทรัพย์สินทางปัญญาโจทย์วิจัยที่ใช ้ได ้จริง เพิ่มพูนประสบการณ์ กับภาคเอกชน อาจารย์สามารถนานักศึกษาไป ร่วมทาวิจัยกับเอกชน ค่าตอบแทน ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ
 26. 26.  พัฒนากาลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ ประโยชน์ต่อประเทศ 30  ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม  เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน  เกิดการจ้างงานด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับสูงด้าน วทน. ในภาคการผลิตและบริการ
 27. 27. www.talentmobility.or.th

×