Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (03/2014)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 78 Publicité

ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (03/2014)

ดัชนีชี้วัดสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย (03/2014) ทุก 6 เดือน โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Read more: http://owl.li/uuPD3

ดัชนีชี้วัดสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย (03/2014) ทุก 6 เดือน โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Read more: http://owl.li/uuPD3

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par WiseKnow Thailand (20)

Publicité

ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (03/2014)

 1. 1. ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาอุปสรรคที่ ฉุดรั้งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่าง มาก และนับวันที่จะหยั่งรากลึกเข้าไปในทัศนคติ ของคนในชาติ เพื่อหยุดยั้งและขจัดปัญหาทุจริต คอร์รัปชันให้หมดสิ้นไป หอการค้าไทยและสภา หอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรผู้นา เอกชน ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายรวม 35 องค์กรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในอันที่ จะรณรงค์ต่อต้านการ คอร์รัปชันเพื่อให้ทุกภาคส่วน ของสังคมได้ตระหนักและเข้าใจถึงผลร้ายของการ คอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาวิกฤตของชาติ และร่วมกัน จัดตั้ง “ศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น (ภตค.)” ขึ้น ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “องค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะที่เป็นองค์กร หนึ่งในองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ได้รับมอบหมายให้ จัดทาดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ทุก 6 เดือน โดยทาการ สารวจและประมวลผลทางสถิติเกี่ยวกับระดับความ รุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ทัศนคติและ จิตสานึกของคนในสังคม ประสิทธิภาพในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 2. 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสะท้อนทัศนคติความคิดเห็นต่อการทุจริต คอร์รัปชันไทยจากภาคส่วนต่างๆ 2. เพื่ อสร้ างความตระหนักต่ อปั ญหาการทุจริต คอร์รัปชันไทย 3. เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การทุจริต คอร์รัปชันไทย ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI)
 3. 3. การสารวจสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ได้ทาการสารวจ จากกลุ่มประชาชน ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน และ ข้าราชการ/ภาครัฐ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวม ทั้งสิ้น 2,400 ตัวอย่าง เริ่มดาเนินการสารวจครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2553 จัดทาการสารวจ เป็นประจาทุก 6 เดือน ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI)
 4. 4. มีประเด็นในการสารวจ 3 ประเด็นคือ 1. ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 2. ทัศนคติและจิตสานึกของคนในสังคมต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 3. ประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ด้านการป้ องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  ด้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน  ด้านการปลูกจิตสานึกของประชาชน ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI)
 5. 5. วิธีการอ่านค่าดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย มีค่าคะแนน 0-100 คะแนน โดยที่ถ้าประเทศได้คะแนน 0 หมายถึงมี การคอร์รัปชันรุนแรงที่สุด ส่วนถ้าประเทศได้คะแนน 100 หมายถึงไม่มีการคอร์ รัปชันเลย ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI)
 6. 6. 1 ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย Corruption Situation Index : CSI 16 มกราคม 2557
 7. 7. THAI CSI 28 33 31 30 32 32 32 32 33 33 38 36 33 35 34 35 34 37 35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 คะแนนดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ปี อันดับจากประเทศทั้งหมด 63 84 80 84 78 80 88 102 อันดับในเอเชีย 9 11 10 14 14 11 13 16 ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลจากwww.transparency.org หมายเหตุ: คะแนนอยู่ระหว่าง0-10 0 คะแนน หมายถึงมีภาพลักษณ์คอร์รัปชันสูงสุด(แย่ที่สุด) 100 คะแนน หมายถึงมีภาพลักษณ์คอร์รัปชันต่าสุด (ดีที่สุด) จาก 177 ประเทศ จาก 28 ประเทศ จาก 176 ประเทศ จาก 28 ประเทศ จาก 183 ประเทศ จาก 32 ประเทศ คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย (CPI) ตั้งแต่ปี 2538-2556
 8. 8. เพศ อายุ ชาย 45.3% หญิง 54.7% 15-20 ปี 6.3% 21-29ปี 30.7% 30-39ปี 35.8% 40-49ปี 17.8% 50-59ปี 7.2% 60ปีขึ้นไป 2.1% 3 สารวจเดือนธันวาคม 2556 รวมทั้งหมด 2,400 ตัวอย่าง
 9. 9. ช่วงเวลาการสารวจ และกลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการ/ ภาคเอกชน 23.6% ข้าราชการ/ ภาครัฐ 24.4% ประชาชน 51.9% สารวจเดือนธันวาคม 2556 จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม รวมทั้งหมด 2,400 ตัวอย่าง 4
 10. 10. กลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามภูมิภาค กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 29.7% ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 23.3% ภาคตะวันออก 11.9% ภาคเหนือ 16.8% ภาคใต้ 8.9% ภาคกลางและภาค ตะวันตก 9.4% 5
 11. 11. ประเด็นในการสารวจ 1. ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 2. ทัศนคติและจิตสานึกของคนในสังคมต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 3. ประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน • ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน • ด้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน • ด้านการปลูกจิตสานึกของประชาชน 6
 12. 12. ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 1 7
 13. 13. ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบัน เทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 75% เท่าเดิม 20% ลดลง 5% 8 ธันวาคม 2556
 14. 14. เปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบัน เทียบกับปีที่ผ่านมา 79 75 78 70 63 74 75 16 18 17 24 27 20 20 6 7 5 6 10 6 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ธันวาคม 53 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 ลดลง เท่าเดิม เพิ่มขึ้น 9
 15. 15. คาดการณ์ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในปีหน้า เพิ่มขึ้น 54%เท่าเดิม 19% ลดลง 18% ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น 9% 10 ธันวาคม 2556
 16. 16. เปรียบเทียบคาดการณ์ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในปีหน้า 17 49 45 57 54 48 54 40 30 36 20 22 27 1917 9 4 12 15 15 18 26 12 15 11 9 10 9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ธันวาคม 53 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น ลดลง เท่าเดิม เพิ่มขึ้น 11
 17. 17. สาเหตุที่สาคัญที่สุดของการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย (% ผู้ตอบ) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 ภาคเอกชนและประชาชนต้องการความสะดวกในการดาเนินการ วัฒนธรรมเงินใต้โต๊ะ พื้นฐานของสถาบันครอบครัวที่ไม่มีคุณธรรม/จริยธรรม การปฏิบัติโดยขาดจริยธรรมของบริษัท เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับค่าตอบแทนต่า เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผลประโยชน์ทางการเมือง ขาดกลไกการกากับดูแลกิจการ/การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ความล่าช้า/ยุ่งยากของขั้นตอนในการดาเนินการของทางราชการ กระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก กฎหมาย เปิดโอกาสให้สามารถใช้ดุลยพินิจที่เอื้อต่อการทุจริต ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ 2.1 2.8 5.6 6.5 6.6 6.9 7.1 8.5 11.2 13.2 14.5 15.2
 18. 18. รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด (% ผู้ตอบ) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 การขู่เข็ญ/กรรโชก (Extortion) ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน ทาลายระบบการตรวจสอบและความเป็นอิสระขององค์กร การวิ่งเต้นขอตาแหน่งและการโยกย้าย ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การฮั้วการประมูล ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว การจ่ายเงินเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในภายหลัง (Kickbacks) การเอื้อประโยชน์แก่ญาติ/พรรคพวก (Nepotism & cronyism) การทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง การให้สินบน ของกานัล หรือรางวัลต่างๆ (Bribery) การใช้ตาแหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก 2.7 2.7 3.8 7.1 8.5 9.2 11.1 12.2 12.2 14.8 15.7
 19. 19. 2 ทัศนคติและจิตสานึกต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 14
 20. 20. เห็นด้วยหรือไม่ว่า “การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้ เกี่ยวกับตัวเองโดยตรง” เห็นด้วย 10% ไม่ตอบ 3% ไม่เห็นด้วย 87% 15 ธันวาคม 2556
 21. 21. เปรียบเทียบ เห็นด้วยหรือไม่ว่า “การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้เกี่ยวกับ ตัวเองโดยตรง” 31 16 15 15 16 13 10 7 13 11 10 7 8 3 62 71 74 75 77 79 87 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ธันวาคม 53 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 ไม่เห็นด้วย ไม่ตอบ เห็นด้วย 16
 22. 22. เห็นด้วยหรือไม่ว่า “การที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่มีผลงานและทาประโยชน์ให้สังคมเป็นเรื่องที่รับได้” เห็นด้วย 17% ไม่ตอบ 3% ไม่เห็นด้วย 80% 17 ธันวาคม 2556
 23. 23. เปรียบเทียบ เห็นด้วยหรือไม่ว่า “การที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่มีผลงานและทาประโยชน์ให้สังคมเป็นเรื่องที่รับได้” 32 19 16 16 16 16 17 15 19 20 18 14 5 3 53 61 64 66 70 79 80 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ธันวาคม 53 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 ไม่เห็นด้วย ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น เห็นด้วย 18
 24. 24. เห็นด้วยหรือไม่ว่า “การให้สินน้าใจ (เงินพิเศษ) เล็กๆ น้อยๆ แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องไม่เสียหาย” เห็นด้วย 18% ไม่ตอบ 2% ไม่เห็นด้วย 80% 19 ธันวาคม 2556
 25. 25. เปรียบเทียบ เห็นด้วยหรือไม่ว่า “การให้สินน้าใจ (เงินพิเศษ) เล็กๆ น้อยๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องไม่เสียหาย” 34 21 19 20 15 12 18 15 21 18 17 15 5 2 51 59 63 63 70 83 80 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ธันวาคม 53 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 ไม่เห็นด้วย ไม่ตอบ เห็นด้วย 20
 26. 26. ทัศนคติและจิตสานึกต่อการทุจริตคอร์รัปชัน แยกตามช่วงอายุ 21
 27. 27. เห็นด้วยหรือไม่ว่า “การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองโดยตรง” แบ่งตามช่วงอายุ มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 15-20ปี 21-29ปี 30-39ปี 40-49ปี 50-59ปี มากกว่า60ปี 15-20ปี 21-29ปี 30-39ปี 40-49ปี 50-59ปี มากกว่า60ปี เห็นด้วย 8 17 15 9 6 7 10 11 12 9 8 4 ไม่ตอบ 3 10 8 9 4 7 0 3 2 4 2 0 ไม่เห็นด้วย 89 73 77 82 90 87 90 86 87 87 90 96 รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 22
 28. 28. เห็นด้วยหรือไม่ว่า “การที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่มีผลงานและทาประโยชน์ให้สังคมเป็นเรื่องที่รับได้” แบ่งตามช่วงอายุ มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 15-20ปี 21-29ปี 30-39ปี 40-49ปี 50-59ปี มากกว่า60ปี 15-20ปี 21-29ปี 30-39ปี 40-49ปี 50-59ปี มากกว่า60ปี เห็นด้วย 10 19 18 12 11 0 18 17 21 11 10 15 ไม่ตอบ 2 8 6 4 3 0 0 5 2 3 2 0 ไม่เห็นด้วย 88 73 76 84 86 100 82 79 78 86 88 85 รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 23
 29. 29. มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 15-20ปี 21-29ปี 30-39ปี 40-49ปี 50-59ปี มากกว่า60ปี 15-20ปี 21-29ปี 30-39ปี 40-49ปี 50-59ปี มากกว่า60ปี เห็นด้วย 11 16 13 8 7 7 22 15 23 12 13 12 ไม่ตอบ 1 6 6 5 4 0 0 3 1 4 2 0 ไม่เห็นด้วย 88 78 82 88 89 93 78 81 76 84 84 88 รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 24 เห็นด้วยหรือไม่ว่า “การให้สินน้าใจ (เงินพิเศษ) เล็กๆ น้อยแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐเป็นเรื่องไม่เสียหาย”แยกตามช่วงอายุ
 30. 30. “ความสามารถที่จะทานทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน” (Tolerance)  ระดับคะแนน 0 ถึง 10 คะแนน  0 หมายถึง เกลียดการทุจริตคอร์รัปชัน / ไม่สามารถทนได้ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน, 10 หมายถึง สามารถทนได้ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ค่าเฉลี่ย ความสามารถที่จะทานทน ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน (Tolerance of corruption) (ร้อยละ) ระดับ คะแนน ธันวาคม 2556 10 สามารถทนได้ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 1.4 9 0.3 8 0.5 7 2.3 6 5.0 5 15.8 4 10.4 3 10.6 2 11.2 1 11.8 0 เกลียดการทุจริตคอร์รัปชัน / ไม่ สามารถทนได้ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 30.7 3.11 3.09 3.03 3.30 3.08 2.53 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56
 31. 31. 3 ประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 26
 32. 32. ประสิทธิภาพการทางานในการต่อต้านการคอร์รัปชันของ รัฐบาลชุดปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 22% มีประสิทธิภาพ ปานกลาง 32% ไม่มีประสิทธิภาพ 44% ไม่ทราบ/ไม่มี ความเห็น 2% 27 ธันวาคม 2556
 33. 33. เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการทางานในการต่อต้านการคอร์รัปชันของ รัฐบาลชุดปัจจุบัน 14 9 8 9 20 22 22 34 44 37 34 38 39 32 44 43 48 49 36 33 44 8 4 7 8 6 6 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ธันวาคม 53 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น ไม่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพปานกลาง มีประสิทธิภาพ 28
 34. 34. ประสิทธิภาพการทางานในการต่อต้านการคอร์รัปชันของป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ 31% มีประสิทธิภาพ ปานกลาง 37% ไม่มีประสิทธิภาพ 28% ไม่ทราบ/ไม่มี ความเห็น 4% 29 ธันวาคม 2556
 35. 35. เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการทางานในการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ป.ป.ช. 18 21 25 21 27 26 31 40 46 43 41 41 41 37 30 27 30 28 25 26 28 11 5 3 10 7 7 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ธันวาคม 53 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น ไม่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพปานกลาง มีประสิทธิภาพ 30
 36. 36. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ระดับคะแนน 0 ถึง 10 คะแนน  0 หมายถึง ไม่มีความเชื่อมั่นเลย, 10 หมายถึง มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระดับ คะแนน ธันวาคม 2556 10 เชื่อมั่นมากที่สุด 2.0 9 1.1 8 2.8 7 5.6 6 7.4 5 24.4 4 16.3 3 9.5 2 3.9 1 5.3 0 ไม่มีความเชื่อมั่นเลย 21.8 (ร้อยละ) 4.20 4.40 3.64 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 31
 37. 37. ความเชื่อมั่นต่อสานักงาน ป.ป.ช. และ องค์กรอิสระอื่นๆ ที่ทาหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ระดับคะแนน 0 ถึง 10 คะแนน  0 หมายถึง ไม่มีความเชื่อมั่นเลย, 10 หมายถึง มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ความเชื่อมั่นต่อสานักงาน ป.ป.ช. และ องค์กรอิสระอื่นๆ ที่ทาหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระดับ คะแนน ธันวาคม 2556 10 เชื่อมั่นมากที่สุด 2.9 9 4.2 8 4.7 7 5.9 6 13.9 5 25.8 4 17.1 3 6.4 2 4.1 1 6.7 0 ไม่มีความเชื่อมั่นเลย 8.3 (ร้อยละ) 5.77 5.83 5.11 5.44 5.50 4.60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 32
 38. 38. ความเชื่อมั่นต่อสมาคมของภาคธุรกิจต่างๆ เช่น หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น กับการช่วยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ค่าเฉลี่ย ความเชื่อมั่นต่อสมาคมของภาคธุรกิจต่างๆ เช่น หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น ระดับ คะแนน ธันวาคม 2556 10 เชื่อมั่นมากที่สุด 4.5 9 3.1 8 4.3 7 12.7 6 17.5 5 23.0 4 13.1 3 7.9 2 5.7 1 3.6 0 ไม่มีความเชื่อมั่นเลย 4.6  ระดับคะแนน 0 ถึง 10 คะแนน  0 หมายถึง ไม่มีความเชื่อมั่นเลย, 10 หมายถึง มีความเชื่อมั่นมากที่สุด (ร้อยละ) 5.67 5.90 5.20 5.69 5.71 5.08 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 33 33
 39. 39. ความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการกับการช่วยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ค่าเฉลี่ย ความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการกับ การช่วยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระดับ คะแนน ธันวาคม 2556 10 เชื่อมั่นมากที่สุด 3.3 9 3.2 8 6.8 7 12.8 6 15.8 5 22.1 4 12.8 3 9.6 2 5.6 1 3.8 0 ไม่มีความเชื่อมั่นเลย 4.1  ระดับคะแนน 0 ถึง 10 คะแนน  0 หมายถึง ไม่มีความเชื่อมั่นเลย, 10 หมายถึง มีความเชื่อมั่นมากที่สุด (ร้อยละ) 5.40 5.55 5.08 5.21 5.35 5.07 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 34
 40. 40. ความเชื่อมั่นต่อสื่อมวลชนกับการช่วยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ค่าเฉลี่ย ความเชื่อมั่นต่อสื่อมวลชนกับ การช่วยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระดับ คะแนน ธันวาคม 2556 10 เชื่อมั่นมากที่สุด 4.4 9 6.1 8 8.6 7 13.5 6 17.3 5 21.6 4 10.3 3 7.4 2 4.5 1 2.3 0 ไม่มีความเชื่อมั่นเลย 4.0  ระดับคะแนน 0 ถึง 10 คะแนน  0 หมายถึง ไม่มีความเชื่อมั่นเลย, 10 หมายถึง มีความเชื่อมั่นมากที่สุด (ร้อยละ) 5.75 5.82 5.09 5.40 5.47 5.49 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 35
 41. 41. ความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชนกับการช่วยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ค่าเฉลี่ย ความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชนกับ การช่วยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระดับ คะแนน ธันวาคม 2556 10 เชื่อมั่นมากที่สุด 7.8 9 5.9 8 8.3 7 11.2 6 16.6 5 23.8 4 9.8 3 6.2 2 4.4 1 2.5 0 ไม่มีความเชื่อมั่นเลย 3.5  ระดับคะแนน 0 ถึง 10 คะแนน  0 หมายถึง ไม่มีความเชื่อมั่นเลย, 10 หมายถึง มีความเชื่อมั่นมากที่สุด (ร้อยละ) 5.81 5.87 5.37 5.51 5.55 5.64 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 36
 42. 42. การมีส่วนร่วมในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ยินดีมีส่วนร่วม 81% อยากมีส่วนร่วม แต่ไม่ สามารถทาได้เพราะ ความจาเป็น 6% ไม่ต้องการมี ส่วนร่วม 13% 37 ธันวาคม 2556
 43. 43. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 78 79 81 74 77 76 81 21 15 14 19 14 9 6 2 7 5 7 9 15 13 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ธันวาคม 53 มิถุนายน 54 ธันวาคม 54 มิถุนายน 55 ธันวาคม 55 มิถุนายน 56 ธันวาคม 56 ไม่ต้องการมีส่วนร่วม อยากมีส่วนร่วม แต่ไม่สามารถทาได้ เพราะความจาเป็น ยินดีมีส่วนร่วม 38
 44. 44. เรื่องสาคัญที่ต้องการให้รัฐบาลดาเนินการโดยด่วนที่สุด เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (% ผู้ตอบ) - 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 บังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวด/มีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง สร้างจิตสานึกกับประชาชน ว่าการคอร์รัปชันนั้นยอมรับไม่ได้ ทาให้การเมืองโปร่งใส สนับสนุนให้เครือข่าย/ภาคธุรกิจ/ภาคประชาชนในการตรวจสอบ เสริมสร้างจิตสานึก จริยธรรม และค่านิยมความซื่อสัตย์ สร้างระบบที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนตรวจสอบได้ ปลูกฝังจิตสานึกให้กับเยาวชน ว่าการทุจริตเป็นสิ่งไม่ดี ตรวจสอบงบประมาณและการดาเนินงานด้านสาธารณูปโภค ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการ มีการเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการชั้นผู้น้อย มีกฎหมายช่วยปกป้องคนแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ปรับปรุงกฎระเบียบในการประมูลงาน/การจัดซื้อจัดจ้าง/สัมปทาน ลดการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการ 15.1 12.5 9.4 8.3 7.5 7.1 7.1 6.4 6.2 5.4 5.1 4.1 2.9 2.9
 45. 45. 4 ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย เดือนธันวาคม 2556 40
 46. 46. วิธีการอ่านค่าดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ช่วงคะแนน คาอธิบาย 0 รุนแรงมากที่สุด 1-20 รุนแรงมาก 21-40 รุนแรง 41-60 ปานกลาง 61-80 รุนแรงน้อย 81-99 รุนแรงน้อยที่สุด 100 ไม่มีการคอร์รัปชันเลย เป็นคะแนน 0-100 คะแนน ประเทศได้คะแนน 0 หมายถึงมีการคอร์รัปชันรุนแรงที่สุด ส่วนประเทศได้คะแนน 100 หมายถึงไม่มีการคอร์รัปชันเลย 41
 47. 47. การให้คะแนนของการวัดแนวโน้มการเปรียบเทียบ สถานการณ์ปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ช่วงคะแนน คาอธิบาย 0 ปรับตัวแย่ลงมากที่สุด 1-20 ปรับตัวแย่ลงมาก 21-40 ปรับตัวแย่ลง 41-60 ไม่เปลี่ยนแปลง 61-80 ปรับตัวดีขึ้นมาก 81-100 ปรับตัวดีที่สุดถึงไม่มีปัญหาเลย 42
 48. 48. ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ดัชนีสถานการณ์ คอร์รัปชันไทย (Thai CSI) 41 41 41 41 39 39 40 39 ดัชนีสถานการณ์ คอร์รัปชันไทยใน ปัจจุบัน 40 39 39 40 39 38 39 38 ดัชนีแนวโน้ม สถานการณ์ คอร์รัปชันไทย 42 42 42 42 40 40 41 40 43
 49. 49. ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Thai CSI) 35 40 32 3434 39 31 3336 41 33 3535 39 32 33 39 42 38 3941 41 41 4139 39 39 40 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน ธันวาคม 2553 มิถุนายน 2554 ธันวาคม 2554 มิถุนายน 2555 ธันวาคม 2555 มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 0 หมายถึงมีการคอร์รัปชันรุนแรงที่สุด , 100 หมายถึงมีการคอร์รัปชันไม่รุนแรงเลย 44
 50. 50. ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยในปัจจุบัน 32 37 29 3131 36 28 29 33 38 30 3132 37 29 30 38 41 37 3840 40 39 3938 39 38 39 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน ธันวาคม 2553 มิถุนายน 2554 ธันวาคม 2554 มิถุนายน 2555 ธันวาคม 2555 มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 0 หมายถึงมีการคอร์รัปชันรุนแรงที่สุด , 100 หมายถึงมีการคอร์รัปชันไม่รุนแรงเลย 45
 51. 51. ดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชันไทย 38 43 36 3738 42 35 3739 44 36 3837 42 34 36 42 44 41 4142 42 42 4240 40 40 41 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน ธันวาคม 2553 มิถุนายน 2554 ธันวาคม 2554 มิถุนายน 2555 ธันวาคม 2555 มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 0 หมายถึงมีการคอร์รัปชันรุนแรงที่สุด , 100 หมายถึงมีการคอร์รัปชันไม่รุนแรงเลย 46
 52. 52. ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย 4 หมวด มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ดัชนีปัญหาและ ความรุนแรงของ การคอร์รัปชัน 36 31 32 33 33 28 28 30 ดัชนีการป้องกัน การคอร์รัปชัน 41 41 42 41 39 39 41 39 ดัชนีการปราบปราม การคอร์รัปชัน 42 43 44 43 40 42 44 42 ดัชนีการสร้าง จริยธรรมและจิตสานึก 45 48 45 46 46 49 46 47 47
 53. 53. ดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอร์รัปชัน 38 28 32 33 29 36 24 29 34 39 29 34 30 36 25 30 34 38 31 3233 36 31 3230 33 28 28 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน ธันวาคม 2553 มิถุนายน 2554 ธันวาคม 2554 มิถุนายน 2555 ธันวาคม 2555 มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 0 หมายถึงมีการคอร์รัปชันรุนแรงที่สุด , 100 หมายถึงมีการคอร์รัปชันไม่รุนแรงเลย 48
 54. 54. ดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอร์รัปชัน มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ดัชนีปัญหาและ ความรุนแรงของ การคอร์รัปชัน 36 31 32 33 33 28 28 30 ปัญหาความรุนแรง ในปัจจุบัน 35 31 30 32 32 28 27 29 แนวโน้มปัญหา ความรุนแรง 37 30 33 33 34 27 29 30 49
 55. 55. ดัชนีการป้องกันการคอร์รัปชัน 43 47 40 4241 46 37 4140 45 36 3940 45 36 3841 43 39 4041 41 41 4239 39 39 41 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน ธันวาคม 2553 มิถุนายน 2554 ธันวาคม 2554 มิถุนายน 2555 ธันวาคม 2555 มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 50
 56. 56. ดัชนีการป้องกันการคอร์รัปชัน มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ดัชนีการป้องกันการ คอร์รัปชัน 41 41 42 41 39 39 41 39 คว าม โป ร่ง ใส แ ล ะ ประสิทธิภาพการทางาน ของภาครัฐ 39 35 36 37 35 34 35 35 แนวโน้มความโปร่งใส และประสิทธิภาพการ ทางานของภาครัฐ 41 41 43 42 39 39 42 40 การปรับปรุงขั้นตอน และกฎระเบียบการ ดาเนินงานของภาครัฐ 42 41 43 42 40 39 42 40 แนวโน้มการปรับปรุง ขั้นตอนและกฎระเบียบ การดาเนินงานของภาครัฐ 42 45 44 44 40 43 43 42 51
 57. 57. ดัชนีการปราบปรามการคอร์รัปชัน 37 42 35 3537 42 35 34 38 43 35 3537 41 35 36 43 43 43 4243 42 43 4442 40 42 44 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน ธันวาคม 2553 มิถุนายน 2554 ธันวาคม 2554 มิถุนายน 2555 ธันวาคม 2555 มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 52
 58. 58. ดัชนีการปราบปรามการคอร์รัปชัน มิถุนายน 2555 ธันวาคม 2556 ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ดัชนีการ ปราบปรามการ คอร์รัปชัน 42 43 44 43 40 42 44 42 การตรวจสอบและ ลงโทษการคอร์รัปชัน 39 37 43 40 37 35 42 38 แ น ว โ น้ ม ก า ร ตรวจสอบและลงโทษ การคอร์รัปชัน 41 40 43 41 39 38 40 39 การสร้างเครือข่าย ต่อต้านคอร์รัปชัน 44 45 44 44 43 45 45 44 แนวโน้มการสร้าง เครือข่ายต่อต้านคอร์รัป ชัน 45 49 46 47 42 49 48 46 53
 59. 59. ดัชนีการสร้างจริยธรรมและจิตสานึก 33 27 26 2931 34 30 29 35 36 35 3432 35 30 32 44 45 45 4446 45 48 4547 46 49 46 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน ธันวาคม 2553 มิถุนายน 2554 ธันวาคม 2554 มิถุนายน 2555 ธันวาคม 2555 มิถุนายน 2556 ธันวาคม 2556 54
 60. 60. ดัชนีการสร้างจริยธรรมและจิตสานึก มิถุนายน 2555 ธันวาคม 2556 ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชน รวม ดัชนีการสร้าง จริยธรรมและ จิตสานึก 45 48 45 46 46 49 46 47 ความตระหนักรู้ถึง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ปัญหา 43 47 44 45 45 48 45 46 แ น วโน้ ม ค วา ม ตระหนักรู้ 45 49 45 46 46 50 46 47 การสร้างจิตสานึก ก า ร มี คุ ณ ธ ร ร ม / จริยธรรม 44 47 45 45 44 49 46 46 แนวโน้มการสร้าง จิตสานึก 46 50 47 48 47 50 48 48 55
 61. 61. ความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชันประเมินจาก งบประมาณประเภทจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการ 56
 62. 62. จ่าย 75% ไม่จ่าย 17% ไม่ทราบ 8% %เงินเพิ่มพิเศษของ รายรับ ธันวาคม2556 %เงินเพิ่มพิเศษของ รายรับ ร้อยละของผู้ตอบ มิ.ย.2556 ธ.ค.2555 ปี2555 ปี2553 ปี2552 ปี2546 ปี2542 1-5% 4.3 1-5% 11.1 5.4 9.2 12.9 19.3 30.5 28.8 6-10% 2.2 6-10% 3.7 13.3 10.1 15.3 29.3 41.9 19.9 11-15% 14.9 11-15% 7.4 16.1 15.5 17.6 10.0 21.7 28.0 16-20% 17.0 16-25% 37.0 26.7 25.5 23.5 29.6 4.4 14.8 21-25% 19.1 26-30% 21.3 มากกว่า 25% 51.8 38.5 39.7 30.6 11.8 1.5 8.4 31-35% 10.6 มากกว่า 35% 10.6 ผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจกับภาครัฐจะต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ ข้าราชการ/นักการเมืองที่ทุจริตเพื่อให้ได้สัญญาหรือไม่ 57
 63. 63. ผู้ประกอบการประมาณการว่ามูลค่าการทุจริตคอร์รัปชันมี วงเงิน 25-35% ของงบประมาณ ปี งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง งบลงทุน รัฐวิสาหกิจ รวม มูลค่า อัตราการ คอร์รัปชัน ร้อยละ 25 มูลค่า อัตราการ คอร์รัปชัน ร้อยละ 30 มูลค่า อัตราการ คอร์รัปชัน ร้อยละ 35 2554 2,169,967.5 253,899.5 523,680.9 777,580.4 194,395.1 233,274.1 272,153.1 2555 2,380,000.0 264,465.9 575,677.3 840,143.2 210,035.8 252,043.0 294,050.1 2556 2,400,000.0 287,754.2 654,853.8 942,608.0 235,652.0 282,782.4 329,912.8 (หน่วย: ล้านบาท) การประเมินวงเงินคอร์รัปชันจากงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง งบลงทุนรัฐวิสาหกิจระหว่างปี 2554-2556 58
 64. 64. (หน่วย: ล้านบาท) ปี มูลค่าอัตราการคอร์รัปชัน งบประมาณ รายจ่าย GDP อัตราการ คอร์รัปชัน ร้อยละ 25 อัตราการ คอร์รัปชัน ร้อยละ 30 อัตราการ คอร์รัปชัน ร้อยละ 35 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 % ต่องบ ประมาณ รายจ่าย % ต่อ GDP % ต่องบ ประมาณ รายจ่าย % ต่อ GDP % ต่องบ ประมาณ รายจ่าย % ต่อ GDP 2554 194,395.1 233,274.1 272,153.1 2,169,967.5 10,539,400 8.96 1.84 10.75 2.21 12.54 2.58 2555 210,035.8 252,043.0 294,050.1 2,380,000.0 11,572,300 8.83 1.81 10.59 2.18 12.36 2.54 2556 235,652.0 282,782.4 329,912.8 2,400,000.0 12,544,000 9.82 1.88 11.78 2.25 13.75 2.63 ผลกระทบของสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันไทย ระหว่างปี 2554-2556 59
 65. 65. 5 ทัศนะต่อโครงการของภาครัฐ 60
 66. 66. โครงการต่างๆ ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานในท้องถิ่นดาเนินการตรงกับความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่มากน้อยเพียงใด 61 ไม่ตรงเลย 1.0%น้อยมาก 5.3% น้อย 16.7% ปานกลาง 40.7% มาก 25.7% มากที่สุด 10.6%
 67. 67. โอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในระหว่างการดาเนินงาน 21.6 17.3 25.0 22.5 53.4 60.1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% การดาเนินโครงการต่างๆ งานคุรุภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เท่ากันทั้ง 2 หน่วยงาน 62
 68. 68. โครงการต่างๆ ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานในท้องถิ่น มีโอกาสในการทุจริต คอร์รัปชันมากน้อยเพียงใด โอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีเลย 0.1% น้อยมาก 1.4% น้อย 9.1% ปานกลาง 31.5% มาก 37.7% มากที่สุด 20.2% สาเหตุ สาเหตุ ร้อยละ มีการตกลงกันล่วงหน้าแล้ว (ฮั้วประมูล) 25.0 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 23.3 มีข้าราชการในหน่วยงานเป็นกรรมการเท่านั้น 18.4 มีการกาหนดคุณสมบัติบริษัทอย่างไม่เป็นธรรม 12.6 กลไกในการตรวจสอบ 10.9 การกาหนดสเป็คงานไว้อยู่แล้ว 9.8 63
 69. 69. ความกังวลและโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชันต่อโครงการต่างๆ ความกังวล 4.6 2.4 2.4 5.0 12.0 9.6 8.6 3.3 32.1 31.4 22.2 23.1 34.7 35.7 36.8 39.7 16.6 20.9 30.1 28.9 โครงการบริหารจัดการน้า 3.5 แสนล้านบาท พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท โครงการรับจานาข้าว โครงการอื่นๆ (ภายในอปท. ) 0% 20% 40% 60% 80% 100% น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด โอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน 64 3.0 1.2 1.9 1.9 12.4 10.4 9.4 1.9 25.0 26.5 21.4 27.1 36.3 37.6 34.6 43.9 23.3 24.3 32.7 25.2 0% 20% 40% 60% 80% 100% โครงการบริหารจัดการน้า 3.5 แสนล้านบาท พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท โครงการรับจานาข้าว โครงการอื่นๆ (ภายในอปท. ) น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
 70. 70. โครงการเหล่านี้จะมีการคอร์รัปชันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 1%-5% 6%-10% 11%-15% 16%-20% 21%-25% 26%-30% 31%-35% 36%-40% 41%-45% มากกว่า 45% โครงการบริหารจัดการน้า 3.5 แสนล้านบาท 6.3 5.7 10.7 17.8 19.3 12.9 8.3 5.0 3.1 10.9 พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท 4.3 5.9 10.1 14.3 16.2 19.9 10.2 5.2 4.1 9.8 โครงการรับจานาข้าว 4.5 3.2 9.0 13.2 15.0 16.5 14.1 9.0 3.7 11.9 โครงการอื่นๆ (ภายในอปท.) 1.7 1.7 6.6 7.4 6.6 11.6 9.9 17.4 13.2 24.0 โดยภาพรวม 4.9 3.7 5.9 13.1 21.4 18.6 11.4 7.0 2.4 11.6 65
 71. 71. ทราบหรือไม่ว่ามีกลไกป้องกันหรือเครื่องมือการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และเห็นด้วยถ้ามีการดาเนินการมากน้อยเพียงใด รับทราบ ความเห็นต่อการดาเนินการ ทราบ ไม่ทราบ ไม่เห็นด้วย น้อย ปานกลาง มาก มีหน่วยงานกลางที่ไม่ใช่ภาครัฐ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณา 42.3 57.7 4.2 29.2 32.1 34.4 มีการแจ้งรายละเอียดและเหตุผลในการจัดซื้อจัดจ้าง 49.2 50.8 3.5 30.4 30.9 35.2 มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าไปตรวจสอบได้ 45.3 54.7 3.1 29.5 29.7 37.7 มีการแจ้งบัญชีรายรับรายจ่ายโครงการที่ทางานของรัฐตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 47.2 52.8 3.1 28.4 31.0 37.4 มีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินโครงการในทุกขั้นตอน 45.4 54.6 3.1 28.0 29.7 39.2 66
 72. 72. ความกังวลที่มีต่อการดาเนินโครงการต่างๆ ของรัฐบาล นอกเหนือจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความกังวล ร้อยละ ภาระหนี้ที่รัฐบาลต้องกู้มาเพื่อดาเนินโครงการ 43.1 การขาดวินัยในการใช้จ่ายของรัฐบาล 22.1 ภาระที่รัฐบาลต้องจ่ายคืนเงินกู้ 18.3 แหล่งเงินที่รัฐบาลนามาใช้จ่าย 16.2 ไม่มีความกังวล 0.3 67
 73. 73. ท่านหรือคนรู้จัก เคยมีประสบการณ์ในการดาเนินโครงการกับภาครัฐ หรือไม่ 68 เคย 29.3% ไม่เคย 70.7%
 74. 74. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ช่องทางการรับรู้ ร้อยละ โทรทัศน์ 27.8 อินเทอร์เน็ต 16.9 ประสบการณ์จากคนรู้จัก 15.5 หนังสือพิมพ์ 15.3 วิทยุ 11.0 ประสบการณ์ตรงของตัวเอง 7.1 จากความรู้สึกและข่าวสารที่ได้รับ 6.5 69
 75. 75. ผู้ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 70 ประชาชน 6.7% นักธุรกิจ 18.3% ข้าราชการ 33.1% นักการเมือง 41.9%
 76. 76. การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ควรเริ่มต้นจาก... การแก้ไข ควรเริ่มจาก ... ร้อยละ นักการเมือง 30.7 ข้าราชการ 29.0 นักธุรกิจ 23.2 ประชาชน 17.1 71
 77. 77. ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 72 • ปลูกจิตสานึกและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ นักการเมือง ประชาชน และเยาวชน ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน และระบบการศึกษา • ให้ภาคประชาชน/ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น • รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ แก่ประชาชนให้ทราบถึงองค์ความรู้ สถานการณ์ และผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน • สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางหรือจุดรับเรื่อง ร้องเรียนให้มากขึ้น • ควรมีการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่างๆ อย่างโปร่งใส ชัดเจน และต่อเนื่องอย่างโปร่งใส เช่น ข่าวสาร ต่างๆ มาตรฐานขั้นตอนการทางาน การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้งบประมาณ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ • ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ให้มีบทลงโทษต่อผู้กระทาผิดอย่างหนักและรุนแรง เช่น ออกจากราชการ ยึดทรัพย์ จาคุกตลอดชีวิต ประหาร พร้อมทั้งดาเนินการจริงจังและเคร่งครัด • ควรกาหนดโทษรุนแรงต่อผู้ทาการทุจริต และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เด็ดขาด
 78. 78. www.utcc.ac.th/cebf

×