Zaklady prace s termokamerou

Workswell s.r.o.
Workswell s.r.o.Workswell s.r.o.
Základy práce s
termokamerou
Ing. Jan Sova, Centrum termografie
Obsah
 Ovládání a konstrukce termokamery
 Měřicí funkce termokamery

 Chyby měření
 Základy termografie, tepelné záření

 Software pro tvorbu zpráv (FLIR TOOLS)
 Technické normy ČSN EN 18434-1 a ČSN EN 13187

Základy práce s termokamerou
Ovládání a konstrukce
termokamery
Základy práce s termokamerou
Ovládání termokamery
 Hlavní menu:
• měřící funkce a jejich nastavení
• nastavení parametrů měření
• nastavení termokamery, servisní menu
• režim zobrazení, měřící rozsah

Hlavní menu
termokamery v rámci
kterého probíhá veškerá
práce s termokamerou.

Základy práce s termokamerou
Rozložení obrazovky
Izoterma

Hodnoty
měřících funkcí

Stupnice
zdánlivých
teplot

Nastavení
kamery

Měřicí funkce oblast
Základy práce s termokamerou
Nastavení parametrů
• Pět parametrů, které zásadním
způsobem ovlivňují výsledky měření
• Emisivita
• Odražená teplota
• Vzdálenost objektu
• Relativní vlhkost
• Atmosférická teplota
• Vliv těchto parametrů na přesnost
měření podrobněji probereme dále

Základy práce s termokamerou
Měřící funkce a jejich nastavení
• Měřící funkce termokamery jsou
následující
• Bod (měření teploty v bodě)
• Obdelníková oblast
• Izoterma
• Teplotní profil
• Delta funkce
• Podrobnějšímu popisu jednotlivých
měřicích funkcí a jejich využití se
budeme věnovat dále

Základy práce s termokamerou
Měřící funkce a jejich nastavení
• Každou z použitých měřících funkcí lze
nastavit:
• poloha
• rozměry
• zobrazení minima, maxima
• apod.

• Zde je například možnost nastavení
měřící funkce „oblast“ nebo též
„pravoúhelník“.

Základy práce s termokamerou
Další nastavení termokamery

Základy práce s termokamerou
Další nastavení termokamery

Základy práce s termokamerou
Servisní menu

Základy práce s termokamerou
Anotace snímků
 Hlasové anotace (je potřeba připojit mikrofon), textové

anotace (nezbytné tam, kde je hluk).

Základy práce s termokamerou
Anotace snímků
 Poznámky se stávají trvalou součástí snímků (jsou

uloženy v metadatech příslušného .JPG souboru)
Textová
poznámka

Možnost
přehrání
hlasových
poznámek
Základy práce s termokamerou
Teplotní rozsah
 Rozsah (zdánlivých) teplot,

který je termokamerou měřen s
uvedenou přesností.
 Pokud je zdánlivá teplota

předmětu větší (nebo větší) než
je maximální hodnota v
intervalu, nastane v daném
místě k saturaci.

Základy práce s termokamerou
Blokové schéma termokamery
 Optika
 Detektor záření

 Obvody pro zpracování obrazu

Základy práce s termokamerou
Mikrobolometrické pole (FPA)
Mikrobolometrické pole
je složeno z 2D matice
mikrobolometrů, dnes
až 1024 x 768 u
termokamery Infratec
VarioCam HD.

Základy práce s termokamerou
Teplotní citlivost, NETD
 NETD (Noise-Equivalent Temperature Diference) –

„teplotní rozdíl, který vyvolá signál, který je dostatečně
velký, aby byl větší než vlastní šum detektoru“. NETD
vypovídá o vlastním šumu celého IČ měřícího systému.
 Závisí především na detektivitě detektoru, kvalitě použité

optiky a přesnosti A/D převodníku či nábojového
zesilovače.
 Dnes typicky 100 mk (nejzákladnější modely) až 10 mK

(velmi drahé kamery s polovodičovým detektorem)

Základy práce s termokamerou
Teplotní citlivost, NETD

S rostoucí hodnotou NETD je výsledný termogram více „zašuměly“.
K „čistému“ termogramu se přičte šum o větší (střední) hodnotě.

Základy práce s termokamerou
Měřicí funkce
Základy práce s termokamerou
Přehled měřicích funkcí
 Měření teploty v bodě
 Měřicí funkce oblast

 Měřicí funkce teplotní profil
 Delta funkce (rozdíl teplot)

 Izotermy

Základy práce s termokamerou
Měření teploty v bodě
• Funkce pomáhá stanovit teplotu v
jednom bodě (ve skutečnosti jde o
malou oblast o rozměru několik pixelů).
• Lze postupně přidávat další měřící
body.
• Měřicí body lze prakticky libovolně
posouvat po obrazovce a měnit jejich
polohu.

Jednotlivé měřící
body

Základy práce s termokamerou
Měřicí funkce oblast
• Funkce umožňuje stanovit
• průměrnou teplotu v oblasti
• maximální teplotu v oblasti
• minimální teplotu v oblasti
• Tyto informace mohou či nemusí být
zobrazeny na obrazovce termokamery.
• Lze postupně přidávat další měřící
oblasti.

Jednotlivé měřicí
funkce, tj. „oblasti“

Základy práce s termokamerou
Měřicí funkce teplotní profil
• Funkce umožňuje stanovit rozložení
teploty na horizontální přímce.

Přímka na které
je stanoven
teplotní profil

Teplotní profil
Stupnice teplot

Základy práce s termokamerou
Delta funkce (rozdíl teplot)
• Funkce pomáhá stanovit rozdíl hodnot
měřicích funkcí.

Nastavení měřicí funkce
„Delta funkce“. Měření
teplotního rozdílu mezi bodem
a průměrnou teplotou v
obdélníkové oblasti

Základy práce s termokamerou
Izotermy
• V menu si lze vybrat izotermy:
• nad,
• pod a
• interval.

• Příklad „izoterma nad“, přičemž jako
hraniční hodnota je nastavena teplota
35.0 °C.

Základy práce s termokamerou
Izoterma „teplota nad“
• Izoterma „teplota nad“ signalizuje
místa, kde byla překročena jistá hranice
maximálních přípustných hodnot.
V tomto případě jsou „funkcí izoterma“
identifikována místa na parovodu, kde
vlivem poškození tepelné izolace došlo
k intenzivnímu nárůstu povrchové
teploty. Dochází k nezanedbatelným
tepelným ztrátám. Podobné nálezy
nejsou na starších horkovodech žádnou
výjimkou a dochází k nim především
vlivem stárnutí izolace (degradace
materiálu, sesunutí vlivem navlhnutí,
prověšení apod.) či špatným
provedením izolace již na začátku.

Základy práce s termokamerou
Izoterma „teplota pod“
• Izoterma „teplota pod“ signalizuje
místa, kde byla překročena jistá hranice
minimálních přípustných hodnot.
Například v případě budov je podstatné,
aby nebyl porušen tzv. „teplotní faktor
vnitřního povrchu“, který stanovuje
norma ČSN 730540-2. Teplotní faktor
se stanovuje především s ohledem na
vyloučení vzniku plísní, přičemž za
hranici vzniku plísní je pokládána
relativní vlhkost vnitřního povrchu 80%.
Pokud je povrchová relativní vlhkost
nižší, vznik plísní je prakticky vyloučen.
Při vyšší relativní vlhkosti je naopak
riziko velmi značné.

Základy práce s termokamerou
Izoterma „interval“
• Izoterma „interval“ zobrazuje pouze ty
hodnoty v termogramu, které se
nacházejí v jistém intervalu teplot.
Používá se tam, kde předem víme,
v jakém rozsahu teplot se bude
nacházet hledaný jev.
• Vlevo je termogram kompenzační
tlumivky. Jedná se o tepelně značně
odolný výrobek, který může být
bezpečně provozován i v teplotách nad
180°C. Nejcitlivější součástí instalace
jsou přívodní vodiče. Jde o klasické
CYA s pryžovou izolací s vysokou
emisivitou, které jsou dimenzovány pro
teplotu do 70°C. Pomocí izotermy jsou
filtrovány nižší i vyšší teploty, které
nejsou v tuto chvíli zajímavé a
zobrazeny jsou tak tepelně přetížené
vodiče.
Základy práce s termokamerou
Izoterma – jako stupeň závady
• S pomocí více izoterm lze stanovit
stupeň závady. Stupni je přiřazena jistá
barva.
• V termogramu jsou pak touto barvou
identifikována místa, kde bylo podle
naměřených hodnot dosaženo tohoto
stupně.
• Na termogramu vlevo jednotlivé barvy
zobrazují místa s relativní povrchovou
vlhkostí 70% až 80% (žlutá), 80% až
90% (modrá) a nad 90 % (červená).
stupeň

relativní vlhkost

I. stupeň

70% až 80%

II. stupeň

80% až 90%

III. stupeň

90% a více

barva

Základy práce s termokamerou
Chyby měření
Základy práce s termokamerou
Chyb měření
 Zdánlivá odražená teplota
 Emisivita

Nejzásadnější
zdroje chyb

 Vlastní vyzařování a útlum atmosféry

Vyplývají z
rovnice
termografie

 Chyby interpretace
 Nevhodná volba měřicí techniky
 Nevhodné podmínky měření

Základy práce s termokamerou

Způsobeno nevhodným
postupem při měření,
měřicí technikou,
interpretací výsledků
apod.
Chyby měření
 Termografické měření je zatíženo třemi hlavními zdroji

chyb, které vycházejí z rovnice termografie:
• emisivita – nejproblematičtější zdroj nejistot, může způsobovat

chyby o velikosti desítek a více procent
• odražená zdánlivá teplota – také velmi problematická, naštěstí
méně pro materiály s vysokou emisivitou (stavební)
• vliv atmosféry – lze často úplně zanedbat
• vlhkost
• teplota
• vzdálenost

Základy práce s termokamerou
Zdánlivá odražená teplota

Bod

[°C]

Sp1

20.0

Sp2

18.6

Sp3

Osoba odrážející se ve skle (váš lektor). Jak
uvidíte dále, sklo není (pro někoho možná
překvapivě) zdaleka nejlepším „odražečem“
(a jeho emisivita je poměrně vysoká).

20.8

Základy práce s termokamerou
Zdánlivá odražená teplota
Bod

[°C]

Sp1

12.2

Sp2

27.0

Oblast

[°C]

Ar1

27.0

Ar2

12.2

Ar3

20.8
Průměrná teplota
v oblasti

Toto je již praktický příklad. Lesklá kovová plocha vodovodního potrubí snadno
odráží tepelné záření, které vyzařuje motor (má vysokou odrazivost).

Základy práce s termokamerou
Vliv emisivity
ԑ = 0.95

Bod

ԑ = 0.30

[°C]

Snímek vlevo (ԑ = 0.95)

32.3

Snímek vpravo (ԑ = 0.30)

56.5

Základy práce s termokamerou

Nevhodně nastavená emisivita může mít
velmi zásadní vliv na přesnost měření.
V tomto případě způsobuje zcela
nepřijatelnou chybu.
Přenos atmosférou
 Přenos atmosférou je ovlivněn především množstvím

molekul vody a oxidu uhličitého, které pohlcují
infračervené záření v různých vlnových délkách.
 Atmosféra je navíc plynné těleso o jisté teplotě, které

vyzařuje tepelné záření.
 V praxi proto měříme:
• relativní vlhkost,
• tloušťku atmosférického sloupce mezi termokamerou
• teplotu atmosféry.

Základy práce s termokamerou
Chyby interpretace

„Ofuk“ způsobený netěsností v
okenní spáře - stavební závada.

Základy práce s termokamerou

Snížený tepelný odpor. Vedení
tepla okenní mříží – důsledek
konstrukčního řešení.
Nedostatečné rozlišení
I nedostatečné
rozlišení vzhledem k
velikosti měřeného
detailu může vést ke
značným chybám
měření.

Základy práce s termokamerou
Nevhodné podmínky měření

Na výslednou „kvalitu“ má vliv i řada dalších
okolních vlivů. Při nesprávné volbě okolních
podmínek mohou právě tyto vlivu způsobovat
největší „chybu měření“.
Základy práce s termokamerou

Bod

[°C]

Sp1

4.4

Sp2

-3.8

Sp3

-10.4
Základy termografie,
tepelné záření
Základy práce s termokamerou
Termografie
 Bezdotykové měření teplotních polí – snaha o více či

méně přesné určení teplotních polí na povrchu předmětů
(velký problém vzhledem k nejistotám měření, viz dále)

 Srovnávací termografie – vyhodnocování rozdílů

„zdánlivých teplot“ u stejných objektů různého stavu za
stejných podmínek, někdy může být požadavek i na
přibližné stanovení teplot (90 % procent aplikací
termografie)

Základy práce s termokamerou
Způsoby přenosu tepla
 Vedení (kondukce) – v pevných látkách, kapalinách a v

plynech. Teplo se takto šíří v látkách všech skupenství.
 Proudění (konvekce) – v kapalinách a v plynech. Jedná

se o přenos tepla usměrněným pohybem částic.
 Sálání (radiace) – není nutná přítomnost látkového

prostředí a nezáleží na tom, zda teplota prostředí je vyšší
nebo nižší než teplota zdroje. Záření vydává každé
těleso jehož teplota je větší než absolutní nula.

Základy práce s termokamerou
Způsoby přenosu tepla

Základy práce s termokamerou
Tepelné záření
 Vystavíme-li své tělo slunečnímu záření, cítíme

intenzivně jeho tepelné účinky a dokonce i se
zavázanýma očima jsme schopni poměrně přesně určit
polohu Slunce. Stejné pocity v nás vyvolává např. zářeni
nahřátých kamen. Vnímáme, že záření kamen je stejně
„tepelné“ jako to sluneční.
 Tělesa všech skupenství s teplotou vyšší než je absolutní

nula vyzařuji elektromagnetické záření, které má původ v
tepelných (termických) pohybech nabitých částic, z nichž
jsou tato tělesa složena. Vzhledem k tomu, že příčinou
zářeni je teplo, nazýváme jej tepelným zářením, v
angličtině pak hovoříme o thermal radiation.
Základy práce s termokamerou
Tepelné záření
 Proč k tepelnému záření dochází?
 Fyzikální tělesa vyzařuji tepelné záření, neboť obsahují

velké množství elektricky nabitých částic s nenulovou
kinetickou energií.
 Tepelné zařeni je statistickým vysledkem velkeho

množství událostí, při nichž v blízkosti povrchu objektu
vzniká elektromagnetické záření zapříčiněné chaotickým
pohybem elektricky nabitých částic.

Základy práce s termokamerou
Tepelné záření
 Tepelné záření černého tělesa je plně popsáno

Planckovo vyzařovacím zákonem, který byl objeven Max
Planckem v roce 1900.
 Tento zákon popisuje rozdělení celkové vyzářené energie

černým tělesem do jednotlivých vlnových délek.
 Planckův vyzařovací zákon si lze představit jako funkci

vlnové délky, přičemž parametrem je teplota černého
tělesa.

Základy práce s termokamerou
Planckův vyzařovací zákon

Základy práce s termokamerou
Vztah mezi zákony
 Planckův vyzařovací zákon je obecný zákon, který

vyčerpávajícím způsobem popisuje vyzařování černého
tělesa, tj. vyzářenou energii jako funkci vlnové délky.
 Wienův posunovací zákon je derivací Planckova

vyzařovacího zákona podle vlnové délky. Vyjadřuje
vlnovou délku na které těleso dané teploty vyzařuje
maximum energie.
 Stefanův-Boltzmannův zákon je integrací Planckova

vyzařovacího zákona podle vlnové délky. Vyjadřuje
celkovou energii, které těleso dané teploty vyzáří
prostřednictvím tepelného záření na všech vlnových
délkách.
Základy práce s termokamerou
Stefanův-Boltzmannův zákon
 Sem zadejte rovnici.

Základy práce s termokamerou
Wienův posunovací zákon

Základy práce s termokamerou
Wienův posunovací zákon
 Se zvyšující se teplotou se maximum vyzařování

posouvá směrem ke kratším vlnovým délkám.
 Se zvyšující se teplotou vyzařují předměty maximum

tepelného záření od infračervené oblasti k viditelnému
světlu.
teplota [K]

zdroj

λmax

310

člověk

9,3 µm

500

vařič

5,8 µm

žárovka

1,45 µm

Slunce

0,55 µm

2000

cca 6000

Základy práce s termokamerou
Elektromagnetické spektrum

middle wave
(středněvlnné)

short wave (krátkovlnné)
Základy práce s termokamerou

long wave
(dlouhovlnné)
Emisivita
 Reálná tělesa vyzařují méně energie, které by emitovalo

absolutně černé těleso při stejné teplotě. Poměr mezi
energií M vztaženou na jednotku plochy, kterou při dané
teplotě vyzáří černé těleso MČT a reálné těleso MRT se
nazývá emisivita:
𝑀 𝑅𝑇
𝜀=
<1
𝑀Č𝑇
 Protože černé těleso při dané teplotě vyzáří maximum

energie, je emisivita pro reálná tělesa menší než jedna.

Základy práce s termokamerou
Názorný vliv emisivity

Povrchová teplota zatepleného panelového domu je přibližně homogenní. Na
termogramu se však zdá, že místa s nápisem jsou až o 5°C chladnější. Tato chyba
měření je způsobena rozdílnou emisivitou barev nápisu oproti barvám zdiva.
Základy práce s termokamerou
Názorná ukázka vlivu emisivity

Plocha s menší emisivitou
se zdá být chladnější.

Těleso s menší emisivitou, než je nastavena v IČT kameře se zdá být
chladnější, než ve skutečnosti je – „měřící systém od něj očekává více
energie pro danou povrchovou teplotu“. Těleso s větší emisivitou než je
nastaveno v IČT kameře se zdá být teplejší než ve skutečnosti je –
„měřící systém od něj očekává méně energie pro danou povrchovou
teplotu“.
Základy práce s termokamerou
Tabulka emisivit při 25 °C
Materiál

emisivita

azbestová deska

0,96

beton neopracovaný

0,97

cihla, červená normální

0,93

cihla, šamot

0,85

omítnutá zeď

0,95

dřevo

0,98

hliníková fólie, nezoxidovaná

0.04

chrom, leštěný

0,10

měď, leštěná

0,02

měď, oxidovaná

Pozor! U každé tabulky
emisivit musí být určeno,
pro jakou vlnovou délku
(či rozsah vlnových délek)
a teplotu (či rozsah teplot)
je stanovena. Bez tohoto
údaje tabulku nelze
použít.

0,60

Tabulka je pro vlnové délky 8μm až 14μm. Orientační hodnoty emisivit pro různé
materiály. Všimněte si vysoké emisivity stavebních materiálů a nízké emisivity
neoxidovaných kovů.
Základy práce s termokamerou
Závislost emisivity na vl. délce

Se změnou teploty se povrch tělesa z daného materiálu může stát pro danou
vlnovou délku záření pohltivější či naopak méně polhtivý.
Základy práce s termokamerou
Závislost emisivity na úhlu
Doporučený odklon od
normály je 5° až 15°!!!

Vzdálenější FV panely se zdají být
zdánlivě chladnější, ale ve
skutečnosti zde hraje vliv závislost
emisivity na úhlu.
Základy práce s termokamerou
Zaostření a jeho vliv

Porovnání různě zaostřených termogramů A jsou zaostřené
obrazy, B zaostřeno před objekt, C zaostřeno za objekt.

Při nesprávném zaostření (rozostření) se objekty zdají být chladnější než
skutečně jsou!
Základy práce s termokamerou
Odražená zdánlivá teplota
 Aby bylo možné změřit odraženou zdánlivou teplotu

objektu, jsou potřeba následující zařízení:
• kalibrovaná kvalitní IČT kamera, která umožňuje

termodiagnostikovi zadávat hodnoty odražené zdánlivé teploty a
emisivity
• odražeč (infračervený reflektor) jakým je např. „zmačkaná“ a
opětovně narovnaná lesklá hliníková fólie, která se připevní na
rovnou desku lesklou stranou nahoru

Základy práce s termokamerou
Odražená zdánlivá teplota
 Aby bylo možné změřit odraženou zdánlivou teplotu

objektu, jsou potřeba následující zařízení:
• kalibrovaná kvalitní IČT kamera, která umožňuje

termodiagnostikovi zadávat hodnoty odražené zdánlivé teploty a
emisivity
• odražeč (infračervený reflektor) jakým je např. „zmačkaná“ a
opětovně narovnaná lesklá hliníková fólie, která se připevní na
rovnou desku lesklou stranou nahoru

Základy práce s termokamerou
Odražená zdánlivá teplota

Tepelné zář. z okolí (2) dopadá na povrch předmětu (3), odtud se
od odráží do IČT kamery (1). V detektoru kamery je toto
odražené záření přičteno k tepelnému záření detektoru a vede k
chybě měření.

Základy práce s termokamerou
Nepřímá metoda
 Postup pro stanovení odražené zdánlivé teploty metodou

odrazu (nepřímá metoda):
a)
b)

c)

d)

v IČT kameře se nastaví emisivita na hodnotu 1, vzdálenost na
hodnotu 0
IČT kamera se umístí do požadovaného místa a vzdálenosti
objektu, který se má měřit, IČT kamera se zaměří na měřený
objekt
reflektor se umístí do zorného pole IČT kamery tak, že musí být
umístěn před objektem a jeho plocha musí být rovnoběžně s
plochou měřeného objektu; pracuje se v bezpečné vzdálenosti
od jakýchkoliv potenciálně nebezpečných objektů!
bez změny pozice se IČT kamerou změří odražená zdánlivá
teplota na reflektoru; takto zjištěná je v podstatě tou hledanou
od objektu se odrážející zdánlivou teplotou

Základy práce s termokamerou
Nepřímá metoda
e)

f)

pro větší přesnost se postup uvedený v bodech b) až d)
zopakuje nejméně třikrát a z naměřených hodnot se udělá
průměr
odražená zdánlivá teplota se kompenzuje vložením
zprůměrované hodnoty odražené zdánlivé teploty do vnitřního
software IČT kamery

Základy práce s termokamerou
Měření odražené teploty

Na plochu působí zdroj
tepelného záření o
teplotě 45 °C. Průměrná
povrchová teplota v
oblasti Ar1 při emisivitě
0,95 je 25,6 °C.

Zdroj tepelného záření
o teplotě 45 °C je
zakryt. Průměrná
povrchová teplota v
oblasti Ar1 při emisivitě
0,95 je 25,2 °C. Teplota
v místnosti je 20 °C.

Základy práce s termokamerou

Před tělesem je
umístěn IČ odražeč. Na
něm je při emisivitě 1
naměřena hodnota
43,7 °C. To je hodnota
odražené zdánlivé
teploty, kterou jsme
chtěli změřit.
Metody stanovení emisivity
 „Stanovení“ emisivity tabulkou
 Kontaktní metoda
• „aniž se hýbá IČT kamerou, mění se nastavení hodnoty emisivity v

kameře tak, aby teplota vyhodnocené kamerou byla stejná jako
teplota změřená kontaktně“

 Metoda využívající materiál s referenční emisivitou
• „při zastavení obrazu se mění hodnota emisivity tak dlouho, až má

měřená teplota stejnou hodnotu, jaká byla hodnota bezkontaktně
změřené teploty na upraveném povrchu“

 Metoda s použitím černého tělesa
 Metoda využívající fázový přechod
Základy práce s termokamerou
Potřebná technika
 Pro měření emisivity objektu je doporučováno následující

vybavení:
• kalibrovaná IČT kamera s možností vkládání hodnoty odražené

zdánlivé teploty a emisivity
• zdroje tepla či chladu, které umožňují upravit teplotu
objektu/vzorku tak, aby byla větší nebo menší nejméně o 20°C
oproti odražené zdánlivé teplotě, kdy teplota objektu/vzorku je
stabilní a blízká teplotě měřeného objektu
• kalibrovaný kontaktní teploměr nebo
• vzorek natřený barvou nebo opatřený páskou, která má ve
vlnovém rozsahu měřeném použitou IČT kamerou známou
vysokou emisivitu

Základy práce s termokamerou
Kontaktní metoda
 Postup při stanovení emisivity kontaktní metodou:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

IČT kamera se umístí do požadovaného místa a vzdálenosti od
objektu, který se má měřit
změří a vykompenzuje se odražená zdánlivá teplota od objektu
IČT kamera se zaměří a zaostří na měřený objekt
pomocí vhodné měřící funkce se stanoví teplota měřeného
bodu nebo oblasti ve středu obrazu kamery
bez změny polohy IČT kamery, mění se nastavení hodnoty
emisivity v kameře tak, aby teplota vyhodnocená kamerou byla
stejná jako teplota změřená kontaktně
takto určená hodnota emisivity je emisivita měřeného objektu při
této jeho teplotě a ve vlnovém pásmu kamery

Základy práce s termokamerou
Kontaktní metoda
g)

h)

větší přesnosti se dosáhne, jestliže se postup uvedený v
bodech b) až f) zopakuje nejméně třikrát a z hodnot emisivity se
spočítá průměr
emisivita se vykompenzuje tak, že její průměrná hodnota se
vloží do vnitřního software IČT kamery

Základy práce s termokamerou
Vhodný dotykový teploměr
 Měřicí rozsah: -50 až +350

°C
 Rozlišení: 0,1 °C
 Přesnost: ±(1 °C +1% z

nam.h.)
 Životnost bat.: cca. 1000 h

 Princip měření:

termočlánek
 Cena: 2 149 Kč bez DPH

Základy práce s termokamerou
Měření emisivity
1. Nejprve stanovte odraženou
zdánlivou teplotu.
2. Odhadněte parametry
atmosféry (vzdálenost, vlhkost,
teplotu)
3. Pomocí dotykového teploměru
stanovte teplotu obou povrchů
4. Ze znalosti teploty povrchů
určete jejich emisivitu

Stanovte emisivitu
těchto povrchů

Emisivitu stanovte postupnou
změnou emisivity, dokud se
nepodaří termokamerou změřit
takovou hodnotu, která byla předtím
stanovena dotykovým teploměrem.

Základy práce s termokamerou
Software
Základy práce s termokamerou
Software
 Software slouží především k:
• úpravě a analýze snímků (poskytuje obvykle více funkcí než

•
•
•
•

samotná termokamera)
vytváření uživatelských reportů (zpráv) o měření (ve formátě PDF)
analýze trendů (vývoj teplot v čase)
export dat (Excel, AVI apod.)
atd.

Základy práce s termokamerou
FLIR TOOLS
 Základní software pro termokamery FLIR, je zdarma
 Tvorba jednoduchých protokolů z předdefinovaných

šablon – export do PDF
 Automatické aktualizace přes Internet
 Základní analýza snímků, možnost radiometrického videa

(USB propojení s termokamerou)

Základy práce s termokamerou
FLIR TOOLS+
 Uživatelská tvorba šablon, prakticky libovolný vzhled,

omezený pouze možnostmi MS Wordu
 Většina myslitelných funkcí pro analýzu snímků
 Funkce teplotní prolnutí (thermal fusion), MSX, obraz v

obraze apod.
 Záznam a analýza radiometrického videa
 Export dat ve formátu Excelu

 Není zdarma

Základy práce s termokamerou
Přehled snímků
Přehled
dostupných snímků
řazený dle
1) souborů
2) data pořízení

Přehled
vytvořených zpráv
v PDF
Aktuálně vybrané
snímky na základě
zvoleného souboru
či data pořízení
Základy práce s termokamerou
Možnosti
• V záložce MOŽNOSTI lze
• editovat záhlaví a zápatí
zjednodušené PDF zprávy
• nastavit jednotky (Kelvin, Celsius,
….)
• změnit jazyk
• změnit některé „drobnosti“ při
ukládání radiometrického videa
• „studený a horký bod“
• knihovna
• Nejdůležitější záložka je právě
knihovna, která vám umožňuje přidání
či odebrání souborů, ze kterých jsou
načteny snímky do přehledu snímků

Základy práce s termokamerou
Nápověda
• Záložka NÁPOVĚDA
kupodivu obsahuje:
• uživatelskou příručku
(v PDF)
• registrace (online na
webu)
• možnosti licence
(tools/tools+)
• vyhledání
aktualizace
• informace (verze
SW, sériové číslo)

Základy práce s termokamerou
Úprava termogramů
Tato nabídka se
otevře po dvojkliku
na libovolný
termogram, se
kterým chcete
upravovat.
Nastavení se uloží
po stisku tlačítka
„Uložit a zavřít“

Manuální volba
teplotního rozsahu

Základy práce s termokamerou

Volba
automatického
rozsahu teplot

Nastavení konkrétního
manuálního rozsahu
teplot
Úprava termogramů

Měřicí funkce (bod, oblast, delta funkce) a
další funkce (izoterma, paleta)

Základy práce s termokamerou

Informace o
snímku a měřicí
funkce
Úprava termogramů
Použitá měřicí technika, datum,
S/N apod.
Hodnoty měřicích funkcí

Parametry měření

Textová anotace snímku

Základy práce s termokamerou
Vytvoření zprávy

Vybrané snímky, z nichž bude vytvořena zpráva, FLIR
TOOLS doporučuji pro zprávy do 10 stran, vytváření
obsáhlejších zpráv je značně nekomfortní a doporučuji
přejít na FLIR TOOLS+.

Základy práce s termokamerou
Vytvoření zprávy

Jednotlivé stránky zprávy

Základy práce s termokamerou

Jednotlivé snímky zprávy
Vytvoření zprávy

Vkládání nových listů zprávy z
předem vytvořených šablon
(včetně titulní stránky)
Základy práce s termokamerou
Vytvoření zprávy
Editovatelný obsah
zprávy.
Komentáře, šipky,
měřicí funkce a
parametry měření.
Editují se jednotlivé
stránky výsledné
PDF zprávy.

Základy práce s termokamerou
Vytvoření zprávy v TOOLS+

 Plugin pro Word, který je součástí FLIR TOOLS+

Umožňuje tvorbu zpráv, jejichž vzhled a obsah je omezen
pouze možnostmi MS Wordu.
 Při větším počtu snímků může být SW pomalý, pro

rozsáhlé reporty doporučuji SSD disk a větší operační
paměť (ideálně 4 GB RAM)

Základy práce s termokamerou
Vytvoření zprávy v TOOLS+

 Jednotlivé stránky zprávy/protokolu jsou pak samostatné

stránky ve Wordu a lze je libovolně editovat.
Základy práce s termokamerou
Radiometrické video

Vývoj povrchové
teploty v čase.

Živý či zaznamenaný
obraz z termokamery

Základy práce s termokamerou

Parametry a hodnoty
měřicích funkcí.
Radiometrické video
 Umožňuje sledování vývoje hodnot měřících funkcí v

čase (teplota v bodě, průměrná teplota v oblasti apod.)
 Ve verzi FLIR TOOLS bez možnosti záznamu, ve verzi

FLIR TOOLS+ záznam i pozdější analýza.
 Pozdější analýza snímků umožňuje měnit všechny

parametry snímku, včetně emisivity, odražené teploty
apod. Lze samostatně exportovat jednotlivé snímky ve
formátu radiometrického .JPG, i celou sekvenci ve
formátu AVI.
 Grafy naměřených hodnot lze exportovat ve formátu

EXCELu.
Základy práce s termokamerou
Uložení dat a provázání dat
 Data jsou u řady termokamer ukládána na SD kartu.
 Fotografie jsou přes název souboru provázány s

termogramy

Základy práce s termokamerou
Normy
Základy práce s termokamerou
ČSN EN 13187
 ČSN EN 13187 – Tepelné chování budov – Kvalitativní

určení tepelných nepravidelností v pláštích budov –
Infračervená metoda
 Je národní verzí mezinárodní normy EN 13187:1998
 Norma stanovuje kvalitativní metodu pro určení tepelných

nepravidelností v pláštích budov pomocí termografické
zkoušky. Metoda se používá k určení šíře odchylek v
tepelných vlastnostech, včetně vzduchotěsnosti,
jednotlivých prvků obvodového pláště.

Základy práce s termokamerou
ČSN EN 18434-1
 ČSN ISO 18434-1 – Monitorování stavu a diagnostika

strojů – Termografie – Část 1: Všeobecné postupy
 Je národní verzí mezinárodní normy ISO 18434-1:2008
 Norma je návodem pro použití infračervené termografie

(IČT), jako součásti programu pro monitorování stavu
strojů a jejich diagnostiku.

Základy práce s termokamerou
1 sur 93

Recommandé

Bezkontaktní měření teploty přístroji a termokamerami TESTO - praktické aplik... par
Bezkontaktní měření teploty přístroji a termokamerami TESTO - praktické aplik...Bezkontaktní měření teploty přístroji a termokamerami TESTO - praktické aplik...
Bezkontaktní měření teploty přístroji a termokamerami TESTO - praktické aplik...Workswell s.r.o.
1.1K vues64 diapositives
Tracheostomy par
TracheostomyTracheostomy
Tracheostomyjmccormickdeaton
2.1K vues14 diapositives
Complications of mastoid surgery par
Complications of mastoid surgeryComplications of mastoid surgery
Complications of mastoid surgeryDr. Rajendra Singh Lakhawat
264 vues80 diapositives
INTRACRANIAL COMPLICATIONS OF CSOM par
INTRACRANIAL COMPLICATIONS OF CSOMINTRACRANIAL COMPLICATIONS OF CSOM
INTRACRANIAL COMPLICATIONS OF CSOMDr Harjitpal Singh
255 vues49 diapositives
Fungal sinusitis par
Fungal sinusitis Fungal sinusitis
Fungal sinusitis Thuduvage sanjeevanie
7.4K vues34 diapositives

Contenu connexe

Tendances

The nasal valve & its management par
The nasal valve & its managementThe nasal valve & its management
The nasal valve & its managementShekhar Krishna Debnath
2.8K vues3 diapositives
Benign lesions of larynx par
Benign lesions of larynx Benign lesions of larynx
Benign lesions of larynx Dr Krishna Koirala
566 vues67 diapositives
Pulmonary Tuberculosis par
Pulmonary TuberculosisPulmonary Tuberculosis
Pulmonary TuberculosisDJ CrissCross
3.6K vues35 diapositives
ENT GENERAL EAR QUESTION ANSWERS par
ENT GENERAL EAR QUESTION ANSWERSENT GENERAL EAR QUESTION ANSWERS
ENT GENERAL EAR QUESTION ANSWERSruby hall hospital
518 vues43 diapositives
Coblation in ent par
Coblation in entCoblation in ent
Coblation in entDr. Pruthvi Raj S
12K vues58 diapositives
chronic Rhinosinusitis par
chronic Rhinosinusitis chronic Rhinosinusitis
chronic Rhinosinusitis Dr Safika Zaman
782 vues48 diapositives

Tendances(16)

Surgical treatment of paraphyrngeal and retropharyngeal abscesses par Mamoon Ameen
Surgical treatment of paraphyrngeal and retropharyngeal abscessesSurgical treatment of paraphyrngeal and retropharyngeal abscesses
Surgical treatment of paraphyrngeal and retropharyngeal abscesses
Mamoon Ameen35.4K vues
cerebrospinal fluid leak (CSF leak) par Nassr ALBarhi
cerebrospinal fluid leak (CSF leak)cerebrospinal fluid leak (CSF leak)
cerebrospinal fluid leak (CSF leak)
Nassr ALBarhi942 vues

Similaire à Zaklady prace s termokamerou

TERMOKAMERA – APLIKACE, VYUŽITÍ: ONLINE ŠKOLENÍ par
TERMOKAMERA – APLIKACE, VYUŽITÍ: ONLINE ŠKOLENÍTERMOKAMERA – APLIKACE, VYUŽITÍ: ONLINE ŠKOLENÍ
TERMOKAMERA – APLIKACE, VYUŽITÍ: ONLINE ŠKOLENÍW-Technika.cz
207 vues39 diapositives
Kvalitativní x kvantitativní termografie par
Kvalitativní x kvantitativní termografieKvalitativní x kvantitativní termografie
Kvalitativní x kvantitativní termografieW-Technika.cz
42 vues9 diapositives
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmyslu par
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmysluVyužití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmyslu
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmysluW-Technika.cz
33 vues24 diapositives
S displejem a ovládacími tlačítky: Kompaktní infračervené teplotní senzory od... par
S displejem a ovládacími tlačítky: Kompaktní infračervené teplotní senzory od...S displejem a ovládacími tlačítky: Kompaktní infračervené teplotní senzory od...
S displejem a ovládacími tlačítky: Kompaktní infračervené teplotní senzory od...ifm electronic gmbh
349 vues5 diapositives
Prezentace k webináři: Diagnostika budov termokamerou par
Prezentace k webináři: Diagnostika budov termokamerouPrezentace k webináři: Diagnostika budov termokamerou
Prezentace k webináři: Diagnostika budov termokamerouW-Technika.cz
217 vues31 diapositives
Chyby a omyly - aneb motivační část (v. 1.0) par
Chyby a omyly - aneb motivační část (v. 1.0)Chyby a omyly - aneb motivační část (v. 1.0)
Chyby a omyly - aneb motivační část (v. 1.0)Workswell s.r.o.
634 vues10 diapositives

Similaire à Zaklady prace s termokamerou(20)

TERMOKAMERA – APLIKACE, VYUŽITÍ: ONLINE ŠKOLENÍ par W-Technika.cz
TERMOKAMERA – APLIKACE, VYUŽITÍ: ONLINE ŠKOLENÍTERMOKAMERA – APLIKACE, VYUŽITÍ: ONLINE ŠKOLENÍ
TERMOKAMERA – APLIKACE, VYUŽITÍ: ONLINE ŠKOLENÍ
W-Technika.cz207 vues
Kvalitativní x kvantitativní termografie par W-Technika.cz
Kvalitativní x kvantitativní termografieKvalitativní x kvantitativní termografie
Kvalitativní x kvantitativní termografie
W-Technika.cz42 vues
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmyslu par W-Technika.cz
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmysluVyužití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmyslu
Využití termokamer a bezdotykového měření teploty v plastikářském průmyslu
W-Technika.cz33 vues
S displejem a ovládacími tlačítky: Kompaktní infračervené teplotní senzory od... par ifm electronic gmbh
S displejem a ovládacími tlačítky: Kompaktní infračervené teplotní senzory od...S displejem a ovládacími tlačítky: Kompaktní infračervené teplotní senzory od...
S displejem a ovládacími tlačítky: Kompaktní infračervené teplotní senzory od...
Prezentace k webináři: Diagnostika budov termokamerou par W-Technika.cz
Prezentace k webináři: Diagnostika budov termokamerouPrezentace k webináři: Diagnostika budov termokamerou
Prezentace k webináři: Diagnostika budov termokamerou
W-Technika.cz217 vues
Chyby a omyly - aneb motivační část (v. 1.0) par Workswell s.r.o.
Chyby a omyly - aneb motivační část (v. 1.0)Chyby a omyly - aneb motivační část (v. 1.0)
Chyby a omyly - aneb motivační část (v. 1.0)
Workswell s.r.o.634 vues
Katalog klimatizací Samsung - novinky par Czechklima.cz
Katalog klimatizací Samsung - novinkyKatalog klimatizací Samsung - novinky
Katalog klimatizací Samsung - novinky
Czechklima.cz2.4K vues
NIDays 2014 - prezentace Workswell ThermoInspector par Workswell s.r.o.
NIDays 2014 - prezentace Workswell ThermoInspectorNIDays 2014 - prezentace Workswell ThermoInspector
NIDays 2014 - prezentace Workswell ThermoInspector
Workswell s.r.o.432 vues
Využití termokamer při kontrole svarových spojů par Workswell s.r.o.
Využití termokamer při kontrole svarových spojůVyužití termokamer při kontrole svarových spojů
Využití termokamer při kontrole svarových spojů
Manual de Instruções do Termómetro FT 09 da Beurer par Viver Qualidade
Manual de Instruções do Termómetro FT 09 da BeurerManual de Instruções do Termómetro FT 09 da Beurer
Manual de Instruções do Termómetro FT 09 da Beurer
Viver Qualidade352 vues
Klimatizace do bytu Jungfrau premium par Czechklima.cz
Klimatizace do bytu Jungfrau premiumKlimatizace do bytu Jungfrau premium
Klimatizace do bytu Jungfrau premium
Czechklima.cz528 vues
Termální inspekce výrobních procesů s využitím termokamer par Workswell s.r.o.
Termální inspekce výrobních procesů s využitím termokamerTermální inspekce výrobních procesů s využitím termokamer
Termální inspekce výrobních procesů s využitím termokamer
Technical data SWAROVSKI EL Range W B | Optics Trade par Optics-Trade
Technical data SWAROVSKI EL Range W B | Optics TradeTechnical data SWAROVSKI EL Range W B | Optics Trade
Technical data SWAROVSKI EL Range W B | Optics Trade
Optics-Trade4.6K vues
Moderní technologie pro šetrné budovy par Marek Bláha
Moderní technologie pro šetrné budovyModerní technologie pro šetrné budovy
Moderní technologie pro šetrné budovy
Marek Bláha1.6K vues
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch par Marek Bláha
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduchIVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
Marek Bláha54.5K vues
Správná volba pro vaši aplikaci. Teplotní senzory od ifm! par ifm electronic gmbh
Správná volba pro vaši aplikaci. Teplotní senzory od ifm!Správná volba pro vaši aplikaci. Teplotní senzory od ifm!
Správná volba pro vaši aplikaci. Teplotní senzory od ifm!
Prezentace veskom air_x_oranž2 par Veskom
Prezentace veskom air_x_oranž2Prezentace veskom air_x_oranž2
Prezentace veskom air_x_oranž2
Veskom2K vues

Plus de Workswell s.r.o.

Kontrola elektroinstalací termokamerou par
Kontrola elektroinstalací termokamerouKontrola elektroinstalací termokamerou
Kontrola elektroinstalací termokamerouWorkswell s.r.o.
1K vues24 diapositives
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE V LABVIEW PRO ČVUT - 2014 par
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE V LABVIEW PRO ČVUT - 2014VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE V LABVIEW PRO ČVUT - 2014
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE V LABVIEW PRO ČVUT - 2014Workswell s.r.o.
532 vues22 diapositives
Praktické rady ke kontrole elektroinstalací termokamerou par
Praktické rady ke kontrole elektroinstalací termokamerouPraktické rady ke kontrole elektroinstalací termokamerou
Praktické rady ke kontrole elektroinstalací termokamerouWorkswell s.r.o.
451 vues12 diapositives
Prezentace na konferenci B&R 2014 v Brně par
Prezentace na konferenci B&R 2014 v BrněPrezentace na konferenci B&R 2014 v Brně
Prezentace na konferenci B&R 2014 v BrněWorkswell s.r.o.
384 vues19 diapositives
NIDays 2013 par
NIDays 2013NIDays 2013
NIDays 2013Workswell s.r.o.
501 vues29 diapositives
Iport ntx mini-embedded_video_interface_data_sheet par
Iport ntx mini-embedded_video_interface_data_sheetIport ntx mini-embedded_video_interface_data_sheet
Iport ntx mini-embedded_video_interface_data_sheetWorkswell s.r.o.
1.3K vues2 diapositives

Plus de Workswell s.r.o.(13)

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE V LABVIEW PRO ČVUT - 2014 par Workswell s.r.o.
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE V LABVIEW PRO ČVUT - 2014VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE V LABVIEW PRO ČVUT - 2014
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE V LABVIEW PRO ČVUT - 2014
Workswell s.r.o.532 vues
Praktické rady ke kontrole elektroinstalací termokamerou par Workswell s.r.o.
Praktické rady ke kontrole elektroinstalací termokamerouPraktické rady ke kontrole elektroinstalací termokamerou
Praktické rady ke kontrole elektroinstalací termokamerou
Workswell s.r.o.451 vues
Prezentace na konferenci B&R 2014 v Brně par Workswell s.r.o.
Prezentace na konferenci B&R 2014 v BrněPrezentace na konferenci B&R 2014 v Brně
Prezentace na konferenci B&R 2014 v Brně
Workswell s.r.o.384 vues
Iport ntx mini-embedded_video_interface_data_sheet par Workswell s.r.o.
Iport ntx mini-embedded_video_interface_data_sheetIport ntx mini-embedded_video_interface_data_sheet
Iport ntx mini-embedded_video_interface_data_sheet
Workswell s.r.o.1.3K vues
Iport ntx ten-embedded_videointerface_data_sheet par Workswell s.r.o.
Iport ntx ten-embedded_videointerface_data_sheetIport ntx ten-embedded_videointerface_data_sheet
Iport ntx ten-embedded_videointerface_data_sheet
Workswell s.r.o.485 vues
Iport ntx pro-embedded_video_interface_data_sheet par Workswell s.r.o.
Iport ntx pro-embedded_video_interface_data_sheetIport ntx pro-embedded_video_interface_data_sheet
Iport ntx pro-embedded_video_interface_data_sheet
Workswell s.r.o.380 vues
Iport ntx gige-embedded_video_interface_data_sheet par Workswell s.r.o.
Iport ntx gige-embedded_video_interface_data_sheetIport ntx gige-embedded_video_interface_data_sheet
Iport ntx gige-embedded_video_interface_data_sheet
Workswell s.r.o.504 vues
ThermoSafety - software pro termovizní monitoring par Workswell s.r.o.
ThermoSafety - software pro termovizní monitoringThermoSafety - software pro termovizní monitoring
ThermoSafety - software pro termovizní monitoring
Workswell s.r.o.601 vues
Brožura ThermoMedic - software pro detekci a měření teploty lidské kůže a obl... par Workswell s.r.o.
Brožura ThermoMedic - software pro detekci a měření teploty lidské kůže a obl...Brožura ThermoMedic - software pro detekci a měření teploty lidské kůže a obl...
Brožura ThermoMedic - software pro detekci a měření teploty lidské kůže a obl...
Workswell s.r.o.1.3K vues
Manual Smart Vision SDK - dll video library par Workswell s.r.o.
Manual Smart Vision SDK - dll video libraryManual Smart Vision SDK - dll video library
Manual Smart Vision SDK - dll video library
Workswell s.r.o.3.7K vues
Pozvánka na školení do Centra termografie par Workswell s.r.o.
Pozvánka na školení do Centra termografiePozvánka na školení do Centra termografie
Pozvánka na školení do Centra termografie
Workswell s.r.o.324 vues

Dernier

Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... par
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
33 vues22 diapositives
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... par
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
61 vues38 diapositives
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... par
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
56 vues60 diapositives
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart par
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
65 vues38 diapositives
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI par
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
55 vues48 diapositives
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita par
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
59 vues22 diapositives

Dernier(6)

Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... par Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste33 vues
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... par Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste61 vues
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... par Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste56 vues
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart par Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste65 vues
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI par Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste55 vues
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita par Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste59 vues

Zaklady prace s termokamerou

 • 1. Základy práce s termokamerou Ing. Jan Sova, Centrum termografie
 • 2. Obsah  Ovládání a konstrukce termokamery  Měřicí funkce termokamery  Chyby měření  Základy termografie, tepelné záření  Software pro tvorbu zpráv (FLIR TOOLS)  Technické normy ČSN EN 18434-1 a ČSN EN 13187 Základy práce s termokamerou
 • 4. Ovládání termokamery  Hlavní menu: • měřící funkce a jejich nastavení • nastavení parametrů měření • nastavení termokamery, servisní menu • režim zobrazení, měřící rozsah Hlavní menu termokamery v rámci kterého probíhá veškerá práce s termokamerou. Základy práce s termokamerou
 • 6. Nastavení parametrů • Pět parametrů, které zásadním způsobem ovlivňují výsledky měření • Emisivita • Odražená teplota • Vzdálenost objektu • Relativní vlhkost • Atmosférická teplota • Vliv těchto parametrů na přesnost měření podrobněji probereme dále Základy práce s termokamerou
 • 7. Měřící funkce a jejich nastavení • Měřící funkce termokamery jsou následující • Bod (měření teploty v bodě) • Obdelníková oblast • Izoterma • Teplotní profil • Delta funkce • Podrobnějšímu popisu jednotlivých měřicích funkcí a jejich využití se budeme věnovat dále Základy práce s termokamerou
 • 8. Měřící funkce a jejich nastavení • Každou z použitých měřících funkcí lze nastavit: • poloha • rozměry • zobrazení minima, maxima • apod. • Zde je například možnost nastavení měřící funkce „oblast“ nebo též „pravoúhelník“. Základy práce s termokamerou
 • 12. Anotace snímků  Hlasové anotace (je potřeba připojit mikrofon), textové anotace (nezbytné tam, kde je hluk). Základy práce s termokamerou
 • 13. Anotace snímků  Poznámky se stávají trvalou součástí snímků (jsou uloženy v metadatech příslušného .JPG souboru) Textová poznámka Možnost přehrání hlasových poznámek Základy práce s termokamerou
 • 14. Teplotní rozsah  Rozsah (zdánlivých) teplot, který je termokamerou měřen s uvedenou přesností.  Pokud je zdánlivá teplota předmětu větší (nebo větší) než je maximální hodnota v intervalu, nastane v daném místě k saturaci. Základy práce s termokamerou
 • 15. Blokové schéma termokamery  Optika  Detektor záření  Obvody pro zpracování obrazu Základy práce s termokamerou
 • 16. Mikrobolometrické pole (FPA) Mikrobolometrické pole je složeno z 2D matice mikrobolometrů, dnes až 1024 x 768 u termokamery Infratec VarioCam HD. Základy práce s termokamerou
 • 17. Teplotní citlivost, NETD  NETD (Noise-Equivalent Temperature Diference) – „teplotní rozdíl, který vyvolá signál, který je dostatečně velký, aby byl větší než vlastní šum detektoru“. NETD vypovídá o vlastním šumu celého IČ měřícího systému.  Závisí především na detektivitě detektoru, kvalitě použité optiky a přesnosti A/D převodníku či nábojového zesilovače.  Dnes typicky 100 mk (nejzákladnější modely) až 10 mK (velmi drahé kamery s polovodičovým detektorem) Základy práce s termokamerou
 • 18. Teplotní citlivost, NETD S rostoucí hodnotou NETD je výsledný termogram více „zašuměly“. K „čistému“ termogramu se přičte šum o větší (střední) hodnotě. Základy práce s termokamerou
 • 20. Přehled měřicích funkcí  Měření teploty v bodě  Měřicí funkce oblast  Měřicí funkce teplotní profil  Delta funkce (rozdíl teplot)  Izotermy Základy práce s termokamerou
 • 21. Měření teploty v bodě • Funkce pomáhá stanovit teplotu v jednom bodě (ve skutečnosti jde o malou oblast o rozměru několik pixelů). • Lze postupně přidávat další měřící body. • Měřicí body lze prakticky libovolně posouvat po obrazovce a měnit jejich polohu. Jednotlivé měřící body Základy práce s termokamerou
 • 22. Měřicí funkce oblast • Funkce umožňuje stanovit • průměrnou teplotu v oblasti • maximální teplotu v oblasti • minimální teplotu v oblasti • Tyto informace mohou či nemusí být zobrazeny na obrazovce termokamery. • Lze postupně přidávat další měřící oblasti. Jednotlivé měřicí funkce, tj. „oblasti“ Základy práce s termokamerou
 • 23. Měřicí funkce teplotní profil • Funkce umožňuje stanovit rozložení teploty na horizontální přímce. Přímka na které je stanoven teplotní profil Teplotní profil Stupnice teplot Základy práce s termokamerou
 • 24. Delta funkce (rozdíl teplot) • Funkce pomáhá stanovit rozdíl hodnot měřicích funkcí. Nastavení měřicí funkce „Delta funkce“. Měření teplotního rozdílu mezi bodem a průměrnou teplotou v obdélníkové oblasti Základy práce s termokamerou
 • 25. Izotermy • V menu si lze vybrat izotermy: • nad, • pod a • interval. • Příklad „izoterma nad“, přičemž jako hraniční hodnota je nastavena teplota 35.0 °C. Základy práce s termokamerou
 • 26. Izoterma „teplota nad“ • Izoterma „teplota nad“ signalizuje místa, kde byla překročena jistá hranice maximálních přípustných hodnot. V tomto případě jsou „funkcí izoterma“ identifikována místa na parovodu, kde vlivem poškození tepelné izolace došlo k intenzivnímu nárůstu povrchové teploty. Dochází k nezanedbatelným tepelným ztrátám. Podobné nálezy nejsou na starších horkovodech žádnou výjimkou a dochází k nim především vlivem stárnutí izolace (degradace materiálu, sesunutí vlivem navlhnutí, prověšení apod.) či špatným provedením izolace již na začátku. Základy práce s termokamerou
 • 27. Izoterma „teplota pod“ • Izoterma „teplota pod“ signalizuje místa, kde byla překročena jistá hranice minimálních přípustných hodnot. Například v případě budov je podstatné, aby nebyl porušen tzv. „teplotní faktor vnitřního povrchu“, který stanovuje norma ČSN 730540-2. Teplotní faktor se stanovuje především s ohledem na vyloučení vzniku plísní, přičemž za hranici vzniku plísní je pokládána relativní vlhkost vnitřního povrchu 80%. Pokud je povrchová relativní vlhkost nižší, vznik plísní je prakticky vyloučen. Při vyšší relativní vlhkosti je naopak riziko velmi značné. Základy práce s termokamerou
 • 28. Izoterma „interval“ • Izoterma „interval“ zobrazuje pouze ty hodnoty v termogramu, které se nacházejí v jistém intervalu teplot. Používá se tam, kde předem víme, v jakém rozsahu teplot se bude nacházet hledaný jev. • Vlevo je termogram kompenzační tlumivky. Jedná se o tepelně značně odolný výrobek, který může být bezpečně provozován i v teplotách nad 180°C. Nejcitlivější součástí instalace jsou přívodní vodiče. Jde o klasické CYA s pryžovou izolací s vysokou emisivitou, které jsou dimenzovány pro teplotu do 70°C. Pomocí izotermy jsou filtrovány nižší i vyšší teploty, které nejsou v tuto chvíli zajímavé a zobrazeny jsou tak tepelně přetížené vodiče. Základy práce s termokamerou
 • 29. Izoterma – jako stupeň závady • S pomocí více izoterm lze stanovit stupeň závady. Stupni je přiřazena jistá barva. • V termogramu jsou pak touto barvou identifikována místa, kde bylo podle naměřených hodnot dosaženo tohoto stupně. • Na termogramu vlevo jednotlivé barvy zobrazují místa s relativní povrchovou vlhkostí 70% až 80% (žlutá), 80% až 90% (modrá) a nad 90 % (červená). stupeň relativní vlhkost I. stupeň 70% až 80% II. stupeň 80% až 90% III. stupeň 90% a více barva Základy práce s termokamerou
 • 31. Chyb měření  Zdánlivá odražená teplota  Emisivita Nejzásadnější zdroje chyb  Vlastní vyzařování a útlum atmosféry Vyplývají z rovnice termografie  Chyby interpretace  Nevhodná volba měřicí techniky  Nevhodné podmínky měření Základy práce s termokamerou Způsobeno nevhodným postupem při měření, měřicí technikou, interpretací výsledků apod.
 • 32. Chyby měření  Termografické měření je zatíženo třemi hlavními zdroji chyb, které vycházejí z rovnice termografie: • emisivita – nejproblematičtější zdroj nejistot, může způsobovat chyby o velikosti desítek a více procent • odražená zdánlivá teplota – také velmi problematická, naštěstí méně pro materiály s vysokou emisivitou (stavební) • vliv atmosféry – lze často úplně zanedbat • vlhkost • teplota • vzdálenost Základy práce s termokamerou
 • 33. Zdánlivá odražená teplota Bod [°C] Sp1 20.0 Sp2 18.6 Sp3 Osoba odrážející se ve skle (váš lektor). Jak uvidíte dále, sklo není (pro někoho možná překvapivě) zdaleka nejlepším „odražečem“ (a jeho emisivita je poměrně vysoká). 20.8 Základy práce s termokamerou
 • 34. Zdánlivá odražená teplota Bod [°C] Sp1 12.2 Sp2 27.0 Oblast [°C] Ar1 27.0 Ar2 12.2 Ar3 20.8 Průměrná teplota v oblasti Toto je již praktický příklad. Lesklá kovová plocha vodovodního potrubí snadno odráží tepelné záření, které vyzařuje motor (má vysokou odrazivost). Základy práce s termokamerou
 • 35. Vliv emisivity ԑ = 0.95 Bod ԑ = 0.30 [°C] Snímek vlevo (ԑ = 0.95) 32.3 Snímek vpravo (ԑ = 0.30) 56.5 Základy práce s termokamerou Nevhodně nastavená emisivita může mít velmi zásadní vliv na přesnost měření. V tomto případě způsobuje zcela nepřijatelnou chybu.
 • 36. Přenos atmosférou  Přenos atmosférou je ovlivněn především množstvím molekul vody a oxidu uhličitého, které pohlcují infračervené záření v různých vlnových délkách.  Atmosféra je navíc plynné těleso o jisté teplotě, které vyzařuje tepelné záření.  V praxi proto měříme: • relativní vlhkost, • tloušťku atmosférického sloupce mezi termokamerou • teplotu atmosféry. Základy práce s termokamerou
 • 37. Chyby interpretace „Ofuk“ způsobený netěsností v okenní spáře - stavební závada. Základy práce s termokamerou Snížený tepelný odpor. Vedení tepla okenní mříží – důsledek konstrukčního řešení.
 • 38. Nedostatečné rozlišení I nedostatečné rozlišení vzhledem k velikosti měřeného detailu může vést ke značným chybám měření. Základy práce s termokamerou
 • 39. Nevhodné podmínky měření Na výslednou „kvalitu“ má vliv i řada dalších okolních vlivů. Při nesprávné volbě okolních podmínek mohou právě tyto vlivu způsobovat největší „chybu měření“. Základy práce s termokamerou Bod [°C] Sp1 4.4 Sp2 -3.8 Sp3 -10.4
 • 41. Termografie  Bezdotykové měření teplotních polí – snaha o více či méně přesné určení teplotních polí na povrchu předmětů (velký problém vzhledem k nejistotám měření, viz dále)  Srovnávací termografie – vyhodnocování rozdílů „zdánlivých teplot“ u stejných objektů různého stavu za stejných podmínek, někdy může být požadavek i na přibližné stanovení teplot (90 % procent aplikací termografie) Základy práce s termokamerou
 • 42. Způsoby přenosu tepla  Vedení (kondukce) – v pevných látkách, kapalinách a v plynech. Teplo se takto šíří v látkách všech skupenství.  Proudění (konvekce) – v kapalinách a v plynech. Jedná se o přenos tepla usměrněným pohybem částic.  Sálání (radiace) – není nutná přítomnost látkového prostředí a nezáleží na tom, zda teplota prostředí je vyšší nebo nižší než teplota zdroje. Záření vydává každé těleso jehož teplota je větší než absolutní nula. Základy práce s termokamerou
 • 43. Způsoby přenosu tepla Základy práce s termokamerou
 • 44. Tepelné záření  Vystavíme-li své tělo slunečnímu záření, cítíme intenzivně jeho tepelné účinky a dokonce i se zavázanýma očima jsme schopni poměrně přesně určit polohu Slunce. Stejné pocity v nás vyvolává např. zářeni nahřátých kamen. Vnímáme, že záření kamen je stejně „tepelné“ jako to sluneční.  Tělesa všech skupenství s teplotou vyšší než je absolutní nula vyzařuji elektromagnetické záření, které má původ v tepelných (termických) pohybech nabitých částic, z nichž jsou tato tělesa složena. Vzhledem k tomu, že příčinou zářeni je teplo, nazýváme jej tepelným zářením, v angličtině pak hovoříme o thermal radiation. Základy práce s termokamerou
 • 45. Tepelné záření  Proč k tepelnému záření dochází?  Fyzikální tělesa vyzařuji tepelné záření, neboť obsahují velké množství elektricky nabitých částic s nenulovou kinetickou energií.  Tepelné zařeni je statistickým vysledkem velkeho množství událostí, při nichž v blízkosti povrchu objektu vzniká elektromagnetické záření zapříčiněné chaotickým pohybem elektricky nabitých částic. Základy práce s termokamerou
 • 46. Tepelné záření  Tepelné záření černého tělesa je plně popsáno Planckovo vyzařovacím zákonem, který byl objeven Max Planckem v roce 1900.  Tento zákon popisuje rozdělení celkové vyzářené energie černým tělesem do jednotlivých vlnových délek.  Planckův vyzařovací zákon si lze představit jako funkci vlnové délky, přičemž parametrem je teplota černého tělesa. Základy práce s termokamerou
 • 47. Planckův vyzařovací zákon Základy práce s termokamerou
 • 48. Vztah mezi zákony  Planckův vyzařovací zákon je obecný zákon, který vyčerpávajícím způsobem popisuje vyzařování černého tělesa, tj. vyzářenou energii jako funkci vlnové délky.  Wienův posunovací zákon je derivací Planckova vyzařovacího zákona podle vlnové délky. Vyjadřuje vlnovou délku na které těleso dané teploty vyzařuje maximum energie.  Stefanův-Boltzmannův zákon je integrací Planckova vyzařovacího zákona podle vlnové délky. Vyjadřuje celkovou energii, které těleso dané teploty vyzáří prostřednictvím tepelného záření na všech vlnových délkách. Základy práce s termokamerou
 • 49. Stefanův-Boltzmannův zákon  Sem zadejte rovnici. Základy práce s termokamerou
 • 50. Wienův posunovací zákon Základy práce s termokamerou
 • 51. Wienův posunovací zákon  Se zvyšující se teplotou se maximum vyzařování posouvá směrem ke kratším vlnovým délkám.  Se zvyšující se teplotou vyzařují předměty maximum tepelného záření od infračervené oblasti k viditelnému světlu. teplota [K] zdroj λmax 310 člověk 9,3 µm 500 vařič 5,8 µm žárovka 1,45 µm Slunce 0,55 µm 2000 cca 6000 Základy práce s termokamerou
 • 52. Elektromagnetické spektrum middle wave (středněvlnné) short wave (krátkovlnné) Základy práce s termokamerou long wave (dlouhovlnné)
 • 53. Emisivita  Reálná tělesa vyzařují méně energie, které by emitovalo absolutně černé těleso při stejné teplotě. Poměr mezi energií M vztaženou na jednotku plochy, kterou při dané teplotě vyzáří černé těleso MČT a reálné těleso MRT se nazývá emisivita: 𝑀 𝑅𝑇 𝜀= <1 𝑀Č𝑇  Protože černé těleso při dané teplotě vyzáří maximum energie, je emisivita pro reálná tělesa menší než jedna. Základy práce s termokamerou
 • 54. Názorný vliv emisivity Povrchová teplota zatepleného panelového domu je přibližně homogenní. Na termogramu se však zdá, že místa s nápisem jsou až o 5°C chladnější. Tato chyba měření je způsobena rozdílnou emisivitou barev nápisu oproti barvám zdiva. Základy práce s termokamerou
 • 55. Názorná ukázka vlivu emisivity Plocha s menší emisivitou se zdá být chladnější. Těleso s menší emisivitou, než je nastavena v IČT kameře se zdá být chladnější, než ve skutečnosti je – „měřící systém od něj očekává více energie pro danou povrchovou teplotu“. Těleso s větší emisivitou než je nastaveno v IČT kameře se zdá být teplejší než ve skutečnosti je – „měřící systém od něj očekává méně energie pro danou povrchovou teplotu“. Základy práce s termokamerou
 • 56. Tabulka emisivit při 25 °C Materiál emisivita azbestová deska 0,96 beton neopracovaný 0,97 cihla, červená normální 0,93 cihla, šamot 0,85 omítnutá zeď 0,95 dřevo 0,98 hliníková fólie, nezoxidovaná 0.04 chrom, leštěný 0,10 měď, leštěná 0,02 měď, oxidovaná Pozor! U každé tabulky emisivit musí být určeno, pro jakou vlnovou délku (či rozsah vlnových délek) a teplotu (či rozsah teplot) je stanovena. Bez tohoto údaje tabulku nelze použít. 0,60 Tabulka je pro vlnové délky 8μm až 14μm. Orientační hodnoty emisivit pro různé materiály. Všimněte si vysoké emisivity stavebních materiálů a nízké emisivity neoxidovaných kovů. Základy práce s termokamerou
 • 57. Závislost emisivity na vl. délce Se změnou teploty se povrch tělesa z daného materiálu může stát pro danou vlnovou délku záření pohltivější či naopak méně polhtivý. Základy práce s termokamerou
 • 58. Závislost emisivity na úhlu Doporučený odklon od normály je 5° až 15°!!! Vzdálenější FV panely se zdají být zdánlivě chladnější, ale ve skutečnosti zde hraje vliv závislost emisivity na úhlu. Základy práce s termokamerou
 • 59. Zaostření a jeho vliv Porovnání různě zaostřených termogramů A jsou zaostřené obrazy, B zaostřeno před objekt, C zaostřeno za objekt. Při nesprávném zaostření (rozostření) se objekty zdají být chladnější než skutečně jsou! Základy práce s termokamerou
 • 60. Odražená zdánlivá teplota  Aby bylo možné změřit odraženou zdánlivou teplotu objektu, jsou potřeba následující zařízení: • kalibrovaná kvalitní IČT kamera, která umožňuje termodiagnostikovi zadávat hodnoty odražené zdánlivé teploty a emisivity • odražeč (infračervený reflektor) jakým je např. „zmačkaná“ a opětovně narovnaná lesklá hliníková fólie, která se připevní na rovnou desku lesklou stranou nahoru Základy práce s termokamerou
 • 61. Odražená zdánlivá teplota  Aby bylo možné změřit odraženou zdánlivou teplotu objektu, jsou potřeba následující zařízení: • kalibrovaná kvalitní IČT kamera, která umožňuje termodiagnostikovi zadávat hodnoty odražené zdánlivé teploty a emisivity • odražeč (infračervený reflektor) jakým je např. „zmačkaná“ a opětovně narovnaná lesklá hliníková fólie, která se připevní na rovnou desku lesklou stranou nahoru Základy práce s termokamerou
 • 62. Odražená zdánlivá teplota Tepelné zář. z okolí (2) dopadá na povrch předmětu (3), odtud se od odráží do IČT kamery (1). V detektoru kamery je toto odražené záření přičteno k tepelnému záření detektoru a vede k chybě měření. Základy práce s termokamerou
 • 63. Nepřímá metoda  Postup pro stanovení odražené zdánlivé teploty metodou odrazu (nepřímá metoda): a) b) c) d) v IČT kameře se nastaví emisivita na hodnotu 1, vzdálenost na hodnotu 0 IČT kamera se umístí do požadovaného místa a vzdálenosti objektu, který se má měřit, IČT kamera se zaměří na měřený objekt reflektor se umístí do zorného pole IČT kamery tak, že musí být umístěn před objektem a jeho plocha musí být rovnoběžně s plochou měřeného objektu; pracuje se v bezpečné vzdálenosti od jakýchkoliv potenciálně nebezpečných objektů! bez změny pozice se IČT kamerou změří odražená zdánlivá teplota na reflektoru; takto zjištěná je v podstatě tou hledanou od objektu se odrážející zdánlivou teplotou Základy práce s termokamerou
 • 64. Nepřímá metoda e) f) pro větší přesnost se postup uvedený v bodech b) až d) zopakuje nejméně třikrát a z naměřených hodnot se udělá průměr odražená zdánlivá teplota se kompenzuje vložením zprůměrované hodnoty odražené zdánlivé teploty do vnitřního software IČT kamery Základy práce s termokamerou
 • 65. Měření odražené teploty Na plochu působí zdroj tepelného záření o teplotě 45 °C. Průměrná povrchová teplota v oblasti Ar1 při emisivitě 0,95 je 25,6 °C. Zdroj tepelného záření o teplotě 45 °C je zakryt. Průměrná povrchová teplota v oblasti Ar1 při emisivitě 0,95 je 25,2 °C. Teplota v místnosti je 20 °C. Základy práce s termokamerou Před tělesem je umístěn IČ odražeč. Na něm je při emisivitě 1 naměřena hodnota 43,7 °C. To je hodnota odražené zdánlivé teploty, kterou jsme chtěli změřit.
 • 66. Metody stanovení emisivity  „Stanovení“ emisivity tabulkou  Kontaktní metoda • „aniž se hýbá IČT kamerou, mění se nastavení hodnoty emisivity v kameře tak, aby teplota vyhodnocené kamerou byla stejná jako teplota změřená kontaktně“  Metoda využívající materiál s referenční emisivitou • „při zastavení obrazu se mění hodnota emisivity tak dlouho, až má měřená teplota stejnou hodnotu, jaká byla hodnota bezkontaktně změřené teploty na upraveném povrchu“  Metoda s použitím černého tělesa  Metoda využívající fázový přechod Základy práce s termokamerou
 • 67. Potřebná technika  Pro měření emisivity objektu je doporučováno následující vybavení: • kalibrovaná IČT kamera s možností vkládání hodnoty odražené zdánlivé teploty a emisivity • zdroje tepla či chladu, které umožňují upravit teplotu objektu/vzorku tak, aby byla větší nebo menší nejméně o 20°C oproti odražené zdánlivé teplotě, kdy teplota objektu/vzorku je stabilní a blízká teplotě měřeného objektu • kalibrovaný kontaktní teploměr nebo • vzorek natřený barvou nebo opatřený páskou, která má ve vlnovém rozsahu měřeném použitou IČT kamerou známou vysokou emisivitu Základy práce s termokamerou
 • 68. Kontaktní metoda  Postup při stanovení emisivity kontaktní metodou: a) b) c) d) e) f) IČT kamera se umístí do požadovaného místa a vzdálenosti od objektu, který se má měřit změří a vykompenzuje se odražená zdánlivá teplota od objektu IČT kamera se zaměří a zaostří na měřený objekt pomocí vhodné měřící funkce se stanoví teplota měřeného bodu nebo oblasti ve středu obrazu kamery bez změny polohy IČT kamery, mění se nastavení hodnoty emisivity v kameře tak, aby teplota vyhodnocená kamerou byla stejná jako teplota změřená kontaktně takto určená hodnota emisivity je emisivita měřeného objektu při této jeho teplotě a ve vlnovém pásmu kamery Základy práce s termokamerou
 • 69. Kontaktní metoda g) h) větší přesnosti se dosáhne, jestliže se postup uvedený v bodech b) až f) zopakuje nejméně třikrát a z hodnot emisivity se spočítá průměr emisivita se vykompenzuje tak, že její průměrná hodnota se vloží do vnitřního software IČT kamery Základy práce s termokamerou
 • 70. Vhodný dotykový teploměr  Měřicí rozsah: -50 až +350 °C  Rozlišení: 0,1 °C  Přesnost: ±(1 °C +1% z nam.h.)  Životnost bat.: cca. 1000 h  Princip měření: termočlánek  Cena: 2 149 Kč bez DPH Základy práce s termokamerou
 • 71. Měření emisivity 1. Nejprve stanovte odraženou zdánlivou teplotu. 2. Odhadněte parametry atmosféry (vzdálenost, vlhkost, teplotu) 3. Pomocí dotykového teploměru stanovte teplotu obou povrchů 4. Ze znalosti teploty povrchů určete jejich emisivitu Stanovte emisivitu těchto povrchů Emisivitu stanovte postupnou změnou emisivity, dokud se nepodaří termokamerou změřit takovou hodnotu, která byla předtím stanovena dotykovým teploměrem. Základy práce s termokamerou
 • 73. Software  Software slouží především k: • úpravě a analýze snímků (poskytuje obvykle více funkcí než • • • • samotná termokamera) vytváření uživatelských reportů (zpráv) o měření (ve formátě PDF) analýze trendů (vývoj teplot v čase) export dat (Excel, AVI apod.) atd. Základy práce s termokamerou
 • 74. FLIR TOOLS  Základní software pro termokamery FLIR, je zdarma  Tvorba jednoduchých protokolů z předdefinovaných šablon – export do PDF  Automatické aktualizace přes Internet  Základní analýza snímků, možnost radiometrického videa (USB propojení s termokamerou) Základy práce s termokamerou
 • 75. FLIR TOOLS+  Uživatelská tvorba šablon, prakticky libovolný vzhled, omezený pouze možnostmi MS Wordu  Většina myslitelných funkcí pro analýzu snímků  Funkce teplotní prolnutí (thermal fusion), MSX, obraz v obraze apod.  Záznam a analýza radiometrického videa  Export dat ve formátu Excelu  Není zdarma Základy práce s termokamerou
 • 76. Přehled snímků Přehled dostupných snímků řazený dle 1) souborů 2) data pořízení Přehled vytvořených zpráv v PDF Aktuálně vybrané snímky na základě zvoleného souboru či data pořízení Základy práce s termokamerou
 • 77. Možnosti • V záložce MOŽNOSTI lze • editovat záhlaví a zápatí zjednodušené PDF zprávy • nastavit jednotky (Kelvin, Celsius, ….) • změnit jazyk • změnit některé „drobnosti“ při ukládání radiometrického videa • „studený a horký bod“ • knihovna • Nejdůležitější záložka je právě knihovna, která vám umožňuje přidání či odebrání souborů, ze kterých jsou načteny snímky do přehledu snímků Základy práce s termokamerou
 • 78. Nápověda • Záložka NÁPOVĚDA kupodivu obsahuje: • uživatelskou příručku (v PDF) • registrace (online na webu) • možnosti licence (tools/tools+) • vyhledání aktualizace • informace (verze SW, sériové číslo) Základy práce s termokamerou
 • 79. Úprava termogramů Tato nabídka se otevře po dvojkliku na libovolný termogram, se kterým chcete upravovat. Nastavení se uloží po stisku tlačítka „Uložit a zavřít“ Manuální volba teplotního rozsahu Základy práce s termokamerou Volba automatického rozsahu teplot Nastavení konkrétního manuálního rozsahu teplot
 • 80. Úprava termogramů Měřicí funkce (bod, oblast, delta funkce) a další funkce (izoterma, paleta) Základy práce s termokamerou Informace o snímku a měřicí funkce
 • 81. Úprava termogramů Použitá měřicí technika, datum, S/N apod. Hodnoty měřicích funkcí Parametry měření Textová anotace snímku Základy práce s termokamerou
 • 82. Vytvoření zprávy Vybrané snímky, z nichž bude vytvořena zpráva, FLIR TOOLS doporučuji pro zprávy do 10 stran, vytváření obsáhlejších zpráv je značně nekomfortní a doporučuji přejít na FLIR TOOLS+. Základy práce s termokamerou
 • 83. Vytvoření zprávy Jednotlivé stránky zprávy Základy práce s termokamerou Jednotlivé snímky zprávy
 • 84. Vytvoření zprávy Vkládání nových listů zprávy z předem vytvořených šablon (včetně titulní stránky) Základy práce s termokamerou
 • 85. Vytvoření zprávy Editovatelný obsah zprávy. Komentáře, šipky, měřicí funkce a parametry měření. Editují se jednotlivé stránky výsledné PDF zprávy. Základy práce s termokamerou
 • 86. Vytvoření zprávy v TOOLS+  Plugin pro Word, který je součástí FLIR TOOLS+ Umožňuje tvorbu zpráv, jejichž vzhled a obsah je omezen pouze možnostmi MS Wordu.  Při větším počtu snímků může být SW pomalý, pro rozsáhlé reporty doporučuji SSD disk a větší operační paměť (ideálně 4 GB RAM) Základy práce s termokamerou
 • 87. Vytvoření zprávy v TOOLS+  Jednotlivé stránky zprávy/protokolu jsou pak samostatné stránky ve Wordu a lze je libovolně editovat. Základy práce s termokamerou
 • 88. Radiometrické video Vývoj povrchové teploty v čase. Živý či zaznamenaný obraz z termokamery Základy práce s termokamerou Parametry a hodnoty měřicích funkcí.
 • 89. Radiometrické video  Umožňuje sledování vývoje hodnot měřících funkcí v čase (teplota v bodě, průměrná teplota v oblasti apod.)  Ve verzi FLIR TOOLS bez možnosti záznamu, ve verzi FLIR TOOLS+ záznam i pozdější analýza.  Pozdější analýza snímků umožňuje měnit všechny parametry snímku, včetně emisivity, odražené teploty apod. Lze samostatně exportovat jednotlivé snímky ve formátu radiometrického .JPG, i celou sekvenci ve formátu AVI.  Grafy naměřených hodnot lze exportovat ve formátu EXCELu. Základy práce s termokamerou
 • 90. Uložení dat a provázání dat  Data jsou u řady termokamer ukládána na SD kartu.  Fotografie jsou přes název souboru provázány s termogramy Základy práce s termokamerou
 • 91. Normy Základy práce s termokamerou
 • 92. ČSN EN 13187  ČSN EN 13187 – Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená metoda  Je národní verzí mezinárodní normy EN 13187:1998  Norma stanovuje kvalitativní metodu pro určení tepelných nepravidelností v pláštích budov pomocí termografické zkoušky. Metoda se používá k určení šíře odchylek v tepelných vlastnostech, včetně vzduchotěsnosti, jednotlivých prvků obvodového pláště. Základy práce s termokamerou
 • 93. ČSN EN 18434-1  ČSN ISO 18434-1 – Monitorování stavu a diagnostika strojů – Termografie – Část 1: Všeobecné postupy  Je národní verzí mezinárodní normy ISO 18434-1:2008  Norma je návodem pro použití infračervené termografie (IČT), jako součásti programu pro monitorování stavu strojů a jejich diagnostiku. Základy práce s termokamerou