Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Движение и енергия-тест1-4клас

  • Soyez le premier à commenter

Движение и енергия-тест1-4клас

  1. 1. Движение и енергия – тест Име_________________________________________ Клас___, №____, Дата__________ 1. Праволинейно наричаме движението, при което тялото: а) се движи в една постоянна посока б) се люлее, преминавайки през равновесното си положение в) се върти около оста си 2. При падането си от дървото ябълката извършва: а) въртеливо движение б) праволинейно движение в) трептене 3. Виенското колело извършва? а) праволинейно движение б) трептене в) въртене 4. Коя е причината всяко свободно тяло да пада на Земята? а) въртенето на Земята около Слънцето б) земното притегляне (гравитация) в) наличието на атмосфера 5. Как влияе силата на триене върху движещите се тела? а) ускорява движението б) не влияе по никакъв начин в) телата забавят движението си 6. Когато едно тяло издава звук, то: а) се върти б) се движи в) трепти 7. Звукът НЕ се разпространява в: а) твърди тела б) празно (безвъздушно) пространство в) течности и газове 8. Шумът е: а) неприятен звук б) приятен звук в) понякога приятен звук 9. Енергията е: а/ причина, която променя състоянието на едно тяло под въздействието на друго тяло б/ способността на едно тяло да извършва работа в/ изменение на положението на едно тяло спрямо друго, прието за неподвижно 10. Природните горива и храните имат: а) енергия на движението б) топлинна енергия в) запасена енергия 11. Кой продукт на горенето трябва да се постави на празното място в схемата? гориво а) светлина + кислород → вода б) въглероден диоксид + + енергия в) кислород 6 5 4 3 2 12. Кой от изброените източници на енергия не замърсява въздуха? а) въглища б) вятър в) природен газ 13. През звукоизолаторите звукът: а) преминава лесно б) преминава трудно Скала за оценяване 12 - 13 т. 10 - 11 т. 8 - 9 т. 6 -7 т. 5 и по-малко точки
  2. 2. Движение и енергия – тест Име_________________________________________ Клас___, №____, Дата__________ в) друг отговор Оценка: ........................... Проверил: ................... Уважаеми родители, Родител: ........................ оценка брой ученици Таблицата ще Ви информирa за мястото на Вашето дете в момента 6 5 4 3 2

×