Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Personlig assistans i enlighet med brukarens behov och beslut enligt LSS

En information om personlig assistans, vad det omfattar, vilka regler som finns och hur man kan få hjälp med ansökan till sin kommun och Försäkringskassan

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Personlig assistans i enlighet med brukarens behov och beslut enligt LSS

  1. 1. ===========================Personlig assistans i enlighet med brukarens behovwww.abaassistans.se=========================== ABA Assistans kb Din följeslagare på vägen genom vardagen!
  2. 2. Bästa möjliga vardag, med högsta möjliga välbefinnande, anpassad tillDina förutsättningar och utförd på ett sätt som gör att Du känner Digbekväm med personalens närvaro.ABA Assistans är Din partner, Din förlängda arm, när det gäller att rekrytera, utveckla ochadministrera de personliga assistenter Du behöver - ABA Assistans är Ditt bollplank när det gälleratt hitta lösningar på de behov och de eventuella problem som uppstår.ABA Assistans levererar personlig assistans med förnuft och känsla, med Din situation, Dina behovoch Dina möjligheter som utgångspunkt.Du ska känna Dig trygg i Din vardag, och kunna räkna med att den assistans Du har beviljats gerDig det stöd och de förutsättningar i Din vardag Du behöver.Du har en kontaktperson på företaget, som är den som tillsamman med Dig leder och styr insatsenhos Dig. Vårt mål är att vara Din trygga följeslagare på den vindlande väg som utgör vår vardag och vårt liv! Vårt mål är att utföra vårt uppdrag med personligt engagemang, individuellt anpassad efter Dina behov och önskemål, baserat på en aktiv kommunikation, med bra uppföljning och grundad på lyhördhet och förståelse! Vårt mål är att leverera en assistans som förbättrar Din vardag och Ditt välbefinnande!Vi välkomnar naturligtvis alla typer av brukare, men vi följer med lite extra energi de erfarenhetersom andra har skaffat sig, och de forskningsresultat som kommer fram, när det gäller autism, olikaneurologiska diagnoser (till exempel MS, afasi, ryggmärgsskador), stroke och psykiskt betingadediagnoser. Vi jobbar både med barn och med vuxna brukare.Inom ramen för de lagar och andra regelverk som styr förutsättningarna för personlig assistans,anordnar vi bästa möjliga assistans för Dig, med den kvalitet som krävs för att Du ska få ut högstamöjliga resultat av det stöd Du beviljats för Din personliga assistans!Verksamheten ska leva upp till de kvalitetskrav som ställs, och klara kontroller som utförs av tillexempel Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och av Din kommun.
  3. 3. Med en väl fungerande organisation, med bra rutiner och kvalitetssäkrande uppföljningar så hjälpervi Dig till en fungerande vardag, men vi tänkte inte nöja oss med det, utan ge lite mer - om Du villoch är intresserad!Om Du som brukare har intresse och förmåga, så kan vi hjälpa Dig att söka möjligheter tillanställning.En sådan insats kräver förstås att vi har en bra information om vilka önskemål Du har om typ avarbete, och vad Du har för utbildning och erfarenhet.När vi är överens om förutsättningarna, så hjälper vi till med kontakter hos Arbetsförmedling ochFörsäkringskassa, för att kartlägga vilka möjligheter till stöd en arbetsgivare skulle ha, för att möj-liggöra en anställning.Som Du säkert vet, så är ju kosten, och den näring, vi får i oss avgörande för om kroppen ska måbra och fungera optimalt, eller om kroppen ska må dåligt och fungera lite haltande. Har det uppståttnågon typ av störning i kroppens funktioner, så är det ju än viktigare att förse kroppen med det denbehöver.Vi på ABA Assistans har egna erfarenheter att tillföra i den här frågan, och vi söker också aktivtefter andras erfarenheter av hur kostförändringar har hjälpt dem att må bättre - i synnerhet personersom har samma diagnos som någon av våra brukare.Den bank av olika exempel som vi har, försöker vi hela tiden utöka med nya erfarenheter ochinformation om landvinningar när det gäller kostens och näringsämnenas inverkan på kroppensolika funktioner.Vi hjälper våra brukare med andra typer av ansökningar, gällande stöd från Försäkringskassa,Arbetsförmedling eller andra parter.Till Dig som inte har personlig assistans, men tror att Du kan vara berättigad till det!(detta kan ju också avse någon i Din familj, eller någon Du känner!)Vi hjälper Dig gå igenom förutsättningarna för ansökan om personlig assistans, informerar omvilka medicinska underlag Du behöver och vilken annan dokumentation som behövs. Vi hjälperDig skriva, skicka in och bevaka Din ansökan.Denna hjälp lämnas utan kostnad för Din del, under förutsättning att vi har upprättat ett avtal.Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålderföranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normaltåldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen ochdärmed ett omfattande behov av stöd eller service.
  4. 4.  013-26 18 28 013-991 33 21 Box 10039 580 10 LinköpingWWW http://www.abaassistans.se http://www.abaassistans.nu@ assistans@abaassistans.se===========================Personlig assistans i enlighet med brukarens behovwww.abaassistans.se===========================

×