Създаване на сайт за рекламна агенция - Курсова работа

Anita Nestorova
Anita NestorovaBusiness Services Specialist à Shopmetrics Ltd., Europe
Икономически университет – Варна
Център „Магистърско обучение“
Курсова работа
По „Компютърни технологии в рекламата и медийните
комуникации”
На тема: Създаване на сайт за рекламна агенция
Изготвили: Проверил:
41 гр. , специалност „Реклама и
медийни комуникации”:
Доц. д-р Стефан Дражев
Анита Несторова Ф.Н. 11672
Ивайло Димитров Ф.Н. 11670
2014 г.
гр. Варна
Създаване на сайт за рекламна агенция 2
Съдържание
I. Въведение ............................................................................................................................................3
1. Какво е уеб сайт?.............................................................................................................................3
2. Ползи от създаването на уеб сайт..................................................................................................3
3. Стъпки по разработката на уеб сайт..............................................................................................5
II. Описание на сайта...............................................................................................................................7
Стъпка 1: Подготовка .............................................................................................................................7
Стъпка 2: Дефиниране на стратегия....................................................................................................10
Стъпка 3: Архитектура.........................................................................................................................10
Стъпка 4: Разработка на сайта и базата данни ...................................................................................11
Стъпка 5: Вътрешни тестове................................................................................................................21
Стъпка 6: Пускане на сайта..................................................................................................................21
III. Заключение....................................................................................................................................22
IV. Библиография................................................................................................................................23
V. Приложения.......................................................................................................................................24
Създаване на сайт за рекламна агенция 3
I. Въведение
1. Какво е уеб сайт? - Web страниците представляват файлове, които са написани на
специален език за програмиране (например HTML, PHP, Perl и др.). Всяка страница
също има свой адрес, който се състои от адреса на сайта плюс името на файла. На
сървърa работи програма, която "следи" дали други компютри изпращат заявки за
web страници и когато получи такава заявка, тази програма обработва файла на
съответната страница и изпраща резултата.
Един интернет сайт представлява съвкупност от web страници. Web страниците
биват статични и динамични. Статичните са написани само на HTML и те винаги
имат едно и също съдържание. Можете да мислите за тях като за напечатани на
хартия - каквото е напечатано - то си остава така "завинаги" (поне от ваша гледна
точка. Програмист може да ги промени). Динамичните web страници се наричат
така, защото тяхното съдържание (текста/картинките/снимките) се генерира
динамично, т.е. при всяко поискване на дадена страница съдържанието може да е
различно. За целта обикновено се ползват бази данни и когато сървърът обработва
дадена страница, той се обръща към базата данни и извлича необходимата
информация. Когато един сайт е съставен изцяло от статични страници той се
нарича статичен. Ако има и динамични страници (и най-вече, когато те
преобладават) се нарича динамичен сайт.1
2. Ползи от създаването на уеб сайт - Предимствата на уеб сайта не се изчерпват с
рекламата в Интернет или с предоставянето на информация за фирмата/
организацията на клиентите й/ членовете й. Един професионално изграден уеб сайт
може да допринесе изключително за един успешен бизнес/ кауза. Уеб сайт, богат
на текстова и графична информация за услугите и продуктите на фирмата/
организацията, има огромно въздействие върху потенциалните и настоящите
клиенти на дадена компания и повишава доверието към нея.
1
Достъпно на: http://www.ikratko.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/ ; Последен достъп: 01.05.2014 г.; 13:21 часа
Създаване на сайт за рекламна агенция 4
Интернет е най-голямата медия в света и фирмите/ организациите, разполагащи с
интернет сайтове неизменно се ползват с високо доверие сред клиентите си. И
нещо много важно - ако поради някаква причина се наложи да се смени адреса на
офиса или телефоните, една проста промяна на контактната информация в уеб
сайта и вече всеки нов или настоящ клиент ще е информиран.
 Уеб сайтът осигурява непрекъсната връзка с клиентите. Те ще посещават уеб сайта
винаги, когато имат какъвто и да е въпрос към фирмата/ организацията. Това е
великолепен начин, както да се отговори на въпросите им и да се разреши техния
проблем, така и да се информират за новите продукти и услуги на фирмата/
организацията;
 Чрез уеб сайта се получава обратна връзка от клиентите. Много компании по света
биха дали всичко, за да узнаят мнението на своите клиенти за своите стоки и
услуги. Недоволният клиент рядко се свързва с доставчика, за да сигнализира за
проблем. Той просто престава да бъде клиент и забравя за организацията. Ако на
уеб сайта обаче има лесен начин да изкажат своето мнение, се дава уникалния
шанс, както да се запазят като клиенти, така и да се подобри качеството на бизнеса.
 През уеб сайта може да се генерират допълнителни поръчки. Ако продуктите или
услугите са достатъчно добре описани и илюстрирани в сайта убеждаването на
посетителите да направят поръчка е по-лесно. Така работят редица фирми (не само
онлайн магазини), които използват предимствата на интернет разплащанията. Това
спестява време и за двете страни - и за купувача, и за продавача.
 С един добре оптимизиран уеб сайт получавате конкурентно предимство.
Клиентите все по-често избират именно фирми, които имат богат на информация
сайт в Интернет и пренебрегването на този фактор сериозно вреди на бизнеса ви!
Замислете се, бихте ли се свързали с фирма, която просто е написала, че извършва
професионално почистване на офиси и домове или ще предпочетете фирма, която
подробно е описала услугите си, начина си на работа, клиентите и схемите на
плащане.
 Уеб сайтът осигурява глобално покритие на всеки бизнес.
 Уеб сайтът може да се превърне в инструмент за целенасочен маркетинг.
Търсенето по ключови думи в Мрежата става все по-масов метод за издирване на
Създаване на сайт за рекламна агенция 5
подходящ доставчик. Ако имате професионално изграден сайт, до него ще достигат
именно тези хора, които се интересуват точно от вашата стока или услуга. Никой
друг метод за реклама няма целевата насоченост на Интернет сайта.2
3. Стъпки по разработката на уеб сайт - В зависимост от типа на проекта, някои
елементи може да отсъстват и/или да са добавени други:
Стъпка 1: Подготовка
• Дефиниране на главното предназначение/главната цел на сайта - това е първата и
най-важна стъпка. За да бъде наистина полезен сайта за нашата фирма е
необходимо да бъде дефинирана ясна цел, която трябва да бъде постигната с него.
В допълнение могат да бъдат дефинирани и подцели, които да са в хармония с
главната.
• Преглед на съществуващите маркетингови материали - подбират се материалите,
които могат да бъдат използвани за съдържанието сайта. Определя се, кои от тях
могат да бъдат използвани "на готово" и кои имат нужда от редактиране. Изяснява
се и какви други материали и източници ще бъдат предоставени.
• Идентифициране и проучване на конкурентите - идентифициране на
конкурентите и оценка на тяхното присъствие в Интернет.
• Дефиниране на аудиторията на сайта и клиентите - на базата на съществуващата
фирмена маркетингова политика се дефинира аудиторията на сайта и
потенциалните клиенти, към които ще е насочен.
• Разговори с ключови служители - набиране на информация от служителите на
фирмата относно идеи за предназначението и разработката на сайта.
• Избор на интернет име (интернет адрес) на сайта и закупуването му
Стъпка 2: Дефиниране на стратегия
• Разработване на стратегия на сайта - cъдържа описание на основните принципи,
които ще бъдат следвани за постигането на основната цел.
2
Достъпно на: http://bulinfo.bg/bg/pages/view/benefits_web_site; Последен достъп на: 01.05.2014 г.; 13:22 часа;
Създаване на сайт за рекламна агенция 6
• Определяне на основните задачи - на базата на стратегията се определят
основните задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне изпълнение
на предназначението на сайта.
Стъпка 3: Архитектура
• Дефиниране на архитектурата на сайта - определят се основните компоненти на
сайта и тяхната взаимосвързаност.
• Дефиниране на функционалността, изработване на спецификация - детайлно
описание на цялата функционалност и на базата на това - изработване на
спецификация.
• Дефиниране на изискванията към визуалната структура на сайта - определяне на
цветова схема, организация на съдържанието и др.
Стъпка 4: Разработка на сайта и базата данни
• Изпозлване на безплатен онлайн инструмент за създаване на сайт – www.wix.com
• Проектиране на базата данни
• Попълване на сайта - Слагане на окончателните текстове, графики и снимки в
сайта.
• Оптимизация на страниците - "донастройка" на съдържанието и връзките във
всяка страница с цел повишаване леснотата и удобството на ползване.
Стъпка 5: Вътрешни тестове
• Проверка за съвместимост със различни брaузъри
• Проверка дали всички връзки работят
• Проверка на поведението на сайта при натоварване
• Проверка на правописа на текстовете
Стъпка 6: Приемане на сайта
• Инсталиране на сайта на сървър за тестване
• Тестове за съответствие на функционалността според спецификация
• Съставяне на списък с желаните малки промени по сайта
Създаване на сайт за рекламна агенция 7
• Извършване на промените от предишната точка
Стъпка 7: Пускане на сайта
• Пускане на интернет сайта
• Регистриране на сайта в различни "машини за търсене" и директории
Стъпка 8: Поддръжка
• Отстраняване на евентуално възникнали проблеми
• Добавяне на нова функционалност (след съответно нова спецификация)
II. Описание на сайта
Описанието на създадения уеб сайт в изложението по-долу е адаптирано към стъпките за
създаване на интернет страница в предходната точка. Изпълнените стъпки са в съответствие със
спецификата на сайта и инструмента, използван за неговото създаване. В случая изграждането на
уеб страницата на CreAgency мина през следните шест стъпки:
Стъпка 1: Подготовка
 Дефиниране на главното предназначение/главната цел на сайта – Сайтът ще има за
цел да представи фиктивнта рекламна агенция “CreAgency”, която работи по
осъществяването на студентски проекти. Акцент в сайта ще бъде текущо
разработвания проект на агенцията – “Car(е)Share”:
- Рекламна агенция „CreAgency”
CreAgency е рекламна агенция, създадена от млади маркетолози в процеса им на обучение
в „Икономически университет – Варна”. Творчеството на тази формация от креативност,
стил и рационалност, обслужва интересите на първо място на обществото, а след това на
бизнеса. Въпреки че е съставена от уникални по характер и дарби личности, CreAgency
работи като механизъм за генериране на красиво и интелигентно рекламно съдържание.
- Проект „Car(e)Share” за доброволно споделяне на превоз в градска среда
Създаване на сайт за рекламна агенция 8
Идеята за проекта Car(e)Share изплува на повърхността на обикновена дискусия относно
ежедневния ни начин на придвижване и свързания с това сблъсък с трафика по
варненските улици. Car(e)Share има за основна задача да покаже, че всеки има
възможност да се включи в ефективното управление на движението по пътищата, като по
този начин допринася за устойчивото развитие и социалната интеграция в страната ни.
Целта на проекта е да се внедри Carshare моделът на предвижване на територията на град
Варна. Пестенето на време и средства, намаляването на градския трафик, намаляване
нивата на шумово замърсяване, намаляване вредните емисии и запознанството с нови хора
са някои от основните, но далеч не всички положителни ефекти от споделянето на личния
превоз.
Car(e)Share е разделен на три вълни:
- Wave 1 – „Информирай се!” – В тази част от проекта следва да бъде осведомена
целевата аудитория за Carshare метода на придвижване и ползите от него;
- Wave 2 – „Активизирай се!” – В тази част от проекта следва да се провокира
целевата аудитория към действие чрез демонстрация на това как се случва
Carsharing-ът в действителност;
- Wave 3 – „Мобилизирай се!” – След установяване нивата на заинтересованост
сред целевата аудитория след Wave 1 и Wave 2 следва да се разработи мобилно
приложение за Android устройства, което да способства свързването на шофьори с
пътници;
 Преглед на съществуващите маркетингови материали – Материалите, които ще
бъдат включени в съдържанието на сайта ще бъдат:
- Лого на CreAgency;
- Снимки на екипа на CreAgency;
- Лого на проекта Car(e)Share;
- Тийзър на проектa Car(e)Share;
- Постери за проекта Car(e)Share;
- Снимки на пътуващи хора, набрани чрез кампания във Facebook;
- Презентации на минали и настоящи проекти – “Бъдеще за Варна”,
„Комуникационна кампания на Swiss Med Service”; “Self Made Service Pack”;
Създаване на сайт за рекламна агенция 9
- Свободни за достъп изображения от Google Images;
- Текстове към всяка уеб страница;
 Идентифициране и проучване на конкурентите – За да се осигури максимално
конкурентен изглед на сайта на CreAgency, бяха посетени сайтовете на рекламните
агенции, членове на Българска асоциация на комуникационните агенции:
- АРТ ПИКЧЪРС - www.artpicturesbg.com
- АРЧЪР АЙДИАС - www.archerideas.bg
- БРАНД НЮ АЙДИЪС - www.brandnew.bg
- Г.И.Д. КОНСУЛТ - www.gidconsult.com
- ГРАФИТИ ББДО - www.graffiti-bbdo.bg
- ГРЕЙ БЪЛГАРИЯ - http://grey.com/bulgaria/
- ДДБ СОФИЯ - www.ddb.com ; www.ddb.bg
- ДЕКОНИ - www.deconi.bg
- ЕУРО АР ЕС СИ ДЖИ СОФИЯ - www.eurorscg.bg
- ИНТЕЛДЕЙ СОЛУШЪНС - www.intelday.com
- ИНТЕРПАРТНЕРС КОМЮНИКЕЙШЪНС - www.interpartners.bg
- ЛОУ СУИНГ КОМЮНИКЕЙШЪНС - www.loweswing.com
- МАГ АДВЪРТАЙЗИНГ - www.mag.bg
- НОУБЪЛ ГРАФИКС - www.noblegraphics.eu
- НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КЪМПАНИ - www.newmoment.bg
- ОГИЛВИ ГРУП - www.ogilvy.bg
- ПУБЛИСИС СОФИЯ - www.publicis.bg
- РА КРЕС - www.kres.com
- РЕФОРМА - www.reforma.bg
- ХАТС JWT - www.hutsjwt.com
- ЮРАПЕЛ КОМЮНИКЕЙШЪНС - www.eurapel.com
 Дефиниране на аудиторията на сайта и клиентите - Това са ползвателите на
проектите; работодатели, в лицата на рекламни агенции; други млади
предприемачи, готови за колаборации и разработване на подобни проекти;
Създаване на сайт за рекламна агенция 10
Стъпка 2: Дефиниране на стратегия
 Разработване на стратегия на сайта – Стратегията на сайта е да представя
CreAgency пред широката аудитория чрез нейната работа и проекти. Стратегията за
позициониране е „Пазарен последовател”, тъй като за да бъде конкурентоспособен,
сайтът е изграден на база бенчмаркинг;
 Определяне на основните задачи – Задачите са: 1) Да се представя екипът на
CreAgency, чрез периодичен update на информацията за всеки от членовете; 2) Да
се представят проектите на CreAgency по креативен начин; 3) Да се поддържа
връзка с евентуални спонсори; рекламодатели; съмишленици и др. лица;
Стъпка 3: Архитектура
 Дефиниране на архитектурата на сайта – След направения оглед и анализ на
сайтовете на функциониращи рекламни агенции бе решено, че сайтът ще съдържа
следните страници и елементи:
1) Страница „Начало”
2) Страница „За нас”
3) Страница „Car(e)Share” с подстраница „Галерия”
4) Страница „Нашите проекти” с подстраници за проектите “Бъдеще за Варна”,
„Комуникационна кампания на Swiss Med Service”; “Self Made Service Pack”;
5) Страница „Контакти”
6) Хедър – Меню-бар занавигация между страниците и връзка към социалните
профили на CreAgency и блога на Car(e)Share;
7) Футър – Разбито съдържание на сайта, представено с различни наименования на
елементите;
 Дефиниране на изискванията към визуалната структура на сайта – За сайта бе
определено използването на цветове в зелената гама и бял цвят за хедъра и футъра.
Изборът на зеленият цвят се обуславя от страмежа за постигане на бранд
идентичност и обвързване всички елементи на бранда CreAgency под една обща
визия. Тъй като логото на CreAgency е зелено, а и в част от идеологията си
агенцията застъпва желанието си да работи по екологични проекти, плюс факта, че
Създаване на сайт за рекламна агенция 11
екипът на CreAgency се състои само от млади хора, подходящата гама за сайта е
именно зелената. След няколко теста на различните нюанси на зеленото бе избран
#2DAD2E, който е основен цвят на шрифтове, background-и, рамки и меню-бара:
Стъпка 4: Разработка на сайта и базата данни
• Изпозлване на безплатен онлайн инструмент за създаване на сайт – За направата на сайта
бе избран www.wix.com. Този избор се обуславя от факта, че на първо място инструментът
е безплатен, а освен това с него се постига една „по-разчупена” визия на сайта, в
сравнение например с инструмента на Google.
• Попълване на сайта - Слагане на окончателните текстове, графики и снимки в сайта.
- Създаване на страниците – Това става от първата икона в най-лявата част на сайта –
Pages. Добавянето на отделните страници става от Add page, а индивидуалните
настройки от иконата, която се появява при mousover на всяка страница:
Създаване на сайт за рекламна агенция 12
В настройките на всяка страница има две основни направления – Page Name,
където се задават имената и адреса на всяка страница и SEO Page Settings, където се
поставят заглавие и описание на страницата, както и ключовите думи, които могат
да доведат интернет потребителите до някоя от подстраниците в сайта. За
страницата „Начало” се маркира полето Set as home page. След нанасяне на
промените те се запаметяват чрез натискане на Done бутона в долния десен ъгъл на
UI.
Създаване на сайт за рекламна агенция 13
- Дизайн на страниците – За да се определи общия изглед на страниците – фон,
шрифтове, цветове и т.н. се използва втория бутон в лявата част на сайта Design:
От бутона Background се подават настройките за фона на сайта:
Създаване на сайт за рекламна агенция 14
От тук могат да се изберат готови цветове и стилове или фонът да се къстъмизира
спраямо желанията на юзъра. Така бе избрано за фон да бъде сложен обикновен
Stripe със цвят #2DAD2E и Opacity на цвета 50%.
От Fonts бутона се настройват шрифтовете на ниво страница:
Създаване на сайт за рекламна агенция 15
За шрифт на основния контент на страниците бе избран Arial, като към него са прилагани
различни стилове спрямо значимостта на текста – Bold, Italic и т.н.
- Слагане на окончателните текстове, графики и снимки в сайта. – Добавянето на тези
елементи става от третия бутон в най-лявата част на сайта Add:
При клик на бутона Text се появяват двете опции за вмъкване – на параграф и на заглавия:
При кликане на коя да е от двете опции се появява text box с възможности за редактиране
на шрифт, цвят, големина, сенки, стилове и др. Text box-овете могат да бъдат лесно
Създаване на сайт за рекламна агенция 16
позиционирани, в която и да е част на страницата благодарение на лесния за ползване drag
and drop интерфейс.
При кликане на бутона Image се появяват три опции – за вмъкване на обикновена
картинка, за вмъкване на картинка без рамка и за вмъкване на картинка от Clip Art:
В изграждането на сайта са използвани само лични изображения без нуждата от ползване
на Clip Art такива. При натискане на Image/Image without Frame се отваря нов прозорец с
два таба – My Images, където се качват всички изображения, които създателят на сайта
иска да ползва, и Free from Wix, където са всички свободни за достъп изображения от Wix
галерията. Качването на снимки от лични компютър става от Upload Images бутона в
горния десен ъгъл на UI, а самото добавяне на изображението към дадена страница – от
Add images бутона в долния десен ъгъл на UI:
Създаване на сайт за рекламна агенция 17
От бутона Buttons & Menus се добавят бутоните и менюто в сайта:
В сайта са добавени два Image бутона, които препращат към други страници на сайта.
Това са Портфолио бутона, който води към страницата „Нашите проекти” и Creagency
бутона, който води към страницата „За нас”:
Създаване на сайт за рекламна агенция 18
При добавянето на изображения на началната страница и подстраницата „Галерия” към
страницата „Car(e)Share” е използвано добавянето на Gallery от Add интерфейса, с цел по-
атрактивно представяне на съдържанието. За началната страница е избрано Slideshow, а за
галерията - Grid:
Създаване на сайт за рекламна агенция 19
• Оптимизация на страниците - "донастройка" на съдържанието и връзките във всяка
страница с цел повишаване леснотата и удобството на ползване. Това става от последния
бутон в най-лявата част на сайта – Settings. Тук има няколко безплатни начина за
оптимизация:
Създаване на сайт за рекламна агенция 20
1) SEO Google бутонът отваря нов прозорец, в който може да се впишат заглавие и
описание на сайта, както и ключовите думи, по които може да излезе при търсенето
му в мрежата:
2) Social settings бутонът отваря нов прозорец с възможност да се определи как да
изглежда сайтът във Фейсбук при споменаване в коментар, споделяне и т.н. Има
опция за поставяне на Thumbnail image и поле за вписване на акаунта във
социалната мрежа:
Създаване на сайт за рекламна агенция 21
Стъпка 5: Вътрешни тестове
• Проверка за съвместимост със различни брaузъри – Сайтът е тестван на Internet Explorer
11, Mozilla Firefox 28, Google Chrome и Safari;
• Проверка дали всички връзки работят – Тествани са всички линкове към профилите в
социалните мрежи на CreAgency, както и на профилите на членовете на екипа към
LinkedIn. Тествани са още вътрешните връзки в самия сайт между отделните страници;
• Проверка на правописа на текстовете – Преди официалния Publish на сайта всички
текстове бяха щателно проверени за правописни и стилистични грешки;
Стъпка 6: Пускане на сайта
• Пускане на интернет сайта – става от бутона Publish в лентата с инструменти:
Създаване на сайт за рекламна агенция 22
III. Заключение
Всяка съвременна организация трябва да бъде еднакво лесно намирана както във
физическата, така и във виртуалната среда. Интернет обладава голяма част от живота ни,
работата ни е свързана с присъствието ни онлайн. Ето защо е необходимо да се обърне
изключително внимание на начина, по който се представя дадена фирма пред обществото
в Интернет пространството. Онлайн имиджът се гради основно свърху фирмения сайт и се
обогатява от присъствието в социални мрежи и поддържането на блогове. В Приложения
може да се види как CreAgency представя себе си на обществото.
Посетете сайта на: http://creagencyinfo.wix.com/creagency
Създаване на сайт за рекламна агенция 23
IV. Библиография
http://www.ikratko.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/
http://bulinfo.bg/bg/pages/view/benefits_web_site
Създаване на сайт за рекламна агенция 24
V. Приложения
Създаване на сайт за рекламна агенция 25
Създаване на сайт за рекламна агенция 26
Създаване на сайт за рекламна агенция 27
Създаване на сайт за рекламна агенция 28
Създаване на сайт за рекламна агенция 29
Създаване на сайт за рекламна агенция 30
Създаване на сайт за рекламна агенция 31
Създаване на сайт за рекламна агенция 32

Recommandé

ит иновации, курсова работа, илия николов, син 400484 par
ит иновации, курсова работа, илия николов, син 400484ит иновации, курсова работа, илия николов, син 400484
ит иновации, курсова работа, илия николов, син 400484Iliya Nikolov
3.2K vues19 diapositives
πώς λέμε όχι σημεία στιξης par
πώς λέμε όχι σημεία στιξηςπώς λέμε όχι σημεία στιξης
πώς λέμε όχι σημεία στιξηςkyra_daskala
2.4K vues2 diapositives
Як працює пошукова система par
Як працює пошукова системаЯк працює пошукова система
Як працює пошукова системаНБУ для дітей
388 vues13 diapositives
φτιάχνω κομικς par
φτιάχνω κομικςφτιάχνω κομικς
φτιάχνω κομικςkyra_daskala
3.9K vues1 diapositive
Πώς τα Κοινωνικά Δίκτυα επηρεάζουν το SEO της ιστοσελίδας σας par
Πώς τα Κοινωνικά Δίκτυα επηρεάζουν το SEO της ιστοσελίδας σαςΠώς τα Κοινωνικά Δίκτυα επηρεάζουν το SEO της ιστοσελίδας σας
Πώς τα Κοινωνικά Δίκτυα επηρεάζουν το SEO της ιστοσελίδας σαςSkourlis Dimitris
872 vues15 diapositives
Web Crawling par
Web CrawlingWeb Crawling
Web CrawlingWonjun Hwang
68 vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

История Славянобългарска св. Паисий Хилендарски par
История Славянобългарска св. Паисий ХилендарскиИстория Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
История Славянобългарска св. Паисий ХилендарскиBorisAngelov4
230 vues8 diapositives
Права и задължения на учениците par
Права и задължения на ученицитеПрава и задължения на учениците
Права и задължения на ученицитеСУ "Проф. д-р Асен Златаров"
17K vues12 diapositives
Техническо оформление на дипломни работи и доклади par
Техническо оформление на дипломни работи и докладиТехническо оформление на дипломни работи и доклади
Техническо оформление на дипломни работи и докладиMariana Ogneva
27.5K vues32 diapositives
Diplomna kak se_pishe par
Diplomna kak se_pisheDiplomna kak se_pishe
Diplomna kak se_pisheNikolai Gergov
7.5K vues78 diapositives
златният век на българската книжнина par
златният век на българската книжниназлатният век на българската книжнина
златният век на българската книжнинаПоли Махова
13.1K vues18 diapositives
Візуалізація даних. Презентація (v.2) par
Візуалізація даних. Презентація (v.2)Візуалізація даних. Презентація (v.2)
Візуалізація даних. Презентація (v.2)Taras Volyanyuk
5.3K vues97 diapositives

Tendances(20)

История Славянобългарска св. Паисий Хилендарски par BorisAngelov4
История Славянобългарска св. Паисий ХилендарскиИстория Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
История Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
BorisAngelov4230 vues
Техническо оформление на дипломни работи и доклади par Mariana Ogneva
Техническо оформление на дипломни работи и докладиТехническо оформление на дипломни работи и доклади
Техническо оформление на дипломни работи и доклади
Mariana Ogneva27.5K vues
златният век на българската книжнина par Поли Махова
златният век на българската книжниназлатният век на българската книжнина
златният век на българската книжнина
Візуалізація даних. Презентація (v.2) par Taras Volyanyuk
Візуалізація даних. Презентація (v.2)Візуалізація даних. Презентація (v.2)
Візуалізація даних. Презентація (v.2)
Taras Volyanyuk5.3K vues
Презентація Бази даних Урок 1.pptx par ssuserceb60a
Презентація Бази даних Урок 1.pptxПрезентація Бази даних Урок 1.pptx
Презентація Бази даних Урок 1.pptx
ssuserceb60a1.5K vues
파이썬을 활용한 웹 크롤링 par HWANGTAEYONG
파이썬을 활용한 웹 크롤링파이썬을 활용한 웹 크롤링
파이썬을 활용한 웹 크롤링
HWANGTAEYONG1.8K vues
ασκηση με το εχει par Ioanna Chats
ασκηση με το εχειασκηση με το εχει
ασκηση με το εχει
Ioanna Chats61.1K vues
самостоятелна работа par Dani Parvanova
самостоятелна работасамостоятелна работа
самостоятелна работа
Dani Parvanova3.3K vues
Seo content writing tips par jasonaldein
Seo content writing tipsSeo content writing tips
Seo content writing tips
jasonaldein824 vues
Етапи створення веб сайтів par Yulia Vlasenko
Етапи створення веб сайтівЕтапи створення веб сайтів
Етапи створення веб сайтів
Yulia Vlasenko12.3K vues
Google Analytics 4 : 10 Stolperfallen, 10 Verbesserungen + 5 Tipps [Campixx 2... par 📊 Markus Baersch
Google Analytics 4 : 10 Stolperfallen, 10 Verbesserungen + 5 Tipps [Campixx 2...Google Analytics 4 : 10 Stolperfallen, 10 Verbesserungen + 5 Tipps [Campixx 2...
Google Analytics 4 : 10 Stolperfallen, 10 Verbesserungen + 5 Tipps [Campixx 2...

En vedette

Изработка на интеренет сайт par
Изработка на интеренет сайтИзработка на интеренет сайт
Изработка на интеренет сайт10minutes
1.3K vues21 diapositives
Етапи при създаване на уеб сайт par
Етапи при създаване на уеб сайтЕтапи при създаване на уеб сайт
Етапи при създаване на уеб сайтanihadjiiska
9.8K vues12 diapositives
Weebly.com par
Weebly.comWeebly.com
Weebly.comanihadjiiska
2.1K vues9 diapositives
Курсова работа по "Интернет технологии в рекламата и медийните комуникации" par
Курсова работа по "Интернет технологии в рекламата и медийните комуникации"Курсова работа по "Интернет технологии в рекламата и медийните комуникации"
Курсова работа по "Интернет технологии в рекламата и медийните комуникации"sulocuk
4.3K vues10 diapositives
Наръчник на учетеля par
Наръчник на учетеляНаръчник на учетеля
Наръчник на учетеляБорислав Крумов
1.3K vues41 diapositives
ИТ - Weebly - 8 клас par
ИТ - Weebly - 8 класИТ - Weebly - 8 клас
ИТ - Weebly - 8 класnad_and
4.7K vues33 diapositives

En vedette(20)

Изработка на интеренет сайт par 10minutes
Изработка на интеренет сайтИзработка на интеренет сайт
Изработка на интеренет сайт
10minutes1.3K vues
Етапи при създаване на уеб сайт par anihadjiiska
Етапи при създаване на уеб сайтЕтапи при създаване на уеб сайт
Етапи при създаване на уеб сайт
anihadjiiska9.8K vues
Курсова работа по "Интернет технологии в рекламата и медийните комуникации" par sulocuk
Курсова работа по "Интернет технологии в рекламата и медийните комуникации"Курсова работа по "Интернет технологии в рекламата и медийните комуникации"
Курсова работа по "Интернет технологии в рекламата и медийните комуникации"
sulocuk4.3K vues
ИТ - Weebly - 8 клас par nad_and
ИТ - Weebly - 8 класИТ - Weebly - 8 клас
ИТ - Weebly - 8 клас
nad_and4.7K vues
Посетете Сопот - По стъпките на Вазов и неговите герои par vazovmuseum
Посетете Сопот - По стъпките на Вазов и неговите герои Посетете Сопот - По стъпките на Вазов и неговите герои
Посетете Сопот - По стъпките на Вазов и неговите герои
vazovmuseum13.6K vues
HTML5 приложения за Android, урок 4 par Leon Anavi
HTML5 приложения за Android, урок 4HTML5 приложения за Android, урок 4
HTML5 приложения за Android, урок 4
Leon Anavi469 vues
9. заявка с изчислителни полета par dnaidenowa
9. заявка с изчислителни полета9. заявка с изчислителни полета
9. заявка с изчислителни полета
dnaidenowa2.1K vues
Excel formatirane par val1616
Excel formatiraneExcel formatirane
Excel formatirane
val16168.7K vues
Excel vavedenie par val1616
Excel vavedenieExcel vavedenie
Excel vavedenie
val16164.4K vues
валидация на данни par Irena Miteva
валидация на даннивалидация на данни
валидация на данни
Irena Miteva6.3K vues
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те... par Junior Achievement Bulgaria
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те...Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те...
Photoshop 3 par iiani
Photoshop 3Photoshop 3
Photoshop 3
iiani27K vues
Comp graph par iiani
Comp graphComp graph
Comp graph
iiani27.6K vues
Photoshop 4 par iiani
Photoshop 4Photoshop 4
Photoshop 4
iiani27.2K vues
Photoshop 1 par iiani
Photoshop 1Photoshop 1
Photoshop 1
iiani27.6K vues
алгоритми par mtrad
алгоритмиалгоритми
алгоритми
mtrad4.7K vues
специализирани функции (Date, if, today par Irena Miteva
специализирани функции (Date, if, todayспециализирани функции (Date, if, today
специализирани функции (Date, if, today
Irena Miteva2K vues

Similaire à Създаване на сайт за рекламна агенция - Курсова работа

Тенденции в SEO през 2014 par
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014Netpeak
221 vues60 diapositives
Тенденции в SEO през 2014 par
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014NetpeakBG
509 vues60 diapositives
Уеб анализ Web analysis par
Уеб анализ Web analysis Уеб анализ Web analysis
Уеб анализ Web analysis Internet marketing agency Netpeak
1.1K vues111 diapositives
Using Internet as marketing distribution channel par
Using Internet as marketing distribution channelUsing Internet as marketing distribution channel
Using Internet as marketing distribution channelNewmark
668 vues46 diapositives
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик par
Трафиково SEO — преход от позиции към трафикТрафиково SEO — преход от позиции към трафик
Трафиково SEO — преход от позиции към трафикNetpeak
327 vues77 diapositives
Тенденции и успешни практики в дигиталните комуникации за ХоРеКа par
Тенденции и успешни практики в дигиталните комуникации за ХоРеКаТенденции и успешни практики в дигиталните комуникации за ХоРеКа
Тенденции и успешни практики в дигиталните комуникации за ХоРеКаДигитална агенция SEOMAX
98 vues57 diapositives

Similaire à Създаване на сайт за рекламна агенция - Курсова работа(20)

Тенденции в SEO през 2014 par Netpeak
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014
Netpeak221 vues
Тенденции в SEO през 2014 par NetpeakBG
Тенденции в SEO през 2014Тенденции в SEO през 2014
Тенденции в SEO през 2014
NetpeakBG509 vues
Using Internet as marketing distribution channel par Newmark
Using Internet as marketing distribution channelUsing Internet as marketing distribution channel
Using Internet as marketing distribution channel
Newmark668 vues
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик par Netpeak
Трафиково SEO — преход от позиции към трафикТрафиково SEO — преход от позиции към трафик
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик
Netpeak327 vues
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев par SEOM
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев
SEOM1.1K vues
PPC услуга par Netpeak
PPC услугаPPC услуга
PPC услуга
Netpeak7.9K vues
SEO курс, лекция 12 - Статистики и измерване par Lily Grozeva
SEO курс, лекция 12 - Статистики и измерванеSEO курс, лекция 12 - Статистики и измерване
SEO курс, лекция 12 - Статистики и измерване
Lily Grozeva1.3K vues
Силата на безплатното съдържание онлайн par Aneliya Magleva
Силата на безплатното съдържание онлайнСилата на безплатното съдържание онлайн
Силата на безплатното съдържание онлайн
Aneliya Magleva97 vues
Да се научим да пишем за уеб par Moby2 Ltd.
Да се научим да пишем за уебДа се научим да пишем за уеб
Да се научим да пишем за уеб
Moby2 Ltd.1.2K vues
Онлайн репутация, онлайн PR. par Momchil Marchev
Онлайн репутация, онлайн PR.Онлайн репутация, онлайн PR.
Онлайн репутация, онлайн PR.
Momchil Marchev888 vues
Principles Of Internet Marketing par shtinkova
Principles Of Internet MarketingPrinciples Of Internet Marketing
Principles Of Internet Marketing
shtinkova650 vues
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик par NetpeakBG
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик Трафиково SEO — преход от позиции към трафик
Трафиково SEO — преход от позиции към трафик
NetpeakBG735 vues
Представяне на Google AdWords за онлайн търговци par Interactive Seminars
Представяне на Google AdWords за онлайн търговциПредставяне на Google AdWords за онлайн търговци
Представяне на Google AdWords за онлайн търговци

Създаване на сайт за рекламна агенция - Курсова работа

 • 1. Икономически университет – Варна Център „Магистърско обучение“ Курсова работа По „Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации” На тема: Създаване на сайт за рекламна агенция Изготвили: Проверил: 41 гр. , специалност „Реклама и медийни комуникации”: Доц. д-р Стефан Дражев Анита Несторова Ф.Н. 11672 Ивайло Димитров Ф.Н. 11670 2014 г. гр. Варна
 • 2. Създаване на сайт за рекламна агенция 2 Съдържание I. Въведение ............................................................................................................................................3 1. Какво е уеб сайт?.............................................................................................................................3 2. Ползи от създаването на уеб сайт..................................................................................................3 3. Стъпки по разработката на уеб сайт..............................................................................................5 II. Описание на сайта...............................................................................................................................7 Стъпка 1: Подготовка .............................................................................................................................7 Стъпка 2: Дефиниране на стратегия....................................................................................................10 Стъпка 3: Архитектура.........................................................................................................................10 Стъпка 4: Разработка на сайта и базата данни ...................................................................................11 Стъпка 5: Вътрешни тестове................................................................................................................21 Стъпка 6: Пускане на сайта..................................................................................................................21 III. Заключение....................................................................................................................................22 IV. Библиография................................................................................................................................23 V. Приложения.......................................................................................................................................24
 • 3. Създаване на сайт за рекламна агенция 3 I. Въведение 1. Какво е уеб сайт? - Web страниците представляват файлове, които са написани на специален език за програмиране (например HTML, PHP, Perl и др.). Всяка страница също има свой адрес, който се състои от адреса на сайта плюс името на файла. На сървърa работи програма, която "следи" дали други компютри изпращат заявки за web страници и когато получи такава заявка, тази програма обработва файла на съответната страница и изпраща резултата. Един интернет сайт представлява съвкупност от web страници. Web страниците биват статични и динамични. Статичните са написани само на HTML и те винаги имат едно и също съдържание. Можете да мислите за тях като за напечатани на хартия - каквото е напечатано - то си остава така "завинаги" (поне от ваша гледна точка. Програмист може да ги промени). Динамичните web страници се наричат така, защото тяхното съдържание (текста/картинките/снимките) се генерира динамично, т.е. при всяко поискване на дадена страница съдържанието може да е различно. За целта обикновено се ползват бази данни и когато сървърът обработва дадена страница, той се обръща към базата данни и извлича необходимата информация. Когато един сайт е съставен изцяло от статични страници той се нарича статичен. Ако има и динамични страници (и най-вече, когато те преобладават) се нарича динамичен сайт.1 2. Ползи от създаването на уеб сайт - Предимствата на уеб сайта не се изчерпват с рекламата в Интернет или с предоставянето на информация за фирмата/ организацията на клиентите й/ членовете й. Един професионално изграден уеб сайт може да допринесе изключително за един успешен бизнес/ кауза. Уеб сайт, богат на текстова и графична информация за услугите и продуктите на фирмата/ организацията, има огромно въздействие върху потенциалните и настоящите клиенти на дадена компания и повишава доверието към нея. 1 Достъпно на: http://www.ikratko.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5- %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/ ; Последен достъп: 01.05.2014 г.; 13:21 часа
 • 4. Създаване на сайт за рекламна агенция 4 Интернет е най-голямата медия в света и фирмите/ организациите, разполагащи с интернет сайтове неизменно се ползват с високо доверие сред клиентите си. И нещо много важно - ако поради някаква причина се наложи да се смени адреса на офиса или телефоните, една проста промяна на контактната информация в уеб сайта и вече всеки нов или настоящ клиент ще е информиран.  Уеб сайтът осигурява непрекъсната връзка с клиентите. Те ще посещават уеб сайта винаги, когато имат какъвто и да е въпрос към фирмата/ организацията. Това е великолепен начин, както да се отговори на въпросите им и да се разреши техния проблем, така и да се информират за новите продукти и услуги на фирмата/ организацията;  Чрез уеб сайта се получава обратна връзка от клиентите. Много компании по света биха дали всичко, за да узнаят мнението на своите клиенти за своите стоки и услуги. Недоволният клиент рядко се свързва с доставчика, за да сигнализира за проблем. Той просто престава да бъде клиент и забравя за организацията. Ако на уеб сайта обаче има лесен начин да изкажат своето мнение, се дава уникалния шанс, както да се запазят като клиенти, така и да се подобри качеството на бизнеса.  През уеб сайта може да се генерират допълнителни поръчки. Ако продуктите или услугите са достатъчно добре описани и илюстрирани в сайта убеждаването на посетителите да направят поръчка е по-лесно. Така работят редица фирми (не само онлайн магазини), които използват предимствата на интернет разплащанията. Това спестява време и за двете страни - и за купувача, и за продавача.  С един добре оптимизиран уеб сайт получавате конкурентно предимство. Клиентите все по-често избират именно фирми, които имат богат на информация сайт в Интернет и пренебрегването на този фактор сериозно вреди на бизнеса ви! Замислете се, бихте ли се свързали с фирма, която просто е написала, че извършва професионално почистване на офиси и домове или ще предпочетете фирма, която подробно е описала услугите си, начина си на работа, клиентите и схемите на плащане.  Уеб сайтът осигурява глобално покритие на всеки бизнес.  Уеб сайтът може да се превърне в инструмент за целенасочен маркетинг. Търсенето по ключови думи в Мрежата става все по-масов метод за издирване на
 • 5. Създаване на сайт за рекламна агенция 5 подходящ доставчик. Ако имате професионално изграден сайт, до него ще достигат именно тези хора, които се интересуват точно от вашата стока или услуга. Никой друг метод за реклама няма целевата насоченост на Интернет сайта.2 3. Стъпки по разработката на уеб сайт - В зависимост от типа на проекта, някои елементи може да отсъстват и/или да са добавени други: Стъпка 1: Подготовка • Дефиниране на главното предназначение/главната цел на сайта - това е първата и най-важна стъпка. За да бъде наистина полезен сайта за нашата фирма е необходимо да бъде дефинирана ясна цел, която трябва да бъде постигната с него. В допълнение могат да бъдат дефинирани и подцели, които да са в хармония с главната. • Преглед на съществуващите маркетингови материали - подбират се материалите, които могат да бъдат използвани за съдържанието сайта. Определя се, кои от тях могат да бъдат използвани "на готово" и кои имат нужда от редактиране. Изяснява се и какви други материали и източници ще бъдат предоставени. • Идентифициране и проучване на конкурентите - идентифициране на конкурентите и оценка на тяхното присъствие в Интернет. • Дефиниране на аудиторията на сайта и клиентите - на базата на съществуващата фирмена маркетингова политика се дефинира аудиторията на сайта и потенциалните клиенти, към които ще е насочен. • Разговори с ключови служители - набиране на информация от служителите на фирмата относно идеи за предназначението и разработката на сайта. • Избор на интернет име (интернет адрес) на сайта и закупуването му Стъпка 2: Дефиниране на стратегия • Разработване на стратегия на сайта - cъдържа описание на основните принципи, които ще бъдат следвани за постигането на основната цел. 2 Достъпно на: http://bulinfo.bg/bg/pages/view/benefits_web_site; Последен достъп на: 01.05.2014 г.; 13:22 часа;
 • 6. Създаване на сайт за рекламна агенция 6 • Определяне на основните задачи - на базата на стратегията се определят основните задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне изпълнение на предназначението на сайта. Стъпка 3: Архитектура • Дефиниране на архитектурата на сайта - определят се основните компоненти на сайта и тяхната взаимосвързаност. • Дефиниране на функционалността, изработване на спецификация - детайлно описание на цялата функционалност и на базата на това - изработване на спецификация. • Дефиниране на изискванията към визуалната структура на сайта - определяне на цветова схема, организация на съдържанието и др. Стъпка 4: Разработка на сайта и базата данни • Изпозлване на безплатен онлайн инструмент за създаване на сайт – www.wix.com • Проектиране на базата данни • Попълване на сайта - Слагане на окончателните текстове, графики и снимки в сайта. • Оптимизация на страниците - "донастройка" на съдържанието и връзките във всяка страница с цел повишаване леснотата и удобството на ползване. Стъпка 5: Вътрешни тестове • Проверка за съвместимост със различни брaузъри • Проверка дали всички връзки работят • Проверка на поведението на сайта при натоварване • Проверка на правописа на текстовете Стъпка 6: Приемане на сайта • Инсталиране на сайта на сървър за тестване • Тестове за съответствие на функционалността според спецификация • Съставяне на списък с желаните малки промени по сайта
 • 7. Създаване на сайт за рекламна агенция 7 • Извършване на промените от предишната точка Стъпка 7: Пускане на сайта • Пускане на интернет сайта • Регистриране на сайта в различни "машини за търсене" и директории Стъпка 8: Поддръжка • Отстраняване на евентуално възникнали проблеми • Добавяне на нова функционалност (след съответно нова спецификация) II. Описание на сайта Описанието на създадения уеб сайт в изложението по-долу е адаптирано към стъпките за създаване на интернет страница в предходната точка. Изпълнените стъпки са в съответствие със спецификата на сайта и инструмента, използван за неговото създаване. В случая изграждането на уеб страницата на CreAgency мина през следните шест стъпки: Стъпка 1: Подготовка  Дефиниране на главното предназначение/главната цел на сайта – Сайтът ще има за цел да представи фиктивнта рекламна агенция “CreAgency”, която работи по осъществяването на студентски проекти. Акцент в сайта ще бъде текущо разработвания проект на агенцията – “Car(е)Share”: - Рекламна агенция „CreAgency” CreAgency е рекламна агенция, създадена от млади маркетолози в процеса им на обучение в „Икономически университет – Варна”. Творчеството на тази формация от креативност, стил и рационалност, обслужва интересите на първо място на обществото, а след това на бизнеса. Въпреки че е съставена от уникални по характер и дарби личности, CreAgency работи като механизъм за генериране на красиво и интелигентно рекламно съдържание. - Проект „Car(e)Share” за доброволно споделяне на превоз в градска среда
 • 8. Създаване на сайт за рекламна агенция 8 Идеята за проекта Car(e)Share изплува на повърхността на обикновена дискусия относно ежедневния ни начин на придвижване и свързания с това сблъсък с трафика по варненските улици. Car(e)Share има за основна задача да покаже, че всеки има възможност да се включи в ефективното управление на движението по пътищата, като по този начин допринася за устойчивото развитие и социалната интеграция в страната ни. Целта на проекта е да се внедри Carshare моделът на предвижване на територията на град Варна. Пестенето на време и средства, намаляването на градския трафик, намаляване нивата на шумово замърсяване, намаляване вредните емисии и запознанството с нови хора са някои от основните, но далеч не всички положителни ефекти от споделянето на личния превоз. Car(e)Share е разделен на три вълни: - Wave 1 – „Информирай се!” – В тази част от проекта следва да бъде осведомена целевата аудитория за Carshare метода на придвижване и ползите от него; - Wave 2 – „Активизирай се!” – В тази част от проекта следва да се провокира целевата аудитория към действие чрез демонстрация на това как се случва Carsharing-ът в действителност; - Wave 3 – „Мобилизирай се!” – След установяване нивата на заинтересованост сред целевата аудитория след Wave 1 и Wave 2 следва да се разработи мобилно приложение за Android устройства, което да способства свързването на шофьори с пътници;  Преглед на съществуващите маркетингови материали – Материалите, които ще бъдат включени в съдържанието на сайта ще бъдат: - Лого на CreAgency; - Снимки на екипа на CreAgency; - Лого на проекта Car(e)Share; - Тийзър на проектa Car(e)Share; - Постери за проекта Car(e)Share; - Снимки на пътуващи хора, набрани чрез кампания във Facebook; - Презентации на минали и настоящи проекти – “Бъдеще за Варна”, „Комуникационна кампания на Swiss Med Service”; “Self Made Service Pack”;
 • 9. Създаване на сайт за рекламна агенция 9 - Свободни за достъп изображения от Google Images; - Текстове към всяка уеб страница;  Идентифициране и проучване на конкурентите – За да се осигури максимално конкурентен изглед на сайта на CreAgency, бяха посетени сайтовете на рекламните агенции, членове на Българска асоциация на комуникационните агенции: - АРТ ПИКЧЪРС - www.artpicturesbg.com - АРЧЪР АЙДИАС - www.archerideas.bg - БРАНД НЮ АЙДИЪС - www.brandnew.bg - Г.И.Д. КОНСУЛТ - www.gidconsult.com - ГРАФИТИ ББДО - www.graffiti-bbdo.bg - ГРЕЙ БЪЛГАРИЯ - http://grey.com/bulgaria/ - ДДБ СОФИЯ - www.ddb.com ; www.ddb.bg - ДЕКОНИ - www.deconi.bg - ЕУРО АР ЕС СИ ДЖИ СОФИЯ - www.eurorscg.bg - ИНТЕЛДЕЙ СОЛУШЪНС - www.intelday.com - ИНТЕРПАРТНЕРС КОМЮНИКЕЙШЪНС - www.interpartners.bg - ЛОУ СУИНГ КОМЮНИКЕЙШЪНС - www.loweswing.com - МАГ АДВЪРТАЙЗИНГ - www.mag.bg - НОУБЪЛ ГРАФИКС - www.noblegraphics.eu - НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КЪМПАНИ - www.newmoment.bg - ОГИЛВИ ГРУП - www.ogilvy.bg - ПУБЛИСИС СОФИЯ - www.publicis.bg - РА КРЕС - www.kres.com - РЕФОРМА - www.reforma.bg - ХАТС JWT - www.hutsjwt.com - ЮРАПЕЛ КОМЮНИКЕЙШЪНС - www.eurapel.com  Дефиниране на аудиторията на сайта и клиентите - Това са ползвателите на проектите; работодатели, в лицата на рекламни агенции; други млади предприемачи, готови за колаборации и разработване на подобни проекти;
 • 10. Създаване на сайт за рекламна агенция 10 Стъпка 2: Дефиниране на стратегия  Разработване на стратегия на сайта – Стратегията на сайта е да представя CreAgency пред широката аудитория чрез нейната работа и проекти. Стратегията за позициониране е „Пазарен последовател”, тъй като за да бъде конкурентоспособен, сайтът е изграден на база бенчмаркинг;  Определяне на основните задачи – Задачите са: 1) Да се представя екипът на CreAgency, чрез периодичен update на информацията за всеки от членовете; 2) Да се представят проектите на CreAgency по креативен начин; 3) Да се поддържа връзка с евентуални спонсори; рекламодатели; съмишленици и др. лица; Стъпка 3: Архитектура  Дефиниране на архитектурата на сайта – След направения оглед и анализ на сайтовете на функциониращи рекламни агенции бе решено, че сайтът ще съдържа следните страници и елементи: 1) Страница „Начало” 2) Страница „За нас” 3) Страница „Car(e)Share” с подстраница „Галерия” 4) Страница „Нашите проекти” с подстраници за проектите “Бъдеще за Варна”, „Комуникационна кампания на Swiss Med Service”; “Self Made Service Pack”; 5) Страница „Контакти” 6) Хедър – Меню-бар занавигация между страниците и връзка към социалните профили на CreAgency и блога на Car(e)Share; 7) Футър – Разбито съдържание на сайта, представено с различни наименования на елементите;  Дефиниране на изискванията към визуалната структура на сайта – За сайта бе определено използването на цветове в зелената гама и бял цвят за хедъра и футъра. Изборът на зеленият цвят се обуславя от страмежа за постигане на бранд идентичност и обвързване всички елементи на бранда CreAgency под една обща визия. Тъй като логото на CreAgency е зелено, а и в част от идеологията си агенцията застъпва желанието си да работи по екологични проекти, плюс факта, че
 • 11. Създаване на сайт за рекламна агенция 11 екипът на CreAgency се състои само от млади хора, подходящата гама за сайта е именно зелената. След няколко теста на различните нюанси на зеленото бе избран #2DAD2E, който е основен цвят на шрифтове, background-и, рамки и меню-бара: Стъпка 4: Разработка на сайта и базата данни • Изпозлване на безплатен онлайн инструмент за създаване на сайт – За направата на сайта бе избран www.wix.com. Този избор се обуславя от факта, че на първо място инструментът е безплатен, а освен това с него се постига една „по-разчупена” визия на сайта, в сравнение например с инструмента на Google. • Попълване на сайта - Слагане на окончателните текстове, графики и снимки в сайта. - Създаване на страниците – Това става от първата икона в най-лявата част на сайта – Pages. Добавянето на отделните страници става от Add page, а индивидуалните настройки от иконата, която се появява при mousover на всяка страница:
 • 12. Създаване на сайт за рекламна агенция 12 В настройките на всяка страница има две основни направления – Page Name, където се задават имената и адреса на всяка страница и SEO Page Settings, където се поставят заглавие и описание на страницата, както и ключовите думи, които могат да доведат интернет потребителите до някоя от подстраниците в сайта. За страницата „Начало” се маркира полето Set as home page. След нанасяне на промените те се запаметяват чрез натискане на Done бутона в долния десен ъгъл на UI.
 • 13. Създаване на сайт за рекламна агенция 13 - Дизайн на страниците – За да се определи общия изглед на страниците – фон, шрифтове, цветове и т.н. се използва втория бутон в лявата част на сайта Design: От бутона Background се подават настройките за фона на сайта:
 • 14. Създаване на сайт за рекламна агенция 14 От тук могат да се изберат готови цветове и стилове или фонът да се къстъмизира спраямо желанията на юзъра. Така бе избрано за фон да бъде сложен обикновен Stripe със цвят #2DAD2E и Opacity на цвета 50%. От Fonts бутона се настройват шрифтовете на ниво страница:
 • 15. Създаване на сайт за рекламна агенция 15 За шрифт на основния контент на страниците бе избран Arial, като към него са прилагани различни стилове спрямо значимостта на текста – Bold, Italic и т.н. - Слагане на окончателните текстове, графики и снимки в сайта. – Добавянето на тези елементи става от третия бутон в най-лявата част на сайта Add: При клик на бутона Text се появяват двете опции за вмъкване – на параграф и на заглавия: При кликане на коя да е от двете опции се появява text box с възможности за редактиране на шрифт, цвят, големина, сенки, стилове и др. Text box-овете могат да бъдат лесно
 • 16. Създаване на сайт за рекламна агенция 16 позиционирани, в която и да е част на страницата благодарение на лесния за ползване drag and drop интерфейс. При кликане на бутона Image се появяват три опции – за вмъкване на обикновена картинка, за вмъкване на картинка без рамка и за вмъкване на картинка от Clip Art: В изграждането на сайта са използвани само лични изображения без нуждата от ползване на Clip Art такива. При натискане на Image/Image without Frame се отваря нов прозорец с два таба – My Images, където се качват всички изображения, които създателят на сайта иска да ползва, и Free from Wix, където са всички свободни за достъп изображения от Wix галерията. Качването на снимки от лични компютър става от Upload Images бутона в горния десен ъгъл на UI, а самото добавяне на изображението към дадена страница – от Add images бутона в долния десен ъгъл на UI:
 • 17. Създаване на сайт за рекламна агенция 17 От бутона Buttons & Menus се добавят бутоните и менюто в сайта: В сайта са добавени два Image бутона, които препращат към други страници на сайта. Това са Портфолио бутона, който води към страницата „Нашите проекти” и Creagency бутона, който води към страницата „За нас”:
 • 18. Създаване на сайт за рекламна агенция 18 При добавянето на изображения на началната страница и подстраницата „Галерия” към страницата „Car(e)Share” е използвано добавянето на Gallery от Add интерфейса, с цел по- атрактивно представяне на съдържанието. За началната страница е избрано Slideshow, а за галерията - Grid:
 • 19. Създаване на сайт за рекламна агенция 19 • Оптимизация на страниците - "донастройка" на съдържанието и връзките във всяка страница с цел повишаване леснотата и удобството на ползване. Това става от последния бутон в най-лявата част на сайта – Settings. Тук има няколко безплатни начина за оптимизация:
 • 20. Създаване на сайт за рекламна агенция 20 1) SEO Google бутонът отваря нов прозорец, в който може да се впишат заглавие и описание на сайта, както и ключовите думи, по които може да излезе при търсенето му в мрежата: 2) Social settings бутонът отваря нов прозорец с възможност да се определи как да изглежда сайтът във Фейсбук при споменаване в коментар, споделяне и т.н. Има опция за поставяне на Thumbnail image и поле за вписване на акаунта във социалната мрежа:
 • 21. Създаване на сайт за рекламна агенция 21 Стъпка 5: Вътрешни тестове • Проверка за съвместимост със различни брaузъри – Сайтът е тестван на Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 28, Google Chrome и Safari; • Проверка дали всички връзки работят – Тествани са всички линкове към профилите в социалните мрежи на CreAgency, както и на профилите на членовете на екипа към LinkedIn. Тествани са още вътрешните връзки в самия сайт между отделните страници; • Проверка на правописа на текстовете – Преди официалния Publish на сайта всички текстове бяха щателно проверени за правописни и стилистични грешки; Стъпка 6: Пускане на сайта • Пускане на интернет сайта – става от бутона Publish в лентата с инструменти:
 • 22. Създаване на сайт за рекламна агенция 22 III. Заключение Всяка съвременна организация трябва да бъде еднакво лесно намирана както във физическата, така и във виртуалната среда. Интернет обладава голяма част от живота ни, работата ни е свързана с присъствието ни онлайн. Ето защо е необходимо да се обърне изключително внимание на начина, по който се представя дадена фирма пред обществото в Интернет пространството. Онлайн имиджът се гради основно свърху фирмения сайт и се обогатява от присъствието в социални мрежи и поддържането на блогове. В Приложения може да се види как CreAgency представя себе си на обществото. Посетете сайта на: http://creagencyinfo.wix.com/creagency
 • 23. Създаване на сайт за рекламна агенция 23 IV. Библиография http://www.ikratko.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5- %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/ http://bulinfo.bg/bg/pages/view/benefits_web_site
 • 24. Създаване на сайт за рекламна агенция 24 V. Приложения
 • 25. Създаване на сайт за рекламна агенция 25
 • 26. Създаване на сайт за рекламна агенция 26
 • 27. Създаване на сайт за рекламна агенция 27
 • 28. Създаване на сайт за рекламна агенция 28
 • 29. Създаване на сайт за рекламна агенция 29
 • 30. Създаване на сайт за рекламна агенция 30
 • 31. Създаване на сайт за рекламна агенция 31
 • 32. Създаване на сайт за рекламна агенция 32