Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫יעדי‬ ‫הגדלת‬
‫לשנת‬ ‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬
2030
‫טיוטה‬
‫הציבור‬ ‫לעיון‬
‫יוני‬
2020
1
‫עניינים‬ ‫תוכן‬
‫מנהלים‬ ‫תקציר‬
................................
................................
.......................
2
2.2
‫המקומי‬ ‫ובשלטון‬ ‫הציבורי‬ ‫בסקטור‬ ‫הדואליים‬ ‫השטחים‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מיצוי‬
..........
24
‫פרק‬
4
‫והמלצות‬ ‫סיכום‬...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 99 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf (20)

Plus par Anochi.com. (20)

Publicité

Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf

 1. 1. ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫יעדי‬ ‫הגדלת‬ ‫לשנת‬ ‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ 2030 ‫טיוטה‬ ‫הציבור‬ ‫לעיון‬ ‫יוני‬ 2020
 2. 2. 1 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬ ................................ ................................ ................................ ............... 3 ‫מבוא‬ ................................ ................................ ................................ ............................ 9 ‫פרק‬ 1 ‫והרקע‬ ‫העבודה‬ ‫מטרת‬ : ................................ ................................ ........................ 10 1.1 ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫בתחום‬ ‫בינלאומיות‬ ‫מגמות‬ ................................ .... 10 1.2 ‫בישראל‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫תחום‬ ‫התפתחות‬ ................................ ..... 11 1.3 ‫העבודה‬ ‫בבסיס‬ ‫המרכזיות‬ ‫ההנחות‬ ................................ ....................... 20 ‫פרק‬ 2 ‫הנדרש‬ ‫המותקן‬ ‫ההספק‬ : ................................ ................................ ...................... 22 ‫פרק‬ 3 ‫ביעד‬ ‫לעמידה‬ ‫השטחים‬ ‫פוטנציאל‬ : ................................ ................................ .......... 22 3.1 ‫השטחים‬ ‫סוגי‬ – ‫דואלי‬ ‫מול‬ ‫קרקעי‬ ................................ .......................... 22 3.2 ‫ההספק‬ ‫להקמת‬ ‫הנדרש‬ ‫השטח‬ ................................ ............................. 22 3.3 ‫בישראל‬ ‫והמקרקעין‬ ‫התכנון‬ ‫מדיניות‬ ................................ ....................... 21 3.2 ‫הקרקעיים‬ ‫השטחים‬ ‫פוטנציאל‬ ‫הערכת‬ ................................ .................... 22 3.2 ‫דואליים‬ ‫שטחים‬ ‫פוטנציאל‬ ‫הערכת‬ ................................ ......................... 31 3.1 ‫סיכום‬ – ‫ליעד‬ ‫הגעה‬ ‫לצורך‬ ‫והתמהיל‬ ‫השטח‬ ‫פוטנציאל‬ ‫של‬ ‫ראשונית‬ ‫הערכה‬ .. 31 ‫פרק‬ 2 ‫החשמל‬ ‫רשת‬ : ................................ ................................ ................................ .... 39 4.1 ‫החשמל‬ ‫רשת‬ ‫פיתוח‬ ................................ ................................ ........... 39 4.2 ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הקיימת‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנית‬ ................................ ............. 20 4.3 ‫החשמל‬ ‫רשת‬ ‫ופיתוח‬ ‫בתכנון‬ ‫אתגרים‬ ................................ .................... 20 4.4 ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫שילוב‬ ‫לשם‬ ‫הרשת‬ ‫בפיתוח‬ ‫הצורך‬ ........... 22 ‫פרק‬ 2 ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מערך‬ : ................................ ................................ ............................ 22 5.1 ‫הייצור‬ ‫במערך‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫האתגרים‬ ............................... 22 5.2 ‫מתחדשת‬ ‫האנרגיה‬ ‫שילוב‬ ‫אתגרי‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ................................ ...... 22 5.3 ‫הייצור‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫היעד‬ ‫הגדלת‬ ‫השפעת‬ ................................ .................. 24 5.4 ‫סיכום‬ ................................ ................................ .............................. 22 ‫פרק‬ 1 ‫תועלת‬ ‫עלות‬ ‫ניתוח‬ : ................................ ................................ ............................. 22 6.1 ‫כלליות‬ ‫והנחות‬ ‫העלויות‬ ‫סוגי‬ ................................ ................................ . 22 1.2 ‫הפוטו‬ ‫המתקנים‬ ‫של‬ ‫ותפעול‬ ‫הקמה‬ - ‫קליטתם‬ ‫לשם‬ ‫הרשת‬ ‫ופיתוח‬ ‫וולטאים‬ ..... 22 1.3 ‫היעד‬ ‫מהגדלת‬ ‫כתוצאה‬ ‫הקונבנציונלי‬ ‫הייצור‬ ‫במקטע‬ ‫הנחסכות‬ ‫עלויות‬ ........... 29 1.2 ‫ומסקנות‬ ‫סיכום‬ ................................ ................................ ................... 12 ‫פרק‬ 2 ‫נדרשים‬ ‫ורגולציה‬ ‫מדיניות‬ ‫צעדי‬ : ................................ ................................ ............. 12 7.1 ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫ורגולציה‬ ‫מדיניות‬ ‫צעדי‬ ................................ ................... 12 2.2 ‫הסטטוטורי‬ ‫התכנון‬ ‫בתחום‬ ‫צעדים‬ ................................ ......................... 22 7.3 ‫המקרקעין‬ ‫בתחום‬ ‫צעדים‬ ................................ ................................ ..... 21 7.4 ‫ומיסוי‬ ‫המימון‬ ‫בתחומי‬ ‫צעדים‬ ................................ ................................ 24
 3. 3. 2 2.2 ‫המקומי‬ ‫ובשלטון‬ ‫הציבורי‬ ‫בסקטור‬ ‫הדואליים‬ ‫השטחים‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מיצוי‬ .......... 24 ‫פרק‬ 4 ‫והמלצות‬ ‫סיכום‬ : ................................ ................................ ................................ . 40 ‫נספחים‬ ................................ ................................ ................................ ...................... 41
 4. 4. 3 ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬ 1 . ‫הנובעות‬ ‫ההשלכות‬ ‫ואת‬ ‫המשמעות‬ ‫את‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫בחנה‬ ,‫האנרגיה‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫לפנייתו‬ ‫בהמשך‬ ‫לשנת‬ ‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬ ‫הייצור‬ ‫יעד‬ ‫הגדלת‬ ‫על‬ ‫אפשרית‬ ‫מהחלטה‬ 2030 ‫מ‬ - 12% ‫ל‬ - 22% ‫ל‬ ‫או‬ - 30% . 2 . ‫לייצור‬ ‫פוסיליים‬ ‫דלקים‬ ‫באמצעות‬ ‫חשמל‬ ‫מייצור‬ ‫מעבר‬ ‫של‬ ‫עולמית‬ ‫מגמה‬ ‫קיימת‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫טכנ‬ ‫באמצעות‬ ‫האקלים‬ ‫למשבר‬ ‫הגוברת‬ ‫המודעות‬ ‫בשל‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫זאת‬ ,‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫של‬ ‫ולוגיות‬ , ‫ובפרט‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫מתקני‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫בעלויות‬ ‫הירידה‬ ‫בשל‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫של‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫פוטו‬ - .‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫שאפתניים‬ ‫ייצור‬ ‫יעדי‬ ‫המערבי‬ ‫בעולם‬ ‫רבות‬ ‫מדינות‬ ‫קבעו‬ ,‫בהתאם‬ .‫וולטאית‬ 3 . ‫עמיד‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫יעד‬ ‫ים‬ ‫משמעותיים‬ ‫בישראל‬ ‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫ייצור‬ ‫של‬ ‫כרו‬ ‫כה‬ ‫ב‬ ‫אתגרים‬ ‫רבים‬ ‫בין‬ ‫הנוגעים‬ ‫השאר‬ ‫ב‬ ‫פיננסי‬ ,‫סביבתיים‬ ,‫תכנוניים‬ ‫היבטים‬ ‫י‬ ‫וטכנולוגיים‬ ‫ם‬ ‫על‬ ‫מכרעת‬ ‫בהשפעה‬ ‫מתאפיינים‬ ‫אשר‬ , ‫החשמל‬ ‫משק‬ . ‫ה‬ ‫תוספת‬ ‫את‬ ‫למנות‬ ‫ניתן‬ ‫המשק‬ ‫על‬ ‫הבולטות‬ ‫ההשפעות‬ ‫בין‬ ‫והעקיפות‬ ‫הישירות‬ ‫עלויות‬ ‫הנוב‬ ‫במערכת‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫משילוב‬ ‫עות‬ ‫ומגולמות‬ ‫כלל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המשולם‬ ‫החשמל‬ ‫בתעריף‬ ,‫הצרכנים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫ה‬ ‫את‬ ,‫האנרגטי‬ ‫הביטחון‬ ‫על‬ ,‫החשמל‬ ‫מערכת‬ ‫ושרידות‬ ‫יציבות‬ ‫על‬ ‫השפעות‬ ‫על‬ ‫הקצאת‬ .‫ועוד‬ ‫הרשת‬ ‫משאב‬ 2 . ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫לייצור‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בהיעדר‬ ‫מ‬ ‫מקורות‬ ‫הידרו‬ ‫מקורות‬ ‫כגון‬ ‫קבועים‬ - ‫אלקטרי‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫וגיאותרמי‬ ‫י‬ ‫ההנחה‬ ,‫אחרות‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫מתקנים‬ ‫לקידום‬ ‫הנוגעים‬ ‫הרבים‬ ‫החסמים‬ ‫ובשל‬ ,‫ם‬ ‫בבסיס‬ ‫העבודה‬ ‫מתקני‬ ‫באמצעות‬ ‫המוחלט‬ ‫ברובה‬ ‫תהיה‬ ‫שתידרש‬ ‫ההספק‬ ‫תוספת‬ ,‫ביעד‬ ‫עמידה‬ ‫שלצורך‬ ‫היא‬ ‫מתוך‬ ‫הסולארי‬ ‫הייצור‬ ‫בכמות‬ ‫העולמיות‬ ‫המובילות‬ ‫לאחת‬ ‫להפוך‬ ‫ישראל‬ ‫עומדת‬ ,‫כך‬ .‫סולאריים‬ ‫ייצור‬ ‫סך‬ .‫הייצור‬ ‫ייצור‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫היתרונות‬ ‫למרות‬ ‫קיימת‬ ,‫בישראל‬ ‫האקלים‬ ‫ומאפייני‬ ‫סולארי‬ ‫מורכבות‬ ,‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקור‬ ‫על‬ ‫בלעדי‬ ‫כמעט‬ ‫באופן‬ ‫המסתמכת‬ ‫חשמל‬ ‫מערכת‬ ‫בניהול‬ ‫רבה‬ ,‫האמור‬ ‫לאור‬ .)‫רציף‬ ‫אספקה‬ ‫כושר‬ ‫בעל‬ ‫ואינו‬ ‫הרשת‬ ‫מנהלי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לשליטה‬ ‫ניתן‬ ‫(שאינו‬ ‫סירוגי‬ ‫בפרט‬ ‫יש‬ ‫פוטו‬ ‫מתקנים‬ ‫של‬ ‫שילובם‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫כדי‬ ‫שננקטו‬ ‫הפעולות‬ ‫ולהרחבת‬ ‫לשימור‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ - ,‫וולטאים‬ ‫אגירה‬ ‫במתקני‬ ‫לשימוש‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫הרוח‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫ובפרט‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫סוגים‬ ‫לקידום‬ .‫הייצור‬ ‫מערך‬ ‫והגמשת‬ ‫סולארי‬ ‫ייצור‬ ‫עודפי‬ ‫קליטת‬ ‫לצורך‬ 2 . ‫המ‬ ‫נוספים‬ ‫מאפיינים‬ ‫מספר‬ ‫לישראל‬ ‫אנרגיות‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫משילוב‬ ‫הנובע‬ ‫האתגר‬ ‫את‬ ‫עצימים‬ ‫שכנות‬ ‫מדינות‬ ‫עם‬ ‫משמעותי‬ ‫חיבור‬ ‫אין‬ ‫לישראל‬ ,‫ראשית‬ .‫סולאריים‬ ‫מתקנים‬ ‫שילוב‬ ‫ובפרט‬ ,‫מתחדשות‬ ‫במק‬ ‫גיבוי‬ ‫או‬ ‫חשמל‬ ‫עודפי‬ ‫הזרמת‬ ‫שמאפשר‬ ‫מחסור‬ ‫של‬ ‫רה‬ ‫קט‬ ‫מדינה‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ,‫בנוסף‬ . ‫ובעלת‬ ‫נה‬ .‫גבוהה‬ ‫אוכלוסין‬ ‫צפיפות‬ ‫ק‬ ‫לייצור‬ ‫בהשוואה‬ ,‫ונבנציונלי‬ ‫באמצעות‬ ‫שטח‬ ‫לתא‬ ‫שמיוצרת‬ ‫האנרגיה‬ ‫כמות‬ ‫פוטו‬ ‫מתקנים‬ - ‫משמעותית‬ ‫נמוכה‬ ‫וולטאים‬ . ‫יצוי‬ ‫באזור‬ ‫מרוכזים‬ ‫העיקריים‬ ‫הצריכה‬ ‫מוקדי‬ ‫כי‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫ן‬ ‫באזור‬ ‫נמצא‬ ‫קרקעיים‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫להקמת‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫הפנויים‬ ‫השטחים‬ ‫שפוטנציאל‬ ‫בעוד‬ ,‫המרכז‬
 5. 5. 2 ‫הדרום‬ , ‫נמוכה‬ ‫היא‬ ‫החשמל‬ ‫צריכת‬ ‫בו‬ ‫לצורך‬ ‫ההולכה‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫פיתוח‬ ‫נדרש‬ ,‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ . .‫הצריכה‬ ‫למוקדי‬ ‫הייצור‬ ‫ממוקדי‬ ‫האנרגיה‬ ‫העברת‬ 1 . ‫ל‬ ‫המתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫הייצור‬ ‫יעד‬ ‫הגדלת‬ ,‫הרשות‬ ‫ניתוחי‬ ‫פי‬ ‫על‬ - 30% ‫של‬ ‫ביעד‬ ‫עמידה‬ ‫משמעותה‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫מותקן‬ ‫הספק‬ - 11 ‫מגה‬ ‫אלף‬ - ,‫העשור‬ ‫לסוף‬ ‫עד‬ ‫וואט‬ ‫יותר‬ ‫מפי‬ ‫ש‬ ‫ש‬ ‫מהספק‬ ‫הא‬ ‫נרגיות‬ ‫המתחדשות‬ ‫שהותקן‬ ‫עד‬ ‫היום‬ ,‫האתגרים‬ ‫את‬ ‫בוחנת‬ ‫העבודה‬ . ‫וההשלכות‬ ‫המשמעויות‬ ‫הנובעות‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫הספק‬ ‫תוספת‬ - 12 ‫מגה‬ ‫אלף‬ - ‫הקרוב‬ ‫העשור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מותקן‬ ‫וואט‬ , ‫ומציעה‬ ‫צעדי‬ ‫מדיניות‬ ‫הנדרשים‬ ‫לשם‬ ‫ביעד‬ ‫עמידה‬ . ‫השטח‬ ‫פוטנציאל‬ 2 . ‫של‬ ‫הספק‬ ‫תוספת‬ ‫לצורך‬ ‫כי‬ ‫מראה‬ ‫הרשות‬ ‫ניתוח‬ 12 ‫מגה‬ ‫אלף‬ - ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫שטחים‬ ‫יידרשו‬ ‫וואט‬ .‫דונם‬ ‫אלף‬ ‫ממאה‬ 4 . ‫לשניים‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫השטחים‬ ‫סוגי‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫ניתן‬ – ‫למתקני‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫המיועדים‬ ‫קרקעיים‬ ‫שטחים‬ .)‫ועוד‬ ‫מאגרים‬ ,‫(גגות‬ ‫השטח‬ ‫של‬ ‫העיקרי‬ ‫לשימוש‬ ‫נלווה‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫בהם‬ ‫דואליים‬ ‫ושטחים‬ ,‫ייצור‬ ,‫מנגד‬ .‫יותר‬ ‫הנמוכה‬ ‫ההקמה‬ ‫עלות‬ ‫הוא‬ ‫ייעודיים‬ ‫קרקעיים‬ ‫שטחים‬ ‫על‬ ‫מתקנים‬ ‫בהקמת‬ ‫המרכזי‬ ‫היתרון‬ ‫במשאבי‬ ‫שימוש‬ ‫חוסכת‬ ‫דואליים‬ ‫שטחים‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫הקמה‬ ‫לחסוך‬ ‫גם‬ ‫ועשויה‬ ‫קרקע‬ ‫את‬ ‫פיתוח‬ ‫ה‬ ‫רשת‬ .‫הצריכה‬ ‫למוקדי‬ ‫יותר‬ ‫קרוב‬ ‫מיוצר‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫במתקנים‬ ‫החשמל‬ ,‫מהמקרים‬ ‫שבחלק‬ ‫מכיוון‬ 9 . ‫הקרקעי‬ ‫השטח‬ ‫פוטנציאל‬ ‫הערכת‬ ‫על‬ ‫התבססה‬ ‫למתקנים‬ ‫והמתוכננות‬ ‫המאושרות‬ ‫התכניות‬ ‫כלל‬ ‫סולאריים‬ ‫וכן‬ ‫על‬ ‫לבחון‬ ‫שניתן‬ ‫נוספות‬ ‫קרקע‬ ‫עתודות‬ ‫בהן‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫על‬ ‫הפוטנצי‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מנת‬ .‫אל‬ ‫שמשמשים‬ ‫שטחים‬ ‫נוכו‬ ,‫והמתוכננות‬ ‫המאושרות‬ ‫התוכניות‬ ‫במסגרת‬ ‫שמופה‬ ‫הגולמי‬ ‫השטח‬ ‫מהיקף‬ ‫קיימים‬ ‫סולאריים‬ ‫מתקנים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ .‫המימוש‬ ‫אחוזי‬ ‫בדבר‬ ‫שונות‬ ‫הנחות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נוספים‬ ‫שטחים‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫הקיימות‬ ‫התוכניות‬ ‫במסגרת‬ ‫הריאלי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫שסך‬ ‫עולה‬ ‫מהניתוח‬ - 32 ,‫בלבד‬ ‫דונם‬ ‫אלף‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫נוסף‬ ‫קרקעי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫שקיים‬ ‫בעוד‬ - 20 ‫תלוי‬ ‫אלו‬ ‫בשטחים‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫מיצוי‬ .‫דונם‬ ‫אלף‬ .‫והמקרקעין‬ ‫התכנון‬ ‫לעולם‬ ‫הקשורים‬ ‫ורגולציה‬ ‫מדיניות‬ ‫בצעדי‬ 10 . ‫ובפרט‬ ,‫שטחים‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫מגוון‬ ‫שונים‬ ‫באמצעים‬ ‫מופו‬ ,‫הדואליים‬ ‫השטחים‬ ‫פוטנציאל‬ ‫הערכת‬ ‫לשם‬ ‫מאגרי‬ ,‫גגות‬ ‫אחוז‬ ‫על‬ ‫הנחות‬ ‫בהינתן‬ ,‫שמופה‬ ‫הריאלי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫סך‬ .‫במחלפים‬ ‫כלואים‬ ‫ושטחים‬ ‫מים‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ,‫שטח‬ ‫סוג‬ ‫בכל‬ ‫האפשרי‬ ‫המימוש‬ - 92 .‫ומאגרים‬ ‫גגות‬ ‫המכריע‬ ‫רובם‬ ,‫דונם‬ ‫אלף‬ 11 . ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫הערכת‬ ‫מתוצאות‬ ‫בישראל‬ ‫שטח‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מספק‬ ‫ביעד‬ ‫עמידה‬ ‫שיאפשר‬ ‫של‬ 30% ,‫זאת‬ ‫עם‬ . ‫ביעד‬ ‫לעמוד‬ ‫וכדי‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫מצומצמת‬ ‫יתירות‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫שמופה‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫היקף‬ ‫תום‬ ‫עד‬ ‫כמעט‬ ‫אותו‬ ‫למצות‬ ‫יש‬ ‫ה‬ ‫סוגי‬ ‫בשני‬ ‫ולהשתמש‬ ‫שטחים‬ . ‫קיימים‬ ‫הן‬ ,‫אפשריים‬ ‫נוספים‬ ‫שטחים‬ ‫העבודה‬ ‫במסגרת‬ ‫בחשבון‬ ‫נלקחו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫שנסקרו‬ ‫קרקעיים‬ ‫והן‬ ‫דואליים‬ , ‫עקב‬ ‫חוסר‬ ‫ליכולת‬ ‫ביחס‬ ‫וודאות‬ ‫אותם‬ ‫לממש‬ ‫ב‬ ‫הקרוב‬ ‫עתיד‬ . ‫הפוטנציאל‬ ‫הגדלת‬ ‫בחסמים‬ ‫טיפול‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תתאפשר‬ ‫שונים‬ ‫משלים‬ ‫וקידום‬ ‫רגולציה‬ ‫צעדי‬ ‫של‬ .
 6. 6. 2 ‫הרשת‬ ‫פיתוח‬ 12 . ‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫תוספת‬ ,‫הסולארי‬ ‫ההספק‬ ‫תידרש‬ .‫ההולכה‬ ‫ברשת‬ ‫רבים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫ש‬ ‫היא‬ ‫ההערכה‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫כל‬ 100 ‫מגה‬ - ‫הוספ‬ ‫תדרוש‬ ‫וואט‬ ‫משנה‬ ‫תחנת‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫באזורים‬ ‫כאשר‬ , ‫בהם‬ ‫מעל‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫מתקנים‬ ‫יקומו‬ 1,000 ‫מגה‬ - ‫שיחברו‬ ‫ומסעפים‬ ‫מיתוג‬ ‫תחנת‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫תידרש‬ ,‫וואט‬ .‫המיתוג‬ ‫לתחנות‬ ‫המשנה‬ ‫תחנות‬ ‫בין‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫המצרפית‬ ‫ברמה‬ ‫המשמעות‬ ‫ההספק‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לקלוט‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כמעט‬ ‫של‬ ‫בהקמה‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫הנדרש‬ 100 ,‫משנה‬ ‫תחנות‬ 1 ‫קווי‬ ,‫מיתוג‬ ‫תחנות‬ 111 ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫ק"ו‬ ‫כ‬ - 1000 ‫וקווי‬ ‫ק"מ‬ 200 ‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫ק"ו‬ - 100 "‫ק‬ ‫מ‬ . 13 . ‫חסמים‬ ‫כוללים‬ ‫רשת‬ ‫פרויקטי‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫הליכי‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ,‫מכך‬ ‫הנובעות‬ ‫לעלויות‬ ‫מעבר‬ ‫רבים‬ ‫יהיה‬ ,‫ובאתגרים‬ ‫בחסמים‬ ‫טיפול‬ ‫ללא‬ .‫וההקמה‬ ‫התכנון‬ ‫זמני‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬ ‫להימשכות‬ ‫שמביאים‬ ‫הנדרש‬ ‫ההספק‬ ‫את‬ ‫לרשת‬ ‫לקלוט‬ ‫מאד‬ ‫קשה‬ .‫ביעד‬ ‫עמידה‬ ‫לשם‬ 12 . ‫פרויקטי‬ ‫היקף‬ ‫הרשת‬ ‫עבור‬ ‫הנדרשים‬ ‫של‬ ‫קליטתו‬ ‫הספק‬ ‫ייצור‬ ‫נוסף‬ ‫באנרגיות‬ ‫משתנה‬ ‫מתחדשות‬ ‫כמו‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫בשל‬ ‫זאת‬ ,‫הייצור‬ ‫פוטנציאל‬ ‫של‬ ‫הגיאוגרפי‬ ‫לאזור‬ ‫בהתאם‬ : ‫היקף‬ ‫הייצור‬ ‫מתקני‬ ‫צפיפות‬ ,‫הקיימים‬ ‫ה‬ ‫מתקני‬ ‫ם‬ ‫הקיימים‬ ‫ברשת‬ ‫ו‬ ‫ההולכה‬ ‫היקפי‬ ‫למשל‬ ‫כך‬ .‫באזור‬ ‫הצריכה‬ ,‫השרון‬ ‫באזורי‬ ‫מחד‬ ‫נמוכה‬ ‫ייצור‬ ‫צפיפות‬ ‫עקב‬ ,‫וירושלים‬ ‫המרכז‬ ‫גדולים‬ ‫צריכה‬ ‫והיקפי‬ ‫מאידך‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫להוסיף‬ ‫ניתן‬ , .‫ההולכה‬ ‫ברשת‬ ‫פרויקטים‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫מתחדשת‬ ‫באנרגיה‬ ‫הייצור‬ ‫מערך‬ 12 . ‫הי‬ ,‫ראשית‬ .‫ולשרידותו‬ ‫הייצור‬ ‫מערך‬ ‫לניהול‬ ‫אתגר‬ ‫מהווה‬ ‫משמעותיים‬ ‫בהיקפים‬ ‫סולארי‬ ‫ייצור‬ ‫שילוב‬ ‫יצור‬ ‫מאנרגיה‬ ‫הייצור‬ ‫בניכוי‬ ‫המצרפי‬ ‫הביקוש‬ ‫סך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫(המחושב‬ ‫נטו‬ ‫הביקוש‬ ‫עקום‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫הסולארי‬ ‫נטו‬ ‫הביקוש‬ ‫הצהריים‬ ‫שבשעות‬ ‫כך‬ )‫מתחדשת‬ ‫הירידה‬ ‫עם‬ ,‫הערב‬ ‫ולקראת‬ ‫משמעותית‬ ‫בצורה‬ ‫יורד‬ ‫בחד‬ ‫עולה‬ ‫העקומה‬ ,‫מאידך‬ ‫בביקוש‬ ‫והעלייה‬ ‫מחד‬ ‫הסולארי‬ ‫בייצור‬ ‫שה‬ ‫כך‬ ‫ות‬ ‫עומס‬ ‫המערכת‬ ‫שאר‬ ‫על‬ ‫גדל‬ ‫ב‬ ‫מגה‬ ‫אלפי‬ - ‫וואט‬ ‫תוך‬ ‫בודדות‬ ‫שעות‬ ‫לכינוי‬ ‫זכה‬ ‫אשר‬ ‫(אפקט‬ : " Duck Curve ,‫בנוסף‬ .)" ‫הייצור‬ ‫קיומ‬ ‫לאור‬ ‫בפרט‬ ,‫המשקי‬ ‫הביקוש‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫הייצור‬ ‫בו‬ ‫למצב‬ ‫להביא‬ ‫יכול‬ ‫הצהריים‬ ‫בשעות‬ ‫המאסיבי‬ ‫ן‬ ‫במשטר‬ ‫שעובדות‬ ‫קונבנציונאליות‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ MUST RUN ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫שמהם‬ ‫מינימום‬ ‫עומסי‬ ‫ומאלצות‬ ‫לרדת‬ . 11 . ‫ל‬ ‫מעבר‬ ,‫כך‬ ‫ה‬ ‫הייצור‬ ‫פוטו‬ - ‫וולטאי‬ ‫ל‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫מגביר‬ ‫יציבות‬ ‫בשל‬ ‫המערכת‬ ‫פתאומיים‬ ‫שינויים‬ ‫אפשריים‬ ‫המיוצר‬ ‫בהספק‬ , ‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫תופעות‬ ‫בגלל‬ ‫בעיקר‬ , ‫ובשל‬ ‫מאפיינים‬ ‫נוספים‬ ‫טכניים‬ ‫הייצור‬ ‫בין‬ ‫המבדילים‬ ‫הפוטו‬ - ‫לייצור‬ ‫וולטאי‬ ‫ה‬ ‫קונבנציונלי‬ . 12 . ‫יסייעו‬ ‫אשר‬ ‫כלים‬ ‫מגוון‬ ‫ולהפעיל‬ ‫להטמיע‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫הייצור‬ ‫מערך‬ ‫בניהול‬ ‫האתגרים‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫לשם‬ ‫הייצור‬ ‫למערך‬ ‫גמישות‬ ‫הוספת‬ ,‫משמעותיים‬ ‫בהיקפים‬ ‫אגירה‬ ‫הוספת‬ ‫ובהם‬ ‫הייצור‬ ‫מערך‬ ‫בהיערכות‬ ‫הקיימ‬ ‫הקונבנציונליות‬ ‫היחידות‬ ‫של‬ ‫ההפעלה‬ ‫משטר‬ ‫שינוי‬ ,‫הקונבנציונלי‬ ‫התמהיל‬ ‫שינוי‬ ‫באמצעות‬ ‫ות‬ .‫הייצור‬ ‫שיא‬ ‫בשעות‬ ‫הסולארי‬ ‫הייצור‬ ‫של‬ ‫קיטום‬ ‫ואף‬ ,‫ביקושים‬ ‫ניהול‬ ,‫במערכת‬ ‫הטמעה‬ ‫של‬ ‫והפעלה‬
 7. 7. 1 ‫כאמור‬ ‫כלים‬ ,‫גדולים‬ ‫בהיקפים‬ , ‫הנדסיים‬ ‫שינויים‬ ‫ולדרוש‬ ‫מורכבת‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫ורג‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫טורי‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫שתהיה‬ ‫הייצו‬ ‫מערך‬ ‫על‬ ‫נרחבת‬ ‫השפעה‬ ‫להם‬ ‫והביקוש‬ ‫הייצור‬ ‫ניהול‬ ‫אופן‬ ‫ועל‬ ‫ר‬ . 14 . ‫באופ‬ ‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מעשי‬ ‫ן‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫הצפויה‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫בוצע‬ ,‫הייצור‬ ‫מערך‬ ‫על‬ ‫היעד‬ ‫גדלת‬ ‫בחינה‬ ‫ה‬ ‫טכנו‬ - ‫ביחס‬ ,)‫(תפ"ט‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫ופיתוח‬ ‫לתכנון‬ ‫היחידה‬ ‫בהשתתפות‬ ,‫כלכלית‬ ‫ל‬ - 3 ‫אנרגיה‬ ‫יעדי‬ ‫שונים‬ ‫מתחדשת‬ – 12% , 22% ‫ו‬ – 30% ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫שונים‬ ‫תרחישים‬ ‫ונבחנו‬ 2020 . 19 . ‫הייצור‬ ‫מערך‬ ‫על‬ ‫היעד‬ ‫קביעת‬ ‫השלכות‬ ‫מבחינת‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫יעד‬ ‫הגדלת‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫אינה‬ ‫את‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫מפחיתה‬ ‫ההספק‬ ‫סולאריים‬ ‫מתקנים‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ,‫קרי‬ .‫למשק‬ ‫הנדרש‬ ‫הקונבנציונלי‬ ‫כמעט‬ ‫ואינה‬ .‫קונבנציונלי‬ ‫הספק‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫חוסכת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫היעד‬ ‫הגדלת‬ ‫ל‬ - 30% ‫לשינוי‬ ‫מובילה‬ ‫ולצורך‬ ‫טכנולוגי‬ ‫יותר‬ ‫גמישים‬ ‫מתקנים‬ ‫בהקמת‬ , ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫אגירה‬ ‫מתקני‬ .‫משמעותיים‬ ‫בהיקפים‬ 20 . ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫סוללות‬ ‫באמצעות‬ ‫האגירה‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫נמצאת‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫ואין‬ ‫בחיתוליה‬ ‫עדיין‬ ‫בנוסף‬ .‫סוללות‬ ‫של‬ ‫מאד‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ ‫הכוללת‬ ‫חשמל‬ ‫מערכת‬ ‫בתפעול‬ ‫בעולם‬ , ‫רבה‬ ‫וודאות‬ ‫אי‬ ‫קיימת‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫מחזורי‬ ,‫הטכנולוגיה‬ ‫עלויות‬ ‫לגבי‬ ‫ו‬ ‫ה‬ .‫הטכניות‬ ‫יכולותיה‬ ‫מספר‬ ‫נבחנו‬ ,‫הרבה‬ ‫הוודאות‬ ‫אי‬ ‫בשל‬ ‫האגירה‬ ‫במחיר‬ ‫ביניהם‬ ‫הנבדלים‬ ‫תרחישים‬ .‫האפשרי‬ ‫ההשפעה‬ ‫טווח‬ ‫את‬ ‫לאמוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ 21 . ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫במשק‬ ‫הקונבנציונליות‬ ‫היחידות‬ ‫של‬ ‫הרצוי‬ ‫ההפעלה‬ ‫משטר‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫צפויה‬ ‫היעד‬ ‫הגדלת‬ ‫יחיד‬ ‫לרבות‬ ,‫הקיימות‬ ‫היחידות‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫ומהתוצאות‬ ‫הכולל‬ ‫במשטר‬ ‫לפעול‬ ‫יידרשו‬ ,‫משולב‬ ‫במחזור‬ ‫ות‬ .‫עומס‬ ‫ושינויי‬ ‫התנעות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ 22 . ‫ליישום‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫המהווים‬ ‫חשובים‬ ‫נושאים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫הבחינה‬ ‫בהמשך‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫חידדה‬ ‫הבחינה‬ ‫של‬ ‫יעד‬ 30% ‫השאר‬ ‫בין‬ .‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ , ‫האתגרים‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫על‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫אתגר‬ ‫על‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫השונות‬ ‫והחלופות‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫משילוב‬ ‫כתוצאה‬ ‫המערכת‬ ‫ליציבות‬ ‫הנוגעים‬ ‫עקום‬ ‫לשינוי‬ ‫תעריפיים‬ ‫תמריצים‬ ‫מתן‬ ,‫ביקוש‬ ‫ניהול‬ ‫בכלי‬ ‫השימוש‬ ‫הגברת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫זה‬ ‫משטר‬ ‫בשינוי‬ ‫הצורך‬ ‫של‬ ‫וההשלכות‬ ‫נטו‬ ‫העומס‬ .‫במשק‬ ‫הקונבנציונליות‬ ‫היחידות‬ ‫של‬ ‫ההפעלה‬ ‫עלות‬ ‫ניתוח‬ - ‫תועלת‬ 23 . ‫היעד‬ ‫מהגדלת‬ ‫הנובעות‬ ‫והתועלות‬ ‫העלויות‬ ‫כימות‬ ‫לשם‬ ‫נב‬ ‫ח‬ ‫נו‬ ‫ביניהם‬ ‫הנבדלים‬ ,‫שונים‬ ‫תרחישים‬ ‫שני‬ ‫הפוטו‬ ‫המתקנים‬ ‫הקמת‬ ‫בעלות‬ - ‫הזיהום‬ ‫בעלויות‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במחיר‬ ,‫האגירה‬ ‫מתקני‬ ‫בעלות‬ ,‫וולטאים‬ .‫ועוד‬ ‫לוקח‬ ‫הניתוח‬ ‫בחשבון‬ ‫את‬ ‫ה‬ ‫עלויות‬ ‫הנובעות‬ ‫העודפות‬ ‫הפוטו‬ ‫המתקנים‬ ‫של‬ ‫מההקמה‬ - ‫וולטאים‬ ‫ו‬ ‫הנדרש‬ ‫הרשת‬ ‫מפיתוח‬ ‫הקרו‬ ‫העשור‬ ‫במהלך‬ ‫הנחסכות‬ ‫העלויות‬ ‫ואת‬ ,‫ב‬ ‫המתקנים‬ ‫מהקמת‬ ‫כתוצאה‬ ( ‫אוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫בדלקים‬ ‫חסכון‬ ‫בעיקר‬ ) ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫לאורך‬ , 20 ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫קרי‬ ,‫שנים‬ 2020 . ‫העלויות‬ ,‫שנבחנו‬ ‫היעדים‬ ‫שני‬ ‫עבור‬ ‫חושבו‬ ‫והתועלות‬ 22% ‫ו‬ - 30% , ‫הכול‬ ‫ב‬ ‫השוואה‬ ‫של‬ ‫היום‬ ‫הקבוע‬ ‫ליעד‬ 12% .
 8. 8. 2 22 . ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫מהניתוח‬ ‫העודפת‬ ‫העלות‬ ‫ל‬ ‫היעד‬ ‫מהגדלת‬ ‫כתוצאה‬ ‫החשמל‬ ‫לצרכן‬ - 30% , ‫נע‬ ‫ה‬ ‫בין‬ ‫שלושה‬ .‫שקלים‬ ‫מיליארד‬ ‫לתשעה‬ ‫מדובר‬ ,‫המחשה‬ ‫לשם‬ ‫בכ‬ - 1% ‫החשמל‬ ‫בתעריף‬ ‫המוכרות‬ ‫העלויות‬ ‫מסך‬ ‫המודל‬ ‫בתקופת‬ . ‫של‬ ‫עודפת‬ ‫עלות‬ ‫בין‬ ‫של‬ ‫לטווח‬ ‫מביאה‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מצמצום‬ ‫התועלת‬ ‫הוספת‬ ‫כ‬ - 2 ‫מיליארד‬ ‫המרבית‬ ‫העודפת‬ ‫העלות‬ ‫בתרחיש‬ ‫שקלים‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫חיסכון‬ ‫כ‬ ‫של‬ - 4 ‫מיליארד‬ ‫בתרחיש‬ ,‫שקלים‬ ‫י‬ .‫המינימלית‬ ‫העודפת‬ ‫העלות‬ 22 . ‫של‬ ‫ליעד‬ ‫ביחס‬ 22% ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫העלות‬ ‫העודפת‬ ‫החשמל‬ ‫לצרכן‬ ‫נע‬ ‫ה‬ ‫בין‬ 200 ‫מיליון‬ ‫ל‬ ‫כ‬ - 2 ‫וחצי‬ ‫מיליארד‬ ‫י‬ ‫שקלים‬ . ‫לטווח‬ ‫מביאה‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מצמצום‬ ‫התועלת‬ ‫הוספת‬ ‫בין‬ ‫שנע‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫עודפת‬ ‫עלות‬ - 2.2 ‫מיליארד‬ ‫שקלים‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫חיסכון‬ - 1 ‫מיליארד‬ ‫י‬ ‫שקלים‬ . 21 . ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫עלויות‬ ‫מספר‬ ‫ישנן‬ ‫ובה‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫תומחרו‬ ‫שלא‬ ‫ותועלות‬ ‫ן‬ ‫אמצעים‬ ‫בהוספת‬ ‫הכרוכה‬ ‫העלות‬ ‫המערכת‬ ‫לייצוב‬ , ‫או‬ ‫קווים‬ ‫נפילת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הייצור‬ ‫מערך‬ ‫לשרידות‬ ‫המבוזר‬ ‫הייצור‬ ‫תרומת‬ ‫יחידות‬ ‫הייצור‬ ‫ביזור‬ ‫עקב‬ ‫ייצור‬ , .‫ברשת‬ ‫באיבודים‬ ‫והחיסכון‬ ‫החלוקה‬ ‫ברשת‬ ‫הנדרשות‬ ‫הפיתוח‬ ‫עלויות‬ ‫נדרשים‬ ‫מדיניות‬ ‫וצעדי‬ ‫המלצה‬ 22 . ‫כי‬ ,‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫בעקבות‬ ,‫סבורה‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫יעד‬ ‫קביעת‬ 30% ‫בשנת‬ ‫מתחדשת‬ ‫באנרגיה‬ ‫ייצור‬ 2030 ‫הי‬ ‫א‬ ‫אנרגיות‬ ‫בהיבטי‬ ‫העולם‬ ‫מדינות‬ ‫עם‬ ‫אחת‬ ‫בשורה‬ ‫לעמוד‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫שאיפותיה‬ ‫בין‬ ‫המאזנת‬ ‫מדיניות‬ ‫ו‬ ‫מתחדשות‬ ‫הצורך‬ ‫המשקי‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫ובין‬ ‫העלויות‬ ‫ההשלכות‬ , ‫הנובעים‬ ‫והאתגרים‬ ‫מכך‬ . 24 . ‫של‬ ‫ביניים‬ ‫יעד‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ,‫ביעד‬ ‫לעמידה‬ ‫הוודאות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ 12%-20% ‫בשנת‬ 2022 . ‫של‬ ‫יותר‬ ‫מאוזנת‬ ‫פריסה‬ ‫ותבטיח‬ ‫בתחום‬ ‫הקיימת‬ ‫התנופה‬ ‫את‬ ‫להמשיך‬ ‫תעזור‬ ‫ביניים‬ ‫יעד‬ ‫קביעת‬ .‫השנים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫הנדרש‬ ‫ההספק‬ 29 . ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫יש‬ ‫ביעדים‬ ‫עמידה‬ .‫חיוניים‬ ‫משלימים‬ ‫צעדים‬ ‫במספר‬ ‫לנקוט‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫ראשית‬ ‫פיתוח‬ ‫מואץ‬ ‫של‬ ‫רשת‬ ‫החשמל‬ ‫רשת‬ ‫פיתוח‬ . ‫ה‬ ‫בהקדם‬ ‫לגבש‬ ‫נדרש‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫היעדים‬ ‫ליישום‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫מהווה‬ ‫חשמל‬ ‫היות‬ ,‫בנוסף‬ .‫הנדרש‬ ‫ההספק‬ ‫לקליטת‬ ‫מענה‬ ‫שתיתן‬ ‫החלוקה‬ ‫ולרשת‬ ‫המסירה‬ ‫למערכת‬ ‫פיתוח‬ ‫תכניות‬ ‫להס‬ ‫תכנית‬ ‫בהקדם‬ ‫לקדם‬ ‫נדרש‬ ,‫הרשת‬ ‫לפיתוח‬ ‫משמעותיים‬ ‫חסמים‬ ‫וקיימים‬ ‫חסמים‬ ‫רת‬ , ‫ל‬ ‫האצת‬ ‫ו‬ ‫הרשת‬ ‫פריסת‬ ‫רשת‬ ‫למתקני‬ ‫התכנוניים‬ ‫ההליכים‬ ‫לייעול‬ . 30 . ,‫בנוסף‬ ‫באופן‬ ‫אגירה‬ ‫מתקני‬ ‫של‬ ‫ההטמעה‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫ובפרט‬ ‫החשמל‬ ‫אגירת‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫התועלות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מוצע‬ ‫עוד‬ .‫המשק‬ ‫וצרכי‬ ‫האגירה‬ ‫מחירי‬ ,‫הטכנולוגית‬ ‫להתפתחות‬ ‫בהתאם‬ ‫מיטבי‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫משילוב‬ ‫רוח‬ ‫אנרגיית‬ ‫ובפרט‬ ‫אחרות‬ . 31 . ,‫הקרקע‬ ‫מגבלת‬ ‫לאור‬ ‫קרקעות‬ ‫הקצאת‬ ‫כגון‬ ‫צעדים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השטח‬ ‫פוטנציאל‬ ‫את‬ ‫ולמצות‬ ‫להגדיל‬ ‫נדרש‬ ‫פוט‬ ‫מתקנים‬ ‫של‬ ‫הטמעה‬ ,‫תכנון‬ ‫לצורך‬ ‫במכרזים‬ ‫מדינה‬ ‫ו‬ - ‫בתכניות‬ ‫נלווה‬ ‫כשימוש‬ ‫וולטאים‬ ‫וודאות‬ ‫יצירת‬ ,
 9. 9. 4 ,‫בקרקע‬ ‫לשימוש‬ ‫לתנאים‬ ‫בנוגע‬ ‫ליזמים‬ ‫פו‬ ‫מתקנים‬ ‫התקנת‬ ‫חיוב‬ ‫טו‬ - ‫חדשה‬ ‫בבניה‬ ‫וולטאים‬ ‫ומיצוי‬ ‫הדואליים‬ ‫השטחים‬ ‫פוטנציאל‬ ‫ומחלפים‬ ‫(כבישים‬ .)‫נוספים‬ ‫וייעודים‬ ‫מים‬ ‫מאגרי‬ ,‫חניונים‬ , 32 . .‫הסולארית‬ ‫לתעשייה‬ ‫אופק‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫אסדרתיים‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫בכלל‬ ,‫זה‬ ‫להמשיך‬ ‫יש‬ ‫ו‬ ‫לקיים‬ ‫באופן‬ ‫סדיר‬ ‫תחרותיים‬ ‫הליכים‬ ‫אסדרות‬ ‫בדמות‬ ‫רציף‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫ובנוסף‬ ‫בסיסיות‬ ‫ה‬ . ‫א‬ ‫ייקבעו‬ ‫סדרות‬ ‫הסיטונאי‬ ‫בממסחר‬ ‫להשתלב‬ ‫אפשרות‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬ ,‫במכסה‬ ‫תלות‬ ‫ללא‬ ‫החשמל‬ ‫בשוק‬ ‫הכללי‬ . ,‫בנוסף‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫של‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫באסדרות‬ ‫נדרשות‬ ‫התאמות‬ ‫אילו‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫קונבנציונליים‬ , ‫ש‬ ‫הפעלה‬ ‫למשטרי‬ ‫שלהם‬ ‫התאמה‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫יידרשו‬ 33 . ,‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫מצד‬ ‫שהושקעו‬ ‫הרבים‬ ‫והמאמצים‬ ‫קודמו‬ ‫שכבר‬ ‫רבים‬ ‫צעדים‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫נוספים‬ ‫שחקנים‬ ‫ואתגרים‬ ‫חסמים‬ ‫מגוון‬ ‫עדיין‬ ‫קיימים‬ ,‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫שילוב‬ . ‫תחייב‬ ‫היעד‬ ‫הגדלת‬ ‫מאמץ‬ ‫ו‬ ‫הלי‬ ‫ייעול‬ ‫של‬ ‫צעדים‬ ‫מגוון‬ ‫לטובת‬ ‫מערכות‬ ‫חוצה‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ו‬ ‫חסמים‬ ‫צמצום‬ ,‫כים‬ ‫יצירת‬ ‫תמריצים‬ .
 10. 10. 9 ‫מבוא‬ ‫ביום‬ 12 ‫בדצמבר‬ 2020 ‫לרשות‬ ‫האנרגיה‬ ‫שר‬ ‫פנה‬ ‫החשמל‬ ‫מדיניות‬ ‫עקרונות‬ ‫קביעת‬ ‫טרם‬ ‫היוועצות‬ ‫קיום‬ ‫לצורך‬ , ‫לשנת‬ ‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫יעדי‬ ‫הגדלת‬ ‫בנושא‬ 2030 . 1 ‫היעד‬ ‫הנוכחי‬ ‫על‬ ‫עומד‬ % 12 ‫ביקש‬ ‫והשר‬ ‫היעד‬ ‫מהגדלת‬ ‫הנובעות‬ ‫והמשמעויות‬ ‫ההשלכות‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫של‬ ‫לרמה‬ 22% ‫או‬ ‫של‬ 30% . ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ .‫לשר‬ ‫שיוגש‬ ‫הייעוץ‬ ‫למסמך‬ ‫המקצועי‬ ‫הבסיס‬ ‫זאת‬ ‫לאור‬ , ‫אשר‬ ‫החשמל‬ ‫ברשות‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בנושא‬ ‫מקיפה‬ ‫עבודה‬ ‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬ ‫נערכה‬ ‫לשנת‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫יעד‬ ‫מהגדלת‬ ‫הנובעים‬ ‫ההיבטים‬ ‫את‬ ‫בחנה‬ 2030 ‫בח‬ ‫כללה‬ ‫העבודה‬ .‫כאמור‬ ‫ינה‬ ‫ועל‬ ‫הרשת‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫המדיניות‬ ‫השפעת‬ ,‫הנדרשים‬ ‫הייצור‬ ‫מתקני‬ ‫להקמת‬ ‫המתאימים‬ ‫השטחים‬ ‫פוטנציאל‬ ‫של‬ ‫הייצור‬ ‫מערך‬ ‫פיתוח‬ . ,‫בנוסף‬ ‫הגדלת‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ ‫מקבלת‬ ‫שינבעו‬ ‫העודפות‬ ‫העלויות‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫ניסיון‬ ‫נעשה‬ ‫צ‬ ‫אילו‬ ‫נבחנו‬ ,‫לבסוף‬ .‫במזהמים‬ ‫מחיסכון‬ ‫התועלת‬ ‫בפרט‬ ,‫התועלות‬ ‫את‬ ‫ולכמת‬ ‫היעד‬ ‫על‬ ‫נדרשים‬ ‫מדיניות‬ ‫עדי‬ ‫מדיניות‬ ‫לממש‬ ‫מנת‬ ‫זו‬ . ‫וודאות‬ ‫אי‬ ‫קיימת‬ ‫אשר‬ ‫שונים‬ ‫ובתרחישים‬ ‫בהנחות‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ,‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫מדיניות‬ ‫הבוחנת‬ ‫עבודה‬ ‫כבכל‬ ‫למשל‬ ‫כך‬ .‫התממשותם‬ ‫בדבר‬ , ‫הוודאות‬ ‫אי‬ ‫לאור‬ ‫טווחים‬ ‫מוצגים‬ ,‫היעד‬ ‫מהגדלת‬ ‫הנובעות‬ ‫בעלויות‬ ‫הדן‬ ‫בחלק‬ ‫אשר‬ ‫מסוימים‬ ‫היבטים‬ ‫קיימים‬ ‫בנוסף‬ .‫העלות‬ ‫על‬ ‫המשפיעות‬ ‫המגמות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עשורים‬ ‫שני‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫לחזות‬ ‫והקושי‬ ‫לבחון‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫שהוקצב‬ ‫הזמן‬ ‫פרק‬ ‫בהינתן‬ ‫ממצה‬ ‫בצורה‬ ‫ויידרש‬ .‫בעתיד‬ ‫הבחינה‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫בהם‬ ‫להעמיק‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫להתפתחויות‬ ‫בהתאם‬ ‫העשור‬ ‫לאורך‬ ‫יעודכנו‬ ‫ומסקנותיה‬ ‫הבחינה‬ ‫שממצאי‬ ‫ראוי‬ ,‫בהמשך‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬ .‫בפועל‬ ‫משמעותיים‬ ‫שיתוף‬ ‫הליכי‬ ‫שני‬ ‫כללה‬ ‫הבחינה‬ : ‫ראשית‬ , ‫קורא‬ ‫קול‬ ‫באמצעות‬ ‫הציבור‬ ‫כלל‬ ‫עם‬ ‫שיתוף‬ ‫הליך‬ ‫ש‬ ‫התקבלו‬ ‫בעקבותיו‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫עשרות‬ ‫התייחסויות‬ ‫מ‬ ‫גופים‬ ‫שונים‬ ‫מ‬ ‫את‬ ‫המייצגים‬ ‫הגורמים‬ ‫גוון‬ ‫לעולם‬ ‫הקשורים‬ ‫ופיתוח‬ ‫תכנון‬ ‫ליחידת‬ ‫הרשות‬ ‫פנתה‬ ,‫בנוסף‬ .‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫על‬ )‫(תפ"ט‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫מנת‬ ‫לבחון‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכניות‬ ‫על‬ ‫היעד‬ ‫קביעת‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫את‬ ‫החשמל‬ ‫הייצור‬ ‫מערך‬ ‫ושל‬ ‫וההולכה‬ . ‫מצוי‬ ,‫בפרט‬ ‫ובישראל‬ ,‫בעולם‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫תחום‬ ‫והחשמל‬ ‫האנרגיה‬ ‫שעתיד‬ ‫ספק‬ ‫ואין‬ ‫צמיחה‬ ‫במגמת‬ ‫העולמי‬ ‫מבוסס‬ ‫מדינת‬ ‫עבור‬ ‫בתחום‬ ‫האתגרים‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ .‫וגדלה‬ ‫הולכת‬ ‫בכמות‬ ‫מתחדשים‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫הגדלה‬ ‫שיאפשרו‬ ‫היסודות‬ ‫את‬ ‫ומניחה‬ ‫הייחודיים‬ ‫מאפייניה‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫אך‬ ‫משמעותית‬ ‫בבד‬ ‫בד‬ ‫יעד‬ ‫של‬ ‫מושכלת‬ .‫בישראל‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ 1 ‫לסעיפים‬ ‫בהתאם‬ 21 ‫ו‬ .‫א‬ - 22 ‫התשנ"ו‬ ,‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫לחוק‬ .‫א‬ - 1921
 11. 11. 10 ‫פרק‬ 1 : ‫ו‬ ‫העבודה‬ ‫מטרת‬ ‫ה‬ ‫רקע‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫על‬ ‫נרחבת‬ ‫השפעה‬ ‫ובעל‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫לאומי‬ ‫יעד‬ ‫הוא‬ ‫מתחדשת‬ ‫באנרגיה‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫קידום‬ , ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫כרוך‬ ‫היעד‬ ‫יישום‬ .‫נוספים‬ ‫סקטורים‬ ‫ועל‬ ‫באתגרים‬ ,‫סביבתיים‬ ,‫תכנוניים‬ ‫היבטים‬ ‫לרבות‬ ‫רבים‬ ‫מ‬ ‫שהיישום‬ ‫כמובן‬ .‫וטכנולוגיים‬ ‫פיננסים‬ ‫החשמ‬ ‫משק‬ ‫על‬ ,‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ,‫שפיע‬ ‫ל‬ - ‫הישירות‬ ‫מהעלויות‬ ‫החל‬ ‫המשולם‬ ‫החשמל‬ ‫בתעריף‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫כמובן‬ ‫שבאות‬ ,‫במערכת‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫משילוב‬ ‫הנובעות‬ ‫והעקיפות‬ ,‫האנרגטי‬ ‫הביטחון‬ ‫על‬ ,‫החשמל‬ ‫מערכת‬ ‫ושרידות‬ ‫יציבות‬ ‫על‬ ‫בהשפעות‬ ‫וכלה‬ ,‫הצרכנים‬ ‫כלל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫על‬ ‫משאב‬ ‫כיום‬ .‫ועוד‬ ‫הרשת‬ ‫היקף‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫בישראל‬ ‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫הייצור‬ - 2-4% ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫ועד‬ ‫החשמל‬ ‫מצריכת‬ 2020 ‫של‬ ‫ביעד‬ ‫לעמוד‬ ‫צפוי‬ 10% ‫שנחתם‬ ‫שבהם‬ ‫האחרון‬ ,‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫בהסכמים‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫שמחויבת‬ ‫כפי‬ , .‫בפריז‬ ‫האקלים‬ ‫בוועידת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫כפי‬ ‫שיפורט‬ , ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫למדינות‬ ‫שביחס‬ ‫בוודאי‬ ,‫למדי‬ ‫נמוכים‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫יעדי‬ ‫ה‬ ‫למדינות‬ ‫ביחס‬ ‫ובפרט‬ ‫המפותחות‬ - OECD ‫של‬ ‫יעד‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ . 12% ‫לשנת‬ 2030 ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫תאפשר‬ ‫לא‬ ‫בהתחייבויות‬ ‫לעמוד‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫עתידיות‬ ‫המגמה‬ ‫לאור‬ ‫בעיקר‬ ,‫פליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫בינלאומיות‬ ‫ובאמנות‬ ‫שתופסת‬ ‫העולמית‬ ‫השאיפה‬ ‫ולאור‬ ‫האחרונה‬ ‫בעת‬ ‫תאוצה‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬ ‫להפחתה‬ ‫במשק‬ ‫מזהמים‬ ‫פליטות‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫מלמד‬ ‫הניסיון‬ ‫אמנם‬ . ,‫מאתגר‬ ‫הוא‬ ‫הנוכחיים‬ ‫היעדים‬ ‫יישום‬ ‫ולראיה‬ ‫הרבים‬ ‫המאמצים‬ ‫לעמידה‬ ‫שנדרשו‬ ‫לשנת‬ ‫ביעד‬ 2020 ‫לשנת‬ ‫הקיים‬ ‫היעד‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫כי‬ ‫נדמה‬ ‫אך‬ , 2030 ‫של‬ ‫חלופה‬ ‫מהווה‬ ‫אינה‬ .‫ממש‬ ‫בהתאם‬ , ‫עבודה‬ ‫זו‬ ‫לשנת‬ ‫היעד‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫שיש‬ ‫הנחה‬ ‫מנקודת‬ ‫יוצאת‬ 2030 ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ומבקשת‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫יעד‬ ‫מימוש‬ ‫לשם‬ ‫הנדרשים‬ ‫הצעדים‬ ‫ואת‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫על‬ ‫כזה‬ ‫צעד‬ ‫של‬ ‫וההשלכות‬ ‫המשמעויות‬ . ,‫השר‬ ‫כבקשת‬ ,‫לבסוף‬ ‫מבקשת‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫העבודה‬ ‫אך‬ ‫שאפתני‬ ‫שיהיה‬ ‫ראוי‬ ‫יעד‬ ‫בבד‬ ‫בד‬ .‫ריאלי‬ ‫כנקודת‬ ‫של‬ ‫אפשרי‬ ‫ליעד‬ ‫ביחס‬ ‫נעשתה‬ ‫הבחינה‬ ,‫עיקרית‬ ‫ייחוס‬ 30% ‫שר‬ ,‫ראשית‬ :‫סיבות‬ ‫מכמה‬ ‫וזאת‬ ‫האנרגיה‬ ‫בפנייתו‬ ‫ביקש‬ ‫היוועצות‬ ‫לצורך‬ ‫לרשות‬ ‫יעד‬ ‫קביעת‬ ‫לבחון‬ .‫זה‬ ‫בטווח‬ ‫בשנים‬ ‫שהצטבר‬ ‫הניסיון‬ ‫לאור‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫בהיבט‬ ‫הן‬ ,‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫בשילוב‬ ‫והקשיים‬ ‫האתגרים‬ ‫בדבר‬ ‫האחרונות‬ ‫מבחינת‬ ‫והן‬ ‫התכנוני‬ ‫של‬ ‫יעד‬ ‫קביעת‬ ,‫בהמשך‬ ‫שיפורטו‬ ‫כפי‬ ‫בגיבוי‬ ‫והצורך‬ ‫הרשת‬ ‫משאבי‬ 30% ‫מתקני‬ ‫של‬ ‫וקליטה‬ ‫הקמה‬ ‫שמשמעותו‬ ‫מאלף‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫ייצור‬ ‫מגה‬ - ‫נראה‬ ,‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫בממוצע‬ ‫וואט‬ ‫למדי‬ ‫שאפתני‬ . ‫קביעת‬ ‫גבוה‬ ‫יעד‬ ‫מזה‬ ‫ל‬ ‫הקרוב‬ ‫עשור‬ ‫להיות‬ ‫עלולה‬ ‫פחות‬ ‫ריאלי‬ ‫ת‬ ‫בשל‬ ‫זה‬ ‫ב‬ ‫בהמשך‬ ‫שיתוארו‬ ‫מסיבות‬ . 1.1 . ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫בתחום‬ ‫בינלאומיות‬ ‫מגמות‬ ‫מקורות‬ ‫בתמהיל‬ ‫שינוי‬ ‫הוא‬ ‫בהם‬ ‫שהבולט‬ ‫משמעותיים‬ ‫שינויים‬ ‫בעולם‬ ‫האנרגיה‬ ‫שוקי‬ ‫עוברים‬ ‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫לי‬ ‫האנרגיה‬ ‫י‬ ‫ביותר‬ ‫הברורה‬ ‫המגמה‬ ,‫אלה‬ ‫שינויים‬ ‫מבין‬ .‫חשמל‬ ‫צור‬ ‫היא‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫על‬ ‫וגדלה‬ ‫הולכת‬ ‫הסתמכות‬ ‫במתקני‬ ‫המסורתי‬ ‫השימוש‬ ‫במקום‬ ‫והשמש‬ ‫הרוח‬ ‫אנרגית‬ ‫את‬ ‫המנצלות‬ ‫אלו‬ ‫ובעיקר‬ ,‫מתחדשת‬ ‫האנרגיה‬ ‫בתחום‬
 12. 12. 11 ‫קונבנציונליים‬ ‫ייצור‬ ‫המבוססים‬ ‫פוס‬ ‫דלקים‬ ‫על‬ ‫י‬ ‫לי‬ ‫י‬ ‫אלו‬ ‫לשינויים‬ ‫העיקרי‬ ‫הגורם‬ .‫מזהמים‬ ‫ם‬ ‫הוא‬ ‫האצת‬ ‫הגלובלית‬ ‫ההתחממות‬ ‫והשאיפה‬ ‫משמ‬ ‫באופן‬ ‫להפחית‬ ‫אקלימי‬ ‫שינוי‬ ‫יוצרים‬ ‫אשר‬ ‫החממה‬ ‫גזי‬ ‫פליטות‬ ‫את‬ ‫עותי‬ . 2 ‫תרשים‬ 1 :‫האחרון‬ ‫העשור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫הגלובאלית‬ ‫ברמה‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫חדירת‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫תרשים‬ 1 ‫טכנולוגיה‬ ‫סוג‬ ‫לפי‬ ‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫של‬ ‫מותקן‬ ‫עולמי‬ ‫הספק‬ : 3 ‫שעיקר‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫חוות‬ ‫של‬ ‫המותקן‬ ‫בהספק‬ ‫מגידול‬ ‫נבע‬ ‫אלו‬ ‫בשנים‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫בהספק‬ ‫הגידול‬ ‫פוטו‬ ‫ומתקנים‬ ‫רוח‬ - ‫ה‬ ‫שהיקף‬ ‫בעוד‬ ,‫וולטאים‬ ‫ה‬ ‫ההידרו‬ ‫ספק‬ - ‫האנרגיה‬ ‫מקור‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫שעדיין‬ ,‫אלקטרי‬ ‫בשנת‬ ,‫המותקן‬ ‫ההספק‬ ‫בכמות‬ ‫הגידול‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫השתנה‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ,‫בעולם‬ ‫העיקרי‬ ‫המתחדשת‬ 2014 ‫חלה‬ ‫של‬ ‫ירידה‬ 11% ‫האנרגיות‬ ‫בשוק‬ ‫בהשקעות‬ ‫ה‬ ‫מתחדשות‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫עמדו‬ ‫והן‬ ,‫לה‬ ‫שקדמה‬ ‫לשנה‬ ‫בהשוואה‬ - 300 ‫להקים‬ ‫מאפשרת‬ ‫אשר‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫במחירי‬ ‫המתמשכת‬ ‫בירידה‬ ‫מצוי‬ ‫לכך‬ ‫הסבר‬ .‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫זמן‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫בעלות‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫הספק‬ . 4 ‫בתרשים‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ 2 ‫פוטו‬ ‫וואט‬ ‫של‬ ‫ההתקנה‬ ‫מחיר‬ , - ‫וו‬ ‫בכ‬ ‫ירד‬ ‫לטאי‬ - 40% ‫כ‬ ‫של‬ ‫ירידה‬ ‫להשלים‬ ‫וצפוי‬ ,‫האחרון‬ ‫בעשור‬ - 30% .‫הבא‬ ‫העשור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫נוספים‬ 2 ‫ב‬ ‫החממה‬ ‫גזי‬ ‫פליטות‬ ‫עיקר‬ ,‫בישראל‬ - 2012 ‫ש‬ ,‫חשמל‬ ‫מייצור‬ ‫נבעו‬ - % 32 ‫והיוו‬ ,‫מפחם‬ ‫מיוצר‬ ‫ממנו‬ % 21 ‫מסך‬ .‫הפליטות‬ ‫מתוך‬ ‫לשנת‬ ‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫"יעדי‬ 2030 ‫מרץ‬ ,"‫מדיניות‬ ‫מסמך‬ : 2019 ‫עמוד‬ , 2 , .‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ 3 ,‫הדוחות‬ ‫במחולל‬ ‫נוצר‬ Renewable Capacity Statistics 2020, March 2020 - IRENA 4 REN21, Renewables 2019, Global Status Report, Page 30
 13. 13. 12 ‫תרשים‬ 2 : ‫פוטו‬ ‫הספק‬ ‫של‬ ‫ההתקנה‬ ‫עלות‬ - ‫הבא‬ ‫לעשור‬ ‫וצפי‬ ‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫וולטאי‬ 5 ‫שבשנת‬ ‫לכך‬ ‫הביאה‬ ,‫הרוח‬ ‫טכנולוגית‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫ירידה‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫זו‬ ‫מגמה‬ 2014 ‫כ‬ - 12% ‫האנרגיה‬ ‫הספק‬ ‫מכלל‬ ‫היה‬ ‫בעולם‬ ‫שהוקם‬ ‫החדש‬ ‫באמצעות‬ ‫בתרשים‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫מתקני‬ 3 ‫מתקנים‬ ‫כי‬ ‫כושר‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫מהווים‬ ‫עדיין‬ ‫קונבנציונליים‬ ‫י‬ ‫הגלובאלי‬ ‫החשמל‬ ‫יצור‬ . ‫תרשים‬ 3 - ‫י‬ ‫מקורות‬ ‫חלוקת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫מיוצר‬ ‫חשמל‬ ‫לפי‬ ‫גלובאליים‬ ‫צור‬ - 2112 6 5 ‫מתוך‬ ‫עלות‬ ‫ציטוטי‬ ‫ניתוח‬ BNEF BLOOMBERG ‫לשנת‬ 2019 ‫בקטגוריית‬ Utility Scale 6 ‫סמך‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫עיבוד‬ Renewables 2019, Global Status Report, Page 41 REN21, 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 ‫במונחי‬ ‫מותקן‬ ‫וואט‬ ‫עלות‬ W / $
 14. 14. 13 ‫תרומה‬ ‫במונחי‬ ‫לתעסוקה‬ ‫השנים‬ ‫שבין‬ ‫מוערך‬ , 2014-2012 ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫ענפי‬ ‫העסיקו‬ - 11 ‫ועקיפות‬ ‫ישירות‬ ‫בעבודות‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫עובדים‬ ‫מיליון‬ . 7 1.1.1 . ‫פריז‬ ‫הסכמי‬ ‫בדצמבר‬ 2012 ‫המדינות‬ ‫קבוצת‬ ( ‫האו"ם‬ ‫של‬ ‫האקלים‬ ‫ועידת‬ ‫במסגרת‬ ‫החברות‬ COP21 ) - UNFCCC ‫אימצה‬ ‫בבסיס‬ .‫האקלים‬ ‫שינויי‬ ‫צמצום‬ ‫למען‬ ‫בינלאומי‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫מסגרת‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ."‫פריס‬ ‫"הסכם‬ ‫את‬ ‫ההסכם‬ ‫מונח‬ ‫מתחת‬ ‫אל‬ ‫העולמי‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫ממוצע‬ ‫להפחתת‬ ‫יעד‬ 2°C ‫שנת‬ ‫עד‬ 2020 ‫הקדם‬ ‫לתקופה‬ ‫ביחס‬ ‫ל‬ ‫ההתחממות‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫בשאיפה‬ ,‫תעשייתית‬ - 1.5°C ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫תעשייתית‬ ‫הקדם‬ ‫התקופה‬ ‫של‬ ‫לרמות‬ ‫מעל‬ ‫מדינה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הספציפיים‬ ‫ובמאפיינים‬ ‫בנסיבות‬ ‫התחשבות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫וזאת‬ ,‫המאה‬ . 8 ‫השגת‬ ‫כי‬ ‫בהסכם‬ ‫נקבע‬ ‫עוד‬ ‫אלו‬ ‫גלובליים‬ ‫יעדים‬ ‫דורשת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫את‬ ,‫הכלכלי‬ ‫במישור‬ ‫העולם‬ ‫מדינות‬ ‫ה‬ ,‫תעסוקתי‬ ‫במישור‬ ‫ה‬ ‫פיתוח‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫מקומי‬ ‫ה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫נוספים‬ ‫ותקציביים‬ ‫פיסקליים‬ ‫ובהיבטים‬ ‫אזורי‬ , ‫ההסכם‬ ‫במסגרת‬ ‫הוחלט‬ ‫תהליך‬ ‫כי‬ ,‫העולם‬ ‫מדינות‬ ‫רוב‬ ‫הצהירו‬ ‫הועידה‬ ‫במסגרת‬ .‫באילוציה‬ ‫המתחשבת‬ ‫עצמאית‬ ‫בצורה‬ ‫מדינה‬ ‫לכל‬ ‫יותאם‬ ‫היישום‬ ‫יעדיהן‬ ‫על‬ ,‫ישראל‬ ‫ובתוכן‬ ‫המתחדש‬ ‫האנרגיות‬ ‫בתחום‬ ‫ו‬ .‫ת‬ 1.1.2 . ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫יעדי‬ ‫בעולם‬ ,‫כיום‬ 112 ‫בעולם‬ ‫מדינות‬ ‫קבעו‬ ‫מתחדשות‬ ‫לאנרגיות‬ ‫רשמי‬ ‫יעד‬ . 9 ‫המדינות‬ ‫במאפייני‬ ‫רב‬ ‫שוני‬ ‫קיים‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫הדמוגרפי‬ ‫הפיזור‬ ,‫האקלימיים‬ ‫המאפיינים‬ ,‫הרשת‬ ‫ממבנה‬ ‫החל‬ ,‫ההתחלתית‬ ‫הפתיחה‬ ‫ובנקודת‬ ‫השונות‬ .‫הזמינים‬ ‫האנרגיה‬ ‫ומקורות‬ ‫תרשים‬ 2 ‫לשנת‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫מדינות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנקבעו‬ ‫היעדים‬ ‫את‬ ‫מציג‬ 2020 ‫בפועל‬ ‫העמידה‬ ‫אחוז‬ ‫ואת‬ ‫אלו‬ ‫ביעדים‬ ‫לשנת‬ ‫נכון‬ 2014 : 7 REN21, Global Status report 2019, page 47 United 8 Paris Agreement text English - ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT UNFCCC (2015), Nations 9 REN21, Global Status report 2019, page 52
 15. 15. 12 ‫תרשים‬ 4 - ‫לשנת‬ ‫שנקבע‬ ‫והיעד‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫במדינות‬ ‫מתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫אחוז‬ 2121 10 ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫מדינות‬ ‫מרבית‬ ‫יעד‬ ‫קבעו‬ ‫האיחוד‬ ‫ים‬ ‫הנעים‬ ‫בין‬ 12 ‫ל‬ - 22 ‫מהמדינות‬ ‫חלק‬ ‫כאשר‬ ,‫אחוז‬ ‫אף‬ ‫קבעו‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫יעדים‬ ( ‫בישראל‬ ‫הקיים‬ ‫ליעד‬ ‫דומה‬ ‫יעד‬ ‫קבעה‬ ‫אחת‬ ‫ומדינה‬ 10% .) :‫ובהם‬ ‫מאפיינים‬ ‫במספר‬ ‫תלויה‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫כמות‬ ‫לשלב‬ ‫היכולת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫א‬ . ‫נשלטים‬ ‫ייצור‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫הסתמכות‬ ‫סירוגיים‬ ‫מול‬ : ‫הידרואלקטריים‬ ‫מקורות‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫לבצע‬ ‫נהוג‬ ‫וגיאותרמיים‬ , ‫רבה‬ ‫מורכבות‬ ‫יוצר‬ ‫שאינו‬ ‫רציף‬ ‫אספקה‬ ‫כושר‬ ‫בעלי‬ ‫והם‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫וודאית‬ ‫זמינותם‬ ‫אשר‬ ‫אשר‬ ‫מתחדשים‬ ‫ממקורות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לבין‬ ,‫החשמל‬ ‫מערכת‬ ‫בניהול‬ ‫הופעת‬ ‫ן‬ .‫ושמש‬ ‫רוח‬ ‫לרבות‬ ,‫סירוגית‬ ‫החדירה‬ ‫אחוז‬ ‫בהן‬ ‫במדינות‬ ‫התאמות‬ ‫נדרשות‬ ‫גבוה‬ ‫הסירוגיים‬ ‫הייצור‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ‫לצורך‬ ‫יותר‬ ‫רבות‬ ‫הטמעתן‬ ‫ב‬ ‫משק‬ ‫החשמל‬ ‫לרבות‬ ‫ו‬ ‫הביקוש‬ ‫של‬ ‫גמיש‬ ‫לניהול‬ ‫מנגנונים‬ ‫ייצור‬ ,‫הרשת‬ ‫פיתוח‬ ‫ה‬ ‫שמירה‬ ,‫היצע‬ .‫הרשת‬ ‫לייצוב‬ ‫ואמצעים‬ ‫אנרגיה‬ ‫אגירת‬ ,‫אנרגטית‬ ‫יתירות‬ ‫על‬ ‫ב‬ . ‫יחיד‬ ‫סירוגי‬ ‫ממקור‬ ‫יותר‬ ‫על‬ ‫הסתמכות‬ : ‫ההסתמכות‬ ‫מקור‬ ‫על‬ ‫סירוגי‬ ‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫מעצימה‬ ‫האתגרים‬ '‫א‬ ‫בסעיף‬ ‫המפורטים‬ . ,‫בהתאם‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫מגוון‬ ‫מקור‬ ‫ות‬ ‫סירוגי‬ ‫שונים‬ ‫ייצור‬ ‫מאפייני‬ ‫בעלי‬ ‫ים‬ ‫מ‬ ‫קל‬ ‫שילובן‬ ‫על‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫של‬ . ‫כך‬ , ,‫המחשה‬ ‫לשם‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫עשוי‬ ‫רוח‬ ‫ואנרגיית‬ ‫שמש‬ ‫אנרגיית‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫בגמ‬ ‫הצורך‬ ‫ואת‬ ‫בגיבוי‬ ‫ישות‬ ‫ו‬ ‫זאת‬ .‫השמש‬ ‫ושעות‬ ‫הרוחות‬ ‫משטר‬ ‫בין‬ ‫ההפוך‬ ‫המתאם‬ ‫בשל‬ ‫ג‬ . ‫שכנות‬ ‫למדינות‬ ‫חיבור‬ - ‫גורם‬ ‫המסייע‬ ‫נוסף‬ ‫לקליט‬ ‫מסיבית‬ ‫ה‬ ‫היקף‬ ‫הוא‬ ‫סירוגית‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫של‬ ‫חיבור‬ .‫שכנות‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫לרשתות‬ ‫החשמל‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫החיבור‬ ‫אלה‬ ‫מעין‬ ‫ים‬ ‫מאפשר‬ ‫ים‬ ‫חשמל‬ ‫עודפי‬ ‫העברת‬ ‫של‬ ‫השפל‬ ‫בשעות‬ ‫חשמל‬ ‫קליטת‬ ‫ומנגד‬ ,‫הביקוש‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫הייצור‬ ‫בהן‬ ‫בשעות‬ ‫ייצור‬ .‫המתחדשת‬ ‫האנרגיה‬ 10 Energy Statistics Eurostat, Renewable
 16. 16. 12 ‫בתרשים‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫כך‬ ‫בתוך‬ 2 ‫אחו‬ ‫כי‬ ‫באמצעות‬ ‫הייצור‬ ‫זי‬ ‫ה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫ה‬ ‫פוטו‬ - ‫וולטאית‬ ‫נמוך‬ ‫בהשוואה‬ ,‫בינלאומית‬ ‫וב‬ ‫זה‬ ‫מדד‬ ‫ישראל‬ ‫ממוקמת‬ ‫ה‬ ‫במקום‬ - 11 ‫העולם‬ ‫מדינות‬ ‫מבין‬ . ‫תרשים‬ 5 - ‫הפוטו‬ ‫החשמל‬ ‫אחוז‬ - ‫וולטאי‬ ‫המיוצר‬ ‫הביקוש‬ ‫מסך‬ ‫ב‬ ‫לחשמל‬ ‫ב‬ ‫מדינה‬ - 2112 11 1.1.3 ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לעידוד‬ ‫מדיניות‬ ‫וכלי‬ ‫תמיכה‬ ‫מישורים‬ ‫בשני‬ ‫לרוב‬ ‫מבוצעת‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לשילוב‬ ‫מדיניות‬ ‫יישום‬ . ‫הראשון‬ , ‫בעולם‬ ‫רגולטורים‬ ‫כלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תעריפים‬ ,‫מכסות‬ ‫כגון‬ ‫החשמל‬ ‫מובטחים‬ ‫על‬ ‫נסמך‬ ‫לרוב‬ ‫אשר‬ ,‫השני‬ ‫המישור‬ .‫ותעודות‬ ‫מכרזים‬ , ‫כלים‬ ‫תקציבי‬ ‫י‬ ‫ם‬ ,‫ממשלתיים‬ ‫מבוסס‬ .‫וכיו"ב‬ ‫מדינה‬ ‫ערבויות‬ ,‫מענקים‬ ,‫בפרויקטים‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫ישירות‬ ‫השקעות‬ ,‫מיסוי‬ ‫תמריצי‬ ‫על‬ .‫א‬ ‫נספח‬ 1 ‫התמי‬ ‫אמצעי‬ ‫של‬ ‫השוואה‬ ‫מציג‬ .‫השונות‬ ‫המדינות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הננקטים‬ ‫כה‬ ‫לשיטה‬ ‫הרגולטור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנקבעים‬ ‫ההזנה‬ ‫תעריפי‬ ‫משיטת‬ ‫למעבר‬ ‫עולמית‬ ‫מגמה‬ ‫קיימת‬ ,‫הרגולטורי‬ ‫במישור‬ .‫תחרותיים‬ ‫מכרזים‬ ‫של‬ .‫מוצלחת‬ ‫בצורה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫בישראל‬ ‫גם‬ ‫אומצה‬ ‫זו‬ ‫מגמה‬ ‫לכך‬ ‫מעבר‬ , ‫גם‬ ‫קיימת‬ ‫בשו‬ ‫מתחדשת‬ ‫באנרגיה‬ ‫הייצור‬ ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫מגמה‬ ‫ייצור‬ ‫מקורות‬ ‫מול‬ ‫תחרות‬ ‫קרי‬ ,‫הסיטונאיים‬ ‫האנרגיה‬ ‫קי‬ ‫זו‬ ‫מגמה‬ .‫קונבנציונליים‬ ‫של‬ ‫התמריץ‬ ‫את‬ ‫מגבירה‬ ‫פוסילית‬ ‫באנרגיה‬ ‫המתמחות‬ ‫מסורתיות‬ ‫חברות‬ ‫להשקיע‬ .‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫בתחום‬ 11 IEA PVPS, Trends In Photovoltaic Applications 2019, Page 85
 17. 17. 11 1.2 . ‫בישראל‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫תחום‬ ‫התפתחות‬ 1.2.1 . ‫ממשלה‬ ‫והחלטות‬ ‫מדיניות‬ ‫לצורך‬ ‫מדיניות‬ ‫וצעדי‬ ‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫הייצור‬ ‫יעדי‬ ‫בהם‬ ‫עמידה‬ ‫לאורך‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטות‬ ‫במספר‬ ‫נקבעו‬ .‫האחרון‬ ‫העשור‬ ‫בנובמבר‬ 2002 ‫ממשלה‬ ‫בהחלטת‬ ‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫רשמי‬ ‫יעד‬ ‫לראשונה‬ ‫נקבע‬ 2112 ‫שקבעה‬ ‫משנת‬ ‫החל‬ ‫כי‬ 2002 , 2% ‫אנ‬ ‫מתקני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ייוצר‬ ‫לצרכנים‬ ‫המסופק‬ ‫מהחשמל‬ .‫מתחדשת‬ ‫רגיה‬ ‫בינואר‬ 2009 '‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ 2220 ‫י‬ ‫קבעה‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫מתחדשת‬ ‫מאנרגיה‬ 10% ‫האנרגיה‬ ‫מצורכי‬ ‫לשנת‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫בחשמל‬ 2020 ‫של‬ ‫ביניים‬ ‫יעד‬ ‫נקבע‬ ‫בהחלטה‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ . 2% ‫בשנת‬ 2012 .‫הושג‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫הקצאת‬ ‫בתחום‬ ‫בעיקר‬ ,‫מדיניות‬ ‫תומכי‬ ‫צעדים‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫כללה‬ ‫ההחלטה‬ ‫במסגרתה‬ ‫וכן‬ ,‫מיסוי‬ ‫ותמריצי‬ ‫הקרקעות‬ .‫המדיניות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫שיאפשרו‬ ‫אסדרות‬ ‫לבחון‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫על‬ ‫הוטל‬ ‫בספטמבר‬ 2012 ,‫אקלים‬ ‫בשינויי‬ ‫למאבק‬ ‫ומחייב‬ ‫חדש‬ ‫גלובאלי‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫לחתימה‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫היערכותה‬ ‫לצורך‬ , '‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫התקבלה‬ 222 ‫צריכת‬ ‫וייעול‬ ‫חממה‬ ‫גזי‬ ‫פליטות‬ ‫הפחתת‬ ‫בעניין‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ .‫במשק‬ ‫האנרגיה‬ ‫י‬ ‫יעד‬ ‫ההחלטה‬ ‫קבעה‬ ‫י‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫מתחדשת‬ ‫מאנרגיה‬ ‫חשמל‬ ‫צור‬ 12% ‫בשנת‬ ‫החשמל‬ ‫צריכת‬ ‫מסך‬ ‫לפחות‬ 2030 ‫של‬ ‫ביניים‬ ‫יעד‬ ‫וכן‬ 13% ‫בשנת‬ 2022 ‫גם‬ ‫בהחלטה‬ ‫נקבע‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫בתחום‬ ‫ליעד‬ ‫בנוסף‬ . ‫בהמ‬ .‫אנרגטית‬ ‫להתייעלות‬ ‫יעד‬ ‫קרי‬ ,‫החשמל‬ ‫בצריכת‬ ‫כללית‬ ‫להפחתה‬ ‫יעד‬ ‫להחלטה‬ ‫שך‬ 222 ‫בחודש‬ ‫התקבלה‬ , ‫אפריל‬ 2011 '‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ , 1203 ‫בתחומי‬ ‫הממשלה‬ ‫יעדי‬ ‫למימוש‬ ‫אופרטיביים‬ ‫צעדים‬ ‫שורת‬ ‫כללה‬ ‫אשר‬ ,‫המקרקעין‬ ,‫המיסוי‬ ‫האסדרה‬ .‫ועוד‬ ‫ו‬ ‫הממשלה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נוספות‬ ‫החלטות‬ ‫אושרו‬ ‫האחרון‬ ‫העשור‬ ‫לאורך‬ ,‫במקביל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כן‬ ‫אש‬ ‫האנרגיה‬ ‫שר‬ ‫קבעו‬ ‫ר‬ ‫מכסות‬ ‫השונות‬ ‫לטכנולוגיות‬ - ‫פוטו‬ ,‫סולארי‬ ‫תרמו‬ - ‫התמהיל‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫כאשר‬ .‫וביומאסה‬ ‫ביוגז‬ ,‫רוח‬ ,‫וולטאי‬ .‫ותוספות‬ ‫המכסות‬ ‫בין‬ ‫הסטות‬ ‫באמצעות‬ ‫שונה‬ ‫בהתאמה‬ ‫יישום‬ ‫לצורך‬ ‫שונות‬ ‫אסדרות‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫פרסמה‬ , ‫ו‬ ‫התנאים‬ ‫ואת‬ ‫המיוצרת‬ ‫האנרגיה‬ ‫עבור‬ ‫המשולמים‬ ‫התעריפים‬ ‫את‬ ‫כללו‬ ‫האסדרות‬ .‫היעדים‬ ‫הנדרשים‬ ‫ההליכים‬ .‫החשמל‬ ‫ברשת‬ ‫וקליטתם‬ ‫המתקנים‬ ‫חיבור‬ ‫לצורך‬ .‫א‬ ‫נספח‬ 2 ‫בהיבט‬ ‫המשמעותיות‬ ‫הדרך‬ ‫ואבני‬ ‫ההחלטות‬ ‫את‬ ‫המפרטת‬ ‫טבלה‬ ‫מכיל‬ ‫העשורים‬ ‫בשני‬ ‫המדיניות‬ .‫א‬ ‫ונספח‬ ‫האחרונים‬ 3 .‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫והמכסות‬ ‫האסדרות‬ ‫כלל‬ ‫את‬ 1.2.2 . ‫העשור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫בישראל‬ ‫עיקריות‬ ‫מגמות‬ ‫לאנרגיו‬ ‫המדיניות‬ ‫קביעת‬ ‫וה‬ ‫מתחדשות‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫בת‬ ‫לוותה‬ ‫לאומיים‬ ‫ליעדים‬ ‫תחייבות‬ ‫בין‬ ,‫שנועדה‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫כנית‬ ‫לי‬ ,‫היתר‬ ‫י‬ ‫ברמה‬ ‫והן‬ ‫העולמית‬ ‫ברמה‬ ‫הן‬ ,‫רבים‬ ‫שינויים‬ ‫חלו‬ ‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫בענף‬ ‫משקית‬ ‫וודאות‬ ‫צר‬ ‫המקומית‬ , :‫העיקריות‬ ‫המגמות‬ ‫להלן‬ .‫זו‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫השפיעו‬ ‫אשר‬ ‫א‬ . ‫בעשור‬ ,‫הבינלאומית‬ ‫בסקירה‬ ‫שהוצג‬ ‫כפי‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫בעלות‬ ‫חדה‬ ‫ירידה‬ ‫חלה‬ ‫האחרון‬ ‫הפוטו‬ ‫בטכנולוגיה‬ - ‫וזאת‬ ,‫וולטאית‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫ייצור‬ ‫מפעלי‬ ‫מהקמת‬ ‫כתוצאה‬ ‫בעלויות‬ ‫וירידה‬ ‫המזרח‬ ‫במדינות‬
 18. 18. 12 ‫כו‬ ,‫העבודה‬ ‫ח‬ ‫לצד‬ ‫ב‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫לשיפורים‬ ‫הובילו‬ ‫אשר‬ ‫ופיתוח‬ ‫במחקר‬ ‫השקעה‬ ‫נצילות‬ ‫בהתאם‬ .‫התא‬ ‫בתעריפ‬ ‫עקבית‬ ‫הפחתה‬ ‫נרשמה‬ ,‫העולמית‬ ‫המחירים‬ ‫לירידת‬ ‫בישראל‬ ‫המשולמים‬ ‫ים‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫פוטו‬ ‫בטכנולוגיה‬ - ‫בתרשים‬ ‫כמוצג‬ ‫וולטאית‬ 1 ‫בהשוואה‬ . ‫הפוטו‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שחלו‬ ‫לשינויים‬ - ‫פני‬ ‫על‬ ‫וולטאית‬ ‫יות‬ ‫מתונה‬ ‫מחירים‬ ‫בירידת‬ ‫התאפיינו‬ ‫המתחדשת‬ ‫האנרגיה‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫יתר‬ ,‫העשור‬ ‫אתגרים‬ ,‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫ר‬ ‫מכס‬ ‫של‬ ‫במימוש‬ ‫לקושי‬ ‫הביאו‬ ‫שונים‬ ‫וביטחוניים‬ ‫סביבתיים‬ ,‫תכנוניים‬ ‫וחסמים‬ ‫ו‬ ‫הביוגז‬ ,‫הרוח‬ ‫ת‬ ‫והביו‬ - ‫מאס‬ ‫ה‬ . ‫התרמו‬ ‫לטכנולוגיה‬ ‫באשר‬ - ,‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אשלים‬ ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫הוקמו‬ ‫אשר‬ ‫המתקנים‬ ‫למעט‬ ,‫סולארית‬ ‫פוטו‬ ‫למכסות‬ ‫הוסבו‬ ‫המכסות‬ ‫יתר‬ - ‫שיקולים‬ ‫בשל‬ ‫וולטאיות‬ .‫כלכליים‬ ‫תרשים‬ 6 - ‫הפוטו‬ ‫האסדרות‬ ‫של‬ ‫תעריפית‬ ‫ירידה‬ - ‫השנים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫וולטאיות‬ ‫ב‬ . ‫לא‬ ‫באנרגיה‬ ‫ההתייעלות‬ ‫ביעדי‬ ‫לעמידה‬ ‫הצפי‬ ,‫בארץ‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫תחום‬ ‫להתקדמות‬ ‫במקביל‬ ‫ההספק‬ ‫נגזר‬ ‫ממנו‬ ‫לחשמל‬ ‫המשקי‬ ‫לביקוש‬ ‫הצפי‬ ‫לעדכון‬ ‫במקביל‬ ‫זאת‬ .‫כמתוכנן‬ ‫התממשו‬ ‫לשם‬ ‫הדרוש‬ ‫ה‬ ‫לשם‬ .‫ביעד‬ ‫העמידה‬ ‫ה‬ ,‫מחשה‬ ‫ביעד‬ ‫העמידה‬ ‫כי‬ ‫הוערך‬ ‫העשור‬ ‫בתחילת‬ ‫של‬ 01% ‫באמצעות‬ ‫תושג‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫הספק‬ - 067,1 ‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫הספק‬ ‫נדרש‬ ‫שכיום‬ ‫בעוד‬ 6‫מגהוואט‬ - 06811 ‫מגהוואט‬ ‫על‬ ‫היעד‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ . ‫הטכנולוגי‬ ‫בתמהיל‬ ‫משינוי‬ ‫בחלקו‬ ‫נובע‬ ‫זה‬ ‫הפרש‬ ‫הגידו‬ ‫מפאת‬ ‫וחלקו‬ , ‫ל‬ .‫לחשמל‬ ‫בביקוש‬ ‫ג‬ . ‫בפן‬ ,‫הרגולטורי‬ ‫שינויים‬ ‫מספר‬ ‫העשור‬ ‫לאורך‬ ‫אימצה‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ . ‫את‬ ‫הצמידה‬ ‫הרשות‬ ‫ההזנה‬ ‫תעריפי‬ ‫הצמדה‬ ‫לנוסחת‬ ‫הלוקחת‬ ‫בחשבון‬ ‫וכן‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ ,‫ריבית‬ ‫שערי‬ ,‫חליפין‬ ‫שערי‬ :‫מדדים‬ ‫מספר‬ ‫ציטוטי‬ ‫אינדקס‬ ‫עלויות‬ ‫בינלאומי‬ . ‫לפתרון‬ ‫נוספים‬ ‫ממשלתיים‬ ‫גופים‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫פעלה‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫והמיסוי‬ ‫המקרקעין‬ ,‫התכנון‬ ‫בתחומי‬ ‫חסמים‬ .‫א‬ ‫בנספח‬ ‫שמפורט‬ ‫כפי‬ 2 ‫עברה‬ ,‫השוק‬ ‫הבשלת‬ ‫עם‬ ,‫בנוסף‬ .
 19. 19. 14 ‫של‬ ‫אסדרתית‬ ‫למתכונת‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫מכרזים‬ ‫בנטל‬ ‫משמעותי‬ ‫לצמצום‬ ‫הביא‬ ‫זה‬ ‫מהלך‬ .‫תחרותיים‬ ‫הרגולטורי‬ , 12 ‫ל‬ ‫קיצור‬ ‫לוחות‬ ‫פוטו‬ ‫מתקנים‬ ‫להקמת‬ ‫הזמנים‬ - ‫בעלות‬ ‫משמעותית‬ ‫ולירידה‬ ‫גדולים‬ ‫וולטאים‬ ‫המשולמים‬ ‫התעריפים‬ ‫ומשכך‬ ‫בעלות‬ .‫הכללי‬ ‫החשמל‬ ‫תעריף‬ ‫על‬ ‫המושתת‬ ‫העודפת‬ ‫ביחס‬ ‫ל‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫קטנים‬ ‫ובפרט‬ ,‫ביתיים‬ ‫גגות‬ ‫אשר‬ ‫מ‬ ‫תאימים‬ ‫פחות‬ ‫תחרותיים‬ ‫להליכים‬ , ‫מ‬ ‫הרשות‬ ‫משיכה‬ ‫לקבוע‬ ‫תעריפי‬ ‫הזנה‬ . ‫השינויים‬ ‫לאור‬ ‫חלק‬ ‫שחוו‬ ‫הייחודיים‬ ‫והאתגרים‬ ‫החסמים‬ ‫ולאור‬ ,‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫שחלו‬ ‫והכלכליים‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫מהטכנולוגי‬ ‫הת‬ ‫השנים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫עודכנה‬ ,‫בארץ‬ ‫ות‬ ‫התאמות‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫ביצעה‬ ‫כך‬ ‫ובתוך‬ ‫ביעד‬ ‫לעמידה‬ ‫כנית‬ ‫השו‬ ‫לאסדרות‬ ‫תרשים‬ .‫נות‬ 2 ‫הת‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫מציג‬ ‫יעד‬ ‫למימוש‬ ‫המקורית‬ ‫כנית‬ 2020 ‫ב‬ ‫שהוצגה‬ ‫כפי‬ ‫תחילת‬ ‫העשור‬ , ,‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ .‫הנוכחית‬ ‫השנה‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫בפועל‬ ‫היעד‬ ‫יושג‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ‫לעומת‬ ‫אי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ - ‫הודאות‬ ‫ארוך‬ ‫בתכנון‬ - ,‫טווח‬ ‫הת‬ ‫כנית‬ ‫המקורית‬ ‫טכ‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫התאפיינה‬ ‫הת‬ ‫לעומת‬ ‫ייצור‬ ‫ומקורות‬ ‫נולוגיות‬ ‫כנית‬ ‫הנוכחית‬ , ‫דומיננטיות‬ ‫קיימת‬ ‫בה‬ ‫הפוטו‬ ‫למתקנים‬ ‫מובהקת‬ ‫טכנולוגית‬ - .‫הטכנולוגיות‬ ‫ליתר‬ ‫ביחס‬ ‫וולטאים‬ ‫טבלה‬ 1 ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫להתממש‬ ‫וצפויים‬ ‫שמומשו‬ ‫ההספקים‬ ‫את‬ ‫מפרטת‬ 2020 ‫לפי‬ , ‫סוג‬ ,‫מכסה‬ ‫ונספח‬ ‫א‬ . 3 ‫מפרט‬ ‫את‬ ‫המכסות‬ ‫שיתממשו‬ ‫עד‬ ‫סוף‬ ‫שנת‬ 2020 . ‫תרשים‬ 7 - ‫בפועל‬ ‫ביעד‬ ‫העמידה‬ ‫אופן‬ ‫לעומת‬ ‫העשור‬ ‫בראשית‬ ‫ביעד‬ ‫העמידה‬ ‫תכנית‬ 1.2.3 . ‫בישראל‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫מאפיינים‬ ‫היכולת‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫רבים‬ ‫במאפיינים‬ ‫מזו‬ ‫זו‬ ‫נבדלות‬ ‫העולם‬ ‫מדינות‬ ,‫הבינלאומית‬ ‫הסקירה‬ ‫בפרק‬ ‫שהוצג‬ ‫כפי‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫יעדי‬ ‫וליישם‬ ‫לקבוע‬ . ‫אלו‬ ‫מאפיינים‬ ‫בין‬ ‫לציין‬ ‫ניתן‬ ‫מאפיינים‬ ‫גיאו‬ ,‫דמוגרפים‬ ,‫טופוגרפיים‬ - :‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫רלוונטיים‬ ‫מאפיינים‬ ‫מספר‬ ‫להלן‬ .‫ואקלימיים‬ ‫פוליטיים‬ ‫א‬ . ‫על‬ ‫הסתמכות‬ ‫ה‬ ‫כמקור‬ ‫שמש‬ ‫ל‬ ‫עיקרי‬ :‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫הביטחוני‬ ‫בתחום‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הייחודיים‬ ‫מאפייניה‬ ‫באנרגיית‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫של‬ ‫קידומם‬ ‫את‬ ‫המעכבים‬ ‫רבים‬ ‫לחסמים‬ ‫הביאו‬ ‫הביולוגי‬ ‫והמגוון‬ ,‫בנוסף‬ .‫רוח‬ 12 .‫א‬ ‫בנספח‬ ‫מוצג‬ 2 ( ‫בפועל‬ ‫ביעד‬ ‫עמידה‬ 2020 )
 20. 20. 19 ‫קשי‬ ‫חוו‬ ‫מטמנות‬ ‫וגזי‬ ‫ביומאסה‬ ,‫ביוגז‬ ‫כגון‬ ‫מפסולת‬ ‫חשמל‬ ‫המייצרות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫י‬ ‫הקשורים‬ ‫הקמה‬ ‫בין‬ , ,‫היתר‬ ‫החשמל‬ ‫תעריף‬ ‫מלבד‬ ‫נוספים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫להעדר‬ ‫(לדוגמה‬ ‫בתחום‬ ‫הפסולת‬ ,) ‫ו‬ ‫ל‬ ‫תכנוניים‬ ‫אתגרים‬ . ‫אלו‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מלכתחילה‬ ‫היוו‬ ‫מצומצם‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מסך‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ .‫הנדרש‬ ‫ההספק‬ ‫יוצא‬ ‫כפועל‬ ‫התבסס‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫יחיד‬ ‫כמקור‬ ‫השמש‬ ‫אנרגית‬ ‫על‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫תחום‬ ‫המכריע‬ ‫ברובו‬ ‫אמנם‬ . , ‫בשל‬ ‫ישראל‬ ‫היוותה‬ ‫השנים‬ ‫ולאורך‬ ,‫הסולארי‬ ‫התחום‬ ‫לניצול‬ ‫יחסי‬ ‫יתרון‬ ‫קיים‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫האקלימיים‬ ‫מאפייניה‬ ‫ה‬ ‫העדר‬ ‫אך‬ ,‫שמש‬ ‫אנרגית‬ ‫של‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בקידום‬ ‫חלוצה‬ ‫אתגרים‬ ‫יוצר‬ ‫נוספים‬ ‫חלופיים‬ ‫במקורות‬ ‫גיוון‬ ‫ממשיים‬ ( ‫סירוגיות‬ ‫כגון‬ ‫החשמל‬ ‫למשק‬ intermittency ‫ועונות‬ ‫היממה‬ ‫שעות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫רציפה‬ ‫לא‬ ‫ואספקה‬ ) ‫קונבנציונאלית‬ ‫ברזרבה‬ ‫התלות‬ ‫את‬ ‫מגדילה‬ ‫זו‬ ‫הסתמכות‬ .‫השנה‬ .‫חשמל‬ ‫אגירת‬ ‫של‬ ‫בפתרונות‬ ‫או‬ , ‫ב‬ . :‫אוכלוסין‬ ‫וצפיפות‬ ‫מוגבלות‬ ‫קרקע‬ ‫עתודות‬ ‫מדינ‬ ‫ישראל‬ ‫ת‬ ‫היא‬ ‫שטחה‬ ‫מבחינת‬ ‫קטנה‬ ‫מדינה‬ ‫ולצד‬ ‫זאת‬ , ‫הגבוה‬ ‫הדמוגרפי‬ ‫הגידול‬ ‫קצב‬ ‫בעלת‬ ‫ביותר‬ ‫ה‬ ‫מדינות‬ ‫מבין‬ OECD , ‫שעומד‬ ‫ל‬ ‫נכון‬ ‫שנת‬ 7 201 ‫על‬ % 1.93 ‫לשנה‬ . 13 ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ , ‫מוגדרת‬ ‫ישראל‬ ‫בעולם‬ ‫הגבוהות‬ ‫האוכלוסין‬ ‫צפיפות‬ ‫בעלות‬ ‫המדינות‬ ‫כאחת‬ . 14 ‫התרשים‬ ‫ש‬ ‫בנספח‬ ‫א‬ . 1 .‫הקרובים‬ ‫לעשורים‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫צפי‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫פוטו‬ ‫מתקנים‬ ,‫קונבנציונליים‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫ביחס‬ - ‫נרחב‬ ‫שטחים‬ ‫להיקף‬ ‫נדרשים‬ ‫קרקעיים‬ ‫וולטאים‬ ‫בהרבה‬ , ‫השטח‬ ‫ניצול‬ ‫את‬ ‫המשפרים‬ ‫משמעותיים‬ ‫טכנולוגים‬ ‫שיפורים‬ ‫חלו‬ ‫האחרונות‬ ‫שבשנים‬ ‫למרות‬ ‫וזאת‬ . 15 ‫כפועל‬ ‫קרקעיי‬ ‫סולאריים‬ ‫מתקנים‬ ,‫יוצא‬ ‫מול‬ ‫בתחרות‬ ‫נמצאים‬ ‫ם‬ ‫ב‬ ‫והצורך‬ ‫חקלאי‬ ‫בעיבוד‬ ‫שטחים‬ ,‫אש‬ ‫שטחי‬ ‫שמירה‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ ‫על‬ . ‫כן‬ ‫כמו‬ , ‫והתחשבות‬ ‫תכנוניות‬ ‫למגבלות‬ ‫כפופה‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫לצורך‬ ‫קרקעות‬ ‫הקצאת‬ ,‫יותר‬ ‫זולה‬ ‫ככלל‬ ‫היא‬ ‫גדולים‬ ‫קרקעיים‬ ‫מתקנים‬ ‫של‬ ‫הקמתם‬ ‫שעלות‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫סביבתיים‬ ‫בשיקולים‬ ‫ישנו‬ ‫אינטרס‬ ‫ציבורי‬ ‫ב‬ ‫מגוון‬ ‫תמהיל‬ ‫ובשמירה‬ ‫על‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫הקמת‬ ‫מתקנים‬ ‫קרקע‬ ‫יים‬ ‫לבין‬ ‫שימוש‬ ‫דואלי‬ ‫באתרים‬ ‫קיימים‬ ‫דגים‬ ‫ובריכות‬ ‫מים‬ ‫מאגרי‬ ,‫גגות‬ ‫כגון‬ . ‫פוטנציאל‬ ‫קיים‬ ‫בהם‬ ‫שהאזורים‬ ‫הוא‬ ‫סולאריים‬ ‫למתקנים‬ ‫הנדרשות‬ ‫הקרקע‬ ‫לעתודות‬ ‫הנוגע‬ ‫נוסף‬ ‫היבט‬ ‫מתאפיינים‬ ‫זמין‬ ‫קרקעי‬ ‫לרוב‬ ‫ו‬ ‫לחשמל‬ ‫מקומי‬ ‫ביקוש‬ ‫בחוסר‬ ‫ב‬ ‫מצויים‬ .‫ביקוש‬ ‫מאזורי‬ ‫מרחק‬ ,‫בהתאמה‬ ‫הקמת‬ ‫פוטו‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ - ‫לאזורי‬ ‫המיוצרת‬ ‫האנרגיה‬ ‫העברת‬ ‫לשם‬ ‫ההולכה‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬ ‫מחייבת‬ ‫וולטאים‬ .‫הארץ‬ ‫במרכז‬ ‫בעיקר‬ ,‫הביקוש‬ ‫ג‬ . :‫הפלסטינאי‬ ‫המשק‬ ‫לחשמל‬ ‫הביקוש‬ ‫מסך‬ ‫נגזר‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫יעד‬ , ‫לרבות‬ ‫בשטחי‬ ‫הביקוש‬ ‫ושו‬ ‫יהודה‬ ‫מרון‬ ‫נמוכה‬ ‫אלו‬ ‫בשטחים‬ ‫המתחדשת‬ ‫האנרגיה‬ ‫מתקני‬ ‫כמות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ועזה‬ ‫מגה‬ ‫של‬ ‫בודדות‬ ‫עשרות‬ ‫על‬ ‫ועומדת‬ - ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫אסדרות‬ ‫למימוש‬ ‫חלקית‬ ‫יכולת‬ ‫לאור‬ ‫וזאת‬ ,‫וואטים‬ ‫אלו‬ ‫באזורים‬ ‫ו‬ ‫מימון‬ ‫ומקורות‬ ‫יוזמות‬ ‫העדר‬ . ‫ד‬ . ‫שכנות‬ ‫למדינות‬ ‫הרשת‬ ‫חיבור‬ ‫העדר‬ : ‫מאפיין‬ ‫המבדיל‬ ‫את‬ ‫הישראלי‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫ממשקים‬ ‫רבים‬ ‫אחרים‬ ‫היותו‬ ‫הוא‬ " ‫אנרגטי‬ ‫אי‬ " ‫למעט‬ ,‫השכנות‬ ‫למדינות‬ ‫החשמל‬ ‫ברשת‬ ‫מחובר‬ ‫אינו‬ ‫אשר‬ ‫של‬ ‫חיבור‬ 20 ‫מגה‬ - ‫וואט‬ 13 ‫העולמי‬ ‫הבנק‬ ‫נתוני‬ - Population growth (annual %) 14 ‫העולמי‬ ‫הבנק‬ ‫נתוני‬ - Population density (people per sq. km of land area) 15 ‫כ‬ ‫נדרשו‬ ‫העשור‬ ‫בתחילת‬ - 20 ‫מגה‬ ‫להקמת‬ ‫דונם‬ - ‫פוטו‬ ‫מותקן‬ ‫וואט‬ - ‫ל‬ ‫ירד‬ ‫זה‬ ‫יחס‬ ‫וכיום‬ ,‫וולטאי‬ 9 – 12 ‫בתחנות‬ .‫דונם‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫מבוססות‬ ‫קונבנציונאליות‬ ‫כוח‬ ‫מיוצרים‬ ‫כ‬ - 13 - 20 ‫אחד‬ ‫קרקע‬ ‫בדונם‬ ‫מגוואט‬ .
 21. 21. 20 ‫ירדן‬ ‫ומדינת‬ ‫ושומרון‬ ‫יהודה‬ ‫שטחי‬ ‫בין‬ . 16 ‫זה‬ ‫מאפיין‬ ‫מחדד‬ ‫תמהיל‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫בגיבוי‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ .‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫בקליטת‬ ‫המשקית‬ ‫הגמישות‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫ומצמצם‬ ‫אנרגטי‬ ‫ה‬ . ‫האחרונה‬ ‫והרפורמה‬ ‫המשק‬ ‫מבנה‬ : ‫כחלק‬ ‫שינויים‬ ‫מספר‬ ‫הישראלי‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫עבר‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫מונופול‬ ‫הכולל‬ ‫סגור‬ ‫ממשק‬ ‫הפיכתו‬ ‫של‬ ‫ממגמה‬ ‫בכל‬ ‫מקטעי‬ ‫החשמל‬ ‫פתוח‬ ‫למשק‬ ‫יותר‬ , ‫במקטעי‬ ‫תחרות‬ ‫עם‬ .‫והאספקה‬ ‫הייצור‬ ‫יחד‬ ‫תלויים‬ ‫עדיין‬ ‫בפרט‬ ‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫ויצרנים‬ ‫פרטיים‬ ‫חשמל‬ ‫יצרני‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫לאחרונה‬ .‫החשמל‬ ‫רשת‬ ‫באמצעות‬ ‫האנרגיה‬ ‫והעברת‬ ‫לרשת‬ ‫החיבור‬ ‫קידום‬ ‫של‬ ‫בהיבט‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫בעניין‬ ‫החלטה‬ ‫הממשלה‬ ‫קיבלה‬ ‫ה‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫רפורמה‬ , ‫יחי‬ ‫הופרדה‬ ‫במסגרתה‬ ‫המערכת‬ ‫ניהול‬ ‫דת‬ ‫לרדת‬ ‫צפויה‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫פרטיים‬ ‫חשמל‬ ‫יצרני‬ ‫של‬ ‫התלות‬ ‫ובכך‬ ‫החשמל‬ ‫מחברת‬ ‫משמעותית‬ . 17 ‫לצד‬ ‫מסחר‬ ‫מתבצע‬ ‫במסגרתו‬ ‫לחשמל‬ ‫סיטונאי‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫לפעילותו‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫החליטה‬ ‫הרפורמה‬ ‫ע‬ ‫בחשמל‬ ‫תוצר‬ .‫שעתיים‬ ‫חצי‬ ‫מחירים‬ ‫בסיס‬ ‫ל‬ ‫הרפורמה‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫הוא‬ ‫החש‬ ‫חברת‬ ‫מיקוד‬ ‫רשת‬ ‫בפיתוח‬ ‫מל‬ ,‫חדשים‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫של‬ ‫לחיבורם‬ ‫מסוים‬ ‫חסם‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫היוותה‬ ‫שלה‬ ‫הקליטה‬ ‫שיכולת‬ ,‫ההולכה‬ ‫ו‬ .‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫של‬ ‫בפרט‬ 1.3 . ‫המרכזיות‬ ‫ההנחות‬ ‫בבסיס‬ ‫העבודה‬ ,‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫מדיניות‬ ‫לבחון‬ ‫המבקשת‬ ‫עבודה‬ ‫כבכל‬ ‫הבחינה‬ ‫לצורך‬ ‫שונות‬ ‫הנחות‬ ‫נלקחו‬ ‫שיפורטו‬ ‫בהמשך‬ ‫השונים‬ ‫בפרקים‬ ‫לפי‬ ‫העניין‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ . , ‫כבר‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫הנחות‬ ‫שתי‬ ‫מרכזיות‬ ‫באופן‬ ‫לבחינה‬ ‫בסיס‬ ‫שהיוו‬ :‫רוחבי‬ ‫א‬ . ‫הנדרש‬ ‫ההספק‬ ‫תוספת‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫התמהיל‬ : ‫מתקנים‬ ‫לקידום‬ ‫הנוגעים‬ ‫הרבים‬ ‫החסמים‬ ‫בשל‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫סולאריות‬ ‫שאינן‬ , ‫לרבות‬ ,‫רוח‬ ‫ו‬ ‫בשל‬ ,‫בישראל‬ ‫האקלים‬ ‫מאפייני‬ ‫הונח‬ ‫לצורך‬ ‫ההספק‬ ‫שתוספת‬ ‫פוטו‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫באמצעות‬ ‫ככולה‬ ‫רובה‬ ‫תהיה‬ ‫ביעד‬ ‫עמידה‬ - .‫וולטאית‬ ‫בהנחה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫מתודולוגית‬ ‫לצורך‬ ‫ו‬ ‫היעד‬ ‫הגדלת‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫על‬ ‫עמידה‬ ‫האפשרות‬ ‫על‬ ‫הגולל‬ ‫את‬ ‫לסתום‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫אין‬ ‫לשלב‬ ‫בתמ‬ ‫נוספות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫היל‬ . ‫טכנולוגיות‬ ‫במגוון‬ ‫לשימוש‬ ‫משמעותיים‬ ‫יתרונות‬ ‫ישנם‬ ,‫הוא‬ ‫נהפוך‬ )‫רוח‬ ‫(לרבות‬ ‫תדון‬ ‫והעבודה‬ .‫בהמשך‬ ‫בכך‬ ‫ב‬ . ‫ביקוש‬ ‫תחזית‬ : ‫ת‬ ‫הביקוש‬ ‫חזית‬ ‫היא‬ ‫מרכזית‬ ‫הנחה‬ ‫בתהליך‬ ‫ויש‬ ‫השפעה‬ ‫לה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ל‬ ‫הבחינה‬ ‫היבטי‬ ‫שאלה‬ . ‫זו‬ ‫הרשות‬ ‫שפרסמה‬ ‫הייצור‬ ‫למקטע‬ ‫הדרכים‬ ‫מפת‬ ‫במסגרת‬ ‫בהרחבה‬ ‫נבחנה‬ , 18 ‫מרכזי‬ ‫תרחיש‬ ‫נקבע‬ ‫בה‬ ‫לגידול‬ ‫שנתי‬ ‫בביקוש‬ ‫לחשמל‬ ‫ברמה‬ ‫של‬ % 2.4 . 19 ‫במספר‬ ‫עבודה‬ ‫כהנחת‬ ‫זה‬ ‫בתרחיש‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫מאז‬ ‫האחרונה‬ ,‫הרשות‬ ‫של‬ ‫בחינות‬ ‫ש‬ ‫בה‬ ‫ן‬ ‫בפחם‬ ‫השימוש‬ ‫הפסקת‬ ‫בדבר‬ ‫ההיוועצות‬ ‫במסגרת‬ . 20 ‫זאת‬ ‫עבודה‬ ‫מתבססת‬ ‫היא‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫הנחה‬ ‫מתבסס‬ ‫זה‬ ‫תרחיש‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ . ‫צפי‬ ‫על‬ ‫בתוצ‬ ‫צמיחה‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫ר‬ 3.2% ‫הצמיחה‬ ‫לשיעור‬ ‫ביחס‬ ‫וודאות‬ ‫אי‬ ‫קיימת‬ ,‫הקורונה‬ ‫משבר‬ ‫לאור‬ ,‫וכיום‬ ‫בשנה‬ - ‫בפרט‬ ‫ל‬ ‫שנה‬ ,‫מנגד‬ .‫הקרובה‬ 16 20 MVA 17 ‫מחליטים‬ ‫הצעת‬ 3429 ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫מבני‬ ‫ושינוי‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫רפורמה‬ ‫בדבר‬ . 18 ‫מקטע‬ ‫לפיתוח‬ ‫הדרכים‬ ‫מפת‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫הייצור‬ 2014 – 2030 '‫עמ‬ ,‫החשמל‬ ‫רשות‬ , 21 . 19 ‫י‬ ‫תחזית‬ ‫י‬ ‫צור‬ ‫ה‬ ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫חשמל‬ 2020 .‫א‬ ‫בנספח‬ ‫מוצגת‬ 2 20 ‫נובמבר‬ ,‫התייעצות‬ ‫לבקשת‬ ‫מענה‬ ,"‫הישראלי‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫בפחם‬ ‫השימוש‬ ‫"הפסקת‬ 2019 '‫עמ‬ , 12 .
 22. 22. 21 ‫גורמים‬ ‫מספר‬ ‫קיימים‬ ‫שעשויים‬ ‫לגידול‬ ‫להביא‬ ‫ב‬ ,‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫לחשמל‬ ‫ביקוש‬ ‫ובראשן‬ ‫לתחבורה‬ ‫המעבר‬ ‫חשמלית‬ . ,‫כן‬ ‫על‬ ‫הוחלט‬ ‫להתמיד‬ ‫גיד‬ ‫של‬ ‫ההנחה‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫בביקוש‬ ‫שנתי‬ ‫ול‬ 2.4% . ‫משמעות‬ ‫זה‬ ‫נתון‬ ‫היא‬ ‫שבשנת‬ 2030 ‫תחזית‬ ‫הייצור‬ ‫צפוי‬ ‫השנתית‬ ‫ה‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬ 97.26 ‫שעה‬ ‫וואט‬ ‫טרה‬ . 21 21 ‫לשנת‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫תחזית‬ 2030 ‫ומחקר‬ ‫סטטיסטיקה‬ ‫אגף‬ , , ‫ל‬ ‫הביקוש‬ ‫תחזית‬ ‫טווח‬ ‫מ‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ארוך‬ 04/2012 .

×