SlideShare une entreprise Scribd logo
VENT-AXIA
UNIFLEXPLUS+
The Original
De plus+punten
Begin 2008 ontwikkelde Ventilair Group een compacte
en eenvoudige manier om ventilatielucht te verdelen.
Terwijl klassieke metalen luchtkanalen veel plaats
innemen en arbeidsintensief zijn biedt ons Universeel
en Flexibel luchtverdeelsysteem tal van Pluspunten.
Het is het eerste luchtverdeelsysteem op de markt dat
compactheid, installatiegemak en tijdswinst met uitstekende
prestaties combineert. Uniflexplus+, The Original.
Uniflexplus+ is een plaatsbesparend luchtverdeelsysteem
voor mechanische ventilatie en wordt gebruikt voor
verwerking in de vloer of plafond bij woningbouw,
appartementsbouw en diverse projecten. Het
luchtverdeelsysteem is geschikt voor zowel ventilatiesysteem
C als D en bestaat in diverse uitvoeringen: Uniflexplus+ 69
mm voor betonstort, diameter 90 mm voor bijvoorbeeld
houtskeletbouw en Uniflexplus+ vlak voor renovatieprojecten.
•	 Uniek kliksysteem met ingewerkte dichtingen:
Uniflexplus+ is eenvoudig te installeren dankzij het klik &
klaar principe;
•	 Uniflexplus+ scoort beter dan luchtdichtheidsklasse
D en biedt de beste garantie op het behalen van de
luchtvolumes;
•	 Eén systeem voor zowel betonstort, dekvloeren en opbouw;
•	 Flexibiliteit: tijdens de installatie speelt de installateur
flexibel in op onvoorziene omstandigheden op de werf;
•	 Afgeronde vormen voor eenvoudige reiniging van het
systeem, weinig weerstand, verbruik en geluid;
•	 Minimum aantal componenten: Uniflexplus+ is
plaatsbesparend en bestaat slechts uit een aantal
componenten;
•	 Compact: betonijzer bij betonstort hoeft niet meer kapot
en dekvloeren blijven laag, terwijl u een stevige constructie
behoudt;
•	 Antistatisch en antibacterieel: Uniflexplus+ voorkomt
stofophoping en verhindert bacteriegroei;
•	 Tijdswinst: de installatie neemt 50% minder tijd in beslag
met Uniflexplus+.
De vraag is dus eerder:“waarom niet kiezen voor Uniflexplus+?”
Pour en savoir plus sur Uniflexplus+, visitez notre site web www.ventilairgroup.be.
Kom meer te weten over Uniflexplus+ op onze website www.ventilairgroup.be.
Les points plus+
Début 2008, Ventilair Group a mis au point un moyen
compact et simple de distribuer l'air de ventilation.
Alors que les conduits d'air métalliques classiques occupent beaucoup
d'espace et demandent beaucoup de travail, notre système de
distribution d'air Universel et Flexible présente de nombreux
avantages. Il s'agit du premier système de distribution d'air sur le
marché qui combine compacité, facilité d'installation et gain de
temps avec d'excellentes performances. Uniflexplus+, L'Original.
Uniflexplus+ est un système de distribution d'air peu encombrant pour
la ventilation mécanique et est utilisé pour une installation au sol ou au
plafonddansleslogements,lesimmeublesd'habitationetdiversprojets.
Le système de distribution d'air est adapté aux systèmes de ventilation
C et D et est disponible en plusieurs modèles : Uniflexplus+ 69 mm
pour le béton coulé, diamètre 90 mm pour la construction à ossature
bois par exemple et Uniflexplus+ plat pour les projets de rénovation.
•	 Système de clic unique avec joints intégrés : Uniflexplus+ est
facile à installer grâce au principe du "click-and-go" ;
•	 Uniflexplus+ obtient un score supérieur à la classe d'étanchéité
à l'air D et offre la meilleure garantie d'atteindre les volumes
d'air ;
•	 Un seul système pour le coulage du béton, la chape et la
structure ;
•	 Flexibilité : pendant l'installation, l'installateur peut réagir avec
souplesse aux circonstances imprévues sur le chantier ;
•	 Formes arrondies pour un nettoyage facile du système, faible
résistance, consommation et bruit ;
•	 Nombre minimum de composants : Uniflexplus+ est peu
encombrant et se compose de quelques éléments seulement ;
•	 Compact : lors du coulage du béton, il n'est plus nécessaire
de casser les armatures et les chapes restent basses, tout en
conservant une construction robuste ;
•	 Antistatique et antibactérien : Uniflexplus+ empêche
l'accumulation de poussière et prévient la croissance
bactérienne ;
•	 Gain de temps : l'installation prend 50% de temps en moins
avec Uniflexplus+.
La question est donc plutôt : "pourquoi ne pas choisir Uniflexplus+ ?".
powered by
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
www.ventilairgroup.be
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
2 3
Een totaaloplossing | Une solution complète
Een performant ventilatiesysteem berust in grote mate op de installatiekwaliteit van de lucht-
kanalen. Een kwalitatief luchtverdeelsysteem zorgt er namelijk voor dat het juiste luchtvolume
de ruimte bereikt, bij een lage luchtweerstand, een laag verbruik van de ventilator en een
comfortabel geluidsniveau.
Uniflexplus+ is een flexibel luchtverdeelsysteem voor ventilatie systeem C of D dat gemak
biedt voor de installateur. Het verdeelsysteem verdeelt de lucht d.m.v. één of meerdere ver-
deelcollectoren van en naar de eindcollectoren per ruimte. Flexibele luchtkanalen met gladde
binnenzijde zorgen voor het transport van lucht tussen de collectoren. De eindcollectoren
worden afgewerkt met een rooster of luchtventiel in de ruimte.
Uniflexplus+ bestaat in meerdere uitvoeringen 69, 90 en vlak en biedt de installateur flexibili-
teit, installatiegemak en tijdswinst.
Un système de ventilation performant repose en grande partie sur la qualité de l'installation
des conduits d'air. Un système de distribution d'air de haute qualité garantit que le bon volume
d'air atteint la pièce, avec une faible résistance à l'air, une faible consommation du ventilateur
et un niveau sonore confortable.
Uniflexplus+ est un système de distribution d'air flexible pour le système de ventilation C ou
D qui offre une grande commodité à l'installateur. Le système de distribution distribue l'air au
moyen d'un ou de plusieurs collecteurs de distribution vers et depuis les collecteurs finaux par
pièce. Des conduits d'air flexibles avec des surfaces intérieures lisses transportent l'air entre les
collecteurs. Les collecteurs terminaux sont finalisés par une grille ou une vanne d'air dans la
pièce.
Uniflexplus+ existe en plusieurs versions 69, 90 et plate et offre à l'installateur flexibilité, facilité
d'installation et gain de temps.
Uniflexplus+ 69
Flexibel luchtkanaal | Gaine flexible
Uniflexplus+ RV
Regelbaar ventiel | Bouche réglable
Uniflexplus+ VCHL
Ventielcollector | Collecteur pour bouche
WTW-unit
Ventilatie-unit | Unité de ventilation
www.ventilairgroup.be
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
4 5
Onze kwaliteitsgarantie | Notre garantie de qualité
De originele kwaliteit van Uniflexplus+ merk je vanaf de
installatie.
Bij Uniflexplus+ staan kwaliteit en installatiegemak voorop.
De componenten worden uitvoerig getest op basis van de
recentste Europese norm DIN EN 17192 en de producten
ondergaan periodieke kwaliteitscontroles om die kwaliteit te
waarborgen. De kwaliteit van het Uniflexplus+ luchtverdeelsys-
teem worden o.a. beoordeeld volgens deze parameters:
Luchtdicht: op deze parameter scoort iedere Uniflexplus+ uit-
voering minimum luchtdichtheidsklasse D, voor Uniflexplus+
69 is dat zelfs ATC-1. Er gaat dus geen lucht verloren bij de ver-
deling, wat de installatiekwaliteit ten goede komt. Belangrijk is
hier dat steeds met het afkortmes wordt gewerkt om slechte
snedes te voorkomen.
Lage weerstand en geluid: De luchtweerstand wordt getest in
een erkend laboratorium in meerdere representatieve installa-
ties. Van quasi alle componenten en in verschillende configu-
raties werden de opvoerhoogtes gemeten. Dankzij de gladde
binnenzijde van het luchtkanaal en de verdelers heeft de instal-
lateur meer garantie op het behalen van het benodigde lucht-
volume.
Hygiënisch: Om het ventilatiesysteem gezond te houden wor-
den in het materiaal antibacteriële en antistatische additieven
gebruikt. Natuurlijke zilverionen voorkomen groei van bacteri-
ën, terwijl anti-staticum zorgt voor minder vuilafzetting op de
binnenwand van de slang. Beide additieven zijn gekeurd in
laboratoria en staan op de lijst van goedgekeurde werkzame
stoffen binnen de EU.
Stevig en toch flexibel: De ringstijfheid beschrijft hoeveel exter-
ne druk op het kanaal mag komen om vervorming (max. 3%) te
vermijden. Uniflexplus+ is geschikt voor verwerking in om het
even welke bouwlaag, zoals betonstort, dekvloeren, in opbouw,
… en is intrapveilig.
De treksterkte geeft een indruk hoeveel druk er op de aanslui-
ting van het luchtkanaal met het klikdeel van collector mag ko-
men zonder de stevigheid en luchtdichtheid te verliezen.
Brandweerstand klasse E: in welke mate draagt het materiaal
toe tot de ontwikkeling van brand.
Servicetemperatuur: Uniflexplus+ kan worden opgeslagen tot
temperaturen van -20°C tot 60°C zonder dat vervorming ont-
staat.
La qualité originale d'Uniflexplus+ est perceptible dès l'instal-
lation.
Chez Uniflexplus+, la qualité et la facilité d'installation sont pri-
mordiales. Les composants sont testés de manière approfondie
conformément à la dernière norme européenne DIN EN 17192
et les produits sont soumis à des contrôles de qualité périodi-
ques. La qualité du système de distribution d'air Uniflexplus+
est évaluée, entre autres, en fonction des paramètres suivants
Etanchéité à l'air : les gaines Uniflexplus+ obtiennent au moins
la classe d'étanchéité à l'air D pour ce paramètre, et même ATC-
1 pour Uniflexplus+ 69. Ainsi, il n'y a pas de perte d'air lors de la
distribution, ce qui améliore la qualité de l'installation. Il est im-
portant de toujours travailler avec le coupe-tuyau Uniflexplus+
pour éviter les mauvaises coupes.
Faible résistance et bruit : la résistance à l'air est testée dans
un laboratoire accrédité sur plusieurs installations représenta-
tives. Les hauteurs de décharge de presque tous les compo-
sants et dans diverses configurations ont été mesurées. Grâce
à la surface intérieure lisse du conduit d'air et des distributeurs,
l'installateur a une meilleure garantie d'obtenir le volume d'air
requis.
Hygiénique : pour que le système de ventilation reste sain, des
additifs antibactériens et antistatiques sont utilisés dans le ma-
tériau. Les ions d'argent naturels empêchent le développement
des bactéries, tandis que l'antistatique réduit les dépôts de sale-
té sur la paroi interne du tuyau. Ces deux additifs ont été testés
en laboratoire et figurent sur la liste des substances actives ap-
prouvées dans l'UE.
Robuste et flexible à la fois : la rigidité de l'anneau décrit la
quantité de pression externe autorisée à agir sur la gaine pour
éviter toute déformation (3% maximum). Uniflexplus+ peut être
utilisé dans toutes les couches de construction, telles que les
coffrages en béton, les chapes, les sous-constructions, etc. La
résistance à la traction donne une indication de la pression que
peut subir la connexion entre le conduit d'air et la partie cliqua-
ble du collecteur sans perdre sa solidité et son étanchéité à l'air.
Résistance au feu classe E : dans quelle mesure le matériau con-
tribue-t-il au développement du feu.
Température de service : Uniflexplus+ peut être stocké à des
températures allant de -20°C à 60°C sans déformation.
www.ventilairgroup.be
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
6 7
69, 90 & vlak | 69, 90 & plat
Als ontwerper van dit uitzonderlijke systeem houden we altijd een
oog op de toekomst. Om futureproof te zijn denken we aan de evo-
lutie naar lagere luchtsnelheden, lagere weerstand, behalen van
debieten, maar tegelijkertijd aan het behoud van flexibiliteit en
installatiegemak. 63 blijkt soms net te klein, 75 is naar installatie toe
dan weer te groot. Onze ingenieurs en product managers zochten
naar de perfecte balans tussen prestaties en afmeting, en vonden
het perfecte huwelijk in de nieuwe diameter: 69 mm.
Uniflexplus+ 69 biedt alle voordelen van 63 en 75 in een slang. De
nieuwe 69 variant is enerzijds geschikt voor de compacte vloerop-
bouw in de uitvullaag, de dekvloer en om door de tralieliggers te
passen, en de mogelijkheid om te kruisen met andere leidingen
binnen een compacte vloeropbouw. Anderzijds behaalt een lagere
luchtweerstand voor een betere garantie op het correct meten van
de benodigde ventilatiedebieten binnen het prestatieverslag met
een beter akoestisch comfort.
Met Uniflexplus+ 69, 90 en vlak bieden we een oplossing voor elk
project. Vlak voor renovatie waar ruimtebesparing vaak de moeilijk-
ste uitdaging is. 90 voor houtskeletbouw of andere projecten waar
plaats minder van belang is en nog lagere weerstanden beoogd
worden.
En tant que concepteur de ce système exceptionnel, nous gardons
toujours un œil sur l'avenir. Pour être à l'épreuve du temps, nous
pensons à l'évolution vers des vitesses d'air plus faibles, des
résistances plus faibles et atteindre les débits, tout en conservant
la flexibilité et la facilité d'installation. Le 63 est parfois trop petit, le
75 trop grand pour l'installation. Nos ingénieurs et chefs de produit
ont recherché l'équilibre parfait entre performances et taille, et l'ont
trouvé dans le nouveau diamètre : 69 mm.
Uniflexplus+ 69 offre tous les avantages du 63 et du 75 en un
seul tuyau. D'une part, la nouvelle variante 69 est adaptée à la
construction de planchers compacts dans la couche de remplissage,
la chape et pour passer à travers les poutrelles. D'autre part, une
résistance à l'air plus faible garantit la mesure correcte des débits de
ventilation requis dans le rapport de performance avec un meilleur
confort acoustique.
Avec Uniflexplus+ 69, 90 et plat, nous offrons une solution pour
chaque projet. Plat pour les rénovations où le gain d'espace est
souvent le défi le plus difficile à relever. 90 pour les constructions à
ossature bois ou d'autres projets où l'espace est moins important et
où des résistances encore plus faibles sont souhaitées.
Het assortiment | L'assortiment
Retrouvez toute la gamme sur notre site web www.ventilairgroup.be.
Vind het volledige assortiment terug op onze website www.ventilairgroup.be.
Uniflexplus+ rond, een selectie | Uniflexplus+ rond, une sélection
Flexibel luchtkanaal | Gaine flexible
FS 69
FS 90
Kleine verdeelcollector | Subcollecteur
TVGS
Grote verdeelcollector | Collecteur principal
TVG
UNFD(D/S) Ventielcollector | Collecteur pour bouche
VCHL
Afkortmes | Coupe-tuyau
AKM
Flexibel luchtkanaal | Gaine flexible
FVS
Ventielcollector | Collecteur pour bouche
VCH/K
Verdeelcollector | Collecteur manchon
TVG
Uniflexplus+ vlak, een selectie | Uniflexplus+ plat, une sélection
www.ventilairgroup.be
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
8 9
Uniflexplus+
Flexibel, plaatsbesparend en eenvoudig te installeren
Flexible, peu encombrant et facile à installer
Uniflexplus+ 69 leent zich voor een compacte vloeropbouw voor de verdeling van lucht aan lage lucht-
snelheid. Een installatie rekent eenvoudig met 25m³h per luchtkanaal bij een luchtsnelheid van 2.5 meter
per seconde met beperkte weerstand en stromingsgeluid.
Uniflexplus+ 69 se prête à une construction compacte au sol pour la distribution d'air à faible vitesse. Une
installation calcule facilement 25m³h par conduit d'air à une vitesse d'air de 2,5 mètres par seconde avec
une résistance et un bruit d'écoulement limités.
Afwerkingslaag
Couche de finition
Chape
Vloerverwarming
Chauffage par sol
PE folie
Feuille de PE
Isolatiemateriaal
Matériau d'isolation
Isolerende chape met
voorzieningen
Chape isolante avec
provisions
Fundering
Fondation
PE folie
Feuille de PE
www.ventilairgroup.be
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
10 11
Toepassingen | Applications
Ons luchtverdeelsysteem Uniflexplus+ is geschikt voor in betonstort, in dekvloeren of in opbouw zoals bijvoorbeeld in plafonds.
Notre système de distribution d’air Uniflexplus+ peut être utilisé dans la coulée de béton, dans les chapes ou comme système de
montage en surface, par exemple dans les plafonds.
In het beton | Dans le béton
In de dekvloer of isolatie | Dans la chape ou l’isolation
In een verlaagd plafond | Dans le faux-plafond
In een gipswand of stenen muur | Dans les cloisons ou le mur de briques
Hout | Bois
Steem
plafond
| Faux-plafond
Plafond
Isolatie | Isolation
Gipsplaat | Placoplâtre
Vloer | Sol
n | Béton
Afwerklaag
sm
eervloer
B
,
eto
, chape
Steen | Brique
Trillingsdem
pende laag
| Couche d’isolation phonique
| Couche de finitions
Breedplaatvloer
| Prédalles
Ø 125 mm - 160 mm - 180 mm
Isocomplus+ luchtkanalen | Isocomplus+ conduits d’air
UNFDD / UNFDS met ingebouwde geluiddemper | UNFDD / UNFDS avec silencieux intégré
Speciale toepassingen | Applications spécialisées
De UNFDD en UNFDS zijn geluiddempende verdelers. Op de verdeler
worden Uniflexplus+ slangen aangesloten naar de ventielcollectoren
per ruimte. Dankzij het geluidsabsorberende materiaal en de toepassing
van reflectietechniek zorgen deze verdelers voor een optimale demping
van het geluid. De verdeler kan zowel aan de wand als tegen het plafond
gemonteerd worden.
L’UNFDD et l’UNFDS sont des distributeurs insonorisants. Les flexibles
Uniflexplus+ sont raccordés aux collecteurs de vannes par pièce sur
le distributeur. Grâce au matériau insonorisant et à l’utilisation de la
technologie de réflexion, ces distributeurs assurent une atténuation
acoustique optimale. Le distributeur peut être monté au mur ou au
plafond.
Isocomplus+ staat voor een assortiment aan geïsoleerde luchtkanalen,
bochten en muur- en dakdoorvoeren. Die worden onder meer gebruikt
bij een installatie met warmteterugwinning (WTW). De speciale
samenstelling zorgt zowel voor akoestische als thermische isolatie.
Isocomplus+ représente une gamme de tubes, coudes et raccords
isolés. Ceux-ci peuvent être utilisés, entre autre, dans une installation
de récupération de chaleur. La composition spéciale assure l’isolation
acoustique et thermique.
Stijgkokers | Isocomplus+ conduits d’air
Uniflexplus+ kan je ook gebruiken in combinatie met stijgkokers.
Uniflexplus+ peut également être utilisé en combinaison avec des colonnes montantes.
Rechthoekig instortkanaal 220 x 80 mm
Canal rectangulaire galvanisé 220 x 80 mm
Subverdeelbox
Subcollecteur
Hoofdverdeelbox
Collecteur principal
www.ventilairgroup.be
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
12 13
Technische gegevens Données techniques
Levering
Afmeting luchtkanaal
Hoogte collectoren
Aanbevolen debiet per ventiel
Aanbevolen luchtvolume per luchtkanaal
Luchtdichtheidsklasse
Service temperatuur
Brandklasse
Ringstijfheid
Rol/rouleau 50m
Ø 69mm
80mm
75m³h
25m³h (bij/à 2.5m/s)
ATC-1 (EN17192)
-20°C tot/jusqu'à +60°C
E volgens/selon DIN EN 13501-1
9.3kN (ISO 9969), 116N
(EN17192, max. 3%)
Afmetingen | Dimensions
Drukverliezen | Pertes de pression
Livraison
Dimensions du conduit d'air
Hauteur du collecteur
Débit recommandé par vanne
Volume d'air recommandé par conduit d'air
Classe d'étanchéité à l'air
Température de service
Classe de feu
Rigidité de l'anneau
•	 Betere garantie op luchtdebieten aan een lage luchtsnelheid
•	 Rekenen in veelvouden van 25m³h bij een lage luchtsnelheid
van 2.5 m/s
•	 Uniek en stevig kliksysteem met luchtdichtheidsklasse ATC-1 (EN
ISO 17192, beter dan klasse D)
•	 2-laagse binnenmantel uit fysiologisch en toxicologisch onscha-
delijk PE
•	 Hygiënisch dankzij antistatische en antibacteriële additieven
•	 Flexibel luchtkanaal met meteraanduiding voor snelle handeling
bij installatie
•	 Compacte inbouwhoogte en geschikt voor zowel betonstort en
dekvloeren
•	 Eenvoudig te snijden dankzij het nieuwe Uniflexplus+ afkortmes
•	 Getest volgens de norm EN ISO 17192 in onafhankelijke labora-
toria
0
1
2
3
4
5
6
20 25 30 35 40
Drukverschil
|
différence
de
pression
[Pa]
/
m
Luchtdebiet | débit d’air [m³/h]
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Luchtsnelheid | vitesse d’air [m/s]
0
1
2
3
4
5
6
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Drukverschil
|
différence
de
pression
[Pa]
Luchtdebiet | débit d’air [m³/h]
1 luchtkanaal | 1 conduit d'air
2 luchtkanalen | 2 conduits d'air
3 luchtkanalen | 3 conduits d'air
0
5
10
15
20
25
30
35
75 125 175 225 275 325 375 425 475
Drukverschil
|
différence
de
pression
[Pa]
Luchtdebiet| débit d’air [m³/h]
4 luchtkanalen | 4 conduits d’air
8 luchtkanalen | 8 conduits d’air
12 luchtkanalen | 12 conduits d’air
Ø69
Ø+-59
50m
Subverdeelbox
Subcollecteur
Hoofdverdeelbox
Collecteur principal
Ventielcollector
Collecteur pour bouche
Luchtkanaal
Conduit d'air
Ø125 / Ø160 / Ø180
80
45
Ø116
Ø125
79
16
Ø131
250
Ø124
Ø78
Ø90
9
50
Eigenschappen | Caractéristiques
•	 Meilleure garantie des débits d'air à faible vitesse d'air
•	 Calculer en multiples de 25m³h à une faible vitesse d'air de 2,5
m/s
•	 Système de clic unique et robuste avec une classe d'étanchéité à
l'air ATC-1 (EN ISO 17192, meilleure que la classe D).
•	 Enveloppe intérieure à deux couches en PE inoffensif sur le plan
physiologique et toxicologique.
•	 Hygiénique grâce aux additifs antistatiques et antibactériens
•	 Conduit d'air flexible avec marquage du compteur pour une
manipulation rapide lors de l'installation
•	 Hauteur d'installation compacte et convient aussi bien au béton
coulé qu'aux chapes.
•	 Coupe facile grâce au nouveau coupe-tuyau Uniflexplus+.
•	 Testé selon la norme EN ISO 17192 dans des laboratoires in-
dépendants
Uniflexplus+ 69 leent zich voor een compacte vloeropbouw voor
de verdeling van lucht aan lage luchtsnelheid. Een installatie rekent
eenvoudig met 25m³h per luchtkanaal bij een luchtsnelheid van 2.5
meter per seconde met lage weerstand en laag stromingsgeluid. De
unieke diameter 69 mm geeft de installateur een grote flexibiliteit
bij installatie en een goeie garantie op het behalen van het beno-
digde luchtvolume.
Uniflexplus+ 69 se prête à une construction compacte au sol pour la
distribution d'air à faible vitesse. Une installation calcule facilement
25m³h par conduit d'air à une vitesse d'air de 2,5 mètres par seconde
avec une faible résistance et un faible bruit d'écoulement. Le diamè-
tre unique de 69 mm donne à l'installateur une grande flexibilité
dans l'installation et une bonne garantie d'obtenir le volume d'air
requis.
0
10
20
30
40
50
60
70
100 200 300 400 500 600 700
Drukverschil
|
différence
de
pression
[Pa]
Luchtdebiet | débit d’air [m³/h]
6 luchtkanalen | 6 conduits d’air 9 luchtkanalen | 9 conduits d’air
12 luchtkanalen | 12 conduits d’air 18 luchtkanalen | 18 conduits d’air
www.ventilairgroup.be
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
14 15
Technische gegevens Données techniques
Levering
Afmeting luchtkanaal
Hoogte collectoren
Aanbevolen debiet per ventiel
Aanbevolen luchtvolume per kanaal
Luchtdichtheidsklasse
Service temperatuur
Brandklasse
Ringstijfheid
Rol/rouleau 50m
Ø 90mm
110mm
75m³h
51m³h
D
-20°C tot/jusqu'à +60°C
> 8kN volgens/selon ISO 99699
E volgens/selon DIN EN 13501-1
Livraison
Dimensions du conduit d'air
Hauteur du collecteur
Débit recommandé par vanne
Volume d'air recommandé par conduit d'air
Classe d'étanchéité à l'air
Température de service
Classe de feu
Rigidité de l'anneau
Ø78
Ø90
9
50
Drukverliezen | Pertes de pression
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Y
[Pa/m]
X [m³/h]
Toevoer 90mm | Pulsion 90mm
Afvoer 90mm | Extraction 90mm
Y
[Pa]
X [m³/h]
Toevoer 90mm | Pulsion 90mm
Afvoer 90mm | Extraction 90mm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 20 40 60 80 100 120
Toevoer 2x90mm | Pulsion 2x90mm
Afvoer 2x90mm | Extraction 2x90mm
Y
[Pa]
X [m³/h]
Toevoer 90mm | Pulsion 90mm
Afvoer 90mm | Extraction 90mm
Toevoer 2x90mm | Pulsion 2x90mm
Afvoer 2x90mm | Extraction 2x90mm
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
Subverdeelbox
Subcollecteur
Hoofdverdeelbox
Subcollecteur
Ventielcollector
Subcollecteur
Luchtkanaal
Conduit d'air
Ø116
Ø125
79
16
Ø131
250
Ø124
Ø78
Ø90
9
50
90
•	 Uniek kliksysteem voor een Luchtdichtheidsklasse D volgens
EN12237, EN1507 en Luka D.
•	 Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE, zonder gerecycle-
de toevoegingen en geurvrij
•	 Hygiënisch dankzij antistatische en antibacteriële additieven
•	 Verkrijgbaar in 1 x Ø90mm en 2 x Ø90mm
•	 Beperkt aantal componenten
•	 Eenvoudige reiniging en minder weerstand door afgeronde
vormen
•	 Eenvoudig te snijden dankzij het Uniflexplus+ afkortmes
Eigenschappen | Caractéristiques
•	 Système de clic unique pour une classe d'étanchéité à l'air D
selon EN12237, EN1507 et Luka D.
•	 PE physiologiquement et toxicologiquement inoffensif, sans
additifs recyclés et inodore.
•	 Hygiénique grâce aux additifs antistatiques et antibactériens
•	 Disponible en 1 x Ø90mm et 2 x Ø90mm
•	 Nombre limité de composants
•	 Facile à nettoyer et moins de résistance grâce aux formes arron-
dies
•	 Facile à couper grâce au coupe-tuyau Uniflexplus+.
Uniflexplus+ 90 is een flexibel luchtgeleidingssysteem voor venti-
latie en is geschikt voor verwerking in de vloer of beton, of beves-
tiging in of aan het plafond. Ideaal voor bijvoorbeeld houtskelet-
bouw. Het systeem bestaat uit verdeel- en eindcollectoren met 1 of 2
luchtkanaal aansluitingen per klikdeel. De luchtvolumes per leiding
Ø90mm bedragen 51m³h. De luchtkanalen hebben een gladde bin-
nenzijde voor de verdeling van lucht bij een lage luchtweerstand.
Uniflexplus+ 90 est un système flexible de guidage de l'air de venti-
lation qui convient pour une installation dans le sol ou le béton, ou
pour un montage dans ou sur le plafond. Idéal pour les construc-
tions à ossature bois, par exemple. Le système se compose de col-
lecteurs et de panneaux d'extrémité avec 1 ou 2 raccords de cond-
uits d'air par panneau. Le volume d'air par conduit Ø90mm est de
51m³h. Les conduits d'air ont un intérieur lisse pour la distribution
de l'air avec une faible résistance à l'air.
Afmetingen | Dimensions
Y
[Pa]
X [m³/h]
Toevoer 90mm | Pulsion 90mm
Afvoer 90mm | Extraction 90mm
0
10
20
30
40
50
60
70
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
Toevoer 2x90mm | Pulsion 2x90mm
Afvoer 2x90mm | Extraction 2x90mm
www.ventilairgroup.be
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
16 17
Technische gegevens Données techniques
Levering
Afmeting luchtkanaal
Hoogte collectoren
Aanbevolen debiet per ventiel
Aanbevolen luchtsnelheid
Service temperatuur
Brandklasse
Rol/rouleau 20m
132 x 52mm
52mm
75m³h
3 m/s
-20°C tot/jusqu'à +60°C
E volgens/selon DIN EN
13501-1
Livraison
Dimensions du conduit d'air
Hauteur du collecteur
Débit recommandé par vanne
Volume d'air recommandé par conduit d'air
Température de service
Classe de feu
L=20m
6
52
133
Vlak
Plat
•	 Uniek kliksysteem: snel te installeren en dus tijdbesparend.
•	 Geringe hoogte: de slang als de verdelers hebben een hoogte
van slechts 52mm;
•	 Flexibel om tijdens de installatie in te spelen op onvoorziene
omstandigheden;
•	 Weinig componenten: de kans op het vergeten van onderdelen
is gering;
•	 Antistatisch en antibacterieel voor een schone, gezonde lucht.
Eigenschappen | Caractéristiques
•	 Système de clic unique : installation rapide et donc gain de
temps;
•	 Faible hauteur : le tuyau ainsi que les collecteurs ont une hauteur
de seulement 52 mm;
•	 Flexibilité pour répondre aux imprévus pendant l'installation;
•	 Peu de composants : le risque d'oublier des pièces est faible;
•	 Antistatique et antibactérien pour un air propre et sain.
Uniflexplus+ vlak is ontworpen voor een snelle en compacte ven-
tilatie installatie bij renovatie. Dankzij de vlakke luchtkanalen en
bijhorende componenten met lage inbouwhoogte is dit systeem
ideaal waar geen plaats is voor ronde luchtkanalen. De kanalen zijn
geschikt voor wanden, verlaagde plafonds of in de dekvloer waar
een lage inbouwhoogte vereist is.
Uniflexplus+ plat est conçu pour une installation de ventilation ra-
pide et compacte lors d'une rénovation. Grâce aux conduits d'air
plats et aux composants associés à faible hauteur d'installation, ce
système est idéal lorsqu'il n'y a pas de place pour des conduits d'air
ronds. Les gaines conviennent pour les murs, les plafonds suspen-
dus ou dans la chape lorsqu'une faible hauteur d'installation est
requise.
Afmetingen | Dimensions
Drukverliezen | Pertes de pression
0
2
4
6
8
10
12
14
16
30 40 50 60 70 80
X [m³/h]
Y
[Pa/m]
Toevoer | Pulsion
Afvoer | Extraction
Y
[Pa/m]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0 50 100 150 200 250 300 350 400
X [m³/h]
Hoofdverdeelbox afvoer
Collecteur principal extraction
Hoofdverdeelbox toevoer
Collecteur principal pulsion
Luchtkanaal
Subcollecteur
Ø78
Ø90
9
50
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0 50 100 150 200 250 300 350 400
X [m³/h]
Y
[Pa/m]
www.ventilairgroup.be
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
18 19
Voor digitale ontwerpen met Uniflexplus+ zijn digitale BIM en CAD-objecten beschikbaar.
Download de objectenbibliotheek op MEPcontent.com of download DWG- of VISIO objecten op www.ventilairgroup.be. Verder
kan u bij ons ook steeds al benodigde bestekteksten terugvinden of opvragen.
Pour la conception numérique avec Uniflexplus+, des objets numériques BIM et CAD sont disponibles. Téléchargez la bi-
bliothèque d'objets sur MEPcontent.com ou téléchargez les objets DWG ou VISIO sur www.ventilairgroup.be. En outre, vous
pouvez toujours trouver ou demander les textes de spécification requis.
Technische ondersteuning | Soutien technique
Voor installateurs | Pour installateurs
Onze installateurs ondersteunen wij graag bij het hele traject. Van Ventilair+ opleidingen over offerteservice en digitale tekenin-
gen in Visio tot ondersteuning op de werf. Je kan op ons rekenen.
Nous sommes heureux de soutenir nos installateurs tout au long du processus. Des cours de formation Ventilair+ au service de
devis et aux dessins numériques en Visio, en passant par l'assistance sur site. Vous pouvez compter sur nous.
Op onze website bieden wij tal van tools om jou te ondersteunen en jouw werk makkelijker te maken. Op onze downloads pagina vind je een-
voudig al onze brochures, bestekteksten en catalogi terug. Daarnaast kan je op onze website ook onze webinars raadplegen of online rekentools
terugvinden. Wil je ook snel prijsinformatie terugvinden? Vraag dan een login aan en krijg bij elk product onmiddellijk de brutoprijzen te zien.
Sur notre site web, nous proposons de nombreux outils pour vous soutenir et faciliter votre travail. Sur notre page de téléchar-
gements, vous trouverez facilement toutes nos brochures, spécifications et catalogues. Vous pouvez également consulter nos
webinaires ou trouver des outils de calcul en ligne sur notre site web. Vous voulez également trouver rapidement des informations sur les prix ?
Demandez alors une connexion et voyez immédiatement les prix bruts de chaque produit.
Voor architecten | Pour architectes
www.ventilairgroup.be
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
20 21
Project in de kijker | Projet à l'honneur
Nieuwbouwproject Mondriaan | Projet Mondriaan
Met veel aandacht voor veiligheid, gebruiksfaciliteiten, privacy en comfort, biedt residentie
‘Mondriaan’een antwoord op de groeiende vraag naar residentiële woonlocaties op topni-
veau. Hier werd maar liefst 1556 meter Uniflexplus+69 geinstalleerd. De luchtkanalen wer-
den ingestort in het beton, zo kan de installateur alle locaties bereiken en de eindgebruiker
visueel en technisch alle comfort aanbieden.
Voor dit tweeledig appartementencomplex met 41 appartementen werd ge-
kozen voor een ventilatiesysteem D, waarop de Uniflexplus+ kanalen worden
aangesloten om te voldoen aan de noden van de inwoners en de EPB eisen. 	
En accordant une grande attention à la sécurité, aux facilités d'utilisation, à l'intimité et au
confort, la résidence "Mondriaan" répond à la demande croissante de lieux résidentiels de
haut niveau. Ici, pas moins de 1556 mètres d'Uniflexplus+69 à été installé. Les conduits d'air
ont été coulés dans le béton, permettant à l'installateur d'atteindre tous les emplacements
et d'offrir à l'utilisateur final tout le confort visuel et technique.
Pour cet immeuble de deux étages comprenant 41 appartements, un sys-
tème de ventilation D a été choisi, auquel les gaines Uniflexplus+ ont été
raccordées pour répondre aux besoins des résidents et aux exigences de l'EPB.	
Bouwheer: Rietveld projects
Architect: CAAN architecten
Installateur: Techbox - Masters in installation
"Le système de distribution d'air Uniflexplus+69 nous permet d'atteindre des débits encore plus élevés avec
une contre-pression plus faible. Cela signifie des distances d'installation plus longues, une consommation élec-
trique moindre et un climat intérieur encore meilleur".
“Door het Uniflexplus+69 luchtverdeelsysteem kunnen we nog hogere debieten halen aan een mindere te-
gendruk. Dit wil zeggen: langere installatieafstanden, minder elektrisch verbruik en het binnenklimaat zal nog
beter worden verzorgd”
www.ventilairgroup.be
VENTILAIR
GROUP
Breathe with us
22 23
Ventilair Group Belgium
Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Tel. +32 (0)56 36 21 20
be@ventilairgroup.com
www.ventilairgroup.be
Al onze brochures worden gedrukt op gerecycleerd papier. - Toutes nos brochures sont imprimées sur du papier recyclé.

Contenu connexe

Tendances

Shelt-air, un nouvel outil pour optimiser la ventilation naturelle des batime...
Shelt-air, un nouvel outil pour optimiser la ventilation naturelle des batime...Shelt-air, un nouvel outil pour optimiser la ventilation naturelle des batime...
Shelt-air, un nouvel outil pour optimiser la ventilation naturelle des batime...
Institut de l'Elevage - Idele
 
Etherea Panasonic climatiseur R32 Z-VKE Wifi
Etherea Panasonic climatiseur R32 Z-VKE WifiEtherea Panasonic climatiseur R32 Z-VKE Wifi
Etherea Panasonic climatiseur R32 Z-VKE Wifi
climshop
 
Présentation conf sommet 2021 shelt air
Présentation conf sommet 2021 shelt airPrésentation conf sommet 2021 shelt air
Présentation conf sommet 2021 shelt air
Institut de l'Elevage - Idele
 
Estufas de Leña Industriales Eco Pol
Estufas de Leña Industriales Eco PolEstufas de Leña Industriales Eco Pol
Estufas de Leña Industriales Eco Pol
MET MANN, Fabricante de Climatización y Ventilación
 
La ventilation naturelle dans les longements
La ventilation naturelle dans les longementsLa ventilation naturelle dans les longements
La ventilation naturelle dans les longements
Yahia El Hadj Billal
 
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
MET MANN, Fabricante de Climatización y Ventilación
 
Climatisation et ventilation
Climatisation et ventilationClimatisation et ventilation
Climatisation et ventilationSami Sahli
 
Poujoulat - Avis Technique - Cheminées
Poujoulat - Avis Technique - CheminéesPoujoulat - Avis Technique - Cheminées
Poujoulat - Avis Technique - Cheminées
Architectura
 
Jto2020 14oct atelier bergerie
Jto2020 14oct atelier bergerieJto2020 14oct atelier bergerie
Jto2020 14oct atelier bergerie
Institut de l'Elevage - Idele
 
La climatisation
La climatisationLa climatisation
La climatisation
Youssef HAMIDI
 
FM-200®200Systèmes d’extinction à gaz
FM-200®200Systèmes d’extinction à gaz FM-200®200Systèmes d’extinction à gaz
FM-200®200Systèmes d’extinction à gaz
Gielle
 
Documentation climatiseur SHORAI Toshiba R32 RAS-B10PKVSG-E / RAS-B13PAVSG-E ...
Documentation climatiseur SHORAI Toshiba R32 RAS-B10PKVSG-E / RAS-B13PAVSG-E ...Documentation climatiseur SHORAI Toshiba R32 RAS-B10PKVSG-E / RAS-B13PAVSG-E ...
Documentation climatiseur SHORAI Toshiba R32 RAS-B10PKVSG-E / RAS-B13PAVSG-E ...
climshop
 
Chauffage
ChauffageChauffage
Chauffage
Manel_khodja
 
Ideal standart creatis 3 doc commerciale
Ideal standart creatis 3 doc commercialeIdeal standart creatis 3 doc commerciale
Ideal standart creatis 3 doc commerciale
e-genieclimatique
 
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de David Besson, EgoKiefer
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de David Besson, EgoKieferSéminaire d'échange Aération 2015: Conférence de David Besson, EgoKiefer
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de David Besson, EgoKiefer
minergie-romande
 
Documentation Climatiseur Daikin Stylish R32
Documentation Climatiseur Daikin Stylish R32Documentation Climatiseur Daikin Stylish R32
Documentation Climatiseur Daikin Stylish R32
climshop
 
Poujoulat - Avis Technique - Système d'amenée d'air comburant et d'évacuation...
Poujoulat - Avis Technique - Système d'amenée d'air comburant et d'évacuation...Poujoulat - Avis Technique - Système d'amenée d'air comburant et d'évacuation...
Poujoulat - Avis Technique - Système d'amenée d'air comburant et d'évacuation...
Architectura
 
Pergola Bio Climatica Saxun
Pergola Bio Climatica SaxunPergola Bio Climatica Saxun
Pergola Bio Climatica Saxun
Distribuciones Multinacionales
 
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de Christophe Brunner
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de Christophe BrunnerSéminaire d'échange Aération 2015: Conférence de Christophe Brunner
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de Christophe Brunner
minergie-romande
 
Publireportage Bluetek SKEMA Business School
Publireportage Bluetek SKEMA Business SchoolPublireportage Bluetek SKEMA Business School
Publireportage Bluetek SKEMA Business School
Katia Schlich
 

Tendances (20)

Shelt-air, un nouvel outil pour optimiser la ventilation naturelle des batime...
Shelt-air, un nouvel outil pour optimiser la ventilation naturelle des batime...Shelt-air, un nouvel outil pour optimiser la ventilation naturelle des batime...
Shelt-air, un nouvel outil pour optimiser la ventilation naturelle des batime...
 
Etherea Panasonic climatiseur R32 Z-VKE Wifi
Etherea Panasonic climatiseur R32 Z-VKE WifiEtherea Panasonic climatiseur R32 Z-VKE Wifi
Etherea Panasonic climatiseur R32 Z-VKE Wifi
 
Présentation conf sommet 2021 shelt air
Présentation conf sommet 2021 shelt airPrésentation conf sommet 2021 shelt air
Présentation conf sommet 2021 shelt air
 
Estufas de Leña Industriales Eco Pol
Estufas de Leña Industriales Eco PolEstufas de Leña Industriales Eco Pol
Estufas de Leña Industriales Eco Pol
 
La ventilation naturelle dans les longements
La ventilation naturelle dans les longementsLa ventilation naturelle dans les longements
La ventilation naturelle dans les longements
 
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
Climatizadores Evaporativos Industriales 28.000 63.000 m3h - Serie Ad Big Pre...
 
Climatisation et ventilation
Climatisation et ventilationClimatisation et ventilation
Climatisation et ventilation
 
Poujoulat - Avis Technique - Cheminées
Poujoulat - Avis Technique - CheminéesPoujoulat - Avis Technique - Cheminées
Poujoulat - Avis Technique - Cheminées
 
Jto2020 14oct atelier bergerie
Jto2020 14oct atelier bergerieJto2020 14oct atelier bergerie
Jto2020 14oct atelier bergerie
 
La climatisation
La climatisationLa climatisation
La climatisation
 
FM-200®200Systèmes d’extinction à gaz
FM-200®200Systèmes d’extinction à gaz FM-200®200Systèmes d’extinction à gaz
FM-200®200Systèmes d’extinction à gaz
 
Documentation climatiseur SHORAI Toshiba R32 RAS-B10PKVSG-E / RAS-B13PAVSG-E ...
Documentation climatiseur SHORAI Toshiba R32 RAS-B10PKVSG-E / RAS-B13PAVSG-E ...Documentation climatiseur SHORAI Toshiba R32 RAS-B10PKVSG-E / RAS-B13PAVSG-E ...
Documentation climatiseur SHORAI Toshiba R32 RAS-B10PKVSG-E / RAS-B13PAVSG-E ...
 
Chauffage
ChauffageChauffage
Chauffage
 
Ideal standart creatis 3 doc commerciale
Ideal standart creatis 3 doc commercialeIdeal standart creatis 3 doc commerciale
Ideal standart creatis 3 doc commerciale
 
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de David Besson, EgoKiefer
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de David Besson, EgoKieferSéminaire d'échange Aération 2015: Conférence de David Besson, EgoKiefer
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de David Besson, EgoKiefer
 
Documentation Climatiseur Daikin Stylish R32
Documentation Climatiseur Daikin Stylish R32Documentation Climatiseur Daikin Stylish R32
Documentation Climatiseur Daikin Stylish R32
 
Poujoulat - Avis Technique - Système d'amenée d'air comburant et d'évacuation...
Poujoulat - Avis Technique - Système d'amenée d'air comburant et d'évacuation...Poujoulat - Avis Technique - Système d'amenée d'air comburant et d'évacuation...
Poujoulat - Avis Technique - Système d'amenée d'air comburant et d'évacuation...
 
Pergola Bio Climatica Saxun
Pergola Bio Climatica SaxunPergola Bio Climatica Saxun
Pergola Bio Climatica Saxun
 
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de Christophe Brunner
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de Christophe BrunnerSéminaire d'échange Aération 2015: Conférence de Christophe Brunner
Séminaire d'échange Aération 2015: Conférence de Christophe Brunner
 
Publireportage Bluetek SKEMA Business School
Publireportage Bluetek SKEMA Business SchoolPublireportage Bluetek SKEMA Business School
Publireportage Bluetek SKEMA Business School
 

Similaire à Ventilair - Brochure uniflexplus+

Ventilair Group – Brochure Uniflexplus+ 2019
Ventilair Group – Brochure Uniflexplus+ 2019Ventilair Group – Brochure Uniflexplus+ 2019
Ventilair Group – Brochure Uniflexplus+ 2019
Architectura
 
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort belgique
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort belgiqueKingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort belgique
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort belgique
Architectura
 
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
Homexity
 
Concept habitat TotalEcoEnergy Net-Zero
Concept habitat TotalEcoEnergy Net-ZeroConcept habitat TotalEcoEnergy Net-Zero
Concept habitat TotalEcoEnergy Net-Zero
Azi Col
 
Ventilair Uniflexplus FR
Ventilair Uniflexplus FRVentilair Uniflexplus FR
Ventilair Uniflexplus FR
Architectura
 
Kingspan Unidek - Brochure Unidek Aero Belgique 09 2015
Kingspan Unidek - Brochure Unidek Aero Belgique 09 2015Kingspan Unidek - Brochure Unidek Aero Belgique 09 2015
Kingspan Unidek - Brochure Unidek Aero Belgique 09 2015
Architectura
 
U-Kon Systems FR ENG Catalog
U-Kon Systems FR ENG CatalogU-Kon Systems FR ENG Catalog
U-Kon Systems FR ENG Catalog
Blair Davies, P.Eng., M.B.A.
 
Catalogue Aspirateur centralisé Electrolux
Catalogue Aspirateur centralisé ElectroluxCatalogue Aspirateur centralisé Electrolux
Catalogue Aspirateur centralisé Electrolux
Homexity
 
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort 2018
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort 2018Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort 2018
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort 2018
Architectura
 
Kingspan Unidek - Brochure technique Unidek Aero Confort
Kingspan Unidek - Brochure technique Unidek Aero ConfortKingspan Unidek - Brochure technique Unidek Aero Confort
Kingspan Unidek - Brochure technique Unidek Aero Confort
Architectura
 
TOITURE TERRASSE SUR SUPPORT BOIS
TOITURE TERRASSE SUR SUPPORT BOISTOITURE TERRASSE SUR SUPPORT BOIS
TOITURE TERRASSE SUR SUPPORT BOIS
gervais PIACENTINI
 
Toiture terrasse chaude et végétalisation - CNDB & CODFAB
Toiture terrasse chaude et végétalisation - CNDB & CODFABToiture terrasse chaude et végétalisation - CNDB & CODFAB
Toiture terrasse chaude et végétalisation - CNDB & CODFAB
Build Green
 
securite dans les activites de labiratoir 2
securite dans les activites de labiratoir 2securite dans les activites de labiratoir 2
securite dans les activites de labiratoir 2Lyes Loullou
 
Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
Vues du zinc n° 34 - Juin 2008Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
VMZINC
 
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
Alberto PUIG
 
Schindler 3000 FR
Schindler 3000 FRSchindler 3000 FR
Schindler 3000 FR
Architectura
 
Systèmes de ventilation de confort - Denis Jahn
Systèmes de ventilation de confort - Denis JahnSystèmes de ventilation de confort - Denis Jahn
Systèmes de ventilation de confort - Denis Jahn
minergie-romande
 
MIX s.r.l. pinch valves
MIX s.r.l. pinch valvesMIX s.r.l. pinch valves
MIX s.r.l. pinch valves
Winfried Goes
 

Similaire à Ventilair - Brochure uniflexplus+ (20)

Ventilair Group – Brochure Uniflexplus+ 2019
Ventilair Group – Brochure Uniflexplus+ 2019Ventilair Group – Brochure Uniflexplus+ 2019
Ventilair Group – Brochure Uniflexplus+ 2019
 
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort belgique
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort belgiqueKingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort belgique
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort belgique
 
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
Catalogue Aspirateur centralisé ZCV
 
Concept habitat TotalEcoEnergy Net-Zero
Concept habitat TotalEcoEnergy Net-ZeroConcept habitat TotalEcoEnergy Net-Zero
Concept habitat TotalEcoEnergy Net-Zero
 
Ventilair Uniflexplus FR
Ventilair Uniflexplus FRVentilair Uniflexplus FR
Ventilair Uniflexplus FR
 
Kingspan Unidek - Brochure Unidek Aero Belgique 09 2015
Kingspan Unidek - Brochure Unidek Aero Belgique 09 2015Kingspan Unidek - Brochure Unidek Aero Belgique 09 2015
Kingspan Unidek - Brochure Unidek Aero Belgique 09 2015
 
U-Kon Systems FR ENG Catalog
U-Kon Systems FR ENG CatalogU-Kon Systems FR ENG Catalog
U-Kon Systems FR ENG Catalog
 
Catalogue Aspirateur centralisé Electrolux
Catalogue Aspirateur centralisé ElectroluxCatalogue Aspirateur centralisé Electrolux
Catalogue Aspirateur centralisé Electrolux
 
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort 2018
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort 2018Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort 2018
Kingspan Unidek - Brochure technique unidek aero confort 2018
 
Kingspan Unidek - Brochure technique Unidek Aero Confort
Kingspan Unidek - Brochure technique Unidek Aero ConfortKingspan Unidek - Brochure technique Unidek Aero Confort
Kingspan Unidek - Brochure technique Unidek Aero Confort
 
TOITURE TERRASSE SUR SUPPORT BOIS
TOITURE TERRASSE SUR SUPPORT BOISTOITURE TERRASSE SUR SUPPORT BOIS
TOITURE TERRASSE SUR SUPPORT BOIS
 
Toiture terrasse chaude et végétalisation - CNDB & CODFAB
Toiture terrasse chaude et végétalisation - CNDB & CODFABToiture terrasse chaude et végétalisation - CNDB & CODFAB
Toiture terrasse chaude et végétalisation - CNDB & CODFAB
 
H3 2
H3 2H3 2
H3 2
 
securite dans les activites de labiratoir 2
securite dans les activites de labiratoir 2securite dans les activites de labiratoir 2
securite dans les activites de labiratoir 2
 
Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
Vues du zinc n° 34 - Juin 2008Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
Vues du zinc n° 34 - Juin 2008
 
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
Safetyline JX Brochure/PUIGMETAL®
 
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
Noteal VY Brochure/PUIGMETAL®
 
Schindler 3000 FR
Schindler 3000 FRSchindler 3000 FR
Schindler 3000 FR
 
Systèmes de ventilation de confort - Denis Jahn
Systèmes de ventilation de confort - Denis JahnSystèmes de ventilation de confort - Denis Jahn
Systèmes de ventilation de confort - Denis Jahn
 
MIX s.r.l. pinch valves
MIX s.r.l. pinch valvesMIX s.r.l. pinch valves
MIX s.r.l. pinch valves
 

Plus de Architectura

Rockfon Reference
Rockfon ReferenceRockfon Reference
Rockfon Reference
Architectura
 
Foamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FRFoamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FR
Architectura
 
Foamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NLFoamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NL
Architectura
 
Exemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités LoxoneExemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités Loxone
Architectura
 
Loxone presentation
Loxone presentationLoxone presentation
Loxone presentation
Architectura
 
Loxone Presentatie
Loxone PresentatieLoxone Presentatie
Loxone Presentatie
Architectura
 
Slim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met LoxoneSlim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met Loxone
Architectura
 
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossingLoxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Architectura
 
Loxone Productencatalogus
Loxone ProductencatalogusLoxone Productencatalogus
Loxone Productencatalogus
Architectura
 
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en BoisMeisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Architectura
 
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloerMeisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Architectura
 
Cedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations ArdoisesCedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations Ardoises
Architectura
 
Cedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations LeienCedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations Leien
Architectura
 
Cedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FRCedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FR
Architectura
 
Cedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NLCedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NLZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NLZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FRZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NLZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FRZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
Architectura
 

Plus de Architectura (20)

Rockfon Reference
Rockfon ReferenceRockfon Reference
Rockfon Reference
 
Foamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FRFoamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FR
 
Foamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NLFoamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NL
 
Exemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités LoxoneExemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités Loxone
 
Loxone presentation
Loxone presentationLoxone presentation
Loxone presentation
 
Loxone Presentatie
Loxone PresentatieLoxone Presentatie
Loxone Presentatie
 
Slim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met LoxoneSlim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met Loxone
 
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossingLoxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
 
Loxone Productencatalogus
Loxone ProductencatalogusLoxone Productencatalogus
Loxone Productencatalogus
 
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en BoisMeisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
 
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloerMeisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloer
 
Cedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations ArdoisesCedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations Ardoises
 
Cedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations LeienCedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations Leien
 
Cedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FRCedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FR
 
Cedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NLCedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NLZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NLZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FRZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NLZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FRZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
 

Ventilair - Brochure uniflexplus+

 • 2. The Original De plus+punten Begin 2008 ontwikkelde Ventilair Group een compacte en eenvoudige manier om ventilatielucht te verdelen. Terwijl klassieke metalen luchtkanalen veel plaats innemen en arbeidsintensief zijn biedt ons Universeel en Flexibel luchtverdeelsysteem tal van Pluspunten. Het is het eerste luchtverdeelsysteem op de markt dat compactheid, installatiegemak en tijdswinst met uitstekende prestaties combineert. Uniflexplus+, The Original. Uniflexplus+ is een plaatsbesparend luchtverdeelsysteem voor mechanische ventilatie en wordt gebruikt voor verwerking in de vloer of plafond bij woningbouw, appartementsbouw en diverse projecten. Het luchtverdeelsysteem is geschikt voor zowel ventilatiesysteem C als D en bestaat in diverse uitvoeringen: Uniflexplus+ 69 mm voor betonstort, diameter 90 mm voor bijvoorbeeld houtskeletbouw en Uniflexplus+ vlak voor renovatieprojecten. • Uniek kliksysteem met ingewerkte dichtingen: Uniflexplus+ is eenvoudig te installeren dankzij het klik & klaar principe; • Uniflexplus+ scoort beter dan luchtdichtheidsklasse D en biedt de beste garantie op het behalen van de luchtvolumes; • Eén systeem voor zowel betonstort, dekvloeren en opbouw; • Flexibiliteit: tijdens de installatie speelt de installateur flexibel in op onvoorziene omstandigheden op de werf; • Afgeronde vormen voor eenvoudige reiniging van het systeem, weinig weerstand, verbruik en geluid; • Minimum aantal componenten: Uniflexplus+ is plaatsbesparend en bestaat slechts uit een aantal componenten; • Compact: betonijzer bij betonstort hoeft niet meer kapot en dekvloeren blijven laag, terwijl u een stevige constructie behoudt; • Antistatisch en antibacterieel: Uniflexplus+ voorkomt stofophoping en verhindert bacteriegroei; • Tijdswinst: de installatie neemt 50% minder tijd in beslag met Uniflexplus+. De vraag is dus eerder:“waarom niet kiezen voor Uniflexplus+?” Pour en savoir plus sur Uniflexplus+, visitez notre site web www.ventilairgroup.be. Kom meer te weten over Uniflexplus+ op onze website www.ventilairgroup.be. Les points plus+ Début 2008, Ventilair Group a mis au point un moyen compact et simple de distribuer l'air de ventilation. Alors que les conduits d'air métalliques classiques occupent beaucoup d'espace et demandent beaucoup de travail, notre système de distribution d'air Universel et Flexible présente de nombreux avantages. Il s'agit du premier système de distribution d'air sur le marché qui combine compacité, facilité d'installation et gain de temps avec d'excellentes performances. Uniflexplus+, L'Original. Uniflexplus+ est un système de distribution d'air peu encombrant pour la ventilation mécanique et est utilisé pour une installation au sol ou au plafonddansleslogements,lesimmeublesd'habitationetdiversprojets. Le système de distribution d'air est adapté aux systèmes de ventilation C et D et est disponible en plusieurs modèles : Uniflexplus+ 69 mm pour le béton coulé, diamètre 90 mm pour la construction à ossature bois par exemple et Uniflexplus+ plat pour les projets de rénovation. • Système de clic unique avec joints intégrés : Uniflexplus+ est facile à installer grâce au principe du "click-and-go" ; • Uniflexplus+ obtient un score supérieur à la classe d'étanchéité à l'air D et offre la meilleure garantie d'atteindre les volumes d'air ; • Un seul système pour le coulage du béton, la chape et la structure ; • Flexibilité : pendant l'installation, l'installateur peut réagir avec souplesse aux circonstances imprévues sur le chantier ; • Formes arrondies pour un nettoyage facile du système, faible résistance, consommation et bruit ; • Nombre minimum de composants : Uniflexplus+ est peu encombrant et se compose de quelques éléments seulement ; • Compact : lors du coulage du béton, il n'est plus nécessaire de casser les armatures et les chapes restent basses, tout en conservant une construction robuste ; • Antistatique et antibactérien : Uniflexplus+ empêche l'accumulation de poussière et prévient la croissance bactérienne ; • Gain de temps : l'installation prend 50% de temps en moins avec Uniflexplus+. La question est donc plutôt : "pourquoi ne pas choisir Uniflexplus+ ?". powered by VENTILAIR GROUP Breathe with us www.ventilairgroup.be VENTILAIR GROUP Breathe with us 2 3
 • 3. Een totaaloplossing | Une solution complète Een performant ventilatiesysteem berust in grote mate op de installatiekwaliteit van de lucht- kanalen. Een kwalitatief luchtverdeelsysteem zorgt er namelijk voor dat het juiste luchtvolume de ruimte bereikt, bij een lage luchtweerstand, een laag verbruik van de ventilator en een comfortabel geluidsniveau. Uniflexplus+ is een flexibel luchtverdeelsysteem voor ventilatie systeem C of D dat gemak biedt voor de installateur. Het verdeelsysteem verdeelt de lucht d.m.v. één of meerdere ver- deelcollectoren van en naar de eindcollectoren per ruimte. Flexibele luchtkanalen met gladde binnenzijde zorgen voor het transport van lucht tussen de collectoren. De eindcollectoren worden afgewerkt met een rooster of luchtventiel in de ruimte. Uniflexplus+ bestaat in meerdere uitvoeringen 69, 90 en vlak en biedt de installateur flexibili- teit, installatiegemak en tijdswinst. Un système de ventilation performant repose en grande partie sur la qualité de l'installation des conduits d'air. Un système de distribution d'air de haute qualité garantit que le bon volume d'air atteint la pièce, avec une faible résistance à l'air, une faible consommation du ventilateur et un niveau sonore confortable. Uniflexplus+ est un système de distribution d'air flexible pour le système de ventilation C ou D qui offre une grande commodité à l'installateur. Le système de distribution distribue l'air au moyen d'un ou de plusieurs collecteurs de distribution vers et depuis les collecteurs finaux par pièce. Des conduits d'air flexibles avec des surfaces intérieures lisses transportent l'air entre les collecteurs. Les collecteurs terminaux sont finalisés par une grille ou une vanne d'air dans la pièce. Uniflexplus+ existe en plusieurs versions 69, 90 et plate et offre à l'installateur flexibilité, facilité d'installation et gain de temps. Uniflexplus+ 69 Flexibel luchtkanaal | Gaine flexible Uniflexplus+ RV Regelbaar ventiel | Bouche réglable Uniflexplus+ VCHL Ventielcollector | Collecteur pour bouche WTW-unit Ventilatie-unit | Unité de ventilation www.ventilairgroup.be VENTILAIR GROUP Breathe with us 4 5
 • 4. Onze kwaliteitsgarantie | Notre garantie de qualité De originele kwaliteit van Uniflexplus+ merk je vanaf de installatie. Bij Uniflexplus+ staan kwaliteit en installatiegemak voorop. De componenten worden uitvoerig getest op basis van de recentste Europese norm DIN EN 17192 en de producten ondergaan periodieke kwaliteitscontroles om die kwaliteit te waarborgen. De kwaliteit van het Uniflexplus+ luchtverdeelsys- teem worden o.a. beoordeeld volgens deze parameters: Luchtdicht: op deze parameter scoort iedere Uniflexplus+ uit- voering minimum luchtdichtheidsklasse D, voor Uniflexplus+ 69 is dat zelfs ATC-1. Er gaat dus geen lucht verloren bij de ver- deling, wat de installatiekwaliteit ten goede komt. Belangrijk is hier dat steeds met het afkortmes wordt gewerkt om slechte snedes te voorkomen. Lage weerstand en geluid: De luchtweerstand wordt getest in een erkend laboratorium in meerdere representatieve installa- ties. Van quasi alle componenten en in verschillende configu- raties werden de opvoerhoogtes gemeten. Dankzij de gladde binnenzijde van het luchtkanaal en de verdelers heeft de instal- lateur meer garantie op het behalen van het benodigde lucht- volume. Hygiënisch: Om het ventilatiesysteem gezond te houden wor- den in het materiaal antibacteriële en antistatische additieven gebruikt. Natuurlijke zilverionen voorkomen groei van bacteri- ën, terwijl anti-staticum zorgt voor minder vuilafzetting op de binnenwand van de slang. Beide additieven zijn gekeurd in laboratoria en staan op de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen binnen de EU. Stevig en toch flexibel: De ringstijfheid beschrijft hoeveel exter- ne druk op het kanaal mag komen om vervorming (max. 3%) te vermijden. Uniflexplus+ is geschikt voor verwerking in om het even welke bouwlaag, zoals betonstort, dekvloeren, in opbouw, … en is intrapveilig. De treksterkte geeft een indruk hoeveel druk er op de aanslui- ting van het luchtkanaal met het klikdeel van collector mag ko- men zonder de stevigheid en luchtdichtheid te verliezen. Brandweerstand klasse E: in welke mate draagt het materiaal toe tot de ontwikkeling van brand. Servicetemperatuur: Uniflexplus+ kan worden opgeslagen tot temperaturen van -20°C tot 60°C zonder dat vervorming ont- staat. La qualité originale d'Uniflexplus+ est perceptible dès l'instal- lation. Chez Uniflexplus+, la qualité et la facilité d'installation sont pri- mordiales. Les composants sont testés de manière approfondie conformément à la dernière norme européenne DIN EN 17192 et les produits sont soumis à des contrôles de qualité périodi- ques. La qualité du système de distribution d'air Uniflexplus+ est évaluée, entre autres, en fonction des paramètres suivants Etanchéité à l'air : les gaines Uniflexplus+ obtiennent au moins la classe d'étanchéité à l'air D pour ce paramètre, et même ATC- 1 pour Uniflexplus+ 69. Ainsi, il n'y a pas de perte d'air lors de la distribution, ce qui améliore la qualité de l'installation. Il est im- portant de toujours travailler avec le coupe-tuyau Uniflexplus+ pour éviter les mauvaises coupes. Faible résistance et bruit : la résistance à l'air est testée dans un laboratoire accrédité sur plusieurs installations représenta- tives. Les hauteurs de décharge de presque tous les compo- sants et dans diverses configurations ont été mesurées. Grâce à la surface intérieure lisse du conduit d'air et des distributeurs, l'installateur a une meilleure garantie d'obtenir le volume d'air requis. Hygiénique : pour que le système de ventilation reste sain, des additifs antibactériens et antistatiques sont utilisés dans le ma- tériau. Les ions d'argent naturels empêchent le développement des bactéries, tandis que l'antistatique réduit les dépôts de sale- té sur la paroi interne du tuyau. Ces deux additifs ont été testés en laboratoire et figurent sur la liste des substances actives ap- prouvées dans l'UE. Robuste et flexible à la fois : la rigidité de l'anneau décrit la quantité de pression externe autorisée à agir sur la gaine pour éviter toute déformation (3% maximum). Uniflexplus+ peut être utilisé dans toutes les couches de construction, telles que les coffrages en béton, les chapes, les sous-constructions, etc. La résistance à la traction donne une indication de la pression que peut subir la connexion entre le conduit d'air et la partie cliqua- ble du collecteur sans perdre sa solidité et son étanchéité à l'air. Résistance au feu classe E : dans quelle mesure le matériau con- tribue-t-il au développement du feu. Température de service : Uniflexplus+ peut être stocké à des températures allant de -20°C à 60°C sans déformation. www.ventilairgroup.be VENTILAIR GROUP Breathe with us 6 7
 • 5. 69, 90 & vlak | 69, 90 & plat Als ontwerper van dit uitzonderlijke systeem houden we altijd een oog op de toekomst. Om futureproof te zijn denken we aan de evo- lutie naar lagere luchtsnelheden, lagere weerstand, behalen van debieten, maar tegelijkertijd aan het behoud van flexibiliteit en installatiegemak. 63 blijkt soms net te klein, 75 is naar installatie toe dan weer te groot. Onze ingenieurs en product managers zochten naar de perfecte balans tussen prestaties en afmeting, en vonden het perfecte huwelijk in de nieuwe diameter: 69 mm. Uniflexplus+ 69 biedt alle voordelen van 63 en 75 in een slang. De nieuwe 69 variant is enerzijds geschikt voor de compacte vloerop- bouw in de uitvullaag, de dekvloer en om door de tralieliggers te passen, en de mogelijkheid om te kruisen met andere leidingen binnen een compacte vloeropbouw. Anderzijds behaalt een lagere luchtweerstand voor een betere garantie op het correct meten van de benodigde ventilatiedebieten binnen het prestatieverslag met een beter akoestisch comfort. Met Uniflexplus+ 69, 90 en vlak bieden we een oplossing voor elk project. Vlak voor renovatie waar ruimtebesparing vaak de moeilijk- ste uitdaging is. 90 voor houtskeletbouw of andere projecten waar plaats minder van belang is en nog lagere weerstanden beoogd worden. En tant que concepteur de ce système exceptionnel, nous gardons toujours un œil sur l'avenir. Pour être à l'épreuve du temps, nous pensons à l'évolution vers des vitesses d'air plus faibles, des résistances plus faibles et atteindre les débits, tout en conservant la flexibilité et la facilité d'installation. Le 63 est parfois trop petit, le 75 trop grand pour l'installation. Nos ingénieurs et chefs de produit ont recherché l'équilibre parfait entre performances et taille, et l'ont trouvé dans le nouveau diamètre : 69 mm. Uniflexplus+ 69 offre tous les avantages du 63 et du 75 en un seul tuyau. D'une part, la nouvelle variante 69 est adaptée à la construction de planchers compacts dans la couche de remplissage, la chape et pour passer à travers les poutrelles. D'autre part, une résistance à l'air plus faible garantit la mesure correcte des débits de ventilation requis dans le rapport de performance avec un meilleur confort acoustique. Avec Uniflexplus+ 69, 90 et plat, nous offrons une solution pour chaque projet. Plat pour les rénovations où le gain d'espace est souvent le défi le plus difficile à relever. 90 pour les constructions à ossature bois ou d'autres projets où l'espace est moins important et où des résistances encore plus faibles sont souhaitées. Het assortiment | L'assortiment Retrouvez toute la gamme sur notre site web www.ventilairgroup.be. Vind het volledige assortiment terug op onze website www.ventilairgroup.be. Uniflexplus+ rond, een selectie | Uniflexplus+ rond, une sélection Flexibel luchtkanaal | Gaine flexible FS 69 FS 90 Kleine verdeelcollector | Subcollecteur TVGS Grote verdeelcollector | Collecteur principal TVG UNFD(D/S) Ventielcollector | Collecteur pour bouche VCHL Afkortmes | Coupe-tuyau AKM Flexibel luchtkanaal | Gaine flexible FVS Ventielcollector | Collecteur pour bouche VCH/K Verdeelcollector | Collecteur manchon TVG Uniflexplus+ vlak, een selectie | Uniflexplus+ plat, une sélection www.ventilairgroup.be VENTILAIR GROUP Breathe with us 8 9
 • 6. Uniflexplus+ Flexibel, plaatsbesparend en eenvoudig te installeren Flexible, peu encombrant et facile à installer Uniflexplus+ 69 leent zich voor een compacte vloeropbouw voor de verdeling van lucht aan lage lucht- snelheid. Een installatie rekent eenvoudig met 25m³h per luchtkanaal bij een luchtsnelheid van 2.5 meter per seconde met beperkte weerstand en stromingsgeluid. Uniflexplus+ 69 se prête à une construction compacte au sol pour la distribution d'air à faible vitesse. Une installation calcule facilement 25m³h par conduit d'air à une vitesse d'air de 2,5 mètres par seconde avec une résistance et un bruit d'écoulement limités. Afwerkingslaag Couche de finition Chape Vloerverwarming Chauffage par sol PE folie Feuille de PE Isolatiemateriaal Matériau d'isolation Isolerende chape met voorzieningen Chape isolante avec provisions Fundering Fondation PE folie Feuille de PE www.ventilairgroup.be VENTILAIR GROUP Breathe with us 10 11
 • 7. Toepassingen | Applications Ons luchtverdeelsysteem Uniflexplus+ is geschikt voor in betonstort, in dekvloeren of in opbouw zoals bijvoorbeeld in plafonds. Notre système de distribution d’air Uniflexplus+ peut être utilisé dans la coulée de béton, dans les chapes ou comme système de montage en surface, par exemple dans les plafonds. In het beton | Dans le béton In de dekvloer of isolatie | Dans la chape ou l’isolation In een verlaagd plafond | Dans le faux-plafond In een gipswand of stenen muur | Dans les cloisons ou le mur de briques Hout | Bois Steem plafond | Faux-plafond Plafond Isolatie | Isolation Gipsplaat | Placoplâtre Vloer | Sol n | Béton Afwerklaag sm eervloer B , eto , chape Steen | Brique Trillingsdem pende laag | Couche d’isolation phonique | Couche de finitions Breedplaatvloer | Prédalles Ø 125 mm - 160 mm - 180 mm Isocomplus+ luchtkanalen | Isocomplus+ conduits d’air UNFDD / UNFDS met ingebouwde geluiddemper | UNFDD / UNFDS avec silencieux intégré Speciale toepassingen | Applications spécialisées De UNFDD en UNFDS zijn geluiddempende verdelers. Op de verdeler worden Uniflexplus+ slangen aangesloten naar de ventielcollectoren per ruimte. Dankzij het geluidsabsorberende materiaal en de toepassing van reflectietechniek zorgen deze verdelers voor een optimale demping van het geluid. De verdeler kan zowel aan de wand als tegen het plafond gemonteerd worden. L’UNFDD et l’UNFDS sont des distributeurs insonorisants. Les flexibles Uniflexplus+ sont raccordés aux collecteurs de vannes par pièce sur le distributeur. Grâce au matériau insonorisant et à l’utilisation de la technologie de réflexion, ces distributeurs assurent une atténuation acoustique optimale. Le distributeur peut être monté au mur ou au plafond. Isocomplus+ staat voor een assortiment aan geïsoleerde luchtkanalen, bochten en muur- en dakdoorvoeren. Die worden onder meer gebruikt bij een installatie met warmteterugwinning (WTW). De speciale samenstelling zorgt zowel voor akoestische als thermische isolatie. Isocomplus+ représente une gamme de tubes, coudes et raccords isolés. Ceux-ci peuvent être utilisés, entre autre, dans une installation de récupération de chaleur. La composition spéciale assure l’isolation acoustique et thermique. Stijgkokers | Isocomplus+ conduits d’air Uniflexplus+ kan je ook gebruiken in combinatie met stijgkokers. Uniflexplus+ peut également être utilisé en combinaison avec des colonnes montantes. Rechthoekig instortkanaal 220 x 80 mm Canal rectangulaire galvanisé 220 x 80 mm Subverdeelbox Subcollecteur Hoofdverdeelbox Collecteur principal www.ventilairgroup.be VENTILAIR GROUP Breathe with us 12 13
 • 8. Technische gegevens Données techniques Levering Afmeting luchtkanaal Hoogte collectoren Aanbevolen debiet per ventiel Aanbevolen luchtvolume per luchtkanaal Luchtdichtheidsklasse Service temperatuur Brandklasse Ringstijfheid Rol/rouleau 50m Ø 69mm 80mm 75m³h 25m³h (bij/à 2.5m/s) ATC-1 (EN17192) -20°C tot/jusqu'à +60°C E volgens/selon DIN EN 13501-1 9.3kN (ISO 9969), 116N (EN17192, max. 3%) Afmetingen | Dimensions Drukverliezen | Pertes de pression Livraison Dimensions du conduit d'air Hauteur du collecteur Débit recommandé par vanne Volume d'air recommandé par conduit d'air Classe d'étanchéité à l'air Température de service Classe de feu Rigidité de l'anneau • Betere garantie op luchtdebieten aan een lage luchtsnelheid • Rekenen in veelvouden van 25m³h bij een lage luchtsnelheid van 2.5 m/s • Uniek en stevig kliksysteem met luchtdichtheidsklasse ATC-1 (EN ISO 17192, beter dan klasse D) • 2-laagse binnenmantel uit fysiologisch en toxicologisch onscha- delijk PE • Hygiënisch dankzij antistatische en antibacteriële additieven • Flexibel luchtkanaal met meteraanduiding voor snelle handeling bij installatie • Compacte inbouwhoogte en geschikt voor zowel betonstort en dekvloeren • Eenvoudig te snijden dankzij het nieuwe Uniflexplus+ afkortmes • Getest volgens de norm EN ISO 17192 in onafhankelijke labora- toria 0 1 2 3 4 5 6 20 25 30 35 40 Drukverschil | différence de pression [Pa] / m Luchtdebiet | débit d’air [m³/h] 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Luchtsnelheid | vitesse d’air [m/s] 0 1 2 3 4 5 6 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Drukverschil | différence de pression [Pa] Luchtdebiet | débit d’air [m³/h] 1 luchtkanaal | 1 conduit d'air 2 luchtkanalen | 2 conduits d'air 3 luchtkanalen | 3 conduits d'air 0 5 10 15 20 25 30 35 75 125 175 225 275 325 375 425 475 Drukverschil | différence de pression [Pa] Luchtdebiet| débit d’air [m³/h] 4 luchtkanalen | 4 conduits d’air 8 luchtkanalen | 8 conduits d’air 12 luchtkanalen | 12 conduits d’air Ø69 Ø+-59 50m Subverdeelbox Subcollecteur Hoofdverdeelbox Collecteur principal Ventielcollector Collecteur pour bouche Luchtkanaal Conduit d'air Ø125 / Ø160 / Ø180 80 45 Ø116 Ø125 79 16 Ø131 250 Ø124 Ø78 Ø90 9 50 Eigenschappen | Caractéristiques • Meilleure garantie des débits d'air à faible vitesse d'air • Calculer en multiples de 25m³h à une faible vitesse d'air de 2,5 m/s • Système de clic unique et robuste avec une classe d'étanchéité à l'air ATC-1 (EN ISO 17192, meilleure que la classe D). • Enveloppe intérieure à deux couches en PE inoffensif sur le plan physiologique et toxicologique. • Hygiénique grâce aux additifs antistatiques et antibactériens • Conduit d'air flexible avec marquage du compteur pour une manipulation rapide lors de l'installation • Hauteur d'installation compacte et convient aussi bien au béton coulé qu'aux chapes. • Coupe facile grâce au nouveau coupe-tuyau Uniflexplus+. • Testé selon la norme EN ISO 17192 dans des laboratoires in- dépendants Uniflexplus+ 69 leent zich voor een compacte vloeropbouw voor de verdeling van lucht aan lage luchtsnelheid. Een installatie rekent eenvoudig met 25m³h per luchtkanaal bij een luchtsnelheid van 2.5 meter per seconde met lage weerstand en laag stromingsgeluid. De unieke diameter 69 mm geeft de installateur een grote flexibiliteit bij installatie en een goeie garantie op het behalen van het beno- digde luchtvolume. Uniflexplus+ 69 se prête à une construction compacte au sol pour la distribution d'air à faible vitesse. Une installation calcule facilement 25m³h par conduit d'air à une vitesse d'air de 2,5 mètres par seconde avec une faible résistance et un faible bruit d'écoulement. Le diamè- tre unique de 69 mm donne à l'installateur une grande flexibilité dans l'installation et une bonne garantie d'obtenir le volume d'air requis. 0 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 700 Drukverschil | différence de pression [Pa] Luchtdebiet | débit d’air [m³/h] 6 luchtkanalen | 6 conduits d’air 9 luchtkanalen | 9 conduits d’air 12 luchtkanalen | 12 conduits d’air 18 luchtkanalen | 18 conduits d’air www.ventilairgroup.be VENTILAIR GROUP Breathe with us 14 15
 • 9. Technische gegevens Données techniques Levering Afmeting luchtkanaal Hoogte collectoren Aanbevolen debiet per ventiel Aanbevolen luchtvolume per kanaal Luchtdichtheidsklasse Service temperatuur Brandklasse Ringstijfheid Rol/rouleau 50m Ø 90mm 110mm 75m³h 51m³h D -20°C tot/jusqu'à +60°C > 8kN volgens/selon ISO 99699 E volgens/selon DIN EN 13501-1 Livraison Dimensions du conduit d'air Hauteur du collecteur Débit recommandé par vanne Volume d'air recommandé par conduit d'air Classe d'étanchéité à l'air Température de service Classe de feu Rigidité de l'anneau Ø78 Ø90 9 50 Drukverliezen | Pertes de pression 0 2 4 6 8 10 12 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Y [Pa/m] X [m³/h] Toevoer 90mm | Pulsion 90mm Afvoer 90mm | Extraction 90mm Y [Pa] X [m³/h] Toevoer 90mm | Pulsion 90mm Afvoer 90mm | Extraction 90mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 20 40 60 80 100 120 Toevoer 2x90mm | Pulsion 2x90mm Afvoer 2x90mm | Extraction 2x90mm Y [Pa] X [m³/h] Toevoer 90mm | Pulsion 90mm Afvoer 90mm | Extraction 90mm Toevoer 2x90mm | Pulsion 2x90mm Afvoer 2x90mm | Extraction 2x90mm 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 Subverdeelbox Subcollecteur Hoofdverdeelbox Subcollecteur Ventielcollector Subcollecteur Luchtkanaal Conduit d'air Ø116 Ø125 79 16 Ø131 250 Ø124 Ø78 Ø90 9 50 90 • Uniek kliksysteem voor een Luchtdichtheidsklasse D volgens EN12237, EN1507 en Luka D. • Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE, zonder gerecycle- de toevoegingen en geurvrij • Hygiënisch dankzij antistatische en antibacteriële additieven • Verkrijgbaar in 1 x Ø90mm en 2 x Ø90mm • Beperkt aantal componenten • Eenvoudige reiniging en minder weerstand door afgeronde vormen • Eenvoudig te snijden dankzij het Uniflexplus+ afkortmes Eigenschappen | Caractéristiques • Système de clic unique pour une classe d'étanchéité à l'air D selon EN12237, EN1507 et Luka D. • PE physiologiquement et toxicologiquement inoffensif, sans additifs recyclés et inodore. • Hygiénique grâce aux additifs antistatiques et antibactériens • Disponible en 1 x Ø90mm et 2 x Ø90mm • Nombre limité de composants • Facile à nettoyer et moins de résistance grâce aux formes arron- dies • Facile à couper grâce au coupe-tuyau Uniflexplus+. Uniflexplus+ 90 is een flexibel luchtgeleidingssysteem voor venti- latie en is geschikt voor verwerking in de vloer of beton, of beves- tiging in of aan het plafond. Ideaal voor bijvoorbeeld houtskelet- bouw. Het systeem bestaat uit verdeel- en eindcollectoren met 1 of 2 luchtkanaal aansluitingen per klikdeel. De luchtvolumes per leiding Ø90mm bedragen 51m³h. De luchtkanalen hebben een gladde bin- nenzijde voor de verdeling van lucht bij een lage luchtweerstand. Uniflexplus+ 90 est un système flexible de guidage de l'air de venti- lation qui convient pour une installation dans le sol ou le béton, ou pour un montage dans ou sur le plafond. Idéal pour les construc- tions à ossature bois, par exemple. Le système se compose de col- lecteurs et de panneaux d'extrémité avec 1 ou 2 raccords de cond- uits d'air par panneau. Le volume d'air par conduit Ø90mm est de 51m³h. Les conduits d'air ont un intérieur lisse pour la distribution de l'air avec une faible résistance à l'air. Afmetingen | Dimensions Y [Pa] X [m³/h] Toevoer 90mm | Pulsion 90mm Afvoer 90mm | Extraction 90mm 0 10 20 30 40 50 60 70 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Toevoer 2x90mm | Pulsion 2x90mm Afvoer 2x90mm | Extraction 2x90mm www.ventilairgroup.be VENTILAIR GROUP Breathe with us 16 17
 • 10. Technische gegevens Données techniques Levering Afmeting luchtkanaal Hoogte collectoren Aanbevolen debiet per ventiel Aanbevolen luchtsnelheid Service temperatuur Brandklasse Rol/rouleau 20m 132 x 52mm 52mm 75m³h 3 m/s -20°C tot/jusqu'à +60°C E volgens/selon DIN EN 13501-1 Livraison Dimensions du conduit d'air Hauteur du collecteur Débit recommandé par vanne Volume d'air recommandé par conduit d'air Température de service Classe de feu L=20m 6 52 133 Vlak Plat • Uniek kliksysteem: snel te installeren en dus tijdbesparend. • Geringe hoogte: de slang als de verdelers hebben een hoogte van slechts 52mm; • Flexibel om tijdens de installatie in te spelen op onvoorziene omstandigheden; • Weinig componenten: de kans op het vergeten van onderdelen is gering; • Antistatisch en antibacterieel voor een schone, gezonde lucht. Eigenschappen | Caractéristiques • Système de clic unique : installation rapide et donc gain de temps; • Faible hauteur : le tuyau ainsi que les collecteurs ont une hauteur de seulement 52 mm; • Flexibilité pour répondre aux imprévus pendant l'installation; • Peu de composants : le risque d'oublier des pièces est faible; • Antistatique et antibactérien pour un air propre et sain. Uniflexplus+ vlak is ontworpen voor een snelle en compacte ven- tilatie installatie bij renovatie. Dankzij de vlakke luchtkanalen en bijhorende componenten met lage inbouwhoogte is dit systeem ideaal waar geen plaats is voor ronde luchtkanalen. De kanalen zijn geschikt voor wanden, verlaagde plafonds of in de dekvloer waar een lage inbouwhoogte vereist is. Uniflexplus+ plat est conçu pour une installation de ventilation ra- pide et compacte lors d'une rénovation. Grâce aux conduits d'air plats et aux composants associés à faible hauteur d'installation, ce système est idéal lorsqu'il n'y a pas de place pour des conduits d'air ronds. Les gaines conviennent pour les murs, les plafonds suspen- dus ou dans la chape lorsqu'une faible hauteur d'installation est requise. Afmetingen | Dimensions Drukverliezen | Pertes de pression 0 2 4 6 8 10 12 14 16 30 40 50 60 70 80 X [m³/h] Y [Pa/m] Toevoer | Pulsion Afvoer | Extraction Y [Pa/m] 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 50 100 150 200 250 300 350 400 X [m³/h] Hoofdverdeelbox afvoer Collecteur principal extraction Hoofdverdeelbox toevoer Collecteur principal pulsion Luchtkanaal Subcollecteur Ø78 Ø90 9 50 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 50 100 150 200 250 300 350 400 X [m³/h] Y [Pa/m] www.ventilairgroup.be VENTILAIR GROUP Breathe with us 18 19
 • 11. Voor digitale ontwerpen met Uniflexplus+ zijn digitale BIM en CAD-objecten beschikbaar. Download de objectenbibliotheek op MEPcontent.com of download DWG- of VISIO objecten op www.ventilairgroup.be. Verder kan u bij ons ook steeds al benodigde bestekteksten terugvinden of opvragen. Pour la conception numérique avec Uniflexplus+, des objets numériques BIM et CAD sont disponibles. Téléchargez la bi- bliothèque d'objets sur MEPcontent.com ou téléchargez les objets DWG ou VISIO sur www.ventilairgroup.be. En outre, vous pouvez toujours trouver ou demander les textes de spécification requis. Technische ondersteuning | Soutien technique Voor installateurs | Pour installateurs Onze installateurs ondersteunen wij graag bij het hele traject. Van Ventilair+ opleidingen over offerteservice en digitale tekenin- gen in Visio tot ondersteuning op de werf. Je kan op ons rekenen. Nous sommes heureux de soutenir nos installateurs tout au long du processus. Des cours de formation Ventilair+ au service de devis et aux dessins numériques en Visio, en passant par l'assistance sur site. Vous pouvez compter sur nous. Op onze website bieden wij tal van tools om jou te ondersteunen en jouw werk makkelijker te maken. Op onze downloads pagina vind je een- voudig al onze brochures, bestekteksten en catalogi terug. Daarnaast kan je op onze website ook onze webinars raadplegen of online rekentools terugvinden. Wil je ook snel prijsinformatie terugvinden? Vraag dan een login aan en krijg bij elk product onmiddellijk de brutoprijzen te zien. Sur notre site web, nous proposons de nombreux outils pour vous soutenir et faciliter votre travail. Sur notre page de téléchar- gements, vous trouverez facilement toutes nos brochures, spécifications et catalogues. Vous pouvez également consulter nos webinaires ou trouver des outils de calcul en ligne sur notre site web. Vous voulez également trouver rapidement des informations sur les prix ? Demandez alors une connexion et voyez immédiatement les prix bruts de chaque produit. Voor architecten | Pour architectes www.ventilairgroup.be VENTILAIR GROUP Breathe with us 20 21
 • 12. Project in de kijker | Projet à l'honneur Nieuwbouwproject Mondriaan | Projet Mondriaan Met veel aandacht voor veiligheid, gebruiksfaciliteiten, privacy en comfort, biedt residentie ‘Mondriaan’een antwoord op de groeiende vraag naar residentiële woonlocaties op topni- veau. Hier werd maar liefst 1556 meter Uniflexplus+69 geinstalleerd. De luchtkanalen wer- den ingestort in het beton, zo kan de installateur alle locaties bereiken en de eindgebruiker visueel en technisch alle comfort aanbieden. Voor dit tweeledig appartementencomplex met 41 appartementen werd ge- kozen voor een ventilatiesysteem D, waarop de Uniflexplus+ kanalen worden aangesloten om te voldoen aan de noden van de inwoners en de EPB eisen. En accordant une grande attention à la sécurité, aux facilités d'utilisation, à l'intimité et au confort, la résidence "Mondriaan" répond à la demande croissante de lieux résidentiels de haut niveau. Ici, pas moins de 1556 mètres d'Uniflexplus+69 à été installé. Les conduits d'air ont été coulés dans le béton, permettant à l'installateur d'atteindre tous les emplacements et d'offrir à l'utilisateur final tout le confort visuel et technique. Pour cet immeuble de deux étages comprenant 41 appartements, un sys- tème de ventilation D a été choisi, auquel les gaines Uniflexplus+ ont été raccordées pour répondre aux besoins des résidents et aux exigences de l'EPB. Bouwheer: Rietveld projects Architect: CAAN architecten Installateur: Techbox - Masters in installation "Le système de distribution d'air Uniflexplus+69 nous permet d'atteindre des débits encore plus élevés avec une contre-pression plus faible. Cela signifie des distances d'installation plus longues, une consommation élec- trique moindre et un climat intérieur encore meilleur". “Door het Uniflexplus+69 luchtverdeelsysteem kunnen we nog hogere debieten halen aan een mindere te- gendruk. Dit wil zeggen: langere installatieafstanden, minder elektrisch verbruik en het binnenklimaat zal nog beter worden verzorgd” www.ventilairgroup.be VENTILAIR GROUP Breathe with us 22 23
 • 13. Ventilair Group Belgium Pieter Verhaeghestraat 8 8520 Kuurne Tel. +32 (0)56 36 21 20 be@ventilairgroup.com www.ventilairgroup.be Al onze brochures worden gedrukt op gerecycleerd papier. - Toutes nos brochures sont imprimées sur du papier recyclé.