Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

La Psicologia Social.pdf

 1. LA PSICOLOGIA SOCIAL
 2. cas inicial: actuació en una organització
 3. biografies JACOB KEVY MORENO
 4. KURT LEWIN
 5. EXERCICIS 1
 6. La Psicologia Social estudia les relacions de les persones entre si, com s’influeixen mútuament QUÈ ESTUDIA LA PSICOLOGIA SOCIAL? És per això que la Psicologia Social tracta una gran varietat de temes D’aquests temes aquest n’hem seleccionat: 3.1. Què és la Psicologia Social 3.2. L’individu i la pertinença al grup a. Un mateix i el grup b. Normes socials i conformitat 3.3. Percepció social a. Estereotips i prejudicis b. Rols sexuals i identitat sexual 3.4. Actituds 3.5. Dinàmica de grups
 7. ▪ Atracció interpersonal ▪ Formació i canvi d’actituds ▪ Percepció social ▪ Dinàmica de grup ▪ Agressió ▪ Altruisme ▪ Presa de decisions ▪ Cooperació ▪ Competència ▪ Conflicte ▪ Intercanvis ▪ Influència ▪ Persuació ▪ Canvi social ▪ Comunicació o Els pensament, o Sentiments i o Els comportament dels éssers humans Estan influenciats pels altres 3.1. QUÈ ÉS La PSICOLOGIA SOCIAL Té per objecte comprendre i explicar de quina manera És a dir, es dedica a l’estudi de la persona com a ésser social Busca la resolució de problemes socials concrets des d’una perspectiva majoritàriament experimental, sobre tems com
 8. Tot i que la Psicologia Social és diferent de la Sociologia tenen molt punts en comú que estudia els problemes socials, el funcionament de les institucions socials,.. Els MÈTODES més utilitzats per la Psicologia Socials són EXPERIMENT És un dels mètodes més usats per la Psicologia Social De vegades es realitza en un ambient controlat: Laboratori I d’altres es realitza en el món real: Experiment de camp (és com s’anomena) ENQUESTA Formada per unes preguntes determinades que tenen com a objectiu conèixer aspectes concrets del grup exemples Les intencions de vot davant d’unes eleccions Els gustos dels consumidors per tal de fer una campanya publicitària OBSERVACIÓ DIRECTA El científic usa l’observació detallada per recollir dades sobre fets que li interessen
 9. La Psicologia Social s’aplica en conflictes escolars ÀMBIT CLÍNIC ANÀLISI i MILLORA del FUNCIONAMENT d’EMPRESES i ALTRES ORGANITZACIONS EXPLICAR les RELACIONS de QUALSEVOL GRUP HUMÀ
 10. 3.2. L’INDIVIDU i la PERTINENÇA al GRUP “L’individu és essencialment social. (...) Ho és genèticament” Wallon, psicòleg Aquesta afirmació va provocar moltes crítiques en el seu temps, però nombrosos estudis han demostrat que des de que naixem ja estem preparats per a les relacions socials. Per exemple, està demostrat que a les 34 hores de vida, el nadó ja és capaç de distingir un plor humà d’un altre tipus de soroll, i reacciona d’una manera diferent. Sigui com sigui, necessitem els altres Són ben coneguts els trastorns causats per la manca de relacions socials En algunes ètnies el càstig més gran que es pot aplicar és el rebuig total per part del grup, és pitjor que la condemna a mort (pensem en les cel·les d’aïllament) A.Un MATEIX i la PERTINENÇA al GRUP
 11. La percepció de formar part d’un grup es fonamenta bàsicament en elements psicològics. Som: Som solidaris Lleials Cooperem els uns amb els altres És el que s’anomena cohesió de grup Un grup cohesionat fa que augmenti la satisfacció dels seus integrants
 12. La Psicologia Social diferencia entre GRUPS de PERTINENÇA És el grup del qual realment forma part l’individu ● Família ● Poble o ciutat,... GRUPS de REFERÈNCIA És amb el que s’identifica i que utilitza com a criteri, com a model per valorar la seva conducta. És qualsevol grup amb el que ens identifiquem Pe. Si volem ser psicòlegs el grup de referència serà el col·lectiu de psicòlegs Pe. Els estudiants de 1r de batxillerat Tots tenim grups de pertinença i de referència A l’època actual , caracteritzada per la globalització econòmica i cultural, el model de vida nord-americà s’ha convertit per motls en el grup de referència ● Forma de vida ● Beure Coca-Cola ● Portar texans ● Menjar crispetes al cinema ● Valor de l’èxit
 13. B.NORMES SOCIALS i CONFORMITAT Cada grup humà funciona segons uns CRITERIS, unes NORMES Per exemple: Nosaltres mateixos ens comuniquem diferents amb un company de classe, els professors, els pares La nostra manera de vestir també depèn d’on anem Amb cada grup actuem segons unes pautes que ens indiquen quina és la conducta apropiada, tot i que no estiguin escrites Això és el que s’anomena CONFORMITAT Un canvi de conducta, accions, pensaments, sentiments dels individus cap a les normes del grup com a resultat de la pressió del grup Per exemple: Un exemple de conformitat a l’aula és tenir una actitud de prevenció envers els professors i els estudis, és a dir, no manifestar massa simpatia pel professor ni dir que t’agrada estudiar ja que és criticat perquè surt de la conformitat del grup
 14. ● D’un grup de 7 estudiants, 6 estudiants eren “còmplices” i el setè no en sabia res ● Es van col·locar 2 targetes grans sobre una taula o En una hi havia una línia vertical (B) o A l’altra 3 línies verticals (A, B, C) de longituds diferents ● S’havia d’escollir la línia de la 3a tarja que coincidís amb la primera ● Era evident que les 2 línies B tenien la mateixa longitud ● Però els 6 estudiants còmplices, cadascun al seu torn, va dir que la línia B de la primera tarja era igual a la línia A de la segona tarja ● Fins al punt que el setè estudiant va acabar dient el mateix ● El motiu pel qual el setè estudiant va afirmar aquesta igualtat és la pressió de la conformitat social Experiment de S. ASCH (1952) A l’extrem de la comparació hi ha la submissió cega o Una obediència sense condicions o En aquest cas l’individu deixa d’existir com a persona o Aquest seria el funcionament intern d’algunes sectes
 15. 3.2. LA PERCEPCIÓ SOCIAL És la manera com nosaltres veiem, analitzem i interpretem els altres, les persones que ens envolten Consisteix en classificar les persones segons - Els trets de la cara - El color de la pell - L’aspecte general - El sexe - L’edat - La llengua - Les aficions... Quan situem els individus com membres d’un grup social ho fem perquè comparteixen unes característiques determinades També realitzem aquesta classificació amb les persones més properes ▪ Formar part d’una colla d’amics o d’una altra ▪ Ser d’una família o d’una altra ▪ Ser alumne de 1r B o de 3r A ▪ Ser d’una ciutat o d’una altra
 16. La percepció social és la percepció de grups Entenem com a grup Els conceptes d’estatus i rolsón usats pels Psicòlegs Socials per explicar la conducta dels components d’un grup 2 o més persones que comparteixen un sentiment d’unitat i on cada persona influeix les altres i alhora és influïda per aquestes
 17. Estatus És el reconeixement per part del grup del lloc, la posició social que ocupa una persona ● Pagès ● Administratiu ● Advocat ● Taxista ● Mecànic ● Enginyer,... Rol És el comportament que el grup espera de cadascun dels seus membres Per exemple En una botiga la persona que ens atén té el rol de dependent o venedor, per tant esperem que la seva conducta sigui amable, que ens pregunti i orienti sobre el que volem,... Pel venedor nosaltres tenim el rol de clients i espera que la nostra conducta sigui comprar alguna cosa o interessar-nos per algun producte de la botiga
 18. La percepció d’un grup també està relacionada amb el concepte que tenim de nosaltres mateixos, la manera com nosaltres ens definim, com pensem,... s’anomena: Per exemple: Nosaltres podem tenir el rol i l’estatus: ● Alumne ● Fill ● Ciutadà ● Component d’una colla castellera,... Per exemple: Un gerent en una empresa no té el mateix rol ni el mateix estatus que un accionista o que un treballador independentment de qui sigui la persona que es troba a cada càrrec Tots tenim més d’un rol i d’un estatus El rol no va associat a l’individu sinó a l’estatus que s’ocupa Dins cada cultura a cada estatus li correspon un rol Per exemple: L’estatus de la dona casada a la cultura occidental té un rol diferent que en algunes cultures musulmanes: Dependència del marit ● Drets econòmics ● Llibertat de moviments ● Accés a estudis rol I estatus Relacionat estretament amb l’autoconcepte trobem Autoconcepte Autoestima Segons si tenim un grau més alt o més baix d’autoestima i segons el nostre autoconcepte tindrem una percepció o una altra dels grups socials Per exemple: Si ens considerem persones tímides tenim una percepció positiva del grup de persones extravertides Els estereotips i els prejudicis també depenen del nostre autoconcepte
 19. A.ESTEREOTIPS i PREJUDICIS - Hem dit que la percepció social consisteix, entre d’altres coses, en la classificació de les persones - 2 de les maneres més habituals de classificar i valorar els grups són els ESTEREOTIPS PREJUDICIS
 20. Són generalitzacions que fan referència als grups i que ens diuen com som - Els trets personals que comparteixen - Les impressions que provoquen en els que no són membres del grup,... ESTEREOTIPS Per exemple Els gentilicis gallec, extremeny, català, basc, castellà o andalús poden anar associats a determinades característiques com ara - Treballador - Alegre - Seriós - Garrepa - Alt - Simpàtic Que configurarien un estereotip Els estereotips no són neutrals perquè poden influir en els judicis que fem sobre els altres Classificar els individus en grups ens ajuda a situar-nos però alhora també té un aspecte negatiu - Que ens creem una imatge excessivament uniforme de tots els seus components i - Oblidem les diferències individuals existents entre ells o bé que - Exagerem les diferències entre grups
 21. PREJUDICIS El podríem definir com un judici de valor elaborat a partir de l’estereotip Realitzen una valoració positiva o negativa d’un individu o d’un grup social i de tots els seus integrants pel simple fet de formar-ne part És una actitud en que es barregen els sentiments de simpatia o d’aversió Hi ha paraules que ens mostren els sentiments que s’hi amaguen Els prejudicis més coneguts són els que estan relacionats amb el sexe i les races Comporten la discriminació - Col·lega - Moraco - Xarnego - Sudaca,... - Discriminar vol dir perjudicar un grup o individu i afavorir-ne un altre - Segons quin sigui el seu estatus i origen, el considerarem o Beneficiós per al nostre país o Socialment perillosos - Els valorem pel seu poder adquisitiu Per exemple No ens comportem igual davant d’un immigrant ric que davant d’un immigrant pobre Per exemple Negar-los l’entrada a alguns locals
 22. La premsa, la ràdio, la televisió,... influeixen en l’elaboració i difusió de ● Estereotips ● Prejudicis ● Discriminacions Els MITJANS de COMUNICACIÓ Per Exemple: En una notícia d’un delinqüent destaquen que ● És magribí o de color, ● L’assassí era homosexual
 23. B.ROLS SEXUALS i IDENTITAT SEXUAL Cada cultura, cada comunitat ha establert de forma més o menys rigorosa les funcions socials que corresponen a cada sexe Per Exemple, Fins fa poc, a la nostra cultura l’home era qui treballava, qui tenia el poder en el nucli familiar La dona anava a comprar, endreçava la casa, tenia cura dels fills,... Els diferents moviments socials que s’han centrat en l’anàlisi i la crítica del paper de l’home i la dona en la nostra societat s’han enfrontat a la rigidesa dels diferents rols sexuals i les actituds sexistes Tret de les diferències anatòmiques, no hi ha unes funcions socials establertes per sempre, per la dona i unes altres per l’home
 24. El canvi en la concepció de la dona en la nostra societat el podem veure amb aquesta pregunta: Portar els cabells llargs i una arracada és un símbol masculí o femení? Segons alguns estudis, l’home dels EUA s’ha de presentar seguint les expectatives següents: ● Ambiciós ● Valent ● Competitiu ● Dirigit a l’acció ● Independent ● Realista ● Amb autoafirmació ● Poder ● Control de les seves emocions (mostrar tendresa és un símbol de debilitat) Aquests trets actualment s’estan modificant
 25. 3.4. Les ACTITUDS L’ACTITUD És la tendència a actuar d’una manera més o menys constant davant d’uns fets determinats Per Exemple, Si manifestem la nostra preferència per un candidat en unes eleccions a delegat, la nostra actitud és que el votem Les actituds ens condicionen quan actuem És a dir, abans que es produeixi una conducta determinada hi ha, habitualment, una actitud prèvia Per Exemple, Si jo tinc una actitud favorable a la lectura, quan passi per davant d’una llibreria la meva conducta habitual serà entrar i fullejar llibres
 26. Les actitud poden modificar-se i canviar Per exemple, Si abans estava mal vist que els homes portessin arracada ara ja s’accepta socialment Freud va fer canviar les actituds de la societat envers la sexualitat En el canvi d’actituds també influeixen molt la credibilitat de l’emissor: és més fàcil que el missatge ens arribi a fer canviar una actitud quan el transmet un expert, un famós o simplement una persona que coneixem Per exemple, Publicistes utilitzen aquest recurs en els anuncis protagonitzats per gent famosa
 27. Un altre camí que explica el canvi d’actituds és l’existència de 2 idees psicològicament contràries Això es coneix com a “dissonància cognitiva” Per exemple, Fumar: una persona decideix fumar però alhora reconeix que fumar és perjudicial per la salut. Aquesta persona es troba en un problema de “dissonància cognitiva”. Aquesta persona intentarà disminuir la força de la dissonància buscant arguments: el meu avi fumava i va morir amb 80 anys, fumaré amb filtre,... Aquest fenomen es manifesta en moltes decisions que la vida ens obliga a prendre o Faig aquesta o aquella carrera? o Em caso o continuo solter? o Compro això o allò? Però l’individu és membre d’un grup que influeix sobre ell Així la dissonància cognitiva només es donarà quan les conseqüències desagradables afectin a un grup pel qual sentim afecte. Per exemple, Si la meva família vol que estudiï econòmiques i jo vull estudiar filologia es produeix una pressió del grup que reforça la meva dissonància cognitiva Per exemple, Algunes persones es casen per la pressió de la família, els amics, els companys de feina,...
 28. 3.5. DINÀMICA de GRUPS És una disciplina de la Psicologia Social que estudia els grups, la conducta dels individus a l’interior del grup i les relacions entre els grups Pretén elaborar lleis que n’expliquin el funcionament i deduir unes tècniques que ajudin a millorar-los Els grups es formen pels motius següents Pel fet de compartir el mateix espai físic - La mateixa escala - La mateixa barriada - Els mateixos actes culturals - Les mateixes activitats socials - Tot això facilita el contacte entre les persones Per satisfer millor les necessitats materials o afectives Per compartir sentiments (com passa amb la colla d’amics) Perquè es comparteix alguna característica semblant - La forma de pensar - Un partit polític - Un gremi professional,...
 29. El grup no és un element invariable, sinó que és com un organisme viu. En la vida d’un grup cal considerar els aspectes següents: l’avaluació la cohesió el canvi de rol l’univers simbòlic
 30. l’avaluació o És la valoració constant del grup que realitzen els seus components i la que el grup fa d’ells o Es manté una actitud crítica constant respecte del grup esperant que compleixi les expectatives que hi hem dipositat o El grup d’amics ens ofereix una relació regida per una alt nivell de confiança, element que esperem que es mantingui Per exemple, Quan fem un treball en grup sabem que el resultat depèn de la implicació de tots els components i que, per tant, ningú no pot fugir de la part que li toca
 31. la cohesió ● Fa referència als sentiments de vinculació entre els integrants del grup ● Depèn del grau de compromís dels components amb el grup. Més compromís vol dir més implicació en les activitats del grup ● La vinculació al grup augmenta si un és valorat de manera positiva pels altres Per exemple, Un equip de bàsquet que guanya i rep una copa: veu augmentada la cohesió entre els seus components. Un enemic comú, l’equip de bàsquet rival, també és un factor que enforteix els vincles del grup
 32. el canvi de rol o Els grups van variant i amb el temps es produeix un canvi de rol entre els seus components o A mesura que el grup no ofereix als seus integrants el que esperen, augmenta el grau d’insatisfacció dels seus components i com a conseqüència es produirà un replantejament dels diversos rols en el seu si
 33. l’univers simbòlic propi del grup ● És el conjunt de significats compartits per un grup ● És un element fonamental per a la vida d’un grup ● En un grup són tan importants les activitats que realitza com els elements ○ Les imatges ○ Els símbols ○ Els rituals Per exemple, Per a un grup que té com a activitat anar d’excursió és important la mateixa excursió i també el fulard que identifica els membres del grup o la cançó de comiat quan s’acaba l’excursió. Per exemple, Portar el mateix vestuari, escoltar el mateix tipus de música, usar paraules d’argot, compartir mites, els rituals d’una festa
 34. El grup no és un simple agregat d’individus Sinó que entre ells es produeixen unes relacions determinades amb els seus estatus i rols que tenen una certa constància en el temps Aquests elements formen l’estructura del grup En tot grup es donen diversos rols ● El que més defineix el líder o l’estil del líder és la influència sobre els altres i les activitats que es realitzen ● És una relació que es va construint a poc a poc ● Comporta que el líder subministri recursos per tal que el grup assoleixi els seus objectius alhora que ell guanyi més influència. És a dir, més estatus, més estima i més prestigi ● El líder pot seguir els estils següents: el líder autoritari liberal o laissez-faire democràtic
 35. autoritari ➔ Pren decisions en nom de tot el grup ➔ És el tipus de líder que dóna més ordres ➔ La iniciativa dels altres membres del grup és rebutjada ➔ Amb un líder d’aquest tipus hi ha més hostilitat i conductes agressives ➔ Crea dependència
 36. liberal o laissez-faire ➔ Aporta informació al grup quan aquest ho demana ➔ Deixa llibertat al grup ➔ Hi ha poca interacció a l’interior del grup ➔ Disminueix l’organització ➔ El treball és pobre i de mala qualitat
 37. democràtic ➔ Dóna importància al grup com a tal ➔ Crea un ambient que afavoreix la comunicació ➔ Dóna independència i valora el treball personal ➔ Té un criteri igualitari ➔ Intervé més que el líder liberal ➔ Permet un aprenentatge amb més interès ➔ El grup pot assumir algunes tasques pròpies del líder ➔ És més creatiu
 38. Sembla que quan es consideren més importants els objectius del grup que els individuals Es tendeix a buscar un líder de caire autoritari Quan els objectius personals es troben al mateix nivell que els del grup o es consideren més importants i la situació interna del grup no representa un obstacle Es tendeix cap a un estil de líder més democràtic
 39. Un grup quan es relaciona amb un altre grup o Actua d’una manera peculiar, diferent de la conducta de cada membre individual del grup o Les relacions entre els grups segueixen unes normes, uns principis i uns models diferents de la conducta individual o Quan 2 grups es relacionen ho fan seguint 2 models de conducta ENFRONTAMENT COOPERACIÓ
 40. Sobre el tema de les relacions entre els grups es va realitzar un experiment LA COVA DELS LLADRES Dut a terme pel psicòleg social Sherif i els seus col·laboradors al 1954 ● Amb el permís dels pares però sense el coneixement dels fills van acampar 2 grups de nens d’onze anys molt aprop els uns dels altres però sense que ells ho sabessin ● La primera setmana cada grup va desenvolupar les seves normes i va triar els seus líders ● La cohesió en cada grup va augmentar ● Cada grup va posar-se un nom ○ Les ÀLIGUES ○ Les SERPS ● Quan els grups es van descobrir van organitzar competicions de diferents esports ● Les relacions a l’interior de cada grup es van modificar: es van canviar els líders per uns de més competitius per enfrontar-se a l’altre grup ● El nivell d’hostilitat va anar creixent ● Les Àligues van guanyar la competició, però, mentre es banyaven, les Serps els van robar els trofeus ● De la rivalitat es va passar a la batalla campal
 41. ▪ 2 grups de nens s’havien convertit en 2 grups de nens amb un estat d’alerta permanent, amb un alt grau d’hostilitat i preparats per venjar-se ▪ Per reduir el grau de tensió es van promoure relacions entre els grups en ambients no competitius o Anar al cine junts o Compartir la mateixa taula ▪ L’ambient hostil no es va reduir ▪ Tot seguit els experimentadors van programar uns objectius que demanaven la col·laboració dels 2 grups per assolir-los ▪ Els grups van passar d’una relació competitiva a una relació cooperativa ▪ L’hostilitat va desaparèixer ▪ L’existència dels grups com a tals es va diluir fins al punt d’aparèixer bones relacions entre els components dels 2 grups
 42. El conflicte entre grups Es defineix per la percepció que els grups tenen dels objectius La competitivitat És l’origen més freqüent dels conflictes: el que un grup aconsegueix, l’altre ho perd La teoria realista del conflicte Diu que l’origen del conflicte es produeix quan els grups competeixen per recursos materials escassos però importants Els grups són, normalment, més competitius que els individus
 43. Quan els grups tenen una situació de conflicte ● Es demana lleialtat i adhesió incondicional als membres del seu grup ● S’exigeix un nivell més alt de disciplina ● Les diferències entre els grups augmenten i els líders s’enforteixen ● Com més tensió, més incomunicació, una visió cada vegada més negativa de l’altre grup, més positiva del propi ● Quan les paraules cedeixen el lloc a la coacció, les amenaces, l’agressió física… esclata el conflicte ● De la competitivitat que en principi està relacionada amb la possessió de recursos, es passa a voler dominar al competidor Per exemple, Molt líder polítics han portat els seus països a la guerra amb l’objectiu de refermar-se com a líders Per exemple, Carrera armamentista, coalicions entre diferents països... Dominació que en cassos extrems es pot convertir en extermini
 44. LES TERÀPIES DE LA PSICOLOGIA SOCIAL
 45. LA VEU DEL PROFESSIONAL
 46. RESOLUCIÓ DEL CAS INICIAL
 47. EXERCICIS 3 2 4 5
 48. EXERCICIS 6 7 8
 49. EXERCICIS 9 10 11 12
 50. EXERCICIS 13
 51. EXERCICIS 14
 52. EXERCICIS 15
 53. EXERCICIS
 54. EXERCICIS 16
Publicité