Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Ålands Näringsliv(18)

Publicité

Hur är ditt företag rustat inför högkonjunkturen final

 1. Är ditt företag rustat för högkonjunkturen? 28.10.2010 Fanny Johansson
 2. PwC Framtiden – hur ser den ut? • Förväntningar om framtiden • Förändringar i den ekonomiska omgivningen • Ny lagstiftning • Beskattaren aktiverar sig • Redovisningsfrågor • Den miljömedvetna konsumenten Oktober 2010 Slide 2
 3. PwC Förändringar i den ekonomiska omgivningen • Brist på bankfinansiering • Basel-regelverket, intl. regler för kapitaltäckning • Kreditvärdighetsregler, kreditprissättning • Riskhantering i bolaget • Hantering av rörelsekapitalet i bolaget Oktober 2010 Slide 3
 4. PwC Lagstiftning - Inkomstbeskattning • Hetemäki-rapporten • Skattesats för samfund 26% -> 22% • Skattesats för kapitalinkomst 28% - 30% • Tyngdpunkten från samfund till indiv. kapitalinkomstbeskattn. • Förändringar troligen tidigast 2012 • Vad skall man göra? • Dividend under året? • Förlängning av räkenskapsåret 2011? • Ta hänsyn till trenden nu – ta ut maximal dividend Oktober 2010 Slide 4
 5. PwC Väsentliga förändringar: Nu Förslag Skattesats för samfund Skattesats för kapital 26 % 28 % 22 % 30 % Dividender för icke noterade bolag (lägre skatt) Dividendernas totalskattesats 9 % av nettoförmögenheten skattefri t.o.m . 90 000 euro. Över 90 000 euro men under 9 % av nettoförmögenheten beskattas till 70 % som kapitalinkomst 0,26 + 0 = 26 % Normalintäkt av nettoförmögenheten enligt 35 % beskattningsbar som kapitalinkomst 0,22 + (1-0,22) x 0,35 x 0,30 = 30,2 % Dividender för icke noterade bolag (högre skatt) Dividendernas totalskattesats Den del som överstiger 9 % av nettoförmögenheten beskattas till 70 % som förvärvsinkomst 0,26 + (1-0,26) x 0,7 x 0,5 = 51,9 % ifall gränsskattesatsen 50 % Den del som överstiger normalintäkt beskattas som kapitalinkomst 0,22 + (1-0,22) x 0,3 = 45,4 % Dividender för noterade bolag Dividendtagarens skatt Dividendernas totalskattesats 70 % som kapitalinkomst beskattas 0,7 x 0,28 = 19,6 % 0,26 + (1-0,26) x 0,7 x 0,28 = 40,5 % Dividenden beskattas som kapitalinkomst, skattesats 30 % 0,22 + (1-0,22) x 0,3 = 45,4 % Slide 5
 6. PwC Lagstiftning – Nya revisionslagen och nya krav Revisionslagen • Revisionsplikt enl. lagen • Balansomslutning > 100 000 euro • Omsättning > 200 000 euro • Personal 3 • Övergångsregler • Krav från intressenter? Revisionsstandard (ISA) - Utvidgade krav för revisorerna - Inverkan på revisionsarbetet Oktober 2010 Slide 6
 7. PwC Lagstiftning - Ny branschspecifik lagstiftning • Byggbranschen – Mervärdeskatt 1.4.2011 • (Godisskatt 1.1.2011) • På kommande/under diskussion • Rederierna – mervärdesskatt standardisering • Finansbranschen – EU diskuterar om beskattning av finansbranschen • Stiftelser - lagstiftning inför remont Oktober 2010 Slide 7
 8. PwC Beskattaren aktiverar sig • Internprissätting • Oftare med på skattegranskning • Krav på dokumentation skall besvaras på 60 dagar • Straffavgifter för dokumentationsbrist • Dokumentationen blir grund för beskattning istället för faktisk resultat • Byggbranschen och utländska underleverantörer • Målet att begränsa grå ekonomi • Diskussion om ökade straffavgifter i samband med anställaransvar Oktober 2010 Slide 8
 9. PwC Redovisningsfrågor Korrigering av gjorda nedskrivningar • Om kostnadsföring visar sig vid bokslutstidpunkten obefogad skall den enligt BFL 5.16§ korrigeras. • Balansvärdet får inte överstiga värdet före nedskrivningen samt därtill hörande avskrivningar • Detta gäller • Bestående aktiva • Immateriella tillgångar • Materiella tillgångar • Aktier Oktober 2010 Slide 9
 10. PwC Den miljömedvetna konsumenten Oktober 2010 Slide 10 54%
 11. Setting a smarter goal for growth Fanny Johansson, CGR fanny.johansson@fi.pwc.com Mobil: 050-305 17 93 © 2010 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.
Publicité