Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
Tworzenie Metropolii
Warszawskiej
ujęcie teoretyczne
1. Krzysztof Falkowski
2. Maciej Maciejowski
3. Marek Makuch
4. Art...
2
Zagadnienia
 Czym jest metropolia?
 Metropolizacja. Rola i znaczenie metropolii
 Metropolia Warszawska
 Obszar
 Pot...
3
Celem niniejszej pracy jest ukazanie
potrzeby utworzenia bytu administracyjno-
prawnego jakim jest Metropolia
Warszawska...
4
Dlaczego Metropolia Warszawska?
 Sprawniejsze zarządzanie
 Powstanie jednego jednolitego,
efektywnego ośrodka administ...
5
Czym jest Metropolia?
Metropolia (metropolis) to termin pochodzenia
greckiego, powstały w wyniku złożenia dwóch słów:
me...
6
Cechy obszaru metropolitarnego - prof. Bohdan Jałowiecki
Obszar metropolitarny to jednostka charakteryzująca się następu...
7
Typologia Funkcji metropolitarnych
Finansowa - Związana jest z sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i
ośrodkami dyspozycj...
8
Typologia Funkcji metropolitarnych – cd.
Komunikacyjna - Związana jest z wielkością i rangą węzłów
transportowo – logist...
9
Typologia Funkcji metropolitarnych – cd.
Polityczna - Związana jest z ustrojem prawno - politycznym. Metropolia
wypełnia...
10
Typologia Funkcji metropolitarnych – cd.
Duchowa i dziedzictwa kulturowego - Związana jest z dziedzictwem
kulturowym, t...
11
Cechy Metropolii:
 Doskonałość usług, instytucji i wyposażenia
 Potencjał innowacyjny
 Specyfika miejsca
 Co najmni...
12
Stanowisko Unii Metropolii Polskich 23.06.2003
”Obszar metropolitarny to obszar wielkiego
miasta oraz powiązanego funkc...
13
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
Obszar metropolitarny to „obszar wielkiego...
14
Proponowana definicja - nowelizacja ustawy
„obszar wielkiego miasta lub wzajemnie
zależnych wielkich miast oraz powiąza...
15
Przyjmując kryteria z tej definicji w Polsce
występują następujące obszary metropolitarne:
1. Warszawa
2. Konurbacja ka...
16
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny:
Obszar metropolitarny składa się z wielkiego
miasta lub aglomeracji miejskiej...
17
Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
Obszar metropolitarny to układ przestrzenny
składający się z d...
18
Narodowa Strategia Rozwoju Lokalnego:
„Tylko Warszawa wraz z otaczającym
ją pierścieniem ok. 30 km. może być
uznana za ...
19
Metropolizacja:
 Proces przekształcania się miejskich
przestrzeni
 Polegający na zmianie relacji między
miastem centr...
20
Znaczenie Metropolii:
- Główny ośrodek rozwoju gospodarczego,
technologicznego, kulturalnego (lokalizacja
inwestycji, s...
21
Metropolia Warszawska
 WARSZAWSKI
 LEGIONOWSKI
 NOWODWORSKI
 WARSZAWSKI
ZACHODNI
 PRUSZKOWSKI
 GRODZISKI
 PIASEC...
22
Metropolia Warszawska
23
Warszawski Obszar Metropolitarny:
2.735.000 osób
w tym Warszawa – 1.707.000 osób
Obszar - 4.900 km2
24
Stan Prawny
 Okres II Rzeczypospolitej (po 1928r)- Warszawa
ma status Metropolii Stołecznej
 Lata 1975-1998 – istniej...
25
Korzyści z powołania metropolii
Polityka przestrzenna i ochrona środowiska – bardziej
racjonalne i funkcjonalne zagospo...
26
Korzyści z powołania metropolii – cd.
Polityka Gospodarcza – zwiększenie atrakcyjności
inwestowania. Stworzenie warunkó...
27
Korzyści z powołania metropolii – cd.
Integracja mieszkańców regionu - wzmocnienie efektu
synergii ze względu na zwięks...
28
Korzyści z powołania metropolii – cd.
System Komunikacyjny:
- stworzenie sprawnego spójnego systemu komunikacyjnego,
pl...
29
Schemat połączeń SKM
30
Zaniechanie powołania Metropolii
Warszawskiej może spowodować przez
Warszawę przegranie rywalizacji o
pozycję krajowego...
31
Silna identyfikacja mieszkańców warszawskiego
obszaru metropolitarnego z ich regionem
1. 66% mieszkańców Warszawy i sąs...
32
Koncepcja prawnego uregulowania
funkcjonowania obszarów metropolitarnych
 Konieczność ustawowego określenia
ustroju ob...
33
3 styczeń 2007 – powołanie przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji resortowego Zespołu ds.
Uregulowania Funkc...
34
Założenia do ustawy:
Zdefiniowanie zakresu terytorialnego obszarów
metropolitarnych – forma prawna oparta o
mechanizm „...
35
Organy związku metropolitarnego:
1. Stanowiący np. rada związku, zgromadzenie
związku (wójtowie, burmistrzowie, prezyde...
36
Główny cel związku metropolitarnego –
zapewnienie zrównoważonego rozwoju całego
obszaru metropolitarnego, poprzez:
1. K...
37
Dochody związku metropolitarnego:
- Transfer dochodów z jednostek które przekażą
zadania (PIT, CIT)
- Subwencja metropo...
38
Finansowanie obszarów metropolitarnych z
funduszy europejskich
Konieczność powstania tzw. obszarów
współpracy między st...
39
W latach 2007-2013 możliwość korzystania z
następujących programów operacyjnych:
1. Infrastruktura i Środowisko
2. Inno...
40
Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”
Lata 2007-2013 – 36 mld euro
Przykłady projektów indykatywnych,
związa...
41
 Połączenie Gdańska za Warszawą za pomocą
drogi ekspresowej S7
wartość projektu: 1 247,27 mln euro
 Połączenie Krakow...
42
 Port lotniczy Warszawa – Integracja Terminalu 1 z
Terminalem 2 wraz z modernizacją Terminalu T1
wartość projektu: 64,...
43
Regionalne Programy Operacyjne
16 programów regionalnych
- Budowa centrów targowych
- Rozbudowa centrów turystycznych l...
44
Europejska Współpraca Terytorialna
Program przeznaczony dla obszarów
metropolitarnych, które swym zasięgiem
terytorialn...
45
Program Europejskiej Współpracy
Terytorialnej:
- Wspieranie innowacyjności,
- Poprawę dostępności do obszaru
programowe...
46
Metropolia Warszawska
 Autorzy pracy:
1. Krzysztof Falkowski
2. Maciej Maciejowski
3. Marek Makuch
4. Artur Marczewski...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Potrzeba metropolii warszawskiej

1 551 vues

Publié le

Stara praca zaliczeniowa naszej grupy ze studiów w dziedzinie zarządzania w administracji publicznej

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Potrzeba metropolii warszawskiej

 1. 1. 1 Tworzenie Metropolii Warszawskiej ujęcie teoretyczne 1. Krzysztof Falkowski 2. Maciej Maciejowski 3. Marek Makuch 4. Artur Marczewski 5. Tomasz Zdzikot Warszawa 2007 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Praca dyplomowa Podyplomowego Studium Zarządzanie w Administracji Publicznej Napisana pod kierunkiem Nikolaya Kirova
 2. 2. 2 Zagadnienia  Czym jest metropolia?  Metropolizacja. Rola i znaczenie metropolii  Metropolia Warszawska  Obszar  Potrzeba Metropolii Warszawskiej  Stan Prawny  Koncepcja prawnego uregulowania funkcjonowania obszarów metropolitarnych  Finansowanie obszarów metropolitarnych z funduszy europejskich  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  Regionalne Programy Operacyjne  Europejska Współpraca Terytorialna  Fundusz Spójności  Programy Operacyjne perspektywy finansowej 2004-2006
 3. 3. 3 Celem niniejszej pracy jest ukazanie potrzeby utworzenia bytu administracyjno- prawnego jakim jest Metropolia Warszawska, przedstawienie płynących z tego rozwiązania korzyści oraz przedstawienie i zaproponowanie w tej materii rozwiązań niezbędnych do realizacji tego projektu – rozwiązania legislacyjne
 4. 4. 4 Dlaczego Metropolia Warszawska?  Sprawniejsze zarządzanie  Powstanie jednego jednolitego, efektywnego ośrodka administracyjnego integrującego działania prawne, organizacyjne, gospodarcze i społeczne  Możliwość pozyskiwania funduszy europejskich na potrzeby obszarów metropolitarnych
 5. 5. 5 Czym jest Metropolia? Metropolia (metropolis) to termin pochodzenia greckiego, powstały w wyniku złożenia dwóch słów: meter – „matka” i polis – „miasto”. Metropolia oznacza „miasto macierzyste”, czyli inaczej centralne, czy stołeczne, dominujące nad pewnym obszarem lub opiekujące się nim. W tradycji greckiej metropolią określano państwo-miasto, którego obywatele zakładali miasta-kolonie połączone z nim gospodarczo i kulturowo. Metropolią było miasto o charakterze nadrzędnym w stosunku do tych kolonii. W Kościele zaś metropolią jest prowincja złożona z kilku diecezji podległa metropolicie.
 6. 6. 6 Cechy obszaru metropolitarnego - prof. Bohdan Jałowiecki Obszar metropolitarny to jednostka charakteryzująca się następującymi cechami  przyjmuje przychodzące z zagranicy czynniki produkcji, inwestycje, siłę roboczą oraz towary i usługi;  gości zagraniczne firmy, siedziby oraz filie międzynarodowych korporacji, banków, instytucje pozarządowe, naukowe i oświatowe (szkoły) oraz uniwersytety o znacznym udziale studentów cudzoziemców a także placówki dyplomatyczne;  eksportuje czynniki produkcji: przedsiębiorstwa, banki i inne instytucje społeczno- gospodarcze, kulturalne i naukowe;  jest bezpośrednio połączone siecią transportu i komunikacji z zagranicą, systemem autostrad, szybkiej kolei, lotniska międzynarodowego;  ma rozbudowaną „infostrukturę” i cechuje się intensywną komunikacją z zagranicą przez ruch pocztowy, telekomunikacyjny i turystyczny;  ma rozwinięty sektor usług nastawionych na zagranicznych klientów, centra kongresowe i wystawiennicze, luksusowe hotele, szkoły międzynarodowe, wysokiej jakości pomieszczenia biurowe, międzynarodowe kancelarie prawnicze, międzynarodowe instytucje naukowe;  znajdują się na jego obszarze środki masowego przekazu o zasięgu międzynarodowym (gazety, magazyny, radio, telewizja);  organizowane się różnego typu międzynarodowe spotkania, kongresy, wystawy, festiwale, imprezy sportowe i artystyczne z udziałem zagranicznych zespołów;  znajdują się instytucje krajowe i regionalne zajmujące się relacjami zagranicznymi i mające międzynarodową markę, jak np. stowarzyszenia, kluby sportowe itp.;  przez miejskie instytucje publiczne lub prywatne uprawiana jest za pośrednictwem własnych przedstawicieli w innych miastach za granicą paradyplomacja, czemu służy także członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak np. stowarzyszenia miast bliźniaczych, metropolii itp
 7. 7. 7 Typologia Funkcji metropolitarnych Finansowa - Związana jest z sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i ośrodkami dyspozycji finansowej. W metropolii lokalizują się centra biznesowo – finansowe Gospodarcza - Związana jest z bazą ekonomiczną i gospodarczą. Metropolia jako biegun wzrostu skupia naukochłonne gałęzie przemysłu i zaawansowane technologie, centra handlu i usług; stanowi centrum współpracy międzynarodowej Informacyjna - Związana jest z centrami telekomunikacyjnymi, informacyjnymi i multimedialnymi (w tym tradycyjne mass – media). Metropolia jest ośrodkiem rozwoju branży medialnej
 8. 8. 8 Typologia Funkcji metropolitarnych – cd. Komunikacyjna - Związana jest z wielkością i rangą węzłów transportowo – logistycznych. Metropolia wyposażana jest w najlepiej rozwiniętą infrastrukturę transportową, która jest niezmiernie istotna dla prawidłowego jej funkcjonowania Naukowa - Związana jest z rozwojem technologii i procesów innowacyjnych. W metropolii skupiają się ośrodki uniwersyteckie i naukowo – badawcze, centra naukowo – techniczne, parki technologiczne i placówki rozwojowe Edukacyjna - Związana zazwyczaj z występującą w metropolii tradycją akademicką i wysokim poziomem kształcenia w szkołach i uczelniach
 9. 9. 9 Typologia Funkcji metropolitarnych – cd. Polityczna - Związana jest z ustrojem prawno - politycznym. Metropolia wypełnia tę funkcję stając się siedzibą m. in. placówek dyplomatycznych i instytucji międzynarodowych Administracyjna - Związana jest z ustrojem administracyjnym i wykonywaniem zadań publicznych o zasięgu regionalnym, a także krajowym i międzynarodowym. Metropolia jest siedzibą władz, np. wojewódzkich oraz innych urzędów, instytucji administracyjnych i gospodarczych Kulturalna - Metropolia stanowi ośrodek kultury poprzez posiadanie potencjału twórczego, lokalizację teatrów, filharmonii, opery, a także muzeów, galerii, centrów wystawowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.
 10. 10. 10 Typologia Funkcji metropolitarnych – cd. Duchowa i dziedzictwa kulturowego - Związana jest z dziedzictwem kulturowym, tradycją i historią miasta, np. może być miejscem kultu różnych religii. Turystyczna - Związana jest z przestrzenią kulturową i przyrodniczą.
 11. 11. 11 Cechy Metropolii:  Doskonałość usług, instytucji i wyposażenia  Potencjał innowacyjny  Specyfika miejsca  Co najmniej 0,5 mln mieszkańców
 12. 12. 12 Stanowisko Unii Metropolii Polskich 23.06.2003 ”Obszar metropolitarny to obszar wielkiego miasta oraz powiązanego funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalonego w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, zgodnie z zasadniczym podziałem terytorialnym państwa na powiaty, stanowiący kompleks osiedleńczy zamieszkały przez ponad 500 tys. osób, skupiający instytucje współpracy międzynarodowej”
 13. 13. 13 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Obszar metropolitarny to „obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”
 14. 14. 14 Proponowana definicja - nowelizacja ustawy „obszar wielkiego miasta lub wzajemnie zależnych wielkich miast oraz powiązanego z nim lub nimi funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju zgodnie z zasadniczym podziałem terytorialnym państwa na powiaty, stanowiący kompleks osiedleńczy zamieszkały przez ponad 500 tys. osób, skupiający instytucje współpracy międzynarodowej”
 15. 15. 15 Przyjmując kryteria z tej definicji w Polsce występują następujące obszary metropolitarne: 1. Warszawa 2. Konurbacja katowicka 3. Konurbacja gdańska 4. Bydgoszcz 5. Toruń 6. Kraków 7. Łódź 8. Poznań 9. Szczecin 10. Wrocław
 16. 16. 16 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: Obszar metropolitarny składa się z wielkiego miasta lub aglomeracji miejskiej stanowiącej centrum metropolii oraz otaczających go gmin, z których znaczna część mieszkańców codziennie dojeżdża do pracy w centrum metropolii, a liczba mieszkańców takiego obszaru powinna przekraczać 500 tys.
 17. 17. 17 Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju Obszar metropolitarny to układ przestrzenny składający się z dużego miasta i otaczających je terenów ściśle z nimi funkcjonalnie powiązanych. Wyznaczenie miasta rdzeniowego, które wraz ze swoim obszarem liczy ponad 500 tys. mieszkańców Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice
 18. 18. 18 Narodowa Strategia Rozwoju Lokalnego: „Tylko Warszawa wraz z otaczającym ją pierścieniem ok. 30 km. może być uznana za obszar metropolitarny”
 19. 19. 19 Metropolizacja:  Proces przekształcania się miejskich przestrzeni  Polegający na zmianie relacji między miastem centralnym i jego zapleczem  Dążący do osłabienia związków regionalnych na rzecz wzmacniania więzi z innymi metropoliami
 20. 20. 20 Znaczenie Metropolii: - Główny ośrodek rozwoju gospodarczego, technologicznego, kulturalnego (lokalizacja inwestycji, siedziby firm, banków, rozwinięty transport, komunikacja, turystyka, kongresy, festiwale, imprezy sportowe - Stanowi węzeł globalnych sieci (centra nauki, usług, wiedzy, zasoby wykwalifikowanych pracowników
 21. 21. 21 Metropolia Warszawska  WARSZAWSKI  LEGIONOWSKI  NOWODWORSKI  WARSZAWSKI ZACHODNI  PRUSZKOWSKI  GRODZISKI  PIASECZYŃSKI  OTWOCKI  MIŃSKI  WOŁOMIŃSKI Warszawski Obszar Metropolitarny to 10 powiatów* wg. ustawy o policji
 22. 22. 22 Metropolia Warszawska
 23. 23. 23 Warszawski Obszar Metropolitarny: 2.735.000 osób w tym Warszawa – 1.707.000 osób Obszar - 4.900 km2
 24. 24. 24 Stan Prawny  Okres II Rzeczypospolitej (po 1928r)- Warszawa ma status Metropolii Stołecznej  Lata 1975-1998 – istnieje województwo warszawskie obejmujące obszar metropolii warszawskiej i kilkanaście innych gmin  Rok 1999 – reforma administracyjna, planowano powołanie Warszawskiego Zespołu Miejskiego, obejmującego Warszawę oraz 7 powiatów – Prezydent RP A. Kwaśniewski nie podpisuje ustawy powołującej WZM
 25. 25. 25 Korzyści z powołania metropolii Polityka przestrzenna i ochrona środowiska – bardziej racjonalne i funkcjonalne zagospodarowanie terenami, kompleksowa ochrona środowiska Polityka społeczna – stworzenie całościowej polityki w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Skuteczniejsza pomoc bezdomnym. Skoordynowana walka z patologiami społecznymi
 26. 26. 26 Korzyści z powołania metropolii – cd. Polityka Gospodarcza – zwiększenie atrakcyjności inwestowania. Stworzenie warunków zwiększających możliwości finansowania ze środków unijnych rozwoju subregionu, turystyka, rekreacja Bezpieczeństwo – możliwość stworzenia warunków do koordynacji działań służb porządku publicznego na większym obszarze
 27. 27. 27 Korzyści z powołania metropolii – cd. Integracja mieszkańców regionu - wzmocnienie efektu synergii ze względu na zwiększoną skalę wielkości metropolii w przedsięwzięciach gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Większe możliwości tworzenia warunków do budowy więzi mieszkańców (patriotyzm lokalny - tworzenie podstaw identyfikacji z „Małą Ojczyzną”) Polityka oświatowa i kulturalna - większe możliwości tworzenia lokalnych centrów kulturalnych. Tworzenie zracjonalizowanych podstaw do budowy sieci szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego. Wzmocnienie silnych uczelni
 28. 28. 28 Korzyści z powołania metropolii – cd. System Komunikacyjny: - stworzenie sprawnego spójnego systemu komunikacyjnego, planowanie rozbudowy sieci dróg, powiązanie komunikacyjne miast powiatowych z Warszawą, rozbudowa Szybkiej Kolei Miejskiej - Oszczędności jednej spójnej sieci komunikacyjnej – optymalizacja kosztów - możliwość związania z metropolią warszawską międzynarodowego lotniska i jego infrastruktury,
 29. 29. 29 Schemat połączeń SKM
 30. 30. 30 Zaniechanie powołania Metropolii Warszawskiej może spowodować przez Warszawę przegranie rywalizacji o pozycję krajowego lidera a także stratę dystansu do prężnie rozwijających się metropolii Unii Europejskiej
 31. 31. 31 Silna identyfikacja mieszkańców warszawskiego obszaru metropolitarnego z ich regionem 1. 66% mieszkańców Warszawy i sąsiednich gmin czuje się członkami metropolii 2. 53,3% ankietowanych uważa, że metropolia powinna obejmować stolicę i sąsiednie gminy 3. 86% ankietowanych uważa, że sieć kolejowa powinna być osią całej metropolii
 32. 32. 32 Koncepcja prawnego uregulowania funkcjonowania obszarów metropolitarnych  Konieczność ustawowego określenia ustroju obszarów metropolitarnych  Nadanie im statusu prawnego  Sprecyzowanie zadań i kompetencji, określenie władz metropolitarnych, zasad finansowania
 33. 33. 33 3 styczeń 2007 – powołanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji resortowego Zespołu ds. Uregulowania Funkcjonowania Obszarów Metropolitarnych. 20 marca 2007r. - przyjęcie przez Zespół założeń do projektu ustawy metropolitarnej
 34. 34. 34 Założenia do ustawy: Zdefiniowanie zakresu terytorialnego obszarów metropolitarnych – forma prawna oparta o mechanizm „ustawowego związku metropolitarnego” wchodzących w jego skład jednostek samorządu terytorialnego, bez zmiany ich granic i bez tworzenia nowego szczebla podziału terytorialnego kraju.
 35. 35. 35 Organy związku metropolitarnego: 1. Stanowiący np. rada związku, zgromadzenie związku (wójtowie, burmistrzowie, prezydencji miast) 2. Wykonawczy – jednoosobowy organ, o charakterze quasi menedżerskim np. dyrektor wykonawczy lub regionalny 3. Organ arbitrażowy – rozstrzyganie sporów sądowych pomiędzy ustawowym związkiem metropolitarnym a jego uczestnikami 4. Organ nadzoru – Prezes Rady Ministrów, Wojewoda, RIO
 36. 36. 36 Główny cel związku metropolitarnego – zapewnienie zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitarnego, poprzez: 1. Koordynację i wykonywanie wybranych zadań publicznych o znaczeniu ponadlokalnym. 2. Realizację różnego rodzaju wspólnych przedsięwzięć
 37. 37. 37 Dochody związku metropolitarnego: - Transfer dochodów z jednostek które przekażą zadania (PIT, CIT) - Subwencja metropolitarna z budżetu państwa, - Dotacja celowa z budżetu państwa - Dobrowolne składki członkowskie, - Środki unijne, - Dochody z majątku ustawowego związku, - Dochody z realizowanych przez związek zadań - Dochody z usług, dostaw - Kredyty, pożyczki
 38. 38. 38 Finansowanie obszarów metropolitarnych z funduszy europejskich Konieczność powstania tzw. obszarów współpracy między stolicą a gminami ościennymi. Stworzenie obszaru metropolitarnego umożliwi skuteczne konkurowanie z innymi podmiotami o fundusze europejskie
 39. 39. 39 W latach 2007-2013 możliwość korzystania z następujących programów operacyjnych: 1. Infrastruktura i Środowisko 2. Innowacyjna Gospodarka 3. Kapitał Ludzki 4. Rozwój Polski Wschodniej 5. Pomoc Techniczna 6. Europejska Współpraca Terytorialna 7. Regionalne Programy Operacyjne
 40. 40. 40 Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” Lata 2007-2013 – 36 mld euro Przykłady projektów indykatywnych, związanych z metropolią warszawską:  Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie wartość projektu: 148,44 mln euro  Południowa obwodnica Warszawy S2, odcinek Konotopa-Puławska  wartość projektu: 599,25 mln euro
 41. 41. 41  Połączenie Gdańska za Warszawą za pomocą drogi ekspresowej S7 wartość projektu: 1 247,27 mln euro  Połączenie Krakowa z Warszawą za pomocą drogi ekspresowej S-7 oraz wartość projektu: 1 525,96 mln euro  Połączenie Wrocławia z Warszawą za pomocą drogi ekspresowej S8 oraz wartość projektu: 2 005,84 mln euro
 42. 42. 42  Port lotniczy Warszawa – Integracja Terminalu 1 z Terminalem 2 wraz z modernizacją Terminalu T1 wartość projektu: 64,00 mln euro  Połączenie kolejowe Gdańska z Warszawą za pomocą modernizacji linii E65 oraz modernizacja linii E65/C-E65 na odcinku łączącym Katowice z Czechami i Słowacją wartość projektu: 1 385,00 mln euro  Modernizacja linii E75 Rail Baltica Warszawa- Białystok-granica z Litwą (I etap) wartość projektu: 285,00 mln euro
 43. 43. 43 Regionalne Programy Operacyjne 16 programów regionalnych - Budowa centrów targowych - Rozbudowa centrów turystycznych lub atrakcji turystycznych - Modernizacja transportu miejskiego
 44. 44. 44 Europejska Współpraca Terytorialna Program przeznaczony dla obszarów metropolitarnych, które swym zasięgiem terytorialnym przekraczają granice państw Lata 2007-2013 – 7,75 mld euro W tym Polska – 557,8 mln euro
 45. 45. 45 Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej: - Wspieranie innowacyjności, - Poprawę dostępności do obszaru programowego oraz wewnątrz obszaru programowego - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów - Korzystanie oraz zarządzanie środowiskiem naturalnym
 46. 46. 46 Metropolia Warszawska  Autorzy pracy: 1. Krzysztof Falkowski 2. Maciej Maciejowski 3. Marek Makuch 4. Artur Marczewski 5. Tomasz Zdzikot Dziękują za uwagę

×