SlideShare une entreprise Scribd logo
DR. PLATILÉONAS
 dedicado ao sr. Léo Rodrigues                                                       ZE BARBEIRO ( MARÇO 2009 )


          «  « « ««    « «
        4 « « ‰ #ˆ « ˆˆ « ˆ ‰ #ˆ « «ˆ
         ««   ««« ««
          «« « « « « « ˆ« « « « «
                 «
              Dm              A7 Gdim         Dm       A7 Gdim        Dm       A7   Gdim        Dm      A7 Gdim

          ˆ
         « «_ _ « _ ˆ _ «_ _ « _ «
          ˆ « ˆ « « « «« « j« «
       b 4 « ««  j« « ˆ  «
            ˆ« « «« ˆ«ˆ
         « ˆ_ _ « _ « _ _ _ « _ «  ‘ ‘
         _ __ « « _ __ « « ˆ
      =======================
      &   « ˆ«
         « «ˆ««
         _. « «    «. ˆ «
             ˆ _ «ˆ  «« ˆ«
                   «
                    ˆ
                    «
                         =
      %   _
         «
         _
         ˆ
         «       «
                ˆ
                «
  b “ { »œ œ≈ œ œ œ œ #œ »»»œ »»œ »œ »»»œ ≈ œ »œ »œ œ Œ »œ »»»œ ≈ œ œ »œ œ #œ »»»œ »»œ »œ »»»œ ≈ œ »œ »œ œ =
     »» »»» »K »»» »»» »»»» »»»
         »»          »» »K »» »» »»»
                       »»      »» »K »»» »» »»»» »»»
                                  »»          »» »K »» »» »»» Œ
                                                 »»
          Dm/D Dm/F A7/E Gdim               Dm Dm/F       A7/E Gdim         Dm Dm/F A7/E Gdim             Dm Dm/F       A7 Gdim


 ========================
 &                 » »                    » »
                                      D7( 9)/A G#7( 5)                                             G#7( 5)
     »» ≈ »K »»»»œ »» »»»»œ »»»» »»» » »» ≈ »K »œ »»» œ Œ »œ »»»œ ≈ œ_ »œ _bœ bœ »»œ »œ »»»œ ≈ œ_ »»»œ _ Œ
                                »» »K »»»œ »» œ »»»» »»»  »» »K »œ œ
                    b                   b     b                  b               b              b
  »»»œ »œ œ_ »œ _ bœ bœ »œ »œ »»»œ œ _ œ _
        »»                »» »»» »»»       »»  »»»         »» »» »»»
        Gm          D7( 9)/A D7        Gm                      Gm      D7( 9)/A     D7     Gm D7( 9)/A


 &b                    »                   »    »
 ========================                                           =
     G#dim Gdim G#dim Gdim Gbdim Fdim                            G#dim Gdim G#dim GdimGbdim Fdim
  b_. »»œ _ »œ bœ œ »œ»»œ#œ œ œ œ œ »œ b_. »»œ _ »œ bœ œ »œ œ#œ »»œ œ œ œ »œ
   »»»œ  œ
      »J
       »» Œ »» »»» »»» nœ » » »»» »»» »» œ »»» »» œ » »œ »»»œ » ‰ œ Œ »» »»» »»» nœ » »»» »»» » »» œ »»» »» œ » »œ
                                     »J
                                     »»
  b » ‰             »»» » » »» » »» »»» »» »» »»» »» »»œ»»       »» #œ »»»» » » » »» »»» »» »» »»»» =
 ========================»œ »»»
 &             »» #œ »
                »»
                »               »» »»           »»
                                             »
                                                            »»» »»
                              Bb/G#              Bb 7                   Bb/G#           Bb/G#          Bb 7
                            »K «« « « » » « « «»
          »»»œ œ »œ #œ œ ˆ « ˆ ˆ »»œ #œ »œ Œ #œ ‰ . «« « «»»œ#œ»œ « «nˆœ »œ « « « « œ#œ »œ Œ #œ ‰ .
                   « «« « » »
                                            To Coda      1.
                                                    »K
                                                                             2.
                     «« » »
   »œ »»»œ ≈ œ »»» »» »» »» œ « ˆ « « » »
        »K                   »» «« « « » » ≈ « « «»
                                 ˆ» » #ˆ « «» » « « « « »»» »»» »»
                                            «««       »»
       Dm/D Dm/F A7/E          Gdim

  b »» »»               ««
                 »»» « «          ˆ« ˆ
                               ˆ      « ˆ » ”“ { « « «
                                           ˆ ˆˆ ˆ
              » »» »
                                                                    Fine

 ========================
 &                                         {           =

    œbœnœ»» » »
    »»» »»» »»» _Eœb œ_ œbœDbœ»œ »»œ»œ »»œ»»œbD_œ »»œ »»œ bœ Cœ œ œCm»œ»œbœBm»»œ bœ bm Cbœ#œœCœ# # »»œ œ Dœ œ#_
            »»»
          »œ _»» »»»œ » » œ »»            »»» b
                                œ»»          »»» œ » » »»» » » » » » ≈ » »œ≈Œ »»» »» »»» »»» nœ » »»» œ»» »»» œ
                                               »»» »»» bœ » »»/C»»» »œ »B                 »»»
  b “{           » ≈ »» »»» »»» »» »» »œ »» »» » »» » »» » »» ≈»»»œ »»» »œ» »» »               » » » »»» » »» »»» »» »»=
                   7         7              7           7        6      6       6    7( 9)    7( 9)     7( 9) ========================
 &                         »»               » »» » »       » » » » »»
      A 7/13/9b
   ˙
   »»» »                                       »»»œ »» »»œ bœ »» œ » » » » »»
   _ bœ »œCm» _œ œGmbœ »œ D»œ »œbœ »œ _bœ»œ_D» œ œ_ œ Gm œnœ bœ œ œG œ »œCm»»œ»»œ »œ »»œ»œ œ œ œ Fœ
                      œ»» » »»œ »
                      »»»                                  »»» » œ » » » œ »»œ Cm» » » »
       »»» »»»œ»» »»œbœ »œœ »» »»» »» œ » »» »» ≈»»œ»»»œ»»» »» »»»»» »»»œ »»» »» »» »» »»» »»» œ »»» »» »» œ »» œ œ »»» »» »»» »»» »» »»» nœ»» »»»œ »» »»»» » »» » »» »» »» »» »»» »» œ »» œ
m6                  6                 7                 7                      7                    7


  b             »»» » »»» » »»»                            »»» »» » »»                  »»» »                  »»» »»»
 ========================» »
 &          »» »»                »» »                           » »» »» »» » » » »               £ £ £»=           £
      Bb Cm Eb                            Eb                 œ
                                                       »»»        Gm œ »œ
                                                                œ »» »»» » » œ »» A » D »» œ œ »»
                                                                »»»
            bœ œ œ »œ ‰ Œ bœ œ œ œ ‰ Œ _œbœnœ_œ œ_ _»»»œbœ œ_bœ œnœbœ œbœnœ œ__œ
             »»»      »»» »» J       »»»          »»» »» »J                               »»» » » » » » »»» »»»
  b œ ‰ Œ » »œ#œ»»œ » »»
    »J                                   »œ » »»             »» »» »»» »»» »»» »»» »»» »»» »» »»» »»» » »» »» »» »» »» »» »» » » » »
                 6    7  D  7  Cm      6       7       D  7                                7      7


    »»
 ========================
 &             » »» »»» »»            »» »»»œ#œ »»
                                     »»»                                                         =
                                        »
                        C#dim     1. b                       Bb                 Bb 7    Bb7 A7 Ab7 Ab7
   œ»» » »» »» » » » » » »» » »» » » » » »J » »» » » » » » »» »» »»»œ »»»œ œ » » »» »»»œ »»»œ »»»œ »»»œ » œ »» »»
   _œ œœœbœ œ œbœ œœ »œ .»œœ»»œbœ»œ œœnœœ »œ . »œ »»œ œbœ œ œ œnœœ œb_n_ _bœnœ œ__b__ bœ_œGbœ
   »»»                                                      »»
                                                           »»» » » »       »»»
  b »» »»» œ »»» »» » »» »» œnœ œ»»» »»» œ »» »» » »» »» » »» »» œ»» »»» »» »» ‰” » »» »» » »» »» œ »» »»» »» » » »
            Gm     Cm7             B     G7 Cm7 F7        2.           G7 Cm7 F7                                7


      »»»       »»» »» »»» »»»            »»»               »»»          » »» »» nœ œ »»» =
                                                                  »»» »»» » »
 ========================
 &               »»                        {                             »
Gb 7

    œ ‰
    »J             « «
                  « «      « « ˆˆ « «
                         «« « « ˆ
                             « « «              «« «
                       Dm       A7 Gdim       Dm          A7    Gdim


 b   »»    Œ Ó        « « « « ‰ #ˆ « ˆ « ˆ « « ‰ #ˆ « «ˆ
                   «
                   ˆ
                  « «_ _ ˆ _ _ _ _ « _ «
                         « « «
                   «« « « « « « « j« ˆ
                         j« « « « « ˆ     «         «« «
========================
&                 « ˆ_ _ ˆ _ _ _ _ « _ «
                  « « «
                         « « ««
                 _ ˆ_ _ « « _ _ _ ˆ « «                 «« ˆ
                                             ˆ«
                                             «            ‘ =
         fi Coda _    _. « «
                  « ˆ ˆ
                 _ « «
                  «
                  ˆ
                  « b b      « « « «
                          ˆ _. « ˆ    « ˆ «
                                  ˆ
                                  «      «       «
                                               ˆ
          Ebmaj C#dim B /D A                                 b         b
          »_ bœnœ_b_ œ »œ bœ »œ Cmœ F œ»œ Fm »œ#œEœ_ __Eœ œ__œ_ œ œ œBœ_œbœ
          œ » » »œ œ »»                                »»» »» œ »»» » œ
                                                     »»» »»
                                                œ œ » »» _ œEdim»» » » » »»»œ » G »
                                               #
          »»» » » »» »»» » » »œ œ »» » »œ »œ »œ »» œ »œ »» » œ#œ œ » »» »»» œ » » » » » » » » » » » » » » » »œ
                      »»» » » »» » »» »» »»» » »» »» »»» »»» »»» » » »»» » » » » » » »» » » » »» » » » »»
                  7       G   7   7      9    13        7  7( 9)     6/9        7
& b ‘ “{ » »             ≈ » »»     » » »»             »
  D.S. al Coda

========================                                                     =
                                                             Ebmaj7  A7 Bb
           _ œ
  #œ »»»œ »»»œ »»»œ »»» Ó œ »œ œ œ »»» Ó b_
                      œ _œ œbœ œbœ œ œ
                       œ »» »» » »» » » J
                       »»»
  »»»          »»» »» »»» »»»     »» »» »» »» »»» nœ »»» ‰ Œ bœ œ œnœ œ. »œ ≈ »»»œbœ »»»œ »»»»œ »»»»œ œ œ
                                        »»» »» »»» »»» »»» »» »»» »»» »»
        C  7/9/11+        B  7/9/11+           A 7/5+     G 7/5+ F    7/5+     G            7&b                       »»      » »»»
======================== »                            »»»»                =

                          _œGm __ __»œ»»œb_œ»»œbœ »œ »œ »œ bœ nœ _. »»œ
                              œ œ »»
                              »»» »»»
         bœ»»œ »»œ »»»œ≈œ »œ»œœ œœbœ »» »» »»»» »» » »» » » »» »» » »»» » » » »» »» » Ó bœ œ »œ »œ b_. bœ Ó
                          »»»œ » œ__»œA»»œ »»œ + »»œ»» G
                E7(#9)
                                              œ
                                              »»»
       œ »»» » » »»»» »» »»» »»»» »»» »» »»
       »»»                                         »»» »»» » »» »»»œ »»»
     Cm7 F7     Fm7           6  7/5    7  7   D     C9         B         9


   »œ »» œ
      »
& b »»» nœ »» » » » »
========================
     »                  » »          »»» » » » » » »        » » » »       =
     Bb7 A7 Ab7 G7 Gb7                                 F# 7
  _. b_. bœ « «
  »œ
   »»» #œ ‰ »J ‰ »J
        »»œ nX »» « « Œ œ œ œ bœ œ œ_ Œ ˙
                       »»» »»» »»»» œ
                              »»»           « «    « «
                    1.

                                          « «
                                       2.

                   »»» »»»                    « « « ‰ #ˆ « «ˆ
                                           «
                                           ˆ
                                          « «_ _ « _=
                                               « « «
                       F7                  F7

     »»»                                    ˆ « j« «
========================ˆ
 b »              »»»             »” »»»    Œ    « ««
&             j
             ˆ «
             « ˆ ≈                {          « ˆ_ _ « _ «
                                          « « « ˆ « ˆ
                                          _ __ « ˆ «
                                          _. « « ˆ «
                                          « « « « «
                                          _ ˆ ˆ
                                          «      «
                                          _
                                          ˆ
                                          «
    « ««     «« «
           «« «
 b « « « « ‰ #ˆ « «ˆ
     «
     ˆ
    « ««
& _ «_ _ « _ «
    « ˆ« « « « «
    « ˆ_ _ ˆ _ ˆ
           «« «
           j« ˆ      ‘                ‘
                                   D.S. al Fine

========================
    « « «     ˆ«
           «                                      =
  _. _ _
    « « «
  _ ˆ «
  _ ˆ«
    ˆ
    «        «
            ˆ

 b
========================
&            =


&b
=========================

 b
======================== ”
&            =

Contenu connexe

Tendances

Zé Barbeiro - Rasgueira
Zé Barbeiro - RasgueiraZé Barbeiro - Rasgueira
Zé Barbeiro - Rasgueirabarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o reboladoZé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o reboladobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calangoZé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calangobarbeiroze
 
Tem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duroTem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duro
Karina Poli
 
Chora na rampa
Chora na rampaChora na rampa
Chora na rampa
Karina Poli
 
Cesar o que não é de cesar
Cesar o que não é de cesarCesar o que não é de cesar
Cesar o que não é de cesar
Karina Poli
 
Bagunça generalizada
Bagunça generalizadaBagunça generalizada
Bagunça generalizadaKarina Poli
 
Zé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turmaZé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turmabarbeiroze
 
Zé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodoZé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodobarbeiroze
 
O inicio
O inicioO inicio
O inicio
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangasZé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangasbarbeiroze
 
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)João Henrique Henrique
 
A historia de uma gata
A historia de uma gataA historia de uma gata
A historia de uma gataroseandreia
 
Direitos da criança
Direitos da criançaDireitos da criança
Direitos da criançaroseandreia
 
Zé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frenteZé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frentebarbeiroze
 
Tu somente és deus
Tu somente és deusTu somente és deus
Tu somente és deusroseandreia
 
Ele é a razao de viver
Ele é a razao de viverEle é a razao de viver
Ele é a razao de viverroseandreia
 

Tendances (20)

Zé Barbeiro - Rasgueira
Zé Barbeiro - RasgueiraZé Barbeiro - Rasgueira
Zé Barbeiro - Rasgueira
 
Engasga gato
Engasga gatoEngasga gato
Engasga gato
 
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o reboladoZé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
 
Zé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calangoZé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calango
 
Cativo
CativoCativo
Cativo
 
Tem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duroTem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duro
 
Chora na rampa
Chora na rampaChora na rampa
Chora na rampa
 
Cesar o que não é de cesar
Cesar o que não é de cesarCesar o que não é de cesar
Cesar o que não é de cesar
 
Bagunça generalizada
Bagunça generalizadaBagunça generalizada
Bagunça generalizada
 
Fila boia
Fila boiaFila boia
Fila boia
 
Zé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turmaZé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turma
 
Zé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodoZé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodo
 
O inicio
O inicioO inicio
O inicio
 
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangasZé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
 
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
 
A historia de uma gata
A historia de uma gataA historia de uma gata
A historia de uma gata
 
Direitos da criança
Direitos da criançaDireitos da criança
Direitos da criança
 
Zé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frenteZé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frente
 
Tu somente és deus
Tu somente és deusTu somente és deus
Tu somente és deus
 
Ele é a razao de viver
Ele é a razao de viverEle é a razao de viver
Ele é a razao de viver
 

En vedette

Los dispositivoalmacenamiento debese datos
Los dispositivoalmacenamiento debese datosLos dispositivoalmacenamiento debese datos
Los dispositivoalmacenamiento debese datos
hilario1234
 
Scavenger hunt
Scavenger huntScavenger hunt
Scavenger huntremyy
 
Vas a buscar información en internet
Vas a buscar información en internetVas a buscar información en internet
Vas a buscar información en internet
caferna
 
Trabajo practico Economìa "La riqueza de las Naciones"
Trabajo practico Economìa "La riqueza de las Naciones" Trabajo practico Economìa "La riqueza de las Naciones"
Trabajo practico Economìa "La riqueza de las Naciones"
210767
 
C A R A R U T A
C A R A R U T AC A R A R U T A
C A R A R U T A
Maria Izquierdo Zuñiga
 
Apresentacao sem titulo(2)
Apresentacao sem titulo(2)Apresentacao sem titulo(2)
Apresentacao sem titulo(2)TxFoda
 
Alimentaçao saudavel2
Alimentaçao saudavel2Alimentaçao saudavel2
Alimentaçao saudavel2
daniela1999silva
 
A25.4 b complex
A25.4 b complexA25.4 b complex
A25.4 b complexvhiggins1
 
Dando vida a sua ideia de negócio
Dando vida a sua ideia de negócioDando vida a sua ideia de negócio
Dando vida a sua ideia de negócio
Victor Pereira Santos
 
Verbos
VerbosVerbos
Verbos
Julia Maxima
 
Projeto chamaverde
Projeto chamaverdeProjeto chamaverde
Projeto chamaverde
Bruno Carneval
 
Escolha profis3
Escolha profis3Escolha profis3
Escolha profis3
Enorê Roberto Rodrigues
 
Guião
GuiãoGuião
Guião
soraiabriga1
 
Desenhos animados
Desenhos animadosDesenhos animados
Desenhos animados
iliagervasio
 
Liberdade 2
Liberdade 2Liberdade 2
Liberdade 2
josecarlosdossantos
 
Aula 4 modelo relacional
Aula 4  modelo relacionalAula 4  modelo relacional
Aula 4 modelo relacional
Hélio Martins
 
Actividade fisica
Actividade fisicaActividade fisica
Actividade fisica
daniela1999silva
 
Trilha para o Açude Camorim
Trilha para o Açude CamorimTrilha para o Açude Camorim
Trilha para o Açude Camorim
adventurerj
 
Educacao
EducacaoEducacao
Educacao
Educacaomsgm
 

En vedette (20)

Los dispositivoalmacenamiento debese datos
Los dispositivoalmacenamiento debese datosLos dispositivoalmacenamiento debese datos
Los dispositivoalmacenamiento debese datos
 
Scavenger hunt
Scavenger huntScavenger hunt
Scavenger hunt
 
Vas a buscar información en internet
Vas a buscar información en internetVas a buscar información en internet
Vas a buscar información en internet
 
Jovenmuriyio
JovenmuriyioJovenmuriyio
Jovenmuriyio
 
Trabajo practico Economìa "La riqueza de las Naciones"
Trabajo practico Economìa "La riqueza de las Naciones" Trabajo practico Economìa "La riqueza de las Naciones"
Trabajo practico Economìa "La riqueza de las Naciones"
 
C A R A R U T A
C A R A R U T AC A R A R U T A
C A R A R U T A
 
Apresentacao sem titulo(2)
Apresentacao sem titulo(2)Apresentacao sem titulo(2)
Apresentacao sem titulo(2)
 
Alimentaçao saudavel2
Alimentaçao saudavel2Alimentaçao saudavel2
Alimentaçao saudavel2
 
A25.4 b complex
A25.4 b complexA25.4 b complex
A25.4 b complex
 
Dando vida a sua ideia de negócio
Dando vida a sua ideia de negócioDando vida a sua ideia de negócio
Dando vida a sua ideia de negócio
 
Verbos
VerbosVerbos
Verbos
 
Projeto chamaverde
Projeto chamaverdeProjeto chamaverde
Projeto chamaverde
 
Escolha profis3
Escolha profis3Escolha profis3
Escolha profis3
 
Guião
GuiãoGuião
Guião
 
Desenhos animados
Desenhos animadosDesenhos animados
Desenhos animados
 
Liberdade 2
Liberdade 2Liberdade 2
Liberdade 2
 
Aula 4 modelo relacional
Aula 4  modelo relacionalAula 4  modelo relacional
Aula 4 modelo relacional
 
Actividade fisica
Actividade fisicaActividade fisica
Actividade fisica
 
Trilha para o Açude Camorim
Trilha para o Açude CamorimTrilha para o Açude Camorim
Trilha para o Açude Camorim
 
Educacao
EducacaoEducacao
Educacao
 

Similaire à Zé Barbeiro - Dr platileonas

Zé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - KoolongoZé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - Koolongobarbeiroze
 
Simplismente você
Simplismente vocêSimplismente você
Simplismente você
Karina Poli
 
She nothing hill charles aznavour
She nothing hill charles aznavourShe nothing hill charles aznavour
She nothing hill charles aznavour
ClaudineiCamara
 
Zé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bodeZé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bodebarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karinaZé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karinabarbeiroze
 
è Tudo ilusão
è Tudo ilusãoè Tudo ilusão
è Tudo ilusão
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgoZé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Endividado
Zé Barbeiro - EndividadoZé Barbeiro - Endividado
Zé Barbeiro - Endividadobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosbarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Chorambulo
Zé Barbeiro - ChorambuloZé Barbeiro - Chorambulo
Zé Barbeiro - Chorambulobarbeiroze
 
Mingau de lagarto
Mingau de lagartoMingau de lagarto
Mingau de lagarto
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a buchaZé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a buchabarbeiroze
 

Similaire à Zé Barbeiro - Dr platileonas (14)

Zé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - KoolongoZé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - Koolongo
 
Simplismente você
Simplismente vocêSimplismente você
Simplismente você
 
She nothing hill charles aznavour
She nothing hill charles aznavourShe nothing hill charles aznavour
She nothing hill charles aznavour
 
Zé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bodeZé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bode
 
Zé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karinaZé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karina
 
è Tudo ilusão
è Tudo ilusãoè Tudo ilusão
è Tudo ilusão
 
Ao que é digno
Ao que é dignoAo que é digno
Ao que é digno
 
Zé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgoZé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgo
 
Zé Barbeiro - Endividado
Zé Barbeiro - EndividadoZé Barbeiro - Endividado
Zé Barbeiro - Endividado
 
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
 
Zé Barbeiro - Chorambulo
Zé Barbeiro - ChorambuloZé Barbeiro - Chorambulo
Zé Barbeiro - Chorambulo
 
Mingau de lagarto
Mingau de lagartoMingau de lagarto
Mingau de lagarto
 
Zé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a buchaZé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a bucha
 
Jada
JadaJada
Jada
 

Plus de barbeiroze

Grade mera coincidencia
Grade mera coincidenciaGrade mera coincidencia
Grade mera coincidencia
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferroZé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferrobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tentoZé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tentobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragemZé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragembarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckZé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckbarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripaZé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripabarbeiroze
 
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestiaZé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestiabarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororoZé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vezZé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vezbarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou laZé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou labarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempoZé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macacoZé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macacobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - CarmenZé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - Carmenbarbeiroze
 

Plus de barbeiroze (13)

Grade mera coincidencia
Grade mera coincidenciaGrade mera coincidencia
Grade mera coincidencia
 
Zé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferroZé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferro
 
Zé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tentoZé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tento
 
Zé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragemZé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragem
 
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckZé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
 
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripaZé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
 
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestiaZé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestia
 
Zé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororoZé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororo
 
Zé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vezZé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vez
 
Zé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou laZé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou la
 
Zé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempoZé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempo
 
Zé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macacoZé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macaco
 
Zé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - CarmenZé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - Carmen
 

Zé Barbeiro - Dr platileonas

 • 1. DR. PLATILÉONAS dedicado ao sr. Léo Rodrigues ZE BARBEIRO ( MARÇO 2009 ) « « « «« « « 4 « « ‰ #ˆ « ˆˆ « ˆ ‰ #ˆ « «ˆ «« ««« «« «« « « « « « ˆ« « « « « « Dm A7 Gdim Dm A7 Gdim Dm A7 Gdim Dm A7 Gdim ˆ « «_ _ « _ ˆ _ «_ _ « _ « ˆ « ˆ « « « «« « j« « b 4 « «« j« « ˆ « ˆ« « «« ˆ«ˆ « ˆ_ _ « _ « _ _ _ « _ « ‘ ‘ _ __ « « _ __ « « ˆ ======================= & « ˆ« « «ˆ«« _. « « «. ˆ « ˆ _ «ˆ «« ˆ« « ˆ « = % _ « _ ˆ « « ˆ « b “ { »œ œ≈ œ œ œ œ #œ »»»œ »»œ »œ »»»œ ≈ œ »œ »œ œ Œ »œ »»»œ ≈ œ œ »œ œ #œ »»»œ »»œ »œ »»»œ ≈ œ »œ »œ œ = »» »»» »K »»» »»» »»»» »»» »» »» »K »» »» »»» »» »» »K »»» »» »»»» »»» »» »» »K »» »» »»» Œ »» Dm/D Dm/F A7/E Gdim Dm Dm/F A7/E Gdim Dm Dm/F A7/E Gdim Dm Dm/F A7 Gdim ======================== & » » » » D7( 9)/A G#7( 5) G#7( 5) »» ≈ »K »»»»œ »» »»»»œ »»»» »»» » »» ≈ »K »œ »»» œ Œ »œ »»»œ ≈ œ_ »œ _bœ bœ »»œ »œ »»»œ ≈ œ_ »»»œ _ Œ »» »K »»»œ »» œ »»»» »»» »» »K »œ œ b b b b b b »»»œ »œ œ_ »œ _ bœ bœ »œ »œ »»»œ œ _ œ _ »» »» »»» »»» »» »»» »» »» »»» Gm D7( 9)/A D7 Gm Gm D7( 9)/A D7 Gm D7( 9)/A &b » » » ======================== = G#dim Gdim G#dim Gdim Gbdim Fdim G#dim Gdim G#dim GdimGbdim Fdim b_. »»œ _ »œ bœ œ »œ»»œ#œ œ œ œ œ »œ b_. »»œ _ »œ bœ œ »œ œ#œ »»œ œ œ œ »œ »»»œ œ »J »» Œ »» »»» »»» nœ » » »»» »»» »» œ »»» »» œ » »œ »»»œ » ‰ œ Œ »» »»» »»» nœ » »»» »»» » »» œ »»» »» œ » »œ »J »» b » ‰ »»» » » »» » »» »»» »» »» »»» »» »»œ»» »» #œ »»»» » » » »» »»» »» »» »»»» = ========================»œ »»» & »» #œ » »» » »» »» »» » »»» »» Bb/G# Bb 7 Bb/G# Bb/G# Bb 7 »K «« « « » » « « «» »»»œ œ »œ #œ œ ˆ « ˆ ˆ »»œ #œ »œ Œ #œ ‰ . «« « «»»œ#œ»œ « «nˆœ »œ « « « « œ#œ »œ Œ #œ ‰ . « «« « » » To Coda 1. »K 2. «« » » »œ »»»œ ≈ œ »»» »» »» »» œ « ˆ « « » » »K »» «« « « » » ≈ « « «» ˆ» » #ˆ « «» » « « « « »»» »»» »» ««« »» Dm/D Dm/F A7/E Gdim b »» »» «« »»» « « ˆ« ˆ ˆ « ˆ » ”“ { « « « ˆ ˆˆ ˆ » »» » Fine ======================== & { = œbœnœ»» » » »»» »»» »»» _Eœb œ_ œbœDbœ»œ »»œ»œ »»œ»»œbD_œ »»œ »»œ bœ Cœ œ œCm»œ»œbœBm»»œ bœ bm Cbœ#œœCœ# # »»œ œ Dœ œ#_ »»» »œ _»» »»»œ » » œ »» »»» b œ»» »»» œ » » »»» » » » » » ≈ » »œ≈Œ »»» »» »»» »»» nœ » »»» œ»» »»» œ »»» »»» bœ » »»/C»»» »œ »B »»» b “{ » ≈ »» »»» »»» »» »» »œ »» »» » »» » »» » »» ≈»»»œ »»» »œ» »» » » » » »»» » »» »»» »» »»= 7 7 7 7 6 6 6 7( 9) 7( 9) 7( 9) ======================== & »» » »» » » » » » » »» A 7/13/9b ˙ »»» » »»»œ »» »»œ bœ »» œ » » » » »» _ bœ »œCm» _œ œGmbœ »œ D»œ »œbœ »œ _bœ»œ_D» œ œ_ œ Gm œnœ bœ œ œG œ »œCm»»œ»»œ »œ »»œ»œ œ œ œ Fœ œ»» » »»œ » »»» »»» » œ » » » œ »»œ Cm» » » » »»» »»»œ»» »»œbœ »œœ »» »»» »» œ » »» »» ≈»»œ»»»œ»»» »» »»»»» »»»œ »»» »» »» »» »»» »»» œ »»» »» »» œ »» œ œ »»» »» »»» »»» »» »»» nœ»» »»»œ »» »»»» » »» » »» »» »» »» »»» »» œ »» œ m6 6 7 7 7 7 b »»» » »»» » »»» »»» »» » »» »»» » »»» »»» ========================» » & »» »» »» » » »» »» »» » » » » £ £ £»= £ Bb Cm Eb Eb œ »»» Gm œ »œ œ »» »»» » » œ »» A » D »» œ œ »» »»» bœ œ œ »œ ‰ Œ bœ œ œ œ ‰ Œ _œbœnœ_œ œ_ _»»»œbœ œ_bœ œnœbœ œbœnœ œ__œ »»» »»» »» J »»» »»» »» »J »»» » » » » » »»» »»» b œ ‰ Œ » »œ#œ»»œ » »» »J »œ » »» »» »» »»» »»» »»» »»» »»» »»» »» »»» »»» » »» »» »» »» »» »» »» » » » » 6 7 D 7 Cm 6 7 D 7 7 7 »» ======================== & » »» »»» »» »» »»»œ#œ »» »»» = » C#dim 1. b Bb Bb 7 Bb7 A7 Ab7 Ab7 œ»» » »» »» » » » » » »» » »» » » » » »J » »» » » » » » »» »» »»»œ »»»œ œ » » »» »»»œ »»»œ »»»œ »»»œ » œ »» »» _œ œœœbœ œ œbœ œœ »œ .»œœ»»œbœ»œ œœnœœ »œ . »œ »»œ œbœ œ œ œnœœ œb_n_ _bœnœ œ__b__ bœ_œGbœ »»» »» »»» » » » »»» b »» »»» œ »»» »» » »» »» œnœ œ»»» »»» œ »» »» » »» »» » »» »» œ»» »»» »» »» ‰” » »» »» » »» »» œ »» »»» »» » » » Gm Cm7 B G7 Cm7 F7 2. G7 Cm7 F7 7 »»» »»» »» »»» »»» »»» »»» » »» »» nœ œ »»» = »»» »»» » » ======================== & »» { »
 • 2. Gb 7 œ ‰ »J « « « « « « ˆˆ « « «« « « ˆ « « « «« « Dm A7 Gdim Dm A7 Gdim b »» Œ Ó « « « « ‰ #ˆ « ˆ « ˆ « « ‰ #ˆ « «ˆ « ˆ « «_ _ ˆ _ _ _ _ « _ « « « « «« « « « « « « j« ˆ j« « « « « ˆ « «« « ======================== & « ˆ_ _ ˆ _ _ _ _ « _ « « « « « « «« _ ˆ_ _ « « _ _ _ ˆ « « «« ˆ ˆ« « ‘ = fi Coda _ _. « « « ˆ ˆ _ « « « ˆ « b b « « « « ˆ _. « ˆ « ˆ « ˆ « « « ˆ Ebmaj C#dim B /D A b b »_ bœnœ_b_ œ »œ bœ »œ Cmœ F œ»œ Fm »œ#œEœ_ __Eœ œ__œ_ œ œ œBœ_œbœ œ » » »œ œ »» »»» »» œ »»» » œ »»» »» œ œ » »» _ œEdim»» » » » »»»œ » G » # »»» » » »» »»» » » »œ œ »» » »œ »œ »œ »» œ »œ »» » œ#œ œ » »» »»» œ » » » » » » » » » » » » » » » »œ »»» » » »» » »» »» »»» » »» »» »»» »»» »»» » » »»» » » » » » » »» » » » »» » » » »» 7 G 7 7 9 13 7 7( 9) 6/9 7 & b ‘ “{ » » ≈ » »» » » »» » D.S. al Coda ======================== = Ebmaj7 A7 Bb _ œ #œ »»»œ »»»œ »»»œ »»» Ó œ »œ œ œ »»» Ó b_ œ _œ œbœ œbœ œ œ œ »» »» » »» » » J »»» »»» »»» »» »»» »»» »» »» »» »» »»» nœ »»» ‰ Œ bœ œ œnœ œ. »œ ≈ »»»œbœ »»»œ »»»»œ »»»»œ œ œ »»» »» »»» »»» »»» »» »»» »»» »» C 7/9/11+ B 7/9/11+ A 7/5+ G 7/5+ F 7/5+ G 7 &b »» » »»» ======================== » »»»» = _œGm __ __»œ»»œb_œ»»œbœ »œ »œ »œ bœ nœ _. »»œ œ œ »» »»» »»» bœ»»œ »»œ »»»œ≈œ »œ»œœ œœbœ »» »» »»»» »» » »» » » »» »» » »»» » » » »» »» » Ó bœ œ »œ »œ b_. bœ Ó »»»œ » œ__»œA»»œ »»œ + »»œ»» G E7(#9) œ »»» œ »»» » » »»»» »» »»» »»»» »»» »» »» »»» »»» »»» » »» »»»œ »»» Cm7 F7 Fm7 6 7/5 7 7 D C9 B 9 »œ »» œ » & b »»» nœ »» » » » » ======================== » » » »»» » » » » » » » » » » = Bb7 A7 Ab7 G7 Gb7 F# 7 _. b_. bœ « « »œ »»» #œ ‰ »J ‰ »J »»œ nX »» « « Œ œ œ œ bœ œ œ_ Œ ˙ »»» »»» »»»» œ »»» « « « « 1. « « 2. »»» »»» « « « ‰ #ˆ « «ˆ « ˆ « «_ _ « _= « « « F7 F7 »»» ˆ « j« « ========================ˆ b » »»» »” »»» Œ « «« & j ˆ « « ˆ ≈ { « ˆ_ _ « _ « « « « ˆ « ˆ _ __ « ˆ « _. « « ˆ « « « « « « _ ˆ ˆ « « _ ˆ « « «« «« « «« « b « « « « ‰ #ˆ « «ˆ « ˆ « «« & _ «_ _ « _ « « ˆ« « « « « « ˆ_ _ ˆ _ ˆ «« « j« ˆ ‘ ‘ D.S. al Fine ======================== « « « ˆ« « = _. _ _ « « « _ ˆ « _ ˆ« ˆ « « ˆ b ======================== & = &b ========================= b ======================== ” & =