Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
2.fonètica pp
2.fonètica pp
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Similaire à FONÈTICA TEMA 1 (20)

Publicité

Plus récents (20)

FONÈTICA TEMA 1

 1. 1. CATALÀ 2n Bat TEMA 1. LA FONÈTICA
 2. 2. FONÈTICA I FONOLOGIA <ul><li>So i fonema: </li></ul><ul><ul><li>La fonètica estudia els sons del llenguatge com a entitats físiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>La fonologia estudia la funció dels fonemes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fonema: unitat mínima que es pot delimitar en la cadena parlada, que no té significat, però sí funció distintiva (la seva commutació provoca canvis de significat). </li></ul></ul>
 3. 3. ELS SONS <ul><li>L’articulació de sons: </li></ul><ul><ul><li>Sons sords/sons sonors : produïm un so sord quan no fem vibrar les cordes vocals, si les fem vibrar parlem de sons sonors. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sons sords: [ p ], [ t ], [ k ], [ f ], [ ʃ ], [ s ], [ t ʃ ], [ ts ]. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sons sonors: [ b ], [ d ], [ g ], [ v ], [ ʒ ] [ z ], [d ʒ ], [ dz ]. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. EL SISTEMA CONSONÀNTIC <ul><li>Les consonants: </li></ul><ul><ul><li>Segons el punt d'art.: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bilabials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Labiodentals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dentals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alveolars </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Palatals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Velars </li></ul></ul></ul>
 5. 5. EL SISTEMA CONSONÀNTIC <ul><ul><li>Segons el mode d’art.: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sons oclusius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sons fricatius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sons aproximats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sons africats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sons laterals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sons vibrants </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sons nasals </li></ul></ul></ul>
 6. 6. EL SISTEMA CONSONÀNTIC <ul><li>Particularitats fonètiques: </li></ul><ul><ul><li>Sons oclusius </li></ul></ul><ul><ul><li>Sons fricatius </li></ul></ul>
 7. 7. ELS SONS OCLUSIUS <ul><ul><ul><li>[ pl ], [ bl ], [ gl ]  gemminació: po bl e re gl a tri pl e arti cl e </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> [ bbl ] [ggl] [ ppl ] [ kkl ] </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>clu b #  neutralització, so sord. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> [ p ] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>fre d #  neutralització, so sord. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>[t] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>càsti g #  neutralització, so sord. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> [ k ] </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><ul><ul><li>So oclusiu + cnt sonora / vocal  so sord. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>dissa b te clu b obert po t petit càrre c pesat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>[p] [p] [t] [k] </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>So oclusiu + cnt sonora  so sonor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>clu b de nit po t de pèsol fo c de camp </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>[b] [d] [g] </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Darrere [m], p/b emmudeixen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>llam p tom b assum p te </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>[ ø] [ ø] [ ø] </li></ul></ul></ul></ul>ELS SONS OCLUSIUS
 9. 9. <ul><ul><ul><li>Els sons [t], [d] darrere [l] i [n] emmudeixen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>al t diferen t </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>[ ø] [ ø] </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vacil·lació de la [r] en pronunciar t/d. fort / forts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li> [r] o [ ø] </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ban c </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>[ ɧ] </li></ul></ul></ul></ul>ELS SONS OCLUSIUS
 10. 10. <ul><ul><ul><li>Final de sil·laba /mot </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Final de mot i davant #  so sord. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>bolígra f # llapi s # fei x # </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>[f] [s] [ʃ] </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Final de mot + vocal / cnt sonora  so sonor. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>bolígra f inclinat llapi s agafat f [v] [z] [ʒ] </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>calaix calaix ample despa tx despa tx humit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>[kalajʃ] [kalajʒample] ʧ tʒ </li></ul></ul></ul>ELS SONS FRICATIUS
 11. 11. <ul><ul><ul><ul><li>ro ig encès ro ig fort ro ig </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>dʒ dʒ dʒ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>x arxa / x errar pen j at cap g egant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>[ts] [ts] dʒ dʒ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>re ix a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>[ j o], [ j a] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>[ʒo], [ʒa] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E x cursió e x plosió e x cel·lent </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>[s] [s] [ks] </li></ul></ul></ul>ELS SONS FRICATIUS
 12. 12. EL SISTEMA VOCÀLIC <ul><li>En català hi ha 8 vocals les quals es representen per 5 grafies. </li></ul><ul><li>Segons el lloc d’articulació les vocals poden ser anteriors, centrals i posteriors. </li></ul><ul><li>Les vocals es distingeixen de les consonants per tenir tonicitat: són àtones o tòniques. </li></ul>
 13. 13. EL SISTEMA VOCÀLIC <ul><ul><li>Esquema vocàlic tònic </li></ul></ul><ul><ul><li>[u] [i] </li></ul></ul><ul><ul><li>mut pit </li></ul></ul><ul><ul><li>[o] (tancada) [e] (tancada) </li></ul></ul><ul><ul><li>pom neu </li></ul></ul><ul><ul><li>[ ɔ] (oberta) [ɛ] (oberta) </li></ul></ul><ul><ul><li>lloc peu </li></ul></ul><ul><ul><li> [a] </li></ul></ul><ul><ul><li> pal </li></ul></ul>
 14. 14. EL SISTEMA VOCÀLIC <ul><li>Els diftongs: </li></ul><ul><ul><li>En català formen diftong qualsevol vocal seguida d’una “i” o una “u”. I només davant de “g” o “q” la “u” davant d’una altra vocal. </li></ul></ul>
 15. 15. EL SISTEMA VOCÀLIC <ul><li>Les vocals febles: </li></ul><ul><ul><li>La “i” i la “u” són v. Febles perquè a més de vocals poden fer de semivocals, semiconsonants o consonants. </li></ul></ul><ul><ul><li>La seva transcripció fonètica és igual quan es tracta de consonant o semiconsonant. </li></ul></ul>

×