Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
CCoommmmeenntt ffaaiirree ddeess eennffaannttss ......
Expliquez aux eennffaannttss ccoommmmeenntt lleess eennffaannttss 
vviieennnneenntt aauu mmoonnddee,, iill ppeeuutt êêttrr...
SSii vvoouuss llee 
ssoouuhhaaiitteezz,, eennvvooyyeerr 
ccee cclliipp àà uunn aauuttrree 
aammii…… 
Si quieres suscribirt...
Simple et de bon gôut
Simple et de bon gôut
Simple et de bon gôut
Simple et de bon gôut
Simple et de bon gôut
Simple et de bon gôut
Simple et de bon gôut
Simple et de bon gôut
Simple et de bon gôut
Simple et de bon gôut
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Simple et de bon gôut

373 vues

Publié le

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Simple et de bon gôut

  1. 1. CCoommmmeenntt ffaaiirree ddeess eennffaannttss ......
  2. 2. Expliquez aux eennffaannttss ccoommmmeenntt lleess eennffaannttss vviieennnneenntt aauu mmoonnddee,, iill ppeeuutt êêttrree ttrrèèss ddiiffffiicciillee.. CCeerrttaaiinneess rrééppoonnsseess ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt:: «CCiiggooggnneess ppoorrtteenntt lleess eennffaannttss..» CCllaassssiiqquuee.. UUnn ccoouuppllee aa pprrooppoosséé qquueellqquuee cchhoossee ddee ccrrééaattiiff.. UUnnee ddrrôôllee!! PPoouurr ttoouutt cceellaa,, llee pphhoottooggrraapphhee ccaannaaddiieenn PPaattrriiccee LLaarroocchhee eett ssoonn ééppoouussee SSaannddrraa DDeenniiss oonntt ffaaiitt uunnee sséérriiee ddee pphhoottooss ttoouutt aauu lloonngg ddee llaa ggrroosssseessssee eett ppeennddaanntt qquu''iill eesstt aasssseezz ffaarrffeelluuee..
  3. 3. SSii vvoouuss llee ssoouuhhaaiitteezz,, eennvvooyyeerr ccee cclliipp àà uunn aauuttrree aammii…… Si quieres suscribirte y recibir powerpoints gratis en tu email pulsa aquí

×