Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

דו"ח ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד על יצוא הגז

714 vues

Publié le

המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה והמדען הראשי של משרד האנרגיה בדו"ח שהוגש לועדת צמח וקובע שאין לייצא גז טבעי לפחות עד לשנת 2020

 • Soyez le premier à commenter

דו"ח ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד על יצוא הגז

 1. 1. ‫מדיניות‬‫ניהול‬‫משאבי‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫בישראל‬ ‫בנושא‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫מישראל‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫ייצוא‬ ‫אופציית‬ ‫מ‬‫את‬ ‫נתניהו‬ ‫סיניה‬ ‫ד"ר‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ,‫הראשית‬ ‫המדענית‬ s@sviva.gov.il-netanyahu ‫ולד‬ ‫שלמה‬ ‫ד"ר‬ ‫משרד‬ ,‫הראשי‬ ‫המדען‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ shlomow@energy.gov.il 19‫במרץ‬2012
 2. 2. 2 ‫תוכן‬‫עניינים‬ ‫תוכן‬‫עניינים‬................................................................................................................................................2 ‫סיכום‬‫עי‬‫קרי‬‫הדברים‬...................................................................................................................................3 ‫נימוקים‬‫והסברים‬‫לעמדות‬............................................................................................................................7 1.‫פרישת‬‫פוטנציאל‬‫היצע‬‫הגז‬‫טבעי‬‫והביקושים‬‫בישראל‬‫על‬‫פני‬‫זמן‬.......................................................7 2.‫חלופות‬‫טכנולוגיות‬-BACKSTOP TECHNOLOGY.................................................................9 3.‫חלופות‬‫לאנרגיה‬........................................................................................................................11 4.‫מחירי‬‫הנפט‬‫ותופעת‬‫ה‬-PEAK OIL............................................................................................12 5.‫ניהול‬‫משאבי‬‫טבע‬‫תחת‬‫אי‬-‫ודאות‬...............................................................................................13 6.‫השקעות‬‫בפיתוח‬‫המשאב‬‫ושיקולי‬‫כדאיות‬‫כלכלית‬‫בהווה‬‫כ‬‫טיעון‬‫להגברת‬‫הפקת‬‫משאבי‬‫הגז‬‫לצרכי‬ ‫ייצוא‬.....................................................................................................................................................51 7.‫קצב‬‫ניצול‬‫מאגרי‬‫הגז‬–‫אחריות‬‫ממשלתית‬‫בקביעת‬‫קצב‬‫ניצול‬‫המשאב‬‫ומ‬‫ציאת‬‫פתרונות‬‫אחסון‬‫כחוצץ‬ ‫בפני‬‫סיכונים‬........................................................................................................................................16 8.‫ייצוא‬‫גז‬-‫משמעויות‬‫עבור‬‫המדינה‬‫ועבור‬‫היזם‬.............................................................................17 9.‫מאגרי‬‫הגז‬‫כעתודה‬‫אסטרטגית‬...................................................................................................18 11.‫רגולציה‬‫על‬‫משק‬‫הגז‬‫והנפט‬........................................................................................................19 ‫מחשבות‬‫נוספות‬.......................................................................................................................................21 ‫נספח‬‫א‬'–‫תחזית‬‫צריכת‬‫גז‬‫ט‬‫בעי‬‫בישראל‬‫עד‬‫לשנת‬2141.............................................................................22
 3. 3. 3 ‫מדיניות‬‫ניהול‬‫משאבי‬‫ה‬‫גז‬‫ה‬‫טבעי‬‫בישראל‬ ‫החלטה‬‫תחת‬‫אי‬‫ודאות‬‫לגבי‬‫מלאי‬‫גז‬‫ו‬‫זמינות‬ ‫לגבי‬‫טכנולוגיות‬‫חלופיות‬ ‫והערכות‬‫מעודכנות‬‫של‬‫צרכי‬‫המשק‬‫בישראל‬ ‫ד‬"‫ר‬‫סיניה‬‫נתניהו‬‫וד‬"‫ר‬‫שלמה‬‫ולד‬ ‫ע‬ ‫סיכום‬‫י‬‫הדברים‬ ‫קרי‬ ‫ב‬‫זו‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫אנו‬‫מבקשים‬‫להעלות‬‫ולחדד‬‫שיקולים‬‫בניהול‬‫כלכלי‬‫של‬‫משאבי‬‫טבע‬‫תחת‬‫תנאי‬‫אי‬ ‫ודאות‬‫בשני‬‫תחומים‬( :1)‫סך‬‫מלאי‬‫מצבורי‬‫הגז‬‫ו‬-(2)‫זמינות‬ ‫מועד‬‫פריצות‬‫דרך‬‫טכנולוגיות‬‫שיחליפו‬ ‫את‬‫התלות‬‫במשאב‬‫הגז‬‫דלדולו‬ ‫טרם‬.‫בנוסף‬,‫אנו‬‫מבקשים‬‫להעלות‬‫בפניכם‬‫הערכות‬‫עדכניות‬‫של‬ ‫צפי‬‫צרכי‬‫המשק‬‫הישראלי‬‫לגז‬‫טבעי‬‫לשימושים‬‫עבור‬‫ייצור‬( :1)‫חשמל‬( ,2)‫תחליפי‬‫נפט‬‫לתחבורה‬‫ו‬- (3)‫מוצרים‬.‫הכימית‬ ‫לתעשייה‬ ‫תמצית‬‫לה‬ ‫והנימוקים‬ ‫העמדה‬: ‫לשני‬‫המשרדים‬‫שנמצאו‬ ‫הגז‬ ‫משאבי‬ ‫כי‬ ‫אינטרס‬‫ושיתגלו‬‫הטריטוריאליים‬ ‫במימיה‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והכלכליים‬‫יפותחו‬‫ה‬ ‫מהם‬ ‫יופק‬ ‫וכי‬‫גז‬‫ל‬‫צרכי‬‫המשק‬‫הישראלי‬‫מקיים‬ ‫באופן‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬,‫הנזק‬ ‫מזעור‬ ‫תוך‬‫ים‬‫ה‬‫תפעולי‬‫ים‬,‫ה‬‫אקולוגי‬‫ים‬‫והסביבתי‬‫להיגר‬ ‫העלולים‬ ‫ים‬‫ם‬ ‫מ‬‫פיתוח‬‫הגז‬ ‫משאבי‬‫על‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ .‫טבע‬ ‫משאבי‬ ‫ניצול‬ ‫של‬ ‫יעיל‬ ‫ניהול‬ ‫עקרונות‬ ‫בסיס‬ ‫כלכלית‬ ‫תרומה‬ ‫בעלי‬ ‫אסטרטגיים‬-‫סביבתית‬.
 4. 4. 4 ‫למשרד‬‫ים‬‫מאמצים‬ ‫יושקעו‬ ‫כי‬ ‫אינטרס‬‫בגילו‬‫י‬‫מש‬‫נוספים‬ ‫גז‬ ‫אבי‬‫צרכי‬ ‫את‬ ‫ישמשו‬ ‫אשר‬ ‫המשק‬‫יותר‬ ‫מזהמים‬ ‫חלופיים‬ ‫בשימושים‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫יבטלו‬ ‫ואף‬ ‫ויצמצמו‬‫לאות‬‫ן‬.‫מטרות‬ ‫בנקודת‬‫זמן‬‫זו‬,‫קיימ‬‫ים‬‫עיקריים‬ ‫מקורות‬ ‫שני‬)‫בלעדיים‬ ‫(לא‬‫ל‬‫אי‬‫ה‬‫וודאות‬‫המרחפת‬‫על‬ ‫ק‬‫בלת‬‫ההחלטה‬‫באשר‬‫לקצב‬‫ניצול‬‫המשאב‬‫ומכאן‬‫לייעוד‬‫השימושים‬‫בו‬( :1)‫כמות‬‫סך‬ ‫מלאי‬‫המשאב‬‫במאגרים‬(stock)‫ו‬-(2)‫ה‬‫מועד‬‫בו‬‫תתרחשנה‬‫פריצות‬‫דרך‬‫טכנולוגיות‬ ‫וי‬‫ימצאו‬‫חלופות‬‫טכנולוגי‬‫ות‬‫כלכליות‬‫וסביבתיות‬‫אשר‬ ‫הגז‬ ‫למשאב‬‫ישחררו‬‫ישראל‬ ‫את‬ ‫במשאב‬ ‫מתלות‬‫בה‬ ‫הזמן‬ ‫נקודת‬ ‫ועד‬ ‫לפני‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫והתת‬ ‫הכלכליות‬ ‫העתודות‬ ‫כל‬ ‫ינוצלו‬- ‫כלכליות‬‫טכנולוגיה‬ .‫הגז‬ ‫משאבי‬ ‫של‬" ‫קרויה‬ ‫זו‬backstop technology". ‫כי‬ ‫וצפוי‬ ‫מאחר‬‫ה‬‫חלופות‬‫העתידיות‬‫לגז‬‫הטבעי‬‫תהיינה‬‫יקרות‬‫מסוכנ‬ ,‫יותר‬‫ות‬‫יותר‬‫או‬ ‫מזהמ‬‫ות‬‫יותר‬‫שיתגלו‬ ‫נוספים‬ ‫גז‬ ‫משאבי‬ ‫וכי‬,‫יתגלו‬ ‫אם‬ ,‫בעתיד‬‫עלולים‬‫להיות‬‫תת‬- ‫כלכליים‬‫יש‬‫לנקוט‬‫בצעדים‬‫שמרניי‬‫ם‬‫ובניצול‬‫יעיל‬‫של‬‫משאב‬‫אסטרטגי‬-‫כלכלי‬‫להבט‬ ‫זה‬‫חת‬ .‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ ‫יש‬‫מבוססות‬ ‫ריאליות‬ ‫תחזיות‬ ‫לאמץ‬‫לביקושים‬‫הסקטורים‬ ‫עבור‬ ‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫לגז‬ :‫הבאים‬‫תחבורה‬-‫תחליפי‬‫דלקים‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫מבוססי‬,‫משק‬‫החשמל‬–‫גז‬‫טבעי‬‫עבור‬‫ייצור‬ ‫חשמל‬,‫תעשייה‬‫מסורתית‬–‫כתחליף‬ ‫אנרגיה‬ ‫ייצור‬ ‫מערכות‬ ‫עבור‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬‫לדלקים‬‫ולחשמל‬ ‫קונ‬‫בנציונאלי‬‫ו‬‫תעשיה‬‫כימית‬–‫שימוש‬‫בגז‬‫טבעי‬‫כחומר‬‫גלם‬‫לייצור‬‫מוצרים‬. ‫קיים‬‫פער‬‫חסר‬‫של‬ ‫מצטבר‬100-150BCM‫ב‬‫ין‬‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫שהוצגו‬ ‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫הביקוש‬ ‫תחזיות‬ ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫בחישוב‬ ‫לאחרונה‬ ‫שבוצעו‬ ‫מעודכנות‬ ‫הערכות‬ ‫לבין‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫לבחינת‬ ‫המנכלים‬ 2040‫זה‬ ‫למסמך‬ ‫בנספח‬ ‫כמפורט‬ ,.‫פ‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬‫על‬ ‫מסתמך‬ ‫זה‬ ‫ער‬‫הנחות‬‫העבודה‬‫הקיימות‬ ‫כיום‬‫נוספ‬ ‫תעשיות‬ ‫התפתחות‬ ‫כולל‬ ‫ואינו‬ ,‫בתפוצה‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫קיום‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫שתוקמנה‬ ‫ות‬ .‫במשק‬ ‫רחבה‬,‫זו‬ ‫נוספת‬ ‫התפתחות‬ ‫ללא‬ ‫אף‬‫בשנים‬‫שלאחר‬2040‫צפויים‬‫הביקושים‬ ‫השנתיים‬‫הטבעי‬ ‫לגז‬‫ל‬‫מ‬ ‫בהיקפים‬ ‫ולהסתכם‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫עלות‬‫הותיים‬‫ביותר‬. ‫יש‬‫להביא‬‫כי‬ ‫בחשבון‬‫לישראל‬‫אין‬‫עדיין‬‫תכנית‬‫אב‬‫ארוכת‬‫טווח‬‫למשק‬‫האנרגיה‬‫וזו‬‫צפויה‬ ‫ב‬ ‫רק‬ ‫להתגבש‬‫שנת‬2014.‫יש‬‫קושי‬‫מהותי‬‫בקבלת‬‫החלטות‬‫בעניין‬‫אסטרטגי‬-‫כלכלי‬-‫סביבתי‬ ‫ממדרגה‬‫ראשונה‬‫למדינת‬‫ישראל‬‫ההיצעים‬ ‫מכלול‬ ‫ראיית‬ ‫ללא‬‫והביקושים‬.‫לאנרגיה‬
 5. 5. 5 ‫נדגיש‬‫הטיפול‬ ‫לצד‬ ‫כי‬ ‫גם‬‫ההיצע‬ ‫בניהול‬‫ים‬‫של‬‫בפרט‬ ‫והגז‬ ‫בכלל‬ ‫האנרגיה‬ ‫מקורות‬‫הכוללים‬ , ‫ותחליפי‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫וקידום‬ ‫עידוד‬‫דלקים‬,‫נקיים‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫גדלה‬ ‫ב‬ ‫הקרדינאלית‬ ‫לחשיבות‬ ‫המודעות‬‫ניהול‬‫הביקושים‬‫לאנרגיה‬‫באמצעות‬‫מתן‬‫תמריצים‬ ‫להתייעלות‬‫אנרגטית‬‫כלכליים‬ ‫תמריצים‬ ‫ויצירת‬ ‫לחיסכון‬ ‫ומודעות‬ ‫חינוך‬ ,‫ועדכונם‬.‫עם‬ ,‫זאת‬‫ה‬ ‫צמצום‬‫בלתי‬ ‫אינו‬ ‫לאנרגיה‬ ‫ביקושים‬-‫יכולת‬ ‫של‬ ‫וגובר‬ ‫ההולך‬ ‫המיצוי‬ ‫לאור‬ :‫מתכלה‬ ‫היעילות‬ ‫של‬ ‫השולי‬ ‫השיפור‬ ,‫אנרגיה‬ ‫ומערכות‬ ‫חשמל‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫האנרגיה‬ ‫צריכת‬ ‫הפחתת‬ ‫השנים‬ ‫עם‬ ‫ולקטון‬ ‫ללכת‬ ‫צפוי‬ ‫האנרגטית‬–‫טכנולוגיות‬ ‫דרך‬ ‫פריצות‬ ‫תהיינה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫א‬ ‫שכיום‬ ,‫ביותר‬ ‫משמעותיות‬‫כ‬ ‫עקב‬ .‫ידועות‬ ‫ינן‬‫ך‬‫ותצטמצם‬ ‫תלך‬ ‫הביקושים‬ ‫הפחתת‬ .‫ההיצע‬ ‫הרחבת‬ ‫את‬ ‫שיחייב‬ ‫דבר‬ ,‫אבסולוטית‬ ,‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫והמפורט‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬‫משמעית‬ ‫החד‬ ‫מסקנתנו‬‫כי‬ ‫היא‬‫לשנת‬ ‫עד‬2020 ‫יש‬‫לגז‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫תחליפים‬ ‫של‬ ‫פיתוחים‬ ,‫מלאים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫מבוססות‬ ‫הערכות‬ ‫לקבל‬ ‫ואמידת‬ ‫טבעי‬‫הביקושים‬‫בסקטו‬‫ההיצע‬ ‫ביסוס‬ ‫עם‬ ‫השונים‬ ‫רים‬‫של‬ ‫מושכל‬ ‫שקלול‬ ‫עד‬ . ‫זו‬ ‫בתקופת‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬ ,‫אלו‬ ‫אלמנטים‬‫מ‬‫לאשר‬‫ייצוא‬‫טבעי‬ ‫גז‬‫אל‬‫מחוץ‬‫לגבולות‬‫המדינה‬. ‫לשכלל‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫על‬ ,‫הקידוחים‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫הוודאות‬ ‫את‬ ‫לבסס‬ ‫מנת‬ ‫ועל‬ ,‫במקביל‬ ‫גדולים‬ ‫בהיקפים‬ ‫בגז‬ ‫לשימוש‬ ‫לעבור‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫ולפתח‬‫תוך‬ ‫אך‬ ,‫מחד‬ .‫מאידך‬ ‫בלעדי‬ ‫אנרגיה‬ ‫כמקור‬ ‫הגז‬ ‫על‬ ‫מהסתמכות‬ ‫הימנעות‬ ‫באם‬‫יוכח‬‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫מימון‬ ‫כי‬‫הגז‬ ‫מקורות‬‫מהווה‬ ‫היזמים‬ ‫ע"י‬‫עבורם‬‫סיכון‬‫כלכלי‬ ‫מהותי‬‫במידה‬‫ו‬‫לא‬‫יורחבו‬‫יעדי‬‫שיווק‬‫המשאב‬‫לטובת‬‫ייצוא‬‫מעבר‬‫ל‬‫הספקתו‬‫ל‬‫שימושים‬‫של‬ ,‫הישראלי‬ ‫המשק‬‫ע‬‫ל‬‫המדינה‬‫ל‬‫ש‬‫קול‬‫את‬‫אפשרות‬‫רכישת‬‫מידי‬ ‫גז‬‫יזמים‬‫וזאת‬‫על‬‫מנת‬ ‫למ‬‫נוע‬‫אובדן‬‫משאב‬‫אסטרטגי‬‫זה‬.‫זוהי‬‫פרמיית‬‫סיכון‬‫מושכלת‬‫שישראל‬‫צריכה‬‫לשקול‬ ‫לשלם‬‫את‬ ‫להפחית‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫אי‬‫הוודאויות‬‫המוזכרות‬‫לעיל‬‫הרות‬ ‫להיות‬ ‫שעלולות‬ ‫הלאומית‬ ‫המדיניות‬ ‫עבור‬ ‫אסון‬.‫מימון‬‫אג"ח‬ ‫באמצעות‬ ‫להתבצע‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫מהלך‬‫ממשלתי‬ ‫בצמ‬‫וד‬‫המדינה‬ ‫להכנסות‬‫הצפויות‬‫להתקבל‬‫מת‬‫מלוגים‬‫הגז‬ ‫הפקת‬ ‫רווחי‬ ‫ומהיטל‬,‫ובקיזוז‬ ‫הפיתוח‬ ‫לעלויות‬ ‫המואץ‬ ‫הפחת‬ ‫ערכי‬,‫בוועדת‬ ‫המדינה‬ ‫ע"י‬ ‫שהוכרו‬‫ש‬‫ש‬‫י‬‫נסקי‬. ‫בראיית‬‫תכנון‬‫משק‬‫ארוך‬‫טווח‬,‫יש‬‫לשקף‬‫את‬‫ערך‬‫נדירות‬‫המשאב‬‫במחירי‬‫הגז‬‫כבר‬‫היום‬ ‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫לטובת‬,‫כ‬‫אשר‬‫ש‬ ‫צפוי‬‫הביקושים‬‫הבא‬ ‫הדור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫טבעי‬ ‫לגז‬‫יגדלו‬ ‫משמעותית‬.‫עוד‬‫יש‬‫את‬ ‫לשקול‬‫ה‬‫ערך‬)‫(הגבוה‬ ‫האלטרנטיבי‬‫של‬‫לאורך‬ ‫הקרקע‬ ‫עתודות‬
 6. 6. 6 ,‫במחסור‬ ‫משאב‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ,‫החוף‬‫שידרשו‬‫עבור‬‫הקמת‬‫מתקני‬‫הנזלת‬‫גז‬‫לייצוא‬‫לכלול‬ ‫וכן‬ ‫השפעת‬‫דחיית‬‫מועד‬‫ה‬‫פיתוח‬‫הגז‬ ‫ייצוא‬ ‫תשתיות‬ ‫של‬‫התנגדו‬ ‫בשל‬‫יו‬‫ציבורי‬ ‫ת‬‫ו‬"‫ל"אירוח‬ ‫ת‬ ‫מ‬‫תקנים‬‫להנזלת‬.‫גז‬ ‫י‬‫לדרוש‬ ‫ש‬‫כי‬‫כל‬‫עמדה‬‫המבקשת‬‫לקדם‬‫א‬‫ל‬ ‫ישור‬‫ייצוא‬‫הגז‬‫בהכרח‬‫תתייחס‬‫ותהיה‬‫מגובה‬ ‫בעובדות‬‫ובנימוקים‬‫לגבי‬: (1‫לגז‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫תחליפים‬ ‫זמינות‬ ‫מועד‬ )(‫התדלדלות‬ ‫טרם‬)‫הכלכליים‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משאבי‬ ‫והיתכנותם‬‫והכלכלית‬ ‫הסביבתית‬ ,‫הטכנית‬. (2‫לגבי‬ ‫מוכחות‬ )‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מלאי‬ ‫סך‬‫מהמאגרים‬ ‫ההפקה‬ ‫ליכולת‬ ‫ובאשר‬‫השונים‬–‫אי‬- ‫הכרח‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫להפיקו‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ "‫כלוא‬ ‫"גז‬ ‫קיום‬‫הספיקה‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ .‫תפעולי‬ ‫נזק‬ ‫להם‬ ‫שייגרם‬ ‫מבלי‬ ‫המאגרים‬ ‫מן‬ ‫המירביות‬ (3)‫התייחסות‬‫למח‬‫י‬‫רי‬‫הגז‬‫בשוק‬‫הבין‬‫לאומי‬‫בהינתן‬‫רמת‬‫הדינמיות‬‫הנוכחית‬‫והצפויה‬, ‫תגליות‬‫בשנים‬‫האחרונות‬‫והש‬ ‫בעולם‬‫פע‬‫ת‬‫אפקט‬‫אלה‬ ‫ים‬‫על‬‫כדאיות‬‫ייצוא‬‫גז‬‫מישראל‬. (4‫בחו"ל‬ ‫הזמינות‬ ‫וזולות‬ ‫חדשות‬ ‫הפקה‬ ‫טכנולוגיות‬ ,‫באזורינו‬ ‫ההולכה‬ ‫תשתיות‬ ‫זמינות‬ ) ‫של‬ ‫העולה‬ ‫והכמות‬‫מספר‬‫ספקי‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫בשנים‬‫האחרונות‬. (5)‫העדר‬‫היתרון‬‫היחסי‬‫של‬‫ישראל‬‫בשל‬‫עלויות‬‫ע‬‫ודפות‬‫הכרוכות‬‫בהבטחת‬‫מקורות‬ ‫ומתקני‬‫הגז‬. (6)‫התאמת‬‫המשק‬‫הכלכלי‬‫וכושר‬‫הייצור‬‫שלו‬‫בהינתן‬‫רמת‬‫הכנסות‬‫לא‬‫צפויה‬‫מתמלוגי‬ ‫ההולנ‬ ‫"המחלה‬ ‫בבעיית‬ ‫(טיפול‬ ‫גז‬ ‫רווחי‬ ‫והיטלי‬‫עושר‬ ‫קרן‬ ‫באמצעות‬ "‫דית‬‫המנוהלת‬ ‫סגור‬ ‫כמשק‬). (7‫היקף‬ )‫הביקושים‬‫טב‬ ‫לגז‬‫בסקטורים‬ ‫עי‬‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫השונים‬. (8‫אנרגיה‬ ‫השקעת‬ ,‫פליטות‬ ‫כולל‬ ‫לייצוא‬ ‫נפט‬ ‫הנזלת‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫סביבתיות‬ ‫השפעות‬ ) .‫עתידיים‬ ‫מתקנים‬ ‫עבור‬ ‫החוף‬ ‫לאורך‬ ‫הקרקע‬ ‫וערך‬ ,‫זו‬ ‫בפעילות‬ ‫הנחוצה‬ ‫ללא‬‫התייחסות‬,‫אלו‬ ‫מהות‬ ‫לסוגיות‬ ‫גבוהה‬ ‫ודאות‬ ‫וברמת‬ ‫משכנעת‬‫הוודאויות‬ ‫אי‬ ‫ולאור‬ ‫כיום‬ ‫הידועות‬‫כחלופת‬ ‫גם‬ ‫המשמשים‬ ,‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הטבעיים‬ ‫משאביה‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫והצורך‬ ‫יותר‬ ‫נקיה‬ ‫אנרגיה‬–‫כי‬ ‫הינה‬ ‫דעתנו‬‫להמליץ‬‫לשנת‬ ‫עד‬2020‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫הגברת‬ ‫על‬ ‫הישראלי‬ ‫במשק‬‫ו‬‫נגד‬‫ייצוא‬‫גז‬‫מישראל‬.,‫תיבחן‬ ‫זו‬ ‫מדיניות‬‫המשקיות‬ ‫ההתפתחויות‬ ‫לאור‬ ‫רבות‬-‫בתום‬ ,‫זו‬ ‫בתקופה‬ ‫להיות‬ ‫שצפויות‬ ‫המשמעות‬.‫זו‬ ‫תקופה‬‫זו‬ ‫בתקופה‬ ‫לאפשר‬ ‫אין‬ ‫לעמוד‬ ‫ניתן‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ,‫לחץ‬ ‫תיצור‬ ‫בהקמתו‬ ‫העצומה‬ ‫ההשקעה‬ ‫שכן‬ ,‫ניזול‬ ‫מתקן‬ ‫הקמת‬ ‫לייצא‬ ,‫בפניו‬.‫ההשקעה‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,
 7. 7. 7 ‫נ‬‫ימוקים‬‫והסברים‬‫לעמדות‬ 1.‫פרישת‬‫פוטנציאל‬‫היצע‬‫הגז‬‫טבעי‬‫והביקושים‬‫בישראל‬‫על‬‫פני‬‫זמן‬ ‫לאחרונה‬‫התגלו‬‫שני‬‫מאגרי‬‫גז‬‫טבעי‬‫בישראל‬,‫מאגר‬‫תמר‬‫ומאגר‬‫לוויתן‬.‫לפי‬‫ההערכות‬‫היקף‬‫מאגר‬ ‫תמר‬‫הוא‬‫כ‬-250BCM‫הוא‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫והיקף‬ )‫קוב‬ ‫(מיליארד‬‫כ‬-450BCM,‫בסה‬‫"כ‬‫כ‬-700 BCM‫ל‬ ‫אנרגטית‬ ‫מבחינה‬ ‫ערך‬ ‫שווי‬ ‫שהם‬-612‫מיליו‬‫ן‬‫(לפי‬ ‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫טון‬1143‫לטון‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫קוב‬ .)‫גולמי‬ ‫נפט‬‫חשוב‬‫להדגיש‬‫שמדובר‬‫בהערכ‬‫ות‬‫המאגרים‬ ‫מלאי‬.‫ודאיים‬ ‫בגדלים‬ ‫ולא‬‫ה‬‫תרשים‬‫הבא‬ ‫מתאר‬‫באופן‬‫לגבי‬ ‫הוודאות‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫עקרוני‬ ‫איורי‬‫מאגרי‬‫הגז‬‫ביחס‬‫לתגליות‬‫מוכחות‬‫מדודות‬‫ועד‬ ‫ספקולטיביות‬‫ו‬‫ביחס‬‫לכלכליות‬‫התגלית‬. ‫סך‬‫המשאבים‬ ‫לפי‬‫מ‬ ‫יעלה‬ ‫בישראל‬ ‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫הביקוש‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫ההערכה‬-5BCM‫בש‬‫נת‬2010‫ל‬-16.8 BCM‫בשנת‬2030‫כוללות‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫ההערכות‬ .,‫שיחליף‬ ‫חשמל‬ ‫בחברת‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת‬ ‫את‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫מהגידול‬ ‫שנובע‬ ‫החשמל‬ ‫צריכת‬ ‫בגידול‬ ‫גם‬ ‫מתחשבות‬ ‫והן‬ ‫בפחם‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ג‬ ‫עתודות‬‫בהן‬ ‫להתחשב‬ ‫שניתן‬ ‫ז‬ ‫שניתן‬ ‫ש‬
 8. 8. 8 ‫ומ‬‫העלייה‬‫של‬ ‫ממוצעת‬ ‫עלייה‬ ‫המשך‬ ‫של‬ ‫בהנחה‬ .‫החיים‬ ‫ברמת‬0.6BCM‫הגידול‬ ‫בגלל‬ ‫לשנה‬ ‫של‬ ‫הגז‬ ‫כמות‬ ‫תספיק‬ ‫באוכלוסייה‬700BCM‫לכ‬-40.‫מהיום‬ ‫שנים‬ ‫הערכת‬‫במספר‬ ‫בחסר‬ ‫לוקה‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬‫ה‬‫י‬‫בטים‬: ‫א‬.‫לגבי‬‫של‬ ‫הפוטנציאלי‬ ‫היצור‬ ‫לכושר‬ ‫הפרופורציונית‬ ‫גז‬ ‫לצריכת‬ ‫מתייחסת‬ ‫היא‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫תחנות‬‫הכח‬‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫הגזיות‬‫תחנות‬‫(בסביבות‬ ‫מתחדשת‬ ‫ולאנרגיה‬ ‫פחמיות‬50%‫מהספקת‬ ‫החשמל‬.)‫זו‬‫תחזית‬‫שגויה‬,‫שכן‬‫כושר‬‫היצור‬‫אינו‬‫מעיד‬‫על‬‫כמות‬‫ניתן‬ ‫כיום‬ ‫גם‬ .‫בפועל‬ ‫היצור‬ ‫עד‬ ‫לספק‬70-80%‫מ‬ ‫החשמל‬ ‫צריכת‬ ‫מכלל‬‫מבוסס‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬‫קביעת‬‫סדר‬ ‫מיצוי‬ .‫הפחם‬ ‫תחנות‬ ‫הפעלת‬ ‫לפני‬ ‫תנוצלנה‬ ‫גזיות‬ ‫שתחנות‬ ‫באופן‬ ‫התחנות‬ ‫של‬ ‫העמסה‬ ‫וב‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בזמינות‬ ‫תלויה‬ ‫זו‬ ‫אפשרות‬.‫הפחם‬ ‫למחיר‬ ‫בהשוואה‬ ‫מחירו‬‫אילו‬‫הגז‬ ‫היה‬ ,‫השנה‬ ‫גם‬ ‫מתקרבים‬ ‫היינו‬ ‫עתה‬ ‫כבר‬ ‫זמין‬ ‫הטבעי‬‫לכ‬-70%!‫טבעי‬ ‫מגז‬ ‫חשמל‬ ‫הספקת‬ ‫שקרוב‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ ‫משמעות‬‫לוודא‬‫י‬‫לחשמל‬ ‫גז‬ ‫לצריכת‬ ‫התחזית‬‫צפויה‬‫להיות‬‫בכ‬-50% ‫באומדן‬ ‫שמוצהרת‬ ‫מזו‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬‫הב‬‫י‬‫קוש‬.‫הרשמי‬ ‫ב‬.‫יש‬‫לציין‬‫שאומדן‬‫הביקוש‬‫אינו‬‫מתחשב‬‫בביקוש‬‫אפשרי‬‫לגז‬‫טבעי‬‫למפעלי‬GTL‫או‬‫מפעלי‬ ‫מתנול‬‫לתחליפי‬‫דלקים‬.‫יצור‬‫של‬‫שליש‬‫בלבד‬‫מצריכת‬‫תזקיקי‬‫הנפט‬‫כיום‬‫(כ‬-50,000 ‫חביות‬‫ביום‬‫במפעל‬ )GTL‫דורשת‬5BCM.‫לשנה‬‫כיום‬‫שבשנת‬ ‫להעריך‬ ‫ניתן‬2040‫לתחליפי‬ ‫דלק‬‫מבוססי‬‫ידרשו‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬10-20BCM!‫לשנה‬‫א‬ ‫זו‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬‫גידול‬ ‫לאור‬ ‫סופית‬ ‫ינה‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫על‬ ‫המתבססים‬ ‫בשימושים‬‫שאינם‬‫כיום‬ ‫ידועים‬,‫הכלל‬ ‫המפנה‬ ‫לאור‬ ‫הצפויים‬- ‫בתחום‬ ‫הצפוי‬ ‫משקי‬.‫הקרובים‬ ‫בעשורים‬‫כלכלי‬ ‫בסיס‬ ‫שיתכן‬ ‫כדי‬‫לתעש‬‫י‬‫יה‬‫זו‬‫ונדרש‬ ‫ניתן‬ .‫עשורים‬ ‫למספר‬ ‫מקומית‬ ‫הספקה‬ ‫לה‬ ‫להבטיח‬ ‫ג‬.‫שימוש‬‫בתעשייה‬(‫ייצור‬‫אמוניה‬‫למשל‬).‫כלל‬ ‫הוערך‬ ‫לא‬ ‫בנספח‬‫א‬'‫מובא‬‫דו‬"‫ח‬‫שנמסר‬‫לו‬‫ו‬‫עדה‬‫בו‬‫ניתנת‬‫תחזית‬‫ראלית‬‫יותר‬‫לצריכת‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫בישראל‬‫עד‬ ‫ל‬-2040‫ביחס‬‫לתחזית‬‫הרשמית‬.‫עפ‬"‫י‬‫תחזית‬‫זו‬‫נראה‬‫שב‬-2040‫יעשה‬‫ש‬‫י‬‫מוש‬‫בכ‬-600BCM‫של‬ ‫גז‬(‫במצטבר‬)‫והצריכה‬‫מעבר‬‫לשנה‬‫זו‬‫תהא‬‫בסדר‬‫גודל‬‫של‬‫כ‬-40BCM‫בשנה‬.‫משמעות‬‫הערכה‬‫זו‬ ‫הינה‬‫שגם‬‫אם‬‫יתגלו‬‫כל‬‫העתודות‬‫הצפויות‬‫באזור‬‫המים‬‫הכלכליים‬‫הבלעדיים‬‫של‬‫ישראל‬‫עפ‬"‫י‬ ‫תחזית‬‫ה‬-USGS,‫בש‬‫י‬‫עור‬‫של‬1,200BCM‫סה‬"‫כ‬‫אזי‬‫גם‬‫כל‬‫התגליות‬‫העתידיות‬‫תנוצלנה‬‫עד‬
 9. 9. 9 ‫לאמצע‬‫שנות‬‫החמישים‬‫של‬‫המאה‬‫הזאת‬.‫להפיקו‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ "‫כלוא‬ ‫"גז‬ ‫קיום‬ ‫מפנימה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫הנחה‬ ‫כמ‬ ,‫השונים‬ ‫מהמאגרים‬‫שייגרם‬ ‫מבלי‬ ‫הספיקה‬ ‫מיצוי‬ ‫עקב‬ ‫מהמאגרים‬ ‫גז‬ ‫להפיק‬ ‫יכולת‬ ‫היעדר‬ ‫גם‬ ‫ו‬ .‫תפעולי‬ ‫נזק‬ ‫להם‬‫תספקנה‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫המים‬ ‫בשטחי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫כמויות‬ ‫סך‬ ,‫דנן‬ ‫במקרים‬ .‫יותר‬ ‫קצרה‬ ‫לתקופה‬ ‫של‬ ‫המבורכת‬ ‫למגמה‬ ‫להידרש‬ ‫ראוי‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬‫ה‬‫תמקדות‬‫המשק‬‫אלא‬ ,‫ההיצע‬ ‫הרחבת‬ ‫בפן‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫צמ‬ ‫בפן‬ ‫אף‬‫צ‬ ‫גובשו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫הביקושים‬ ‫צום‬‫משקית‬ ‫פעילות‬ ‫שתכליתם‬ ‫מדיניות‬ ‫עדי‬ ‫הביקושים‬ ‫לצמצום‬ ‫דרסטית‬-‫ובה‬‫ם‬‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫אנרגטית‬ ‫להתייעלות‬ ‫הלאומית‬ ‫התכנית‬ ‫מיולי‬ ‫והמים‬2010,‫ו‬‫מנובמבר‬ ‫חממה‬ ‫גזי‬ ‫פליטות‬ ‫הפחתת‬ ‫בדבר‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬2010.‫ראוי‬ ‫אולם‬ ‫צמצו‬ ‫שמגמת‬ ‫סביר‬ ‫כי‬ ,‫לזכור‬‫עשורים‬ ‫מספר‬ ‫לאורך‬ ‫תוקפה‬ ‫במלוא‬ ‫להימשך‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫הביקושים‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫לאור‬ ‫וזאת‬‫חסם‬:‫הטכנולוגי‬‫של‬ ‫האנרגיה‬ ‫צריכת‬ ‫הפחתת‬ ‫יכולת‬ ‫של‬ ‫וגובר‬ ‫ההולך‬ ‫המיצוי‬ ‫לאור‬ ‫עם‬ ‫ולקטון‬ ‫ללכת‬ ‫צפוי‬ ‫האנרגטית‬ ‫היעילות‬ ‫של‬ ‫השולי‬ ‫השיפור‬ ,‫אנרגיה‬ ‫ומערכות‬ ‫חשמל‬ ‫מוצרי‬ ‫השנים‬–‫טכ‬ ‫דרך‬ ‫פריצות‬ ‫תהיינה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬.‫ידועות‬ ‫אינן‬ ‫שכיום‬ ,‫ביותר‬ ‫משמעותיות‬ ‫נולוגיות‬ .‫ההיצע‬ ‫הרחבת‬ ‫את‬ ‫שיחייב‬ ‫דבר‬ ,‫אבסולוטית‬ ‫ותצטמצם‬ ‫תלך‬ ‫הביקושים‬ ‫הפחתת‬ ‫כך‬ ‫עקב‬ ‫עקב‬‫סיבות‬‫מרכזיות‬‫אלו‬,‫שמשך‬‫הזמן‬‫הצפוי‬‫לניצול‬‫המאגרים‬‫שהתגלו‬‫אפילו‬‫קצר‬‫מ‬-40‫שנים‬! 2.‫חלופות‬‫טכנולוגיות‬-BACKSTOP TECHNOLOGY Backstop Technology‫את‬ ‫מספקת‬ ‫אשר‬ ‫וכלכלית‬ ‫יישומית‬ ‫היתכנות‬ ‫בעלת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫הינה‬ ‫מש‬‫א‬‫ב‬‫טכנולוגיה‬ ‫באמצעות‬ ‫הטבע‬‫חדשה‬‫ומשחררת‬‫את‬‫הכלכלה‬‫מהתלות‬‫במשאבי‬‫טבע‬‫מתכלים‬ ‫בקצב‬ ‫מתחדשים‬ ‫שאינם‬ ‫כאלה‬ ‫או‬‫הביקושי‬‫ם‬‫ל‬ ‫דוגמאות‬ .-Backstop Technology‫הם‬ ‫באמ‬ ‫אשר‬ ‫ים‬ ‫ומי‬ ‫מליחים‬ ‫מים‬ ‫התפלת‬ ‫טכנולוגיות‬‫לשתייה‬ ‫מים‬ ‫לייצר‬ ‫ניתן‬ ‫צעותן‬‫טכנולוגיות‬ . ‫ההתפלה‬‫משחררות‬‫אנרגיות‬ ‫הן‬ ‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬ .‫לשתייה‬ ‫טבעיים‬ ‫מים‬ ‫במקורות‬ ‫התלות‬ ‫את‬ ‫תחנות‬ ,‫סולרית‬ ‫אנרגיה‬ ,‫רוח‬ ‫אנרגיית‬ ‫כגון‬ ‫מתחדשות‬‫כוח‬‫באמצעותן‬ ‫אשר‬ ‫גרעיניות‬‫לייצר‬ ‫ניתן‬ ‫אנרגיה‬ ‫במקורות‬ ‫התלות‬ ‫את‬ ‫משחררות‬ ‫או‬ ‫מצמצמות‬ ‫והן‬ ‫אנרגיה‬‫פ‬‫וסלים‬,‫פחם‬ ‫כמו‬‫דלקים‬.‫וגז‬
 10. 10. 01 ‫פיתוח‬‫טכנולוגיות‬‫חלופיות‬‫מהסוג‬‫הזה‬‫מאופיינות‬‫בדרך‬‫כלל‬: ‫ב‬‫אי‬‫הטכנולוגית‬ ‫הדרך‬ ‫פריצת‬ ‫לעצם‬ ‫באשר‬ ‫ודאות‬‫התלות‬ ‫את‬ ‫שתשחרר‬ ‫זו‬ ‫תהיה‬ ‫שאכן‬ ( ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫הטבע‬ ‫במשאבי‬‫רק‬ ‫הקיימת‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫את‬ ‫מקדם‬ ‫המו"פ‬ ‫לעיתים‬ ‫אינקרמנטלית‬‫ממש‬ ‫דרך‬ ‫פריצת‬ ‫אין‬ ‫אך‬‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫לכדאיות‬ ‫להביא‬ ‫שיכולה‬ ‫ית‬ )‫נוכחיים‬ ‫במחירי‬ ‫הטכנולוגיה‬. ‫אי‬‫באשר‬ ‫ודאות‬‫לנקודת‬‫הזמן‬‫בה‬‫תתרחש‬‫פריצת‬‫הדרך‬. ‫השקעות‬‫בעצימות‬‫הון‬‫גבוהה‬‫יחסית‬ ‫זמן‬‫והתאמה‬ ‫ניסויי‬ ,‫פיתוח‬ ,‫למחקר‬ ‫ארוך‬ ‫השקעה‬ ‫זמן‬‫פיתוח‬‫נוסף‬‫והתאמה‬‫עד‬‫לכדאיות‬‫כלכלית‬‫(בהשוואה‬‫לחלופות‬) ‫זמן‬‫החזר‬‫הון‬‫א‬‫רוך‬ ‫תשתיות‬‫נלוות‬‫יקרות‬–‫קרקע‬ ‫תפיסת‬ ‫בהיבטי‬ ‫אף‬ ‫קצב‬ ‫כולל‬ ,)‫גיאופוליטית‬ ‫בהיתכנות‬ ‫אף‬ ‫כרוכה‬ ‫(שלעיתים‬ ‫חברתית‬ "‫"מקובלות‬‫הטמעה‬ ‫י‬ ‫שאינם‬‫ידוע‬‫ים‬‫היזמים‬ ‫ע"י‬‫והציבור‬ ‫מוגבלות‬‫או‬‫אי‬‫יכולת‬‫להגן‬‫על‬‫הפיתוח‬‫בפטנט‬‫(זליגה‬‫של‬‫הטכנולוגיה‬.) 3.‫חלופות‬‫לאנרגיה‬ ‫לאנרגיה‬‫קשה‬‫למצוא‬‫תחליפ‬‫ים‬‫ואי‬‫אפשר‬‫למחזר‬‫אותה‬‫בשונה‬‫ממוצרים‬‫אחרים‬‫הידע‬ ‫במסגרת‬ . ‫היום‬ ‫הקיים‬‫ניתן‬‫על‬ ‫לחשוב‬‫שלושה‬:‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫תחליפים‬ ‫סוגי‬ ‫מוצרי‬‫נפט‬ ‫מוצרי‬‫הנפט‬‫הם‬‫התחליפים‬‫הטבעיים‬‫של‬‫מוצרי‬‫הגז‬,‫אולם‬‫הם‬‫מזהמים‬‫יותר‬‫וצפוי‬ ‫מגז‬ ‫ה‬ ‫תופעת‬ ‫לאור‬ ‫הבאות‬ ‫בשנים‬ ‫מאד‬ ‫יעלה‬ ‫שמחירם‬-PEAK OIL,‫שיפו‬ ‫כפי‬‫רט‬‫בהמשך‬.‫בנוסף‬, ‫הידרוקרבונים‬‫או‬ ‫כנפט‬ ‫זמינים‬ ‫יהיו‬ ‫הם‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫העולמית‬ ‫בכלכלה‬ ‫מרכזי‬ ‫ציר‬ ‫להיות‬ ‫ימשיכו‬ .‫כגז‬‫צפיפות‬‫הסגולית‬ ‫האנרגיה‬‫בה‬‫י‬‫דרוקרבונים‬‫המקורות‬ ‫לרוב‬ ‫בהשוואה‬ ‫תחרות‬ ‫ללא‬ ‫הינה‬ .‫הכימיים‬‫הסגולות‬‫של‬‫ה‬‫י‬‫דרוקרבונים‬‫וכלה‬ ‫מפלסטיקה‬ ‫החל‬ ,‫מוצרים‬ ‫למגוון‬ ‫מוצא‬ ‫כחומרי‬ ‫בת‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫לייבוא‬ ‫או‬ ‫נפט‬ ‫לצריכת‬ ‫אותנו‬ ‫יחזיר‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫מחסור‬ ,‫לכן‬ .‫תחרות‬ ‫ללא‬ ‫הינן‬ ,‫רופות‬ .‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫במחירים‬‫בעתות‬‫רבות‬ ‫דובר‬ ‫בעבר‬ ‫הנפט‬ ‫משברי‬‫על‬‫"תחליפי‬‫נפט‬."‫לאחר‬ ,‫בפועל‬
 11. 11. 00 150‫שנות‬‫נפט‬‫ומספר‬‫משברים‬:‫כגון‬‫מוסדק‬‫ב‬ ‫נאצר‬ ,‫באירן‬-1956‫יום‬ ‫מלחמת‬ ,-‫משבר‬ ,‫כיפור‬ ‫ה‬ ‫המפרץ‬‫י‬‫ק‬‫הנפט‬ ‫צריכת‬ ‫ף‬‫בעקביות‬ ‫לעלות‬ ‫ממשיך‬ ‫אלא‬ ‫הושפע‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫מידי‬‫שנה‬. ‫אנרגיה‬‫גרעינית‬ ,‫אנרגיה‬ ‫להפקת‬ ‫גרעינית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ ‫שמשתמשות‬ ‫בעולם‬ ‫מדינות‬ ‫יש‬‫אך‬‫הבעיה‬ ‫המרכזית‬‫היא‬‫רמת‬‫הסיכון‬‫הבטחוני‬‫והרגישות‬‫הבין‬-‫לאומית‬‫בעיה‬ ‫יש‬ ‫לישראל‬ .‫ב‬‫השגת‬ ‫יכולת‬ ‫א‬ ‫עקב‬ ‫גרעינית‬ ‫אנרגיה‬‫י‬-‫הגרעיני‬ ‫הנשק‬ ‫הפצת‬ ‫למניעת‬ ‫האמנה‬ ‫על‬ ‫חתימתה‬(NPT)‫הסיכונים‬ . ‫הביטחוניי‬‫ם‬‫ההשקעה‬ ‫את‬ ‫להכפיל‬ ‫עלולים‬‫בבני‬‫י‬‫ת‬‫ת‬‫כח‬ ‫חנת‬‫גרעינית‬)‫(תג"ר‬‫בהשוואה‬ ‫בישראל‬ .‫אחרות‬ ‫למדינות‬‫משך‬,‫התכנון‬‫הר‬‫י‬‫שוי‬‫של‬ ‫וההקמה‬‫תג‬‫"ר‬‫הינו‬‫כ‬-20‫יוסרו‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫כך‬ .‫שנה‬ ‫המשאבים‬ ‫וימצאו‬ ‫הפוליטיות‬ ‫המכשלות‬–‫ס‬‫יטואציה‬‫ודאית‬ ‫אינה‬ ‫כלל‬ ‫שכיום‬‫ל‬‫לחזות‬ ‫ניתן‬ ‫א‬ ‫למימושה‬ ‫הסיכויים‬ ‫את‬-‫אין‬‫לצפות‬‫לתג‬‫כ‬ ‫לפני‬ ‫"ר‬-2030,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ .‫תג‬‫לא‬ ‫לתפוס‬ ‫עשוי‬ ‫"ר‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-20%‫מס‬ ‫במשך‬ ‫החשמל‬ ‫מהספקת‬‫פר‬‫בא‬ ‫צפויים‬ ‫קשיים‬ ‫מפאת‬ ‫וזאת‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬‫י‬‫שור‬ ‫נוספים‬ ‫אתרים‬‫לתג‬‫"ר‬‫עיק‬ ‫את‬ ‫מכוון‬ ‫ראוי‬ ‫דלקים‬ ‫תמהיל‬ ,‫וכן‬‫גרעינית‬ ‫באנרגיה‬ ‫השמוש‬ ‫ר‬ ‫ביותר‬ ‫היציב‬ ‫הבסיס‬ ‫עומס‬ ‫להספקת‬. ‫פחם‬ ‫כלל‬ ‫לשימוש‬ ‫כמספיקה‬ ‫הכמות‬ ‫את‬ ‫שאומדים‬ ‫ויש‬ ‫לגבוהות‬ ‫נחשבות‬ ‫בעולם‬ ‫הפחם‬ ‫עתודות‬ ‫למשך‬ ‫עולמי‬400‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫להפיק‬ ‫שמאפשרות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫היום‬ ‫יש‬ .‫שנים‬‫נוזליים‬ ‫ודלקים‬ ‫מפחם‬‫מהפק‬ ‫יותר‬ ‫יקרה‬ ‫בבסיסה‬ ‫תהא‬ ‫זו‬ ‫אופציה‬ ‫אך‬‫מזהמת‬ ‫וכן‬ ‫טבעי‬ ‫מגז‬ ‫אלה‬ ‫מוצרים‬ ‫ת‬ ‫יותר‬. ‫שעה‬‫ש‬‫המשק‬‫הישראלי‬‫ומסתמך‬ ‫ממשיך‬‫פחם‬ ‫על‬‫לא‬ ‫בשיעורים‬ ‫מרכזי‬ ‫אנרגיה‬ ‫כמקור‬- ‫מבוטלים‬‫יש‬‫להתחשב‬‫ב‬‫דרישות‬‫ברחבי‬ ‫השימושיים‬ ‫האנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫והשפעתן‬ ‫הסביבתיות‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שאת‬ ‫וביתר‬ ‫קיוטו‬ ‫פרוטוקול‬ ‫גיבוש‬ ‫לפני‬ ‫אף‬ .‫העולם‬‫למ‬ ‫המגמה‬ ‫גוברת‬‫למקורות‬ ‫עבר‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫הסביבה‬ ‫בארגוני‬ ‫המקצועי‬ ‫השיח‬ ‫כיום‬ ‫כבר‬ .‫הפליטות‬ ‫ולהפחתת‬ ‫נקיים‬ ‫אנרגיה‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫פליטות‬ ‫שהפחתת‬20%‫בעשורים‬ ‫ההפחתה‬ ‫יעד‬ ‫את‬ ‫להעמיק‬ ‫ויש‬ ,‫מספקת‬ ‫אינה‬ ‫ל‬ ‫ביותר‬ ‫הקרובים‬-40%‫ל‬ ‫ואף‬-50%‫מ‬ .‫הגדירו‬ ‫אף‬ ‫מדינות‬ ‫ספר‬‫לעצמן‬"‫פליטות‬ ‫"אפס‬ ‫של‬ ‫יעד‬. ‫יעדי‬ ‫הגדרת‬‫פליטות‬ ‫הפחתת‬‫מחמירים‬‫(ה‬ ‫חברה‬ ‫ישראל‬ ‫בהם‬ ‫ארגונים‬ ‫ידי‬ ‫על‬-OECD)‫ואחרים‬ ‫בפחם‬ ‫השימוש‬ ‫לצמצום‬ ‫להוביל‬ ‫עשויה‬ ,‫הקרובים‬ ‫בעשורים‬ ‫כבר‬.‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫הביקושים‬ ‫ולהגברת‬ ‫נוסף‬‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫על‬,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫הפקת‬ ‫לצורך‬ ‫(אף‬ ‫הפחם‬ ‫על‬ ‫הסתמכות‬‫נוזליים‬ ‫דלקים‬ ‫או‬)‫מפחם‬ ‫מותיר‬‫את‬‫ישראל‬‫תלויה‬‫במק‬‫ורות‬‫אנרגיה‬‫מיובאים‬.
 12. 12. 02 ‫התפתחויות‬‫אשר‬ ‫ואזוריות‬ ‫גיאופוליטיות‬‫ש‬ ,‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫כבר‬ ‫תיתכנה‬‫את‬ ‫לסכן‬ ‫עלולות‬ ,‫סוף‬ ‫ובים‬ ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫במזרח‬ ‫השיט‬ ‫חופש‬‫לספק‬ ‫נדרשת‬ ‫ישראל‬ ‫שבו‬ ‫לתרחיש‬ ‫להביא‬ ‫עשויות‬ .‫בעצמה‬ ‫שלה‬ ‫האנרגיה‬ ‫צרכי‬ ‫את‬‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫הביקושים‬ ‫להגדלת‬ ‫תגרום‬ ‫בוודאי‬ ‫שכזו‬ ‫סיטואציה‬. ‫על‬ ‫להסתמך‬ ‫יש‬ ‫לפיה‬ ‫מסקנה‬ ‫לכלל‬ ‫להוביל‬ ‫בכדי‬ ‫אלו‬ ‫באמירות‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫חרף‬ ,‫יודגש‬ .‫בלעדי‬ ‫אנרגיה‬ ‫כמקור‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫בו‬ ‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫באזור‬ ‫והתפתחויות‬ ‫עולמיות‬ ‫מגמות‬ ‫אולם‬ ‫האי‬ ‫רמת‬-‫גבוהה‬ ‫העתיד‬ ‫לגבי‬ ‫ודאות‬,‫גיבוי‬ ‫ללא‬ ‫עצמה‬ ‫להותיר‬ ‫לישראל‬ ‫מאפשרות‬ ‫אינן‬ ‫ראויים‬ ‫בהיקפים‬.‫מכרעת‬ ‫לאומית‬ ‫חשיבות‬ ‫כבעלי‬ ‫להתברר‬ ‫שעתידים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫אנרגיה‬‫מתחדשת‬ .‫מזדמנים‬ ‫מקורות‬ ‫שהינם‬ ‫ורוח‬ ‫שמש‬ ‫בעיקר‬ ‫הינם‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקורות‬‫בהעדר‬‫פתרונות‬ ‫מוגבלת‬ ‫שלהם‬ ‫החדירה‬ ‫יכולת‬ )‫בנמצא‬ ‫כיום‬ ‫(שאינם‬ ‫יעילים‬ ‫אגירה‬‫לכ‬-10%‫מצריכת‬‫האנרגיה‬. ,‫בנוסף‬‫מקורות‬‫צו‬ ‫הינם‬ ‫אלה‬.‫במחסור‬ ‫משאב‬ ‫בישראל‬ ‫שהוא‬ ,‫רב‬ ‫שטח‬ ‫רכי‬ ‫ה‬‫הערכה‬‫כ‬ ‫לספק‬ ‫יכולים‬ ‫בישראל‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫שמקורות‬ ‫היא‬-75TWh‫לא‬ ‫זה‬ ‫ורף‬ ‫בשנה‬ .‫בעתיד‬ ‫ישתנה‬‫קיצו‬ ‫תרחיש‬‫ן‬‫הגוזר‬‫קצב‬‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫של‬ ‫מסיבי‬ ‫התקנה‬,‫ו‬‫פתרון‬‫בעי‬‫י‬‫ת‬ ‫האגירה‬,‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫בישראל‬ ‫שנגיע‬ ‫צפוי‬ ‫לא‬-30%‫מסל‬‫האנרגיה‬‫ממ‬‫קורות‬‫מתחדשים‬. ‫מכאן‬,‫גם‬‫במיצוי‬‫כל‬‫האופציות‬‫הידועות‬‫והצפויות‬‫עד‬‫לסוף‬‫המאה‬‫הנוכחית‬‫כ‬-50%‫לפחות‬ ,‫משמע‬ .‫ובמוצריו‬ ‫הטבעי‬ ‫בגז‬ ‫תלויה‬ ‫תהא‬ ‫בישראל‬ ‫האנרגיה‬ ‫מצריכת‬‫דרך‬ ‫פריצת‬ ‫אין‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫טכנולוגיות‬-‫בנמצא‬ ‫אין‬backstop technology‫אמיתי‬.‫תתרחש‬ ‫זו‬ ‫מעין‬ ‫דרך‬ ‫ופריצת‬ ‫במידה‬ .‫המדיניות‬ ‫שינוי‬ ‫את‬ ‫לשקול‬ ‫יהיה‬ ‫ראוי‬ ,‫מסחרי‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫ותבוסס‬ 4.‫מחירי‬‫הנפט‬‫ותופעת‬‫ה‬-PEAK OIL ‫מחירי‬‫הבי‬ ‫בשווקים‬ ‫נקבעים‬ ‫הנפט‬‫ן‬-‫אם‬ ‫גם‬ .‫עליהם‬ ‫השפעה‬ ‫יכולת‬ ‫אין‬ ‫ולישראל‬ ‫לאומיים‬ ‫תתממשנה‬‫השימוש‬ ‫להורדת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫התכניות‬‫בדלקים‬‫התייעלות‬ ‫בעקבות‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫ובעקבות‬ ‫אנרגטית‬‫מעבר‬‫לתחליפי‬‫נפט‬‫בעקבות‬ ‫הדלק‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ,‫חדשניות‬ ‫וטכנולוגיות‬ ‫יתרחשו‬ ‫אנרגיה‬ ‫תחליפי‬ ‫ומציאת‬ ‫ההתייעלות‬ ‫שתהליכי‬ ‫בתנאי‬ ‫רק‬ ‫תהיה‬ ‫הדלק‬ ‫ניצול‬ ‫קצב‬ ‫הקטנת‬
 13. 13. 03 ‫העולם‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫העדיפות‬ ‫בסדרי‬ ‫גבוה‬ ‫במקום‬ ‫מצויים‬ ‫הללו‬ ‫שהיעדים‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ .‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫האטה‬ ‫צפויה‬ ‫שאכן‬ ‫וייתכן‬.‫והארוך‬ ‫הבינוני‬ ‫בטווח‬ ‫בדלק‬ ‫השימוש‬ ‫בקצב‬ ‫תופעת‬‫ה‬-PEAK OIL‫מתחילה‬ ‫ושלאחריה‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫התפוקה‬ ‫לשיא‬ ‫מגיעים‬ ‫בה‬ ‫בזמן‬ ‫הנקודה‬ ‫היא‬ .‫בקרוב‬ ‫אליו‬ ‫נגיע‬ ‫אז‬ ,‫לא‬ ‫ואם‬ ,‫לשיא‬ ‫הגענו‬ ‫שכבר‬ ‫טוענים‬ ‫הפסימיסטים‬ .‫בהפקה‬ ‫ירידה‬ ‫בשנת‬ ‫רק‬ ‫תתחיל‬ ‫בהפקה‬ ‫שהירידה‬ ‫חוזים‬ ,‫לעומתם‬ ,‫האופטימיסטים‬2020‫והם‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫או‬ ‫שינוי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫המשבר‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫אלטרנטיבות‬ ‫בפיתוח‬ ‫גדולות‬ ‫השקעות‬ ‫שתהיינה‬ ‫מעריכים‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫דוח‬ ‫לפי‬ .‫החיים‬ ‫ברמת‬-IEA(International Energy Agency,)world energy outlook 2010‫ה‬ ,-PEAK OIL‫לפני‬ ‫יתרחש‬ ‫לא‬2035‫המדינ‬ ‫שינוי‬ ‫לגבי‬ ‫שלהם‬ ‫התחזיות‬ ‫אם‬ ,‫יות‬ ‫תתממשנה‬‫ובתנאים‬ ‫עמוקים‬ ‫בקידוחים‬ ‫יהיו‬ ‫בעתיד‬ ‫הנפט‬ ‫תגליות‬ ‫שרוב‬ ‫ברור‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫שי‬‫א‬‫מירו‬ ‫הנפט‬ ‫מחירי‬ ‫את‬.‫בעתיד‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬‫ב‬ ‫קיטון‬ ‫לפיהן‬ ‫הערכות‬ ‫קיימות‬-15%‫תעלה‬ ‫המופקת‬ ‫בכמות‬ ‫ב‬ ‫המחיר‬ ‫את‬-550%. ‫שתופעת‬ ‫להניח‬ ‫יש‬PEAK OIL‫ישראל‬ ‫על‬ ‫חמורה‬ ‫השפעה‬ ‫תשפיע‬‫מאחר‬‫ואם‬‫התחזיות‬‫תתממשנה‬, ‫ל‬ ‫קשה‬ ‫ויהיה‬ ‫יעלו‬ ‫הנפט‬ ‫מחירי‬‫רכוש‬‫נפט‬‫בשוק‬‫העולמי‬.‫יש‬‫ה‬ ‫תופעת‬ ‫ללא‬ ‫שגם‬ ‫לזכור‬-PEAK OIL .‫משמעותי‬ ‫באורח‬ ‫הנפט‬ ‫הספקת‬ ‫להקטנת‬ ‫שיגרמו‬ ,‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫מלחמה‬ ‫כמו‬ ,‫מצבים‬ ‫ייתכנו‬ ‫משק‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מאגרי‬ ‫מציאת‬ ‫השלכות‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫חשוב‬ ‫זאת‬ ‫לאור‬ ‫האנרגיה‬‫את‬ ‫מהן‬ ‫ולגזור‬ )‫מהיום‬ ‫שנים‬ ‫(עשרות‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫המאגרים‬ ‫וניצול‬ ‫המחירים‬ ‫בתחום‬ .‫היום‬ ‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫מדיניות‬ 5.‫ניהול‬‫משאבי‬‫טבע‬‫תחת‬‫אי‬-‫ודאות‬ ,‫כיום‬‫שעה‬‫בה‬‫בנמצא‬ ‫אין‬backstop technology‫אמיתי‬‫ו‬ ,‫אי‬ ‫קיימת‬-‫לגבי‬ ‫ודאות‬‫עצם‬ ‫ו‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫דרך‬ ‫פריצות‬‫מועד‬‫יהן‬,‫מקבל‬‫מ‬ ‫ההחלטות‬‫פיתוח‬ ‫עם‬ ‫תמודד‬‫וניצול‬‫הטבע‬ ‫משאבי‬ .‫הקיימים‬‫לעיתים‬‫המשאב‬ ‫של‬ ‫המדויק‬ ‫המלאי‬ ‫לו‬ ‫ידוע‬‫ו‬‫אקוויפר‬ ‫מי‬ ‫ניצול‬ ‫(ניהול‬ ‫לא‬ ‫לעיתים‬ .)‫מחצבים‬ ,‫גז‬ ,‫נפט‬ ‫מאגרי‬ ‫ניהול‬ ,‫הגשמים‬ ‫עונת‬ ‫בראשית‬‫משאב‬‫לרוב‬ ‫הוא‬ ‫המדובר‬ ‫הטבע‬ ‫משאב‬‫אסטרטגי‬ ‫טבע‬‫במחסור‬‫הק‬ ‫והחלופות‬ ‫ההתייחסות‬ ‫תקופת‬ ‫(תלוי‬‫י‬‫או‬ ‫ימות‬)‫הצפויות‬- ‫שחיי‬‫תלויה‬ ‫וצמיחתה‬ ‫והכלכלה‬ )‫(מים‬ ‫אדם‬‫בהם‬‫של‬ ‫הצל‬ ‫מחיר‬ ,‫כך‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ .)‫(אנרגיה‬ ‫או‬ ‫נמוך‬ ‫היה‬ ‫המשאב‬‫מתקרב‬‫ל‬‫אפס‬‫ה‬ ‫ולא‬‫י‬‫ה‬‫חלופות‬ ‫במציאת‬ ‫רב‬ ‫הון‬ ‫מושקע‬‫עבורו‬.
 14. 14. 04 ‫לפיכך‬,‫חלופית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫למציאת‬ ‫ועד‬ ,‫מקבל‬‫ההחלטות‬‫לקבוע‬ ‫צריך‬‫באחריות‬‫רבה‬‫את‬‫קצב‬ ‫ניצול‬‫משאבי‬‫הטבע‬‫ת‬‫חת‬‫שני‬‫צירים‬‫של‬‫אי‬‫ודאות‬‫קריטיים‬: ‫אי‬‫ודאות‬‫באשר‬‫לרמת‬‫המלאי‬(Stock)‫של‬‫במאגרים‬ ‫הטבע‬ ‫משאבי‬ ‫אי‬‫ודאות‬‫לגבי‬‫הזמן‬‫בו‬‫תתרחש‬‫פריצת‬‫דרך‬‫ב‬‫ה‬‫תופיע‬‫חדשנות‬‫טכנולוגית‬‫עבור‬ ‫טכנולוגיה‬‫חלופית‬((Backstop Technology.‫במשאב‬ ‫תלות‬ ‫שמשחררת‬ ‫ברקע‬,‫קיימים‬‫גורמים‬‫אקסוגניים‬‫נוספים‬‫המעלים‬‫את‬‫רמת‬‫אי‬‫הודאות‬‫תחת‬‫י‬‫ה‬‫ההחלטה‬‫צריכה‬ ‫לה‬‫תקבל‬‫לעיל‬ ‫נסקרו‬ ‫חלקם‬ ,: ‫גילוי‬‫בשוק‬ ‫נוסף‬ ‫טבע‬ ‫משאבי‬ ‫מלאי‬‫המקומי‬‫או‬‫בשוק‬‫הבין‬‫לאומי‬‫שיכול‬‫מחיר‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫לחלופה‬ ‫פיתוח‬ ‫בהשקעת‬ ‫דחייה‬ ‫לייצור‬ ‫ולפיכך‬ ‫המשאב‬‫טכנולוגית‬. ‫צמצום‬‫ה‬‫אקסוגני‬ ‫מנסיבות‬ ‫כתוצאה‬ ‫חליפיים‬ ‫במשאבים‬ ‫שימוש‬‫הגורמות‬ ,‫ואחרות‬ ‫כאלו‬ ‫ות‬ .‫המקורי‬ ‫למשאב‬ ‫בביקושים‬ ‫לעלייה‬ ‫שימוש‬‫במשאב‬‫לייצור‬‫מוצרים‬‫בביקוש‬ ‫צפוי‬ ‫בלתי‬ ‫זינוק‬ ‫שיוצרים‬ ‫חדשים‬ ‫שירותים‬ ‫או‬ .‫במחיר‬ ‫לעלייה‬ ‫וגורמים‬ ‫הנוכחי‬ ‫מהייעוד‬ ‫ומסיטים‬ ‫כשלי‬‫שוק‬‫הקשורים‬‫ועלייה‬ ‫בהיצע‬ ‫מלאכותית‬ ‫ירידה‬ ‫היוצרים‬ ‫המשאב‬ ‫על‬ ‫הקניין‬ ‫בזכויות‬ ‫במחי‬.‫רים‬ ‫פריצת‬‫דרך‬‫בלתי‬‫צפויה‬‫והתאמה‬‫טכנית‬‫וכלכלית‬‫של‬‫הטכנולוגיה‬‫במועד‬‫מוקדם‬‫יותר‬‫ועם‬ ‫אפשרות‬‫לייצור‬‫משאב‬‫חלופי‬‫בעלות‬‫ייצור‬‫נמוכה‬‫יותר‬‫מאשר‬‫הפקת‬‫המשאב‬‫דבר‬ ,‫המקורי‬ ‫הגורם‬‫ל‬‫ירידה‬‫בערך‬‫הכלכלי‬‫של‬‫המלאי‬‫של‬‫המשאב‬‫המקורי‬‫וגרימת‬‫נזק‬‫לבעלי‬‫הזכות‬ ‫הקניינית‬. ‫מהלכים‬‫אסטרט‬‫גיים‬‫בין‬‫לאומיים‬‫שיכולים‬‫להביא‬‫ליצירת‬‫לאומי‬ ‫בין‬ ‫סחר‬ ‫ולמנוע‬ ‫חרם‬ .‫גמור‬ ‫כלכלי‬ ‫לשיתוק‬ ‫עד‬ ‫לגרום‬ ‫שיכול‬ ‫ארוך‬ ‫או‬ ‫זמני‬ ‫מחסור‬ ‫ליצור‬ ‫ולפיכך‬ ‫במשאב‬ ‫אי‬‫את‬ ‫ולהגדיר‬ ‫להבחין‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫מעלות‬ ‫אלו‬ ‫ודאויות‬‫פרמיית‬‫הסיכון‬.‫החלטה‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫המזוהה‬
 15. 15. 05 ‫קבלת‬‫משאבי‬ ‫וניצול‬ ‫לניהול‬ ‫באשר‬ ‫החלטה‬‫פרמיית‬ ‫לגבי‬ ‫מודעות‬ ‫תוך‬ ‫להתקבל‬ ‫צריכה‬ ‫הטבע‬ ‫המשולמת‬ ‫הסיכון‬‫בקבלת‬‫החלטה‬‫זו‬‫או‬‫אחרת‬. ‫על‬‫מקבל‬‫י‬‫ההחלטות‬‫גוף‬ ‫תמיד‬ ‫(לא‬‫מיניסטריאל‬‫י‬)‫אחד‬‫לקבל‬‫לפחות‬‫שתי‬‫החלטות‬:‫עיקריות‬ ‫ניהול‬‫המשאב‬‫ו‬‫קצב‬‫נ‬‫יצולו‬ ‫השקעות‬‫הון‬‫ממשלתיות‬‫במו‬‫"פ‬‫לטכנולוגיות‬‫חלופיות‬(Backstop Technology) ‫קב‬‫יעת‬‫קצב‬‫ניהול‬‫המשאב‬‫ע‬‫ל‬‫רמת‬‫ניצול‬‫שהינה‬‫מעל‬‫לצריכת‬‫השוק‬‫המקומי‬,‫ל‬‫משל‬‫ל‬‫טובת‬ ‫ייצוא‬,‫גורמת‬‫לדלדול‬‫המשאב‬‫בקצב‬‫מהיר‬‫יותר‬‫וזאת‬ ,‫תחת‬‫אי‬‫ודאות‬‫הן‬‫לגבי‬‫המלאי‬‫הנותר‬ ‫והן‬‫לגבי‬‫המועד‬‫בו‬‫תמצא‬‫טכנולוגיה‬‫פורצת‬‫דרך‬‫שתשחרר‬‫את‬‫התלות‬‫במשאב‬‫הטבע‬.‫מעבר‬ ‫מעבירה‬ ‫הייצוא‬ ‫חלופת‬ ,‫לכך‬"‫"מקצה‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫דרג‬ ‫לפיו‬ ,‫המקומי‬ ‫לשוק‬ ‫מסר‬ .‫המקומי‬ ‫לשוק‬ ‫מוגבלים‬ ‫היקפים‬ ‫תודעתית‬,‫מאידך‬‫חד‬ ‫אמירה‬-,‫במעשים‬ ‫המגובה‬ ,‫משמעית‬ ‫לפיתוח‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫הפניית‬ ‫הינה‬ ‫המוצהרת‬ ‫המדיניות‬ ‫לפיה‬‫על‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫אינטנסיבי‬ ‫השונים‬ ‫שימושיו‬ ‫כלל‬,‫מ‬ ‫לשדר‬ ‫צפויה‬ ,‫ארוכים‬ ‫עשורים‬ ‫ולאורך‬‫סר‬‫ו‬ ‫ודאי‬‫לתעשיות‬ ‫ברור‬ ‫המסחר‬ ‫ולגורמי‬‫המקומיים‬‫לשם‬‫מאמצי‬ ‫הגברת‬‫ה‬‫הגז‬ ‫של‬ ‫ומהירה‬ ‫תכליתית‬ ‫להטמעה‬ ‫ם‬ .‫הטבעי‬ 6.‫השקעות‬‫בפיתוח‬‫המשאב‬‫הגז‬ ‫משאבי‬ ‫הפקת‬ ‫להגברת‬ ‫כטיעון‬ ‫בהווה‬ ‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫ושיקולי‬ ‫ייצוא‬ ‫לצרכי‬ ‫לעיתים‬,‫פיתוח‬‫משאבי‬‫טבע‬,‫כמו‬‫במקרה‬‫של‬‫תגליות‬‫משאבי‬‫גז‬‫ונפט‬‫בים‬‫בכ‬‫לל‬‫ובים‬‫העמוק‬ ‫במרחק‬‫ניכר‬‫מהחוף‬‫בפרט‬,‫מחייב‬‫ים‬‫ו‬ ‫הון‬ ‫עתירת‬ ‫השקעה‬‫סיכונים‬ ‫נטילת‬‫ניכר‬‫ים‬‫וזכויות‬ ‫במידה‬ . ‫הועברו‬ ‫הקניין‬‫ע‬‫"י‬‫המשמורן‬‫המשאב‬ ‫של‬(Custodian)‫שהוא‬‫המדינה‬‫ליזם‬‫פרטי‬,‫הנשיאה‬‫בעלות‬ ‫ההון‬‫ובסיכון‬‫מועתקת‬‫ליזם‬.‫היזם‬‫משלם‬‫למשמורן‬‫תמלוגים‬.‫רווחים‬ ‫והיטל‬‫התמל‬ ‫גובה‬‫וגים‬ ‫וההיטל‬‫אמור‬‫לשקף‬‫את‬‫נדירות‬‫המשאב‬‫תוך‬‫התחשבות‬‫בהשקעות‬‫היזם‬‫והסיכונים‬‫הכרוכים‬ ‫בפיתוח‬‫המשאב‬. ‫הטענה‬‫הנשמעת‬‫כיום‬,‫כי‬‫השוק‬‫הישראלי‬‫לגז‬‫טבעי‬‫אינו‬‫גדול‬‫מספיק‬‫ולפיכך‬‫היקפו‬‫מטיל‬‫בספק‬ ‫את‬‫הכדאיות‬‫הכלכלית‬‫בפיתוח‬‫המשאב‬,‫הפקתו‬‫והבאתו‬‫לחוף‬‫לשימוש‬‫מקומי‬,‫המחייבת‬ ‫דבר‬‫את‬
 16. 16. 06 ‫הרחבת‬‫היקף‬‫השוק‬‫ע‬‫"י‬‫הפקה‬‫מוגברת‬‫לצורך‬‫ייצוא‬‫ומסחר‬‫בינלאומי‬-‫הינה‬‫טע‬‫נה‬‫בעייתית‬ ‫בנקודת‬‫הזמן‬‫הנוכחית‬‫ב‬‫של‬‫מספר‬‫טעמים‬. ‫הגדלת‬‫העסקי‬ ‫הטיעון‬ ‫באם‬ .‫היחיד‬ ‫הפתרון‬ ‫אינו‬ ‫ייצוא‬ ‫לצרכי‬ ‫ההפקה‬ ‫היקף‬‫של‬‫אי‬-‫כדאיות‬ ‫כלכלית‬‫יתקבל‬‫לאשר‬ ‫תחליט‬ ‫והמדינה‬ ,‫המדינה‬ ‫ע"י‬‫את‬‫ופ‬ ‫חיפוש‬ ‫המשך‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫הגז‬ ‫מאגרי‬ ‫יתוח‬ ‫שהמדינה‬ ‫הרי‬ ‫היזמים‬‫לרכוש‬ ‫יכולה‬‫את‬‫הגז‬‫ב‬‫עצמה‬‫מהיזם‬‫ולהשאירו‬‫אפילו‬ ‫או‬ ‫עצמו‬ ‫בקידוח‬ ‫ואחסונו‬ ‫העברתו‬ ‫אפשרות‬ ‫לבדוק‬‫בקידוחים‬‫מארי‬ ‫(למשל‬ ‫שהתרוקנו‬B)‫לצורך‬‫שימ‬‫ו‬‫ש‬‫עתידי‬ ‫זה‬ ‫שטיעון‬ ‫(כמובן‬‫דרוש‬‫בדיקת‬‫היתכנות‬‫משל‬‫עצמ‬‫ה‬).‫ובכך‬,‫תוכל‬‫המדינה‬‫לשמור‬‫לעצ‬‫מ‬‫ה‬‫חוסן‬ ‫ודאות‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫בתנאים‬ ‫אסטרטגי‬‫לגבי‬‫המועד‬‫בו‬‫תתרחש‬‫עתידי‬ ‫טכנולוגית‬ ‫דרך‬ ‫פריצת‬‫ת‬. ‫ברכישת‬ ‫אינטרס‬ ‫קיים‬ ‫למדינה‬ ,‫כדלעיל‬ ‫העסקי‬ ‫הטיעון‬ ‫קבלת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫אף‬‫מלאים‬‫ולאחסנם‬ ‫לטובת‬‫הבטחת‬‫רציפות‬‫הספקה‬‫למשק‬‫הישראלי‬‫במקרה‬‫של‬‫משבר‬‫חוזי‬‫מול‬ ‫/משפטי‬‫היזמים‬ ‫המפיקים‬‫גז‬‫או‬‫משבר‬‫פינ‬‫נסי‬‫של‬‫היזם‬‫או‬‫עצירת‬‫אספקה‬‫בשל‬‫תקלה‬‫תפעולית‬‫כזו‬‫או‬‫אחרת‬ ‫בקידוחים‬‫המופעלים‬‫ע‬‫"י‬‫יזמים‬. ‫התשלום‬‫בעבור‬‫רכישת‬‫כמויות‬‫גז‬‫מהיזם‬‫ע‬‫"י‬‫המדינה‬‫ואחסון‬‫הגז‬‫לשימוש‬‫עתידי‬,‫הוא‬‫שווה‬ ‫הערך‬‫ל‬‫פרמיית‬‫הסיכון‬‫שמדינ‬‫ת‬‫הסביבתית‬ ,‫הגיאוגרפית‬ ,‫הכלכלית‬ ‫ייחודיותה‬ ‫לנוכח‬ ,‫ישראל‬ ,‫והפוליטית‬.‫לקחת‬ ‫צריכה‬‫גז‬ ‫אחסון‬‫ושמירת‬‫עתודות‬‫לאומיות‬‫מבטיח‬‫גם‬‫הספקה‬‫גז‬ ‫של‬ ‫רציפה‬ ‫במקרה‬‫חרום‬‫במקרה‬ ‫או‬‫של‬‫תקלה‬‫בקידוחים‬‫או‬‫משבר‬‫חוזי‬‫ביחס‬‫למאגרים‬‫המנוהלים‬‫ע‬‫"י‬ ‫יזמים‬‫פרטיים‬. ‫פתרון‬‫זה‬‫אינו‬‫היחיד‬‫וי‬‫י‬‫תכנו‬‫שיטות‬‫ניהול‬‫משאבים‬‫סיכונים‬ ‫ופיזור‬‫שנעשה‬ ‫למה‬ ‫דומה‬ ‫באופן‬ ‫ב‬ ‫הנפט‬ ‫במשק‬.‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫שבמחצית‬ ‫השפע‬ ‫בתקופות‬ ‫ארה"ב‬ 7.‫קצב‬‫ניצול‬‫מאגרי‬‫הגז‬–‫פתרונות‬ ‫ומציאת‬ ‫המשאב‬ ‫ניצול‬ ‫קצב‬ ‫בקביעת‬ ‫ממשלתית‬ ‫אחריות‬ ‫סיכונים‬ ‫בפני‬ ‫כחוצץ‬ ‫אחסון‬ ‫ככל‬‫הגז‬ ‫שעתודות‬ ‫היום‬ ‫את‬ ‫נקרב‬ ,‫היום‬ ‫יותר‬ ‫גדולות‬ ‫גז‬ ‫בכמויות‬ ‫שנשתמש‬‫ידלדלו‬‫לייבוא‬ ‫ונזדקק‬ ‫גז‬‫או‬‫נפט‬‫חלי‬ ‫לטכנולוגיות‬ ‫או‬.‫פיות‬‫אין‬‫פירוש‬‫הדבר‬‫שנ‬‫יצול‬‫מאגרים‬ ‫של‬ ‫מהיר‬‫יותיר‬‫אותנו‬‫ללא‬ ‫חשמל‬,‫אלא‬‫שתחליפי‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫יהיו‬‫יקרים‬‫מאד‬,‫מסוכנים‬‫ייבוא‬ ‫ביכולת‬ ‫מותנים‬ ,‫בעתות‬,‫משבר‬ .‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫שמזהמים‬ ‫פתרונות‬ ‫יהיו‬ ‫או‬‫כמו‬,‫כן‬‫לא‬‫ניתן‬‫לדעת‬‫מה‬‫יהיה‬‫מחירו‬‫של‬‫הנפט‬ ‫בעוד‬40‫שנים‬,‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫אולם‬‫במאות‬ ‫מחירו‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫עלול‬ ‫המופקת‬ ‫הכמות‬ ‫צמצום‬
 17. 17. 07 .‫אחוזים‬‫כאלו‬ ‫במקרים‬,‫תידרש‬‫בחינת‬‫שאלת‬‫ההצדקה‬‫הכלכלית‬‫להתערבות‬‫הממשלה‬‫בקביעת‬ ‫קצב‬‫ניצול‬‫הגז‬‫על‬‫מנת‬‫להשאיר‬‫עתודות‬‫גז‬‫לדורות‬‫הבאים‬. ‫ו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫בהעלאת‬ ‫תנקוט‬ ‫שמרנית‬ ‫גישה‬‫הטלת‬‫מס‬‫על‬‫הצרכן‬.‫כנראה‬,‫כזה‬ ‫שבמחיר‬‫ירד‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬‫תתארך‬ ‫ההפקה‬ ‫ותקופת‬‫לשימוש‬ ‫יש‬ ‫הלאומי‬ ‫המשק‬ ‫מבחינת‬ ‫אמנם‬ . ‫ויתרונות‬ )‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫הטבעי‬ ‫(הגז‬ ‫בגז‬ ‫הדלק‬ ‫מוצרי‬ ‫להחלפת‬ ‫סביבתיים‬ ‫יתרונות‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫אסטרטגיים‬‫שנובעים‬‫מהקטנת‬‫התלות‬‫בייבוא‬‫בטווח‬‫הקצר‬,‫אולם‬‫על‬‫אף‬‫יתרונות‬‫אלו‬‫צריך‬‫לזכור‬ ‫שהמאגרים‬‫סופ‬‫יים‬‫ותרומתם‬‫לכלכלת‬‫ישראל‬‫מוגבלת‬. 8.‫ייצוא‬‫גז‬-‫משמעויות‬‫היזם‬ ‫ועבור‬ ‫המדינה‬ ‫עבור‬ ‫המשמעות‬‫המוניטרית‬‫של‬‫ייצוא‬‫הגז‬‫היא‬‫הקדמת‬‫הכנסות‬‫ל‬ ‫גבוהות‬‫שנים‬‫הקרובות‬.‫השאלה‬ ‫החשובה‬‫היא‬‫מה‬‫עושים‬‫עם‬‫הכנסות‬‫אלו‬.‫ההפקה‬ ‫ומהיטל‬ ‫מתמלוגים‬ ‫הנובעות‬‫האם‬‫למשק‬‫יש‬ ‫כושר‬‫קליטה‬‫של‬‫ההכנסות‬‫ו‬‫ה‬‫אם‬‫נשתמש‬‫בה‬‫ן‬‫ו‬ ‫במשק‬ ‫ייצור‬ ‫כושר‬ ‫לבניית‬‫להגדלת‬‫המוכנות‬‫של‬ ‫המשק‬‫היש‬‫ראלי‬‫לאירועים‬‫שיהיו‬‫עוד‬40‫שנים‬?‫אם‬‫כן‬,‫כיצד‬?‫לצבור‬ ‫לאחרים‬ ‫יאפשר‬ ‫הגז‬ ‫ייצוא‬ ‫הידע‬ ‫את‬‫ויכול‬‫גם‬‫לגרום‬‫לסיכונים‬‫הבאים‬: 1.‫המחלה‬‫ההולנדית‬-‫ייצוא‬‫גז‬‫ב‬‫היקף‬‫יכול‬ ‫משמעותי‬‫ולפג‬ ‫הישראלי‬ ‫המטבע‬ ‫לייסוף‬ ‫לגרום‬‫וע‬ .‫ואבטלה‬ ‫מיתון‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,‫עצמו‬ ‫בייצור‬ ‫ואף‬ ‫הייצוא‬ ‫בשאר‬ 2.‫שימור‬‫הכסף‬‫הנכנס‬‫למדינה‬‫בקרנות‬‫יש‬ ‫ולעתים‬ ‫בטוחות‬ ‫הן‬ ‫תמיד‬ ‫שלא‬ ‫ותכניות‬‫להן‬ .‫גדולים‬ ‫סיכונים‬‫במדינות‬‫יצואניות‬‫הנפט‬‫הגדולות‬‫הוקמו‬‫קרנות‬‫עושר‬‫ריבוניות‬ ((Sovereign Wealth Funds. ‫יש‬‫לציין‬‫שהמשמעות‬‫של‬‫איסור‬‫ייצו‬‫א‬‫היא‬‫שהרווחים‬‫של‬‫היזמים‬‫יהיו‬‫אמנם‬‫קטנים‬‫יחסית‬‫מידי‬ ‫שנה‬‫וכך‬‫גם‬‫המס‬‫השנתי‬‫שייגבה‬‫על‬‫ידי‬‫המדינה‬,‫אך‬‫תקופת‬‫ההפקה‬‫תגדל‬‫(אלא‬‫אם‬‫כן‬‫המדינה‬ ‫תרכוש‬‫מהיזמים‬‫עתודות‬‫גז‬‫מטעמים‬‫אסטרטגיים‬‫ו‬‫לשם‬‫הבטחת‬‫אספקה‬‫רציפה‬.) ‫בנוסף‬,‫נתייחס‬‫הפית‬ ‫עלויות‬ ‫כי‬ ‫לאחרונה‬ ‫הנשמעת‬ ‫היזמים‬ ‫לטענת‬‫את‬ ‫הופכים‬ ‫וההובלה‬ ‫ההפקה‬ ,‫וח‬ ‫בפעילות‬ ‫הכרוכות‬ ‫ההון‬ ‫עלויות‬ ‫וכי‬ ‫היזם‬ ‫מבחינת‬ ‫כדאי‬ ‫ללא‬ ‫בלבד‬ ‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫הגז‬ ‫שיווק‬ .‫ייצוא‬ ‫לטובת‬ ‫ההפקה‬ ‫הגדלת‬ ‫מחייבות‬ ‫הגז‬ ‫הפקת‬‫הטענה‬‫ל‬‫אי‬-‫רווחיות‬‫לשוק‬ ‫גז‬ ‫אספקת‬ ‫של‬ ‫הגז‬ ‫לייצוא‬ ‫ודרישה‬ ‫בלבד‬ ‫המקומי‬‫צריכה‬‫מנומקת‬ ‫להיות‬‫בהקשר‬‫המקרו‬‫כלכלי‬‫וסח‬‫ר‬‫בין‬-‫לאומי‬.
 18. 18. 08 ‫הוא‬ ‫הכרח‬‫ש‬‫מקבלי‬‫בעתי‬ ‫צרכיו‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫בהווה‬ ‫המשק‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫שלהם‬ ,‫החלטות‬‫ד‬‫ניהול‬ ‫ועל‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫הטבע‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫מושכל‬‫י‬‫קבל‬‫ו‬‫הסבר‬‫כלכלי‬‫ל‬‫טיעונים‬‫המבוססים‬‫על‬‫האמירה‬‫של‬ ‫אי‬-‫כדאיות‬‫כלכלית‬‫של‬‫פיתוח‬‫המאגרים‬‫לטובת‬‫המשק‬‫הישראלי‬‫בלבד‬‫כנגד‬‫ההשקעות‬‫עתירות‬ ‫ההון‬‫הנדרשות‬.‫פוטנציאל‬ ‫השפעת‬ ‫את‬ ‫לכלול‬ ‫צריך‬ ‫ההסבר‬‫צניחת‬‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫ירידת‬ ‫בשל‬ ‫רווחים‬ ‫בש‬ ‫שנצפו‬ ‫הטבעי‬‫הבין‬ ‫הסחר‬ ‫בשוק‬ ‫האחרונות‬ ‫וחצי‬ ‫נה‬-.‫לאומי‬ ‫שח‬ ‫נוספו‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬‫הבין‬ ‫הגז‬ ‫בשוק‬ ‫הפועלים‬ ‫רבים‬ ‫קנים‬-‫בשנים‬ ‫הסחר‬ ‫מפת‬ ‫את‬ ‫ששינו‬ ‫לאומי‬ ‫וטכנ‬ ‫גז‬ ‫הולכת‬ ‫תשתיות‬ ‫זמינות‬ ‫בשל‬ ‫ובעיקר‬ ‫האחרונות‬.‫וזולות‬ ‫חדשניות‬ ‫הפקה‬ ‫ולוגיות‬ ‫במסגרת‬‫זו‬,‫יש‬‫לשקול‬‫היטב‬‫את‬‫היתרונות‬‫הקיימים‬‫לספקי‬‫הגז‬‫הישראליים‬‫ביחס‬‫לספקי‬‫הגז‬ ‫הבינלאומיים‬,‫ובמיוחד‬‫בגוש‬‫אירו‬-‫אסיה‬‫וצפון‬‫אפריקה‬‫בדמות‬ ‫מובנה‬ ‫יתרון‬ ‫קיים‬ ‫הזרים‬ ‫לספקים‬ . ‫המאפשר‬ ‫לגודל‬ ‫יתרון‬‫גמישות‬‫תעריפית‬‫ק‬ ‫הולכה‬ ‫תשתיות‬ ,‫יותר‬ ‫גדולה‬‫עלויות‬ ‫והיעדר‬ ,‫יימות‬ .‫גבוהות‬ ‫אבטחה‬‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫צפוי‬ ,‫הישראליים‬ ‫הספקים‬ ‫לספק‬ ‫שיוכלו‬ ‫יחסית‬ ‫הקטנות‬ ‫הכמויות‬ ‫לא‬ ‫שנים‬ ‫ולאורך‬ ‫חלקי‬-‫הפוטנציאליים‬ ‫ללקוחות‬ ‫רבות‬–‫בה‬ ‫בשעה‬ ‫וזאת‬‫נדרשים‬ ‫הלקוחות‬ ‫לאור‬ ,‫זמן‬ ‫ולאורך‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬ ‫לאספקת‬‫ה‬ ‫הקבועות‬ ‫העלויות‬‫בהקמת‬ ‫הכרוכות‬ ‫גבוהות‬ ‫התשת‬.‫יות‬‫בסיטואציה‬ ‫מייצוא‬ ‫תפיק‬ ‫שישראל‬ ‫הגיאופוליטיים‬ ‫היתרונות‬ ‫אף‬ ,‫זאת‬ ‫ולאור‬ ‫ייתכן‬ ‫אסטרטגי‬ ‫כגיבוי‬ ‫ישראל‬ ‫עבור‬ ‫אלו‬ ‫גז‬ ‫היקפי‬ ‫חשיבות‬ .‫יחסית‬ ‫מינוריים‬ ‫יהיו‬ ‫זו‬ ‫מעין‬,‫זאת‬ ‫לעומת‬ , .‫לעיל‬ ‫כמצוין‬ ‫ביותר‬ ‫גדולה‬ ‫היא‬ ‫מאידך‬,‫וראוי‬ ‫ייתכן‬‫מעמדה‬ ‫ביסוס‬ ‫את‬ ‫לשקול‬‫הגיאו‬-‫אסטרטגי‬‫של‬‫ישראל‬‫לאו‬‫דו‬‫ו‬‫קא‬‫כלפי‬ .‫ממזרח‬ ‫שכנותיה‬ ‫לגבי‬ ‫גם‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫אירופה‬‫בארצות‬‫אלו‬‫מגמת‬‫התיעוש‬‫והטכנולוגיה‬‫הולכת‬‫וגוברת‬. ‫היעלמות‬ ‫בדמות‬ ,‫האחרונים‬ ‫בעשורים‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫על‬ ‫שעברו‬ ‫תהליכים‬‫ייצור‬‫מוצרים‬‫עתירי‬ ‫עבודה‬,‫כשאת‬‫מקום‬‫עבודת‬‫הכפיים‬‫תופס‬‫מיכון‬‫הדורש‬‫מערכות‬‫אנרגיה‬‫מתקדמות‬,‫צפוי‬‫להתרחש‬ ‫בעשורים‬‫הקרובים‬‫ברשות‬‫הפלסטינאית‬‫ובירדן‬.‫אף‬ ‫ההולכה‬ ‫מתשתיות‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ‫וקיום‬ ‫ייתכן‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫עשוי‬ ,‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫עבור‬‫עבו‬ ‫כלכלית‬ ‫למשתלם‬ ‫הישראלי‬ ‫הגז‬‫לזכות‬ ‫תוכל‬ ‫ישראל‬ .‫רן‬ ‫גיאו‬ ‫ביתרונות‬-.‫ביותר‬ ‫חשובים‬ ‫אסטרטגיים‬ 9.‫מאגרי‬‫הגז‬‫כעתודה‬‫אסטרטגית‬ ‫בנוסף‬‫סביבה‬ ‫לשיקולי‬‫מחויבת‬ ‫וכלכלה‬‫ישראל‬‫בשקילת‬‫צריכה‬ ,‫ולפיכך‬ ,‫אסטרטגיים‬ ‫היבטים‬ ‫לבחון‬.‫בשגרה‬ ‫או‬ ‫חירום‬ ‫בשעת‬ ‫לגיבוי‬ ‫הגז‬ ‫ממאגרי‬ ‫ההפקה‬ ‫יכולת‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫הצורך‬ ‫את‬‫בשעת‬ ,‫חרום‬‫קיום‬‫גז‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫רזרבות‬‫מפותחים‬ ‫לא‬ ‫במאגרים‬‫לא‬‫מאחר‬ ‫יועיל‬‫שלא‬‫יהיה‬‫ניתן‬‫לספק‬‫ן‬ ‫ב‬ ‫להשתמש‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫שהמשק‬ ‫ו/או‬ ‫למשק‬‫ב‬ ,‫בתחבורה‬ ‫הן‬‫צריכה‬‫הפרטית‬‫או‬‫בתעשייה‬.‫במקרים‬ .‫ביניים‬ ‫לתקופת‬ ‫ולו‬ ‫רצויות‬ ‫לא‬ ‫יותר‬ ‫מזהמות‬ ‫בחלופות‬ ‫לשימוש‬ ‫יעבור‬ ‫המשק‬ ‫כי‬ ‫סכנה‬ ‫יש‬ ‫כאלה‬ ‫לכן‬,‫מוצע‬‫לבחון‬‫את‬‫דרכי‬‫ההיערכות‬‫למקרה‬‫חירום‬‫ארוך‬‫טווח‬‫ולמצב‬‫שבו‬‫כל‬‫עתודות‬‫החירום‬
 19. 19. 09 ‫במדינה‬‫נגמרו‬.‫של‬ ‫האפשרות‬‫המד‬ ‫ע"י‬ ‫גז‬ ‫מלאי‬ ‫רכישת‬‫או‬ ‫פעילים‬ ‫במאגרים‬ ‫שמירתם‬ ,‫מהיזמים‬ ‫ינה‬ ‫אחסונם‬‫במאגרי‬‫גז‬‫שהתרוקנו‬‫צריכה‬‫כאמור‬‫להיבדק‬.‫י‬‫יצור‬‫הידרוקרבונים‬‫בתהליכי‬GTL‫יכול‬ ,‫מזהמת‬ ‫לא‬ ,‫אסטרטגית‬ ‫עתודה‬ ‫לשמש‬‫לעתות‬.‫חרום‬ ‫חלק‬‫לבחון‬ ‫שראוי‬ ‫מהשאלות‬‫בהקשר‬‫זה‬‫הן‬: 1.‫איזו‬‫ההפקה‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫כדי‬ ‫מהמאגרים‬ ‫להפיק‬ ‫צריך‬ ‫כמות‬?‫חירום‬ ‫לשעת‬ 2.‫האם‬‫צריך‬‫להקים‬‫מאגרי‬‫גז‬‫מפוזרים‬‫ברחבי‬‫היבשה‬,‫להשתמש‬‫במאגרים‬‫שהתרוקנו‬‫דוגמת‬ ‫ים‬‫תטיס‬,‫בשעת‬ ‫גז‬ ‫מקור‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫בים‬ ‫הגז‬ ‫ממאגרי‬ ‫נוספות‬ ‫הולכה‬ ‫מערכות‬ ‫להקים‬ ‫או‬ ‫שגרה‬ ‫בזמן‬ ‫בתקלות‬ ‫או‬ ‫חירום‬? 3.‫איזה‬‫בתהליכי‬ ‫להמיר‬ ‫חיוני‬ ‫גז‬ ‫כמות‬GTL‫ולאגור‬‫וכן‬ ‫אסטרטגית‬ ‫כעתודה‬‫לשימוש‬‫בם‬ ‫כתחליף‬‫לייבוא‬‫נפט‬‫ומוצריו‬. 4.‫האם‬‫למכוניות‬ ‫מעבר‬ ‫לעודד‬ ‫צריך‬‫היברידיות‬‫בגז‬ ‫וגם‬ ‫בדלק‬ ‫גם‬ ‫שימוש‬ ‫שמאפשרות‬ ‫ומוצריו‬?‫יש‬‫לעצם‬ ‫ערך‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫אחרת‬ ,‫בתחבורה‬ ‫הטבעי‬ ‫בגז‬ ‫שימוש‬ ‫יכולת‬ ‫לפתח‬ ‫חשיבות‬ ‫באספקת‬ ‫משבר‬ ‫בזמן‬ ‫הגז‬ ‫קיום‬‫הדלקים‬.‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אם‬ , 5.‫האם‬‫צריך‬‫ל‬‫רשת‬‫את‬‫הערים‬‫במערכות‬‫הולכה‬‫של‬‫גז‬‫טבעי‬‫להחלפת‬‫השימוש‬‫בגפ‬‫"מ‬‫בבתים‬ ‫או‬‫להחליף‬‫את‬‫מכלי‬‫הגז‬‫לכאלה‬‫שניתן‬‫לספק‬‫בהם‬‫גם‬‫גז‬‫טבעי‬? 10.‫רגולציה‬‫על‬‫משק‬‫הגז‬‫והנפט‬ ‫לא‬‫ידוע‬‫לנו‬‫על‬,‫הגז‬ ‫הפקת‬ ‫במדיניות‬ ‫לעיל‬ ‫שתוארו‬ ‫בשיקולים‬ ‫שמתחשבות‬ ‫למדינות‬ ‫דוגמאות‬ .‫נפוצה‬ ‫אינה‬ ‫שהתופעה‬ ‫כנראה‬‫להפ‬‫ך‬‫ומטבע‬ ‫הכנסה‬ ‫במקור‬ ‫והצורך‬ ‫גז‬ ‫התגלה‬ ‫בהן‬ ‫המדינות‬ ‫רבות‬ , .)‫פולין‬ ,‫רוסיה‬ ,‫(אנגולה‬ ‫וייצואם‬ ‫המשאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫בהאצת‬ ‫עצום‬ ‫תמריץ‬ ‫היווה‬ ‫זר‬‫יחד‬‫עם‬‫זאת‬,‫יש‬ ‫היום‬‫ביקורת‬‫על‬‫מדינות‬‫שמסבסדות‬‫את‬‫תהליך‬‫ההפקה‬‫של‬‫נפט‬‫והטענה‬‫היא‬‫שמדיניות‬‫זו‬‫גורמת‬ ‫להשקעות‬‫יתר‬‫והפקת‬‫יתר‬‫של‬‫נפט‬‫וגז‬.‫לדברי‬‫המבקרים‬,‫ההשקעות‬‫הן‬‫גדולות‬‫ממה‬‫שהיו‬‫אלמלא‬ ‫המדינה‬‫הי‬‫י‬‫תה‬‫יש‬ .‫דלק‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫צריכה‬ ‫שמסבסדות‬ ‫מדינות‬ ‫על‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫ביקורת‬ .‫מתערבת‬ ‫אירן‬ ‫כמו‬ ,‫מדינות‬ ‫היום‬‫ואנגולה‬‫שמייבא‬‫ו‬‫ת‬‫גם‬ ‫וכמובן‬ ‫לצרכן‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫שמסבסדות‬ ,‫בנזין‬ ‫של‬ ‫מוגברת‬ ‫לצריכה‬ ‫מעודדת‬ ‫זו‬ ‫מדיניות‬‫דלקים‬.
 20. 20. 21 ‫נוספות‬ ‫מחשבות‬ ‫אין‬‫לגז‬‫הטבעי‬‫בישראל‬Backstop Technology‫סביר‬‫בעשרות‬‫השנים‬‫הקרובות‬.‫לכן‬,‫הגז‬‫הטבעי‬ ‫אמור‬‫להיות‬‫עמוד‬‫השדרה‬‫של‬‫משק‬‫האנרגיה‬‫הישראלי‬‫במהלך‬‫הקרובות‬ ‫השנים‬ ‫עשרות‬. ‫יצוא‬‫גז‬‫מצריך‬‫השקעה‬‫של‬‫מיליארדי‬‫שקלים‬‫במתקן‬‫ניזול‬.‫א‬‫י‬‫שור‬‫הקמתו‬‫של‬‫מתקן‬‫שכזה‬‫תחייב‬ ‫מת‬‫ן‬‫אשור‬‫לייצוא‬‫בקנה‬‫מידה‬‫נרחב‬.‫יצוא‬‫שכזה‬‫יחזיר‬‫את‬‫ישראל‬‫בעוד‬‫כ‬30‫שנה‬‫למצב‬‫המצער‬‫של‬ ‫תלות‬‫מוחלטת‬‫בייבוא‬‫מקורות‬‫אנרגיה‬. ‫אפילו‬‫אם‬‫יתגלו‬‫כל‬1,200BCM‫החזויים‬‫בתחום‬‫המים‬‫הבלעדי‬‫של‬‫ישראל‬,‫לעולם‬‫ישראל‬‫לא‬ ‫תהא‬‫שחקן‬‫גלובלי‬‫בתחום‬‫בגז‬.‫דרושה‬‫מידה‬‫מינימלית‬‫של‬‫צניעות‬‫כד‬‫י‬‫להבין‬‫שבקיום‬44,000 BCM‫עתודות‬‫מוכחות‬‫ברוסיה‬,‫עשרות‬‫אלפי‬BCM(‫מוכחים‬)‫באירן‬,‫אלג‬'‫יר‬‫י‬‫ה‬,‫קטר‬,‫מצרים‬, ‫כמויות‬‫ע‬‫צומה‬‫של‬‫פצלי‬‫גז‬‫בארה‬"‫ב‬-‫ישראל‬‫הינה‬‫שחקן‬‫שולי‬. ‫ק‬‫י‬‫דום‬‫א‬‫י‬‫נטרסים‬‫מדיניים‬‫ע‬"‫י‬‫נ‬‫י‬‫הול‬‫משק‬‫הגז‬‫יכול‬‫להיות‬‫רק‬‫בזירה‬‫המקומית‬‫של‬‫קפריסין‬,‫ירדן‬ ‫והרשות‬‫הפלסט‬‫ינאית‬.‫תחום‬‫זה‬‫ראוי‬‫להבחן‬‫משיקולים‬‫אלה‬. ‫שמירת‬‫הגז‬‫בתחומי‬‫ישראל‬‫בלבד‬‫יכולה‬‫לעודד‬‫הקמת‬‫תעשיות‬‫רווחיות‬,‫מבוססות‬‫גז‬‫טבעי‬,‫עם‬ ‫אופק‬‫שיווקי‬‫של‬‫כ‬-50‫שנה‬.‫תעשיות‬‫עם‬‫ערך‬‫מוסף‬‫גבוה‬,‫גם‬‫ליצוא‬,‫חשובות‬‫לאין‬‫ערוך‬‫מ‬‫תחרות‬ ‫מחירים‬‫לפי‬‫ערך‬‫של‬‫מוצרי‬‫צריכה‬(commodities)‫פשוטי‬‫ם‬‫כמו‬‫במקרה‬‫של‬‫יצוא‬‫הגז‬.‫יצוא‬‫הגז‬ ‫יקטין‬‫את‬‫העתודות‬‫לתעשיות‬‫מקומיות‬‫ויהפכן‬‫ללא‬‫כדאיות‬. ‫יצוא‬‫גז‬‫יגרום‬‫להעלאת‬‫מחירי‬‫הגז‬‫בישראל‬‫שכן‬,‫למפיקים‬‫יהיה‬‫אפיק‬‫נוסף‬‫לשווק‬‫שיקבע‬‫את‬‫סף‬ ‫המחיר‬‫לפי‬‫מחירי‬‫עסקות‬‫ה‬-spot‫שיהיו‬‫בעת‬‫היצוא‬‫בפועל‬. ‫מאידך‬,‫יש‬‫חשש‬‫גדול‬‫לאיתנותם‬‫הפינ‬‫נסית‬‫של‬‫ספקים‬‫שיתקשרו‬‫בעסקות‬‫יצוא‬,‫שכן‬,‫צפוי‬‫שפע‬‫גז‬ ‫טבעי‬‫גדול‬‫מאד‬‫בעולם‬‫בעתיד‬,‫דבר‬‫שעשוי‬‫להוריד‬‫את‬‫מחירי‬‫הגז‬‫בעולם‬. ‫איסו‬ ‫של‬ ‫בטענה‬ ‫תומכים‬ ‫אשר‬ ‫שהעלינו‬ ‫לאלו‬ ‫מעבר‬ ‫נוספים‬ ‫טיעונים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬‫ר‬‫ייצוא‬‫גז‬‫ואי‬‫התרת‬ ‫מנגנון‬,‫כגון‬‫א‬‫י‬‫שור‬‫הקמת‬‫מתקן‬‫ניזול‬,‫שיחייב‬‫בהכרח‬‫מתן‬‫אי‬‫שור‬‫ליצוא‬.
 21. 21. 20 ‫מדיניות‬‫זו‬‫ניתן‬‫יהיה‬‫לבחון‬‫שוב‬‫בעוד‬‫כ‬-10‫שנים‬‫במידה‬‫והתחזיות‬‫שבבסיס‬‫עבודה‬‫זו‬‫יתבררו‬ ‫כשגויות‬.
 22. 22. 22 ‫נספח‬‫א‬'–‫תחזית‬‫צריכת‬‫גז‬‫טבעי‬‫בישראל‬‫עד‬‫לשנת‬2040 ‫תחזיות‬‫ביקושים‬‫לגז‬‫טבעי‬‫במשק‬–‫ניתוח‬‫ראשוני‬ ‫תקציר‬‫מנהלים‬: ‫דוח‬‫זה‬‫מציג‬‫את‬‫תחזית‬‫הביקושים‬‫לגז‬‫טבעי‬‫ל‬‫משק‬‫בישראל‬‫עד‬2040.‫התחזית‬‫גובשה‬‫לפי‬ ‫הביקושים‬‫לגז‬‫טבעי‬‫הן‬‫כמקור‬‫אנרגיה‬‫ראשוני‬‫לייצור‬‫חשמל‬‫והן‬‫כחומר‬‫גלם‬‫לייצור‬‫תחליפי‬‫נפט‬ ‫לתחבורה‬‫ולתעשייה‬‫ולייצור‬‫מוצרים‬‫לתעשייה‬‫הכימית‬. ‫התחזיות‬‫גובשו‬‫לפי‬‫מספר‬‫תרחישים‬‫הלוקחים‬‫בחשבון‬‫את‬‫קצב‬‫ההטמעה‬‫ושיפורים‬‫טכנולוגיים‬ ‫לא‬‫ורך‬‫התקופה‬‫כאשר‬‫כל‬‫ההנחות‬,‫כולל‬‫בתרחיש‬‫הקיצוני‬,‫הן‬‫שמרניות‬‫וסבירות‬‫למימוש‬. ‫השוואה‬‫בין‬‫תחזיות‬‫הביקוש‬‫העולות‬‫מדוח‬‫זה‬‫לתחזיות‬‫הביקוש‬‫שהוצגו‬‫בפני‬‫הוועדה‬‫לבחינת‬ ‫מדיניות‬‫הממשלה‬‫בנושא‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫בישראל‬‫מצביעה‬‫על‬‫פער‬‫משמעותי‬‫שיכול‬‫להגיע‬‫לכ‬100-150 BCM‫לכל‬‫התקופה‬(‫בהתאם‬‫לתרחישים‬‫השונים‬.)‫המקור‬‫להבדלים‬‫אלו‬‫נובע‬‫בעיקר‬‫מהביקוש‬‫לגז‬ ‫טבעי‬‫כתחליף‬‫נפט‬‫לתחבורה‬‫על‬‫סוגיו‬. ‫יצוין‬‫כי‬‫דוח‬‫זה‬‫נועד‬‫להצביע‬‫על‬‫הפוטנציאל‬‫לשימוש‬‫בגז‬‫בהתחשב‬‫בתרחישים‬‫בעלי‬‫סבירות‬‫מימוש‬ ‫גבוהה‬‫מבחינה‬‫משקית‬.‫אולם‬,‫הדוח‬‫איננו‬‫מנסה‬‫לכמת‬‫חיסכון‬‫כלכלי‬‫ע‬"‫י‬‫שימוש‬‫ב‬‫גז‬‫טבעי‬‫אל‬‫מול‬ ‫מחיר‬‫הנפט‬‫הגולמי‬‫ותזקיקיו‬‫ואף‬‫איננו‬‫לוקח‬‫בחשבון‬‫את‬‫הרווח‬‫הגיאו‬-‫פוליטי‬‫שאינו‬‫בר‬‫כימות‬ ‫הנובע‬‫משימוש‬‫במקור‬‫אנרגיה‬‫מקומי‬‫על‬‫פני‬‫רכש‬‫מוצרי‬‫אנרגיה‬‫שמקורו‬,‫בד‬"‫כ‬‫במדינות‬‫שאינן‬ ‫מבין‬‫התומכות‬‫בישראל‬. ‫חשוב‬‫להדגיש‬–‫היות‬‫ונתוני‬‫הוועדה‬‫הוגבלו‬‫לתחזיות‬‫עד‬‫ל‬‫שנת‬2040‫בלבד‬,‫תחזיות‬‫צריכת‬‫הגז‬ ‫הטבעי‬‫המוצגות‬‫לעיל‬‫רלוונטיות‬‫אף‬‫הן‬‫עד‬‫לשנה‬‫זו‬.‫כאמור‬‫לעיל‬,‫היקפי‬‫הביקושים‬‫לגז‬‫טבעי‬ ‫בשנים‬‫שלאחר‬2040‫צפויים‬‫להיות‬‫מהותיים‬‫ביותר‬.‫לצורך‬‫הערכת‬‫מצב‬‫משקית‬‫כוללת‬‫שתאפשר‬ ‫ביטחון‬‫אנרגטי‬‫ארוך‬-‫טווח‬,‫ראוי‬‫בעינינו‬‫שתחזיות‬‫הביקושים‬‫לגז‬‫טב‬‫עי‬‫יסתמכו‬‫על‬‫הביקושים‬ ‫המשקיים‬‫עד‬‫לשנת‬2050‫ואף‬‫לאחר‬‫מכן‬. ‫כן‬‫יצוין‬,‫כי‬‫חובה‬‫לבדוק‬‫את‬‫יכולות‬‫הספיקה‬‫המרביות‬‫מן‬‫המאגרים‬‫השונים‬‫מבלי‬‫שייגרם‬‫להם‬ ‫נזק‬‫תפעולי‬.‫יש‬‫לוודא‬‫מתן‬‫הדעת‬‫אף‬‫לנושא‬‫אקוטי‬‫זה‬.
 23. 23. 23 ‫תחזיות‬‫הביקושים‬‫בסקטורים‬‫השונים‬: ‫תחזיות‬‫הביקושים‬‫לגז‬‫טבעי‬‫במשק‬‫הן‬‫אגרגציה‬‫של‬‫הביקושים‬‫בסקטורים‬‫הבאים‬: ‫א‬.‫סקטור‬‫התחבורה‬-‫החלפת‬‫הדלקים‬‫שמקורם‬‫בנפט‬‫גולמי‬‫בדלקים‬‫מבוססי‬‫גז‬‫טבעי‬ ‫ב‬.‫סקטור‬‫משק‬‫החשמל‬–‫הגז‬‫הטבעי‬‫הדרוש‬‫לייצור‬‫חשמל‬‫על‬‫ידי‬‫חח‬"‫י‬‫ויח‬"‫פים‬‫קובנבציונאליים‬ ‫אחרים‬. ‫ג‬.‫הסקטור‬‫התעשייתי‬‫המסורתי‬–‫הגז‬‫הנדרש‬‫למערכות‬‫ייצור‬‫אנרגיה‬‫כת‬‫חליף‬‫לדלקים‬‫ולחשמל‬ ‫קונבנציונאלי‬(‫כולל‬‫שימוש‬‫בקוגנרציה‬.) ‫ד‬.‫הסקטור‬‫התעשייתי‬/‫כימי‬-‫המשתמש‬‫בגז‬‫טבעי‬‫כחומר‬‫גלם‬‫לייצור‬‫מוצרים‬‫נוספים‬. ‫להלן‬‫סקירת‬‫המתודולוגיות‬‫והפרמטרים‬‫השונים‬‫עליהם‬‫יש‬‫להתבסס‬‫בגיבוש‬‫תחזיות‬‫הביקושים‬ ‫בחתך‬‫סקטוריאלי‬. ‫סקטור‬‫התחבורה‬1 ‫תחילה‬‫גובשה‬‫רמת‬‫הביקושים‬‫הצפויים‬‫לאנרגיה‬‫בסקטור‬‫התחבורה‬‫עד‬‫לשנת‬2040‫במונחי‬ BCM.‫על‬‫בסיס‬‫רמת‬‫ביקושים‬‫זו‬,‫הערכת‬‫היקפי‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫שיידרשו‬‫לסקטור‬‫התחבורה‬‫התבצעה‬ ‫באמצעות‬‫שני‬‫סוגי‬‫בחינות‬: ‫א‬.‫שיטת‬Top-Down–‫הונחו‬‫תרחישים‬‫באשר‬‫להתפתחות‬‫שיעור‬‫החלפת‬‫הדלקים‬‫הפוסיליים‬ ‫בתחליפי‬‫נפט‬‫עד‬‫לש‬‫נת‬2040,‫כמו‬‫גם‬‫באשר‬‫לשיפורים‬‫טכנולוגיים‬‫וכימיים‬‫המתבטאים‬ ‫בהגדלת‬‫יעילות‬‫ההמרה‬‫באותן‬‫שנים‬. ‫ב‬.‫שיטת‬Bottom-Up–‫גיבוש‬‫רמות‬‫ייצור‬‫ריאליות‬‫של‬‫תחליפי‬‫הנפט‬‫השונים‬‫על‬‫פי‬‫צריכת‬‫הגז‬ ‫הטבעי‬‫הנדרשת‬‫להפעלתם‬‫בהיקפים‬‫שישרתו‬‫את‬‫ביקושי‬‫התחבורה‬‫הרלוונטיים‬. ‫שתי‬‫שיטות‬‫אלו‬,‫הננ‬‫קטות‬‫האחת‬‫מ‬"‫מלמעלה‬,"‫מהיבט‬‫הצריכה‬,‫והשנייה‬‫מ‬"‫למטה‬"–‫מהיבט‬ ‫הייצור‬,‫נועדו‬‫להבטיח‬–‫במקרה‬‫של‬‫היקפי‬‫ביקושים‬‫קרובים‬‫יחסית‬-‫רמת‬‫מהימנות‬‫גבוהה‬‫יותר‬ ‫של‬‫הנתונים‬‫המתקבלים‬. 1 ‫בפ‬ ‫הנתונים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬‫מה‬ "‫התחבורה‬ ‫סקטור‬ :‫בישראל‬ ‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫הביקוש‬ ‫"תחזיות‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫במסמך‬ ‫מקורם‬ ‫זה‬ ‫רק‬- 19.1.12‫עודכנו‬ ‫הנתונים‬ ‫מן‬ ‫מבוטל‬ ‫לא‬ ‫חלק‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫להם‬ ‫תודתנו‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ,‫נוספו‬ ‫חדשים‬ ‫ונתונים‬.‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫כותבי‬ ‫ע"י‬
 24. 24. 24 ‫שיטה‬‫א‬'-‫שיטת‬Down-Top‫על‬‫בסיס‬‫רמות‬‫הביקושים‬‫הצפויים‬‫לאנרגיה‬: ‫בבואנו‬‫להעריך‬‫את‬‫היקף‬‫הביק‬‫וש‬‫לגז‬‫טבעי‬‫עבור‬‫סקטור‬‫התחבורה‬,‫עלינו‬‫לגבש‬‫תחילה‬‫את‬ ‫הביקושים‬‫השנתיים‬‫לאנרגיה‬‫עבור‬‫סקטור‬‫זה‬.‫לשם‬‫כך‬‫התבצעה‬‫תחזית‬‫הביקושים‬‫הצפויים‬ ‫לדלקים‬‫פוסיליים‬‫עד‬‫לשנת‬2040.‫תחזית‬‫זו‬‫מתבססת‬‫על‬‫הפרמטרים‬‫דלהלן‬: ‫א‬.‫תחזיות‬‫מספר‬‫כלי‬‫הרכב‬‫לסוגיהם‬‫השונים‬‫בכל‬‫אחת‬‫מן‬‫השנים‬2012-2040. ‫ב‬.‫היקף‬‫הנסועה‬‫השנתית‬‫הממוצעת‬‫בכל‬‫אחד‬‫מסוגי‬‫כלי‬‫הרכב‬‫בשנים‬‫הנ‬"‫ל‬(‫בק‬"‫מ‬.) ‫ג‬.‫צריכת‬‫הדלק‬‫ל‬-1‫ק‬"‫מ‬‫בכל‬‫אחד‬‫מסוגי‬‫הרכבים‬‫השונים‬. ‫מכפלת‬‫פרמטרים‬‫אלו‬‫מספקת‬‫את‬‫הביקוש‬‫הצפוי‬‫לדלקים‬‫פוסיליים‬(‫בליטרים‬)‫עבור‬‫סקטור‬ ‫התחבורה‬‫בשלושת‬‫העשורים‬‫הקרובים‬. ‫סקטור‬‫התחבורה‬‫כולל‬‫כלי‬‫רכ‬‫ב‬‫המונעים‬‫בבנזין‬,‫כאלו‬‫המונעים‬‫בסולר‬,‫מטוסים‬‫המונעים‬ ‫באמצעות‬‫דס‬"‫ל‬‫ואניות‬‫המונעות‬‫באמצעות‬‫מזוט‬‫כבד‬.‫על‬‫כלי‬‫הרכב‬‫המונעים‬‫בבנזין‬‫וסולר‬‫נמנים‬ ‫כלי‬‫רכב‬‫פרטיים‬,‫מוניות‬,‫אוטובוסים‬,‫רכבות‬‫ומשאיות‬. ‫בסיס‬‫הנתונים‬‫עליו‬‫התבססה‬‫הבחינה‬‫הינם‬‫נתוני‬2011.‫החל‬‫משנה‬‫זו‬‫הונחו‬‫התרחישים‬‫הבאים‬: ‫כלי‬‫רכב‬‫פרטיים‬‫המונעים‬‫בבנזין‬/‫סולר‬– ‫שיעור‬‫גידול‬‫שנתי‬‫במספר‬‫כלי‬‫רכב‬: ‫בין‬‫השנים‬2014-20202 -3.9%,‫בדומה‬‫לשיעור‬‫הממוצע‬‫בין‬‫השנים‬2001-2010. ‫החל‬‫משנת‬2021-‫התמתנות‬‫של‬‫כ‬-0.15%‫בשנה‬‫לאור‬‫הגברת‬‫השימוש‬‫במערכות‬‫הסעת‬‫המונים‬ ‫ולאור‬‫רוויה‬‫מסוימת‬‫במספר‬‫הרכבים‬‫לנפש‬. ‫החל‬‫משנת‬2030-‫שיעור‬‫הגידול‬‫השנתי‬‫יעמוד‬‫על‬‫כ‬-2.5%3 . 2 ‫כי‬ ‫הונח‬‫מ‬ ‫תחל‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫השוטפים‬ ‫לצרכים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫אספקת‬-2014. 3 ‫ש‬‫כ‬ ‫על‬ ‫העומד‬ ‫באוכלוסיה‬ ‫השנתי‬ ‫הגידול‬ ‫שיעור‬ ‫בין‬ ‫ביניים‬ ‫יעור‬-2%‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫במספר‬ ‫השנתי‬ ‫הגידול‬ ‫שיעור‬ ‫לבין‬ ,‫החדשים‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫העומד‬-6%.
 25. 25. 25 ‫היקף‬‫הנסועה‬‫השנתית‬‫לכלי‬‫רכב‬‫בודד‬–‫הפחתה‬‫ב‬-2%‫בין‬‫השנים‬2021-2030,‫וב‬-2%‫נוספים‬‫בין‬ 2030-2040(‫שיעורים‬‫כוללים‬,‫צמצום‬‫ליניארי‬‫לאורך‬‫שני‬‫העשורים‬)‫לאור‬‫התפתחות‬‫תשתיות‬ ‫תחבורתיות‬. ‫מוניות‬– ‫שיעור‬‫גידול‬‫שנתי‬: ‫בין‬‫השנים‬2014-2020-2.5%,‫בדומה‬‫לשיעור‬‫הממוצע‬‫בין‬‫השנים‬2001-2010. ‫החל‬‫משנת‬2021-‫התמתנות‬‫בשיעור‬‫הגידול‬‫השנתי‬‫של‬0.2%‫בשנה‬‫לאור‬‫הגברת‬‫השימוש‬ ‫במערכות‬‫הסעת‬‫המונים‬. ‫החל‬‫משנת‬2026‫הונח‬‫כי‬‫שיעור‬‫הגידול‬‫השנתי‬‫במספר‬‫המוניות‬‫יעמוד‬‫על‬1.5%. ‫היקף‬‫הנסועה‬‫השנתית‬‫לכלי‬‫רכב‬‫בודד‬-‫לא‬‫צפוי‬‫שינוי‬. ‫משאיות‬– ‫שיעור‬‫גידול‬‫שנתי‬: ‫בין‬‫השנים‬2014-2020-1.2%,‫בדומה‬‫לשיעור‬‫הממוצע‬‫בין‬‫השנים‬2001-2010. ‫החל‬‫משנת‬2021–‫התמתנות‬‫שיעור‬‫הגידול‬‫ב‬-0.07%‫לאור‬‫ההפחתה‬‫בהיקף‬‫הנסועה‬‫למשאית‬ ‫ממוצעת‬,‫שיתבטא‬‫בבלאי‬‫פחות‬‫ובצורך‬‫נמוך‬‫יותר‬‫לרכש‬‫משאיות‬‫חדשות‬. ‫החל‬‫משנת‬2031‫הונח‬‫כי‬‫שיעור‬‫הגידול‬‫השנתי‬‫במספר‬‫המשאיות‬‫יעמוד‬‫על‬0.5%. ‫היקף‬‫הנסועה‬‫השנתית‬‫לכלי‬‫רכב‬‫בודד‬-‫הפחתה‬‫ב‬-3%‫בין‬‫השנים‬2021-2030,‫וב‬-3%‫נוספים‬‫החל‬ ‫בין‬2030-2040(‫צמצום‬‫ליניארי‬‫לאורך‬‫שני‬‫העשורים‬)‫לאור‬‫התפתחות‬‫תשתי‬‫ות‬‫תחבורתיות‬4 . ‫אוטובוסים‬– ‫שיעור‬‫גידול‬‫שנתי‬– ‫בין‬‫השנים‬2014-2020-4.5%‫לאור‬‫רכש‬‫מוגבר‬‫של‬‫אוטובוסים‬‫להשלמת‬‫פערי‬‫ביקוש‬-‫היצע‬. ‫בין‬‫השנים‬2021-2023-‫התמתנות‬‫בשיעור‬‫הגידול‬‫השנתי‬‫של‬1%‫בשנה‬. 4 ‫צפויים‬ ‫בהם‬ ‫מרכזיים‬ ‫בצירים‬ ‫יותר‬ ‫תדירה‬ ‫בצורה‬ ‫נוסעות‬ ‫ומשאיות‬ ‫היות‬ ,‫פרטיים‬ ‫רכב‬ ‫מכלי‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬‫הרחבת‬ .‫תחבורתיות‬ ‫תשתיות‬

×