Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
El contracte de<br />treball.<br />
EL CONTRACTE DEL TREBALL<br />Acord on es reflecteixen les voluntats d’una empresa i un treballador, el qual es compromete...
Característiques del contracte de treball.<br />Tipus de treball<br />Durada del treball<br /><ul><li>Temps definit o inde...
Durada determinada        lloc de treball</li></ul>Remuneració salarial<br /><ul><li>Salaris
Pagues extraordinàries</li></ul>Període de prova<br /><ul><li>Tècnics titulats       6 mesos
Tècnics no titulats      2 mesos + de 24 treballadors</li></ul>                         3 me...
Descansos
vacances
hores extraordinàries. </li></li></ul><li>Temps laboral <br />Tempsque organitzaten dies, setmanes o anysel treballadorded...
Diària: màxim 9 hores i menors 8 hores</li></ul>Descansos:<br /><ul><li>Descanssetmanal: Mínim 1 dia i migsetmanal.
Descans entre jornades: entre el final d’una jornada i l’inici de la propera han de passar 12 horesmínim.
Pauses durant la jornada de treball:Pausa de 15 minuts en jornades de 6 hores .
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià

582 vues

Publié le

Publié dans : Technologie, Business
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià

 1. 1. El contracte de<br />treball.<br />
 2. 2. EL CONTRACTE DEL TREBALL<br />Acord on es reflecteixen les voluntats d’una empresa i un treballador, el qual es comprometen a prestar els seus serveis a l’empresa. El treballador actua sota la direcció de l’empresa i ha de cedir el resultat de la seva activitat.<br />Bases del contracte:<br />-En el contracte els dos assumeixen drets i obligacions:<br />Treballador: edat mínima per treballar 16 anys.<br />Empresa: pot ser persona física o jurídica.<br />-Treballadora presta els seus serveis, desenvolupa una professió o treball.<br />-L’empresa organitza i dirigeix l’activitat laboral.<br />-El resultat del treball es queda en l’empresa<br />-La persona treballa a canvi d’un salari<br />
 3. 3. Característiques del contracte de treball.<br />Tipus de treball<br />Durada del treball<br /><ul><li>Temps definit o indefinit segons l’empresa i
 4. 4. Durada determinada lloc de treball</li></ul>Remuneració salarial<br /><ul><li>Salaris
 5. 5. Pagues extraordinàries</li></ul>Període de prova<br /><ul><li>Tècnics titulats 6 mesos
 6. 6. Tècnics no titulats 2 mesos + de 24 treballadors</li></ul> 3 mesos – de 25 treballadors<br />Temps de treball<br /><ul><li>Jornada laboral
 7. 7. Descansos
 8. 8. vacances
 9. 9. hores extraordinàries. </li></li></ul><li>Temps laboral <br />Tempsque organitzaten dies, setmanes o anysel treballadordedica a la realització de l’activitat per a la qual ha estatcontractat i per la qualrebunnsalari a canvi de la sevaactivitat laboral.<br />Jornada laboral<br /><ul><li>Setmanal: 40 hores
 10. 10. Diària: màxim 9 hores i menors 8 hores</li></ul>Descansos:<br /><ul><li>Descanssetmanal: Mínim 1 dia i migsetmanal.
 11. 11. Descans entre jornades: entre el final d’una jornada i l’inici de la propera han de passar 12 horesmínim.
 12. 12. Pauses durant la jornada de treball:Pausa de 15 minuts en jornades de 6 hores .
 13. 13. Diesfestius: Es poden acumular 14 dies, treballant 11 i descansant 3</li></ul>Vacances:<br />Mínim 30 dies (no es substitueix per diners)<br />Jornada en horarinocturnmínim 3 hores (22:00 a 6:00)<br />Horesextraordinàries: Cada hora de treball que es realitzi per sobre de la durada de la jornada de treball.<br />Normals interés voluntari<br />Obligadesdintredelslímitslegals per prevenir danysextraordinàris<br />Excedències<br /><ul><li>Forçosa
 14. 14. Voluntària
 15. 15. Per cura d’un familiar</li></li></ul><li>Modalitats de contractació<br />Elstipus de contractes sónmolt diversos per adaptar-se a les necessitats de les empreses, tenint en compte les caracteristiques del lloc de treball, el temps que es necesssitara i el cost de la contractació<br />Contractes indefinits: sónaquellsemelsquals no es fixa una data determinada de finalització.<br />Fixordinari.<br />Incentivat o subvencionat.<br />Minusvalia.<br />Contractes temporals: són aquells en els quals hi ha una data determinada de finalització de la relació laboral.<br />- Contractes formatius: la seva finalitat és fomentar la contractació de persones que tenen especials dificultats per ser contractades.<br />Contracte de pràctiques<br />Contracte de formació<br />Contractes de durada determinada: donen resposta a l’empresa quan necessita realitzar un contracte temporal.<br />Obra o servei: <br />Eventual per circumstàncies de la producció<br />Contracte d’internitat (substitució)<br />Contracte d’inserció<br />
 16. 16. Tipus contracte indefinit.<br />Fixordinari.<br /><ul><li>Objectiu: presta serveis a una empresa
 17. 17. Durada:Tempsindefinit
 18. 18. Formalitzat: Escrita o verbal.
 19. 19. Jornada: Completa o parcial
 20. 20. El contracte finalitza amb una indemnització econòmica degut a causes concretes i específiques.</li></ul>Incentivat o subvencionat.<br /><ul><li>Durada: Tempsindefinit
 21. 21. Objectiu: Incentivar la contractació i el treball a persones en situaciód’atur.
 22. 22. treballador segueix un perfil definit i concretat.
 23. 23. El contracte finalitza per causes acceptades per la llei</li></ul>Minusvalia.<br /><ul><li>Objectiu: Integració de persones minusvàlides en l’entorn laboral.
 24. 24. Durada: Indefinida
 25. 25. Les empreses amb 50 treballadors o més estan obligades a contractar un mínim d’un 2% de persones amb minusvalies.
 26. 26. Gaudeixen de quantiosessubvencions. </li></li></ul><li>Tipuscontractes temporals.1.Contractes de durada determinada<br />Obra o servei: <br /><ul><li>Objectiu: Realització d’un servei o obra determinat i fora del cicle productiu normal de l’empresa
 27. 27. Formalitzat per escrit.
 28. 28. Contingut: Especificat amb precisió i claredat l’obra encarregada.
 29. 29. Jornada: Completa o parcial.
 30. 30. Durada: Temps necessari per efectuar l’obra encarregada.</li></ul> Contracte superior a 1 any l’acomiadament ha de ser amb 15 dies d’antelació i el treballador a de rebre una indemnització econòmica.<br />Contracte d’inserció<br /><ul><li>Objectiu: contracte entre una Administració pública o entitat sense ànim de lucre i un individu a l’atur. Aquest ha de fer feines d’interés social.
 31. 31. Formalitzat per escrit
 32. 32. Salari: acord entre el contractat i l’entitat.</li></li></ul><li>Contracte d&apos;interinitat (substitució)<br />Ordinari: substitueix un treballador amb dret a reserva del lloc de treball<br />Específic: cobreix un lloc de treball mentre dura el procés de selecció del personal<br />Substitueix treballadors en formació per treballadors en atur.<br /><ul><li>Formalitzat per escrit
 33. 33. Contingut: nom del treballador substituït, la causa i el treball efectuat.
 34. 34. Durada: 3 mesos màxim
 35. 35. Finalització contracte: reincorporació del treballador substituïTo finalització del contracte</li></ul>Eventual per circumstàncies de la producció<br /><ul><li>Objectiu: Atendre les necessitats puntuals del mercat,provocant una producció superior a l’activitat normal.
 36. 36. Jornada: temps complert i parcial.
 37. 37. Formalitzat per escrit o oralment
 38. 38. Durada: 6 mesos durada màxima és pot variar seguint les normes del conveni.</li></ul>15 dies abans de la fi del contracte superior a 1 any l’empresari té l’obligació de notificar-ho.<br />A la fi del contracte el treballador té dret a una indemnització.<br />
 39. 39. 2. Contractes formatius<br />Contracte de formació<br /><ul><li>Objectiu: Contracte per adquirir la formacióteòrica i pràctica necessària per desenvolupar un ofici o lloc de treball qualificat.
 40. 40. Requisits del treballador:
 41. 41. 16 a 21 anys.
 42. 42. No té titulació.
 43. 43. No estar en la mateixa empresa més 1 any.
 44. 44. No haver esgotat la durada màxima dels contractes.
 45. 45. Límits:
 46. 46. Es limita el nombre i tipus de llocs de treball.
 47. 47. L’estatut marca el nombre de contractes.
 48. 48. Formalitzat per escrit
 49. 49. Durada: 6 mesos i 2 anys (amb un màxim de 3 anys).
 50. 50. Jornada: temps complert. Alternant la formació teòrica i el treball
 51. 51. Salari: mai inferior al mínim interprofessional.
 52. 52. Si supera el límit màxim legal i el treballador continua treballant, se l’ha de considerar fix de plantilla.
 53. 53. Acabament del contacte l’empresari t’ha de lliurar un certificat on consti la durada i el nivell de formació de la pràctica. </li></ul>l<br />
 54. 54. <ul><li>Contracte en pràctiques.
 55. 55. objectiu: contractar treballadors amb pràctica professional. Es necessària una titulació reconeguda.
 56. 56. Requisits treballadors:
 57. 57. Tenir titulació reconeguda.
 58. 58. Amb la finalització dels estudis hi ha un període de 4 anys on aquesta contractació.
 59. 59. Formalitzat per escrit en.
 60. 60. Contingut: titulació del treballador, la durada del contracte i l’activitat laboral.
 61. 61. Durada: entre 6 i 2 anys. Per conveni es pot fixar una altra durada.
 62. 62. Jornada: temps parcial o complert.
 63. 63. Salari establert per conveni. Si el salari no està contractat el treballador ha de cobrar un mínim de 60 o 75% del salari fix d’un altre treballador que faci la mateixa activitat.
 64. 64. Si la durada màxima del contracte acaba el treballador continua treballant, esdevé un contracte ordinari indefinit. Si la durada és superior a 1 any cal notificar-ho amb 15 dies d’antelació.
 65. 65. La finalització del contracte no permet una indemnització econòmica. </li></li></ul><li>El marclegislatiu actual ofereix les següentsmodalitats de contractes laboralssegons les necessitats de les empreses:<br /><ul><li>Mesura de suport al manteniment de l’ocupació o a la reincorporació del treball
 66. 66. Contractes per a treballadores o treballadorsambdiscapacitats
 67. 67. Contractes per a la investigació
 68. 68. Contractes temporalsbonificats
 69. 69. Contractes de substitució per jubilació anticipada
 70. 70. Contractes de relleu</li></ul>Méstipus de contractes<br />
 71. 71. Fí<br />Marc Calvo<br />Adrià Gonzalez<br />Rebeca Nieto<br />

×