Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi ja vaikuttavuuden tutkimuskokonaisuus

Kelan tutkimus / Research at Kela
Kelan tutkimus / Research at KelaKelan tutkimus / Research at Kela
Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta
tiedetään?
Kelan kuntoutuksen
hyödyn arviointi ja vaikuttavuuden tutkimuskokonaisuus
Saija Karinkanta erikoistutkija
Kelan tutkimus
saija.karinkanta@kela.fi
Vaikuttavuuden tutkimuksesta
Vaikuttavuusketjuajattelu:
27.5.2022 Saija Karinkanta | Kela tutkii kuntoutusta -seminaari
2
panos teko
vaikutus
a→b
vaikuttavuus
TAVOITE
Vaikuttavuuden tutkimuksesta
Vaikuttavuusketjuajattelu:
27.5.2022 Saija Karinkanta | Kela tutkii kuntoutusta -seminaari
3
panos teko
vaikutus
a→b
vaikuttavuus
TAVOITE
Toiminnan
ansiosta
tapahtunut
kokonaismuutos
toiminnan
perimmäisessä
tavoitteessa
Näyttöön perustuvat käytännöt (evidence-based)
Asiantuntijan
mielipide
Tapaus-
tutkimukset
Tapaus-
verrokkitutkim
ukset
Kohortti-
tutkimukset
Satunnais-
tetut ja
kontrolloi-
dut kokeet
(RCT)
Systemoi-
dut
katsaukset
Vaikutuksista ideaaliolosuhteissa kohti vaikuttavuutta
Kuntoutusintervention
kehittäminen
Kuntoutusintervention toimivuus käytännössä
Onko interventiolla ajateltuja
vaikutuksia?
Toimiiko se rajatussa
kohderyhmässä ja
ympäristössä?
1. Nähdäänkö edelleen
vaikutuksia jos toteutetaan
suunnitellulla tavalla aidossa
ympäristössä?
Onko interventiolla aidossa
toimintaympäristössä
toteutettuna nähtävissä
tavoiteltavia muutoksia
toiminnan perimmäisessä
tavoitteessa?
2. Tuottaako interventio
vaikutuksia käytettävissä olevilla
resursseilla?
Olennaista on, mikä on ollut
kuntoutuksen perimmäinen tavoite:
elämänlaadun tai toimintakyvyn
paraneminen, työllistyminen,
työuran jatkuminen jne.
Vaikutukset ideaaliolosuhteissa
(Efficacy)
Vaikutukset aidossa
ympäristössä (Efficiency)
Vaikuttavuus
(Effectiveness)
Kuntoutuksen vaikuttavuuden edellytykset
yksilöstä yleiseen
Onko käytössä toimintaympäristöön soveltuva toimintamalli, –tapa tai -kehys?
Saavutaanko sillä mitattavia muutoksia toiminnan perimmäisessä tavoitteessa? Onko
muutos merkittävä?
Onko tavoite suhteessa resursseihin?
Onko tavoite olennainen? Miten
tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Mittarin luotettavuus ja muutosherkkyys?
Ovatko käytetyt
kuntoutus/terapiamenetelmät tutkittuja?
Soveltuvatko ne tälle asiakkaalle tai
kohderyhmälle?
Menetelmät /
interventiot
Tavoite /
mittarit
Näyttöön
perustuva
Kuntoutuksen vaikuttavuudesta kaivataan lisää
näyttöä
• Tutkimuksen haasteina:
• Kuntoutus on laaja-alainen käsite – mistä osa-alueesta kulloinkin puhutaan
• Kuntoutus on usein moniammatillista
• Kuntoutus on prosessinomaista
• Kuntoutus on yksilöllistä
• Mikä on kuntoutukselle asetettu tavoite? Vrt. kokonaismuutos perimmäisessä
tavoitteessa
• Mikä on sopiva mittari tämän muutoksen arvioimiseksi?
• Mikä on merkittävä muutos?
Miten Kelassa
kuntoutuksen vaikutuksia
ja vaikuttavuutta
tutkitaan?
Esittelyssä tänään
Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi
Kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimuskokonaisuus
Kelan rahoittama tutkimus: KauKoIKÄ
1
2
3
Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi
Valituilla mittareilla tietoa kuntoutujan kokemasta elämänlaadusta (WHOQoL-
BREF), masennusoireista (BDI-21) ja työkyvystä kuntoutuksen alussa ja lopussa.
Tietoa kuntoutuksen tavoitteiden toteutumisesta (GAS).
Palveluntuottajien arvioita kuntoutuksen oikea-aikaisuudesta ja kuntoutuksen
tuottamista hyödyistä työ- ja toimintakyvylle.
Rekisteritietoja kuntoutujan elämäntilanteesta (Kela, Väestörekisteri, ETK).
Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi, keskeisimmät
julkaisut
11
Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi
• Vuoden 2019 aineisto
• n=7 362
• 3 ammatillisen kuntoutuksen palvelua
• 6 harkinnanvaraisen kuntoutuksen palvelua
• kattavuus 50 % (vaihteluväli 32-79 %)
Nostoja raportista.
Vuoden 2019 raportin aineisto asiakasryhmittäin
Kuntoutujaryhmä Raportointiaineisto 2019 (N)
Yhteensä 7 362
Ammatillinen kuntoutusselvitys (AKSE) 850
Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) 748
KIILA-kuntoutus 747
TULES-kurssit 2 241
Työstä poissaolevien TULES-kurssit (TYPO-TULES) 292
Mielenterveyskuntoutuskurssit 368
Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus 1 505
Omaishoitajien kuntoutuskurssit 411
Diabeteskurssit 200
Asiakkaan arvio työ- ja opiskelukyvystään,
ammatillinen kuntoutus
Kysymys: Oletetaan, että työ- tai
opiskelukykysi on parhaimmillaan
saanut arvosanan 10. Minkä arvon
antaisit sille nyt?
”Huono” = arvot 0–5
”Kohtalainen” = arvot 6–7
”Hyvä/erinomainen” = arvot 8–10.
22
38
190
342
119
253
54
52
331
210
220
161
159
145
124
93
177
102
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
alku
loppu
alku
loppu
alku
loppu
AKSE
KIILA
TEAK
Hyvä/erinomainen Kohtalainen Huono
Palveluntuottajan arvio kuntouksen oikea-
aikaisuudesta suhteessa asiakkaan työkyvyn
ylläpitämiseen, ammatillinen kuntoutus
76
452
337
7
2
14
52
85
46
19
7
17
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
AKSE
KIILA
TEAK
Sopivaan aikaan Liian aikaisin Liian myöhään Ei voida arvioida
Asiakkaan arvio
elämänlaadustaan,
harkinnanvarainen
kuntoutus
WHOQoL-BREF-
kyselylylomakkeen kysymys 1:
Millaiseksi arvioitte
elämänlaatunne?
85
105
78
125
132
149
971
1125
108
129
407
526
71
62
127
133
201
179
742
621
109
98
568
478
28
17
126
73
41
46
202
169
27
17
269
240
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
alku
loppu
alku
loppu
alku
loppu
alku
loppu
alku
loppu
alku
loppu
Diabetes-
kurssit
Mielenter-
veyskurssit
Omais-
hoitajat
Tules-kurssit
Typo-Tules-
kurssit
Yksilö-
kuntoutus
erittäin hyvä tai hyvä ei hyvä eikä huono huono tai erittäin huono
Masennusoireiden
vakavuusaste,
harkinnanvarainen
kuntoutus
Mittarina BDI-21
(väestötutkimuksiin
tarkoitettu versio)
66
76
30
74
134
172
1101
1266
135
157
510
609
35
22
95
95
136
105
581
453
86
67
419
371
16
19
200
156
37
30
251
214
24
21
319
268
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
alku
loppu
alku
loppu
alku
loppu
alku
loppu
alku
loppu
alku
loppu
Diabetes-
kurssit
Mielenter-
veyskurssit
Omais-
hoitajat
Tules-kurssit
Typo-Tules-
kurssit
Yksilö-
kuntoutus
Ei oireita Lieviä oireita Kohtalaisia / vakavia oireita
GAS-tavoitteiden
toteutuminen
• GAS-tavoitteet ylittyivät useimmiten
TEAK-kuntouksessa (53 %).
• Lisäksi enemmistö kuntoutujista
vähintään saavutti tavoitetason
AKSE-, KIILA- ja yksilökuntoutuksessa
sekä mielenterveys- ja omaishoitajien
kursseilla.
• Diabetes-, Tules- ja Typo-Tules-
kursseilla yli puolella tavoitteet
alittuivat.
Palveluryhmä GAS-tavoitetaso
Alitettu Saavutettu Ylitetty
n (%) n (%) n (%)
AMMATILLINEN KUNTOUTUS
AKSE (n=710) 256 (36,1) 230 (32,4) 224 (31,5)
KIILA-kuntoutus (n=636) 254 (39,9) 129 (20,3) 253 (39,8)
TEAK-kuntoutus (n=523) 124 (23,7) 124 (23,7) 275 (52,6)
HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS
Diabeteskurssit (n=190) 104 (54,7) 40 (21,1) 46 (24,2)
Mielenterveyskurssit (n=331) 148 (44,7) 71 (21,5) 112 (30,4)
Omaishoitajat (n=343) 124 (36,2) 120 (35,0) 99 (28,9)
Tules-kurssit (n=1665) 890 (53,5) 363 (21,8) 412 (24,7)
Typo-Tules-kurssit (n=218) 113 (51,8) 43 (19,7) 62 (28,4)
Yksilökuntoutus (n=1429) 625 (43,7) 380 (26,6) 424 (29,7)
27.5.2022 Saija Karinkanta | Kela tutkii kuntoutusta -seminaari
18
Asiakkaan
työtilanne,
vuonna 2018
kuntoutuksensa
päättäneet
65 %
%
%
69 %
%
%
69 %
%
%
10 %
%
%
19 %
%
%
15 %
%
%
9 %
%
%
7 %
%
%
15 %
%
%
8 %
%
%
8 %
%
%
8 %
%
%
64 % 68 % 69 %
10 %
9 %
19 %
7 % 8 %
15 % 15 %
8 %
8 %
Rekisteritieto (Kela & ETK),
n=6 118
Asiakkaan työtilanne, ammatillinen kuntoutus
77
83
136
116
194
242
612
618
616
173
135
116
127
103
90
1
2
1
98
82
76
71
82
73
47
40
42
47
95
67
135
70
44
2
2
3
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
vuosi ennen
kuntoutusvuosi
vuosi jälkeen
vuosi ennen
kuntoutusvuosi
vuosi jälkeen
vuosi ennen
kuntoutusvuosi
vuosi jälkeen
AKSE
TEAK
KIILA
Työssä tai opiskelemassa Työtön Työkyvytön Muu tilanne
Kelan kuntoutuksen
vaikuttavuuden tutkimuskokonaisuus
Tutkimuskokonaisuus
• Kuntoutuksen vaikuttavuus –tutkimuskokonaisuus toteutetaan 1.1.2022–
31.12.2025.
• KKRL12 -kehittämisrahoitus
• Kullakin osatutkimuksella vastataan Kelan kuntoutuksen vaikuttavuuteen
liittyvään kysymykseen tai kysymyksiin.
• Edustettuina ovat ammatillinen, harkinnanvarainen ja vaativa
lääkinnällinen kuntoutus.
• Hankepäällikkönä toimii erikoistutkija Saija Karinkanta
Kuntoutuksen vaikuttavuus
Etäkuntoutus, kohderyhmänä
omaishoitajien kuntoutuskurssit
Käynnissä, yhteistyö Muutos III –
implementaatiotutkimuksen
kanssa
Vaativa lääkinnällinen
kuntoutus, alustava
kohderyhmä lasten puheterapia
Suunnittelu aloitetaan syksyllä
2022.
Harkinnanvarainen
kuntoutus, alustava
kohderyhmä Tules-kurssit
Suunnittelu aloitetaan keväällä
2023.
Ammatillinen kuntoutus,
kohderyhmänä TEAK
Suunnittelu käynnissä.
1 2
3 4
27.5.2022
23
Kiitos
Saija Karinkanta
erikoistutkija
Kelan tutkimus
@SaijaKarinkanta
1 sur 24

Recommandé

Toiminnalliset häiriöt par
Toiminnalliset häiriötToiminnalliset häiriöt
Toiminnalliset häiriötTyöterveyslaitos
1.4K vues45 diapositives
Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo Rinne par
Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo RinneLiikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo Rinne
Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo RinneUKK-instituutti
771 vues20 diapositives
Sykettä työhön -työkaarimalli par
Sykettä työhön -työkaarimalliSykettä työhön -työkaarimalli
Sykettä työhön -työkaarimalliTyöterveyslaitos
1K vues23 diapositives
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen par
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenSitra the Finnish Innovation Fund
1.6K vues30 diapositives
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus par
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusPäivitetty astman Käypä hoito -suositus
Päivitetty astman Käypä hoito -suositusTyöterveyslaitos
551 vues29 diapositives
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus par
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusTyöterveyslaitos
873 vues47 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alalla par
Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alallaNäkökulmia vuorovaikutukseen sote-alalla
Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alallaSaija Karevaara
1.3K vues18 diapositives
Verkkopedagogiikka 18.1.22 par
Verkkopedagogiikka 18.1.22Verkkopedagogiikka 18.1.22
Verkkopedagogiikka 18.1.22Matleena Laakso
211 vues44 diapositives
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa? par
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?THL
2.7K vues29 diapositives
精神症状の理解とアセスメント⑥ par
精神症状の理解とアセスメント⑥精神症状の理解とアセスメント⑥
精神症状の理解とアセスメント⑥Kana Aizawa
17.9K vues24 diapositives
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä par
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinäToiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinäTiina Airaksinen
39.8K vues27 diapositives
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia par
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksiaTHL
11.4K vues19 diapositives

Tendances(20)

Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alalla par Saija Karevaara
Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alallaNäkökulmia vuorovaikutukseen sote-alalla
Näkökulmia vuorovaikutukseen sote-alalla
Saija Karevaara1.3K vues
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa? par THL
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
THL2.7K vues
精神症状の理解とアセスメント⑥ par Kana Aizawa
精神症状の理解とアセスメント⑥精神症状の理解とアセスメント⑥
精神症状の理解とアセスメント⑥
Kana Aizawa17.9K vues
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä par Tiina Airaksinen
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinäToiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Tiina Airaksinen39.8K vues
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia par THL
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
THL11.4K vues
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa par THL
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
THL3.5K vues
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa par Roland Päivi
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Roland Päivi294 vues
Avoterapiastandardi palveluntuottajille par Kela
Avoterapiastandardi palveluntuottajilleAvoterapiastandardi palveluntuottajille
Avoterapiastandardi palveluntuottajille
Kela3.2K vues
Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p... par THL
Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p...Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p...
Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p...
THL5.1K vues
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta... par THL
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
THL5.7K vues
Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen par THL
Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen
Heidi Anttila: Toimintakykytiedon rakenteinen kirjaaminen
THL1.2K vues
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen par Otavan Opisto
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Otavan Opisto17.6K vues
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja par lansisuomenhelmet
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirjaIdeasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
lansisuomenhelmet10.1K vues
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä par THL
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
THL7.7K vues
Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Elina Muukkonen: Potilasvahinkojen ... par Vakuutuskeskus
Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Elina Muukkonen: Potilasvahinkojen ...Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Elina Muukkonen: Potilasvahinkojen ...
Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Elina Muukkonen: Potilasvahinkojen ...
Vakuutuskeskus931 vues
精神症状の理解とアセスメント② par Kana Aizawa
精神症状の理解とアセスメント②精神症状の理解とアセスメント②
精神症状の理解とアセスメント②
Kana Aizawa19.1K vues

Similaire à Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi ja vaikuttavuuden tutkimuskokonaisuus

Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Veli-Matti Vaden, Kela par
Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Veli-Matti Vaden, KelaKuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Veli-Matti Vaden, Kela
Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Veli-Matti Vaden, KelaKelan tutkimus / Research at Kela
186 vues21 diapositives
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o... par
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...
Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa kuntoutuksen o...Kelan tutkimus / Research at Kela
67 vues19 diapositives
Mitä muuttuu Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa? Tuula Ahlgren, Kela par
Mitä muuttuu Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa? Tuula Ahlgren, KelaMitä muuttuu Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa? Tuula Ahlgren, Kela
Mitä muuttuu Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa? Tuula Ahlgren, KelaKelan tutkimus / Research at Kela
354 vues13 diapositives
Ammatillinen kuntoutusselvitys par
Ammatillinen kuntoutusselvitys Ammatillinen kuntoutusselvitys
Ammatillinen kuntoutusselvitys Kela
1.7K vues37 diapositives
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ... par
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Työterveyslaitos
654 vues12 diapositives
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin? par
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?Työterveyslaitos
378 vues17 diapositives

Similaire à Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi ja vaikuttavuuden tutkimuskokonaisuus(20)

Ammatillinen kuntoutusselvitys par Kela
Ammatillinen kuntoutusselvitys Ammatillinen kuntoutusselvitys
Ammatillinen kuntoutusselvitys
Kela1.7K vues
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ... par Työterveyslaitos
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin? par Työterveyslaitos
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Onko vaikuttava interventio aina kustannusvaikuttava? Päivi Kolu par UKK-instituutti
Onko vaikuttava interventio aina kustannusvaikuttava? Päivi KoluOnko vaikuttava interventio aina kustannusvaikuttava? Päivi Kolu
Onko vaikuttava interventio aina kustannusvaikuttava? Päivi Kolu
UKK-instituutti112 vues
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos par Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki TyöterveyslaitosGuy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1... par Socca_osaamiskeskus
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...
Tuleskurssit vuosina 2016-2019 par Kela
Tuleskurssit vuosina 2016-2019Tuleskurssit vuosina 2016-2019
Tuleskurssit vuosina 2016-2019
Kela1.1K vues
Christopher Kipkorir: Rokotuskattavuus pitkäaikaishoidossa, hoitajan vaikutus par THL
Christopher Kipkorir: Rokotuskattavuus pitkäaikaishoidossa, hoitajan vaikutusChristopher Kipkorir: Rokotuskattavuus pitkäaikaishoidossa, hoitajan vaikutus
Christopher Kipkorir: Rokotuskattavuus pitkäaikaishoidossa, hoitajan vaikutus
THL168 vues

Plus de Kelan tutkimus / Research at Kela

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys par
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysKelan tutkimus / Research at Kela
33 vues10 diapositives
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ... par
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Kelan tutkimus / Research at Kela
13 vues10 diapositives
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi... par
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Kelan tutkimus / Research at Kela
31 vues12 diapositives
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi... par
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Kelan tutkimus / Research at Kela
16 vues10 diapositives
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä par
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäKelan tutkimus / Research at Kela
34 vues10 diapositives
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert... par
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Kelan tutkimus / Research at Kela
139 vues29 diapositives

Plus de Kelan tutkimus / Research at Kela(20)

Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? – Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi ja vaikuttavuuden tutkimuskokonaisuus

 • 1. Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi ja vaikuttavuuden tutkimuskokonaisuus Saija Karinkanta erikoistutkija Kelan tutkimus saija.karinkanta@kela.fi
 • 2. Vaikuttavuuden tutkimuksesta Vaikuttavuusketjuajattelu: 27.5.2022 Saija Karinkanta | Kela tutkii kuntoutusta -seminaari 2 panos teko vaikutus a→b vaikuttavuus TAVOITE
 • 3. Vaikuttavuuden tutkimuksesta Vaikuttavuusketjuajattelu: 27.5.2022 Saija Karinkanta | Kela tutkii kuntoutusta -seminaari 3 panos teko vaikutus a→b vaikuttavuus TAVOITE Toiminnan ansiosta tapahtunut kokonaismuutos toiminnan perimmäisessä tavoitteessa
 • 4. Näyttöön perustuvat käytännöt (evidence-based) Asiantuntijan mielipide Tapaus- tutkimukset Tapaus- verrokkitutkim ukset Kohortti- tutkimukset Satunnais- tetut ja kontrolloi- dut kokeet (RCT) Systemoi- dut katsaukset
 • 5. Vaikutuksista ideaaliolosuhteissa kohti vaikuttavuutta Kuntoutusintervention kehittäminen Kuntoutusintervention toimivuus käytännössä Onko interventiolla ajateltuja vaikutuksia? Toimiiko se rajatussa kohderyhmässä ja ympäristössä? 1. Nähdäänkö edelleen vaikutuksia jos toteutetaan suunnitellulla tavalla aidossa ympäristössä? Onko interventiolla aidossa toimintaympäristössä toteutettuna nähtävissä tavoiteltavia muutoksia toiminnan perimmäisessä tavoitteessa? 2. Tuottaako interventio vaikutuksia käytettävissä olevilla resursseilla? Olennaista on, mikä on ollut kuntoutuksen perimmäinen tavoite: elämänlaadun tai toimintakyvyn paraneminen, työllistyminen, työuran jatkuminen jne. Vaikutukset ideaaliolosuhteissa (Efficacy) Vaikutukset aidossa ympäristössä (Efficiency) Vaikuttavuus (Effectiveness)
 • 6. Kuntoutuksen vaikuttavuuden edellytykset yksilöstä yleiseen Onko käytössä toimintaympäristöön soveltuva toimintamalli, –tapa tai -kehys? Saavutaanko sillä mitattavia muutoksia toiminnan perimmäisessä tavoitteessa? Onko muutos merkittävä? Onko tavoite suhteessa resursseihin? Onko tavoite olennainen? Miten tavoitteen toteutumista arvioidaan? Mittarin luotettavuus ja muutosherkkyys? Ovatko käytetyt kuntoutus/terapiamenetelmät tutkittuja? Soveltuvatko ne tälle asiakkaalle tai kohderyhmälle? Menetelmät / interventiot Tavoite / mittarit Näyttöön perustuva
 • 7. Kuntoutuksen vaikuttavuudesta kaivataan lisää näyttöä • Tutkimuksen haasteina: • Kuntoutus on laaja-alainen käsite – mistä osa-alueesta kulloinkin puhutaan • Kuntoutus on usein moniammatillista • Kuntoutus on prosessinomaista • Kuntoutus on yksilöllistä • Mikä on kuntoutukselle asetettu tavoite? Vrt. kokonaismuutos perimmäisessä tavoitteessa • Mikä on sopiva mittari tämän muutoksen arvioimiseksi? • Mikä on merkittävä muutos?
 • 8. Miten Kelassa kuntoutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta tutkitaan?
 • 9. Esittelyssä tänään Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi Kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimuskokonaisuus Kelan rahoittama tutkimus: KauKoIKÄ 1 2 3
 • 10. Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi Valituilla mittareilla tietoa kuntoutujan kokemasta elämänlaadusta (WHOQoL- BREF), masennusoireista (BDI-21) ja työkyvystä kuntoutuksen alussa ja lopussa. Tietoa kuntoutuksen tavoitteiden toteutumisesta (GAS). Palveluntuottajien arvioita kuntoutuksen oikea-aikaisuudesta ja kuntoutuksen tuottamista hyödyistä työ- ja toimintakyvylle. Rekisteritietoja kuntoutujan elämäntilanteesta (Kela, Väestörekisteri, ETK).
 • 11. Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi, keskeisimmät julkaisut 11
 • 12. Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi • Vuoden 2019 aineisto • n=7 362 • 3 ammatillisen kuntoutuksen palvelua • 6 harkinnanvaraisen kuntoutuksen palvelua • kattavuus 50 % (vaihteluväli 32-79 %) Nostoja raportista.
 • 13. Vuoden 2019 raportin aineisto asiakasryhmittäin Kuntoutujaryhmä Raportointiaineisto 2019 (N) Yhteensä 7 362 Ammatillinen kuntoutusselvitys (AKSE) 850 Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) 748 KIILA-kuntoutus 747 TULES-kurssit 2 241 Työstä poissaolevien TULES-kurssit (TYPO-TULES) 292 Mielenterveyskuntoutuskurssit 368 Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus 1 505 Omaishoitajien kuntoutuskurssit 411 Diabeteskurssit 200
 • 14. Asiakkaan arvio työ- ja opiskelukyvystään, ammatillinen kuntoutus Kysymys: Oletetaan, että työ- tai opiskelukykysi on parhaimmillaan saanut arvosanan 10. Minkä arvon antaisit sille nyt? ”Huono” = arvot 0–5 ”Kohtalainen” = arvot 6–7 ”Hyvä/erinomainen” = arvot 8–10. 22 38 190 342 119 253 54 52 331 210 220 161 159 145 124 93 177 102 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % alku loppu alku loppu alku loppu AKSE KIILA TEAK Hyvä/erinomainen Kohtalainen Huono
 • 15. Palveluntuottajan arvio kuntouksen oikea- aikaisuudesta suhteessa asiakkaan työkyvyn ylläpitämiseen, ammatillinen kuntoutus 76 452 337 7 2 14 52 85 46 19 7 17 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % AKSE KIILA TEAK Sopivaan aikaan Liian aikaisin Liian myöhään Ei voida arvioida
 • 16. Asiakkaan arvio elämänlaadustaan, harkinnanvarainen kuntoutus WHOQoL-BREF- kyselylylomakkeen kysymys 1: Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne? 85 105 78 125 132 149 971 1125 108 129 407 526 71 62 127 133 201 179 742 621 109 98 568 478 28 17 126 73 41 46 202 169 27 17 269 240 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % alku loppu alku loppu alku loppu alku loppu alku loppu alku loppu Diabetes- kurssit Mielenter- veyskurssit Omais- hoitajat Tules-kurssit Typo-Tules- kurssit Yksilö- kuntoutus erittäin hyvä tai hyvä ei hyvä eikä huono huono tai erittäin huono
 • 17. Masennusoireiden vakavuusaste, harkinnanvarainen kuntoutus Mittarina BDI-21 (väestötutkimuksiin tarkoitettu versio) 66 76 30 74 134 172 1101 1266 135 157 510 609 35 22 95 95 136 105 581 453 86 67 419 371 16 19 200 156 37 30 251 214 24 21 319 268 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % alku loppu alku loppu alku loppu alku loppu alku loppu alku loppu Diabetes- kurssit Mielenter- veyskurssit Omais- hoitajat Tules-kurssit Typo-Tules- kurssit Yksilö- kuntoutus Ei oireita Lieviä oireita Kohtalaisia / vakavia oireita
 • 18. GAS-tavoitteiden toteutuminen • GAS-tavoitteet ylittyivät useimmiten TEAK-kuntouksessa (53 %). • Lisäksi enemmistö kuntoutujista vähintään saavutti tavoitetason AKSE-, KIILA- ja yksilökuntoutuksessa sekä mielenterveys- ja omaishoitajien kursseilla. • Diabetes-, Tules- ja Typo-Tules- kursseilla yli puolella tavoitteet alittuivat. Palveluryhmä GAS-tavoitetaso Alitettu Saavutettu Ylitetty n (%) n (%) n (%) AMMATILLINEN KUNTOUTUS AKSE (n=710) 256 (36,1) 230 (32,4) 224 (31,5) KIILA-kuntoutus (n=636) 254 (39,9) 129 (20,3) 253 (39,8) TEAK-kuntoutus (n=523) 124 (23,7) 124 (23,7) 275 (52,6) HARKINNANVARAINEN KUNTOUTUS Diabeteskurssit (n=190) 104 (54,7) 40 (21,1) 46 (24,2) Mielenterveyskurssit (n=331) 148 (44,7) 71 (21,5) 112 (30,4) Omaishoitajat (n=343) 124 (36,2) 120 (35,0) 99 (28,9) Tules-kurssit (n=1665) 890 (53,5) 363 (21,8) 412 (24,7) Typo-Tules-kurssit (n=218) 113 (51,8) 43 (19,7) 62 (28,4) Yksilökuntoutus (n=1429) 625 (43,7) 380 (26,6) 424 (29,7) 27.5.2022 Saija Karinkanta | Kela tutkii kuntoutusta -seminaari 18
 • 19. Asiakkaan työtilanne, vuonna 2018 kuntoutuksensa päättäneet 65 % % % 69 % % % 69 % % % 10 % % % 19 % % % 15 % % % 9 % % % 7 % % % 15 % % % 8 % % % 8 % % % 8 % % % 64 % 68 % 69 % 10 % 9 % 19 % 7 % 8 % 15 % 15 % 8 % 8 % Rekisteritieto (Kela & ETK), n=6 118
 • 20. Asiakkaan työtilanne, ammatillinen kuntoutus 77 83 136 116 194 242 612 618 616 173 135 116 127 103 90 1 2 1 98 82 76 71 82 73 47 40 42 47 95 67 135 70 44 2 2 3 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % vuosi ennen kuntoutusvuosi vuosi jälkeen vuosi ennen kuntoutusvuosi vuosi jälkeen vuosi ennen kuntoutusvuosi vuosi jälkeen AKSE TEAK KIILA Työssä tai opiskelemassa Työtön Työkyvytön Muu tilanne
 • 22. Tutkimuskokonaisuus • Kuntoutuksen vaikuttavuus –tutkimuskokonaisuus toteutetaan 1.1.2022– 31.12.2025. • KKRL12 -kehittämisrahoitus • Kullakin osatutkimuksella vastataan Kelan kuntoutuksen vaikuttavuuteen liittyvään kysymykseen tai kysymyksiin. • Edustettuina ovat ammatillinen, harkinnanvarainen ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus. • Hankepäällikkönä toimii erikoistutkija Saija Karinkanta
 • 23. Kuntoutuksen vaikuttavuus Etäkuntoutus, kohderyhmänä omaishoitajien kuntoutuskurssit Käynnissä, yhteistyö Muutos III – implementaatiotutkimuksen kanssa Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, alustava kohderyhmä lasten puheterapia Suunnittelu aloitetaan syksyllä 2022. Harkinnanvarainen kuntoutus, alustava kohderyhmä Tules-kurssit Suunnittelu aloitetaan keväällä 2023. Ammatillinen kuntoutus, kohderyhmänä TEAK Suunnittelu käynnissä. 1 2 3 4 27.5.2022 23