Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

компетентність 1

380 vues

Publié le

До Зимової школи-семінару №2

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

компетентність 1

 1. 1. 2. Компетентність Проф. Кухаренко В.М. ПЛДН НТУ “ХПІ” Зимова школа-семінар 2018
 2. 2. Компетентність https://drive.google.com/drive/folders/1V64uHQzLeXi2LdaCkxORntxR-ZVt5YMX
 3. 3. визначення • Компетентність – вимога • Компетенція – наявність у особи компетентність компетенція
 4. 4. • Компетентність – це здатність особи виконувати певний вид діяльності за допомогою здобутих знань, розумінь, умінь, цінностей та інших особистих якостей. • Результати навчання – це сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.
 5. 5. Національна рамка кваліфікацій • системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. • десять кваліфікаційних рівнів • нульовий – здатність адекватно діяти у відомих простих ситуаціях під безпосереднім контролем та готовність до систематичного навчання • дев'ятий – здатність визначати та розв'язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних технологій http://bit.ly/2CsEe37
 6. 6. Стандарти освіти http://www.sumdu.edu.ua/images/stories/gen_info/structure/methodical/seminar-3.pdf
 7. 7. Процес
 8. 8. Компетенції робітників http://hr-praktika.ru/blog/case/otsenka-kompetentsij-instrumentom-hr-praktika/
 9. 9. Шкала для оцінки індикаторів • Поступає в більшості випадків саме так, як описано • Часто поводиться саме так, але не завжди • Досить часто поводиться не так, як описано • Найчастіше поводиться не так, як описано • не проявляє себе так, щоб можна було судити про те, яка поведінка більш властива
 10. 10. Професійні компетенції
 11. 11. Підсумкова форма
 12. 12. Діаграма компетенцій
 13. 13. Рейтинги загальних компетентностей Опис Викла- дачі Випуск- ники Робото- давці Здатність до навчання 3 2 1 Здатність застосовувати знання на практиці 5 3 2 Здатність до аналізу і синтезу 2 1 3 Здатність пристосовуватися до нових ситуацій 7 5 4 Міжособистісні навички та вміння 14 6 5 Комп'ютерні навички 16 4 10 Базові загальні знання 1 12 12 Здатність породжувати нові ідеї (креативність) 4 9 6 http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/curricula.pdf
 14. 14. 1: Працівники мають володіти різними навичками • Когнітивні навички — це інтелект або розумові здібності: базові навички (грамотність) і складніша розумова діяльність (як-от критичне мислення або вирішення проблем). • Соціоемоційні навички — це поведінка, установки та особистісні якості, які допомагають людям ефективно орієнтуватися в особистих і соціальних ситуаціях (наприклад керування емоціями, робота в колективі). • Технічні навички — це спеціальні знання та навички, потрібні для виконання певної роботи (наприклад для ремонту електронного обладнання або проектування), а також психомоторна та мануальна спритність.
 15. 15. Основний набір навичок, які найбільше цінуються в Україні
 16. 16. 2: Професійна освіта не відповідає потребам сучасного ринку праці • вища освіта та система професійного навчання не завжди формує і розвиває навички, потрібні на ринку праці. • передові когнітивні (вирішення проблем та комунікабельність), • соціоемоційні (самоорганізація та стійкість) та • технічні (комп’ютерні навички та спеціалізовані галузеві знання) навички.
 17. 17. 3: Інституційні фактори робочої сили та навичок перешкоджають ефективному розподілу і розвитку • Система формальної освіти та навчання не розвиває у студентів необхідних навичок і страждає від неефективного управління • Можливості професійного навчання поза межами системи формальної освіти є досить обмеженими в Україні. • Бракує надійної інформації про поточні та майбутні потреби у навичках, необхідної для прийняття правильних рішень студентами та пристосування навчальних програм до умов ринку праці навчальними закладами.
 18. 18. 4: Невідповідність навичок обмежує ефективність фірм та загальну продуктивність • 40% фірм у чотирьох ключових секторах мають значний розрив між реальними та потрібними навичками для досягнення бізнес-цілей.
 19. 19. 5: Для покращення розвитку та застосування навичок слід реалізовувати різні заходи політики • Розвиток базових навичок нових учасників ринку праці; • Сприяння розвитку передових навичок теперішніх та нових працівників; • Удосконалення інституційного середовища для полегшення застосування навичок.
 20. 20. Пропозиції щодо заходів політики 1. Розвиток базових навичок • Інтеграція соціоемоціонального розвитку в традиційне навчання • Розробка стратегії неперервного розвитку навичок
 21. 21. Пропозиції щодо заходів політики 2. Сприяння розвитку передових навичок • Створення та оновлення освітніх та професійних стандартів • Запровадження фінансового заохочення для фірм для активізації професійного навчання на робочому місці • Встановлення інформаційної системи ринку праці • Розбудова міцної структури управління вищої освіти • Перехід на фінансування закладів професійної освіти та навчання на основі досягнутих результатів
 22. 22. Пропозиції щодо заходів політики Удосконалення інституційного середовища • Реформа трудового законодавства • Створення інструменту статистичного профілювання для служб зайнятості • Усунення перешкод до внутрішньої міграції
 23. 23. Найпоширеніші вимоги щодо навичок у вакансіях, 2015 рік
 24. 24. Компас для майбутньої роботи • Gartner очікує, що до 2010 року 1,8 мільйона робочих місць будуть знищені та 2 мільйона створені • Відповідно теорії самовизначення є три універсальних людських фактори: – Автономія – Компетентність – Зв’язність http://jarche.com/2018/01/a-compass-for-the-future-of-work/
 25. 25. Портфоліо Портфоліо в перекладі з італійської означає "папка з документами", "папка спеціаліста". • Портфоліо або портфель досягнень - це спосіб накопичення індивідуальних освітніх, професійних, творчих і особистих досягнень його власника
 26. 26. Портфоліо студента – ефективний інструмент самопрезентації студента, сприяє • підсиленню мотивації до освітніх досягнень; • формуванню рефлексивних умінь, • умінь об’єктивно оцінювати свої фахові компетентності; • отриманню досвіду у спілкуванні та ділової конкуренції; • розвитку професійних компетентностей; • підвищення конкурентоспроможності майбутнього фахівця.
 27. 27. Склад портфоліо • Особисте портфоліо • Портфоліо досягнень – Навчальні досягнення – Науково-дослідницька і проектна діяльність студента – Позанавчальна діяльність • Портфоліо документів • Портфоліо відгуків
 28. 28. Структура блоку Moodle • Інформаційні сторінки (тобто, вступ, резюме, і т.ін.); • Менеджер категорій; • Менеджер документів - створити посилання в рамках категорій і підкатегорій; • Публікація документів для обміну з користувачами в мережі Інтернет; • Самооцінка і документування особистого розвитку в галузі освіти;
 29. 29. Питання?

×