مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات

1 182 vues

Publié le

مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات

Publié dans : Actualités & Politique
0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
1 182
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
342
Actions
Partages
0
Téléchargements
30
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات

 1. 1. Royaume du Maroc Le Met du Gouvernement MINISTERE DE LA FONCTION PUBLICUS ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION €4129-aidi ajiapi eadaaJg +er-eLlef I KM+ isMilil+ A:0+0.0 I tree.M0+ +Zig}, I i-CM++sTMAre A S01.0•0 I 4000eX:01 Le Ministre 1623" GicIe.elliiejl 4)0015e. 3113.11.95 cc 313 av .J.114a,,i5 45,111a÷d4L.311.L.J1.3).x513 4.53 3x11 C).4 3.›, r2-14912-1.1Lslc Llt4call jtim_94 j.„.13413 441 t-da t.41.3..“:31 27 di r a e :1-1-bsn L9.,11.,.11 CA141 (:).4 19 SJU.I j9.111all cy, 19 SJ aI ,">11 4.4bl; 3A 10 fiz‘-eiLLI 4.r.5.11 ..»-a-r ' 1-4,9-Le-1.1 c.) uS1-; -Lai (Sis-1 ‘4-1-4--, 4:›43 -ete &a LIA kS1411 ük at.je Lbt:,• CjA 21-WiL1-43 14-ji .3/45)L2411 4,11 jolie c)..4 U.Sr Lit I 3WI LIAL iz1A312.1.1 Lek Jiall ây 4.é ‘tatt) .17,Aitel ‘,354/1 j1.41.2.4•SI 45.2434 oilaL- Al .4.4 c919a,itl c_,L)19 .)Lajr2t1.; -4.1 2+ s • 7 1.1 zt.5)..4.4 a x1)L61 j 3)41 ... 94.,...3_,Zteas.o.e.11 ,1416,9.11k.,1_33 ‘L.3azi j.1-14.1 12U Ci.4 LS,3-11i b erpiati.A .j-it."5.1.41 4.ste 43.4..x.11 à»,,J14.53.ai ar92,A 0:J513311 gs 44)149 -4.1--t43 Li>454^7.: utz L.b.4.e-t1 4es4J4 ZLi1L.J1 zaaàl oasis : *j*L te.a .4)_>31..&11 ,L442.11.4. rzsaig LLA).11 491 tJai9 ‘4,J9-1.113
 2. 2. ‘:-.A›.1.1a4e61.1 eatH J3Lu • jal LM, ro," c.5.1.11 jetà..2411, .4441 üL1/4JI" 6:4 lApieti. 1 de «jyi WI IL j nitt k9161.1 J1.,91 .1.1 ZJL.43141 Lite c_41:63- 44:é 4- Il ‘=.-> eJtel..911-1• 1 Jbfaasll Cri') 'WH Yi11 C..)(42 449 4 4 U-Lti i'L)t-tuerM ÎLba-3 41/4-11 ilL11-49-1-211 '46 j jJI 1..)a-5t-41 Je (Ji L4 c_441.1 tl 4144.$391 4.4.L49. dis* JI} Lek eb" 4.6.11 Lie ja11 .5.13..C.1 jlass:ïl '4111 ...e.eLeL3 jasa> • CdLtal yl,41 Cie) escieD s>JI t4299 j!.;.1.7J .44:41 ‘LULfr(.11 LÀ1a4 (p.s. jel Leilp L4 e19-64 Lésa cm.J.QLci.1 k)1.2.1 &Ai i:J143.141 .74>141,1 :).463.1I le l ,54.9 rz- 401 cAeciall Js. Jj.axil : bp1)/1 .14I rlt can jj rcy.riCi jn jc,..1.9üi1xiI ...i4(L>. JI4S1 (:)1 ù 31 ‘‘:J1.49.1,41 je J'ail 0 j...ttl cdeltal usky.Q. : 0..4.41à.t1 u141 sLilt+:4 Cd-oilsee .211.1,1 L1-2 eta4 Le..4 cu.,)Li1/4.2 cji 1>t i Lire 44.,,L£11 csol_Q19 ‘e1.;.1,s11 4I9.JI (L,419 4ste_9_11 t Lite j.> cj1.4.4à..1 - .44411 dz..y.).1 r.„ 47 r.; • eaàludil uLJI 4-1A-LI e4ctl9 Lert-e39 1-41-t L9141 tyaà..:j1 Jt u4iJJI aà1.9ielle &L, il ykal (:1!4:-‘7x 4: 493-di Lylc (à-,J1 j Jan s33•31-; tA)-41 4al.>s11 j
 3. 3. 31.13 ighei..) e„9J-S4 ‘19.4.eall isri A. 4 c.4.121.àee 41.9 1 Y4-11 Zà1.411 Lkilas J4-4 (à3LI1I LU ‘4.14 27 J.saiil 1.4÷.519 1.41e ‘2409-4-e-li 4) 1a1 5.39-x9 Ls3--.,:91.1 (31- da-t1; 41> a-9,11-0-4 944.9 - 14S741 L.141..41 uji Leu ‘ r Ltil yil al J zii:KU,:J1.419 '4.4211.1 iS...41.19 45Jte11 tioak/I 4p, 9)411 j L t cois,1 411. ut& 2 ôàlel .4j9.;Liill 43.1,14 j -Leo I-44 jiJt jle_c _ruai izà1.isLedam-)1 :4 149 ç ;;LI 4 e:' 19 ‘..,>';" I Le-LI (.51 5Î 15.74'ehe 15tee•44 L-a-g143 ...?94.3 9 1 rs.3_., 91 L-9.,H.1,11 (3.0 1.45j145 “:41,549 jk.1.1149 41_,' j3.)3 càlxj..Q.45 i iale_11 tg9jil P jtbl i3 kbist.1 iL:11.4.4, JI le J.4,9_1119e1 Ls:L' cuan zeigjie.11, 3î ‘Le.à itaLca-11 c.z..4;61-gsiS 4411 4;11 6:4 4:3 1.)1Sil ov1?-4 2441jt.11 4)..9-11-3-11 cols-‘11C-1 43 (.5->t4k Ljel-&-41 , ;144 i ji14"411 T:1 kr' ‘.53->i 1 (dei 'a•iliC4 Sj ST 2121÷A s s a 1 1s1La -2014 Lkel 25144-31.13 ri) Cudu W2.4
 4. 4. 3 3à1.41 .bUal 2 ôtai j L@1I J141.1 ciLecittl Jc cy1.11.13.1,19 c_,W1,13,2 .ciiiL311 j tele oesi..4 • t I •L'à las:Li:YI ne 1,_o 4 3àLet -4-<14-t1 :Le 13 ;43-LII cu„stu 09.4axil k_u_sa ;usa, sa#I2.0' uatht JS1 ,Leil .(:).3à1-e 1,:u4 j Lel= Ly=”elt1 zJlelie)13.1:Lb_e LLL .obi 2 LUI j 411 )1241 5 Site û95Y. ‘J-4-‘11 Le çS)I--e •Ign't^Y7 ti 12.4. zJ1.0.i:t11 LeLe L1.9.4a-ttl ‘diraiJ Lik Letz rittl 41.1e C.».71L .41 4141 2LEL4 ;4.."11.41 c_iL491111 kr../Le.4 jitesxi 44_317 ,1i c» I 6 3à1.4i1 '5)-à! Ceibj Le991 4,2i<3 la, JLI-tuol LL&I ji jLraT si klatà#1.kal ûb l ciuS c).4 14.411.1 le.e..L.tj _9T p.441 igt")1 JI Ld13 1/45s33,4 J19 •Lm.)-4-1 b)b..9 iire_Pi-4°A JI iit-e» . 3.4 j•> 441, 4 ,.4Lut iî cy, :NI id, ciLajJ4l JLax.,l rue. .416 -ut- '6495.11,1 icit441 issr Le r).4,aall lo ti,11 Lià.b.eY1 aj.ta j 2 - 2014 tkioi 25 Zira — 31.13 ik,e1.411 E.STS•
 5. 5. CJIAtels41‘ela jsacel Qmiti Cati 41.4 .41CUrl.“61 7 tigel je 0 ‘4:._mull (:).0 27 j k.,0L:LI. & *j.it.2111 PLUS Li+10 tej l.trls 419.111 cAs 44,411 eiatt, ‘LL,Los-L.41 J5 “_-_,L43141 gL,A •Le Ly/s.S.1 Litil J s)liiMi Sli.›..14 x1.1t1 jitle usats,a2.1.1 aLuY1 c.,1.371t14 Ly41 , 4<t1 L49J41 Lele LUI aire ci.4 ijjiÀ.J1 _Da JI-ail :44.4,- .»Ls1;:ts,4_95.›. 413 0.a1ào j1 Lsj..3-1a_bi Là>tall .1 414:41114 a.231.K.I4—e13 ZLI (.53..L, 3 53.4)1 fue3b.? ua Los ,,),•141+I.13 f lg -,s4-J13 1, i ŒR4e6433 493:2_, 4 ce-a,W1 37-10 4) ‘Laisks 33.à:J1 J),1.4:Luls ty,51.1.W.3 .4+1l:.3.11k)10.“4.4 31,41 22-01 14 cs112.11 k1J3.4-1,41 Ll."4...z11 ce. &ia LLAI e-tus j)sy LV < < À il< JLt 114 (FIL-.1149 L1-4.221 L., (5)--,11 44.L3t.51 44.0_55-x113 e.5)1,i911 -i Si4, tA ;1;1-71.1 24.1 roil )0L4113 4a4tall yteld41 j.te, ,2 al-k11kd1.4a11 Lies kej.i.113 as9• 19 t5JI-s-Q jiLgsa.4 8 3àLett Ly.3+a:411 cJieLL.“,- Y1 Cy4 t4-ey k,9-114l (D-e' Içy J CS:2 LSI VI,JI 4, 9 1L11 ,:à1.4.3.1-41,:y4 jtal ichluss, g. J.311 Wb I q a Li •oUci 7 i;à111 3 ZaLa 2014 Jikt 25 lita -31.13 rij end.-
 6. 6. • • s • s • • • • • s s 9 ôàLel 4.0.33 üLo9Jxw y lt,11 jJ.3 f 31 ,b51ei 7 LISI PISaÎ âlcl a e j‘e (j94eLJI ‘41.41 etie û.)..•j€ u.(31_4:1 zàLQ9141 j+3_71.L11 141 (San utell >LUI J.49. 1,-14 10 Sà1.411 gce..41 4 14?Lialr7;.1 aj-sa, J ÔJ.alg JS <4411 zà1.4.(11 I la E,J)13.11 .21 44113 j9x csJI Cà4.9141 Ù.0 itj La ;Lia a-à4e1-! 44,633.):Crl9 tp-W.1 jild43 .())11.111 • s:A0_9141 LeJ+44 4;49.11 zà413611 ji y! ru, Nl zb-ui citai zita' 12141 )à;i7tii .Li; 14),1 Lpli:9113 4Jlil ctiltà “:31.11s11 44.azi „Lai. .4,11 êt.„, c41-44,>3 ;4,521 JJLI.4.3.11 ,:a141:11.4 iLeencel ej ti C1.4 4tx9J-40.11 14311-1. b ;Là) byi LessLititi 4 J, I JI PLI LOA .1-2e.; "49Î tA_}.4 jj.IC Cya 4.0 S-1.4d Lif)160 13 1:à tg, sil g jie La ka:S1 r44-9:9-"Lei Mea eibt Chaiiyat 4.4,sas 4,:d1 zàLeafl =testi fetaan c9.),9 ‘ki:Le-LI 241 tet-i Ji÷."193 d>1À2-‘4561 Lysi &:% 49 3 YL9 Lya+.3 Lie I &Ci -irm..5.)..4 as Leeib,9 ii.41y,1 :Luit t41 r;;x jJI 4.43.cheJ1 zà1 “ 5, II 44s49 J1 ‘431-331 ‘441 ,‘.1>Lc713 , - ,4.,241 t.31.›_7_419 ,Lee.;L:u3 41:11 c...44aLUI LI; ft t447111 Zu,aLttl cJum.cy tygail ;Jim () lia4e3 C"-<-4Y. (Sil C-2* C-11À5LM9 1-41M31-9)-Pli-J1 4 7 a1s2 - 2014 kjI 25 Uéba -31.13 fit c2.425 ei_A•
 7. 7. <4.c-Loz-?319 s .a2_4113 4,S113 ..yxJ1 cà1.4.9.141 • 1.433.5-11 3j.k4 SY1 C.9.14321 13519 449'31.-Cil ai» Lila' I t;b1..0.i.4_11 c_,Lc54.101.1 4 xti ;4241 klaat 11 3441 211 y,<ri 31411 a...gu_ci 2i.44 utc 4.41-10-1 4-42J-os kiige Lita4 LiC44 .i l kij 4339 1-(4-3-'7.9 44523 itiel9 cle_41 12 3.11.411 Nità-es? Ca4 L+0 1-*-41 91 Lei-kit. ke:Le-4 4i1tel 5 f4&.3J Leu..1).à3 cL431•1.1 40.3/4.4 r-4Msierxi i v k..) IL 1.1 ,:à49.i41 Le: r 1 J1 cà1.4_912.1.1 at..41 w J da' & L415.11 L ia, j.g.s.11 te Lu I j aJJz. uer-. t I .4r1.1_,..441 4,3,9.31.201 ( 5-,:i cy.o k4La..11 bjiiLS 1.5.+1. 41 Lu.41 r141 13 Lil.41 cisaotsti j21.14 6.1JwS pi keLitA :1-1-111 ë 11 j.??, cy.0 c_-4..”111 1.59 ,b)tei 12 3iLl.1 J rsJJj1.14I r_9 4.1t cyty—:711 L43.141 usa.àt 1..g.si 4,3.101 li &t)J$ *1.49.1.t.o.11 Laie Jesaall C;e1•I 3à1.4.11 kzi+ao cji b>lei Z L>LI,I uagiss:4I a431211 ch4e-t11 j9x `â k9.1141 z,La9l41,1 (34 udb I -4-Lx; Sib+là 1-4 «a1.1 1)-Ltia 5 - 2014 L1t.*1 25 14.4. - 3213 ‘2.1st esAva
 8. 8. 15 ôàtail I b.bd 19-93 4a1,1 ao.Ad ulb ule Lete 49,e.4-4.11 re..“711 cl ai;* tisal is &_.4 atic. „01 ,•43.1.a..u9 4,13 4:1131z sj, rel 6uk9 isz ji Lt4o9 j4iLo J-411-1-t dit.sitil 2441 044) .,(110.11 c.14-a ç.eit-CY1 -9P1‘51.5 WI C§t,le 16 Site jà1.39i Lbt.‘ 21-t-Lai tele j.à11+11 ute zu 44 Zu4;3.11 1_46).:Lc 4,33 •_7641 Lob J.6.2.11 &41 ts.11}3.2.4 %).;f J41_,- Lit J Lob ,4013,0,11 JAL, 3),à).1.4' cJI-43.1.Q11 I J.13 Je bsee ci Leb: N-c3 1/49.11a.t û toi • 4I t 17 341411 6_1-w); („1-1.1 ulc. 4)11. alSti t,ai.w11 utc r_113! :CLQ.A ô de.tel .4se cyS.4.19 It Il #‘4,3 (>4 e164 Lay. (30) Ca J.55:a I Jekai J j49L 4I4,1 wie el Lfris âLxa. âl (:)4 S uait:JI c..44.-4 ,411e5.41.4jse cluist.1 Ji ,c41_49.41 cja _fr,b5" »La cils" ji .1-4-4-.0-4,3 t'ails-II Sil „,1 Jr, ...9T .1.2)1.11 ytt.941 n,LS t, tïJl Lie 17 (juLti jisati J CS**, 18 riàlehtl jLem je. Ji11 4-h1(11 un..4..4J1 L,Lc. (•".î 1.,,A)40 (.11.45.141 Lete L13.4.a.m.J1 4.3 (l'A Li,e9 ‘U.,741.chtWI U.C.41.1 .rzfxàttg tkat 6 sala 2014 de..hd 25 del -31.13 taJti,ç15 Cm-tu
 9. 9. • • • • • s • 19 3à1.41 ws jL4 l JL Jise.›-ti 41a usLaje ;4-42.1-£11 Y553 J1 1 -7: „1-1÷ 11 s'ois : ,54ittil c_11.431,41 .À9.7 est . (;),,à1.211 LIA &A 7 ià11,1 j Le.k usej,saill o~9 r^LI c;Jle. eh- L' 1 411.-•tl oich 3.4 1-:»1 ‘c_94•It &_>4_14.1.4 2,311=1,1 cL,L43.1«•_1,1 c 131 L4914.1.I cfr(4.” 45.111 &gai 41:b jg 4+à Le>/.e. i).0 :J.43 jtil 1y <3.4 CJIA3ial, I ,,..C. (jyci-Od I CJI.+1+ ità C • ej (;JI ;SA=11 ‘:,1.49.1.4.11 ,y4.L.e - -1,19 44.114 4.1.4.4•1 Cri ED.51.4.0.113 :4.144.11 ctuii à de 4.4...a> ...-.149.1.43.1 410 ,:j15 131 1.141 J.1.4;1211 I j91C j 4:05 le) LU 1.431s41 13! "yAI 6.42vi" Ls2 zie)).4 c_11.33141 zo ei3t.4.11 z2K.2, Nie &Jo Je rue j.Lc ‘:.11491"..11 411,1_33e, Lebil.a11 J...teal *La:LI &)1.i 3.4 (3O) Ca (.33. G ;41-2-141 I 04J J.4443.111 &.)123* 4:).0 cbt.c S (sin _ra4 4-11.1 _34-‘19 z4.&4s1 1 J40.5,.:J. I &il; CJA eLL'41 Loy, (1 5) _}..W.c L“ais 4leL4 21 3à1.4.11 (30) Cri_nt ‘5..L•i?, jei 4.±K.4 N-Lais 143141 241 u.d.4) JI 74.t.?-31,1 ute Lya.4.e..41,1 jeY1 45.d 41 .)-1-‘b 241.5-111 L.,1)à 1-1-.311 Lits ‘39-1-23-kil5 ill cils J.)114 (.5-0 '&)L; cy4 1.49,à (30) COI til.4.? _>491., 7 - 2014 25 144 -31.13 etti:1.03 Elle"
 10. 10. çoiiit_.<J 6.4)LJI 9Î (_.±) I ,1-2».1 15..4.q1 4 g LoS 22 3à1.41 42. 4.11 )1,3 z.4.a:u1.1 41 +;-,:e II 24.311 roloi cfreldi Lo.o.L.t-t1 411,0 j.>q. Igx dicyL11 &)1.3 1J4 4 (60) j_,i J..Ii ‘t,Lei 20 s,Ltl j 411 JU‘t I 'ka I 11) je 9)i u j4I ~g,tâJiLL,Y1 .43‘ 13uo jia 23 3.%t4$ Jg axJl ,s JIb cso ;to h.LI.L 1 c-,14 1S-411 c:1-4 cjr. 74)31.4.-11 Wt,a9JI J" a.44I c2, Lit» ka...go CÀ-ail:11 Lek t.to-7-e 1,t-L41 c., 1:41 e Lola 21-435.›-ti tA 1 a sa 1;C: (_51£, 1.3.34=PCJIü,1Lb cso ao ail, I LIK-4-11 431-4 4:.t cyLoJl Lino' ?I sogi-2 LeS cjUJI I :ut j eLdal ketil zà1.431.411 <149.4 Ùkg 4-c51104i, I J.5_,e4 -Li 45j1i1 42-15.1do J5 's4351.11 ise I szl I 3 L.:,-eg 0.441 ::1.4.4-11 u j t1.44 4A Ltas u1#11 üL):griestl 24 ôàlel La+le ;buhall gikei' 12 ;30,1 j re_il ualtattzl Lybj z.2 : k)1211 jo-IJ I Lv ,t4i4c1 24.,.>24,531 uet.toso:J.1 (49.i Li-Il Lia e 15,d2 I Laj-ltl, I N L>t, tiud4yi (:).4 9 ë.3LLI Lçasit LijS. J.Le I da C,A Zfr Lit! ;:1.4411 JI da ,141 c-s L451-41 r s C9.312131 Lioa ”-gq u 25 ‘eàt..11 ùa s c.„ 446 j %11 1.4.1e tay- 1,1 _,41 FL I Zot,)-31 14:15-Q Lai.4.03., J JI L-Leoo5-2 1tJ Lo I Lia c>o, 7 3.)11.1 a&PI L-3-11s. 8 144-21- 2014 <1.D4 25 444-31.13 fiJ Wig
 11. 11. 26 3à1.41 c,134, Ï.1..3.110.11 c-11-441 uLc Ligc-,t11 ^ ^ ‘a4a.t.1 d) cy4 .‘;31-Le C.53_3L111 3.4 361 j r II ji.(4,1c, casse:al ta à • s t t.,SK 27 3à1....t1 L>4 cus. U Liarjsil J 44, 3J1e111 JI I JS" j,, ;di J Leic 093 K'IU <J.1,41 j1 41.1,011 ok,..t1 441 («Li •ja-311 C)3112.11 cia 547 28 3à1.4.11 ai+.4.11 ..0 L.,e.›.1.1 JL4i1 JS 41.ic uk).>„! <44L2JI 4xi444 )5.4413`1 ael-Losyl dI 14..•7,.1 4.1La:•..“- (siî 31 cLtAfill 6.0 360 J ,aJI IvJ F u,o3.4,11,1 ,L,'1,9 ";• ....OUI' 4s61.4.1-} kig-LL 141-0 :1-431.t1 I .4,141 uLeiti t43 filSesi 29 33411 c>o (6) itiLT i_tra iiiitn.11 biss4 t~ Î 3Lcb.4 e -44.4.,4)11 133 12 .11 .10 .13.1.1 j tele Lia3+.41,7±-4-1-11 3L4ji LitSaz.à. (9:31211112ut b)Li Ù.4 (1 8) 1/4.211 ..4te :tb)L4.1 (.5.)-ci b>121 1: s; s 7ti 9 1.'1,4 - 20141,41 25 4-o-31.13 enit

×