Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Economia de l'empresa Batxillerat Tema 1 i 2

1 513 vues

Publié le

Tema 1: Empresa i l'entorn
Tema 2: Formes Jurídiques d'empreses

Apunts

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

Economia de l'empresa Batxillerat Tema 1 i 2

  1. 1. TEMA1: Les Empreses generen produccions i serveis per cobrir les nostres necessitats.  Socis o Accionistes o Propietari: Qui aporta el capital de l’empresa.  Treballadors: Qui aporta treball físic o coneixement a l’empresa.  Director o President o Cap: Qui organitza. OBJECTIUS DE L’EMPRESA:  L’objectiu General: Maximitzar els beneficis minimitzant costos, tenint en compte el medi Ambient. I els fins socials (crear llocs de treball, crear riquesa...)  Els SubOjectius: Aquells que es marca cada un dels departaments que te l’empresa. ELEMENTS QUE FORMEN PART DE L’EMPRESA:  Factors actius o humans: Persones que participen directament a l’empresa.  Factors passius o materials: Tots els béns econòmics que necessita l’empresa. I es divideixen en dos grups. Capital Fix→ Durada superior a 1 any (Maquinària, mobiliari, edifici..) Capital circulant→ Durada inferior a 1 any (Matèries primeres, material d’oficina, folis...)  Organització: Conjunt de relacions d’autoritat, coordinació, comunicació...que formen el grup humà que hi ha a l’empresa.  Entorn: Factors que condicionen a l’empresa en el seu funcionament. (Ajuntament, tipus de població, veïns, medi ambient...)
  2. 2. FUNCIONS DE L’MPRESA: -Àrea comercial, Àrea de producció, Àrea d’inversió i finançament i Àrea de recursos humans. DEPARTAMENTS DE L’EMPRESA: -Dep.de Màrketing, I + D, Sanitat i control, Legal, Direcció, logística, Recursos humans, Relacions públiques, Producció, Financer/ Econòmic, Comercial.. INFLUÈNCIA DE L’ENTORN A L’EMPRESA:  Sistema Obert: Com que es relaciona amb l’entorn, tot allò que passa fora de la mateixa empresa l’afecta i influeix en les seves decisions.  Sistema global: Qualsevol subsistema que rebi, repercuteix sobre el conjunt d’empreses.  Entorn General: Afecta a totes les empreses en general. (Aspectes tecnològics, culturals, polítics...)  Entorn Específic: Afecta de manera concreta cadascuna de les empreses. (Clients, proveïdors...) RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA:  Cost social positiu: Treball, Nivell de Benestar, menys atur, tecnologia, població mes sana...  Cost social negatiu: Aire, Aigua, Especulació del sol, poca seguretat, problemes de salut...  Responsabilitat Social corporativa: Respecten el medi Ambient i els seus treballadors.  Ètica Empresarial: Honradesa, respecte a les lleis i el medi ambient, pagar tots els impostos...
  3. 3. EMPRENADOR Empresari: Te com a finalitat prendre decisions en l’empresa per assolir uns objectius prèviament marcats, intentant mantenir un equilibri entre tots els elements que la formen i actuant sempre en condicions de risc. Empreses GRANS: L’empresari és un professional de la direcció, pot tenir propietat o no de l’empresa. Té un risc professional, i molts socis i accionistes . Exemple: ADE Empreses PETITES: Empresa Individual. L’empresari és el propietari, qui ha posat el capital i qui treballa. Té un risc patrimonial i personal. CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES: 1. Segons L’ACTIVITAT:  Sector Primari  Sector Secundari  Sector Terciari 2. Segons la MIDA: Grans, Mitjanes, Petites i Micro  Criteri Econòmic→ Volum de facturació Micro: Igual o menys de 2 Milions €/any Petita: Igual o menys de 10 Milions €/any Mitjana: Igual o menys de 50 Milions €/any Gran: Més de 50 Milions €/any  Criteri Patrimonial → Tots els béns (Màquines, edificis, terrenys..) Miro: Fins a 2 Milions € de Patrimoni Petita: Entre 2 i 10 Milions € de Patrimoni Mitjana: Entre 10 i 43 Milions € de Patrimoni Gran: Més de 250 € de Patrimoni  Criteri Organitzatiu → Número de Treballadors Micro: 0-9 Treballadors Petita: 10-49 Treballadors Mitjana:50- 249 Treballadors Gran: Més de 250 Treballadors 3. Segons la PROPIETAT DEL CAPITAL:  Privada: Propietat de persones físiques EX: Danone, Casa Tarradellas...  Pública: Propietat de l’Estat. EX: Tv3, Tv1...
  4. 4.  Mixtes: Propietat compartida entre l’Estat i els particulars. -Si l’Estat té + del 50 % del capital, no és mixta, sino pública. 4. Segons ESTRUCTURA JURÍDICA:  Individual: 1 sol propietari  Socis o Societaris: Té més d’un propietari TEMA 2: EMPRESA INDIVIDUAL: -Persona física que té una idea i la vol dur a terme a terme. -Persona física → Raó Social → Nom del Propietari -Activitat Econòmica: Béns o Serveis (indústria, comercial, professional) -Edat: 18 anys o 16 (amb emancipació dels pares). -No hi ha capital mínim -Responsabilitat il·limitada - Responsabilitat Patrimonial - Responsabilitat Personal -Benefici personal → Reinvertir / Particular -Benefici % → IRPF ( Impost Renda Persones Físiques) SOCIETATS DE RESPONSABILITAT LIMITADA: (SRL) -Societats capitalistes -Pocs socis (un o més d’un). Petita o mitjana empresa. -Responsabilitat limitada → Mai van encontra del seu patrimoni personal -El capital està dividit en participacions. No pot ser inferior a 3.000€ i en el moment que es crea l’empresa el capital ha d’estar totalment desemborsat, no s’admeten dividends passius. -La raó social→ Nom + SRL -Transmissió de participacions, s’ha de comunicar als administradors, i els antics socis tenen dret preferent. -Impost de societats Òrgans de la SRL:  Junta General  Els Administradors SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA: (SLNE) -Màxim de socis 5. Persones físiques. Pot ser Unipersonal (1 soci)
  5. 5. -Capital mínim de 3.012€ i màxim de 120.202€. Ha de desemborsat n el moment de constituir la societat. -Raó social→ Nom + SLNE -Impost de Societats -Tràmits de creació de l’empresa →Fàcil Òrgans de la SRL:  Junta General  Els Administradors SOCIETAT ANÒNIMA: (SA) -Empresa gran. Nombre de socis (un o més d’un) . Unipersonal si es d’un (SAU) -Socis→ Persones físiques + Persones jurídiques. -Responsabilitat limitada (capital aportat) -Es capital es divideix en parts iguals, s’anomenen accions. Capital mínim 60.000€. En el moment de l’aportació el capital ha d’estar desemborsat un 25€, les quantitats pendents s’anomenen dividends passius. -Raó social→ Nom + SA (registre de noms) -Impost de societats. -La transmissió de les accions és lliure. (registre mercantil → escriptura) Òrgans de SA:  Junta General: General ordinària, Extraordinària, i l’Universal.  Els Administradors (porten la gestió i l’administració de l’empresa) -Drets del accionistes:  Dret del Repartiment de Beneficis  Dret Preferent de les noves accions  Dret d’assistència a les juntes  Dret als acords socials  Dret a d’informació de la societat Valor teòric→ Valor nominal→ Capital →
  6. 6. COOPERATIVES: -Primer Grau → 3 socis (normalment persones físiques) -Segon Grau→ 2 socis (normalment persones jurídiques) -Poden tenir associats i no responen personalment el deutes. -Responsabilitat Limitada per l’import Nominal -Capital mínim→ Es fixa en els estatuts. Els socis no poden tenir més d’un 25% del capital (1r Grau) Els socis no poden tenir més d’un 45% del capital (2n Grau) -Raó social→ Nom + s.coop.C (Catalunya) -EL 30€ dels excedents es destinten al fons de reserva obligatori.

×