Estrategies comprensiolectora

M
ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

Contextualització i formulació d’hipòtesis

Fases

ESTRATÈGIES
ABANS
1. Identificació del context i de la
situació comunicativa
2. Establiment de l’objectiu de la
lectura i de la manera de llegir

3. Anticipació del contingut i
formulació d’hipòtesis

4. Activació dels coneixements
previs rellevants

5. Valoració dels coneixements
previs i construcció, si cal, de nous

ACTIVITATS
a. Abans de la lectura, recuperar el que hem fet anteriorment per tal de lligar-lo amb la sessió d’avui.
b. Determinar en grup la situació comunicativa global que genera l’activitat que farem, és a dir, el
tema de treball, el propòsit global de la unitat didàctica, la situació (més enllà de l’objectiu
acadèmic) que genera el tema de treball.
c. Abans de cada lectura, demanar-ne el propòsit, la manera de llegir, i el que es farà a partir
d’aquesta lectura (producte que se’n derivarà)
d. Aparellar tipologies textuals amb objectius i maneres de llegir
e. Treballar tots els tipus i objectius de la lectura (dossier objectius de la lectura)
a. Fer una ullada prèvia per a identificar-ne el tema
b. Localitzar els indicis textuals (títols, subtítols, negretes, tipus de lletra...), no textuals
(il·lustracions, gràfics, taules, ...) i aspectes formals (índex, contrportada...) i elaborar:
- un esquema
- un mapa conceptual
c. Extreure, a partir d’aquests indicis i dels connectors del text, l’estructura textual i elaborar-ne un
gràfic
a. Elaborar un quadre sobre: el que se, el que vull saber, i el que he après sobre el tema de la lectura
b. A partir dels indicis textuals i no textuals, anticipar el tema de cada apartat i escriure’l al gràfic de
l’estructura textual.
c. Buscar al diccionari o consultar fonts expertes sobre el significat de paraules i frases destacades al
text
d. Realitzar una pluja d’idees sobre el tema
a.
b.
c.
d.
e.

Valorar, a partir dels indicis textuals, si cal ampliar els coneixements previs.
Realitzar visites, experiments, consultar altres llibres, material audiovisual,...
Demanar a persones expertes que facin una presentació
Situar-se en el context social i històric de l’autor i/o del text i establir les seves motivacions
Fer en grup un joc de rol sobre el tema o sobre el context del text.
ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

Percepció i Elaboració d’una
representació mental

Fases

ESTRATÈGI
ES
DURANT
1. Formulació
d’hipòtesis
sobre el
següent apartat
del text

2. Percepció i
descodificació
del text
3. Elaboració
d’una
representació
mental

ACTIVITATS
a. Fer un quadre d’anticipació de les idees del fragment del text en funció de:
- els indicis textuals
- el que s’ha llegit fins ara (continguts)
- els meus coneixements previs sobre el tema
- l’estructura textual, l’estructura del paràgraf, ...
- els meus coneixements previs sobre aquesta tipologia textual
- mots claus, connectors, frases, ...
b. Treballar exercicis de descodificació del text
c. Treballar exercicis d’eficàcia lectora
a. Extreure la idea principal d’un paràgraf i comprovar la hipòtesi prèvia
b. Establir quins dels apartats anteriors han estat encertats i quins no, quins d’aquests aspectes s’han tingut en compte
i quins no.
d’autorregulació

Valoració del grau de comprensió i
aplicació, si escau, de mecanismes

ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA
1. Valoració de
la comprensió

a. Valorar el grau de comprensió del text i determinar si és suficient per al propòsit de la lectura
- Explicar oralment o per escrit el que s’ha llegit
b. Organitzar gràficament la informació que s’ha llegit i la seva connexió amb la prèvia

2. Aplicació de
mecanismes
d’autorregulaci
ó de la
comprensió

a. Detectar la causa de la manca de comprensió a partir de textos reals no aïllats, i determinar-ne l’acció
compensadora:
ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA
1. Incapacitat per trobar el referent d’una paraula
- a) Fora del text: significat (semàntic, pragmàtic,
morfosintàctic)

1. Referent
a) Accés al significat d’una paraula
- Valorar la importància de buscar la paraula al diccionari
- Analitzar l’estructura de la paraula (infixos, derivació..)
- Deduir el seu significat pel context, formular una hipòtesi, seguir
llegint, i comprovar si funciona
- b) Dins del text: mecanismes anafòrics
b) Accés al referent d’una anàfora (veure full anàfores)
(pronominalització, determinants, el·lipsi...)
- Substituir les expressions anafòriques pel seu referent
- Marcar gràficament en el text, amb signes de color i forma distinta,
les relacions anafòriques i connectives.
2. Incapacitat per determinar les relacions entre les 2. Aïllar la proposició i analitzar-la sintàctica i morfològicament (qui,
paraules i comprendre l’estructura sintàctica (ex: què, a qui, quan, com, on....)
subordinada de relatiu, passives, condicionals...)
- Construir textos utilitzant aquesta estructura en contextos diversos.
3. Connexions entre les frases
3. Incapacitat per establir la connexió entre les
a) Establir gràficament, mitjançant uns codis, el tipus de relació entre
proposicions (seqüència, causa-conseqüència,
les proposicions implicades
comparació..)
b) Aïllar la proposició i analitzar la funció dels connectors
- a) Tipus de relacions entre les frases
- Construir frases amb el connector en qüestió
(juxtaposició, coordinació, subordinació, ...)
- Establir un signe per als connectors que tenen la mateixa funció i
- b) Els connectors: conjuncions, adverbis,
substituir el connector en qüestió pel seu codi.
preposicions, frases fetes, la puntuació, els temps (veure full de connectors)
verbals, ...
4. Idea principal (veure dossier idea principal)
- Establir criteris per a determinar la idea principal de textos
4. Incapacitat per trobar la idea principal del
funcionals: suprimir, generalitzar, condensar, construir...
paràgraf
- Analitzar gràficament les idees presentades al paràgraf i la seva
connexió
5. Incapacitat per establir el tipus de connexió
entre els paràgrafs: tipus de relacions, connectors,
6. Incapacitat per determinar la informació
implícita i manca de prou coneixements previs

5. Establir gràficament el tipus de relació entre els paràgrafs
mitjançant els codis determinats al punt 3
6. Detectar els mots o conceptes claus sobre els quals caldrà:
- activar els coneixements previs mitjançant un mapa conceptual, una
pluja d’idees, una conversa...
- buscar informació en altres textos, recursos audiovisuals, ...
- tornar a llegir o continuar llegint el text de manera selectiva per a
trobar una possible definició o explicació d’aquests.
1.
Recapitulació
periòdica i
síntesi de la
informació
llegida
2. . Deducció
d’inferències,
intencions de
l’autor, grau
d’objectivitat

Fases

ESTRATÈGIES
DESPRÉS
1. Valoració de la
comprensió global
del text

Valoració de la comprensió segons el propòsit

Recapitulació i elaboració de a
intenció comunicativa

ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

2. Valoració de la
consecució del
propòsit de la lectura

a. Determinar el tema i les idees principals i secundàries de cada paràgraf
b. Establir, mitjançant uns codis gràfics, les relacions entre les idees de cada paràgraf
c. Elaborar un mapa conceptual dels conceptes presentats

a. Determinar les paraules i/o expressions que permeten inferir una informació no explícita en el text, el grau
d’objectivitat del text, o la intenció de l’autor
b. Fer dues llistes d’idees explícites i implícites del text
c. Seleccionar, a partir d’una llista d’idees no explícites, aquelles que poden ser deduïdes del text
d. Classificar les idees en objectives i subjectives

ACTIVITATS
a. Valorar el grau de comprensió global del text
- Explicar oralment o per escrit el que s’ha llegit
- Organitzar gràficament la informació llegida mitjançant gràfics de l’estructura textual, mapes
conceptuals, esquemes, ...
a. Determinar el grau d’assoliment de l’objectiu de la lectura i valorar si la manera de llegir ha permès
aconseguir-lo.
b. Identificar la informació rellevant i desestimar la irrellevant.
informacióintegració Assimilaci
de la
ói

ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA
3. Reorganització i
integració de la
informació

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Identificar les idees principals del text
Relacionar aquestes idees gràficament
Identificar i esquematitzar l’estructura interna del text
Elaborar esquemes, mapes conceptuals, quadres, resums, il·lustracions...
Omplir la última columna del gràfic què se, què vull saber, què he après
Classificar la informació segons uns criteris donats
Reorganitzar la informació segons uns objectius determinats
Deduir els criteris d’una classificació
Reordenar el text canviant el criteri
Utilitzar tècniques mnemotècniques per a memoritzar el contingut
Activitats d’extensió
informacióintegració Assimilaci
de la
ói

ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA
3. Reorganització i
integració de la
informació

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Identificar les idees principals del text
Relacionar aquestes idees gràficament
Identificar i esquematitzar l’estructura interna del text
Elaborar esquemes, mapes conceptuals, quadres, resums, il·lustracions...
Omplir la última columna del gràfic què se, què vull saber, què he après
Classificar la informació segons uns criteris donats
Reorganitzar la informació segons uns objectius determinats
Deduir els criteris d’una classificació
Reordenar el text canviant el criteri
Utilitzar tècniques mnemotècniques per a memoritzar el contingut
Activitats d’extensió
1 sur 7

Recommandé

Resum estratègies de comprensió lectora par
Resum estratègies de comprensió lectoraResum estratègies de comprensió lectora
Resum estratègies de comprensió lectoramosansar
5.5K vues6 diapositives
Plantilla activitat de lectura (1) par
Plantilla activitat de lectura (1)Plantilla activitat de lectura (1)
Plantilla activitat de lectura (1)mosansar
1.4K vues4 diapositives
Targetes comprensió lectora par
Targetes comprensió lectoraTargetes comprensió lectora
Targetes comprensió lectoraBeatriu Palau
26.6K vues3 diapositives
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. par
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. Guida Allès Pons
10.2K vues10 diapositives
Suports Digitals per millorar la comprensio lectora par
Suports Digitals per millorar la comprensio lectoraSuports Digitals per millorar la comprensio lectora
Suports Digitals per millorar la comprensio lectoraJoaquin Fonoll
1.3K vues22 diapositives
Presentación compren par
Presentación comprenPresentación compren
Presentación comprenjornades
257 vues29 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Guia1 cerca par
Guia1 cercaGuia1 cerca
Guia1 cercabiblioteca_escoladelclot
845 vues7 diapositives
Guia2 tractament par
Guia2 tractamentGuia2 tractament
Guia2 tractamentbiblioteca_escoladelclot
783 vues6 diapositives
Dossier lectura guiada_ 131004_c par
Dossier lectura guiada_ 131004_cDossier lectura guiada_ 131004_c
Dossier lectura guiada_ 131004_cslope9
724 vues51 diapositives
Taller el model comunicatiu par
Taller el model comunicatiuTaller el model comunicatiu
Taller el model comunicatiuArnau Cerdà
816 vues39 diapositives
Dori dt 1213_cbmt006_r1_subratllat par
Dori dt 1213_cbmt006_r1_subratllatDori dt 1213_cbmt006_r1_subratllat
Dori dt 1213_cbmt006_r1_subratllatgtea2011
838 vues10 diapositives
Activitats estrategies red c par
Activitats estrategies red cActivitats estrategies red c
Activitats estrategies red cslope9
659 vues25 diapositives

Tendances(8)

En vedette

Joc de relacionar paraula-imatge par
Joc de relacionar paraula-imatgeJoc de relacionar paraula-imatge
Joc de relacionar paraula-imatgeptorre3
998 vues7 diapositives
Prova comprensió lectora imatge paraula par
Prova comprensió lectora imatge  paraulaProva comprensió lectora imatge  paraula
Prova comprensió lectora imatge paraulaMaria Porcel Lopez
793 vues4 diapositives
Mat jocs ll_oral_p5_i_ci par
Mat jocs ll_oral_p5_i_ciMat jocs ll_oral_p5_i_ci
Mat jocs ll_oral_p5_i_cigenispascual
737 vues93 diapositives
Prova comprensió lectora pistes par
Prova comprensió lectora pistesProva comprensió lectora pistes
Prova comprensió lectora pistesMaria Porcel Lopez
6.6K vues1 diapositive
El monstre de colors par
El monstre de colorsEl monstre de colors
El monstre de colorsInfantilP5
4.8K vues17 diapositives
Les emocions e recurs-1 par
Les emocions e recurs-1Les emocions e recurs-1
Les emocions e recurs-1Victoria YR
380 vues18 diapositives

En vedette(12)

Joc de relacionar paraula-imatge par ptorre3
Joc de relacionar paraula-imatgeJoc de relacionar paraula-imatge
Joc de relacionar paraula-imatge
ptorre3998 vues
El monstre de colors par InfantilP5
El monstre de colorsEl monstre de colors
El monstre de colors
InfantilP54.8K vues
Les emocions e recurs-1 par Victoria YR
Les emocions e recurs-1Les emocions e recurs-1
Les emocions e recurs-1
Victoria YR380 vues
Orienta jocs ll_o_p5_i_ci par genispascual
Orienta jocs ll_o_p5_i_ciOrienta jocs ll_o_p5_i_ci
Orienta jocs ll_o_p5_i_ci
genispascual1.5K vues
Jocs llengua-oral par silvia
Jocs llengua-oralJocs llengua-oral
Jocs llengua-oral
silvia42.2K vues
Jocs d'expressió oral i escrita par silvia
Jocs d'expressió oral i escritaJocs d'expressió oral i escrita
Jocs d'expressió oral i escrita
silvia57.2K vues
Comprensió lectora ci. amb suport visual par silvia
Comprensió lectora ci. amb suport visualComprensió lectora ci. amb suport visual
Comprensió lectora ci. amb suport visual
silvia35.6K vues
Lectura i comprensió par silvia
Lectura i comprensióLectura i comprensió
Lectura i comprensió
silvia49.4K vues

Similaire à Estrategies comprensiolectora

Comprensió lectora par
Comprensió lectoraComprensió lectora
Comprensió lectoraDictats
4.5K vues29 diapositives
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic par
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científicPautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científicBiblioteca del Campus Terrassa
2.5K vues71 diapositives
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjans par
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjansProjecte curricular franja analítiques comunitat mitjans
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjansescolamiracle
784 vues27 diapositives
El paper de la gramàtica en el marc del treball per tasques par
El paper de la gramàtica en el marc del treball per tasquesEl paper de la gramàtica en el marc del treball per tasques
El paper de la gramàtica en el marc del treball per tasquesCarme Durán
1.5K vues28 diapositives
001a com fer els textos planificats par
001a com fer els textos planificats001a com fer els textos planificats
001a com fer els textos planificatsjmpinya
294 vues4 diapositives
Les Competències Cognitivolingüístiques par
Les Competències CognitivolingüístiquesLes Competències Cognitivolingüístiques
Les Competències CognitivolingüístiquesRoca112
1K vues8 diapositives

Similaire à Estrategies comprensiolectora(20)

Comprensió lectora par Dictats
Comprensió lectoraComprensió lectora
Comprensió lectora
Dictats4.5K vues
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjans par escolamiracle
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjansProjecte curricular franja analítiques comunitat mitjans
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjans
escolamiracle784 vues
El paper de la gramàtica en el marc del treball per tasques par Carme Durán
El paper de la gramàtica en el marc del treball per tasquesEl paper de la gramàtica en el marc del treball per tasques
El paper de la gramàtica en el marc del treball per tasques
Carme Durán1.5K vues
001a com fer els textos planificats par jmpinya
001a com fer els textos planificats001a com fer els textos planificats
001a com fer els textos planificats
jmpinya294 vues
Les Competències Cognitivolingüístiques par Roca112
Les Competències CognitivolingüístiquesLes Competències Cognitivolingüístiques
Les Competències Cognitivolingüístiques
Roca1121K vues
Projecte curricular franja analítiques comunitat grans par escolamiracle
Projecte curricular franja analítiques comunitat gransProjecte curricular franja analítiques comunitat grans
Projecte curricular franja analítiques comunitat grans
escolamiracle558 vues
Elaboració d'un comentari de text par susu987654321
Elaboració d'un comentari de textElaboració d'un comentari de text
Elaboració d'un comentari de text
susu987654321391 vues
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita par sesgurb
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritaBase d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
sesgurb6.9K vues
Mlaguardcompetenciesbasiques par mlaguarda
MlaguardcompetenciesbasiquesMlaguardcompetenciesbasiques
Mlaguardcompetenciesbasiques
mlaguarda216 vues

Dernier

FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
133 vues22 diapositives
ELECTRÒNICA ANALÒGICA par
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
10 vues98 diapositives
PGA 23-24 par
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vues48 diapositives
Redissenyar la nostra feina.pdf par
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 vues4 diapositives
RECORDAR.pptx par
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vues19 diapositives
Avaluar competències sl.pptx par
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vues37 diapositives

Estrategies comprensiolectora

 • 1. ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA Contextualització i formulació d’hipòtesis Fases ESTRATÈGIES ABANS 1. Identificació del context i de la situació comunicativa 2. Establiment de l’objectiu de la lectura i de la manera de llegir 3. Anticipació del contingut i formulació d’hipòtesis 4. Activació dels coneixements previs rellevants 5. Valoració dels coneixements previs i construcció, si cal, de nous ACTIVITATS a. Abans de la lectura, recuperar el que hem fet anteriorment per tal de lligar-lo amb la sessió d’avui. b. Determinar en grup la situació comunicativa global que genera l’activitat que farem, és a dir, el tema de treball, el propòsit global de la unitat didàctica, la situació (més enllà de l’objectiu acadèmic) que genera el tema de treball. c. Abans de cada lectura, demanar-ne el propòsit, la manera de llegir, i el que es farà a partir d’aquesta lectura (producte que se’n derivarà) d. Aparellar tipologies textuals amb objectius i maneres de llegir e. Treballar tots els tipus i objectius de la lectura (dossier objectius de la lectura) a. Fer una ullada prèvia per a identificar-ne el tema b. Localitzar els indicis textuals (títols, subtítols, negretes, tipus de lletra...), no textuals (il·lustracions, gràfics, taules, ...) i aspectes formals (índex, contrportada...) i elaborar: - un esquema - un mapa conceptual c. Extreure, a partir d’aquests indicis i dels connectors del text, l’estructura textual i elaborar-ne un gràfic a. Elaborar un quadre sobre: el que se, el que vull saber, i el que he après sobre el tema de la lectura b. A partir dels indicis textuals i no textuals, anticipar el tema de cada apartat i escriure’l al gràfic de l’estructura textual. c. Buscar al diccionari o consultar fonts expertes sobre el significat de paraules i frases destacades al text d. Realitzar una pluja d’idees sobre el tema a. b. c. d. e. Valorar, a partir dels indicis textuals, si cal ampliar els coneixements previs. Realitzar visites, experiments, consultar altres llibres, material audiovisual,... Demanar a persones expertes que facin una presentació Situar-se en el context social i històric de l’autor i/o del text i establir les seves motivacions Fer en grup un joc de rol sobre el tema o sobre el context del text.
 • 2. ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA Percepció i Elaboració d’una representació mental Fases ESTRATÈGI ES DURANT 1. Formulació d’hipòtesis sobre el següent apartat del text 2. Percepció i descodificació del text 3. Elaboració d’una representació mental ACTIVITATS a. Fer un quadre d’anticipació de les idees del fragment del text en funció de: - els indicis textuals - el que s’ha llegit fins ara (continguts) - els meus coneixements previs sobre el tema - l’estructura textual, l’estructura del paràgraf, ... - els meus coneixements previs sobre aquesta tipologia textual - mots claus, connectors, frases, ... b. Treballar exercicis de descodificació del text c. Treballar exercicis d’eficàcia lectora a. Extreure la idea principal d’un paràgraf i comprovar la hipòtesi prèvia b. Establir quins dels apartats anteriors han estat encertats i quins no, quins d’aquests aspectes s’han tingut en compte i quins no.
 • 3. d’autorregulació Valoració del grau de comprensió i aplicació, si escau, de mecanismes ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA 1. Valoració de la comprensió a. Valorar el grau de comprensió del text i determinar si és suficient per al propòsit de la lectura - Explicar oralment o per escrit el que s’ha llegit b. Organitzar gràficament la informació que s’ha llegit i la seva connexió amb la prèvia 2. Aplicació de mecanismes d’autorregulaci ó de la comprensió a. Detectar la causa de la manca de comprensió a partir de textos reals no aïllats, i determinar-ne l’acció compensadora:
 • 4. ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA 1. Incapacitat per trobar el referent d’una paraula - a) Fora del text: significat (semàntic, pragmàtic, morfosintàctic) 1. Referent a) Accés al significat d’una paraula - Valorar la importància de buscar la paraula al diccionari - Analitzar l’estructura de la paraula (infixos, derivació..) - Deduir el seu significat pel context, formular una hipòtesi, seguir llegint, i comprovar si funciona - b) Dins del text: mecanismes anafòrics b) Accés al referent d’una anàfora (veure full anàfores) (pronominalització, determinants, el·lipsi...) - Substituir les expressions anafòriques pel seu referent - Marcar gràficament en el text, amb signes de color i forma distinta, les relacions anafòriques i connectives. 2. Incapacitat per determinar les relacions entre les 2. Aïllar la proposició i analitzar-la sintàctica i morfològicament (qui, paraules i comprendre l’estructura sintàctica (ex: què, a qui, quan, com, on....) subordinada de relatiu, passives, condicionals...) - Construir textos utilitzant aquesta estructura en contextos diversos. 3. Connexions entre les frases 3. Incapacitat per establir la connexió entre les a) Establir gràficament, mitjançant uns codis, el tipus de relació entre proposicions (seqüència, causa-conseqüència, les proposicions implicades comparació..) b) Aïllar la proposició i analitzar la funció dels connectors - a) Tipus de relacions entre les frases - Construir frases amb el connector en qüestió (juxtaposició, coordinació, subordinació, ...) - Establir un signe per als connectors que tenen la mateixa funció i - b) Els connectors: conjuncions, adverbis, substituir el connector en qüestió pel seu codi. preposicions, frases fetes, la puntuació, els temps (veure full de connectors) verbals, ... 4. Idea principal (veure dossier idea principal) - Establir criteris per a determinar la idea principal de textos 4. Incapacitat per trobar la idea principal del funcionals: suprimir, generalitzar, condensar, construir... paràgraf - Analitzar gràficament les idees presentades al paràgraf i la seva connexió 5. Incapacitat per establir el tipus de connexió entre els paràgrafs: tipus de relacions, connectors, 6. Incapacitat per determinar la informació implícita i manca de prou coneixements previs 5. Establir gràficament el tipus de relació entre els paràgrafs mitjançant els codis determinats al punt 3 6. Detectar els mots o conceptes claus sobre els quals caldrà: - activar els coneixements previs mitjançant un mapa conceptual, una pluja d’idees, una conversa... - buscar informació en altres textos, recursos audiovisuals, ... - tornar a llegir o continuar llegint el text de manera selectiva per a trobar una possible definició o explicació d’aquests.
 • 5. 1. Recapitulació periòdica i síntesi de la informació llegida 2. . Deducció d’inferències, intencions de l’autor, grau d’objectivitat Fases ESTRATÈGIES DESPRÉS 1. Valoració de la comprensió global del text Valoració de la comprensió segons el propòsit Recapitulació i elaboració de a intenció comunicativa ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA 2. Valoració de la consecució del propòsit de la lectura a. Determinar el tema i les idees principals i secundàries de cada paràgraf b. Establir, mitjançant uns codis gràfics, les relacions entre les idees de cada paràgraf c. Elaborar un mapa conceptual dels conceptes presentats a. Determinar les paraules i/o expressions que permeten inferir una informació no explícita en el text, el grau d’objectivitat del text, o la intenció de l’autor b. Fer dues llistes d’idees explícites i implícites del text c. Seleccionar, a partir d’una llista d’idees no explícites, aquelles que poden ser deduïdes del text d. Classificar les idees en objectives i subjectives ACTIVITATS a. Valorar el grau de comprensió global del text - Explicar oralment o per escrit el que s’ha llegit - Organitzar gràficament la informació llegida mitjançant gràfics de l’estructura textual, mapes conceptuals, esquemes, ... a. Determinar el grau d’assoliment de l’objectiu de la lectura i valorar si la manera de llegir ha permès aconseguir-lo. b. Identificar la informació rellevant i desestimar la irrellevant.
 • 6. informacióintegració Assimilaci de la ói ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA 3. Reorganització i integració de la informació a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Identificar les idees principals del text Relacionar aquestes idees gràficament Identificar i esquematitzar l’estructura interna del text Elaborar esquemes, mapes conceptuals, quadres, resums, il·lustracions... Omplir la última columna del gràfic què se, què vull saber, què he après Classificar la informació segons uns criteris donats Reorganitzar la informació segons uns objectius determinats Deduir els criteris d’una classificació Reordenar el text canviant el criteri Utilitzar tècniques mnemotècniques per a memoritzar el contingut Activitats d’extensió
 • 7. informacióintegració Assimilaci de la ói ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA 3. Reorganització i integració de la informació a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Identificar les idees principals del text Relacionar aquestes idees gràficament Identificar i esquematitzar l’estructura interna del text Elaborar esquemes, mapes conceptuals, quadres, resums, il·lustracions... Omplir la última columna del gràfic què se, què vull saber, què he après Classificar la informació segons uns criteris donats Reorganitzar la informació segons uns objectius determinats Deduir els criteris d’una classificació Reordenar el text canviant el criteri Utilitzar tècniques mnemotècniques per a memoritzar el contingut Activitats d’extensió