Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

6 march2014

372 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

6 march2014

  1. 1. ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö {ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 9422182179 www.karmonnati.blogspot.in Postal No.Bld/48/12-14 postal date :7/3/2014 ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMɳä,ý ºÉ½þºÉÆ{ÉÉnùEò- ®úË´Épù iÉɪÉbä÷ ´É¹ÉÇ 6 ´Éääú +ÆEò-18 ´ÉúÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä) MÉÖ¯û´ÉÉ®ú Ên 6 ¨ÉÉSÉÇ 2014 {ÉÉxÉä -4 Ê´ÉEòÉºÉ +É®úÉJÉb÷ªÉÉiÉÒ±É ®úJÉb÷±É䱪ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòɨÉÉÆxÉÉ MÉiÉÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ +xªÉlÉÉ +ÆnùÉä±ÉxÉ Uäôb÷hªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +ºÉä ÊxÉ´ÉänùxÉ näù´ÉÖxÉ Ênù. 24 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 2014 ±ÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ PÉÆ]õÉ xÉÉnù, nÖùºÉ−ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ b÷¡òbä÷ ´ÉÉVÉ´ÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ´É iªÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉƺlÉÉ{ÉEò +vªÉIÉ ÊEò®úhÉ näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÆÉSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ xÉÉMÉ®úÒ ½þCEò ºÉÆ®úIÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ ºÉ´ÉÇ {ÉnùÉÊvÉEòÉ−ªÉÉƺÉÉä¤ÉiÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆPÉ]õxÉÉ, ®úÉVÉEòÒªÉ {ÉIÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¤ÉÉÆvÉ´É ªÉÉ +ÆnùÉä±ÉxÉÉiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ xÉÉånù´ÉÖxÉ Ênù. 1 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú ¤ÉÆnù `äö´ÉhªÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eäò±Éä iªÉɨÉÖ³äý ¶ÉäMÉÉÆ´É ´ÉÉʺɪÉÉÆxÉÉ ¶É½þ®ú ¤ÉÆnù ±ÉÉ ¶ÉiÉ|ÉÊiɶÉiÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ Ênù±ªÉɨÉÖ³äý xÉÉMÉ®úÒ ½þCEò ºÉ®ÆúIÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ ´É ¶ÉäMÉÉÆ´É´ÉɺÉÒªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉhªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ênù±ÉÒ. ¶ÉäMÉÉÆ´É (|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉÉMÉ®úÒ ½þCEò ºÉ®ÆúIÉhÉ ºÉʨÉiÉÒxÉä Ê´ÉEòÉºÉ +É®úÉ JÉb÷ª ÉÉiÉ ®å ú M Éɳý ± Éä ±ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ EòɨÉä +ÉÊhÉ Ê´É¶Éä¹É EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ +ÉƤÉäEò®ú ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®ú h ªÉɺÉÉ`öÒ Eä ò ±Éä ± ªÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉɱÉÉ ªÉ¶É +ɱÉä +ɽäþ. EòÉ±É +ÉƤÉäEò®ú EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. xÉÉMÉ®úÒ ½þCEò ºÉ®ÆúIÉhÉ ºÉʨÉiÉÒxÉä Eäò±É䱪ÉÉ ¨ÉÉMÉhÉÒxÉÖºÉÉ®ú |ÉlɨÉSÉ Ê´É¶Éä¹É EòɪÉÇEòÉ®ú Ò +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉÉiÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉä +ɽä þ . ʴɶÉä ¹ É EòɪÉÇ EòÉ®ú Ò +ÊvÉEòÉ®úÒ YÉÉxÉnäù´É +ÉƤÉäEò®ú ½äþ +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉÖxÉ nùÉäxÉ Ênù´ÉºÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉÉiÉ ¤ÉºÉhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä +É·ÉɺÉxÉ ÊEò®úhÉ näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉ äiÉä . iªÉÉ ¨ÉÉMÉhÉÒxÉÖºÉÉ®ú +ÉƤÉäEò®ú ªÉÉÆxÉÒ Ê´É¸ÉÉ¨É ¦É´ÉxÉÉiÉ +É{ɱÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÖ¯û Eäò±Éä. ºÉEòɳýÒ 11.00 ´ÉÉVÉiÉÉ xÉÉMÉ®úÒ ½þCEò ºÉʨÉiÉÒSÉä ¶É½þ®úÉvªÉIÉ Ê´ÉVÉªÉ føMÉä, ÊxÉEÖòÆ VÉ nä ù ¶ ɨÉÖ J É, +±ÉÉä E ò ʨɸÉÉ, +¨É®ú x ÉÉlÉ ÊºÉ®ú º ÉÉä ±Éä , ±ÉJÉxÉ näù¶É¨ÉÖJÉ, MÉÉä±ÉÖ {ÉÉÆbä÷, ¨ÉÉäxÉÖ näù¶É{ÉÉÆbä÷, Ê¡ò®úÉäVÉ JÉÉxÉ, +¶ÉÉäEò MÉb÷Eò®ú +ÉnùÒxÉÒ ªÉÉ´Éä³ýÒ +ÉƤÉäEò®ú ªÉÉÆSÉä º´ÉÉMÉiÉ Eäò±Éä. ªÉÉxÉÆiÉ®ú +ÉƤÉäEò®ú ªÉÉÆxÉÒ +É®úÉJÉb÷ªÉÉiÉÒ±É EòɨÉÉSÉÉ +ÉføÉ´ÉÉ PÉä i ɱÉÉ. +É®úÉJÉb÷ªÉÉiÉÒ±É EòɨÉɤÉɤÉiÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ ´ÉÉ iÉGòÉ®úÒ Ê´É¶Éä¹É EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ +ÉƤÉäEò®ú ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ näù>ðxÉ ºÉÉäb÷´ÉÚxÉ PªÉÉ´ÉÉ +ºÉä +É´ÉɽþxÉ xÉÉMÉ®úÒ ½þCEò ºÉ®ÆúIÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSÉä +vªÉIÉ ÊEò®úhÉnäù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä +ɽäþ. ‘JÉɪÉÉSÉÆ xÉɽþÒ iÉ®ú MÉɪÉÉSÉÆ Eò¶ÉɱÉÉ?’ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒSÉÉ ®úÉJÉ`öÉäEò ¤ÉÉhÉÉ! ä {É®úJÉb÷ ¤ÉÉiɨªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ´ÉÉSÉÉ!!
  2. 2. 2 Ên 6 ¨ÉÉSÉÇ 2014 ¤ÉɱÉ+É®úÉMªÉ VÉÉä{ÉɺÉÉ ä EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ ]õɳýÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É (|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉ ºÉÖ¯û +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ +É®úÉJÉb÷ ªÉÉ+Æ iÉMÉÇiÉ ºlÉÉÊxÉEò xÉMÉ®ú {ÉÊ®ú¹Énäù±ÉÉ |ÉÉ{iÉ ÊxÉvÉÒiÉÖxÉ ¤ÉÉÆvÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ­ªÉÉ 25 ±ÉIÉ ¯û{ɪÉÉÆSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¶ÉÉèSÉɱɪÉÉSªÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSÉä ¦ÉÖʨÉ{ÉÖVÉxÉ |ɦÉÉMÉ Gò. 5 ¨ÉvÉÒ±É Jɨ¨ÉÖ VɨÉnùÉ®ú xÉMÉ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ EòÉ±É ºÉEòɳýÒ xÉ.{É.={ÉÉvªÉIÉ ¤ÉÆbÖ÷¦ÉÉ>ð ®úɪÉhÉä ªÉÉÆSªÉÉ ={ÉκlÉiÉÒiÉ ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉä ªÉÉ´Éä³ýÒ xÉ.{É. ºÉnùºªÉ ºÉÆnùÒ{É Eòɳäý, ºÉ±ÉÒ¨É =¨É®ú, ±ÉÖEò¨ÉÉxɦÉÉ<Ç ¦ÉÆMÉÉ®ú ´ÉɱÉä, ½þ¯ûhɦÉÉ<Ç , ºÉ說Énù +½þ¨Énù, MÉɱÉҤɦÉÉ<Ç, ¨É±ÉÉxɦÉÉ<Ç ¶Éä.EòÉºÉ¨É +ÉnùÒ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ.
  3. 3. Ên 6 ¨ÉÉSÉÇ 2014 3 ¶ÉäMÉÉÆ´É (|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ) º´É.¸ÉÒ¨ÉiÉÒ <Æ n ùÒ ®úÉ MÉÉÆ v ÉÒ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ (MÉføÒVɴɳý)¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉÉ ¶ÉɳäýSÉÉ ºÉxÉ 2012-13 SÉÉ B±ÉÒ¨Éå]õ®úÒ ´É <Æ]õ®úÊ ¨ÉVÉÒB]õ {É®úÒIÉä SÉÉ ÊxÉEòÉ±É 100 ]õCEäò ±ÉÉMɱÉÉ +ɽäþ. EÖ ò . ´Éè ¹ hÉ´ÉÒ ¶ÉÒ.+É{É®úiÉÖ®úEò®ú, ºxÉä½þÉ ¤ÉÒ +ÉSÉÉ®ú ºÉ˽þiÉÉ Eòɳäý, EÖò. Ênù´ªÉÉ xÉɪɺÉä, EÖò. ´É¹ÉÉÇ +ɺÉÉä±ÉEòÉ®ú, EÖò. MÉɪÉjÉÒ näù¶É¨ÉÖJÉ, EÖò.xÉä½þÉ {ɱ½þÉbä÷, EÖò. ´Éè¹hÉ´ÉÒ MÉhÉä¶É, EÖò. ºxÉä½þ±É ´ÉÉPÉ, nù¶ÉÇxÉ {ÉnÂù¨ÉxÉä, EÖò. YÉÉxÉä·É®úÒ ¦ÉÉÆMÉä ½þªÉÉ =iEÞò¹]õ ¸ÉähÉÒiÉ +ɱªÉÉ +ɽäiÉ þ iªÉÉÆSªÉÉ ªÉ¶ÉÉSÉä ¸ÉäªÉ ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ ºÉÉè. EòÊ´ÉiÉÉiÉÉ<Ç näù¶É¨ÉÖJÉ ´É Eò±ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ EÖò. +SÉÇxÉÉ PÉÉåMÉ]äõ ªÉÉÆxÉÉ näùiÉ +ɽäþ. karmonnati@gmail.com ÊMÉ−½ä ´É ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú +vªÉIÉ Ê´ÉxÉÉä n ù ±ÉÉÆVÉÖ³ýEò®ú ªÉÉÆ´Éä³ýÒ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. ªÉÉ º´ÉÉMÉiÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þÉiÉ {ÉiɺÉƺlÉäSÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ºÉÖ®äú¶É iɳý{ÉiÉä , +®ú Ë ´Énù MÉɪÉEò´ÉÉb÷, EÖò. +¨ÉÞiÉÉ {ÉÉ®úºEò®ú, ¶Éè±Éä¹É näù¶É¨ÉÖJÉ, |É´ÉÒhÉ ¡òɳýEòä , |ÉnùÒ{É näù¶É{ÉÉÆb, ÊxÉiÉÒxÉ ºÉ®úEò]äõ, ä +¨ÉÉä±É EòÉäEòÉ]äõ, +ʨÉiÉ {ɽÖþ®Eò®ú, ú ªÉÉÆSªÉÉ ®úɽþiªÉÉ PÉ®úÒ ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉÉ. ªÉÉ´Éä³ýÒ ºÉÖ®äú¶É+É{{ÉÉ JɤÉÖ i É®äú ¦ÉÉVÉ{ÉÉ ÊVɱ½þ É ºÉ®úÊSÉ]õhÉÒºÉ ,¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ, ºÉɽäþ¤É®úÉ ´É {ÉÉ]õÒ ±É ®úÉVªÉ {ÉÊ®ú¹Énù ºÉnùºªÉ, ¶ÉɨɦÉÉ>ð {É`ö É bä÷ ÊVÉ.{É. ºÉnù ºªÉ, ¶ÉɨɦÉÉ>ð {ÉÉJÉ®äú iÉɱÉÖEòÉ +vªÉIÉ ªÉÉÆxÉÒ ¶ÉÉ±É ¸ÉÒ¡ò³ý näù´ÉÖxÉ ºÉiEòÉ®ú Eäò±ÉÉ. ʶÉEòÉ´ÉÖ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ {ÉÉʽþVÉä {ÉjÉEòÉÊ®úiÉÉ IÉäjÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®úhªÉÉSÉÒ +É´Éb÷ +ºÉhÉÉ−ªÉÉÆEò®úÒiÉÉ ºÉÖ´ÉhÉǺÉÆvÉÒ, iÉɱÉÖEòÉ ÊxɽþɪÉ, ʶÉEòÉ´ÉÖ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ {ÉÉʽþVÉäiÉ. <ÇSUÖôEòÉÆxÉÒ +ÊvÉEò ¨ÉÉʽþiÉÒ Eò®úÒiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. ºÉÆ{ÉÉnùEò :ºÉÉ{iÉÉ.Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ 9595351242, 9422182179 ªÉÉ ¨Éä±É ´É®ú +É{ɱÉÉ ¤ÉɪÉÉä b÷É]õÉ {ÉÉ`ö´ÉÉ.. ¶ÉäMÉÉÆ´É (|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ)ºÉ®úº´ÉiÉÒ ¨Éʽþ±ÉÉ xÉÉMÉ®úÒ {ÉiɺÉƺlÉÉ, ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉä +hhÉÉ ½þVÉÉ®äú |ÉÊhÉiÉ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ±ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ ¨ÉiÉnùÉ®ú ºÉÆPÉÉSÉä +{ÉIÉ =¨Éänù´ÉÉ®ú ¸ÉÒ. ¤ÉɳýɺÉɽäþ¤É nù®úÉbä÷ ªÉÉÆSÉä Ê´ÉVÉªÉ ±ÉÉÆVÉÖ³ýEò®ú ºÉÆPÉ]õEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉʽþiÉ ºÉÆ PÉ]õx ÉÉ VɳýMÉÉÆ´É VÉɨÉÉänù ¨ÉiÉnùÉ®ú ºÉÆPÉ ªÉÉÆxÉÒ {ÉÖ¹{ɽþÉ®ú ]õÉEÖòxÉ º´ÉÉMÉiÉ Eäò±Éä ªÉÉ´Éä ³ ýÒ ¦ÉÉ®úi ÉÒªÉ VÉxÉʽþ i É ºÉÆPÉ]õxÉäSÉä ºÉƺlÉÉ{ÉEò +vªÉIÉ +®úË´Énù iÉɪÉbä÷, ={ÉÉvªÉIÉ Ê´É¹hÉÖ (ÊSÉJɱÉÒ)VÉxɺÉÆPÉÉSÉä EòɪÉÇEòiÉæ ʨɺÉÉ ¤ÉÆvÉÖ ÊSÉJɱÉÒ +¤ÉÇxÉ ¤ÉÄEäòSÉä ¨ÉÉVÉÒ ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÉ.¤ÉÉVÉÒ®úÉ´É xÉÉxÉÉ b÷ É ³ýÒ¨ÉEò®ú ªÉÉÆ S ªÉÉ ´ÉÉføÊnù´ÉºÉÉSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉ.¨ÉÉVÉÒ {ÉÆ i É|ÉvÉÉxÉ +]õ±ÉʤɽþÉ®úÒ Ê¤É½þÉ®úÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ ªÉÉÆSÉÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ. ½þ É UôÉä ] ä õ J ÉÉxÉÒ ºÉiEòÉ®ú EòɪÉÇGò¨É ʨɺÉÉ ¤ÉÆvÉÖ b÷Éì.ºÉÉè. vÉxɸÉÒ ½äþ¨ÉÆiÉ Ë½þMÉhÉä ¤ÉÒ.B.B¨É.BºÉ +ɪÉÖ´ÉænùÉSÉɪÉÇ ®úÊVÉ. xÉÆ. l 29447A1 ¨ÉÉä¤ÉÉ: 9404553474 : EäòºÉÉSÉä Ê´ÉEòÉ®ú: EäòºÉ MɳýhÉä, EòÉåb÷É ½þÉähÉä, ]õCEò±É {Éb÷hÉä, +EòɱÉÒ EäòºÉ {ÉÉÆfø®äú ½þÉähÉä i´ÉSÉäºÉƤÉvÉÒ ºÉ´ÉÇ Ê´ÉEòÉ®ú : SÉä½þ®úÉ =VɳýhÉä, SÉä½þ−ªÉÉ´É®úÒ±É b÷ÉMÉ, Ë{É{ɱºÉ (¨ÉÖ¯û¨É) ´ÉÉÆMÉ (Eòɳäý b÷ÉMÉ), ¨ÉÖ³ý´ªÉÉvÉ, ºÉÆvÉÒ´ÉÉiÉ, ÊSÉEòxÉ MÉÖÊxɪÉÉ,´ÉVÉxÉ ´ÉÉføhÉä, ´ÉVÉxÉ Eò¨ÉÒ ½þÉähÉä, MɦÉǶɪÉÉSÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉVÉÉ®ú: ºjÉÓªÉÉSÉä ¨ÉÉʺÉEò {ÉɳýÒºÉƤÉvÉÒSÉä +ÉVÉÉ®ú ¶ÉɺjÉÉäCiÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ¤ÉxÉʴɱÉä±Éä ºÉÖMÉÆvÉÒ =]õhÉä, ¨Éä½åþnÂùÒ iÉä±É ={ɱɤvÉ ºÉÉä½þ¨É ´ÉÉxÉJÉbä, Ê´ÉxÉÉänù ¶ÉäMÉÉäEòÉ®ú, ÷ : ÎC±ÉxÉÒEò : ¸ÉäªÉºÉ <ÆMɳäý, ºÉÆnù®ú ¶Éä±ÉÉ®ú, ´ÉºÉÆiÉÉ Ö ¦ÉɱÉä®úÉ´É ªÉÉäMÉä¶É ªÉÉEäòEò®ú ´É VÉÖxÉä ¤ÉºÉº]Äõb÷ ºÉ¨ÉÉä®ú, {Éʽþ±ÉÉ ¨ÉɳýÉ, ʶɴÉÉVÉÒ ¨ÉÉEæò]õ,¶ÉäMÉÉÆ´É ´Éä³ý ºÉEòɳýÒ 10.30 iÉä 2.00 ºÉɪÉÆ. 5.00 iÉä 8.30 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxɽþÒiÉ ºÉÆPÉ]õxÉäSÉä ªÉÉ´Éä³ýÒ ®úÊ´É´ÉÉ®ú ¤ÉÆnù ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä.
  4. 4. Ên 6 ¨ÉÉSÉÇ 2014 4 ¶ÉäMÉÉÆ´É ÊiÉlÉÇIÉäjÉ +É®úÉJÉb÷ªÉÉiÉ ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉhªÉÉÆxÉÉ xªÉÉªÉ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú´ÉÉʺɪÉÉÆxÉÉ ´É ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¦ÉCiÉÉÆxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ +É®úÉJÉb÷ªÉÉiÉÒ±É EòɨÉɨÉÖ³äý ½þÉähÉÉ®úÉ jÉÉºÉ nÖù®ú ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉÉMÉ®úÒ ½þCEò ºÉÆ®úIÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä Ênù.24 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ {ÉɺÉÖxÉ ºÉÖ¯û +ºÉ±É䱪ÉÉ +ÆnùÉä±ÉxÉɱÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉiÉÒ±É VÉxÉiÉäxÉä ´É ºÉ´ÉÇ{ÉIÉÒªÉ {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ, º´ÉƪɺÉä´ÉÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉÆxÉÒ =iº¡ÖòiÉÇ {ÉÉË]õ¤ÉÉ Ênù±ÉÉ. 1 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¤ÉÆnù Eòb÷Eòb÷ÒiÉ {Éɳý±ÉÉ. ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¤ÉÆnù ¨ÉÖ³äýSÉ |ɶÉɺÉxÉÉxÉä nùJÉ±É PÉä´ÉÖxÉ +ÆnùÉä±ÉxÉÉSÉÒ ªÉ¶Éº´ÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÉ ZÉɱÉÒ. ªÉÉ +ʦÉxÉ´É +ÆnùÉä±ÉxÉÉSªÉÉ nù®ú¨ªÉÉxÉ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉä , ¦ÉÉVÉ{ÉÉ, ¦ÉÉ®úÉEòÉì, ®úÉ.EòÉì. ʶɴɺÉäxÉÉ, ¨É.xÉ.ºÉä., ¦ÉÉÊ®ú{É ¤É¨ÉºÉÆ, ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ +ºÉÉäʶÉBä¶ÉxÉ, ¶ÉäMÉÉÆ´É b÷ÉìC]õ®ú ºÉä±É, ¶ÉäMÉÉÆ´É |ÉäºÉ C±É¤É, +ì]õÉä ªÉÖÊxɪÉxÉ, ¶ÉäiÉEò®úÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉ, ʶÉIÉEò ºÉÆPÉ]õxÉÉ, ±ÉÉìªÉxºÉ C±É¤É,VÉɪÉÆ]õºÉ OÉÖ{É, ºÉƦÉÉVÉÒ Ê¥ÉMÉäb÷, MÉhÉä¶ÉÉäiºÉ´É ´É xÉ´ÉnÖùMÉÉÇ =iºÉ´É ºÉʨÉiÉÒ iɺÉäSÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úhÉÉ®äú ¨ÉÉ.¶É®únùºÉä`ö +OÉ´ÉɱÉ, {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É ¶ÉäMÉÉäEòÉ®ú, ¤ÉÆb÷Ö¤ÉÉ{{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ, b÷É. VɪÉÆiÉ®úÉ´É JÉäb÷Eò®ú, {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉ ¤ÉÖSÉ, Ê´ÉVɪɤÉÉ{ÉÖ näù¶É¨ÉÖJÉ, ºÉÆVÉªÉ ¨ÉÖÆvÉb÷É, ºÉ±ÉҨɦÉÉ<Ç, Eèò±ÉÉºÉ näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉƺɽþ ì |ÉiªÉIÉ +|ÉiªÉIÉÊ®úiªÉÉ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ xÉÉMÉ®úÒEòÉÆSÉä ´É SÉÉäJÉ ¤ÉÆnùÉä¤ÉºiÉ `äö´É±ªÉɤÉqù±É {ÉÉä±ÉÒºÉ |ɶÉɺÉxÉÉSÉä xÉÉMÉ®úÒ ½þCEò ºÉÆ®úIÉhÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä VÉɽþÒ®ú +ɦÉÉ®ú. +ɦÉÉ®EòiÉæ ÊEò®úhɤÉÉ{{ÉÖ +VÉɤɮúÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ ºÉƺlÉÉ{ÉEò +vªÉIÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ´É EòɪÉÇEòiÉæ xÉÉMÉ®úÒ ½þCEò ºÉÆ®úIÉhÉ ºÉʨÉiÉÒ,¶ÉäMÉÉÆ´É ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008

×