SlideShare une entreprise Scribd logo
&
&
?
#
#
#
2
2
22
2
2
Veu
Pîano
h»∞•
œ
Na
œœ#
Œ
.œ
J
œ œ œ
dal tru ca a la
œ œ œ œ œ œ
œ œ
.˙ œ
˙ ˙
˙ œ œ
por ta, o
œ
œ œ œ œ œ
œ œ
.˙ œ
.œ
J
œ œ œ
.œ
J
œ œ œ
brim lo ja és a
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ˙ ˙
.˙ œ
p
quí, la
œ
œ œ œ œ Œ
.œ
j
œ œ
œœ Œ Ó &
- - - - - -
&
&
&
#
#
#
5
œ œ œ œ
neu a la fi
5
œ.
π
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.œ
j
œ œ œ
˙ œ œ
nes tra suau
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
˙ œ œ
.œ
j
œ œ œ œ
ment ens diu bo na
œ. œ# . œb . œ. œn .
œ. œn . œ.
.œ
j
œ œ œ œ
˙ Œ œ
f
œ
nit. Men ja
œ.
œ.
œ. œ.
œ.
Œ
.˙ Œ ?
œ œ œ œ œ
rem tor rons, can ta
œ
f
œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ
- - - - - - - - - -
&
&
?
#
#
#
10
œ œ œ œ
rem can çons si al
10
œ œ œ œœ œ œ œ
˙ œ œ#
œ œ ˙
.œ
J
œ œ œ
gú ens vol es col
.œ j
œ œ œ
˙ œ œb
œ œ œ
œ
˙ ˙
˙ Œ œ
P
œ
tar i si
˙ Ó
˙
˙
Ó˙
œ œ œ œ œ œ
no, tan se val, no en fa
‰ j
œœœ
P
‰ j
œœœb
‰ j
œœœ
‰ j
œœœn
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
rem gran ca bal, dol ça
‰ j
œœœ#
‰ j
œœœ
‰ j
œœœ
‰ j
œœœn
œ œ# œ œb
- - - - - - -
Dolça Nit d'aquest Nadal
Text i Música: Daniel Turró i Llopart
XIX Premi Reus de composició per a corals infantils 2005
Modalitat A
-accèssit-
&
&
?
#
#
#
15
.œ
j
œ œ œ
nit d'a quest Na
15
‰ j
œœœ
‰ j
œœœ#
‰ j
œœœ
‰ j
œœœœbn
œ œb œ œ
˙ Ó
dal.
œ œ œ œ œ œ
,
œ
˙ Œ œn
f
œ
∑
œ œ œ œ œb œ
,
œ
œb œ œ œn œ œ œ
∑
œ œ# œ œ œn
œ
,
œ
œn œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ# œ œ œ œœ
,
œœ
œ œ œ œ ˙
- -
&
&
?
#
#
#
20
∑
20
..œœ J
œœ ..œœ J
œœ
‰ J
œœ ..œœ#
J
œœ œœ
poco rit.
Ó Œ œ
Fa
œœ-
œœ-
œœ-
U
œœ#
œœ
- œœ
- œœ#-
u
Œ
.œ
J
œ œ œ
rem so nar xim
œ œ œ œ œ œ
œ œ
.˙ œ
˙ ˙
˙ œ œ
bom bes, pan
œ
œ œ œ œ œ
œ œ
.˙ œ
.œ
J
œ œ œ
.œ
J
œ œ œ
de ros i fer
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ˙ ˙
- - - - - - -
&
&
?
#
#
#
25
.˙ œ
rets, gui
25
œ
œ œ œ œ
œ
.œ
j
œ œ Œ
œ Œ Ó
.œ
j
œ œ œ
tar res i dol
œ>
p
œ œ œ> œ> œ œ> œ
ww˙ œ œ
˙ œ œ
çai nes fa
œ>
œ œ œ œ> œ œ>
œ
ww˙ œ œ
.œ
j
œ œ œ œ
ran que se'n va gi el
œ> œ œ œ> œ> œ œ> œ>
˙˙ ˙˙˙ ˙
˙ Œ œ
f
œ
fred. Men ja
œ œ œ œ
œ Œ
..˙˙
Œ
.˙ Œ
- - - - - - - -
~~~
~~~
~~~~
~~~
XIX Premi Reus de composició per a corals infantils 2005
(guitarra i flauta opcional, cc 26-30)
&
&
?
#
#
#
30
œ œ œ œ œ
rem tor rons, can ta
30
œ
f
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
rem can çons si al
œ œ œ œœ œ œ œ
˙ œ œ#
œ œ ˙
.œ
J
œ œ œ
gú ens vol es col
.œ j
œ œ œ
˙ œ œb
œ œ œ
œ
˙ ˙
˙ Œ œ
P
œ
tar i si
˙ Ó
˙
˙
Ó˙
œ œ œ œ œ œ
no, tan se val, no en fa
‰ j
œœœ
P
‰ j
œœœb
‰ j
œœœ
‰ j
œœœn
œ œ œ œ
- - - - - - - -
&
&
?
#
#
#
35
œ œ œ œ œ œ
rem gran ca bal, dol ça
35
‰ j
œœœ#
‰ j
œœœ
‰ j
œœœ
‰ j
œœœn
œ œ# œ œb
.œ
j
œ œ œ
nit d'a quest Na
‰ j
œœœ
‰ j
œœœ#
‰ j
œœœ
‰ j
œœœœbn
œ œb œ œ
˙ Ó
dal.
œ œ œ œ œ
Œ
˙ Œ Œ
ƒ
∑
œœ# œœ œœ# œœ Œ
œ œ œ œ
Œ
π
∑
œœN œœ œœ œœ Œ
œ œ œ œ
Œ
- - - -
&
&
?
#
#
#
legato
40
∑
40
œ œ œ œ œ œ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ# œœ
..œœ
j
œœ
.œ
J
œ ..œœ
J
œœ
molto rit.
Ó Œ œ
Cor
.
.œœ
j
œœ œœ
U
œœ#
..
œœ
J
œœ œ
œ
u
Œ
.œ
J
œ œ œ
rem sen se fer
œ œ œ œ œ œ
œ œ
.˙ œ
˙ ˙
˙ œ œ
frres sa, a
œ
œ œ œ œ œ
œ œ
.˙ œ
.œ J
œ œ œ
- - - -
XIX Premi Reus de composició per a corals infantils 2005
&
&
?
#
#
#
45
.œ
J
œ œ œ
nem nos a a ma
45
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ˙ ˙
.˙ œ
gar, de
œ
œ œ œ œ œ
.œ
j
œ œ œ#
œ Œ Ó
œ œ œ œ
tan tes gar ro
..œœ
j
œœ œœ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ
ta des el ti
˙˙ œœ
œ
œ
œ œ œ œ Œ
.œ
j
œ œ œ œ
ó se gur que ha ra
..
œ
œ
j
œœ œœ œœ# œœn
.œ J
œ œ œ
- - - - - - - - - -
&
&
?
#
#
#
50
˙ Œ œ œ
jat. Men ja
50
˙
˙
Ó
˙ Ó
œ œ œ œ œ
rem tor rons, can ta
œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
rem can çons si al
œ œ œ œœ œ œ œ
˙ œ œ#
œ œ ˙
.œ
J
œ œ œ
gú ens vol es col
.œ j
œ œ œ
˙ œ œb
œ œ œ
œ
˙ ˙
˙ Œ œ œ
tar i si
˙
Ó
˙ Ó
˙ Ó˙
Ó
- - - - - - - - -
&
&
?
#
#
#
55
œ œ œ œ œ œ
no, tan se val, no en fa
55
‰ j
œœœ
‰ j
œœœb ‰ j
œœœ
‰ j
œœœn
œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
rem gran ca bal, dol ça
‰ j
œœœ#
‰ j
œœœ
‰ j
œœœ
‰ j
œœœn
œ œ# œ œb
.œ
j
œ œ œ
nit d'a quest Na
‰
j
œœœ
‰
j
œœœ#
‰
j
œœœ
‰
j
œœœœbn
œ
œb œ œ
marcato e rit.
˙ Ó
dal.
.œ
j
œ œ œ
U
.˙ œ
.˙ œu
- - - - -
XIX Premi Reus de composició per a corals infantils 2005

Contenu connexe

Tendances

Partituras aline barros -sonda-meesa-me
Partituras  aline barros -sonda-meesa-mePartituras  aline barros -sonda-meesa-me
Partituras aline barros -sonda-meesa-me
ClaudineiCamara
 
RATOLINS
RATOLINSRATOLINS
RATOLINS
olgamb23
 
SEGUICI COR
SEGUICI CORSEGUICI COR
SEGUICI COR
olgamb23
 
151 - Rejubilai, Nasceu Jesus - haendel (A F Nat)
151 - Rejubilai, Nasceu Jesus - haendel (A F Nat)151 - Rejubilai, Nasceu Jesus - haendel (A F Nat)
151 - Rejubilai, Nasceu Jesus - haendel (A F Nat)
João Rosa
 
Arautos do-rei-música-celeste-partitura
Arautos do-rei-música-celeste-partituraArautos do-rei-música-celeste-partitura
Arautos do-rei-música-celeste-partitura
Hátyla Pavan
 
Birdlandssattb
BirdlandssattbBirdlandssattb
Birdlandssattb
Elias Moncayo Sanchez
 
Musica internacional-para-acordeon
Musica internacional-para-acordeonMusica internacional-para-acordeon
Musica internacional-para-acordeon
Elias Moncayo Sanchez
 
0.7 pulsatil
0.7 pulsatil0.7 pulsatil
0.7 pulsatil
juandiegomez2862
 
006 porque eu te amei
006 porque eu te amei006 porque eu te amei
006 porque eu te amei
Josane Souza
 
0.5 obstinada
0.5 obstinada0.5 obstinada
0.5 obstinada
juandiegomez2862
 
Rverboat shuffle
Rverboat shuffleRverboat shuffle
Rverboat shuffle
Partitura de Banda
 
0.8 viajera
0.8 viajera0.8 viajera
0.8 viajera
juandiegomez2862
 
0.1 escena 1
0.1 escena 10.1 escena 1
0.1 escena 1
juandiegomez2862
 
0.3 creciente
0.3 creciente0.3 creciente
0.3 creciente
juandiegomez2862
 
0.6 movil
0.6 movil0.6 movil
0.6 movil
juandiegomez2862
 
0.4 mistica
0.4 mistica0.4 mistica
0.4 mistica
juandiegomez2862
 
0.1 llevame en primera clase para banda sinfónica
0.1 llevame en primera clase para banda sinfónica0.1 llevame en primera clase para banda sinfónica
0.1 llevame en primera clase para banda sinfónica
juandiegomez2862
 
No balanço do frevo
No balanço do frevoNo balanço do frevo
No balanço do frevo
Partitura de Banda
 

Tendances (20)

Partituras aline barros -sonda-meesa-me
Partituras  aline barros -sonda-meesa-mePartituras  aline barros -sonda-meesa-me
Partituras aline barros -sonda-meesa-me
 
RATOLINS
RATOLINSRATOLINS
RATOLINS
 
SEGUICI COR
SEGUICI CORSEGUICI COR
SEGUICI COR
 
151 - Rejubilai, Nasceu Jesus - haendel (A F Nat)
151 - Rejubilai, Nasceu Jesus - haendel (A F Nat)151 - Rejubilai, Nasceu Jesus - haendel (A F Nat)
151 - Rejubilai, Nasceu Jesus - haendel (A F Nat)
 
Arautos do-rei-música-celeste-partitura
Arautos do-rei-música-celeste-partituraArautos do-rei-música-celeste-partitura
Arautos do-rei-música-celeste-partitura
 
Birdlandssattb
BirdlandssattbBirdlandssattb
Birdlandssattb
 
Musica internacional-para-acordeon
Musica internacional-para-acordeonMusica internacional-para-acordeon
Musica internacional-para-acordeon
 
0.7 pulsatil
0.7 pulsatil0.7 pulsatil
0.7 pulsatil
 
Giubilate popoli
Giubilate popoliGiubilate popoli
Giubilate popoli
 
006 porque eu te amei
006 porque eu te amei006 porque eu te amei
006 porque eu te amei
 
0.5 obstinada
0.5 obstinada0.5 obstinada
0.5 obstinada
 
Rverboat shuffle
Rverboat shuffleRverboat shuffle
Rverboat shuffle
 
Super mario-bros-overworld-theme
Super mario-bros-overworld-themeSuper mario-bros-overworld-theme
Super mario-bros-overworld-theme
 
0.8 viajera
0.8 viajera0.8 viajera
0.8 viajera
 
0.1 escena 1
0.1 escena 10.1 escena 1
0.1 escena 1
 
0.3 creciente
0.3 creciente0.3 creciente
0.3 creciente
 
0.6 movil
0.6 movil0.6 movil
0.6 movil
 
0.4 mistica
0.4 mistica0.4 mistica
0.4 mistica
 
0.1 llevame en primera clase para banda sinfónica
0.1 llevame en primera clase para banda sinfónica0.1 llevame en primera clase para banda sinfónica
0.1 llevame en primera clase para banda sinfónica
 
No balanço do frevo
No balanço do frevoNo balanço do frevo
No balanço do frevo
 

Similaire à 128. dolça nit d'aquest nadal

0.1 tres arias arias para soprano y un duo
0.1 tres arias arias para soprano y un duo0.1 tres arias arias para soprano y un duo
0.1 tres arias arias para soprano y un duo
juandiegomez2862
 
You Are As Gold
You Are As GoldYou Are As Gold
You Are As Gold
RoryLipkis
 
[Jubiabã¡]
[Jubiabã¡][Jubiabã¡]
[Jubiabã¡]
Renato Cruz
 
0.1 cuatro cantos nocturnos
0.1 cuatro cantos nocturnos0.1 cuatro cantos nocturnos
0.1 cuatro cantos nocturnos
juandiegomez2862
 
0.5 escena 5 what a silly thing love is
0.5 escena 5 what a silly thing love is0.5 escena 5 what a silly thing love is
0.5 escena 5 what a silly thing love is
juandiegomez2862
 
Pronto quero estar
Pronto quero estarPronto quero estar
Pronto quero estar
Adm Rede Novo Tempo
 
Evocação n° 4
Evocação n° 4Evocação n° 4
Evocação n° 4
Partitura de Banda
 
A Ballad of Trees and the Master
A Ballad of Trees and the MasterA Ballad of Trees and the Master
A Ballad of Trees and the MasterRalph Fisher
 
Almir sater-tocando-em-frente
Almir sater-tocando-em-frenteAlmir sater-tocando-em-frente
Almir sater-tocando-em-frente
Miliane Melissa Vergasta
 
Book do Carnaval Sax Alto
Book do Carnaval Sax AltoBook do Carnaval Sax Alto
Book do Carnaval Sax Alto
Partitura de Banda
 
Coldplay in my-place-sheet-music
Coldplay in my-place-sheet-musicColdplay in my-place-sheet-music
Coldplay in my-place-sheet-music
Gerardo Daniel Gallo
 
0.2 escena 2 under moonlight:no red rose:love is better than life.
0.2 escena 2 under moonlight:no red rose:love is better than life.0.2 escena 2 under moonlight:no red rose:love is better than life.
0.2 escena 2 under moonlight:no red rose:love is better than life.
juandiegomez2862
 
Vergine Madre - Passacaglia con Lauda
Vergine Madre - Passacaglia con LaudaVergine Madre - Passacaglia con Lauda
Vergine Madre - Passacaglia con Lauda
Luisa Russo
 
Cancion de cuna partitura completa
Cancion de cuna  partitura completaCancion de cuna  partitura completa
Cancion de cuna partitura completa
NicoleHerrera39
 
Fantasy for violin and piano
Fantasy for violin and pianoFantasy for violin and piano
Fantasy for violin and piano
Balazs Kecskes
 

Similaire à 128. dolça nit d'aquest nadal (20)

0.1 tres arias arias para soprano y un duo
0.1 tres arias arias para soprano y un duo0.1 tres arias arias para soprano y un duo
0.1 tres arias arias para soprano y un duo
 
You Are As Gold
You Are As GoldYou Are As Gold
You Are As Gold
 
[Jubiabã¡]
[Jubiabã¡][Jubiabã¡]
[Jubiabã¡]
 
0.1 cuatro cantos nocturnos
0.1 cuatro cantos nocturnos0.1 cuatro cantos nocturnos
0.1 cuatro cantos nocturnos
 
0.5 escena 5 what a silly thing love is
0.5 escena 5 what a silly thing love is0.5 escena 5 what a silly thing love is
0.5 escena 5 what a silly thing love is
 
Pronto quero estar
Pronto quero estarPronto quero estar
Pronto quero estar
 
Evocação n° 4
Evocação n° 4Evocação n° 4
Evocação n° 4
 
Amazing Grace
Amazing GraceAmazing Grace
Amazing Grace
 
A Ballad of Trees and the Master
A Ballad of Trees and the MasterA Ballad of Trees and the Master
A Ballad of Trees and the Master
 
Almir sater-tocando-em-frente
Almir sater-tocando-em-frenteAlmir sater-tocando-em-frente
Almir sater-tocando-em-frente
 
Book do Carnaval Sax Alto
Book do Carnaval Sax AltoBook do Carnaval Sax Alto
Book do Carnaval Sax Alto
 
Coldplay in my-place-sheet-music
Coldplay in my-place-sheet-musicColdplay in my-place-sheet-music
Coldplay in my-place-sheet-music
 
0.2 escena 2 under moonlight:no red rose:love is better than life.
0.2 escena 2 under moonlight:no red rose:love is better than life.0.2 escena 2 under moonlight:no red rose:love is better than life.
0.2 escena 2 under moonlight:no red rose:love is better than life.
 
Vergine Madre - Passacaglia con Lauda
Vergine Madre - Passacaglia con LaudaVergine Madre - Passacaglia con Lauda
Vergine Madre - Passacaglia con Lauda
 
Cancion de cuna partitura completa
Cancion de cuna  partitura completaCancion de cuna  partitura completa
Cancion de cuna partitura completa
 
Fantasy for violin and piano
Fantasy for violin and pianoFantasy for violin and piano
Fantasy for violin and piano
 
Coldplay yellow (piano score)
Coldplay  yellow (piano score)Coldplay  yellow (piano score)
Coldplay yellow (piano score)
 
Coldplay yellow
Coldplay yellowColdplay yellow
Coldplay yellow
 
Duo de concert
Duo de concertDuo de concert
Duo de concert
 
Duo de Concert
Duo de ConcertDuo de Concert
Duo de Concert
 

Plus de joanacervello

160. Marieta cistellera
160. Marieta cistellera160. Marieta cistellera
160. Marieta cistellera
joanacervello
 
159. Jo n'he vist un moix
159. Jo n'he vist un moix159. Jo n'he vist un moix
159. Jo n'he vist un moix
joanacervello
 
158. L'avi mariner
158. L'avi mariner158. L'avi mariner
158. L'avi mariner
joanacervello
 
Pirates a la vista!
Pirates a la vista!Pirates a la vista!
Pirates a la vista!
joanacervello
 
156. carnaval, carnaval
156. carnaval, carnaval156. carnaval, carnaval
156. carnaval, carnaval
joanacervello
 
155. qui s'enganxa a la rodanxa
155. qui s'enganxa a la rodanxa155. qui s'enganxa a la rodanxa
155. qui s'enganxa a la rodanxajoanacervello
 
154. m'agrada el nadal
154. m'agrada el nadal154. m'agrada el nadal
154. m'agrada el nadaljoanacervello
 
153. medley nadalenc 2014
153. medley nadalenc 2014153. medley nadalenc 2014
153. medley nadalenc 2014
joanacervello
 
152. l'avet
152. l'avet152. l'avet
152. l'avet
joanacervello
 
144. el musical. recollida d'informació sobre els musicals
144. el musical. recollida d'informació sobre els musicals144. el musical. recollida d'informació sobre els musicals
144. el musical. recollida d'informació sobre els musicalsjoanacervello
 
143. audició en un mercat persa
143. audició en un mercat persa143. audició en un mercat persa
143. audició en un mercat persajoanacervello
 
142. fitxa d'audició
142. fitxa d'audició142. fitxa d'audició
142. fitxa d'audiciójoanacervello
 
141. cantata per una tortuga cançons
141. cantata per una tortuga cançons141. cantata per una tortuga cançons
141. cantata per una tortuga cançonsjoanacervello
 
140. cantata per una tortuga. narració sense cançons
140. cantata per una tortuga. narració sense cançons140. cantata per una tortuga. narració sense cançons
140. cantata per una tortuga. narració sense cançonsjoanacervello
 
140. cantata per una tortuga. narració
140. cantata per una tortuga. narració140. cantata per una tortuga. narració
140. cantata per una tortuga. narraciójoanacervello
 

Plus de joanacervello (20)

160. Marieta cistellera
160. Marieta cistellera160. Marieta cistellera
160. Marieta cistellera
 
159. Jo n'he vist un moix
159. Jo n'he vist un moix159. Jo n'he vist un moix
159. Jo n'he vist un moix
 
158. L'avi mariner
158. L'avi mariner158. L'avi mariner
158. L'avi mariner
 
Pirates a la vista!
Pirates a la vista!Pirates a la vista!
Pirates a la vista!
 
156. carnaval, carnaval
156. carnaval, carnaval156. carnaval, carnaval
156. carnaval, carnaval
 
155. qui s'enganxa a la rodanxa
155. qui s'enganxa a la rodanxa155. qui s'enganxa a la rodanxa
155. qui s'enganxa a la rodanxa
 
154. m'agrada el nadal
154. m'agrada el nadal154. m'agrada el nadal
154. m'agrada el nadal
 
153. medley nadalenc 2014
153. medley nadalenc 2014153. medley nadalenc 2014
153. medley nadalenc 2014
 
152. l'avet
152. l'avet152. l'avet
152. l'avet
 
151. gina
151. gina151. gina
151. gina
 
147. l'hereu riera
147. l'hereu riera147. l'hereu riera
147. l'hereu riera
 
144. el musical. recollida d'informació sobre els musicals
144. el musical. recollida d'informació sobre els musicals144. el musical. recollida d'informació sobre els musicals
144. el musical. recollida d'informació sobre els musicals
 
143. audició en un mercat persa
143. audició en un mercat persa143. audició en un mercat persa
143. audició en un mercat persa
 
142. fitxa d'audició
142. fitxa d'audició142. fitxa d'audició
142. fitxa d'audició
 
141. cantata per una tortuga cançons
141. cantata per una tortuga cançons141. cantata per una tortuga cançons
141. cantata per una tortuga cançons
 
140. cantata per una tortuga. narració sense cançons
140. cantata per una tortuga. narració sense cançons140. cantata per una tortuga. narració sense cançons
140. cantata per una tortuga. narració sense cançons
 
140. cantata per una tortuga. narració
140. cantata per una tortuga. narració140. cantata per una tortuga. narració
140. cantata per una tortuga. narració
 
139. piratas
139. piratas139. piratas
139. piratas
 
138. titanic
138. titanic138. titanic
138. titanic
 
137. vacilon flauta
137. vacilon flauta137. vacilon flauta
137. vacilon flauta
 

128. dolça nit d'aquest nadal

 • 1. & & ? # # # 2 2 22 2 2 Veu Pîano h»∞• œ Na œœ# Œ .œ J œ œ œ dal tru ca a la œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ ˙ ˙ ˙ œ œ por ta, o œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ .œ J œ œ œ .œ J œ œ œ brim lo ja és a œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙ .˙ œ p quí, la œ œ œ œ œ Œ .œ j œ œ œœ Œ Ó & - - - - - - & & & # # # 5 œ œ œ œ neu a la fi 5 œ. π œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. .œ j œ œ œ ˙ œ œ nes tra suau œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙ œ œ .œ j œ œ œ œ ment ens diu bo na œ. œ# . œb . œ. œn . œ. œn . œ. .œ j œ œ œ œ ˙ Œ œ f œ nit. Men ja œ. œ. œ. œ. œ. Œ .˙ Œ ? œ œ œ œ œ rem tor rons, can ta œ f œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ - - - - - - - - - - & & ? # # # 10 œ œ œ œ rem can çons si al 10 œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œ# œ œ ˙ .œ J œ œ œ gú ens vol es col .œ j œ œ œ ˙ œ œb œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ Œ œ P œ tar i si ˙ Ó ˙ ˙ Ó˙ œ œ œ œ œ œ no, tan se val, no en fa ‰ j œœœ P ‰ j œœœb ‰ j œœœ ‰ j œœœn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ rem gran ca bal, dol ça ‰ j œœœ# ‰ j œœœ ‰ j œœœ ‰ j œœœn œ œ# œ œb - - - - - - - Dolça Nit d'aquest Nadal Text i Música: Daniel Turró i Llopart XIX Premi Reus de composició per a corals infantils 2005 Modalitat A -accèssit-
 • 2. & & ? # # # 15 .œ j œ œ œ nit d'a quest Na 15 ‰ j œœœ ‰ j œœœ# ‰ j œœœ ‰ j œœœœbn œ œb œ œ ˙ Ó dal. œ œ œ œ œ œ , œ ˙ Œ œn f œ ∑ œ œ œ œ œb œ , œ œb œ œ œn œ œ œ ∑ œ œ# œ œ œn œ , œ œn œ œ œ œ œ œ ∑ œ œ# œ œ œ œœ , œœ œ œ œ œ ˙ - - & & ? # # # 20 ∑ 20 ..œœ J œœ ..œœ J œœ ‰ J œœ ..œœ# J œœ œœ poco rit. Ó Œ œ Fa œœ- œœ- œœ- U œœ# œœ - œœ - œœ#- u Œ .œ J œ œ œ rem so nar xim œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ ˙ ˙ ˙ œ œ bom bes, pan œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ .œ J œ œ œ .œ J œ œ œ de ros i fer œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙ - - - - - - - & & ? # # # 25 .˙ œ rets, gui 25 œ œ œ œ œ œ .œ j œ œ Œ œ Œ Ó .œ j œ œ œ tar res i dol œ> p œ œ œ> œ> œ œ> œ ww˙ œ œ ˙ œ œ çai nes fa œ> œ œ œ œ> œ œ> œ ww˙ œ œ .œ j œ œ œ œ ran que se'n va gi el œ> œ œ œ> œ> œ œ> œ> ˙˙ ˙˙˙ ˙ ˙ Œ œ f œ fred. Men ja œ œ œ œ œ Œ ..˙˙ Œ .˙ Œ - - - - - - - - ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ XIX Premi Reus de composició per a corals infantils 2005 (guitarra i flauta opcional, cc 26-30)
 • 3. & & ? # # # 30 œ œ œ œ œ rem tor rons, can ta 30 œ f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ rem can çons si al œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œ# œ œ ˙ .œ J œ œ œ gú ens vol es col .œ j œ œ œ ˙ œ œb œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ Œ œ P œ tar i si ˙ Ó ˙ ˙ Ó˙ œ œ œ œ œ œ no, tan se val, no en fa ‰ j œœœ P ‰ j œœœb ‰ j œœœ ‰ j œœœn œ œ œ œ - - - - - - - - & & ? # # # 35 œ œ œ œ œ œ rem gran ca bal, dol ça 35 ‰ j œœœ# ‰ j œœœ ‰ j œœœ ‰ j œœœn œ œ# œ œb .œ j œ œ œ nit d'a quest Na ‰ j œœœ ‰ j œœœ# ‰ j œœœ ‰ j œœœœbn œ œb œ œ ˙ Ó dal. œ œ œ œ œ Œ ˙ Œ Œ ƒ ∑ œœ# œœ œœ# œœ Œ œ œ œ œ Œ π ∑ œœN œœ œœ œœ Œ œ œ œ œ Œ - - - - & & ? # # # legato 40 ∑ 40 œ œ œ œ œ œ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ œœ œœ œœ# œœ ..œœ j œœ .œ J œ ..œœ J œœ molto rit. Ó Œ œ Cor . .œœ j œœ œœ U œœ# .. œœ J œœ œ œ u Œ .œ J œ œ œ rem sen se fer œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ ˙ ˙ ˙ œ œ frres sa, a œ œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ .œ J œ œ œ - - - - XIX Premi Reus de composició per a corals infantils 2005
 • 4. & & ? # # # 45 .œ J œ œ œ nem nos a a ma 45 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙ .˙ œ gar, de œ œ œ œ œ œ .œ j œ œ œ# œ Œ Ó œ œ œ œ tan tes gar ro ..œœ j œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ta des el ti ˙˙ œœ œ œ œ œ œ œ Œ .œ j œ œ œ œ ó se gur que ha ra .. œ œ j œœ œœ œœ# œœn .œ J œ œ œ - - - - - - - - - - & & ? # # # 50 ˙ Œ œ œ jat. Men ja 50 ˙ ˙ Ó ˙ Ó œ œ œ œ œ rem tor rons, can ta œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ rem can çons si al œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œ# œ œ ˙ .œ J œ œ œ gú ens vol es col .œ j œ œ œ ˙ œ œb œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ Œ œ œ tar i si ˙ Ó ˙ Ó ˙ Ó˙ Ó - - - - - - - - - & & ? # # # 55 œ œ œ œ œ œ no, tan se val, no en fa 55 ‰ j œœœ ‰ j œœœb ‰ j œœœ ‰ j œœœn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ rem gran ca bal, dol ça ‰ j œœœ# ‰ j œœœ ‰ j œœœ ‰ j œœœn œ œ# œ œb .œ j œ œ œ nit d'a quest Na ‰ j œœœ ‰ j œœœ# ‰ j œœœ ‰ j œœœœbn œ œb œ œ marcato e rit. ˙ Ó dal. .œ j œ œ œ U .˙ œ .˙ œu - - - - - XIX Premi Reus de composició per a corals infantils 2005