SlideShare une entreprise Scribd logo
1
             Glória a Jesus, Aleluia! (264)
Arranjo p/ violão                                      Anônimo


                  « « «
           « « « à ˆ. ˆ Ü « .       ÖÜ »« . »œ « Ö « « « Ü œ àˆ
                                        « » «
 Kelvin Borrero

    # 6 « Ö « #œ « á œ. œ ˆ
             « ˆ « « «
         « Ü »»ˆ ˆ »»»œ » »» l »» »œ »œ »ˆ »»œ »» l « á « ˆ ˆ »œ « l
         « « # œ « »» »
         ˆ œ »«      « « »œ         «
                             «     « « « « » «  j
  (set/2006)

     8 _»»»œ »    »»» œ . »
 5=G ======================
                             œ
                             œ     »»»ˆ _ _ _ » _
                                    œ »»œ « ‰
                                      ˆ
   &            Ñ »»»   _»»œ Ö »» á »» _.     _»»œ à »»œ œ _ » #_Ö
                                 _. » »»» œ œ
 6=D

      Ñ_.
       œ
       »»»            _.
                    œ
                    »»»       _ œ
                             »»»  œ
                                 »»»      »»» »J
                                           »»

                               «    «.
 # Öˆ«.    «                « « « à _.
                     « « « »« «
                    « àˆ Ü « « « á œ .   ˆ
                               «    «
                                    ˆ
                                    «
             ‰ Ö « Ñ ˆ œ »œ »»»ˆ. »»œ »»
                                            BII


   « áœ
   « »»   «
        ˆ
        «         « « « ˆ œ. ˆ
                     «
                           2

                    « »
   ‰ » œ Œ
======================= l
&                á « »»»
                  »»ˆ
   _ œ à _ Ü _ _ _ l _»œ #œÜ á »»» _»» » » l _ _ Ö _ à_»». á »»œ =
                             »œ.
                            »_ _ _ œ
                                    »œ »»»œ
  Ü _ »» »J _ à _ Ü _ _.
   »œ
    »»  »» »œ _ _ _
        »»» »»»œ »»œ _       _.
                      _      _ Ü_ »»»»œ »»»
                             »» »œ
             » œ»»»      _
                      œ
                      »»»     _ »» »
                              »»»œ
                                »

 # Ü «œ . « « « Ö «
    «» « « « ˆ « ˆ
           ˆ á«        «.   «            « « #ˆ « « «
                                     « « #œ « « «
                                           « « « «
    «» à
    ˆ          »»»   «
              œ Ü ˆ l ˆ »» ˆ
                  j «
                  «
                  œ
                  »J  œ œ » _ _ _ l _»œ »œ « œ »œ »»» ˆ
                     « œ «  «       ‰     « ˆ « »»»ˆ »œ. «
                                     ˆ « ˆ « ˆ. =l      »œ
& Ñœ.  »»»
=======================      »_ _»»» »
              _ _ _ _. »      »_ á »»œ _ _.
                          œ
                         »œ » Ö »»œ        »» »» »« »» .
                                           »»      »»
     »         _ _ à_ Ñ œ
              _ Ö _ œ »»»      »»»         œ
                                   »»»          »
              _ »»»œ »»»
               »»»œ                »

       «              « « « «
                    à_ Ü_ ˆ à _ Ü «
                     « ˆ « « «
                     «. « « ˆ ˆ       j « . »œ »œ       «
                             BVII    BV


       «.              ˆ « « « «                      ‰
                      2/3 BIII


 # »œ    ˆ
       «        «.
               « »œ                     «
                                      ˆ
                                      «       «
                                             ˆ
       »œ »œ »œ ˆ Ü »» Ü »»œ l nœ.
               «
               œ »»     œ
                     »»»     ‰ œ »œ
                              »»»      »»»œ »œ »» »»« »œ »»»œ
======================= l
& _»»» »» á »» _»» »» »
  _».                 »_
                     _. »œ     _. »    l _»»œ »» » _
                                   œ.
                                   »»            » =
   œ
  Ñ »»»      » _.
            œ
            »»»      »   »»    áœ
                            »»»      »         _
                                            œ
                                            »»»
                       »

    « « Ü ˆ à _ Ü « à« 2 «
    « ˆ « « « ˆ «.
 # Ñ« « « « « « ˆ
    « « « « ˆ. « « ˆ            Ü« .         « « «
                                 ܈ Öˆ Ö« « Ö«
          BII  2/3 BI 2/3 BII


     ˆ          « œ        «         « « « «
    œ á œ œ _» »»œ á » l _»»» »» »» »œ _ _ l _« œ Ü »»»ˆ _œ œ á_ l
           »»»œ »œ          ˆ
                         «
    »»» . »» »» #œ
=======================
& à_ » » _» » » _
  »œ
                  »œ »œ »»œ »œ
                        »»» á »œ à œ _
                             »»    »œ « œ ˆ »» à =
                                 á »» «
                                    »»   «
                                        »»» «
                                          j
                                          ˆ
                                          «
                                          œ
                                          »»»
                                          œ
  »»       œ ».
          »»      _.          » » _.        _» . » »
                                      _
          »      _
                œ
                »»»             _
                               œ
                               »»»      _
                                      œ
                                      »»»

             à _. «
                «
 # «              ˆ
                «   Ü«.
                    «
                    ˆ
                    «    Ü « « . « àÜ »« .
                         « « « «
       «    ‰             « « « ˆ
                         ˆ ˆ ˆ »«
  ‰
   «.
   «    ˆ _ Ü _ l _»œ »»»œ »œ _ á œ Ö œ l _. «
   ˆ »œ « bœ
       « » œ
======================= l
&       »»œ » »»
  _ »» _ _ à _ _ _.
              »œ
               »»
                    »»
                 »»» œ »» »»
                    œ     œ
                         »»œ.   »»»œ _. Ö=
                             _»œ á »»œ »»»»œ
  _ __ _ _ œ
  »œ  œ _ »»œ œ »»
     »J _ Ö » »»
     »» »»œ » »          _.
                    _     »œ
                        _. »»  _». »
                             _
          5

   »»     »»   »       _œ
                    »»    »    _
                             œ
                             »»
                     »        »
2                        «
                       Ü _.
                        «      «
      « « Ö« à «    «.  «   ‰   ˆ
                        «     à _. 2
                              «
                              5/6 BVII


                        _»œ »œ »»œ »ˆ »œ »»œ
 # « « Ü « « Ü œ « ˆ »œ «
     « « ˆ          ˆ      »œ      œ
                              «
   ˆ « «
    « ˆ  « » ˆ « »œ » ‰ »œ »œ
    « « ˆ ‰    j œ
           « á »»œ   «
         »»»œ l _»» »» »» _ »» »» l _  »» » »» »»» » »» =l
=======================
& _..  œ
   »»œ
  á »»    _. »»
       _
       œ
       »»»    Ü_». » » _ » ‰
             œ
             »»»   _      _. » œ . »
                        _
                              »»»
                  _
                  œ
                  »»»     _ œ
                         »»»


  àÜ « Ñ« « »« .
 # « « « «
   « « « ˆ
   ˆ ˆ. ˆ «       Ü«œ . Ö « « «
               «» « « «
               «» ˆ « ˆ »œ ÜÖ «   j « ..     «
          2


               ˆ    ˆ «     «    «   «      ‰
    2

   œ
   »»»   »»»œœ     à »œ.         ˆ
                         «
                         œ l «
                         »»»   ˆ   ˆ
                                 «
                             ˆ _ _ _ _ _ =l
                                 ˆ
=======================
& Ñ _..
   »_ œ  _ _. _ l _
       »_ Ö _ _ _.   »»»    á_ Ñ_ _ _« á »œ à »»œ _ »œ _
                     »œ »» »
                     »_ _ _ _œ »
                     »_ _ à _ œ »»».
                                 «
                                 »œ
  á» »»»œ  »»œ _ _ _
          »»œ »»œ _  »»»œ   »_ Ö »»œ œ »»
                      »œ »»
                      »»   »»»
                            »   » »œ á »»» Ö »»»œ
                                 »»»
             »    »
    «     Ü« .                               «
 # »œ
   à _.
    «
    ˆ
    «      «
          ˆ
          «        « « « «.
                ܈. «. « á « .
                  « « « ˆ
                    ˆ «             « Ü « à_
                                 « « »œ » »«
                              « Ñ Ñ« Ü ˆ ˆ
                              « ˆ « « œ œ « »»»   j
                                          ˆ
                                          «
                  « «              «
        »œ »œ
& _»»»œ »»»œ »»» _ á »œ Ö »œ l _
          »œ » »     œ ˆ
                  »»œ.    »»œ »» » Ö«_
                       »œ à »œ »œ l nˆˆ «
                              «
                              «œ .        »» »»»
======================= l
  _.
  »»œ       _.   »  »_.
                 œ
                 »»»   _»
                     _.     » á »»      _. Ö œ #œ=
                                    _œ
                                     »»»    »
  »       _
          _œ
          »»»          _
                     _
                     œ
                     »»»        »

              «     « «
            à _ _ _ à « á« «
              «
     «     « ‰   »»» œ « ˆ « bœˆ «
              ˆ
              œ
             »_
              «     ˆ œ « J« ˆ
                   « »« ˆ » « «
                   j «              « « « «
    BV                           BIII   BII  BV


                                  « « « «
 # »ˆ  «.    « œ
     œ »œ »»»œ ˆ »œ
     «     « »J
   »»»œ » » Œ » l
                 »» »»
                 œ á œ »»œ
               » » » »      »» « œ
                        à l    »»»   Ü « « à « áˆ
                                  j »ˆ ˆ «
                                  ˆ œ
                                  »»»œ »œ »œ œ   «
                                           »
                                      »_ Ü »»œ bœ l
=======================
& _». »
  œ
  »»       _. »  _ #_ _.           _ #_ á_ »»»œ » »»» =
                                   »»»œ
  »       _
          œ
          »»» Ü_ _ _œ
               »»»   »J œ
                    »»œ »»»    Ü œ _ »»
                            »»» œ »»»


 #  «.                   Ü«
                        «
                        ˆ
                        «
                          ‰
    «
    ˆ
    «       Öá « .
    »»œ »œ »»œ « » »»ˆ œ á œ l « . »œ
            «       «
                   »»œ
                    ˆ
                    «    œ
                        »œ
                        »»»
=======================
&  _»  œ » »» _œ  à œ » _
            »_
            »»  œ
               »» _»». »» _ _    ‰ ={
                            ”
  _.
  _
  _
  œ       _.
         _
         _
         œ        _ » _ _
                 œ
                 »»»   _ œ
                     _ »»»
                     »œ
  »»      »»            »»
   »       »

Contenu connexe

Tendances

35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus viventeCelso Nery
 
Encore c _odeon
Encore c _odeonEncore c _odeon
Encore c _odeon
newnilsp
 

Tendances (10)

342 jesus..
342 jesus..342 jesus..
342 jesus..
 
1saxalto
1saxalto1saxalto
1saxalto
 
76
 76 76
76
 
241 soldados
 241 soldados 241 soldados
241 soldados
 
11
 11 11
11
 
35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente
 
Encore c _odeon
Encore c _odeonEncore c _odeon
Encore c _odeon
 
1trombone
1trombone1trombone
1trombone
 
1 trumpete
1 trumpete1 trumpete
1 trumpete
 
1saxtenor
1saxtenor1saxtenor
1saxtenor
 

En vedette

Dias de elias partituras
Dias de elias partiturasDias de elias partituras
Dias de elias partituras
Gustavo Bolonha
 
Curso de arranjo ian guest vol 2
Curso de arranjo ian guest vol 2Curso de arranjo ian guest vol 2
Curso de arranjo ian guest vol 2
MILTON ALVES
 
Curso de improvisação turi collura vol. 2. comprimido
Curso de improvisação turi collura vol. 2. comprimidoCurso de improvisação turi collura vol. 2. comprimido
Curso de improvisação turi collura vol. 2. comprimido
MILTON ALVES
 
Curso de improvisação turi collura vol. 1.comprimido
Curso de improvisação turi collura vol. 1.comprimidoCurso de improvisação turi collura vol. 1.comprimido
Curso de improvisação turi collura vol. 1.comprimido
MILTON ALVES
 
Método de harmonia, formação de acordes e escalas para improvisação. por gil...
Método de harmonia, formação de acordes e escalas para improvisação. por gil...Método de harmonia, formação de acordes e escalas para improvisação. por gil...
Método de harmonia, formação de acordes e escalas para improvisação. por gil...
Gilmar Damião
 

En vedette (6)

Trompete ele vem
Trompete ele vemTrompete ele vem
Trompete ele vem
 
Dias de elias partituras
Dias de elias partiturasDias de elias partituras
Dias de elias partituras
 
Curso de arranjo ian guest vol 2
Curso de arranjo ian guest vol 2Curso de arranjo ian guest vol 2
Curso de arranjo ian guest vol 2
 
Curso de improvisação turi collura vol. 2. comprimido
Curso de improvisação turi collura vol. 2. comprimidoCurso de improvisação turi collura vol. 2. comprimido
Curso de improvisação turi collura vol. 2. comprimido
 
Curso de improvisação turi collura vol. 1.comprimido
Curso de improvisação turi collura vol. 1.comprimidoCurso de improvisação turi collura vol. 1.comprimido
Curso de improvisação turi collura vol. 1.comprimido
 
Método de harmonia, formação de acordes e escalas para improvisação. por gil...
Método de harmonia, formação de acordes e escalas para improvisação. por gil...Método de harmonia, formação de acordes e escalas para improvisação. por gil...
Método de harmonia, formação de acordes e escalas para improvisação. por gil...
 

Similaire à 264 glória

H 378-salvo por seu poder
H 378-salvo por seu poderH 378-salvo por seu poder
H 378-salvo por seu poderCelso Nery
 
241 soldados
 241 soldados 241 soldados
241 soldados
Celso Nery
 
A voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao soloA voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao soloMarco Lima
 
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckZé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckbarbeiroze
 
Mamão com açucar
Mamão com açucarMamão com açucar
Mamão com açucar
Karina Poli
 
Choro em d menor joao pernambuco
Choro em d menor  joao pernambucoChoro em d menor  joao pernambuco
Choro em d menor joao pernambucoMarco Lima
 
A bela e a fera solo - violino (2)
A bela e a fera  solo - violino (2)A bela e a fera  solo - violino (2)
A bela e a fera solo - violino (2)Eliseu Oliveira
 
1saxalto
1saxalto1saxalto
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosbarbeiroze
 
1saxtenor
1saxtenor1saxtenor
1saxtenor
1saxtenor1saxtenor
Meu Deus vence batalhas
Meu Deus vence batalhas Meu Deus vence batalhas
Meu Deus vence batalhas marquitobigode
 

Similaire à 264 glória (20)

H 378-salvo por seu poder
H 378-salvo por seu poderH 378-salvo por seu poder
H 378-salvo por seu poder
 
342 jesus..
342 jesus..342 jesus..
342 jesus..
 
241 soldados
 241 soldados 241 soldados
241 soldados
 
11
 11 11
11
 
A voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao soloA voz do violao dilermando reis violao solo
A voz do violao dilermando reis violao solo
 
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckZé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
 
Mamão com açucar
Mamão com açucarMamão com açucar
Mamão com açucar
 
Desperta e Vive
Desperta e ViveDesperta e Vive
Desperta e Vive
 
Choro em d menor joao pernambuco
Choro em d menor  joao pernambucoChoro em d menor  joao pernambuco
Choro em d menor joao pernambuco
 
A bela e a fera solo - violino (2)
A bela e a fera  solo - violino (2)A bela e a fera  solo - violino (2)
A bela e a fera solo - violino (2)
 
1saxalto
1saxalto1saxalto
1saxalto
 
1saxalto
1saxalto1saxalto
1saxalto
 
1saxalto
1saxalto1saxalto
1saxalto
 
1saxalto
1saxalto1saxalto
1saxalto
 
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
 
1saxtenor
1saxtenor1saxtenor
1saxtenor
 
1saxtenor
1saxtenor1saxtenor
1saxtenor
 
1saxtenor
1saxtenor1saxtenor
1saxtenor
 
1trombone
1trombone1trombone
1trombone
 
Meu Deus vence batalhas
Meu Deus vence batalhas Meu Deus vence batalhas
Meu Deus vence batalhas
 

264 glória

 • 1. 1 Glória a Jesus, Aleluia! (264) Arranjo p/ violão Anônimo « « « « « « à ˆ. ˆ Ü « . ÖÜ »« . »œ « Ö « « « Ü œ àˆ « » « Kelvin Borrero # 6 « Ö « #œ « á œ. œ ˆ « ˆ « « « « Ü »»ˆ ˆ »»»œ » »» l »» »œ »œ »ˆ »»œ »» l « á « ˆ ˆ »œ « l « « # œ « »» » ˆ œ »« « « »œ « « « « « « » « j (set/2006) 8 _»»»œ » »»» œ . » 5=G ====================== œ œ »»»ˆ _ _ _ » _ œ »»œ « ‰ ˆ & Ñ »»» _»»œ Ö »» á »» _. _»»œ à »»œ œ _ » #_Ö _. » »»» œ œ 6=D Ñ_. œ »»» _. œ »»» _ œ »»» œ »»» »»» »J »» « «. # Öˆ«. « « « « à _. « « « »« « « àˆ Ü « « « á œ . ˆ « « ˆ « ‰ Ö « Ñ ˆ œ »œ »»»ˆ. »»œ »» BII « ᜠ« »» « ˆ « « « « ˆ œ. ˆ « 2 « » ‰ » œ Œ ======================= l & á « »»» »»ˆ _ œ à _ Ü _ _ _ l _»œ #œÜ á »»» _»» » » l _ _ Ö _ à_»». á »»œ = »œ. »_ _ _ œ »œ »»»œ Ü _ »» »J _ à _ Ü _ _. »œ »» »» »œ _ _ _ »»» »»»œ »»œ _ _. _ _ Ü_ »»»»œ »»» »» »œ » œ»»» _ œ »»» _ »» » »»»œ » # Ü «œ . « « « Ö « «» « « « ˆ « ˆ ˆ á« «. « « « #ˆ « « « « « #œ « « « « « « « «» à ˆ »»» « œ Ü ˆ l ˆ »» ˆ j « « œ »J œ œ » _ _ _ l _»œ »œ « œ »œ »»» ˆ « œ « « ‰ « ˆ « »»»ˆ »œ. « ˆ « ˆ « ˆ. =l »œ & Ñœ. »»» ======================= »_ _»»» » _ _ _ _. » »_ á »»œ _ _. œ »œ » Ö »»œ »» »» »« »» . »» »» » _ _ à_ Ñ œ _ Ö _ œ »»» »»» œ »»» » _ »»»œ »»» »»»œ » « « « « « à_ Ü_ ˆ à _ Ü « « ˆ « « « «. « « ˆ ˆ j « . »œ »œ « BVII BV «. ˆ « « « « ‰ 2/3 BIII # »œ ˆ « «. « »œ « ˆ « « ˆ »œ »œ »œ ˆ Ü »» Ü »»œ l nœ. « œ »» œ »»» ‰ œ »œ »»» »»»œ »œ »» »»« »œ »»»œ ======================= l & _»»» »» á »» _»» »» » _». »_ _. »œ _. » l _»»œ »» » _ œ. »» » = œ Ñ »»» » _. œ »»» » »» ᜠ»»» » _ œ »»» » « « Ü ˆ à _ Ü « à« 2 « « ˆ « « « ˆ «. # Ñ« « « « « « ˆ « « « « ˆ. « « ˆ Ü« . « « « ܈ Öˆ Ö« « Ö« BII 2/3 BI 2/3 BII ˆ « œ « « « « « œ á œ œ _» »»œ á » l _»»» »» »» »œ _ _ l _« œ Ü »»»ˆ _œ œ á_ l »»»œ »œ ˆ « »»» . »» »» #œ ======================= & à_ » » _» » » _ »œ »œ »œ »»œ »œ »»» á »œ à œ _ »» »œ « œ ˆ »» à = á »» « »» « »»» « j ˆ « œ »»» œ »» œ ». »» _. » » _. _» . » » _ » _ œ »»» _ œ »»» _ œ »»» à _. « « # « ˆ « Ü«. « ˆ « Ü « « . « àÜ »« . « « « « « ‰ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ »« ‰ «. « ˆ _ Ü _ l _»œ »»»œ »œ _ á œ Ö œ l _. « ˆ »œ « bœ « » œ ======================= l & »»œ » »» _ »» _ _ à _ _ _. »œ »» »» »»» œ »» »» œ œ »»œ. »»»œ _. Ö= _»œ á »»œ »»»»œ _ __ _ _ œ »œ œ _ »»œ œ »» »J _ Ö » »» »» »»œ » » _. _ »œ _. »» _». » _ 5 »» »» » _œ »» » _ œ »» » »
 • 2. 2 « Ü _. « « « « Ö« à « «. « ‰ ˆ « à _. 2 « 5/6 BVII _»œ »œ »»œ »ˆ »œ »»œ # « « Ü « « Ü œ « ˆ »œ « « « ˆ ˆ »œ œ « ˆ « « « ˆ « » ˆ « »œ » ‰ »œ »œ « « ˆ ‰ j œ « á »»œ « »»»œ l _»» »» »» _ »» »» l _ »» » »» »»» » »» =l ======================= & _.. œ »»œ á »» _. »» _ œ »»» Ü_». » » _ » ‰ œ »»» _ _. » œ . » _ »»» _ œ »»» _ œ »»» àÜ « Ñ« « »« . # « « « « « « « ˆ ˆ ˆ. ˆ « Ü«œ . Ö « « « «» « « « «» ˆ « ˆ »œ ÜÖ « j « .. « 2 ˆ ˆ « « « « ‰ 2 œ »»» »»»œœ à »œ. ˆ « œ l « »»» ˆ ˆ « ˆ _ _ _ _ _ =l ˆ ======================= & Ñ _.. »_ œ _ _. _ l _ »_ Ö _ _ _. »»» á_ Ñ_ _ _« á »œ à »»œ _ »œ _ »œ »» » »_ _ _ _œ » »_ _ à _ œ »»». « »œ á» »»»œ »»œ _ _ _ »»œ »»œ _ »»»œ »_ Ö »»œ œ »» »œ »» »» »»» » » »œ á »»» Ö »»»œ »»» » » « Ü« . « # »œ à _. « ˆ « « ˆ « « « « «. ܈. «. « á « . « « « ˆ ˆ « « Ü « à_ « « »œ » »« « Ñ Ñ« Ü ˆ ˆ « ˆ « « œ œ « »»» j ˆ « « « « »œ »œ & _»»»œ »»»œ »»» _ á »œ Ö »œ l _ »œ » » œ ˆ »»œ. »»œ »» » Ö«_ »œ à »œ »œ l nˆˆ « « «œ . »» »»» ======================= l _. »»œ _. » »_. œ »»» _» _. » á »» _. Ö œ #œ= _œ »»» » » _ _œ »»» _ _ œ »»» » « « « à _ _ _ à « á« « « « « ‰ »»» œ « ˆ « bœˆ « ˆ œ »_ « ˆ œ « J« ˆ « »« ˆ » « « j « « « « « BV BIII BII BV « « « « # »ˆ «. « œ œ »œ »»»œ ˆ »œ « « »J »»»œ » » Œ » l »» »» œ á œ »»œ » » » » »» « œ à l »»» Ü « « à « ሠj »ˆ ˆ « ˆ œ »»»œ »œ »œ œ « » »_ Ü »»œ bœ l ======================= & _». » œ »» _. » _ #_ _. _ #_ á_ »»»œ » »»» = »»»œ » _ œ »»» Ü_ _ _œ »»» »J œ »»œ »»» Ü œ _ »» »»» œ »»» # «. Ü« « ˆ « ‰ « ˆ « Öá « . »»œ »œ »»œ « » »»ˆ œ á œ l « . »œ « « »»œ ˆ « œ »œ »»» ======================= & _» œ » »» _œ à œ » _ »_ »» œ »» _»». »» _ _ ‰ ={ ” _. _ _ œ _. _ _ œ _ » _ _ œ »»» _ œ _ »»» »œ »» »» »» » »