SlideShare une entreprise Scribd logo
=======================&
44
Choàng xa.
Ó Œ
Daäy
ˆ««««««
««««
ñi
ˆ ˆ«««««
««««««
««««
...em
em
ˆ
ñöøng
ñöøng
ˆ ««««
«««««
«««««
ˆ
nguû
nguû
ˆ
daây
daây
Voõ Thieän Thanh.
ˆ ˆ««««
döa
döa
ˆ««««««
««««
daäy
daäy
ˆ
ra
ra
““{ ll
==========================& ˆ«««««
««««««
««««
coi
coi
ˆ ˆ
troøi
giaøn
»»»» »»» »»»
œ
naéng
möôùp
œ
leân
ra
œ ˆ««««
.
chöa
hoa
Naéng
Maù
ˆ««««
j ˆ««««
.
ôi
leân
laáy
Maù
ˆ««««
j
ñang
khaên
ˆ««««
«««««
«««««
cho
coøn
ˆ
baäu
giaët
ˆ_ «««««
««««
«««««
ˆ_
aùo
thaém
ˆ ˆ
sau
côn
ll ll
==========================& ˙__«««««
.
buoàn
vöôøn Daäy
Ngöôøi
ˆ««««««
««««
ta
ñi
ˆ «««««
««««««
««««
ˆ
ñi
em
ˆ
veà
ˆ
ñöøng
»»»» »»» »»»
œ
nguû
mieát
œ
nôi
daây
œ ˆ««««
döa
xa
ˆ««««««
««««
tìm
Chaïy
ˆ
töông
ra
ll ll
==========================& ˆ«««««
««««««
««««
lai
coi
ˆ ˆ
töøng
haïnh
»»»» »»» »»»
œ
luoáng
phuùc
œ
rau
xa
œ ˆ««««
.
thöa
hoa
Maù
Côù
ˆ««««
j ˆ««««.
sao
ñang
côù
Maù
ˆ««««
j
sao
ñang
ˆ««««
«««««
«««««
phôi
em
ˆ
coøn
ˆ_
duøm
ˆ_««««««
««««
ˆ.
nhôù
aùo
ll ll
==========================& ««««
«««««
ˆ
thöông
ˆ ˙««««
.
ai
˙««««
.
Daäy
ˆ««««««
««««
ñi...
ˆ ««««
«««««
ˆ
...cho
ˆ ˙««««
em. Daäy
«««««
««««
ˆ
ra
ˆ
ll
1.
””{ ll
2.
==========================&
»»»» »»»
»»»»»œ
coi
œ
loøng
œ »»»» »»» »»»
œ
heát
œ
ñau
œ œ»»»»
chöa
ˆ«««««
««««
keä
ˆ
ngöôøi
œ»»»» »»»
»»»»»
ta
œ œ
ñöøng
»»»» »»» »»»
œ
coù
œ
hay
œ œ»»»»
.
mô Laáy
œ»»»»
J
ll ll
==========================& ˆ««««
..
choàng ñöông ñôøi
ˆ««««
k ««««««
««««««
««««
ˆ
coøn bao
ˆ ˆ œ»»»»» »»»»
»»»»»
keû
œ œ ˙««««
.
chôø Daäy
ˆ«««««
««««
ñi
ˆ
ll ll
==========================&
»»»» »»»
»»»»»
œ
mua
œ
ñoà
œ »»»» »»» »»»
œ
naáu
œ
canh
œ œ»»»»
chua
ˆ«««««
««««
veà
ˆ
cho
œ»»»» »»»
»»»»»
Ba
œ œ
Meï
»»»» »»» »»»
œ
böõa
œ
côm
œ œ»»»»
.
tröa Côù
œ»»»»
J
ll ll
==========================& ˆ««««..
gì Maø naèm
ˆ««««
k ««««««
««««««
««««
ˆ
buoàn thiu
ˆ ˆ œ»»»»»
»»»»
»»»»»
buoàn
œ œ w
thiu.
ll ””

Contenu connexe

Tendances

Loucos de lisboa pauta com legenda
Loucos de lisboa  pauta com legendaLoucos de lisboa  pauta com legenda
Loucos de lisboa pauta com legenda
Educacao Musical Jose Galvao
 
A todos um bom natal partitura educacao musical jose galvao sl
A todos um bom natal  partitura educacao musical jose galvao slA todos um bom natal  partitura educacao musical jose galvao sl
A todos um bom natal partitura educacao musical jose galvao sl
Educacao Musical Jose Galvao
 
Anzol radio macau - partitura educacao musical jose galvao cl
Anzol  radio macau - partitura educacao musical jose galvao clAnzol  radio macau - partitura educacao musical jose galvao cl
Anzol radio macau - partitura educacao musical jose galvao cl
Educacao Musical Jose Galvao
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
SEAMI
 
Cabaz de natal partitura educacao musical jose galvao c letra
Cabaz de natal  partitura educacao musical jose galvao c letraCabaz de natal  partitura educacao musical jose galvao c letra
Cabaz de natal partitura educacao musical jose galvao c letra
Educacao Musical Jose Galvao
 
Sugar - Maroon5 - Partitura para flauta
Sugar - Maroon5 - Partitura para flautaSugar - Maroon5 - Partitura para flauta
Sugar - Maroon5 - Partitura para flauta
Educacao Musical Jose Galvao
 
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Cherry Yêu Quái
 
Diem xua
Diem xuaDiem xua
Diem xua
SEAMI
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
SEAMI
 
Toquinho Aquarela - Partitura da parte harmónica - Xilofone
Toquinho Aquarela - Partitura da parte harmónica - XilofoneToquinho Aquarela - Partitura da parte harmónica - Xilofone
Toquinho Aquarela - Partitura da parte harmónica - Xilofone
Educacao Musical Jose Galvao
 
Diamonds - Rihanna - Pauta para voz ou flauta
Diamonds - Rihanna - Pauta para voz ou flautaDiamonds - Rihanna - Pauta para voz ou flauta
Diamonds - Rihanna - Pauta para voz ou flauta
Educacao Musical Jose Galvao
 
La balada de mackie navaja.enc
La balada de mackie navaja.encLa balada de mackie navaja.enc
La balada de mackie navaja.enc
fender72
 
La balada de mackie navaja
La balada de mackie navajaLa balada de mackie navaja
La balada de mackie navaja
fender72
 

Tendances (19)

Loucos de lisboa pauta com legenda
Loucos de lisboa  pauta com legendaLoucos de lisboa  pauta com legenda
Loucos de lisboa pauta com legenda
 
A todos um bom natal partitura educacao musical jose galvao sl
A todos um bom natal  partitura educacao musical jose galvao slA todos um bom natal  partitura educacao musical jose galvao sl
A todos um bom natal partitura educacao musical jose galvao sl
 
Anzol radio macau - partitura educacao musical jose galvao cl
Anzol  radio macau - partitura educacao musical jose galvao clAnzol  radio macau - partitura educacao musical jose galvao cl
Anzol radio macau - partitura educacao musical jose galvao cl
 
Loinguoiradi tran hoan
Loinguoiradi tran hoanLoinguoiradi tran hoan
Loinguoiradi tran hoan
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
Cabaz de natal partitura educacao musical jose galvao c letra
Cabaz de natal  partitura educacao musical jose galvao c letraCabaz de natal  partitura educacao musical jose galvao c letra
Cabaz de natal partitura educacao musical jose galvao c letra
 
Sugar - Maroon5 - Partitura para flauta
Sugar - Maroon5 - Partitura para flautaSugar - Maroon5 - Partitura para flauta
Sugar - Maroon5 - Partitura para flauta
 
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Oboé
OboéOboé
Oboé
 
Muahong trinhcong son
Muahong trinhcong sonMuahong trinhcong son
Muahong trinhcong son
 
Diem xua
Diem xuaDiem xua
Diem xua
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Thuca pham manhcuong
Thuca pham manhcuongThuca pham manhcuong
Thuca pham manhcuong
 
Toquinho Aquarela - Partitura da parte harmónica - Xilofone
Toquinho Aquarela - Partitura da parte harmónica - XilofoneToquinho Aquarela - Partitura da parte harmónica - Xilofone
Toquinho Aquarela - Partitura da parte harmónica - Xilofone
 
Diamonds - Rihanna - Pauta para voz ou flauta
Diamonds - Rihanna - Pauta para voz ou flautaDiamonds - Rihanna - Pauta para voz ou flauta
Diamonds - Rihanna - Pauta para voz ou flauta
 
Violino
ViolinoViolino
Violino
 
La balada de mackie navaja.enc
La balada de mackie navaja.encLa balada de mackie navaja.enc
La balada de mackie navaja.enc
 
La balada de mackie navaja
La balada de mackie navajaLa balada de mackie navaja
La balada de mackie navaja
 
Hatrang trinh congson
Hatrang trinh congsonHatrang trinh congson
Hatrang trinh congson
 

En vedette

Co don minh anh tuan thang
Co don minh anh  tuan thangCo don minh anh  tuan thang
Co don minh anh tuan thang
SEAMI
 
França
FrançaFrança
How to choose tools for DevOps and Continuous Delivery - DevOps Cardiff
How to choose tools for DevOps and Continuous Delivery - DevOps CardiffHow to choose tools for DevOps and Continuous Delivery - DevOps Cardiff
How to choose tools for DevOps and Continuous Delivery - DevOps Cardiff
Matthew Skelton
 
Trabajo de computacion
Trabajo de computacionTrabajo de computacion
Trabajo de computacion
estefania2002
 
Ditadura bf
Ditadura bfDitadura bf
Ditadura bf
Claudio Silva
 
Hello
HelloHello
About Chandan Manansingh
About Chandan ManansinghAbout Chandan Manansingh
About Chandan Manansingh
Chandan Manansingh
 
The Clown Depiction
The Clown DepictionThe Clown Depiction
The Clown Depiction
akenalong
 
Documento Fifa Fan Fest
Documento Fifa Fan FestDocumento Fifa Fan Fest
Documento Fifa Fan Fest
Portal NE10
 
HOJILLA CONCENTRACIÓN 23F EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES, NO A ...
HOJILLA CONCENTRACIÓN 23F EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES, NO A ...HOJILLA CONCENTRACIÓN 23F EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES, NO A ...
HOJILLA CONCENTRACIÓN 23F EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES, NO A ...
Social88
 
Portada
PortadaPortada
Portada
Noemi Mini
 
"Sophia's World: lifelog a collective self" Poster for Quantified Self Confer...
"Sophia's World: lifelog a collective self" Poster for Quantified Self Confer..."Sophia's World: lifelog a collective self" Poster for Quantified Self Confer...
"Sophia's World: lifelog a collective self" Poster for Quantified Self Confer...
Sophia's Garden Foundation
 
The Nation - a Guantanamo in Indiana
The Nation - a Guantanamo in IndianaThe Nation - a Guantanamo in Indiana
The Nation - a Guantanamo in Indiana
Tim Robinson
 

En vedette (18)

Co don minh anh tuan thang
Co don minh anh  tuan thangCo don minh anh  tuan thang
Co don minh anh tuan thang
 
França
FrançaFrança
França
 
How to choose tools for DevOps and Continuous Delivery - DevOps Cardiff
How to choose tools for DevOps and Continuous Delivery - DevOps CardiffHow to choose tools for DevOps and Continuous Delivery - DevOps Cardiff
How to choose tools for DevOps and Continuous Delivery - DevOps Cardiff
 
Trabajo de computacion
Trabajo de computacionTrabajo de computacion
Trabajo de computacion
 
Ditadura bf
Ditadura bfDitadura bf
Ditadura bf
 
Doc3
Doc3Doc3
Doc3
 
Hello
HelloHello
Hello
 
Les nouvelles du mois de mars
Les nouvelles du mois de marsLes nouvelles du mois de mars
Les nouvelles du mois de mars
 
MS-DOS
MS-DOSMS-DOS
MS-DOS
 
About Chandan Manansingh
About Chandan ManansinghAbout Chandan Manansingh
About Chandan Manansingh
 
The Clown Depiction
The Clown DepictionThe Clown Depiction
The Clown Depiction
 
אוהל חוויה במדבר
אוהל חוויה במדבראוהל חוויה במדבר
אוהל חוויה במדבר
 
Documento Fifa Fan Fest
Documento Fifa Fan FestDocumento Fifa Fan Fest
Documento Fifa Fan Fest
 
HOJILLA CONCENTRACIÓN 23F EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES, NO A ...
HOJILLA CONCENTRACIÓN 23F EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES, NO A ...HOJILLA CONCENTRACIÓN 23F EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES, NO A ...
HOJILLA CONCENTRACIÓN 23F EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES, NO A ...
 
Portada
PortadaPortada
Portada
 
"Sophia's World: lifelog a collective self" Poster for Quantified Self Confer...
"Sophia's World: lifelog a collective self" Poster for Quantified Self Confer..."Sophia's World: lifelog a collective self" Poster for Quantified Self Confer...
"Sophia's World: lifelog a collective self" Poster for Quantified Self Confer...
 
The Nation - a Guantanamo in Indiana
The Nation - a Guantanamo in IndianaThe Nation - a Guantanamo in Indiana
The Nation - a Guantanamo in Indiana
 
Lol
LolLol
Lol
 

Similaire à Chong xa vo thien thanh

10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
H&N Homemade
 
Ban toi vo thien thanh
Ban toi  vo thien thanhBan toi  vo thien thanh
Ban toi vo thien thanh
SEAMI
 
Eye of the tiger Survivor partitura Educacao Musical Jose Galvao
Eye of the tiger Survivor partitura Educacao Musical Jose GalvaoEye of the tiger Survivor partitura Educacao Musical Jose Galvao
Eye of the tiger Survivor partitura Educacao Musical Jose Galvao
Educacao Musical Jose Galvao
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Cherry Yêu Quái
 
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
Chieu mot minh qua pho  trinh cong sonChieu mot minh qua pho  trinh cong son
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
SEAMI
 
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
Chieu mot minh qua pho  trinh cong sonChieu mot minh qua pho  trinh cong son
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Rumo ao altar
Rumo ao altarRumo ao altar
Rumo ao altar
Renato Lima
 
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
Marcos Burbano
 
Soinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuSoinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieu
Cherry Yêu Quái
 
A primeira que comungou
A primeira que comungouA primeira que comungou
A primeira que comungou
Márcia Aliverti
 
Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
roseandreia
 

Similaire à Chong xa vo thien thanh (20)

10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
 
Ban toi vo thien thanh
Ban toi  vo thien thanhBan toi  vo thien thanh
Ban toi vo thien thanh
 
Ban toi vo thien thanh
Ban toi  vo thien thanhBan toi  vo thien thanh
Ban toi vo thien thanh
 
Phutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuongPhutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuong
 
Phutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuongPhutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuong
 
Kiepdamme duy quang
Kiepdamme duy quangKiepdamme duy quang
Kiepdamme duy quang
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 
Eye of the tiger Survivor partitura Educacao Musical Jose Galvao
Eye of the tiger Survivor partitura Educacao Musical Jose GalvaoEye of the tiger Survivor partitura Educacao Musical Jose Galvao
Eye of the tiger Survivor partitura Educacao Musical Jose Galvao
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
 
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
Chieu mot minh qua pho  trinh cong sonChieu mot minh qua pho  trinh cong son
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
 
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
Chieu mot minh qua pho  trinh cong sonChieu mot minh qua pho  trinh cong son
Chieu mot minh qua pho trinh cong son
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Rumo ao altar
Rumo ao altarRumo ao altar
Rumo ao altar
 
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
 
Xingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinhXingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinh
 
Soinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuSoinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieu
 
A primeira que comungou
A primeira que comungouA primeira que comungou
A primeira que comungou
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 

Chong xa vo thien thanh

 • 1. =======================& 44 Choàng xa. Ó Œ Daäy ˆ«««««« «««« ñi ˆ ˆ««««« «««««« «««« ...em em ˆ ñöøng ñöøng ˆ «««« ««««« ««««« ˆ nguû nguû ˆ daây daây Voõ Thieän Thanh. ˆ ˆ«««« döa döa ˆ«««««« «««« daäy daäy ˆ ra ra ““{ ll ==========================& ˆ««««« «««««« «««« coi coi ˆ ˆ troøi giaøn »»»» »»» »»» œ naéng möôùp œ leân ra œ ˆ«««« . chöa hoa Naéng Maù ˆ«««« j ˆ«««« . ôi leân laáy Maù ˆ«««« j ñang khaên ˆ«««« ««««« ««««« cho coøn ˆ baäu giaët ˆ_ ««««« «««« ««««« ˆ_ aùo thaém ˆ ˆ sau côn ll ll ==========================& ˙__««««« . buoàn vöôøn Daäy Ngöôøi ˆ«««««« «««« ta ñi ˆ ««««« «««««« «««« ˆ ñi em ˆ veà ˆ ñöøng »»»» »»» »»» œ nguû mieát œ nôi daây œ ˆ«««« döa xa ˆ«««««« «««« tìm Chaïy ˆ töông ra ll ll ==========================& ˆ««««« «««««« «««« lai coi ˆ ˆ töøng haïnh »»»» »»» »»» œ luoáng phuùc œ rau xa œ ˆ«««« . thöa hoa Maù Côù ˆ«««« j ˆ««««. sao ñang côù Maù ˆ«««« j sao ñang ˆ«««« ««««« ««««« phôi em ˆ coøn ˆ_ duøm ˆ_«««««« «««« ˆ. nhôù aùo ll ll ==========================& «««« ««««« ˆ thöông ˆ ˙«««« . ai ˙«««« . Daäy ˆ«««««« «««« ñi... ˆ «««« ««««« ˆ ...cho ˆ ˙«««« em. Daäy ««««« «««« ˆ ra ˆ ll 1. ””{ ll 2. ==========================& »»»» »»» »»»»»œ coi œ loøng œ »»»» »»» »»» œ heát œ ñau œ œ»»»» chöa ˆ««««« «««« keä ˆ ngöôøi œ»»»» »»» »»»»» ta œ œ ñöøng »»»» »»» »»» œ coù œ hay œ œ»»»» . mô Laáy œ»»»» J ll ll ==========================& ˆ«««« .. choàng ñöông ñôøi ˆ«««« k «««««« «««««« «««« ˆ coøn bao ˆ ˆ œ»»»»» »»»» »»»»» keû œ œ ˙«««« . chôø Daäy ˆ««««« «««« ñi ˆ ll ll ==========================& »»»» »»» »»»»» œ mua œ ñoà œ »»»» »»» »»» œ naáu œ canh œ œ»»»» chua ˆ««««« «««« veà ˆ cho œ»»»» »»» »»»»» Ba œ œ Meï »»»» »»» »»» œ böõa œ côm œ œ»»»» . tröa Côù œ»»»» J ll ll ==========================& ˆ««««.. gì Maø naèm ˆ«««« k «««««« «««««« «««« ˆ buoàn thiu ˆ ˆ œ»»»»» »»»» »»»»» buoàn œ œ w thiu. ll ””