SlideShare une entreprise Scribd logo
Ministère de la Santé Publique et de la Population
Direction de Promotion de la Santé et de la Protection de l’Environnement
(DPSPE)
vendredi 22 octobre 2010
Messages de sensibilisation validés en réponse à épidémie déclarée de cholera
Pour diffusion immédiate au sein des communautés et familles
MESAJ PREVANSYON POU LITE KONT KOLERA
Maladi Kolera se yon maladi moun pran nan manje ki mal kwit ak sèvi ak dlo ki
pa trete.
Men kèk konsèy Ministè sante Piblik ak patnè li yo ap bay popilasyon an:
Mesaj #1
Pa manje okenn legim kri
- Byen kwit tout manje nap manje, sitou bèt ki sot nan lanmè oswa nan larivyè tankou
pwason, krab, kribich, elatriye
- Lave fwi yo ak dlo trete anvan nou manje yo
- Kouvri tout manje ak sa nou ap bwè pou mouch pa poze sou yo
- Pran prekosyon ak tout sa nap bwè nan lari tankou dlo nan gode, nan bidon oswa nan
sachè, ak lòt likid tankou ji, krèm, fresko, tikawòl, elatriye
Mesaj #2
Trete dlo nap sèvi a
- Byen trete tout dlo nap sèvi ak pwodwi ki fèt pou sa:
 Mete 5 gout jif nan chak galon dlo kite l poze pandan 30 minit anvan ou sèvi
avek li
 Sèvi ak Akwatab;
 Bouyi dlo a
- Pa bwè dlo larivyè, ni dlo sous
Mesaj #3
Jere watè ak fatra yo
- Pa fè bezwen nou atè, bò sous dlo, nan sachè, nan mamit
Ministère de la Santé Publique et de la Population
Direction de Promotion de la Santé et de la Protection de l’Environnement
(DPSPE)
vendredi 22 octobre 2010
- Fè bezwen nou nan latrin aprèsa kouvri bouche latrin yo
- Jete poupou timoun yo nan latrin, oswa fouye yon twou byen fon pou mete yo, apresa
bouche twou a
- Pa mete men nan vomisman, mete vomisman yo nan latrine pi lave men noua k savon
to swit
- Pa kite fatra bò kote nap viv pou mouch pa poze sou yo epi al poze sou sa nap sèvi
- Sanble fatra yo, epi boule yo lwen kote nou rete
Mesaj #4
Lave men nou ak dlo ak savon pliziè fwa nan jounen an, sitou:
- Lè nou sot fè bezwen nou,
- Anvan nou manje,
- Anvan nou prepare manje,
- Anvan nou touche ak okipe tibebe yo,
- Lè nou sot touche yon moun ki malad,
- Lè nou sot nan lari epi nou rantre lakay nou
- Lè nou fin manyen yon bagay lòt moun te deja manyen: tankou telefòn, lajan, elatriye
- Lè nou sot manyen yon moun ki gen dyare ak vomisman
Mesaj #5
Kouman pou nou lave men nou
- Lave men ak savon anban tiyo, oswa mande yon moun vide dlo a sou men nou
- Byen mouye men nou anvan nou savonnen yo
- Fwote zong, pwent dwèt, pla men nou ak do men yo
- Rense yo byen rense
- Souke yo pou yo seche
Mesaj# 6
Pou moun kap viv ak malad
- Sonje, règ ijyèn yo ap ede nou pwoteje tèt nou kont kolera
- Byen lave men nou chak fwa nou sot ankontak ak moun ki malad la
- Lave ak klwowòks rad, asyèt, kouvè ak tout sa ki sal ak twalèt oswa vomisman
moun ki malad la
- Sonje, pa mete men nan bouch nou.
Ministère de la Santé Publique et de la Population
Direction de Promotion de la Santé et de la Protection de l’Environnement
(DPSPE)
vendredi 22 octobre 2010
Mesaj #7
Moun ki gen kolera
- Mennen san pèditan tout moun ki gen dyare ak vomisman nan sant sante
- Bwè anpil likid pandan jounen an : dlo trete, sewòm oral, ji ki byen prepare
- Toujou bay tibebe yo tete pandan nap swiv règ ijyèn yo
Mesaj #8
Kouman pou nou prepare sewòm oral
- Vide 3 boutèy kola dlo trete nan yon veso ki lave ak klwowòks
- Vide 1 ti sachè sewòm oral nan dlo a
- Bwase li ak yon kiyè oswa yon louch ki lave ak klwowòks
Si ou pa gen ti sachè sewòm oral la :
- Mete 3 boutèy kola dlo trete nan yon veso ki lave ak klwowòks
- Mete 3 ti kiyè sik nan dlo a
- Mete 1 ti kyè sèl
- Mete 1 priz bikabonat
- Pije 1 bò sitron ladan l
- Bwase li ak yon kiyè oswa yon louch ki lave ak klwowòks
Sonje kouvri veso ki gen dlo sewòl oral la ak kouvèti ki pwòp chak fwa ou fin bwè
ladan l.

Contenu connexe

Similaire à Mesaj pou lite kont kolera

Diarrhea in Haiti Symposia - The CRUDEM Foundation
Diarrhea in Haiti Symposia - The CRUDEM FoundationDiarrhea in Haiti Symposia - The CRUDEM Foundation
Diarrhea in Haiti Symposia - The CRUDEM Foundation
The CRUDEM Foundation
 
Dessine ta bouche part 3
Dessine ta bouche  part 3Dessine ta bouche  part 3
Dessine ta bouche part 3
Kéfilath Bello
 
Hygiène individuelle.pptx
Hygiène individuelle.pptxHygiène individuelle.pptx
Hygiène individuelle.pptx
najwa2053
 
La chanson de_la_gastro
La chanson de_la_gastroLa chanson de_la_gastro
La chanson de_la_gastro
ourbothy
 
L´eau c´est la vie
L´eau c´est la vieL´eau c´est la vie
L´eau c´est la vie
carralfrances
 
J’agis pour l’hygiène, l’assainissement et la bonne gestion des déchet - CTB ...
J’agis pour l’hygiène, l’assainissement et la bonne gestion des déchet - CTB ...J’agis pour l’hygiène, l’assainissement et la bonne gestion des déchet - CTB ...
J’agis pour l’hygiène, l’assainissement et la bonne gestion des déchet - CTB ...
CTB Burundi
 
Communiquailes Octobre 2015
Communiquailes Octobre 2015Communiquailes Octobre 2015
Communiquailes Octobre 2015
Entre Ailes Ste-Julie
 
Rapport adieu-intestin-irritable
Rapport adieu-intestin-irritableRapport adieu-intestin-irritable
Rapport adieu-intestin-irritable
Dr Chela
 
Dépistage COVID-19 Lure 16 septembre
Dépistage COVID-19 Lure 16 septembreDépistage COVID-19 Lure 16 septembre
Dépistage COVID-19 Lure 16 septembre
DircomARSBFC
 
Avis direction santé
Avis direction santéAvis direction santé
Avis direction santé
TahitiInfos
 
Home pure info_2
Home pure info_2Home pure info_2
Home pure info_2
NdayaParfaiteGNANGOR
 
Etablissement publique hospitalier freres khellif Dr MAAMRI FATEH
Etablissement publique hospitalier freres khellif  Dr MAAMRI FATEHEtablissement publique hospitalier freres khellif  Dr MAAMRI FATEH
Etablissement publique hospitalier freres khellif Dr MAAMRI FATEH
maamrifateh
 
Etre en forme et mieux se porter
Etre en forme et mieux se porterEtre en forme et mieux se porter
Etre en forme et mieux se porter
rue grece bizerte
 
22 mars journée mondiale de l'eau
22 mars journée mondiale de l'eau22 mars journée mondiale de l'eau
22 mars journée mondiale de l'eau
jipelluz
 
Travail long éducation physique
Travail long éducation physiqueTravail long éducation physique
Travail long éducation physique
steph3031
 
Livret so'lifes - covid-19 - www.solifes.fr
Livret so'lifes - covid-19 - www.solifes.frLivret so'lifes - covid-19 - www.solifes.fr
Livret so'lifes - covid-19 - www.solifes.fr
RmiGarcia3
 
Communiqu'Ailes d'avril 2014
Communiqu'Ailes d'avril 2014Communiqu'Ailes d'avril 2014
Communiqu'Ailes d'avril 2014
Entre Ailes Ste-Julie
 

Similaire à Mesaj pou lite kont kolera (20)

Diarrhea in Haiti Symposia - The CRUDEM Foundation
Diarrhea in Haiti Symposia - The CRUDEM FoundationDiarrhea in Haiti Symposia - The CRUDEM Foundation
Diarrhea in Haiti Symposia - The CRUDEM Foundation
 
Dessine ta bouche part 3
Dessine ta bouche  part 3Dessine ta bouche  part 3
Dessine ta bouche part 3
 
Hygiène individuelle.pptx
Hygiène individuelle.pptxHygiène individuelle.pptx
Hygiène individuelle.pptx
 
La chanson de_la_gastro
La chanson de_la_gastroLa chanson de_la_gastro
La chanson de_la_gastro
 
L´eau c´est la vie
L´eau c´est la vieL´eau c´est la vie
L´eau c´est la vie
 
J’agis pour l’hygiène, l’assainissement et la bonne gestion des déchet - CTB ...
J’agis pour l’hygiène, l’assainissement et la bonne gestion des déchet - CTB ...J’agis pour l’hygiène, l’assainissement et la bonne gestion des déchet - CTB ...
J’agis pour l’hygiène, l’assainissement et la bonne gestion des déchet - CTB ...
 
Communiquailes Octobre 2015
Communiquailes Octobre 2015Communiquailes Octobre 2015
Communiquailes Octobre 2015
 
Rapport adieu-intestin-irritable
Rapport adieu-intestin-irritableRapport adieu-intestin-irritable
Rapport adieu-intestin-irritable
 
Dépistage COVID-19 Lure 16 septembre
Dépistage COVID-19 Lure 16 septembreDépistage COVID-19 Lure 16 septembre
Dépistage COVID-19 Lure 16 septembre
 
Avis direction santé
Avis direction santéAvis direction santé
Avis direction santé
 
Newsletter-Vie Saine Septembre
Newsletter-Vie Saine SeptembreNewsletter-Vie Saine Septembre
Newsletter-Vie Saine Septembre
 
Home pure info_2
Home pure info_2Home pure info_2
Home pure info_2
 
22 mars
22 mars22 mars
22 mars
 
Newsletter-Vie Saine!!!!!! Octobre
Newsletter-Vie Saine!!!!!! OctobreNewsletter-Vie Saine!!!!!! Octobre
Newsletter-Vie Saine!!!!!! Octobre
 
Etablissement publique hospitalier freres khellif Dr MAAMRI FATEH
Etablissement publique hospitalier freres khellif  Dr MAAMRI FATEHEtablissement publique hospitalier freres khellif  Dr MAAMRI FATEH
Etablissement publique hospitalier freres khellif Dr MAAMRI FATEH
 
Etre en forme et mieux se porter
Etre en forme et mieux se porterEtre en forme et mieux se porter
Etre en forme et mieux se porter
 
22 mars journée mondiale de l'eau
22 mars journée mondiale de l'eau22 mars journée mondiale de l'eau
22 mars journée mondiale de l'eau
 
Travail long éducation physique
Travail long éducation physiqueTravail long éducation physique
Travail long éducation physique
 
Livret so'lifes - covid-19 - www.solifes.fr
Livret so'lifes - covid-19 - www.solifes.frLivret so'lifes - covid-19 - www.solifes.fr
Livret so'lifes - covid-19 - www.solifes.fr
 
Communiqu'Ailes d'avril 2014
Communiqu'Ailes d'avril 2014Communiqu'Ailes d'avril 2014
Communiqu'Ailes d'avril 2014
 

Plus de VoilaHaiti

Brochure T-Cash
Brochure T-CashBrochure T-Cash
Brochure T-Cash
VoilaHaiti
 
Brochure T-Cash
Brochure T-CashBrochure T-Cash
Brochure T-Cash
VoilaHaiti
 
Communique de presse - Voila
Communique de presse - VoilaCommunique de presse - Voila
Communique de presse - Voila
VoilaHaiti
 
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
VoilaHaiti
 
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
VoilaHaiti
 
Net Hope - Press Release
Net Hope - Press Release Net Hope - Press Release
Net Hope - Press Release
VoilaHaiti
 
Net Hope - Communiqué de presse
Net Hope - Communiqué de presse Net Hope - Communiqué de presse
Net Hope - Communiqué de presse
VoilaHaiti
 

Plus de VoilaHaiti (7)

Brochure T-Cash
Brochure T-CashBrochure T-Cash
Brochure T-Cash
 
Brochure T-Cash
Brochure T-CashBrochure T-Cash
Brochure T-Cash
 
Communique de presse - Voila
Communique de presse - VoilaCommunique de presse - Voila
Communique de presse - Voila
 
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
 
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
Feu vert pour le lancement du premier service de porte-monnaie électronique m...
 
Net Hope - Press Release
Net Hope - Press Release Net Hope - Press Release
Net Hope - Press Release
 
Net Hope - Communiqué de presse
Net Hope - Communiqué de presse Net Hope - Communiqué de presse
Net Hope - Communiqué de presse
 

Mesaj pou lite kont kolera

 • 1. Ministère de la Santé Publique et de la Population Direction de Promotion de la Santé et de la Protection de l’Environnement (DPSPE) vendredi 22 octobre 2010 Messages de sensibilisation validés en réponse à épidémie déclarée de cholera Pour diffusion immédiate au sein des communautés et familles MESAJ PREVANSYON POU LITE KONT KOLERA Maladi Kolera se yon maladi moun pran nan manje ki mal kwit ak sèvi ak dlo ki pa trete. Men kèk konsèy Ministè sante Piblik ak patnè li yo ap bay popilasyon an: Mesaj #1 Pa manje okenn legim kri - Byen kwit tout manje nap manje, sitou bèt ki sot nan lanmè oswa nan larivyè tankou pwason, krab, kribich, elatriye - Lave fwi yo ak dlo trete anvan nou manje yo - Kouvri tout manje ak sa nou ap bwè pou mouch pa poze sou yo - Pran prekosyon ak tout sa nap bwè nan lari tankou dlo nan gode, nan bidon oswa nan sachè, ak lòt likid tankou ji, krèm, fresko, tikawòl, elatriye Mesaj #2 Trete dlo nap sèvi a - Byen trete tout dlo nap sèvi ak pwodwi ki fèt pou sa:  Mete 5 gout jif nan chak galon dlo kite l poze pandan 30 minit anvan ou sèvi avek li  Sèvi ak Akwatab;  Bouyi dlo a - Pa bwè dlo larivyè, ni dlo sous Mesaj #3 Jere watè ak fatra yo - Pa fè bezwen nou atè, bò sous dlo, nan sachè, nan mamit
 • 2. Ministère de la Santé Publique et de la Population Direction de Promotion de la Santé et de la Protection de l’Environnement (DPSPE) vendredi 22 octobre 2010 - Fè bezwen nou nan latrin aprèsa kouvri bouche latrin yo - Jete poupou timoun yo nan latrin, oswa fouye yon twou byen fon pou mete yo, apresa bouche twou a - Pa mete men nan vomisman, mete vomisman yo nan latrine pi lave men noua k savon to swit - Pa kite fatra bò kote nap viv pou mouch pa poze sou yo epi al poze sou sa nap sèvi - Sanble fatra yo, epi boule yo lwen kote nou rete Mesaj #4 Lave men nou ak dlo ak savon pliziè fwa nan jounen an, sitou: - Lè nou sot fè bezwen nou, - Anvan nou manje, - Anvan nou prepare manje, - Anvan nou touche ak okipe tibebe yo, - Lè nou sot touche yon moun ki malad, - Lè nou sot nan lari epi nou rantre lakay nou - Lè nou fin manyen yon bagay lòt moun te deja manyen: tankou telefòn, lajan, elatriye - Lè nou sot manyen yon moun ki gen dyare ak vomisman Mesaj #5 Kouman pou nou lave men nou - Lave men ak savon anban tiyo, oswa mande yon moun vide dlo a sou men nou - Byen mouye men nou anvan nou savonnen yo - Fwote zong, pwent dwèt, pla men nou ak do men yo - Rense yo byen rense - Souke yo pou yo seche Mesaj# 6 Pou moun kap viv ak malad - Sonje, règ ijyèn yo ap ede nou pwoteje tèt nou kont kolera - Byen lave men nou chak fwa nou sot ankontak ak moun ki malad la - Lave ak klwowòks rad, asyèt, kouvè ak tout sa ki sal ak twalèt oswa vomisman moun ki malad la - Sonje, pa mete men nan bouch nou.
 • 3. Ministère de la Santé Publique et de la Population Direction de Promotion de la Santé et de la Protection de l’Environnement (DPSPE) vendredi 22 octobre 2010 Mesaj #7 Moun ki gen kolera - Mennen san pèditan tout moun ki gen dyare ak vomisman nan sant sante - Bwè anpil likid pandan jounen an : dlo trete, sewòm oral, ji ki byen prepare - Toujou bay tibebe yo tete pandan nap swiv règ ijyèn yo Mesaj #8 Kouman pou nou prepare sewòm oral - Vide 3 boutèy kola dlo trete nan yon veso ki lave ak klwowòks - Vide 1 ti sachè sewòm oral nan dlo a - Bwase li ak yon kiyè oswa yon louch ki lave ak klwowòks Si ou pa gen ti sachè sewòm oral la : - Mete 3 boutèy kola dlo trete nan yon veso ki lave ak klwowòks - Mete 3 ti kiyè sik nan dlo a - Mete 1 ti kyè sèl - Mete 1 priz bikabonat - Pije 1 bò sitron ladan l - Bwase li ak yon kiyè oswa yon louch ki lave ak klwowòks Sonje kouvri veso ki gen dlo sewòl oral la ak kouvèti ki pwòp chak fwa ou fin bwè ladan l.