SlideShare une entreprise Scribd logo
RESPIRA FUNDO
                  %
                                                             23-9-2002
    CHORO     q = 120

                      Bb
                                                             ZÈ BARBEIRO

            »œ
            _                               « « « « œ
            _      »»»œ _
                    œ
                    »»»
            _ »œ »»œ _ _ »œ »œ _ _ »œ bœ _ _ »œ »»œ _ _ « « _ _ œ œ _
            »»»          »»œ  »œ        »»»
                                    œ    »»»œ « «
                                           ˆ « « « »»»
                                           « « « « _
                                            D7               Gm7
      « « « «
       « « «           _   _ _
             »»» » » »» »»» » »» » »»» »»»  »»» »»»œ _     _   « ˆ
                                              ˆ        œ »
                                                »» »»» »»»» »»»»
  b2 « ˆ « « « ˆ ˆ
   « « ˆ ˆ « « «
     « « ˆ                            »»» » » »»
         VIOLÃO

 b    « «                     » »» » »»            ˆ
   « «
& 4 ≈ « «
   ˆ       “{    » » » » » » »
=========================================                 » »» »               »=

                         Dbdim               Bb
                                        »»»œ »»œ
   « « «         « « « « _ »»œ      « « « _ _ _ _ _ _ b_ _ n_ _ bœ _ _
                             «        »»»œ
         D7                                                D

   _ « ˆ bˆ _ _ nœ œ bˆ nˆ « _ _ _ »œ _
   ˆ « « « _ œ »» »
   « « « « œ »»
   « « « « »»»» »    « « « « »œ »
                 « »»»
                 ˆ      »»»œ  « « «
                             ˆ   »»»œ »»»œ _ _ _ »»»œ »»
                          « « « « »»»œ _ _ _ _ _ _ œ »»œ »» »»œ _
                                    » »    »» »»»
                                        _ _ » » »    »»œ
 b b  ˆ
    « «   » »» »» »» « « ˆ
              « «    » »» »» »»
                          ˆ ˆ ˆ
                          « « «
                                             » » » »»
=========================================
&                                                =

                                          Bb            Bb7
   _ n_ b_
   _ _ _ _ »œ _ _ b_ n_ _ b_ n_ _ b_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b_ _ _ _ _ _ _ _
   »»»œ »œ
   _ _ œ           œ »»
                »»»       œ œ
                         »»» »»      »»»œ           œ »»
                                              »»»
                                              _ œ »»
              »»» _ œ
        A7           D7            F7

   _ »»»» »»»» œ » œ _ _ _ _ _ _ _ _ »»»œ _ _ »»»œ »»»œ »»»œ _ _ »»»œ »»»œ
    »»    »»»  »»» »œ _ _ »»»œ »»»œ »»»œ _ _ »»»»œ
                 »»» »      »» »»»  »œ
                               »»»  _ »»»»œ
                                   »»      »» »»»»œ _ _ œ »»» »»»
                                       »»»œ »œ _ _ _ _ œ œ
                                               »» »»» »»
 bb         »    »              »   »
=========================================
&                                                     =

                b         b                   b
    « « ˆ »œ
     « «
   « « ˆ _ _ E
     « « »
   « « _ _ _ »œ
      «                »_ _
                       œ œ
                      _ _ »œ _ _ œ
                        »»»   »»» » » » »œ nœ _ _ _ _ œ œ « « _ _     «
   « « «           »»» »» »»»»œ »
   « _ _ _ _ _ b_ »œ bœ b_ _ _ _ _ _ _ _ _ œ bœ   »œ »»        »»» œ»»»      « « « «
                                    »»» œ _ _ »»»»œ »»» »» nˆ « « «
                   E m6             B            C7

   ˆ ˆ
   « «   »»» »» »»œ » »»» œ »œ _ »» » »» œ  »»»
                                       » »»
                                          »œ
                                           »»»    « « « ˆ
                                                 ˆ ˆ
 bb        » » »      »        »   » »» »» »»           » «
=========================================
&                                                  =

                           Bb
                    »œ
                    _     »»»œ _
                            »»»œ                   « « « « »œ
                    »»»          »»»œ _ »œ bœ _ _ »œ »»œ _ _ « « _ _ »œ »»œ _
                                          »œ     « « « « _
             F7                             D7            Gm7
   _ _
   _ œ œ nœ bœ œ _ _ _ »œ »»œ _ _ »œ »»œ _
   œ »
    »»»            »œ
                  »»»
                »œ _ _         _  _   _
                                  »œ
                                  »»»  »»» »»»œ _»»» »»»œ
                                             _   ˆ « ˆ ˆ
                                                « « « « »»      »œ
 b b »» »»» »»» »»» »»» »»» »»» »    »» » » »» »»» » » »»»
                      » » » » » » » »      » »» » »» »» »» »»»  »»»  «
                                                 ˆ   »»» » »» »»»»
=========================================
&                                                      » » »=


                                            Bb
   « « « « œ »
   ˆ « « « _ œ »» »   « « « « _ »œ           »œ »»»»œ »»»œ
                        « « « « »œ _ _ _
        D7                Edim                          C7         F7
   « « « « »»» »
   « « «        « « « « »œ »
   _ « ˆ bˆ _ _ nœ œ bˆ nˆ « _ _ _ »œ _
              « « « « »»» »
              « « ˆ ˆ » » » »»»»œ « « « « _ _ _ _
                        « « « « »» »»» _ _
                                     »œ
                                      »»»   _ »»œ
                                     _ nœ _ bœ _ _ _ _
                                     _         »»œ  » œ
                                              _ »œ œ _ »»
 b b  ˆ «
    «    »» »»» » »
            » » « «
                    » » »
                        ˆ « « ˆ
                         ˆ ˆ       » »    » »»» »»»» »»» »» »» »» »»
=========================================
&                                                    =


   1.
   œ
     Bb
          2.    Bb
           »_ _ _ _ _  »»»œ _
             »œ »»»œ _ _
           œ _ _ _ _
                    œ
                    »»»
                    »_       »œ b »»»œ
                           _ B7 _ «
                           »_
                           _ »œ _ «
                            »»»        _
                                     _»œ
                                     »_  »_ E
                                           b
                                         »»»œ «
                                        _ «
   »_        »» »» » » »»»      b_
                        »»»œ     _ ˆ « »œ »»» »»œ » «    «
 bb
   »»
        Œ                 »   » »» »» « «
                                  ˆ
                                  « »»» » »      ˆ «
                                             «
                                             «
                                             ˆ
      Fine
=========================================
&        {
         ”             “{                       =

        Bb7             Eb               Bb7                     Gbdim
                     «
                                               G7  Cm       Cm

                « « « b_ _.     »»»œ  »»»œ
  b »œ »»  œ œ _.
     »œ b_ _ _
       »»» »»» »œ
            »»»   « « « « «
                ˆ «
                «  « « ˆ
                « ˆ ˆ « «
                    ˆ  «
                      «
                      «
                      «
                          _
                       b_ _ »»œ _ «
                        »»»œ _
                              _
                           »»» » _ «
                               »» «
                                 ˆ «
                                  «
                                     _
                                     œ
                                     »»»
                                   »»»œ _ œ _ «
                                         œ »
                                      »»» » »»»» «
                                     _ »» _ «   ˆ «
 b  »»    » » »   »»»œ       «
                      «
                      ˆ  »         ˆ
                                  «  »         «
                                             ˆ
                                             «
=========================================
&                                             =

                     Eb        Eb    Bb 7   Eb            Eb
       « « « « »»œ
       « « « _ _
       « « « « _
                       « »œ
                    « « « _ _
                       « »»
                    « « « ˆ _
                    « « « « _
                                                 2.
   «     « « »
          ˆ       «
               1.

 b b «
   ˆ
   « Œ  « « ˆ
       « «
       ˆ
       « ˆ    »» œ
             »»»  «
                 ˆ
                 « Œ  «
                    ˆ ˆ ˆ
                     « «  »»
=========================================
&                  {
                   ”       =
FOLHA 2                     RESPIRA FUNDO
                         « « « « «    « «
    _ _ _
    »œ »»      œ œ
            »»» »»»        « « « _
                _ »œ » œ « « _ _  «
                       « « « « « « « «
                           ˆ « « « « « « «« « « « «
                           _ _ bˆ « « « ˆ _ _ « bˆ nˆ
                                    « « « «        œ »»
     Cdim       D7        Gm             Adim   D7          Gm
    _ _ »œ »œ bœ _ _ _
    _ œ »» » »» »»»œ _ _
    »»» »          _ _ »œ
                œ »
                »»»       « ˆ ˆ
                        ˆ   « ˆ « « « « « ˆ « « « «
                                    ˆ ˆ        _ _
                                              »œ _
  b   » » » »     »  »  »»     «
                   »»» » »» ˆ
                       «        « « «
                               « « «
                               ˆ ˆ ˆ         œ »œ »»»» »»»»
                                         »»» »»»
& b “{
=========================================» »                            =
                    Bb
   _ _ _            »»»œ     _ »œ »
                        »»»œ     »œ
                              _ b_ œ
                               »»» œ »
                                 »»»               « « «
   _ _ »œ »œ bœ _ _ _ _ _ _ _ n_ b_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bˆ « _
   »»»œ          œ
               »»»                 »» »»» »»» »»» »»»»œ »»» »»»» « « «
     Cdim       D7             A7        Adim  Cdim            D7
             »»»œ _ _ »»»œ »»
                  »»» » » »» _ _ œ
                         »» »»» »» _ _ _ œ œ _ œ œ
   _ »»»»œ »» » »» »œ _ _ _ _ œ œ _ _ _ »»»œ _ _ _ _ _ _ _ _ ˆ ˆ « « _             « « « « »œ
                                                 «         œ »
  b »»     » »  »» » »»      » » »     » »»  »                    « » »» »»» _
                                                    ˆ »»»» œ œ »»»»
                                                    «
&b
=========================================                                   » »» »=
                      b
                                     bœ
                                      »»»
                       «  «    œ » _ »»œ _ œ
                                  »»»œ     »»»œ
                    A7( 9)       D7       G7

                  « « « _ « bˆ _ _ b_ œ _ b_ _ _ _ _
           Gm                                      Cm
        »»œ »œ
    »œ »œ »œ _ _ »œ _ bœ
        _ _
         »»» »»»  »»»œ   « ˆ «
                     « « « « «
                  « nˆ « ˆ « « « ˆ _ »» _ œ _ _ _ _
                   « « « « « « «
                        ˆ  œ
                           »»»  »»»    » » _ »»»»
                                       »» _
                                         _ »œ »œ _ _
                                         _      »»» »œ
                                               œ _
                                             »»» _ _
                                                   »
  b »»» » »»» » » » »» »»     « «
                  «
                  ˆ    ˆ
                      «     » »  »» »»»        »»»
                                            »»    »»» »»»
&b   » »        »   »
=========================================                                =

   _»»»œ       »»»œ         «
                       « « « «
                   « bˆ nˆ _ « _ «
                    « « « « « «              »»»œ _
                                          œ
                                          »»»
                                          _
         Gm                A7  D7     Gm              GmD.S. al Fine
   _
   _    »»»œ _ _ _ œ œ
          »»»œ _ »»»œ »       ˆ « « «
                         ˆ          œ _ _ _ _
                                  »»» »œ »»œ _ _
                                    »» »» » »»»
                           1.     2.
     »              « « «       œ
                            »»»
 b b »» »»»œ » »»» »»» »» »»» »»» ≈ ˆ « «
                   «
=========================================
&
                        «
                        ˆ  «
                          ˆ    Œ             =
                               {
                               ”


  b
&b
=========================================
                    =


& bb
=========================================
                    =


& bb
=========================================
                    =


& bb
=========================================
                    =


  b
&b
=========================================
                    =”

Contenu connexe

Tendances

Zé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karinaZé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karinabarbeiroze
 
Bagunça generalizada
Bagunça generalizadaBagunça generalizada
Bagunça generalizadaKarina Poli
 
Um chorinho da toca do lobo
Um chorinho da toca do loboUm chorinho da toca do lobo
Um chorinho da toca do loboKarina Poli
 
Zé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vezZé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vezbarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempoZé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempobarbeiroze
 
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)João Henrique Henrique
 
Couro neles
Couro nelesCouro neles
Couro neles
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosbarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferroZé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferrobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o reboladoZé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o reboladobarbeiroze
 
Osso duro
Osso duroOsso duro
Osso duro
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calangoZé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calangobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turmaZé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turmabarbeiroze
 
Nunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmoNunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmoroseandreia
 
è Tudo ilusão
è Tudo ilusãoè Tudo ilusão
è Tudo ilusão
Karina Poli
 

Tendances (20)

Zé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karinaZé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karina
 
Cativo
CativoCativo
Cativo
 
Bagunça generalizada
Bagunça generalizadaBagunça generalizada
Bagunça generalizada
 
Um chorinho da toca do lobo
Um chorinho da toca do loboUm chorinho da toca do lobo
Um chorinho da toca do lobo
 
Zé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vezZé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vez
 
Nosso tom
Nosso tomNosso tom
Nosso tom
 
Zé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempoZé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempo
 
Engasga gato
Engasga gatoEngasga gato
Engasga gato
 
Não me siga
Não me sigaNão me siga
Não me siga
 
Fila boia
Fila boiaFila boia
Fila boia
 
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
 
Couro neles
Couro nelesCouro neles
Couro neles
 
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
 
Zé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferroZé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferro
 
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o reboladoZé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
 
Osso duro
Osso duroOsso duro
Osso duro
 
Zé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calangoZé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calango
 
Zé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turmaZé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turma
 
Nunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmoNunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmo
 
è Tudo ilusão
è Tudo ilusãoè Tudo ilusão
è Tudo ilusão
 

En vedette

Add loop shortcode
Add loop shortcodeAdd loop shortcode
Add loop shortcode
Peter Baylies
 
Hgjh
HgjhHgjh
Hgjh
migel0717
 
Slideshare
Slideshare Slideshare
Slideshare gclofent
 
Taller de medallas
Taller de medallasTaller de medallas
Taller de medallas
joseluisalonsoruiz
 
Ts010336510
Ts010336510Ts010336510
Ts010336510cally83
 
Imag0690
Imag0690Imag0690
Imag0690cwhowe
 
Wk4 retrospective
Wk4 retrospectiveWk4 retrospective
Wk4 retrospective
rumfeltj
 
No vision can grasp allah copy
No vision can grasp allah  copyNo vision can grasp allah  copy
No vision can grasp allah copy
FAHIM AKTHAR ULLAL
 
Zainab bint jahsh (wife of prophet)
Zainab bint jahsh (wife of prophet)Zainab bint jahsh (wife of prophet)
Zainab bint jahsh (wife of prophet)
FAHIM AKTHAR ULLAL
 
Reflexão final
Reflexão finalReflexão final
Reflexão final
viviprof
 
Badge
BadgeBadge
Information Literacy Course. 1 credit. Cindy Stewart. CMSJ
Information Literacy Course. 1 credit. Cindy Stewart. CMSJInformation Literacy Course. 1 credit. Cindy Stewart. CMSJ
Information Literacy Course. 1 credit. Cindy Stewart. CMSJ
Janna H
 
Poster adaptado para_trabalho_lucia final okok
Poster adaptado para_trabalho_lucia final okokPoster adaptado para_trabalho_lucia final okok
Poster adaptado para_trabalho_lucia final okok
luciavellosoverginelli
 
ಖಲೀಫಾ
ಖಲೀಫಾಖಲೀಫಾ
ಖಲೀಫಾ
FAHIM AKTHAR ULLAL
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran
Rencana pelaksanaan pembelajaranRencana pelaksanaan pembelajaran
Rencana pelaksanaan pembelajarandhanny04
 
Texto
TextoTexto
A besta do rei
A besta do reiA besta do rei
A besta do rei
Helio Cruz
 

En vedette (19)

Add loop shortcode
Add loop shortcodeAdd loop shortcode
Add loop shortcode
 
Hgjh
HgjhHgjh
Hgjh
 
Slideshare
Slideshare Slideshare
Slideshare
 
Taller de medallas
Taller de medallasTaller de medallas
Taller de medallas
 
Ts010336510
Ts010336510Ts010336510
Ts010336510
 
Ecuaciones
EcuacionesEcuaciones
Ecuaciones
 
Imag0690
Imag0690Imag0690
Imag0690
 
Wk4 retrospective
Wk4 retrospectiveWk4 retrospective
Wk4 retrospective
 
No vision can grasp allah copy
No vision can grasp allah  copyNo vision can grasp allah  copy
No vision can grasp allah copy
 
Zainab bint jahsh (wife of prophet)
Zainab bint jahsh (wife of prophet)Zainab bint jahsh (wife of prophet)
Zainab bint jahsh (wife of prophet)
 
Reflexão final
Reflexão finalReflexão final
Reflexão final
 
Badge
BadgeBadge
Badge
 
Information Literacy Course. 1 credit. Cindy Stewart. CMSJ
Information Literacy Course. 1 credit. Cindy Stewart. CMSJInformation Literacy Course. 1 credit. Cindy Stewart. CMSJ
Information Literacy Course. 1 credit. Cindy Stewart. CMSJ
 
Poster adaptado para_trabalho_lucia final okok
Poster adaptado para_trabalho_lucia final okokPoster adaptado para_trabalho_lucia final okok
Poster adaptado para_trabalho_lucia final okok
 
Argentina
ArgentinaArgentina
Argentina
 
ಖಲೀಫಾ
ಖಲೀಫಾಖಲೀಫಾ
ಖಲೀಫಾ
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran
Rencana pelaksanaan pembelajaranRencana pelaksanaan pembelajaran
Rencana pelaksanaan pembelajaran
 
Texto
TextoTexto
Texto
 
A besta do rei
A besta do reiA besta do rei
A besta do rei
 

Similaire à Zé Barbeiro - Respira fundo

Chora na rampa
Chora na rampaChora na rampa
Chora na rampa
Karina Poli
 
Tem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duroTem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duro
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - KoolongoZé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - Koolongobarbeiroze
 
Cala de dromedário
Cala de dromedárioCala de dromedário
Cala de dromedário
Karina Poli
 
35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus viventeCelso Nery
 
Choro em d menor joao pernambuco
Choro em d menor  joao pernambucoChoro em d menor  joao pernambuco
Choro em d menor joao pernambucoMarco Lima
 
Zé Barbeiro - Comendo bacuri
Zé Barbeiro - Comendo bacuriZé Barbeiro - Comendo bacuri
Zé Barbeiro - Comendo bacuribarbeiroze
 
Mamão com açucar
Mamão com açucarMamão com açucar
Mamão com açucar
Karina Poli
 
Conversa reta não faz curva
Conversa reta não faz curvaConversa reta não faz curva
Conversa reta não faz curva
Karina Poli
 
201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvarCelso Nery
 
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckZé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckbarbeiroze
 
Mingau de lagarto
Mingau de lagartoMingau de lagarto
Mingau de lagarto
Karina Poli
 

Similaire à Zé Barbeiro - Respira fundo (20)

Chora na rampa
Chora na rampaChora na rampa
Chora na rampa
 
Tem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duroTem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duro
 
Zé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - KoolongoZé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - Koolongo
 
342 jesus..
342 jesus..342 jesus..
342 jesus..
 
Cala de dromedário
Cala de dromedárioCala de dromedário
Cala de dromedário
 
76
 76 76
76
 
35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente
 
Clarinet 1
Clarinet 1Clarinet 1
Clarinet 1
 
Choro em d menor joao pernambuco
Choro em d menor  joao pernambucoChoro em d menor  joao pernambuco
Choro em d menor joao pernambuco
 
342 jesus..
342 jesus..342 jesus..
342 jesus..
 
Zé Barbeiro - Comendo bacuri
Zé Barbeiro - Comendo bacuriZé Barbeiro - Comendo bacuri
Zé Barbeiro - Comendo bacuri
 
273 -não..
273 -não..273 -não..
273 -não..
 
11
 11 11
11
 
11
 11 11
11
 
Mamão com açucar
Mamão com açucarMamão com açucar
Mamão com açucar
 
Conversa reta não faz curva
Conversa reta não faz curvaConversa reta não faz curva
Conversa reta não faz curva
 
201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar201 vamos, unidos, a deus louvar
201 vamos, unidos, a deus louvar
 
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckZé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
 
Mingau de lagarto
Mingau de lagartoMingau de lagarto
Mingau de lagarto
 
1trombone
1trombone1trombone
1trombone
 

Plus de barbeiroze

Grade mera coincidencia
Grade mera coincidenciaGrade mera coincidencia
Grade mera coincidencia
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tentoZé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tentobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragemZé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragembarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripaZé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripabarbeiroze
 
Zé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodoZé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - IsabelaZé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - Isabelabarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Endividado
Zé Barbeiro - EndividadoZé Barbeiro - Endividado
Zé Barbeiro - Endividadobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Dr platileonas
Zé Barbeiro - Dr platileonasZé Barbeiro - Dr platileonas
Zé Barbeiro - Dr platileonasbarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou laZé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou labarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgoZé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangasZé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangasbarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macacoZé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macacobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - CarmenZé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - Carmenbarbeiroze
 

Plus de barbeiroze (13)

Grade mera coincidencia
Grade mera coincidenciaGrade mera coincidencia
Grade mera coincidencia
 
Zé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tentoZé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tento
 
Zé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragemZé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragem
 
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripaZé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
 
Zé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodoZé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodo
 
Zé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - IsabelaZé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - Isabela
 
Zé Barbeiro - Endividado
Zé Barbeiro - EndividadoZé Barbeiro - Endividado
Zé Barbeiro - Endividado
 
Zé Barbeiro - Dr platileonas
Zé Barbeiro - Dr platileonasZé Barbeiro - Dr platileonas
Zé Barbeiro - Dr platileonas
 
Zé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou laZé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou la
 
Zé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgoZé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgo
 
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangasZé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
 
Zé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macacoZé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macaco
 
Zé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - CarmenZé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - Carmen
 

Zé Barbeiro - Respira fundo

 • 1. RESPIRA FUNDO % 23-9-2002 CHORO q = 120 Bb ZÈ BARBEIRO »œ _ « « « « œ _ »»»œ _ œ »»» _ »œ »»œ _ _ »œ »œ _ _ »œ bœ _ _ »œ »»œ _ _ « « _ _ œ œ _ »»» »»œ »œ »»» œ »»»œ « « ˆ « « « »»» « « « « _ D7 Gm7 « « « « « « « _ _ _ »»» » » »» »»» » »» » »»» »»» »»» »»»œ _ _ « ˆ ˆ œ » »» »»» »»»» »»»» b2 « ˆ « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « « « ˆ »»» » » »» VIOLÃO b « « » »» » »» ˆ « « & 4 ≈ « « ˆ “{ » » » » » » » ========================================= » »» » »= Dbdim Bb »»»œ »»œ « « « « « « « _ »»œ « « « _ _ _ _ _ _ b_ _ n_ _ bœ _ _ « »»»œ D7 D _ « ˆ bˆ _ _ nœ œ bˆ nˆ « _ _ _ »œ _ ˆ « « « _ œ »» » « « « « œ »» « « « « »»»» » « « « « »œ » « »»» ˆ »»»œ « « « ˆ »»»œ »»»œ _ _ _ »»»œ »» « « « « »»»œ _ _ _ _ _ _ œ »»œ »» »»œ _ » » »» »»» _ _ » » » »»œ b b ˆ « « » »» »» »» « « ˆ « « » »» »» »» ˆ ˆ ˆ « « « » » » »» ========================================= & = Bb Bb7 _ n_ b_ _ _ _ _ »œ _ _ b_ n_ _ b_ n_ _ b_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b_ _ _ _ _ _ _ _ »»»œ »œ _ _ œ œ »» »»» œ œ »»» »» »»»œ œ »» »»» _ œ »» »»» _ œ A7 D7 F7 _ »»»» »»»» œ » œ _ _ _ _ _ _ _ _ »»»œ _ _ »»»œ »»»œ »»»œ _ _ »»»œ »»»œ »» »»» »»» »œ _ _ »»»œ »»»œ »»»œ _ _ »»»»œ »»» » »» »»» »œ »»» _ »»»»œ »» »» »»»»œ _ _ œ »»» »»» »»»œ »œ _ _ _ _ œ œ »» »»» »» bb » » » » ========================================= & = b b b « « ˆ »œ « « « « ˆ _ _ E « « » « « _ _ _ »œ « »_ _ œ œ _ _ »œ _ _ œ »»» »»» » » » »œ nœ _ _ _ _ œ œ « « _ _ « « « « »»» »» »»»»œ » « _ _ _ _ _ b_ »œ bœ b_ _ _ _ _ _ _ _ _ œ bœ »œ »» »»» œ»»» « « « « »»» œ _ _ »»»»œ »»» »» nˆ « « « E m6 B C7 ˆ ˆ « « »»» »» »»œ » »»» œ »œ _ »» » »» œ »»» » »» »œ »»» « « « ˆ ˆ ˆ bb » » » » » » »» »» »» » « ========================================= & = Bb »œ _ »»»œ _ »»»œ « « « « »œ »»» »»»œ _ »œ bœ _ _ »œ »»œ _ _ « « _ _ »œ »»œ _ »œ « « « « _ F7 D7 Gm7 _ _ _ œ œ nœ bœ œ _ _ _ »œ »»œ _ _ »œ »»œ _ œ » »»» »œ »»» »œ _ _ _ _ _ »œ »»» »»» »»»œ _»»» »»»œ _ ˆ « ˆ ˆ « « « « »» »œ b b »» »»» »»» »»» »»» »»» »»» » »» » » »» »»» » » »»» » » » » » » » » » »» » »» »» »» »»» »»» « ˆ »»» » »» »»»» ========================================= & » » »= Bb « « « « œ » ˆ « « « _ œ »» » « « « « _ »œ »œ »»»»œ »»»œ « « « « »œ _ _ _ D7 Edim C7 F7 « « « « »»» » « « « « « « « »œ » _ « ˆ bˆ _ _ nœ œ bˆ nˆ « _ _ _ »œ _ « « « « »»» » « « ˆ ˆ » » » »»»»œ « « « « _ _ _ _ « « « « »» »»» _ _ »œ »»» _ »»œ _ nœ _ bœ _ _ _ _ _ »»œ » œ _ »œ œ _ »» b b ˆ « « »» »»» » » » » « « » » » ˆ « « ˆ ˆ ˆ » » » »»» »»»» »»» »» »» »» »» ========================================= & = 1. œ Bb 2. Bb »_ _ _ _ _ »»»œ _ »œ »»»œ _ _ œ _ _ _ _ œ »»» »_ »œ b »»»œ _ B7 _ « »_ _ »œ _ « »»» _ _»œ »_ »_ E b »»»œ « _ « »_ »» »» » » »»» b_ »»»œ _ ˆ « »œ »»» »»œ » « « bb »» Œ » » »» »» « « ˆ « »»» » » ˆ « « « ˆ Fine ========================================= & { ” “{ = Bb7 Eb Bb7 Gbdim « G7 Cm Cm « « « b_ _. »»»œ »»»œ b »œ »» œ œ _. »œ b_ _ _ »»» »»» »œ »»» « « « « « ˆ « « « « ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « « « _ b_ _ »»œ _ « »»»œ _ _ »»» » _ « »» « ˆ « « _ œ »»» »»»œ _ œ _ « œ » »»» » »»»» « _ »» _ « ˆ « b »» » » » »»»œ « « ˆ » ˆ « » « ˆ « ========================================= & = Eb Eb Bb 7 Eb Eb « « « « »»œ « « « _ _ « « « « _ « »œ « « « _ _ « »» « « « ˆ _ « « « « _ 2. « « « » ˆ « 1. b b « ˆ « Œ « « ˆ « « ˆ « ˆ »» œ »»» « ˆ « Œ « ˆ ˆ ˆ « « »» ========================================= & { ” =
 • 2. FOLHA 2 RESPIRA FUNDO « « « « « « « _ _ _ »œ »» œ œ »»» »»» « « « _ _ »œ » œ « « _ _ « « « « « « « « « ˆ « « « « « « «« « « « « _ _ bˆ « « « ˆ _ _ « bˆ nˆ « « « « œ »» Cdim D7 Gm Adim D7 Gm _ _ »œ »œ bœ _ _ _ _ œ »» » »» »»»œ _ _ »»» » _ _ »œ œ » »»» « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ _ _ »œ _ b » » » » » » »» « »»» » »» ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ œ »œ »»»» »»»» »»» »»» & b “{ =========================================» » = Bb _ _ _ »»»œ _ »œ » »»»œ »œ _ b_ œ »»» œ » »»» « « « _ _ »œ »œ bœ _ _ _ _ _ _ _ n_ b_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bˆ « _ »»»œ œ »»» »» »»» »»» »»» »»»»œ »»» »»»» « « « Cdim D7 A7 Adim Cdim D7 »»»œ _ _ »»»œ »» »»» » » »» _ _ œ »» »»» »» _ _ _ œ œ _ œ œ _ »»»»œ »» » »» »œ _ _ _ _ œ œ _ _ _ »»»œ _ _ _ _ _ _ _ _ ˆ ˆ « « _ « « « « »œ « œ » b »» » » »» » »» » » » » »» » « » »» »»» _ ˆ »»»» œ œ »»»» « &b ========================================= » »» »= b bœ »»» « « œ » _ »»œ _ œ »»»œ »»»œ A7( 9) D7 G7 « « « _ « bˆ _ _ b_ œ _ b_ _ _ _ _ Gm Cm »»œ »œ »œ »œ »œ _ _ »œ _ bœ _ _ »»» »»» »»»œ « ˆ « « « « « « « nˆ « ˆ « « « ˆ _ »» _ œ _ _ _ _ « « « « « « « ˆ œ »»» »»» » » _ »»»» »» _ _ »œ »œ _ _ _ »»» »œ œ _ »»» _ _ » b »»» » »»» » » » »» »» « « « ˆ ˆ « » » »» »»» »»» »» »»» »»» &b » » » » ========================================= = _»»»œ »»»œ « « « « « « bˆ nˆ _ « _ « « « « « « « »»»œ _ œ »»» _ Gm A7 D7 Gm GmD.S. al Fine _ _ »»»œ _ _ _ œ œ »»»œ _ »»»œ » ˆ « « « ˆ œ _ _ _ _ »»» »œ »»œ _ _ »» »» » »»» 1. 2. » « « « œ »»» b b »» »»»œ » »»» »»» »» »»» »»» ≈ ˆ « « « ========================================= & « ˆ « ˆ Œ = { ” b &b ========================================= = & bb ========================================= = & bb ========================================= = & bb ========================================= = b &b ========================================= =”