SlideShare une entreprise Scribd logo
COMENDO BACURI
                       %
                                                         SETEMBRO 2010
        q = 130                                                ZÉ BARBEIRO

                             « D »»œ
     b 2 ≈ œ »»»» »» » »» » œ »»» ≈ »» »œ »œ « ˆ ˆ « » » »» »» »»œ »»œ »»œ »»» »œ bœ nœ »»»» »» »» ≈ »œ »»»» œ
          »œ » œ »»
          _ #œ_ œ œ œ »œ
             »»» »            « « ˆ_b_»»œ »œ . œ
                              »»»œ »               »œ »» Gm œ _
                                                _œ œ        »»»
                          « «« «
                           ««
                         Cm/A          Gm  7   D           7         6


        »»»                                   »»» »»»
                     » »»» »» #ˆ « « » » » » » » » »»
                          ««
    b 4        » » »» »»» “ {
   =======================
   &                       «
                          «                        » »» =  » »»»

   _.Dm »œ _ b_ »»œ _ nœA œ
   »»»œ »»œ »œ »»»œ »»»œ » »»œ »
            »»» » » » » » #œ » œ »œ       »»»œ œ ≈ »»œ »»»»»œ »»» œ »»»» »» œ œ ≈ »»» »œ »œ
                                    _ #œ _ œ œ Cm/A œ
                                          »»»
  b                              »»»         »» » »» »»» »»»
                         7Cm     D   7 Gm   7


 b     » »»œ »»» »» »» » » » » »»» »» »» œ »»» #œ »»œ »
                       »»» » »» » »      »                » »»» =
========================»»
&       »              » » » » »
     D7(b9)                                                   Bb
    « « « œ œ »»» »» »
   « « ˆ ˆ_b_œ œ œ »œ
     « « »»» »»»
  b « ˆ « « » » » » » » nœ « « « «   « ˆ « » » »»»
                   « « « ˆ »œ . œ œ « « « ˆ œ œ œ »œ. »œ œ
                            « « « « »»» »» »» œ » » »»»
                         G7          C7          F7

   « « « » » » » » » »» »œbœ ˆ nˆ « « » »»
    «
 b #ˆ «
   «                « ««
                 »»» « «       « « « « » » » »» » »
                            «««« » »
&  «
======================== » »» »»   «        «ˆˆ
                            ˆ              =

        Ab13          Dbmaj7
                                   To Coda    Fine
                                   D7(b9)
                               œ #œ 1. _ #œ _ nœ
                               »_ » »»œ Gm »» »»œ »»
                                     »»»œ
  b ≈ bˆ « « b_ »»»œ »»»œ »»œ »œ »œ bœ ‰ b_ ≈ « ˆ ˆ œ œ »»»» »» »» »»œ »» »» »» »» »œ »œ œ
     « «« œ »»»             »J
                       »»œ  « « »» »                   »
                                               2.
                         « « « »» »» » »           »»» »» ” »»
                                                  Gm

 b   « «« »
     « ˆˆ          »» »» »»»     ««                        Œ =
========================
&                        #ˆ «
                         «
                         «               » » {

                      Bbmaj7                                b        #
                                          œ »» »œ »»»œ œ »
                                 D7(b9)
                                  «        __ _ _ maj _C»œdim
                                          »_ œ _ _ _ »œ
  b »œ »œ »œ »œ »œ »»œ œ œ »œ »œ »œ nœ »»»œ »»œ »œ œ »»œ »œ « « œ œ »»œ »»»»œ _œ »»» »» »»»» »» »»»»» nœ »» »»» »»»œ #œ
            »»» »» » » »»              « « »» » »œ _  »
                                « ˆ » » » » »»» »»
          Cm7    F7                              Gm  E             7


    »»» »» »                  »»»
 b “ { » » » »» » » »» »» »» »» » »» »» »» »» »œ » » » #œ « » »                    »»»      »»»
========================
&        » »» »                   »»» «   »                  » »=
                     » » » »» » »» »» «  ˆ.
     Bbmaj7     Bb Bb
                  œ . » œ »» »
  b »œ »œ œ œ »œ œ ≈ œ x ≈ « « Œ _ »œ _ œ nœ œ »œ nœ »»œ ≈ »œ »œ ≈ ≈ nœ »œ »œ #œ
                 »»   »
                   D 5+  Gm7 Gm7        Gm7        Gm6    Gm6    Gm6        B    7/9


   »»» »» »» » » »» K
 b » »» »» »» » » »»    ««   » » »»»» »» »» »» »»» »»» » »» »»  »» »» »»» »»»
========================
&           »  ˆˆ
              ««        » » »           »      =

                      Bbmaj7                                     #
    »œ »œ      »»œ »»œ œ œ œ »»œ œ »œ »œ œbœnœ _ #œ _ _. Gm _ _ »»œ nœ dim« « « «
  b »»» »» »œ œ œ œ »» »   »»» »» »» » »»» » » »» »» »» œ D »»»»œ »œ »»»œ ‰ œ »»»»œ » C #œ « « « «
                              »»» »
                             A7(b5)
                                    »»    »J
                                         »»
 b » » »» »» »»  »»» » » » » »» » » » » » » »         »»          » » »»»» »»» « « «=
                                                 ˆˆ« «
       Cm7     F7                         7          7========================bˆ
&       » » » » »                                       ˆ
                                    fi Coda
                                œ »» » « « « « «
                             « « « _ œ œ « « « « Gm « «
                                                D.S. al Coda
       Bb _ œGm »œ œ Cm »œ œ F œ œ
          œ »» œ »» œ œ » »» »
          »»» »»                 1. Bb  G7(b5) G#7(b5)           Bb
  b »œ œ œ » » » » » »» »»» » » œ » » »œ . #¿ »¿ ¿
     »»» »»»» » » » » » » » »» » » » »» » »»   « « « « »»» »
                            « « « « »» » »» œ « « « « « « ˆ ˆ
                                     ˆ ««
                            « « « ˆ » » »»» « « ˆ « « « =
                           2.
 b »œ »» » »                     ˆ«ˆ        « ««« « ««
                 7      7    7======================== «
&  »» » » »           » »» » » » » » ” ˆ
                          {          « « « ˆ «ˆ «
                                     _ _ « « #_«
                                     «« ˆ
                                     _« « «
                                     «ˆ
                                     «
                                     ˆ
                                     «
COMENDO BACURI

    FOLHA 2
            Eb 7/13         Abmaj7       B b m6   Eb7(b9)/Bb   B b m6     Eb7(b9)/Bb   b
    _ œ b_œ_ »œ
    »»»œ
    _ œ »» »»»œ »» œ » »œ
             »»»      œ »œ œ #œ nœ œ »œ »œ #œ nœ bœ « « ˆ « »œ »œ »œ
  b »» #œ »» » » » » œ » »œ » ‰ »J »» » » »» »»» »»          »» »» « « « « »» »
                                       ˆ «««
                                       « «««
                                       A maj                        7 b “ { » »»» »» »» » »» »» »»» » »» »» »» » »œ » » »  »» »œ »»» »»»» » »
======================== »»
&                     » »» »» »»»   »» »        bˆ ˆ œ »»» =
                                        « « »»» »»
                                          «

                       Abmaj7               Bb13           Eb 7
             »_#œ nœ œ œ #œ
             œ »» »» » » »»
  b œ œ#œnœ »»»» »» œ »» »» »» »» œ œ ‰ »œ »œ »œ »œ »»»»œ œ œ œ »œ »œ »œ œ œ œ #ˆ « ˆ ˆnœ œ œnœ œ#œ
   »»» »»»» »»»» »»»»                 »»» »»»» »»» »» »»» »œ » »»» »»» œ »» »»» « « « « »» »»» »»» »»» »»»» »»»»
                                                  « «««
                          »» »»» » » » » » » » » »» »» » »» «nˆ « « »» » » » =
          Ddim                                          C             7 b              »»» »   »»» »J
                       »»                           ««
                         »»
========================
&                »   »                  » » » » » » » » «     «
                                    b        b7    b        b9      b
                                        £« « £ «A« maj « »œ »œE           «E« « « 1. A maj
  b »»»œ#œnœ »»»œ »»»»œ»»»œ »»»œ »»»œ»»»œ »»œ »»»œ»»œ »»œ »»œ »»œnœ »»œ »œ « ˆ« « «« « « bˆ ˆ »»» »» »œ »»œ »œ #œ »»»œ nˆ « « « bˆ
      »»» »»»                              « « «« « « « « »» »» »»
                                       « «ˆ ˆ ˆˆ « « « « » » » » » » »œ « « « « «
                                                              « ˆ
        Fm9               G7             7            7     Bm          7


 b                 » » » » » »» » »»» »» »» bˆ «« « «« « ˆ «
                                       « «« ˆ     «                «« « «
                                                               ˆ « «     Œ =
======================== ”
&     £ £ £ £ £                                              » »»  »» »»    «
                                                                 ˆ       {
                                   £
         Ab                                                  C#7/G# D7/A

     « « « œ »»» »» œ
    « « « ˆ _œ œ
       « »»»» »
       2.

 b b bˆ « « « » »» »» »»
    «««
            D.S. al Fine

    ««ˆ           »»» »» »» » _ « « «_ __ _
             ≈ »œ »œ #œ »œ »»œ »œ ˆ ˆ ˆ « « « « ≈ ‰ « « ≈ « «
                     FINAL VIOLÃO

    «ˆ                    « « «« « « «
======================== «
&              »» » » »» »» »» »»»œ « « «ˆ « « «
                           « « __ _
                            « « ˆ #_
                             ˆ« ˆ « #_ « _ «
                                 « ¿ «
                                 ¿ « «ˆ
                                 « k ˆ
                                 j   =
                               «

  b « « ««   œ .. œ ˙
         »œ. œ »»˙
         »»» . »»»»»
            Gm6

   « « ˆˆ
     ««   »œ œ »˙
& b « #ˆ « «
   ˆ «
    «   Œ nœ œ »»˙
========================
          »» »»   »»» =


 bb
========================
&            =


& bb
=========================


 bb
======================== ”
&            =
Zé Barbeiro - Comendo bacuri

Contenu connexe

Tendances

Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)João Henrique Henrique
 
Zé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a buchaZé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a buchabarbeiroze
 
Um chorinho da toca do lobo
Um chorinho da toca do loboUm chorinho da toca do lobo
Um chorinho da toca do loboKarina Poli
 
Tem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duroTem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duro
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bodeZé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bodebarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - IsabelaZé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - Isabelabarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calangoZé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calangobarbeiroze
 
O inicio
O inicioO inicio
O inicio
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodoZé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodobarbeiroze
 
Conversa reta não faz curva
Conversa reta não faz curvaConversa reta não faz curva
Conversa reta não faz curva
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestiaZé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestiabarbeiroze
 
Osso duro
Osso duroOsso duro
Osso duro
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o reboladoZé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o reboladobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turmaZé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turmabarbeiroze
 
è Tudo ilusão
è Tudo ilusãoè Tudo ilusão
è Tudo ilusão
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frenteZé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frentebarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karinaZé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karinabarbeiroze
 
Bagunça generalizada
Bagunça generalizadaBagunça generalizada
Bagunça generalizadaKarina Poli
 

Tendances (20)

Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
Você vai ver (Zezé Di Camargo e Luciano)
 
Zé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a buchaZé Barbeiro - Segura a bucha
Zé Barbeiro - Segura a bucha
 
Um chorinho da toca do lobo
Um chorinho da toca do loboUm chorinho da toca do lobo
Um chorinho da toca do lobo
 
Tem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duroTem dia que de noite é duro
Tem dia que de noite é duro
 
Zé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bodeZé Barbeiro - Bafo de bode
Zé Barbeiro - Bafo de bode
 
Zé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - IsabelaZé Barbeiro - Isabela
Zé Barbeiro - Isabela
 
Zé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calangoZé Barbeiro - Baba de calango
Zé Barbeiro - Baba de calango
 
O inicio
O inicioO inicio
O inicio
 
Cativo
CativoCativo
Cativo
 
Engasga gato
Engasga gatoEngasga gato
Engasga gato
 
Zé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodoZé Barbeiro - O do borogodo
Zé Barbeiro - O do borogodo
 
Conversa reta não faz curva
Conversa reta não faz curvaConversa reta não faz curva
Conversa reta não faz curva
 
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestiaZé Barbeiro - No baixo da minha modestia
Zé Barbeiro - No baixo da minha modestia
 
Osso duro
Osso duroOsso duro
Osso duro
 
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o reboladoZé Barbeiro - Nao perca o rebolado
Zé Barbeiro - Nao perca o rebolado
 
Zé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turmaZé Barbeiro - A turma
Zé Barbeiro - A turma
 
è Tudo ilusão
è Tudo ilusãoè Tudo ilusão
è Tudo ilusão
 
Zé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frenteZé Barbeiro - De traz para frente
Zé Barbeiro - De traz para frente
 
Zé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karinaZé Barbeiro - Um choro para karina
Zé Barbeiro - Um choro para karina
 
Bagunça generalizada
Bagunça generalizadaBagunça generalizada
Bagunça generalizada
 

En vedette

Zé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripaZé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripabarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosbarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororoZé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororobarbeiroze
 
Questions
QuestionsQuestions
Questions
Piero Vega
 
Zé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vezZé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vezbarbeiroze
 
How to make a cleaner
How to make a cleanerHow to make a cleaner
How to make a cleanerdrakola_hack
 
Zé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempoZé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempobarbeiroze
 
Homemade nyc mob
Homemade nyc mobHomemade nyc mob
Homemade nyc mob
drakola_hack
 
Customer profitability to create value session - pmi conference
Customer profitability to create value session - pmi conferenceCustomer profitability to create value session - pmi conference
Customer profitability to create value session - pmi conference
PMI Chennai Chapter
 
Mr Sarangarajan keynote address
Mr Sarangarajan keynote addressMr Sarangarajan keynote address
Mr Sarangarajan keynote address
PMI Chennai Chapter
 
Ramasubramaniam Welcome Address
Ramasubramaniam Welcome AddressRamasubramaniam Welcome Address
Ramasubramaniam Welcome Address
PMI Chennai Chapter
 
Mr Raja Krishnamurthy key note address
Mr Raja Krishnamurthy key note addressMr Raja Krishnamurthy key note address
Mr Raja Krishnamurthy key note address
PMI Chennai Chapter
 
Mr Shekar Address
Mr Shekar AddressMr Shekar Address
Mr Shekar Address
PMI Chennai Chapter
 
PMI Chennai Rehabilitation Program update
PMI Chennai Rehabilitation Program updatePMI Chennai Rehabilitation Program update
PMI Chennai Rehabilitation Program update
PMI Chennai Chapter
 
Ms Julie Owen key note address on LA Metro
Ms Julie Owen key note address on LA MetroMs Julie Owen key note address on LA Metro
Ms Julie Owen key note address on LA Metro
PMI Chennai Chapter
 
Enabling High performance teams through Agile and Lean
Enabling High performance teams through Agile and LeanEnabling High performance teams through Agile and Lean
Enabling High performance teams through Agile and Lean
PMI Chennai Chapter
 

En vedette (17)

Zé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripaZé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
 
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
 
Zé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororoZé Barbeiro - Nao tem chororo
Zé Barbeiro - Nao tem chororo
 
Questions
QuestionsQuestions
Questions
 
Zé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vezZé Barbeiro - Minha primeira vez
Zé Barbeiro - Minha primeira vez
 
How to make a cleaner
How to make a cleanerHow to make a cleaner
How to make a cleaner
 
Zé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempoZé Barbeiro - Chorando a tempo
Zé Barbeiro - Chorando a tempo
 
Homemade nyc mob
Homemade nyc mobHomemade nyc mob
Homemade nyc mob
 
Stickers101
Stickers101Stickers101
Stickers101
 
Customer profitability to create value session - pmi conference
Customer profitability to create value session - pmi conferenceCustomer profitability to create value session - pmi conference
Customer profitability to create value session - pmi conference
 
Mr Sarangarajan keynote address
Mr Sarangarajan keynote addressMr Sarangarajan keynote address
Mr Sarangarajan keynote address
 
Ramasubramaniam Welcome Address
Ramasubramaniam Welcome AddressRamasubramaniam Welcome Address
Ramasubramaniam Welcome Address
 
Mr Raja Krishnamurthy key note address
Mr Raja Krishnamurthy key note addressMr Raja Krishnamurthy key note address
Mr Raja Krishnamurthy key note address
 
Mr Shekar Address
Mr Shekar AddressMr Shekar Address
Mr Shekar Address
 
PMI Chennai Rehabilitation Program update
PMI Chennai Rehabilitation Program updatePMI Chennai Rehabilitation Program update
PMI Chennai Rehabilitation Program update
 
Ms Julie Owen key note address on LA Metro
Ms Julie Owen key note address on LA MetroMs Julie Owen key note address on LA Metro
Ms Julie Owen key note address on LA Metro
 
Enabling High performance teams through Agile and Lean
Enabling High performance teams through Agile and LeanEnabling High performance teams through Agile and Lean
Enabling High performance teams through Agile and Lean
 

Similaire à Zé Barbeiro - Comendo bacuri

Cesar o que não é de cesar
Cesar o que não é de cesarCesar o que não é de cesar
Cesar o que não é de cesar
Karina Poli
 
Simplismente você
Simplismente vocêSimplismente você
Simplismente você
Karina Poli
 
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangasZé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangasbarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgoZé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgobarbeiroze
 
She nothing hill charles aznavour
She nothing hill charles aznavourShe nothing hill charles aznavour
She nothing hill charles aznavour
ClaudineiCamara
 
Zé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - KoolongoZé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - Koolongobarbeiroze
 
Mingau de lagarto
Mingau de lagartoMingau de lagarto
Mingau de lagarto
Karina Poli
 
Couro neles
Couro nelesCouro neles
Couro neles
Karina Poli
 

Similaire à Zé Barbeiro - Comendo bacuri (11)

Cesar o que não é de cesar
Cesar o que não é de cesarCesar o que não é de cesar
Cesar o que não é de cesar
 
Simplismente você
Simplismente vocêSimplismente você
Simplismente você
 
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangasZé Barbeiro - Chorando as pitangas
Zé Barbeiro - Chorando as pitangas
 
Zé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgoZé Barbeiro - Choro vesgo
Zé Barbeiro - Choro vesgo
 
She nothing hill charles aznavour
She nothing hill charles aznavourShe nothing hill charles aznavour
She nothing hill charles aznavour
 
Fila boia
Fila boiaFila boia
Fila boia
 
Zé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - KoolongoZé Barbeiro - Koolongo
Zé Barbeiro - Koolongo
 
Mingau de lagarto
Mingau de lagartoMingau de lagarto
Mingau de lagarto
 
Ao que é digno
Ao que é dignoAo que é digno
Ao que é digno
 
Couro neles
Couro nelesCouro neles
Couro neles
 
Jada
JadaJada
Jada
 

Plus de barbeiroze

Grade mera coincidencia
Grade mera coincidenciaGrade mera coincidencia
Grade mera coincidencia
barbeiroze
 
Zé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferroZé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferrobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tentoZé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tentobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragemZé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragembarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckZé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckbarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou laZé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou labarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macacoZé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macacobarbeiroze
 
Zé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - CarmenZé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - Carmenbarbeiroze
 

Plus de barbeiroze (8)

Grade mera coincidencia
Grade mera coincidenciaGrade mera coincidencia
Grade mera coincidencia
 
Zé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferroZé Barbeiro - Trinca ferro
Zé Barbeiro - Trinca ferro
 
Zé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tentoZé Barbeiro - Tome tento
Zé Barbeiro - Tome tento
 
Zé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragemZé Barbeiro - Tens coragem
Zé Barbeiro - Tens coragem
 
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckZé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
 
Zé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou laZé Barbeiro - Domingo eu vou la
Zé Barbeiro - Domingo eu vou la
 
Zé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macacoZé Barbeiro - Cha de macaco
Zé Barbeiro - Cha de macaco
 
Zé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - CarmenZé Barbeiro - Carmen
Zé Barbeiro - Carmen
 

Zé Barbeiro - Comendo bacuri

 • 1. COMENDO BACURI % SETEMBRO 2010 q = 130 ZÉ BARBEIRO « D »»œ b 2 ≈ œ »»»» »» » »» » œ »»» ≈ »» »œ »œ « ˆ ˆ « » » »» »» »»œ »»œ »»œ »»» »œ bœ nœ »»»» »» »» ≈ »œ »»»» œ »œ » œ »» _ #œ_ œ œ œ »œ »»» » « « ˆ_b_»»œ »œ . œ »»»œ » »œ »» Gm œ _ _œ œ »»» « «« « «« Cm/A Gm 7 D 7 6 »»» »»» »»» » »»» »» #ˆ « « » » » » » » » »» «« b 4 » » »» »»» “ { ======================= & « « » »» = » »»» _.Dm »œ _ b_ »»œ _ nœA œ »»»œ »»œ »œ »»»œ »»»œ » »»œ » »»» » » » » » #œ » œ »œ »»»œ œ ≈ »»œ »»»»»œ »»» œ »»»» »» œ œ ≈ »»» »œ »œ _ #œ _ œ œ Cm/A œ »»» b »»» »» » »» »»» »»» 7Cm D 7 Gm 7 b » »»œ »»» »» »» » » » » »»» »» »» œ »»» #œ »»œ » »»» » »» » » » » »»» = ========================»» & » » » » » » D7(b9) Bb « « « œ œ »»» »» » « « ˆ ˆ_b_œ œ œ »œ « « »»» »»» b « ˆ « « » » » » » » nœ « « « « « ˆ « » » »»» « « « ˆ »œ . œ œ « « « ˆ œ œ œ »œ. »œ œ « « « « »»» »» »» œ » » »»» G7 C7 F7 « « « » » » » » » »» »œbœ ˆ nˆ « « » »» « b #ˆ « « « «« »»» « « « « « « » » » »» » » «««« » » & « ======================== » »» »» « «ˆˆ ˆ = Ab13 Dbmaj7 To Coda Fine D7(b9) œ #œ 1. _ #œ _ nœ »_ » »»œ Gm »» »»œ »» »»»œ b ≈ bˆ « « b_ »»»œ »»»œ »»œ »œ »œ bœ ‰ b_ ≈ « ˆ ˆ œ œ »»»» »» »» »»œ »» »» »» »» »œ »œ œ « «« œ »»» »J »»œ « « »» » » 2. « « « »» »» » » »»» »» ” »» Gm b « «« » « ˆˆ »» »» »»» «« Œ = ======================== & #ˆ « « « » » { Bbmaj7 b # œ »» »œ »»»œ œ » D7(b9) « __ _ _ maj _C»œdim »_ œ _ _ _ »œ b »œ »œ »œ »œ »œ »»œ œ œ »œ »œ »œ nœ »»»œ »»œ »œ œ »»œ »œ « « œ œ »»œ »»»»œ _œ »»» »» »»»» »» »»»»» nœ »» »»» »»»œ #œ »»» »» » » »» « « »» » »œ _ » « ˆ » » » » »»» »» Cm7 F7 Gm E 7 »»» »» » »»» b “ { » » » »» » » »» »» »» »» » »» »» »» »» »œ » » » #œ « » » »»» »»» ======================== & » »» » »»» « » » »= » » » »» » »» »» « ˆ. Bbmaj7 Bb Bb œ . » œ »» » b »œ »œ œ œ »œ œ ≈ œ x ≈ « « Œ _ »œ _ œ nœ œ »œ nœ »»œ ≈ »œ »œ ≈ ≈ nœ »œ »œ #œ »» » D 5+ Gm7 Gm7 Gm7 Gm6 Gm6 Gm6 B 7/9 »»» »» »» » » »» K b » »» »» »» » » »» «« » » »»»» »» »» »» »»» »»» » »» »» »» »» »»» »»» ======================== & » ˆˆ «« » » » » = Bbmaj7 # »œ »œ »»œ »»œ œ œ œ »»œ œ »œ »œ œbœnœ _ #œ _ _. Gm _ _ »»œ nœ dim« « « « b »»» »» »œ œ œ œ »» » »»» »» »» » »»» » » »» »» »» œ D »»»»œ »œ »»»œ ‰ œ »»»»œ » C #œ « « « « »»» » A7(b5) »» »J »» b » » »» »» »» »»» » » » » »» » » » » » » » »» » » »»»» »»» « « «= ˆˆ« « Cm7 F7 7 7 ========================bˆ & » » » » » ˆ fi Coda œ »» » « « « « « « « « _ œ œ « « « « Gm « « D.S. al Coda Bb _ œGm »œ œ Cm »œ œ F œ œ œ »» œ »» œ œ » »» » »»» »» 1. Bb G7(b5) G#7(b5) Bb b »œ œ œ » » » » » »» »»» » » œ » » »œ . #¿ »¿ ¿ »»» »»»» » » » » » » » »» » » » »» » »» « « « « »»» » « « « « »» » »» œ « « « « « « ˆ ˆ ˆ «« « « « ˆ » » »»» « « ˆ « « « = 2. b »œ »» » » ˆ«ˆ « ««« « «« 7 7 7 ======================== « & »» » » » » »» » » » » » ” ˆ { « « « ˆ «ˆ « _ _ « « #_« «« ˆ _« « « «ˆ « ˆ «
 • 2. COMENDO BACURI FOLHA 2 Eb 7/13 Abmaj7 B b m6 Eb7(b9)/Bb B b m6 Eb7(b9)/Bb b _ œ b_œ_ »œ »»»œ _ œ »» »»»œ »» œ » »œ »»» œ »œ œ #œ nœ œ »œ »œ #œ nœ bœ « « ˆ « »œ »œ »œ b »» #œ »» » » » » œ » »œ » ‰ »J »» » » »» »»» »» »» »» « « « « »» » ˆ ««« « ««« A maj 7 b “ { » »»» »» »» » »» »» »»» » »» »» »» » »œ » » » »» »œ »»» »»»» » » ======================== »» & » »» »» »»» »» » bˆ ˆ œ »»» = « « »»» »» « Abmaj7 Bb13 Eb 7 »_#œ nœ œ œ #œ œ »» »» » » »» b œ œ#œnœ »»»» »» œ »» »» »» »» œ œ ‰ »œ »œ »œ »œ »»»»œ œ œ œ »œ »œ »œ œ œ œ #ˆ « ˆ ˆnœ œ œnœ œ#œ »»» »»»» »»»» »»»» »»» »»»» »»» »» »»» »œ » »»» »»» œ »» »»» « « « « »» »»» »»» »»» »»»» »»»» « ««« »» »»» » » » » » » » » »» »» » »» «nˆ « « »» » » » = Ddim C 7 b »»» » »»» »J »» «« »» ======================== & » » » » » » » » » » « « b b7 b b9 b £« « £ «A« maj « »œ »œE «E« « « 1. A maj b »»»œ#œnœ »»»œ »»»»œ»»»œ »»»œ »»»œ»»»œ »»œ »»»œ»»œ »»œ »»œ »»œnœ »»œ »œ « ˆ« « «« « « bˆ ˆ »»» »» »œ »»œ »œ #œ »»»œ nˆ « « « bˆ »»» »»» « « «« « « « « »» »» »» « «ˆ ˆ ˆˆ « « « « » » » » » » »œ « « « « « « ˆ Fm9 G7 7 7 Bm 7 b » » » » » »» » »»» »» »» bˆ «« « «« « ˆ « « «« ˆ « «« « « ˆ « « Œ = ======================== ” & £ £ £ £ £ » »» »» »» « ˆ { £ Ab C#7/G# D7/A « « « œ »»» »» œ « « « ˆ _œ œ « »»»» » 2. b b bˆ « « « » »» »» »» ««« D.S. al Fine ««ˆ »»» »» »» » _ « « «_ __ _ ≈ »œ »œ #œ »œ »»œ »œ ˆ ˆ ˆ « « « « ≈ ‰ « « ≈ « « FINAL VIOLÃO «ˆ « « «« « « « ======================== « & »» » » »» »» »» »»»œ « « «ˆ « « « « « __ _ « « ˆ #_ ˆ« ˆ « #_ « _ « « ¿ « ¿ « «ˆ « k ˆ j = « b « « «« œ .. œ ˙ »œ. œ »»˙ »»» . »»»»» Gm6 « « ˆˆ «« »œ œ »˙ & b « #ˆ « « ˆ « « Œ nœ œ »»˙ ======================== »» »» »»» = bb ======================== & = & bb ========================= bb ======================== ” & =