SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  60
Télécharger pour lire hors ligne
! " # $ % & ' (
! ! )
* +, - .) / '
0 % 1 2 % 2
3 45 65 ' & 7 5
8 9 & : )
;, 4
; 4
;
;< 7
;< =
>
& ) 2 5 ?/ 5 & 5
?/& 1 '
@ % & & & & ) 4 :
A ' % B '
C & - 1 & 6
! " # $ % & ' (
& 9 4 ' : 9 ?
D E ; D & & 2 &
& F ? 1 4 & )
9 D< & DG 7 ? G! ? G! ? 9
' ' & 9 1 9 5 9 : 9 5
H ' I J F / 2 & & 7 ?
2 & 9 9 H9 J & 9 2 1
7 ? 7 F F &
2 7 ? F 9
: & ' 9 5 9 F
/ ? ' 9 & & 2
$ 2 5 < &5 K(
9 2 B '5 9
2 & 9 9 F
' : 9 & ? 4 F
9 ? )
 ! 9 ? 5 L 5 9 '
 ! 4 7 9
' 7 ? 1 7
? F  7 1 9 F
9 2
! # $ % ' (
* +, - .) / '
! ! 
! # $ !
% ' %'($ $ )* +! #
, # 
! - , 
 +! # .# / 0
+! # ) #!, ! 1 , 2 3! 
( * # # 
4 ! 0 #
$5 3 ) +! # 
! #) 1 ,6 # # * # ! # , *
7 8 *
5 * #!
# * ! +! # ! * #! *
* +! # .# / 2 !
- ! # * # !
9 5 # # # 5 +! 2 ! 7 # ,
2 +! 3 # !
4 9 :
;! 7: +7
$ 7 :
$ : 
:
9: : 9
- 3 5 # ! 2 ,
# ! # 3 5 !, 1 ,
! , 3 0 +! )* #! *
! # 9 3 :
# 5 ! 7 2 * +! +! !, 1 ,
4 # 3 #
, # 0 # ! 5
3 ) = 4 - 5 = 4 # * ! +!
! 3 ) * 2 +! .# / 
! ) ! * ! +! # ,
! 0 # * ! 7 2 8 +!
! # $ % ' (
+! !
9 * # ! * #! * ) #
#) 1 , * ! +! ! !
, = 4 # * * ! #) ,
2
4 # # +! 3 :
• 9 : $ 3 !2
3) ! * 2 )
• 9 ' : 0 # ! +! 2 ! 
• ? : - ! # ! 7 ! ?3
# , ! ! ) 3 7 !
4 #) = 4 2 #! 3! #
( 3) 0! ! # +!
 2 ! 7 3 ! 
• 2 : ! +! # ! # 3 ! *
#) ?3 *
! ! # ! ) # ! ,
! ! 2 ! @ $ A%B$(?B4( 
$? 4-= # # * # # 0 - * +! 5
3! #
0 % 1 2 % 2
#) 1 ,
# 5 * % ' - #) 3
 # , 8 0 ?# +! !
 #:CC , ! C C # C
B ! 7 8 5 :
, # # 1 2 # 4 !9 4 $
=($D # # 2 E! 9 +!
! # $ % ' (
E! 9 # +! ! #! ,
# # 0 ?# 5 :
 #:CC , ! C C # C F # G 7 #
1 # , :
•  ! , # 1 7 # 0! 5
) :
 #:CC , ! C C # C # G 9
•  # 9 5 7 #
1 7 # - : #:CC , ! C C # C # G 7 #
! : - # 1 H # #! :
 #:CC # , C# #I JK
' # # 
3 H # , 2 # ) ! :
, , 9I7 9 I M80@ = 0
# @ 2 # ) ! :
! # $ % ' (
0 ! ! ( 5 :
 2 * 9 ! * 2 *
  L G* 0 ! * 
+! # 7 :
 +! # # +! # 
M N #) 1 , ?3 :
7 9)GGN ' ? G7 G7 9 G
O # O #) :
7 9)GG7 9 ? G 2G 2 7
B # ) ! ! #) 2 +! # : .4
/
! # $ % ' (
 # # ! ! #) +!
# 5 # , # # 
! 3 :
 # , ! # 5 :
! # $ % ' (
#! ' # # ) ! !
, ! ! 2 ! +! ) # 5
= 7 2 +! +!
! 7 +! #
% ' 2 P
! $! E () IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Q $ ! R () IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
P - 3 5 ) 5 5
+! 2 ! #) 3
B ,
#
5 : ,
! # $ % ' (
3 45 65 ' 7 5
$! , # # 7 # * # )
* # +! * +! * # 3 ! # +! # 7
# @ , , 3 7
' 2 # # :
E * ! # #
! : 0
# * # # (B($(?C=? ?0 4?0 ?E 0C 2
,! ?= ?==?-0 :
 , # # :
4 # +! +! 2
+!  #
! # $ % ' (
 1 S 2 $ #Q !
!
- +! # # ! : , 2
 R 2 * 2 #! Q
! T U
- 5 * # ) # 5 , 3 7
# 7 +! , # 0 #
# @ * 3 7 # # ) # @
! 7 +! , #
-  9 7 #
G*  #
- 9 % , # ,
, ( 3 7 9 S 4S 2 7 ? 
4 0 , ) ! 
+! * #
! T U 6 9
! # $ % ' (
'  2 % )
4 S 3 ! 5 S 3 !
3 9 +! , * ! #
7 * , , * #! 3 2 # 
* +! ! # 1 ,
? ) # , #! , !
:
, * # ! # 5 ! +! 2
, 8 D 9 G 2 7 ?
2 G 2
! :  # +! +!
0 ! , ,! $C$C 
# C G9C +! #
2 , . # G 3 /
! # $ % ' (
- +! ! # )
, # 3 # ) 3 ! 5
! #
+, - 9 2 .
• = 9 ! * #! 3 *
! *
• # ! , ! # ! *
• A : 3 * 3! * 3 *
! * 9 *
• $ 2 3 !
• 3 8 # ! # #)
• 3 # ! 2 #! #)
• - ! # * # +! # #
$E( 3 ! +! ,
3 ) :
• - # / G # # 9#
+! ! ! # +!
• - # ? # +! +! +! @
! 3
• - # E # 
( ! , 5 O ! ; 7
+!  +! #! 0
 7  ! , 5 ( 
! ! # # # #
+! 0 # +! 
 ! , 5 * # !
7 ! * ! , 5
O ! ; 8
• - # 9 +! ) !
2 +! )
• - # # , ! #
# +! ! # 0
 ! ) # +! 3
! # $ % ' (
• - # # 3 ! 3 # 5
 -9# # ! 3
#
• - # 4 # 3 # 7
 3! * +! # ! )
3 ! 5 # * +! # 7 #
! 9 = , #! 3 3! # #
 0 # # * *
,
• 4 # O 3 .$ E 2 ( / ( 3 7
8 0 ! 7 # # ! #
5 2 +! # 3
# 2 2! 3 ! # 
 4 # , :
? ?- O % 
+! ! !
 ! 5 5
 T O 9 ( ! 5
( # A # +! #
3 5 ! 2 
% -  ? ) = 5
5 ) ! !
! ) +! 3  2 +! !, ! 
## # , ! 2 3 ! # @
% 4 ) ! #
+! ! +! ! *
! #! (BA? $(TB # , ) , $E(
(BA? $(TB -B -0 U?4:
 #:CC# # CV C$BC KKC 
T ! U : 4 3! $E( # +! ! ! *
3 # ! ( #! ! ! !
5 5
$! # * , ! * ! *
! * # W $E(
 2 +! T 9 *
A # ! ! $E( ) ! 1 , 0
 * #! ! :
 #:CC  C # C3 
- ! ) +! ! # +!
A # 2 3 !
! # $ % ' (
$! +! 3 5 +! 3 ! 5
, 3 ! # @ # 3
$! , 3 ! ! ! # 
?X 2  # # # #
 !V
- #) 2 # @ 8
# !#
! # 2 
# :
• ( C C 2 #! # 5 +!
• , # !
2 # .# / +!
• , # 2 # @
# 5
- ! # # , +! #
8 !# 2 , * # +! @

- # # ! 6 8 :
! # $ % ' (
- W # !
# , :
- X! :
4 # @ ! # :
 # , ! :
! # $ % ' (
8 * 8 # :
4 # ! # @ 8 ) :
; 7) $ : (
;, 4) $ : 9 2 (
; ) $ 2 (
$! , # # !, 2
8
! # $ % ' (
E ! !
, 8 ! , 
 # 3 3!
8
0 #! # +! +! +! # 7 ,
 9 G 9 ' 
E ! # ) ! 7
- 3 # # !
! ! 7 #
! # $ % ' (
- , 3 :
B! , E!
E! @ ! @
@  $ #) 1 , ) 1 , #
B 'G
) 1 , #
 C0
= A #
B 'G
-9# #
#
 $ $ #
Y 0
? 3 (
(
(
! 
( ! !
5 (
( !
! 
( ,
= 4
( ?,
!
$ 3 ! 3
 
A!
$ ! !
! ) $
3 @
! ! $

(7+! ,
= 9
?#
,
$ 3 5
3 ! 5 !
 
$ ! 
( 3 7
= !
( 3 7
' ( 3 7
# 3
$
2!
2! ( A;
= , 5
 !
2! # $
- 5
 W
0 0
! # $ % ' (
8 9 :
$! , # *
+! # # 5 # .# / -
+! # #! 7 !
# :
9# ) # # 5
! # $ % ' (
;, 4 $ : 9 2 (
;, 4 ) # # 2 +!
# ! # 3 # !
* 7 #
! # ! 2 7 #
- # # ! +! # ! :
• 9 6 9 ) - #!
 #! # #!
• 9 ) - ,
#!
• /' ) - ! # ! +! #! 3
+! 3 ! * # !
8 #
• % ) - ) #!
# #!
4  ;! 7 9 5 +7
 ! 5 # 9# 9  % 
;, 4 1  9 )
! # $ % ' (
= # 5 ! #
!2 ! 2 3) # $! +!
, # ! # , ! +! )
* # +! ! 2 7 , !
! # ! 0 +! # ! #
# ) ! #! 8 # 2
+!
- # # @ ) * , * *
, ! * * )
$! , 2 +!
3 ! 2 # # # 3 ! 5
# - ) # * ) #
2 +! ) - !2 # #
.# / # +! +! 9# +! +!
 ) # ) * 9 # # !
# 5
4 # 3 ! 5 #
+! , ! * !
# 3 * # *
! # $ % ' (
• - # / G #
9# +! ! ! # +!
• - # ? # +! +! +! @
! 3
• - # E # 
'
! # $ % ' (
( ! , 5 O ! ; 
7 +!  +! 
#!
0 7  !
, 5 ! ! # # # #
0 # +!  !
, 5 * # ! 7
! O 9# ! # )
#! $ 5 % )
• - # 9 +! ) !
2 +! )
! # $ % ' (
• - # # , ! #
# +! ! #
 0 ! ) #
+! 3
• - # # +! !
# ! +! , * , # ! 2
#! 7 +! * !
3 #  , 8 # *
! # $ % ' (
- # 4 # ! ! , 7
- !
# ! ! 9 *
* * , !
, ! +!
+! +! # 7
, 7
#) 0 +!
+! # 7
,
! # $ % ' (
• - # O , ! +!
 ! 8 9#
$! , 3 ! ! !
# Q 2  # # # #
 # # +! !
9 5 # # ;! 7 P +7
8 # $! #
3 7 # * , 0(- - )
 * #! +! ) # ! Z
! # ! ) 
$ 3 ! ! , ,
! # +! # +! 
2 , +! 
 * # 7 ! 9 5 P * +! 3
+! , ) ! +! B 1 ,* +! 
9 5 # # # 5 - 
 # 3 2 +! !,
1 , # +! ! ! C B # +!
 , # +!
) * * ! * * +! # 7 , *
! # $ % ' (
 +! 8 2 , 
 9 5 # 5
+7 2 +! # ! # O 2
=9 B ' 9#
$! 2 #! ! ,  * #
3 
' +! , 5 #! 2 2
3 ! ! , %
 2 ! +! 3 !
* ! :
! # $ % ' (
' ; 4 $ 7 (
; 4 ! #
, ! C ! ! #) 3 +! !
# , * * 8 ! #) 3 * 
! ! # 9 - C ! C ,
! 2 # ,  
0 #! # ! 8 # , #!
# ! 2 ! C #! # 2! * #
+! ) ! #! 7
+! #! , 5 O% = , #! ! #
# !
4 ! #! # ! ! ! 3
! )
 3 7 # , ) #! ! 5 ,
4  ; 4 9 5 :
  5 3! 9  % 
; 4 )
! # $ % '
- # ! # # #
 2 ! ) 2 # # 9 +! ,
# ! ! C # , +! 3 !
- #! ) #!
 , , ! # , 9 +!
+! +! # 7 ! # ) ! ! 
# ? 9 ' 7 +! #
3 ! # 2C # # ,
, # # , +!
!
! # $ % '
$! , 2 +!
3 ! 2 # # 9 2 %
# 
+! 3 # , +! # 5
* # +! 9#
4 ) 3 +! 3 # 5
# +! # :
- Y * # ! ! # # ,
! , - # ) # , +!
 !
- Y 0 # ! # , +! 
! # +! ! C - # ) ,
9
- Y 3 +! 28 ! 2
8 !
! # $ % '
= , # 3 @
!
4 ) #! ,
( ! +! # 5 ! 3
: 2 9# # ! #) , +! # 
 ! !, 3 *
# 3 * ! #
 
B +! ) ! :
! # $ % '
; $ : 2 (
; ! +! 3
2 # , #! ! !
! !
0 #! ! ! ! ! ! +! @
= , #! ! ! , 5 2! +! #
! C ! +!
$ 9#  # ,
 * +! 5 # # $
4  ; 9 5 : N
$! , # 5 # ! 9
 % )
! # $ % '
$ 7 # # ! ! ! #
+!
#! # ! ! 3
! ) * +! # ) ! ! #
+! , # , +! :
- # Y * ! # , 2
#! (B= ? $! , # ,
+! # B
# ) # # # , !,
! )
= , # # # ! !
# , * # ) 3) 3
! )
$ ! ! 2 # , 
, 3 # , # 
, 5 2 ) ! # :
! # $ % '
M # # , 7
- , 3 5 # ,
[ $ Q 2 !  ,
# , 7
 ! 3 # , 
K 3 5 +! # ) !
G Q
 Q ] # 3 7
# @ #
 9 2 % #
# 3 #) 1 , +! 
- # +! # $
# ! # # @ 5 +!
# ! , ! 3 +!
 #!
! # $ % '
O 5 +! ! , +!
2 9 5 # # ; : N * # ,
-9# # ! #) , # *
! 9 5 7 2 5 +! :
! # $ % '
 ; 7 $ : 9 (
; 7 ! +! #
 # :
M 0 ! ! C ! 3 +!
#! 3 
# ! 8 # , +! #!
! ! * ! * 8
# 5 # -
 ! C , ) ! 3 ) !
# #
!
0 ! ! C ! 2 C ,
! 
! 7+! * # 2
! #
[ # # A #! ! # * #
- ! 5 ( 3 W
0 #! # * #
) * ) # *
 , # 5 2 +!
7 * 2 +! # ,
! )  , - #
! # $ % '
# ) 5 +!
9  % # 5
4  ; 7 9 5 :
$ 7 * #! * # ! / #! #
! # , * ) * # * W +! 
- 5 # )
- # # # # #
 +! +! +! # 7 8 # ,
0 +! ) 3 ,:
- ! # #! 3 ! 3
9# * +! 3 :
! # $ % '
- ! # #! ! ! :
4 # : T 7 +! 3 :
- 3 9 2 % *
# ! # 5 :
P - # ! )* # # * !
+! ! C , 2
+! +! 7 +! , #) ! 5 G* K* 
+! # ) ! 3 7
! # $ % '
P - ! ! ) # +!
! ! 6 +! # ,
! # +! ! 
3 7 * # Q
$ # * !
3 # 5 2 #! #! !
3! 5 5 +! +!  ,: M* 2
[* 3 +! 9#
$ ! 2 8 # ,
! #
= # A
! # $ % '
; = $ : 9 ) 5
5 9 K(
; = ! 7 # 5
! 5 # , * 3 #) 3
Y) ! ! 3 * # ,
#) 3 # ) 7 +! +! # , *
* W # +! C ! C !2
0 #! ! ! , 5 1 !
! # , 3 *
- # , # 3 #! 3
+! , # , 2 #! ! 5
3 ,
4  ; = 9 5 : =
' ! 9  % 2 5 !
!
! # $ % '
$ # * ; = !2 3) ! :
• ! ! ! 
• - ! T 9 9 * # 3
 # , 3 +! +!
! $ # , 3 , !
• - # T ? * #
3 +! 2 +! , #!
! 7 +! 
• - 9 9 ? # #
# . 3 +! ! 7 # ,
#! ! 5 3 # # / . 
3 ! 7 # , 2
#! ! 5 3 # # /
- # $ 3 ! 5 
# +! 2 2 * # +!
) 3
8 +! ! !
3 : =
#! # # 9# ,:
* =9 9 9 2 N '
! # $ % '
0 # # , 5 * !
3 2 # 5 ! *
# ) ! +! # # , *
# * ) ! ! # !
3 :
0 2 9 % 9 2 : 
9 1
- # +! +! ! :
! # $ % '
 ? 
% # 5 8 .# / !
! # +! C ! C , 7
 - # 5 # : ! 
- # # , :
, 0 # 7 ? 2
# 5 L 
B # ) ! # :
- = 
- ! / +! #
! 
* # )
! +! #! 3 :
• - , 9 +!
• $ # 5 9 S 2 !  9
! # $ % '
• ( ! !  9 3 = 4 +! +!
# +! !, 1 , - # 5 #!
+! +! ! C 9
7 ,
$! 3 ! # Q
2 ! ) # +! 2
,
0 +! ) ! # :
! # $ % '
 ) 2 5 ?/ 5
 5 ?/ 1 '
- ! +! # ! # !
+! ! #) 1 ,: ) * ! , !
, !  * 8 * 5 3 W
- +! +! 2 !
! # +! ,
!, #
2
! ! !
+! 2 # ! G O !G O !
! W O ! ! ! *
! ! # :
= , # #! , :
# ! !  #
! (
- # 3 ! 5 , #
) 3 , 5 * ) !
3 7 5 W +! ,
, 5 G 2 G 2  7 ?
# ) 9 # * 3
3 * # W
! ) - ! ) ! 7
# ! 0
 ) * , ) +! 
, ) * # +! *
- * #! * #
) #
! # $ % '
$! ) # :
- # !# 7+! # )
) , 5 +!
= , # ! #
, ) 8 
' W/
4 ! * ! +! ) * #!
! +! #
# ! :
 ! 5 (
 ! 
 ! 
# * !
+! # 7 ! 2 : ! GW!
! # $ % '
= , # ! 7 - ] M )
# ! ! ! 5 ( 2 ] #
! ! ! 
0 ! ! ! 5 (
# ) # :
- ! % 4 , 5 ( +!
+! # ! 9 !
B +! ) :
3 # ) ! !
 
- +! ! 5 2 +!
, +! :
Z 7 [J )  JS : = ZG S
: 9 )$Z 7 [D ) : 2 DS /' ZG S(
! # $ % '
. : = / # . * !
* / #) 1 ,* ! #! ,
# +!
 1 ?/
( , ! # ?/ #
3 )3 :
M +!  2 !
# # 5
$!) ! !, 5
[ ! )
 # +! #
 3
# ! #[ 2 
! # 1 2 * ;! R= 2 * 2 2
A 2
! # ! !
! +! +! # 7 # 5 2
# :
? ,

B # ) # :
! # $ % '
Y! +! * @
# ! +! #! ! 7 2 # !
! = 9 # +! ! , !
B +! ) :
! ! ) 2 2 5 7 ?  5
9 2 N '5 9 2  : 9 '
'
- # , , ! , # 5
SW/ SW/ 7 ? * ,!
#  !
! 8 3
# , :
• +! # !7 ! ) #) 2 +!
, ! 5 :
Z'2 [J 9 G ' I I 7 ? J [ % !T ! SZG S
! # $ % '
0  ) # +! * 5
# ,  * #
#
[*) , 9 4 ? 4
[0) , 9 ?
[ !T ! ) 9 %
• +! # !7 ! ) * +! ! C
#! ! 2 ! *
, :
Z E [JK 9 G ' I I 7 ? J ! [ 
! GS
 '
! ! , ! # :
M 0 ! ! +! ,
4 ! S E 
[ - , # ) , : ] 3 * ! * , *
! W 2 #! Q
% 7  * # ) 5 = 4
! )
! # $ % '
0 3 :
^ , Q =Y4
^C , Q A(B - =Y4
^ Q A(4
^C Q A(B - A(4
^ Q $-4 
^C Q A(B - $-4 
0 , +! # ! 5 *
+! ! , ! :
^ , , F .M/ # J/ / # J/ / F .M N/QQ , 2Q
^ Q
^ QPPPPPP^C Q
^ QPPPPPP^C Q
^C Q
^ Q
^ QPPPPPP^C Q
^ QPPPPPP^C Q
^C Q
B?=: : 3 * # W*
, 5 = 4

 
 7 1 F
! # $ % '
@ %  
% 7 +! , * 7 !
2 # , +! !  3
7 * ! * ) * * * * #
+! , * # , ! % )
+! # 7 
! : $ ,  9
# 5 # # ! ! 3 5 2
# , *   7 2
, , #
 7 2 :
W S O ! B E
- # # ) # * 3! 5
# +! +! : 2 * # *
, , 
 # ! +W 4 : ? 2 .5
# * # # , +! ! +! +!
 ! : # 5 , #!
, +! +! # 7 %
)
7 3 ,
 5 * ! 7 # # @ E ! * +!
! # $ % '
3! 5 2 7 ? 2 5
8 !
- # , , 5 * 2 +!
# ) +! ! 
- , 5 ! ! $ ( , 3 !
#  !
! , 5 # , , 
3 ! 5 2 Q
5 ! 5
'
2 4
:
F F
G
G
! # $ % '
 ! 2 7
3 +! * ! !
# ! 7 !  = 5 !  9 2 B '
# A * 7 $ # W * # 5 7 7
 ! # * !
' # # # 5
( /  = $ B
B (5 2   9 2 B '
$7 (
M ,
$ #) =_=%4? 2 !
0 #! , 3! C3 * @ ) *
[ ( # !  
#
 E! #) # #) 1 , 2 ,
 = 7
'( /  9 5 T 2 5
N ? 5 9 9 4 7
/ 9 / 
*( ,
0( $ #) =_=%4? 2 2
) # +!
3( ( # ! 
#
8( E! #) , =
! # $ % '
( 4 9 %  9 2
7 7 # ,
3
# * * 3 ,
! 5 
! 7 !
= ! * 
# * ! # #
! ) !
!
- # 5 * +! ! *
* ! 3! +! # !
4 5 ! # ! 5 5 #
# * * ! 
0 +! ! ) , +! !
% 3 7 ) +! #
 #) * ! 2*
# * 7 3 #)
- 5 3! ) ( * #
+! +! , ! ! #
9 ! = 4 2
! # $ % '
A ' % B '
$! % ) 3
+! # * # #
# ! # +! ! C ,
( #!, 1 , 2
! +! (
- 8 # 5 * 9 # , 9 5 2 
+! ! ! C * ) ! 2* ) *
# +! # @ C ! ! ,
#!, ! 3 1 , ,
! # $ - !  ! # !
 2 ! # A= +! # !, ! 3 
# , , ! ! 2 @ +!
# # 
0 ! $ # ! # ! =($* #
# * ! ! . / 2* * !
 # ! ! 9 
B # !,  
# *  9 2 # +!
) * * * ! * !
! # +! # 2 +! !,
% # A= ! +! # , (
A H
A H ! A= +! !2 2
3! +! , # ! #
( # ! A= #
 A= +! ! ) 3 ! *
A 
4 3 7 # -9# 1 * 2
! # * #
#  ! ! # #
2
0 # 9  # 92 2 3! *
#! ! ! # # +! 
# # 2 # #  +! +! !,
: #:CC3 7 ! 3 C
 #:CC3 7 3 C CM`a K
0! ! !2 3)
! # $ % '
 ! ! , ! !
 #:CC ! C # C ! C#!, 3 3 #
A H 
C - 1 6
- # ! ,
* # # , ! ! 2 , % )
# 5 # ! 7 !
- ! :
 ) 3 2 8 # ! 7

• 2 ) # #) +! , )
 # #
 #:CC , ! C C # C
• 2 9 2 )
 #:CCM M M[[ K C C 
• ' ) ! 5
! 2! 3 
# :
 #:CC# # CV C$BC F C 
• ! ?  ' )
 #:CC , ! C C # C
 #:CC # C
• ) 0 # ! ,
' 5 ! ! 
( 3 # # 4 ! 
# ! # #!, = 3
# , ! # # ! ! !
#) ,
% 2 ' 9 $ 9 L ()
 #:CC# # CV C$BC # F C 3
F F C 9
! # $ % '
• ) 2 5 2 5 )
 F 9 4 % 
$ 2 5 5 5 ?/ 5 ( 2 
7 1 F 9 2 %
'
E 2 1  !
 #:CC ! C, C
E ' 2 ?  W 5
 9 2 ) 4 ! = 
$ # 4 , 2
O 9: # 5 , 3 , # 5
)3 : #:CC #
2 9 L 2 :
 #:CC 3 C
2 O 2 ) 7 9)GGNNN 2 2 G 279.7 [ ] '[N ]F[
Y - ! ,
^^ 0 5 9 #)
: #:CC ! M C ! C # 
 ? 9 % ? :
 #:CC ! C F C 
E U O !
 #:CC ! C ,C # , 7 C
# 
 ? O ' 2% )
 #:CC ! , C !C # C 9

  
7 9)GGNNN  2G9 G G9 G 1 .9I
I [@*3 3
! # $ % '
 1 9 9
/ O 2
7 9)GG9 9 G_ G !G I G
7
E ' !
7 9)GGNNN 9 ? G GM*M 2 G
7
O =
7 9)GGNNN  2GN ` G = 979G I
I IO =

7 9)GGNNN :  G ? G 9 G 4
GN 'F 4 7
!  1 ? %
7 9)GGNNN :  G ? G I9I G9 ?
G B 'G 7 9 7
! # $ % '
!
* +, a .) E
0 ! X! !T O X! O
3 ! T U5 !V5 E ! 5 !
(B=- AH
-Bb
Y - - (-B=0 - ($?B?0
8 ;
 ;%(H - - $($(?0 - -E%B=0
Y $4?H- -44-B %-$?0
$ $ ?00 - - $($(?0 -B A? =? $ %$(E 
=$ - - $($(?0  -4$(?B
- (c - - $($(?0  ? -B -4- -B=?0: 4-= 0* A 0-0* d A?0W
 ! ! W
! !  ) O ! 5 W! 5 ! 5
W E
 ( dE-B-0
Y '_B$%4?0
$ 0?B( ?0 O '_ -?0
=Y40
@ X! ! !
A E X! ! B E
C ! ! a ! V

Contenu connexe

Similaire à tutorial_hotpotatoes (1).pdf

via-crucis-vocacional.pdf
via-crucis-vocacional.pdfvia-crucis-vocacional.pdf
via-crucis-vocacional.pdfLookSmilh
 
Become more competitive by manufacturing in mexico
Become more competitive by manufacturing in mexicoBecome more competitive by manufacturing in mexico
Become more competitive by manufacturing in mexicoAmerican Industries Group
 
AAM National competition rules 2010
AAM National competition rules 2010AAM National competition rules 2010
AAM National competition rules 2010Leona Chin
 
Manuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityManuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityVirtualdeejay.net
 
Mathcad Functions for Condensation heat transfer
Mathcad Functions for Condensation heat transferMathcad Functions for Condensation heat transfer
Mathcad Functions for Condensation heat transfertmuliya
 
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish LanguageInstruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish LanguageSerious Detecting
 
Apostila curso de técnica vocal
Apostila  curso de técnica vocalApostila  curso de técnica vocal
Apostila curso de técnica vocalTocandoocéu Céu
 
E learning
E learningE learning
E learningdimiroes
 
Synthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaetSynthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaetrennesmetropole
 
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Sutan Müdô
 
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumen
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumenUu no 8 th1999 perlindungan konsumen
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumenSyamsul Noor
 

Similaire à tutorial_hotpotatoes (1).pdf (20)

via-crucis-vocacional.pdf
via-crucis-vocacional.pdfvia-crucis-vocacional.pdf
via-crucis-vocacional.pdf
 
Romanesque architecture
Romanesque architectureRomanesque architecture
Romanesque architecture
 
Become more competitive by manufacturing in mexico
Become more competitive by manufacturing in mexicoBecome more competitive by manufacturing in mexico
Become more competitive by manufacturing in mexico
 
AAM National competition rules 2010
AAM National competition rules 2010AAM National competition rules 2010
AAM National competition rules 2010
 
Congresbundel HA
Congresbundel HACongresbundel HA
Congresbundel HA
 
Resumen gcff 2014
Resumen gcff  2014Resumen gcff  2014
Resumen gcff 2014
 
Manuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityManuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di Audacity
 
Mathcad Functions for Condensation heat transfer
Mathcad Functions for Condensation heat transferMathcad Functions for Condensation heat transfer
Mathcad Functions for Condensation heat transfer
 
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish LanguageInstruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
 
Apostila curso de técnica vocal
Apostila  curso de técnica vocalApostila  curso de técnica vocal
Apostila curso de técnica vocal
 
E learning
E learningE learning
E learning
 
Historia de Aconcagua
Historia de AconcaguaHistoria de Aconcagua
Historia de Aconcagua
 
Jpeg to doc 3 pc
Jpeg to doc 3 pcJpeg to doc 3 pc
Jpeg to doc 3 pc
 
"84 Charing Cross Road", de Helene Hanff
"84 Charing Cross Road", de Helene Hanff"84 Charing Cross Road", de Helene Hanff
"84 Charing Cross Road", de Helene Hanff
 
Synthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaetSynthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaet
 
19918 2647
19918 264719918 2647
19918 2647
 
19918 2647
19918 264719918 2647
19918 2647
 
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
 
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumen
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumenUu no 8 th1999 perlindungan konsumen
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumen
 
pencemaran udara.pdf
pencemaran udara.pdfpencemaran udara.pdf
pencemaran udara.pdf
 

Plus de JeffersonAguachela

Informe de tarea de operadores
Informe de tarea de operadoresInforme de tarea de operadores
Informe de tarea de operadoresJeffersonAguachela
 
Informe división secciones.pdf
Informe división secciones.pdfInforme división secciones.pdf
Informe división secciones.pdfJeffersonAguachela
 
Informe de proyecto de programación.pdf
Informe de proyecto de programación.pdfInforme de proyecto de programación.pdf
Informe de proyecto de programación.pdfJeffersonAguachela
 
Informe de página similar a wikipedia(divisiones).pdf
Informe de página similar a wikipedia(divisiones).pdfInforme de página similar a wikipedia(divisiones).pdf
Informe de página similar a wikipedia(divisiones).pdfJeffersonAguachela
 
Informe de números a letras.pdf
Informe de números a letras.pdfInforme de números a letras.pdf
Informe de números a letras.pdfJeffersonAguachela
 
Informe de utilización de metodo mayor de un número.pdf
Informe de utilización de metodo mayor de un número.pdfInforme de utilización de metodo mayor de un número.pdf
Informe de utilización de metodo mayor de un número.pdfJeffersonAguachela
 
Informe de utilización de metodo post notas.pdf
Informe de utilización de metodo post notas.pdfInforme de utilización de metodo post notas.pdf
Informe de utilización de metodo post notas.pdfJeffersonAguachela
 
Informe general de operadores.pdf
Informe general de operadores.pdfInforme general de operadores.pdf
Informe general de operadores.pdfJeffersonAguachela
 
Informe de utilización de get.pdf
Informe de utilización de get.pdfInforme de utilización de get.pdf
Informe de utilización de get.pdfJeffersonAguachela
 
Informe de base de datos 2.pdf
Informe de base de datos 2.pdfInforme de base de datos 2.pdf
Informe de base de datos 2.pdfJeffersonAguachela
 
Informe de bucle for y while.pdf
Informe de bucle for y while.pdfInforme de bucle for y while.pdf
Informe de bucle for y while.pdfJeffersonAguachela
 

Plus de JeffersonAguachela (20)

Informe de tarea de operadores
Informe de tarea de operadoresInforme de tarea de operadores
Informe de tarea de operadores
 
Informe de tarea html.pdf
Informe de tarea html.pdfInforme de tarea html.pdf
Informe de tarea html.pdf
 
Informe de llantas.pdf
Informe de llantas.pdfInforme de llantas.pdf
Informe de llantas.pdf
 
Informe tabla.pdf
Informe tabla.pdfInforme tabla.pdf
Informe tabla.pdf
 
Informe división secciones.pdf
Informe división secciones.pdfInforme división secciones.pdf
Informe división secciones.pdf
 
Informe formulario.pdf
Informe formulario.pdfInforme formulario.pdf
Informe formulario.pdf
 
Informe de proyecto de programación.pdf
Informe de proyecto de programación.pdfInforme de proyecto de programación.pdf
Informe de proyecto de programación.pdf
 
Informe de página similar a wikipedia(divisiones).pdf
Informe de página similar a wikipedia(divisiones).pdfInforme de página similar a wikipedia(divisiones).pdf
Informe de página similar a wikipedia(divisiones).pdf
 
Informe de números a letras.pdf
Informe de números a letras.pdfInforme de números a letras.pdf
Informe de números a letras.pdf
 
Bucle while.pdf
Bucle while.pdfBucle while.pdf
Bucle while.pdf
 
Informe de utilización de metodo mayor de un número.pdf
Informe de utilización de metodo mayor de un número.pdfInforme de utilización de metodo mayor de un número.pdf
Informe de utilización de metodo mayor de un número.pdf
 
Informe de utilización de metodo post notas.pdf
Informe de utilización de metodo post notas.pdfInforme de utilización de metodo post notas.pdf
Informe de utilización de metodo post notas.pdf
 
Informe general de operadores.pdf
Informe general de operadores.pdfInforme general de operadores.pdf
Informe general de operadores.pdf
 
Sentencias de decision.pdf
Sentencias de decision.pdfSentencias de decision.pdf
Sentencias de decision.pdf
 
Informe de utilización de get.pdf
Informe de utilización de get.pdfInforme de utilización de get.pdf
Informe de utilización de get.pdf
 
Informe de base de datos 2.pdf
Informe de base de datos 2.pdfInforme de base de datos 2.pdf
Informe de base de datos 2.pdf
 
Informe de chatbot.pdf
Informe de chatbot.pdfInforme de chatbot.pdf
Informe de chatbot.pdf
 
Vectores
Vectores Vectores
Vectores
 
Informe de bucle for y while.pdf
Informe de bucle for y while.pdfInforme de bucle for y while.pdf
Informe de bucle for y while.pdf
 
Bucle foreach.pdf
Bucle foreach.pdfBucle foreach.pdf
Bucle foreach.pdf
 

tutorial_hotpotatoes (1).pdf

 • 1. ! " # $ % & ' ( ! ! ) * +, - .) / ' 0 % 1 2 % 2 3 45 65 ' & 7 5 8 9 & : ) ;, 4 ; 4 ; ;< 7 ;< = > & ) 2 5 ?/ 5 & 5 ?/& 1 ' @ % & & & & ) 4 : A ' % B ' C & - 1 & 6
 • 2. ! " # $ % & ' ( & 9 4 ' : 9 ? D E ; D & & 2 & & F ? 1 4 & ) 9 D< & DG 7 ? G! ? G! ? 9 ' ' & 9 1 9 5 9 : 9 5 H ' I J F / 2 & & 7 ? 2 & 9 9 H9 J & 9 2 1 7 ? 7 F F & 2 7 ? F 9 : & ' 9 5 9 F / ? ' 9 & & 2 $ 2 5 < &5 K( 9 2 B '5 9 2 & 9 9 F ' : 9 & ? 4 F 9 ? ) ! 9 ? 5 L 5 9 ' ! 4 7 9 ' 7 ? 1 7 ? F 7 1 9 F 9 2
 • 3. ! # $ % ' ( * +, - .) / ' ! ! ! # $ ! % ' %'($ $ )* +! # , # ! - , +! # .# / 0 +! # ) #!, ! 1 , 2 3! ( * # # 4 ! 0 # $5 3 ) +! # ! #) 1 ,6 # # * # ! # , * 7 8 * 5 * #! # * ! +! # ! * #! * * +! # .# / 2 ! - ! # * # ! 9 5 # # # 5 +! 2 ! 7 # , 2 +! 3 # ! 4 9 : ;! 7: +7 $ 7 : $ : : 9: : 9 - 3 5 # ! 2 , # ! # 3 5 !, 1 , ! , 3 0 +! )* #! * ! # 9 3 : # 5 ! 7 2 * +! +! !, 1 , 4 # 3 # , # 0 # ! 5 3 ) = 4 - 5 = 4 # * ! +! ! 3 ) * 2 +! .# / ! ) ! * ! +! # , ! 0 # * ! 7 2 8 +!
 • 4. ! # $ % ' ( +! ! 9 * # ! * #! * ) # #) 1 , * ! +! ! ! , = 4 # * * ! #) , 2 4 # # +! 3 : • 9 : $ 3 !2 3) ! * 2 ) • 9 ' : 0 # ! +! 2 ! • ? : - ! # ! 7 ! ?3 # , ! ! ) 3 7 ! 4 #) = 4 2 #! 3! # ( 3) 0! ! # +! 2 ! 7 3 ! • 2 : ! +! # ! # 3 ! * #) ?3 * ! ! # ! ) # ! , ! ! 2 ! @ $ A%B$(?B4( $? 4-= # # * # # 0 - * +! 5 3! # 0 % 1 2 % 2 #) 1 , # 5 * % ' - #) 3 # , 8 0 ?# +! ! #:CC , ! C C # C B ! 7 8 5 : , # # 1 2 # 4 !9 4 $ =($D # # 2 E! 9 +!
 • 5. ! # $ % ' ( E! 9 # +! ! #! , # # 0 ?# 5 : #:CC , ! C C # C F # G 7 # 1 # , : • ! , # 1 7 # 0! 5 ) : #:CC , ! C C # C # G 9 • # 9 5 7 # 1 7 # - : #:CC , ! C C # C # G 7 # ! : - # 1 H # #! : #:CC # , C# #I JK ' # # 3 H # , 2 # ) ! : , , 9I7 9 I M80@ = 0 # @ 2 # ) ! :
 • 6. ! # $ % ' ( 0 ! ! ( 5 : 2 * 9 ! * 2 * L G* 0 ! * +! # 7 : +! # # +! # M N #) 1 , ?3 : 7 9)GGN ' ? G7 G7 9 G O # O #) : 7 9)GG7 9 ? G 2G 2 7 B # ) ! ! #) 2 +! # : .4 /
 • 7. ! # $ % ' ( # # ! ! #) +! # 5 # , # # ! 3 : # , ! # 5 :
 • 8. ! # $ % ' ( #! ' # # ) ! ! , ! ! 2 ! +! ) # 5 = 7 2 +! +! ! 7 +! # % ' 2 P ! $! E () IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Q $ ! R () IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P - 3 5 ) 5 5 +! 2 ! #) 3 B , # 5 : ,
 • 9. ! # $ % ' ( 3 45 65 ' 7 5 $! , # # 7 # * # ) * # +! * +! * # 3 ! # +! # 7 # @ , , 3 7 ' 2 # # : E * ! # # ! : 0 # * # # (B($(?C=? ?0 4?0 ?E 0C 2 ,! ?= ?==?-0 : , # # : 4 # +! +! 2 +! #
 • 10. ! # $ % ' ( 1 S 2 $ #Q ! ! - +! # # ! : , 2 R 2 * 2 #! Q ! T U - 5 * # ) # 5 , 3 7 # 7 +! , # 0 # # @ * 3 7 # # ) # @ ! 7 +! , # - 9 7 # G* # - 9 % , # , , ( 3 7 9 S 4S 2 7 ? 4 0 , ) ! +! * # ! T U 6 9
 • 11. ! # $ % ' ( ' 2 % ) 4 S 3 ! 5 S 3 ! 3 9 +! , * ! # 7 * , , * #! 3 2 # * +! ! # 1 , ? ) # , #! , ! : , * # ! # 5 ! +! 2 , 8 D 9 G 2 7 ? 2 G 2 ! : # +! +! 0 ! , ,! $C$C # C G9C +! # 2 , . # G 3 /
 • 12. ! # $ % ' ( - +! ! # ) , # 3 # ) 3 ! 5 ! # +, - 9 2 . • = 9 ! * #! 3 * ! * • # ! , ! # ! * • A : 3 * 3! * 3 * ! * 9 * • $ 2 3 ! • 3 8 # ! # #) • 3 # ! 2 #! #) • - ! # * # +! # # $E( 3 ! +! , 3 ) : • - # / G # # 9# +! ! ! # +! • - # ? # +! +! +! @ ! 3 • - # E # ( ! , 5 O ! ; 7 +! +! #! 0 7 ! , 5 ( ! ! # # # # +! 0 # +! ! , 5 * # ! 7 ! * ! , 5 O ! ; 8 • - # 9 +! ) ! 2 +! ) • - # # , ! # # +! ! # 0 ! ) # +! 3
 • 13. ! # $ % ' ( • - # # 3 ! 3 # 5 -9# # ! 3 # • - # 4 # 3 # 7 3! * +! # ! ) 3 ! 5 # * +! # 7 # ! 9 = , #! 3 3! # # 0 # # * * , • 4 # O 3 .$ E 2 ( / ( 3 7 8 0 ! 7 # # ! # 5 2 +! # 3 # 2 2! 3 ! # 4 # , : ? ?- O % +! ! ! ! 5 5 T O 9 ( ! 5 ( # A # +! # 3 5 ! 2 % - ? ) = 5 5 ) ! ! ! ) +! 3 2 +! !, ! ## # , ! 2 3 ! # @ % 4 ) ! # +! ! +! ! * ! #! (BA? $(TB # , ) , $E( (BA? $(TB -B -0 U?4: #:CC# # CV C$BC KKC T ! U : 4 3! $E( # +! ! ! * 3 # ! ( #! ! ! ! 5 5 $! # * , ! * ! * ! * # W $E( 2 +! T 9 * A # ! ! $E( ) ! 1 , 0 * #! ! : #:CC C # C3 - ! ) +! ! # +! A # 2 3 !
 • 14. ! # $ % ' ( $! +! 3 5 +! 3 ! 5 , 3 ! # @ # 3 $! , 3 ! ! ! # ?X 2 # # # # !V - #) 2 # @ 8 # !# ! # 2 # : • ( C C 2 #! # 5 +! • , # ! 2 # .# / +! • , # 2 # @ # 5 - ! # # , +! # 8 !# 2 , * # +! @ - # # ! 6 8 :
 • 15. ! # $ % ' ( - W # ! # , : - X! : 4 # @ ! # : # , ! :
 • 16. ! # $ % ' ( 8 * 8 # : 4 # ! # @ 8 ) : ; 7) $ : ( ;, 4) $ : 9 2 ( ; ) $ 2 ( $! , # # !, 2 8
 • 17. ! # $ % ' ( E ! ! , 8 ! , # 3 3! 8 0 #! # +! +! +! # 7 , 9 G 9 ' E ! # ) ! 7 - 3 # # ! ! ! 7 #
 • 18. ! # $ % ' ( - , 3 : B! , E! E! @ ! @ @ $ #) 1 , ) 1 , # B 'G ) 1 , # C0 = A # B 'G -9# # # $ $ # Y 0 ? 3 ( ( ( ! ( ! ! 5 ( ( ! ! ( , = 4 ( ?, ! $ 3 ! 3 A! $ ! ! ! ) $ 3 @ ! ! $ (7+! , = 9 ?# , $ 3 5 3 ! 5 ! $ ! ( 3 7 = ! ( 3 7 ' ( 3 7 # 3 $ 2! 2! ( A; = , 5 ! 2! # $ - 5 W 0 0
 • 19. ! # $ % ' ( 8 9 : $! , # * +! # # 5 # .# / - +! # #! 7 ! # : 9# ) # # 5
 • 20. ! # $ % ' ( ;, 4 $ : 9 2 ( ;, 4 ) # # 2 +! # ! # 3 # ! * 7 # ! # ! 2 7 # - # # ! +! # ! : • 9 6 9 ) - #! #! # #! • 9 ) - , #! • /' ) - ! # ! +! #! 3 +! 3 ! * # ! 8 # • % ) - ) #! # #! 4 ;! 7 9 5 +7 ! 5 # 9# 9 % ;, 4 1 9 )
 • 21. ! # $ % ' ( = # 5 ! # !2 ! 2 3) # $! +! , # ! # , ! +! ) * # +! ! 2 7 , ! ! # ! 0 +! # ! # # ) ! #! 8 # 2 +! - # # @ ) * , * * , ! * * ) $! , 2 +! 3 ! 2 # # # 3 ! 5 # - ) # * ) # 2 +! ) - !2 # # .# / # +! +! 9# +! +! ) # ) * 9 # # ! # 5 4 # 3 ! 5 # +! , ! * ! # 3 * # *
 • 22. ! # $ % ' ( • - # / G # 9# +! ! ! # +! • - # ? # +! +! +! @ ! 3 • - # E # '
 • 23. ! # $ % ' ( ( ! , 5 O ! ; 7 +! +! #! 0 7 ! , 5 ! ! # # # # 0 # +! ! , 5 * # ! 7 ! O 9# ! # ) #! $ 5 % ) • - # 9 +! ) ! 2 +! )
 • 24. ! # $ % ' ( • - # # , ! # # +! ! # 0 ! ) # +! 3 • - # # +! ! # ! +! , * , # ! 2 #! 7 +! * ! 3 # , 8 # *
 • 25. ! # $ % ' ( - # 4 # ! ! , 7 - ! # ! ! 9 * * * , ! , ! +! +! +! # 7 , 7 #) 0 +! +! # 7 ,
 • 26. ! # $ % ' ( • - # O , ! +! ! 8 9# $! , 3 ! ! ! # Q 2 # # # # # # +! ! 9 5 # # ;! 7 P +7 8 # $! # 3 7 # * , 0(- - ) * #! +! ) # ! Z ! # ! ) $ 3 ! ! , , ! # +! # +! 2 , +! * # 7 ! 9 5 P * +! 3 +! , ) ! +! B 1 ,* +! 9 5 # # # 5 - # 3 2 +! !, 1 , # +! ! ! C B # +! , # +! ) * * ! * * +! # 7 , *
 • 27. ! # $ % ' ( +! 8 2 , 9 5 # 5 +7 2 +! # ! # O 2 =9 B ' 9# $! 2 #! ! , * # 3 ' +! , 5 #! 2 2 3 ! ! , % 2 ! +! 3 ! * ! :
 • 28. ! # $ % ' ( ' ; 4 $ 7 ( ; 4 ! # , ! C ! ! #) 3 +! ! # , * * 8 ! #) 3 * ! ! # 9 - C ! C , ! 2 # , 0 #! # ! 8 # , #! # ! 2 ! C #! # 2! * # +! ) ! #! 7 +! #! , 5 O% = , #! ! # # ! 4 ! #! # ! ! ! 3 ! ) 3 7 # , ) #! ! 5 , 4 ; 4 9 5 : 5 3! 9 % ; 4 )
 • 29. ! # $ % ' - # ! # # # 2 ! ) 2 # # 9 +! , # ! ! C # , +! 3 ! - #! ) #! , , ! # , 9 +! +! +! # 7 ! # ) ! ! # ? 9 ' 7 +! # 3 ! # 2C # # , , # # , +! !
 • 30. ! # $ % ' $! , 2 +! 3 ! 2 # # 9 2 % # +! 3 # , +! # 5 * # +! 9# 4 ) 3 +! 3 # 5 # +! # : - Y * # ! ! # # , ! , - # ) # , +! ! - Y 0 # ! # , +! ! # +! ! C - # ) , 9 - Y 3 +! 28 ! 2 8 !
 • 31. ! # $ % ' = , # 3 @ ! 4 ) #! , ( ! +! # 5 ! 3 : 2 9# # ! #) , +! # ! !, 3 * # 3 * ! # B +! ) ! :
 • 32. ! # $ % ' ; $ : 2 ( ; ! +! 3 2 # , #! ! ! ! ! 0 #! ! ! ! ! ! +! @ = , #! ! ! , 5 2! +! # ! C ! +! $ 9# # , * +! 5 # # $ 4 ; 9 5 : N $! , # 5 # ! 9 % )
 • 33. ! # $ % ' $ 7 # # ! ! ! # +! #! # ! ! 3 ! ) * +! # ) ! ! # +! , # , +! : - # Y * ! # , 2 #! (B= ? $! , # , +! # B # ) # # # , !, ! ) = , # # # ! ! # , * # ) 3) 3 ! ) $ ! ! 2 # , , 3 # , # , 5 2 ) ! # :
 • 34. ! # $ % ' M # # , 7 - , 3 5 # , [ $ Q 2 ! , # , 7 ! 3 # , K 3 5 +! # ) ! G Q Q ] # 3 7 # @ # 9 2 % # # 3 #) 1 , +! - # +! # $ # ! # # @ 5 +! # ! , ! 3 +! #!
 • 35. ! # $ % ' O 5 +! ! , +! 2 9 5 # # ; : N * # , -9# # ! #) , # * ! 9 5 7 2 5 +! :
 • 36. ! # $ % ' ; 7 $ : 9 ( ; 7 ! +! # # : M 0 ! ! C ! 3 +! #! 3 # ! 8 # , +! #! ! ! * ! * 8 # 5 # - ! C , ) ! 3 ) ! # # ! 0 ! ! C ! 2 C , ! ! 7+! * # 2 ! # [ # # A #! ! # * # - ! 5 ( 3 W 0 #! # * # ) * ) # * , # 5 2 +! 7 * 2 +! # , ! ) , - #
 • 37. ! # $ % ' # ) 5 +! 9 % # 5 4 ; 7 9 5 : $ 7 * #! * # ! / #! # ! # , * ) * # * W +! - 5 # ) - # # # # # +! +! +! # 7 8 # , 0 +! ) 3 ,: - ! # #! 3 ! 3 9# * +! 3 :
 • 38. ! # $ % ' - ! # #! ! ! : 4 # : T 7 +! 3 : - 3 9 2 % * # ! # 5 : P - # ! )* # # * ! +! ! C , 2 +! +! 7 +! , #) ! 5 G* K* +! # ) ! 3 7
 • 39. ! # $ % ' P - ! ! ) # +! ! ! 6 +! # , ! # +! ! 3 7 * # Q $ # * ! 3 # 5 2 #! #! ! 3! 5 5 +! +! ,: M* 2 [* 3 +! 9# $ ! 2 8 # , ! # = # A
 • 40. ! # $ % ' ; = $ : 9 ) 5 5 9 K( ; = ! 7 # 5 ! 5 # , * 3 #) 3 Y) ! ! 3 * # , #) 3 # ) 7 +! +! # , * * W # +! C ! C !2 0 #! ! ! , 5 1 ! ! # , 3 * - # , # 3 #! 3 +! , # , 2 #! ! 5 3 , 4 ; = 9 5 : = ' ! 9 % 2 5 ! !
 • 41. ! # $ % ' $ # * ; = !2 3) ! : • ! ! ! • - ! T 9 9 * # 3 # , 3 +! +! ! $ # , 3 , ! • - # T ? * # 3 +! 2 +! , #! ! 7 +! • - 9 9 ? # # # . 3 +! ! 7 # , #! ! 5 3 # # / . 3 ! 7 # , 2 #! ! 5 3 # # / - # $ 3 ! 5 # +! 2 2 * # +! ) 3 8 +! ! ! 3 : = #! # # 9# ,: * =9 9 9 2 N '
 • 42. ! # $ % ' 0 # # , 5 * ! 3 2 # 5 ! * # ) ! +! # # , * # * ) ! ! # ! 3 : 0 2 9 % 9 2 : 9 1 - # +! +! ! :
 • 43. ! # $ % ' ? % # 5 8 .# / ! ! # +! C ! C , 7 - # 5 # : ! - # # , : , 0 # 7 ? 2 # 5 L B # ) ! # : - = - ! / +! # ! * # ) ! +! #! 3 : • - , 9 +! • $ # 5 9 S 2 ! 9
 • 44. ! # $ % ' • ( ! ! 9 3 = 4 +! +! # +! !, 1 , - # 5 #! +! +! ! C 9 7 , $! 3 ! # Q 2 ! ) # +! 2 , 0 +! ) ! # :
 • 45. ! # $ % ' ) 2 5 ?/ 5 5 ?/ 1 ' - ! +! # ! # ! +! ! #) 1 ,: ) * ! , ! , ! * 8 * 5 3 W - +! +! 2 ! ! # +! , !, # 2 ! ! ! +! 2 # ! G O !G O ! ! W O ! ! ! * ! ! # : = , # #! , : # ! ! # ! ( - # 3 ! 5 , # ) 3 , 5 * ) ! 3 7 5 W +! , , 5 G 2 G 2 7 ? # ) 9 # * 3 3 * # W ! ) - ! ) ! 7 # ! 0 ) * , ) +! , ) * # +! * - * #! * # ) #
 • 46. ! # $ % ' $! ) # : - # !# 7+! # ) ) , 5 +! = , # ! # , ) 8 ' W/ 4 ! * ! +! ) * #! ! +! # # ! : ! 5 ( ! ! # * ! +! # 7 ! 2 : ! GW!
 • 47. ! # $ % ' = , # ! 7 - ] M ) # ! ! ! 5 ( 2 ] # ! ! ! 0 ! ! ! 5 ( # ) # : - ! % 4 , 5 ( +! +! # ! 9 ! B +! ) : 3 # ) ! ! - +! ! 5 2 +! , +! : Z 7 [J ) JS : = ZG S : 9 )$Z 7 [D ) : 2 DS /' ZG S(
 • 48. ! # $ % ' . : = / # . * ! * / #) 1 ,* ! #! , # +! 1 ?/ ( , ! # ?/ # 3 )3 : M +! 2 ! # # 5 $!) ! !, 5 [ ! ) # +! # 3 # ! #[ 2 ! # 1 2 * ;! R= 2 * 2 2 A 2 ! # ! ! ! +! +! # 7 # 5 2 # : ? , B # ) # :
 • 49. ! # $ % ' Y! +! * @ # ! +! #! ! 7 2 # ! ! = 9 # +! ! , ! B +! ) : ! ! ) 2 2 5 7 ? 5 9 2 N '5 9 2 : 9 ' ' - # , , ! , # 5 SW/ SW/ 7 ? * ,! # ! ! 8 3 # , : • +! # !7 ! ) #) 2 +! , ! 5 : Z'2 [J 9 G ' I I 7 ? J [ % !T ! SZG S
 • 50. ! # $ % ' 0 ) # +! * 5 # , * # # [*) , 9 4 ? 4 [0) , 9 ? [ !T ! ) 9 % • +! # !7 ! ) * +! ! C #! ! 2 ! * , : Z E [JK 9 G ' I I 7 ? J ! [ ! GS ' ! ! , ! # : M 0 ! ! +! , 4 ! S E [ - , # ) , : ] 3 * ! * , * ! W 2 #! Q % 7 * # ) 5 = 4 ! )
 • 51. ! # $ % ' 0 3 : ^ , Q =Y4 ^C , Q A(B - =Y4 ^ Q A(4 ^C Q A(B - A(4 ^ Q $-4 ^C Q A(B - $-4 0 , +! # ! 5 * +! ! , ! : ^ , , F .M/ # J/ / # J/ / F .M N/QQ , 2Q ^ Q ^ QPPPPPP^C Q ^ QPPPPPP^C Q ^C Q ^ Q ^ QPPPPPP^C Q ^ QPPPPPP^C Q ^C Q B?=: : 3 * # W* , 5 = 4 7 1 F
 • 52. ! # $ % ' @ % % 7 +! , * 7 ! 2 # , +! ! 3 7 * ! * ) * * * * # +! , * # , ! % ) +! # 7 ! : $ , 9 # 5 # # ! ! 3 5 2 # , * 7 2 , , # 7 2 : W S O ! B E - # # ) # * 3! 5 # +! +! : 2 * # * , , # ! +W 4 : ? 2 .5 # * # # , +! ! +! +! ! : # 5 , #! , +! +! # 7 % ) 7 3 , 5 * ! 7 # # @ E ! * +!
 • 53. ! # $ % ' 3! 5 2 7 ? 2 5 8 ! - # , , 5 * 2 +! # ) +! ! - , 5 ! ! $ ( , 3 ! # ! ! , 5 # , , 3 ! 5 2 Q 5 ! 5 ' 2 4 : F F G G
 • 54. ! # $ % ' ! 2 7 3 +! * ! ! # ! 7 ! = 5 ! 9 2 B ' # A * 7 $ # W * # 5 7 7 ! # * ! ' # # # 5 ( / = $ B B (5 2 9 2 B ' $7 ( M , $ #) =_=%4? 2 ! 0 #! , 3! C3 * @ ) * [ ( # ! # E! #) # #) 1 , 2 , = 7 '( / 9 5 T 2 5 N ? 5 9 9 4 7 / 9 / *( , 0( $ #) =_=%4? 2 2 ) # +! 3( ( # ! # 8( E! #) , =
 • 55. ! # $ % ' ( 4 9 % 9 2 7 7 # , 3 # * * 3 , ! 5 ! 7 ! = ! * # * ! # # ! ) ! ! - # 5 * +! ! * * ! 3! +! # ! 4 5 ! # ! 5 5 # # * * ! 0 +! ! ) , +! ! % 3 7 ) +! # #) * ! 2* # * 7 3 #) - 5 3! ) ( * # +! +! , ! ! # 9 ! = 4 2
 • 56. ! # $ % ' A ' % B ' $! % ) 3 +! # * # # # ! # +! ! C , ( #!, 1 , 2 ! +! ( - 8 # 5 * 9 # , 9 5 2 +! ! ! C * ) ! 2* ) * # +! # @ C ! ! , #!, ! 3 1 , , ! # $ - ! ! # ! 2 ! # A= +! # !, ! 3 # , , ! ! 2 @ +! # # 0 ! $ # ! # ! =($* # # * ! ! . / 2* * ! # ! ! 9 B # !, # * 9 2 # +! ) * * * ! * ! ! # +! # 2 +! !, % # A= ! +! # , ( A H A H ! A= +! !2 2 3! +! , # ! # ( # ! A= # A= +! ! ) 3 ! * A 4 3 7 # -9# 1 * 2 ! # * # # ! ! # # 2 0 # 9 # 92 2 3! * #! ! ! # # +! # # 2 # # +! +! !, : #:CC3 7 ! 3 C #:CC3 7 3 C CM`a K 0! ! !2 3)
 • 57. ! # $ % ' ! ! , ! ! #:CC ! C # C ! C#!, 3 3 # A H C - 1 6 - # ! , * # # , ! ! 2 , % ) # 5 # ! 7 ! - ! : ) 3 2 8 # ! 7 • 2 ) # #) +! , ) # # #:CC , ! C C # C • 2 9 2 ) #:CCM M M[[ K C C • ' ) ! 5 ! 2! 3 # : #:CC# # CV C$BC F C • ! ? ' ) #:CC , ! C C # C #:CC # C • ) 0 # ! , ' 5 ! ! ( 3 # # 4 ! # ! # #!, = 3 # , ! # # ! ! ! #) , % 2 ' 9 $ 9 L () #:CC# # CV C$BC # F C 3 F F C 9
 • 58. ! # $ % ' • ) 2 5 2 5 ) F 9 4 % $ 2 5 5 5 ?/ 5 ( 2 7 1 F 9 2 % ' E 2 1 ! #:CC ! C, C E ' 2 ? W 5 9 2 ) 4 ! = $ # 4 , 2 O 9: # 5 , 3 , # 5 )3 : #:CC # 2 9 L 2 : #:CC 3 C 2 O 2 ) 7 9)GGNNN 2 2 G 279.7 [ ] '[N ]F[ Y - ! , ^^ 0 5 9 #) : #:CC ! M C ! C # ? 9 % ? : #:CC ! C F C E U O ! #:CC ! C ,C # , 7 C # ? O ' 2% ) #:CC ! , C !C # C 9 7 9)GGNNN 2G9 G G9 G 1 .9I I [@*3 3
 • 59. ! # $ % ' 1 9 9 / O 2 7 9)GG9 9 G_ G !G I G 7 E ' ! 7 9)GGNNN 9 ? G GM*M 2 G 7 O = 7 9)GGNNN 2GN ` G = 979G I I IO = 7 9)GGNNN : G ? G 9 G 4 GN 'F 4 7 ! 1 ? % 7 9)GGNNN : G ? G I9I G9 ? G B 'G 7 9 7
 • 60. ! # $ % ' ! * +, a .) E 0 ! X! !T O X! O 3 ! T U5 !V5 E ! 5 ! (B=- AH -Bb Y - - (-B=0 - ($?B?0 8 ; ;%(H - - $($(?0 - -E%B=0 Y $4?H- -44-B %-$?0 $ $ ?00 - - $($(?0 -B A? =? $ %$(E =$ - - $($(?0 -4$(?B - (c - - $($(?0 ? -B -4- -B=?0: 4-= 0* A 0-0* d A?0W ! ! W ! ! ) O ! 5 W! 5 ! 5 W E ( dE-B-0 Y '_B$%4?0 $ 0?B( ?0 O '_ -?0 =Y40 @ X! ! ! A E X! ! B E C ! ! a ! V