Tetik'asa iDin - Finiavana!

EtoMadagasikara inMadagascarid
EtoMadagasikara inMadagascaridProjet - Métier - Investissement - Solidaire - Initiative - Pour Tous/Development and Investment Plateform à Plateform
Tetik ‘ Asa
1
www.etomadagasikara.meximas.com
2013-2014 – copyright @ N.M.A
– etomadagasikara@gmail.com
F a m a r i t a n a 1
2
VINA @ iDiN – Vision
Rafitra manampy ny fanoitra efa misy ho an’ny fampivoarana ny
fampandrosoana maharitra sy ny lanja maharitry ny fahaiza-
manao eto an-toerana .
FINIAVANA iDiN – Initiative
Mampitambatra sy Mampiaraka ny rehetra ho mpandray anjara
@ fikarohana, ny fanatsarana hatrany ny famoronana sy ny
vokatra ahafahana manatevina ny traikefa, @ alalan’ny
fifanakalozan-kevitra sy ny tolotra aroson’ ELM-iDiN.
Mandray andraikitra @ fiatrehana ny fifaninanana @alalan’ny
tombony ananan’i Madagasikara – manintona ny firenena maro
sy miezaka mba hahaleo-tena, mandanjalanja ny fiankinan-doha
ara-bola sy ny trosa avy any ivelany mety misakana ny
fampandrosoana ho avy raha mitsinjo ny taranaka.
Fanamby iombonana, « …ny ananana no ahiratra ho be. »
3
F a m a r i t a n a 1
FINIAVANA iDiN – Initiative
Fahaizana mampivelatra zava-baovao na efa misy dia taratra sy
antoka iankinan’ny fivoaran’ny hari-karena, indrindra mihitsy izay
mahakasika rehetra ny filana fototra toy ny fahasalamana na ny
fanjarian-tsakafo. Rehefa miezaka velarina hatrany ny hevi-baovao
dia miezaka @ haitao avo lenta kokoa hatrany, izay mila dingana sy
rafitra maro voarindra tsara. Izany hoe mivondrona ny tolotra sy
ny tinady @ fahaiza-manao ary raha faritana @fotoana sy
@toerana iray indray izany dia ankehitriny « Eto Madagasikara ».
« 4ème plus grande île du monde, Carrefour de l’Océan Indien-Afrique-Asie »
Hasongadinina mazava ho azy mialoha @ izany ny :
1. Lanjan’ny maha olona sy ny tontolo iainana
« …ny olona tsirairay no angovon’ny fampandrosoana»
 Mpiantsehatra @ambaratonga rehetra
 Fisitrahana ny filan’ny mponina hifanentanana
 Fikambanana maro ahitana mpikaroka @taranja samihafa
2. Firafitra
« …ny fifamenoan’ny fahasamihafana no halebehazan-karena »
 Miantoka firaketana sy fifaneraserana
 Mitily haren-tsaina ho an’ny toe-karena
 Manentana isam-baravarana, mifampita fahalalana
F a m a r i t a n a 1
4
Hatrehan’ ny iDiN- Ambition
 Ivo fitrandraham-pahalalana
 Tolotra ho mpikambana @ fitantanana ny fikarohana
 Tolotra ifampitarihana @famokarana
 Tolotra mialoha manakaiky ny faritra sy ny fivondronana ary ny
fokontany amin’ny alalan’ny fifampizarana tetikasa maro.
 Hafainganan’ny fifankalalan’ny mpiantsehatra
 Tambazotra fifaneraseran’ny te ho mpiara miasa eto an-
toerana sy/na ny iraisam-pirenena - maniry handraharaha eto ary
ny voakasika rehetra @ ny fifanarahana - aseho am-pahibe-
maso fa mangarahara sy mazava amin’ny lafiny rehetra sy ny
fampiasana voambolana. Misoroka ny fanambakana sy ny
fanararaotana ny tsy fahampahafantarana.
Ohatra @izany : Ny fifanarahana farafahakeliny 50/50-public en
faveur/privé @fitrandrahana harena voajanahary-harena iombonana.
Soatoavina mitandro ny fahatsorana sy ny fifanakalozana izany sady
mahay miatrika manoloana ny tsindrin’ny Fanatontoloana voatery na
voadondona hifaninana.
Dualité : Concurrence « sauvage », loi de la fortune #contre# loi du partage, Egalité
Approche participative et transparence, garanties du bon climat d’investissement
Démarche entrepreneuriale de l’innovation, sur dimension
sociale & sociétale
F a m a r i t a n a 1
5
Tsirin-kevitra t@ iDiN– Raison
Tolotra ho an’ny sokajin’orinasa samihafa mpamokatra sy olona
tsirairay manana hevitra vokarina sy fahaiza-manao :
₪ Fanandratana sy fanaparitahan-kevitra famoronana
₪ Fampivondronana rafitra mpanohana sy mpiara miombon’antoka
Tanjona iombonana : Manodidina ny 500.000 ny isan’ny orinasa
miorina ara-dalàna afaka 23 taona, afaka miteraka asa
17.000.000 na 33% ny mponina feno 18 taona miakatra
amin’izany vinaina an’asa raikitra avokoa. Mamokatra
harikarena mihoatry ny Ariary 850.000.000.000.000 isan-taona,
amin’ny sadam-bola 1$=Ar 1.000 mihatsara raha ampitahaina.
Ankehitriny : +300.000 miezaka; tanjona iombonana manjavozavo;
tahan’isan’ny mpanam-bola/mahantra; (PIB) Ar 24.000 lavitr’isa isan-
taona; 1€=Ar +3.000; (système monétaire de division sociale+course à la
fortune vers l’ excès & clanisme +dépendance en dette étrangère+inflation
cumulative=« Loi du plus fort»)
Tetikasa++ 3.0 :
++, famantarana ihany enti-milaza Tetikasa novolavolaina hampivondrona tetikasa
maro hafa
3.0, famantarana ihany eo amin’ny tranokala fa tetikasa mikatsaka fampitana lanja.
F a m a r i t a n a 1
₪ Fanandratana sy fanaparitahan-kevitra famoronana
Tranokala ny iDiN , manana ny traikefa feno afaka 5 taona,
Fampirantiana ao @ tranokala sy fanaparitahana ireo tolotra sy
tinady @famoronana zava-baovao sy ny fahaiza-manao.
Misy masoivoho mpitantana–E.L.M. Agency : administrateur, personnel
(Statut juridique projeté-idéal : E.P.I.C. ; ou , Sarlu vers
SA+association d’obligation sociale)
Rantsana : consultant, enquêteur, volontaire, freelance, apprentis
Fanomezan-tsokajy ny andraikitra ho an’ny mpikambana
Fitsidihana zava-misy na orinasa ataon’ny mpikambana :
Lanjan’ny fahitana tolotra sy tinady eo @ zava-baovao
Fampahafantarana tolotra mifanaraka @ny mety ilaina ny
famoronana vaovao.
Ivontoeran’isam-paritra. Solotena araky ny fitsinjarana isam-paritra
eto :
Antsiranana ; Toliara ; Mahajanga ;
Toamasina ; Fianarantsoa ; Antananarivo.
Innovation = Savoir-faire faire
E.P.I.C. : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
Sarlu: Société à Responsabilité limitée unipersonnelle / SA : Société Anonyme
6
F a m a r i t a n a 1
TANJONA amin’izany – Objectifs intermédiaires
Fandrafetana atrik'asa isaky ny sehatra ara-toe-karena
Mamporisika eto an-toerana @kolontsaina mpikaroka,
mpamokatra sy mpandraharaha miaraka
Fampihaonana ny orinasa vaventy mpamokatra sy ivontoerana
sampam-pikarohana
Fitarafana ny fifandraisan’ny ny mponina sy ny tontolon’ ny
fikarohana, ahafahan’izay tolotra sy tinady hifanojo tsara
Indrindra ihany koa ny avy @ireo anjerimanontolo sy fikambanana
miankina na mahaleo-tena sy ny orinasa :
 Fanentanana sy famporisihana ny mpamokatra haneho ny
filàna ara-pivoaran’ny fampitaovana,
 Fanentanana sy famporisihana ny mpikaroka hitodika @ny
manana hevitra famoronana sy ny orinasa,
 Fanazarana @ tetikasa feno fiaraha-miasa
Innovation- Valorisation - Production –Consommation--Innovation
7
F a m a r i t a n a 1
₪ Fampivondronana rafitra mpanohana sy mpiara miombon’antoka
Synergie et Intercoopération : public-privé
Raha mitady :
Mpanohana na mpiantoka;
Fanohanana tetikasa;
Solon-tenan’orinasa na mpamongady ny vokatra malagasy ;
Fanampim-pahalalana mikasika ny fepetra sy ireo dingana
fampandehanan-draharaha
Tableau de Bord et Banque de données
Manome vatsy vonona @ fanangonam-baovao mahakasika ny
tsena anatiny sy iraisam-pirenena : manana tolotra, afaka manao
tolo-tanana, fandokafana tombony @ na haitao sy ny fivoarana vao
hita;
Loharanom-baovao mahakasika ny toe-karena sy ny haitao avo
lenta eto an-toerana sy any ivelany.
8
F a m a r i t a n a 1
TANJONA amin’izany – Objectifs intermédiaires
Hampisongadina ny orinasa : raha vahiny +20 taona teto na
ny faharetan’ny famokarany eto +20 taona sy ny vokatra vita
malagasy indrindra eo @ sehatra iraisam-pirenena
Fivelaran’ny fifanohanana : fahafahana @ny famokarana sy
ny fahaiza-manao ary ny singa mampiavaka.
Ahafahan’ny orinasa sy ny mihevitra ny hanangana :
Mahafantatra ny mpiantsehatra avy @ tranokala iDiN, afaka
manitatra ny mampiray ny fiaraha-miasan’ny Malagasy na aiza
na aiza na iza na iza ;
Mitombo ny fifankahafantarana ara-barotra ;
Manome lanja ny fahaiza-manao, ny fahafaha-manao ary ny
traikefa.
Manamaivana ny dingana fikarakarana fampandehanan-
draharaha ho an’ny mpandray anjara rehetra.
9
« … m a x i m u m d ’ e x p é r i e n c e s e n
u n m i n i m u m d e t e m p s ,
P o s i t i f ,
R e l a t i f ,
P o l y v a l e n c e . »
F a m a r i t a n a 1
TANJONA amin’izany – Objectifs intermédiaires
Fanamafisana ny fifampihainoana sy ny fifanakalozana ary ny
fifandrimbonana .
Famantarana ny ilaina @ fikarohana sy tetika mifampitohy @
ireo ivo sy toeram-pitiliana na fanandramana na fanoharana.
Fampitodihana ireo vokatry ny fikarohana mankany @ireo
sehatry ny fiaraha-monina sy ny toe-karena .
Fandrafetana fiaraha-mientana voarindra sy maharitra @ireo
sampana voavondrona miandalana ara-potoana.
10
F a m a r i t a n a 1TRAIKEFA - Expériences
Fanadihadiana zava-misy, firehana sy onjam-piainana maneran-tany.
Paika iasana @ankapobeny
Tetika atao mivelatra betsaka @fahatsapan’ny olona sy ny
mpisehatra eto @firenena : miankina na mahaleo-tena; ny safidy
fototra manan-danja sy ny hasina @sehatra rehetra na misy aza
ny fifaninanana, ny fomba fisainana marina sy ny fifampifehezana
Fahaizana mitsikera miala @fahazarana mifikitra sy mitsara
endrika ivelany fotsiny mifanohitra @foto-kevitry ny kolontsaina liam-
pivoarana : mamakafaka, manatsara ny vita omaly, mifanakalo
traikefa. « Mahasoa vao ny mahafinaritra »
Fimasoana sy fitandroana ny tokony ho tombotsoan‘ny rehetra
hitondra fampiarahan-kevitra fampivoarana tsimialonjafy.
Fifanampiana & fifanatrehana tahan-tsoroka .
« Toetsaina vao hambompo »
« Aleo zatra mifanohana toy izay zatra mifamingana »
« Ny hevitry ny maro mahataka-davitra ».
Solidarité=Honnêteté &Humilité&Auto-Discipline&Partage&Empathie
Hypothèse : Entrepreneuriat et investissement solidaire
Cadre référentiel : CENTRE AKAMASOA, Economie
sociale et solidaire
11
F a m i n t i n a n a 3Voka-tsoa sy tatao ateraky ny tetikasa iDiN sy @Mpiara Miasa
rehetra :
a. Hiantraika ho an’ny olon-tsotra sy ny orinasa :
Fifampivoarana sy fanomezan-danja ny fahaiza-manao sy ny
haira,
Fivelarana @fahaiza-manao, eto an-toerana sy ny avy any
ivelany
Mivoatra @haitao avo lenta : filana ny haitao @fiainana
andavanandro, fanjifana, fanasongadianana ny vita malagasy
Manitatra lalam-piainana na lalam-barotra vaovao,
Fanatsarana ny tataom-bidy eo @ tolotra vokatra anatiny sy ny
asa eny anivon’ny orinasa sy ny fiaraha-monina.
b. Fandraisan’anjaran’ny tetikasa mivantana @fivoaran’ny
hari-karen’ ny orinasa efa misy sy ny firenena :
Vola mihodina - maso-karena voamarina amin’ny lanja ampitaina
Famoronana asa sy tahan’ny fanahebana-fiahiana-fanoroana
Ahavon’ny lenta miatrika fifaninanana any ivelany- mizara tetika
Fampivoarana ny fanomezan-danja ny vokatra mihondrana
Fandrefesan’ny tetikasa ny rantsan’ny toe-karena rehetra
manoloana ny lalam-barotra samihafa : habe, toerana, tombotsoa
sy tamberina ary ny fampifandanjana. 40
F a m i n t i n a n a 3Sehatra hiantsoroan’iDiN : Focus
a. Lafin’ny fitantanana aroso : Tohivakana an-drarian’ny
tompon’andraikitra rehetra eo @firenena, ny rafitra samihafa
b. Lafin’ny fitarafam-pifandraisana : Mamporisika hatrany ny seha-
pikarohana, ny sehatra hifanakalozan’ny tompona tetikasa sy izay
liana sy voakasik’izany mivantana, ny mpamokatra ary ny mpanjifa
d. Lafin’ny fifaneraserana :
Fampivoarana ny serasera @izay mety ho mpanohana sy mitady
fanohanana,
Orinasa mpamokatra sy mpamorona, fikotrehana tetikasa
Ivontoeram-pikarohana sy fanandramana : Laboratoires
Mpikaroka, mpanara-maso : Associations, coopératives
Masoivoho malagasy manerana ny nosy sy any ivelany
mamporisika ny fikarohana isa-taranja
Mpikirakira vola sy fampitaovana
Foibe isan-karazany ho an’ny haitao
Fampianarana ambaratonga rehetra : écoles, lycées, universités,
polytechniques, centres de formation/accueil/réinsertion
Foibe isan-karazany ho an’ny fampahalalana
Renivohi-paritra, Faritra, Distrika, Fivondronana sy Fokontany
Ivo fandraharahana sy mpikarakara hetsika maro 41
42
F e h i n y 3Ny tolotra ELM @ iDiN
Ohatra @ fivelaran’ny fiaraha-miasa
Synthèse des flux: Type de réseau de Partenariat
Olona
Humain
• Sekoly, Anjerimanontolo
• Ordres des ingénieurs, des
médecins, cabinets...
• Fikambanana : Akamasoa,
Akama, Hafari, Effarem,
Ceere, Efam, Fahita, …
• Handicap, Aim, Jci, Jpm,
Rotary, Lions,…
Vaovao
Information
• Fokontany,
Fivondronana, Faritra
• Omapi, Bnm, Labos, …
• Imi, Ipm, Cidst, Cream,
Ftm , Cnrit, Cite
• Hariasa, Edbm, Itbm,
• Media:NyAsako, Diako,..
• Masoivoho, Diasporas,
Vatsy
Financier
• Banque collective
• Fiaro, Amic, Rai
• Sim, Fivmpama, Gem,
• Fdl, Fid, Cnaps,
• MFB, MEI, MAEP, MFOP,
MEETFP,MATD,MCC,
MEnSupRes,…
Mpiara-miasa
mivantana
Personnel
Mpamatsy
Fournisseurs
Prestataires
F e h i n y 3
iDiN dia rafitra mivelatra sy misokatra betsaka amin’ny
fikarohana sy fampivoarana miezaka mampisongadina ny
lanjan’ny tombotsoa amin’ny fifanakalozam-bokatra sy ny
fahalalana; mampivondrona mpandray anjara isan-karazany.
iDiN est une plateforme polyvalente et pluridisciplinaire de recherche et
développement essayant d’élargir pleinement les valeurs recherchées sur l’échange des
biens et des connaissances pour tous; tout en rassemblant le maximum d’acteurs.
Ny fikarohana sy ny famoronana zava-baovao dia afaka
mampandroso tsara ny toe-karena sy ny fiaraha-monina –
izay mila manao tombana hatrany sy mandray lesona
amin’izay vita. Manajary ny famoronana asa eto
Madagasikara isika, fampitomboana traikefa ho matianina,
indrindra ny tanora dieny mbola any @ambaratonga
fampianarana fototra, hamolavola ny fifampiankinan’ny
fampandrosoana maharitra manaja ny tontolo iainana ho
naman’ny famokarana.
« Tontolo, Finiavana…»
Pour une planète Terre plus unie et une future génération plus meilleure, For better world…
43
44
T a r i - d r e s a k a 3
FIFANAKALOZAN-KEVITRA TOMBANA
ANKEHITRINY, ANANGANA RAFITRA IOMBONANA @FAMORONANA
?PLATEFORME COMMUNE @INNOVATION iDiN?
VALEUR = Chaque personne, VOUS = Partage=Plusieurs personnes,
NOUS Rêve = Idées = Passion = Projet = Réalisation = Travail
AO ANATIN’NY 23 Taona, Mitsinjo ny Trangan-javatra samihafa
?ECONOMIE STABLE & ENTREPRENEURIAT + SOLIDAIRE?
&
?PLATEFORME BOURSIERE INTERNE MALAGASY?
« Bourse de Commerce & d’Actions »
Solidarité = Plusieurs Organisations = Valeur ajoutée = Richesse
AFAKA 43 Taona mihoatra , Madagasikara Manan-karena Lavitra
?Maintien du 0 pauvreté à Madagascar, c’est possible?
!!! MIRAY HINA !!!
« …tombony ho an’ny rehetra »
« …ho an’ny taranaka »
• Tombony akaiky
 Mizara hevitra eto an-toerana
Une autre source d’idée à l’échelle nationale
 Toetsaina sy hambompo
Valeur morale partagée
 Madagasikara manan-karena olona,
tany, akora fototra
Madagascar riche en ressources humaines,
terrain, matières premières
• Voka-tsoa ho avy
 Traikefa maharaka ny any ivelany
@fahaiza-manao
Forte contribution à l’évolution des recherches
mondiales
 Ezaka lavitra ho an’ny
fampandrosoana ho an’ny rehetra
Effort porté sur le développement pour tous
• Mila fanatsarana
o Firehana @serasera ivelany
Tendances en réseau de Communication
o Mitsara ivelany traikefa matianina
Préjugé sur l’image du professionnalisme
o Mitady tombotsoa mazava ny
mpisehatra
Recherche d’avantages précis des intervenants
o Fampandraisana andraikitra sy anjara
Mobilisation des responsabilités et des
compétences
• Ahiahiana ho avy
 Malaina hiatrika sy hitsinjo lavitra
miaraka
Hostilité envers les valeurs morales et les visions
communes à long terme
 Fanamaivanana ny ezaka vita miaraka
Sous-estimation des efforts communs
 Misy mitetika hanindry indray
Instrumentalisation
45
T a r i - d r e s a k a 3Ny tolotra ELM @ iDiN
• Tombony akaiky
• Voka-tsoa ho avy
• Mila fanatsarana
• Ahiahiana ho avy
46
P a i k a i o m b o n a n a 3Afaka fenoina ireto :
47
Dikan’ireo teny fohy: T o v a n a
• Aim: Alliance intercoopération Madagascar
• Akamasoa : Akany manantena soa
• Akama: Akanin’ny moana marenina
• Amic : Association malagasy des investisseurs
en capital
• Avg : Alliance vohary gasy
• Bnm : Bureau des normes de Madagascar
• Cao/dao : Conception/design assisté par
ordinateur
• Cci/m : Chambre de commerce et d’industrie
de Madagascar
• Ceere : Clubs entrepreneurs étudiants du
rendez-vous des entrepreneurs
• Cenam : Centre national de l’ artisanat de
madagascar
• Seces : Syndicat des enseignants chercheurs
• Cidst : Centre d'Information et de
Documentation Scientifique et Technique
• Cite : Centre d'information technique et
économique
• Cnaps : Caisse nationale de prévoyance sociale
• Cnrit/e : Centre national de recherche
industrielle et technologique/Environnement
• Cream : Centre de recherche, d'études et
d'appuis à l'analyse économique à Madagascar
• DGI : Direction générale des impôts
• Edbm : Economic development board of
Madagascar
• Efam: Entreprendre au féminin à Madagascar
• Effarem : Ezaka fampandrosoana ny faritra
rehetra eran’I Madagasikara
• Epp : Ecole primaire public
• Fdl : Fonds de développement local
• Fiaro : Financière d'Investissement ARO
• Fid : Fonds d’intervention pour le
développement
• Fivmpama : Fivondronan’ny mpandraharaha
Malagasy
• Ftm : Foiben’ny taotsarintanin’i Madagasikara
• Fofifa : Foibem-pirenena momba ny Fikarohana
ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny
Ambanivohitra
• Gem : Groupement des entreprises de
Madagascar
• Haccp : Hazard Analysis Critical Control Point
• Hafari : Hery sy Andry Fiarovana
• Imi : Institut malgache de l’innovation
• Imra : Institut malgache de recherches
appliquées
• Instat : Institut national de la statistique
48
T o v a n aDikan’ireo teny fohy:
• Ipm : Institut pasteur de Madagascar
• Iso : International standard organization
• Ispm : Institut supérieur polytechnique de
Madagascar
• Ist: Institut/université supérieur technique
• Itbm : International trade board of
Madagascar
• Jci : Jeune chambre internationale
• Jpm² : Jeune patronat de Madagascar
Jeunes/Juniors pour Madagascar
• Lntpb : Laboratoire nationale des travaux
publics et des bâtiments
• MAE/P : Ministère de l’agriculture, de
l’élevage/de la pêche
• MAT/D : Ministère de l’ aménagement du
territoire/de la décentralisation
• MCC : Ministère du commerce et de la
consommation
• Mecie : Mise en compatibilité des
investissements à l’environnement
• MEI : Ministère de l’économie et des
industries
• MEnSupRes : Ministère de l’enseignement
supérieur et des recherches scientifiques
• MFB : Ministère des finances et du budget
• MFOP/LS: Ministère de la fonction publique
et des lois sociales
• microE : Micro-entreprise
• Mnp : Madagascar national parks
• MRS/En : Ministère des ressources
stratégiques /de l’environnement
• MEETFP: Ministère de l’Emploi, de
l’Enseignement technique et de la Formation
professionnelle
• Omapi : Office malgache de la propriété
industrielle
• Omda : Office malgache des droits d’auteur
• PIB : Produit intérieur brut
• Pme : Petites et moyennes entreprises
• Pmi : Petites et moyennes industries
• Qshe : qualité, sécurité, hygiène,
environnement
• R&D : Recherche et Développement
• Rgph : Recensement général de la population
humaine
• Sim : Syndicat des industries de Madagascar
• Soc : Service officiel de contrôle
• Tic : Technologies de l’information et de la
communication
• Tva : Taxe sur la valeur ajoutée
Tetik ‘ Asa
49
www.etomadagasikara.meximas.com
MANKASITRAKA @FIARAHA-MIASA SY MIRARY FAHOMBIAZANA
2013-2014 - copyright @ N.M.A
– etomadagasikara@gmail.com
1 sur 21

Recommandé

TetikAsa iDin Antsipirihany par
TetikAsa iDin AntsipirihanyTetikAsa iDin Antsipirihany
TetikAsa iDin AntsipirihanyEtoMadagasikara inMadagascarid
1.3K vues49 diapositives
Federalism par
FederalismFederalism
FederalismAman Goel
145 vues8 diapositives
MI TRABAJO par
MI TRABAJO MI TRABAJO
MI TRABAJO david santiago caiza erazo
215 vues2 diapositives
Valerie Robles Resume par
Valerie Robles ResumeValerie Robles Resume
Valerie Robles ResumeValerie Robles
117 vues2 diapositives
Spirit of Cannes - Day 3 par
Spirit of Cannes - Day 3Spirit of Cannes - Day 3
Spirit of Cannes - Day 3YeniRakiGlobal
451 vues1 diapositive
Reader profile par
Reader profileReader profile
Reader profilealiciaanewton
417 vues4 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Mood board media par
Mood board media Mood board media
Mood board media MeganBmediastudies
153 vues1 diapositive
Benefits of berries par
Benefits of berriesBenefits of berries
Benefits of berriesvanya Gill
247 vues6 diapositives
hs+ tag 3 par
hs+ tag 3hs+ tag 3
hs+ tag 3明瀚 張
35 vues1 diapositive
Meet Eucalypt: a collaborative content marketing agency par
Meet Eucalypt: a collaborative content marketing agencyMeet Eucalypt: a collaborative content marketing agency
Meet Eucalypt: a collaborative content marketing agencyEucalypt
468 vues21 diapositives
007007 viral 1 par
007007 viral 1007007 viral 1
007007 viral 1Viral Gada
127 vues6 diapositives
Disruption ahoy! cc-inma2015 par
Disruption ahoy! cc-inma2015Disruption ahoy! cc-inma2015
Disruption ahoy! cc-inma2015Chirantan Chatterjee
519 vues22 diapositives

En vedette(8)

Similaire à Tetik'asa iDin - Finiavana!

Tetik'asa iDin - Initiative! Madagascar 3.0 par
Tetik'asa iDin - Initiative! Madagascar 3.0Tetik'asa iDin - Initiative! Madagascar 3.0
Tetik'asa iDin - Initiative! Madagascar 3.0EtoMadagasikara inMadagascarid
429 vues49 diapositives
Madagascar Tetik'asa iDin - Initiative! par
Madagascar Tetik'asa iDin - Initiative! Madagascar Tetik'asa iDin - Initiative!
Madagascar Tetik'asa iDin - Initiative! EtoMadagasikara inMadagascarid
923 vues49 diapositives
Tetik'asa iDin - Initiative! par
Tetik'asa iDin - Initiative!Tetik'asa iDin - Initiative!
Tetik'asa iDin - Initiative!EtoMadagasikara inMadagascarid
374 vues21 diapositives
Charte de ccopération entre pôle universitaires et Bpifrance par
Charte de ccopération entre pôle universitaires et BpifranceCharte de ccopération entre pôle universitaires et Bpifrance
Charte de ccopération entre pôle universitaires et BpifranceBpifrance
13K vues18 diapositives
Présentation Cités Unies France par
Présentation Cités Unies FrancePrésentation Cités Unies France
Présentation Cités Unies FranceMargaux Lizano
286 vues19 diapositives
Plateformes de collaboration et reglements par
Plateformes de collaboration et reglementsPlateformes de collaboration et reglements
Plateformes de collaboration et reglementsAgendaEconomique
1K vues14 diapositives

Similaire à Tetik'asa iDin - Finiavana!(20)

Charte de ccopération entre pôle universitaires et Bpifrance par Bpifrance
Charte de ccopération entre pôle universitaires et BpifranceCharte de ccopération entre pôle universitaires et Bpifrance
Charte de ccopération entre pôle universitaires et Bpifrance
Bpifrance13K vues
Présentation Cités Unies France par Margaux Lizano
Présentation Cités Unies FrancePrésentation Cités Unies France
Présentation Cités Unies France
Margaux Lizano286 vues
Brochure de présentation des pôles compétitivité_2014_fr par Alsace BioValley
Brochure de présentation des pôles compétitivité_2014_frBrochure de présentation des pôles compétitivité_2014_fr
Brochure de présentation des pôles compétitivité_2014_fr
Alsace BioValley12.5K vues
Plateformes de collaboration et reglements - version manankasitsara par AgendaEconomique
Plateformes de collaboration et reglements - version manankasitsaraPlateformes de collaboration et reglements - version manankasitsara
Plateformes de collaboration et reglements - version manankasitsara
AgendaEconomique526 vues
Impliquer les diasporas dans le développement: leçons, défis et tendances par Euforic Services
Impliquer les diasporas dans le développement: leçons, défis et tendances Impliquer les diasporas dans le développement: leçons, défis et tendances
Impliquer les diasporas dans le développement: leçons, défis et tendances
Euforic Services590 vues
Guide des bonnes pratiques en affaires publiques - Cedap par Arthur Bonhême
Guide des bonnes pratiques en affaires publiques - CedapGuide des bonnes pratiques en affaires publiques - Cedap
Guide des bonnes pratiques en affaires publiques - Cedap
Arthur Bonhême341 vues
Flash inno Bpifrance juin 2019 par Bpifrance
Flash inno Bpifrance juin 2019Flash inno Bpifrance juin 2019
Flash inno Bpifrance juin 2019
Bpifrance1.2K vues
Journée "mécénat, partenariats et financements alternatifs " 21/11/14 - DREAL... par Pôle Mécénat Bourgogne
Journée "mécénat, partenariats et financements alternatifs " 21/11/14 - DREAL...Journée "mécénat, partenariats et financements alternatifs " 21/11/14 - DREAL...
Journée "mécénat, partenariats et financements alternatifs " 21/11/14 - DREAL...
Cnrst fincome 15 décembre 2014 rencontre avec les compétences marocaines du m... par Ilyas Azzioui
Cnrst fincome 15 décembre 2014 rencontre avec les compétences marocaines du m...Cnrst fincome 15 décembre 2014 rencontre avec les compétences marocaines du m...
Cnrst fincome 15 décembre 2014 rencontre avec les compétences marocaines du m...
Ilyas Azzioui764 vues
Processus de capitalisation des projets par kmdakar
Processus de capitalisation des projetsProcessus de capitalisation des projets
Processus de capitalisation des projets
kmdakar2.6K vues
ASIS - TRAINING #7 – FR - Innovation et défis sociétaux par armelleguillermet
ASIS - TRAINING #7 – FR - Innovation et défis sociétauxASIS - TRAINING #7 – FR - Innovation et défis sociétaux
ASIS - TRAINING #7 – FR - Innovation et défis sociétaux

Tetik'asa iDin - Finiavana!

 • 1. Tetik ‘ Asa 1 www.etomadagasikara.meximas.com 2013-2014 – copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 • 2. F a m a r i t a n a 1 2 VINA @ iDiN – Vision Rafitra manampy ny fanoitra efa misy ho an’ny fampivoarana ny fampandrosoana maharitra sy ny lanja maharitry ny fahaiza- manao eto an-toerana . FINIAVANA iDiN – Initiative Mampitambatra sy Mampiaraka ny rehetra ho mpandray anjara @ fikarohana, ny fanatsarana hatrany ny famoronana sy ny vokatra ahafahana manatevina ny traikefa, @ alalan’ny fifanakalozan-kevitra sy ny tolotra aroson’ ELM-iDiN. Mandray andraikitra @ fiatrehana ny fifaninanana @alalan’ny tombony ananan’i Madagasikara – manintona ny firenena maro sy miezaka mba hahaleo-tena, mandanjalanja ny fiankinan-doha ara-bola sy ny trosa avy any ivelany mety misakana ny fampandrosoana ho avy raha mitsinjo ny taranaka. Fanamby iombonana, « …ny ananana no ahiratra ho be. »
 • 3. 3 F a m a r i t a n a 1 FINIAVANA iDiN – Initiative Fahaizana mampivelatra zava-baovao na efa misy dia taratra sy antoka iankinan’ny fivoaran’ny hari-karena, indrindra mihitsy izay mahakasika rehetra ny filana fototra toy ny fahasalamana na ny fanjarian-tsakafo. Rehefa miezaka velarina hatrany ny hevi-baovao dia miezaka @ haitao avo lenta kokoa hatrany, izay mila dingana sy rafitra maro voarindra tsara. Izany hoe mivondrona ny tolotra sy ny tinady @ fahaiza-manao ary raha faritana @fotoana sy @toerana iray indray izany dia ankehitriny « Eto Madagasikara ». « 4ème plus grande île du monde, Carrefour de l’Océan Indien-Afrique-Asie » Hasongadinina mazava ho azy mialoha @ izany ny : 1. Lanjan’ny maha olona sy ny tontolo iainana « …ny olona tsirairay no angovon’ny fampandrosoana»  Mpiantsehatra @ambaratonga rehetra  Fisitrahana ny filan’ny mponina hifanentanana  Fikambanana maro ahitana mpikaroka @taranja samihafa 2. Firafitra « …ny fifamenoan’ny fahasamihafana no halebehazan-karena »  Miantoka firaketana sy fifaneraserana  Mitily haren-tsaina ho an’ny toe-karena  Manentana isam-baravarana, mifampita fahalalana
 • 4. F a m a r i t a n a 1 4 Hatrehan’ ny iDiN- Ambition  Ivo fitrandraham-pahalalana  Tolotra ho mpikambana @ fitantanana ny fikarohana  Tolotra ifampitarihana @famokarana  Tolotra mialoha manakaiky ny faritra sy ny fivondronana ary ny fokontany amin’ny alalan’ny fifampizarana tetikasa maro.  Hafainganan’ny fifankalalan’ny mpiantsehatra  Tambazotra fifaneraseran’ny te ho mpiara miasa eto an- toerana sy/na ny iraisam-pirenena - maniry handraharaha eto ary ny voakasika rehetra @ ny fifanarahana - aseho am-pahibe- maso fa mangarahara sy mazava amin’ny lafiny rehetra sy ny fampiasana voambolana. Misoroka ny fanambakana sy ny fanararaotana ny tsy fahampahafantarana. Ohatra @izany : Ny fifanarahana farafahakeliny 50/50-public en faveur/privé @fitrandrahana harena voajanahary-harena iombonana. Soatoavina mitandro ny fahatsorana sy ny fifanakalozana izany sady mahay miatrika manoloana ny tsindrin’ny Fanatontoloana voatery na voadondona hifaninana. Dualité : Concurrence « sauvage », loi de la fortune #contre# loi du partage, Egalité Approche participative et transparence, garanties du bon climat d’investissement Démarche entrepreneuriale de l’innovation, sur dimension sociale & sociétale
 • 5. F a m a r i t a n a 1 5 Tsirin-kevitra t@ iDiN– Raison Tolotra ho an’ny sokajin’orinasa samihafa mpamokatra sy olona tsirairay manana hevitra vokarina sy fahaiza-manao : ₪ Fanandratana sy fanaparitahan-kevitra famoronana ₪ Fampivondronana rafitra mpanohana sy mpiara miombon’antoka Tanjona iombonana : Manodidina ny 500.000 ny isan’ny orinasa miorina ara-dalàna afaka 23 taona, afaka miteraka asa 17.000.000 na 33% ny mponina feno 18 taona miakatra amin’izany vinaina an’asa raikitra avokoa. Mamokatra harikarena mihoatry ny Ariary 850.000.000.000.000 isan-taona, amin’ny sadam-bola 1$=Ar 1.000 mihatsara raha ampitahaina. Ankehitriny : +300.000 miezaka; tanjona iombonana manjavozavo; tahan’isan’ny mpanam-bola/mahantra; (PIB) Ar 24.000 lavitr’isa isan- taona; 1€=Ar +3.000; (système monétaire de division sociale+course à la fortune vers l’ excès & clanisme +dépendance en dette étrangère+inflation cumulative=« Loi du plus fort») Tetikasa++ 3.0 : ++, famantarana ihany enti-milaza Tetikasa novolavolaina hampivondrona tetikasa maro hafa 3.0, famantarana ihany eo amin’ny tranokala fa tetikasa mikatsaka fampitana lanja.
 • 6. F a m a r i t a n a 1 ₪ Fanandratana sy fanaparitahan-kevitra famoronana Tranokala ny iDiN , manana ny traikefa feno afaka 5 taona, Fampirantiana ao @ tranokala sy fanaparitahana ireo tolotra sy tinady @famoronana zava-baovao sy ny fahaiza-manao. Misy masoivoho mpitantana–E.L.M. Agency : administrateur, personnel (Statut juridique projeté-idéal : E.P.I.C. ; ou , Sarlu vers SA+association d’obligation sociale) Rantsana : consultant, enquêteur, volontaire, freelance, apprentis Fanomezan-tsokajy ny andraikitra ho an’ny mpikambana Fitsidihana zava-misy na orinasa ataon’ny mpikambana : Lanjan’ny fahitana tolotra sy tinady eo @ zava-baovao Fampahafantarana tolotra mifanaraka @ny mety ilaina ny famoronana vaovao. Ivontoeran’isam-paritra. Solotena araky ny fitsinjarana isam-paritra eto : Antsiranana ; Toliara ; Mahajanga ; Toamasina ; Fianarantsoa ; Antananarivo. Innovation = Savoir-faire faire E.P.I.C. : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial Sarlu: Société à Responsabilité limitée unipersonnelle / SA : Société Anonyme 6
 • 7. F a m a r i t a n a 1 TANJONA amin’izany – Objectifs intermédiaires Fandrafetana atrik'asa isaky ny sehatra ara-toe-karena Mamporisika eto an-toerana @kolontsaina mpikaroka, mpamokatra sy mpandraharaha miaraka Fampihaonana ny orinasa vaventy mpamokatra sy ivontoerana sampam-pikarohana Fitarafana ny fifandraisan’ny ny mponina sy ny tontolon’ ny fikarohana, ahafahan’izay tolotra sy tinady hifanojo tsara Indrindra ihany koa ny avy @ireo anjerimanontolo sy fikambanana miankina na mahaleo-tena sy ny orinasa :  Fanentanana sy famporisihana ny mpamokatra haneho ny filàna ara-pivoaran’ny fampitaovana,  Fanentanana sy famporisihana ny mpikaroka hitodika @ny manana hevitra famoronana sy ny orinasa,  Fanazarana @ tetikasa feno fiaraha-miasa Innovation- Valorisation - Production –Consommation--Innovation 7
 • 8. F a m a r i t a n a 1 ₪ Fampivondronana rafitra mpanohana sy mpiara miombon’antoka Synergie et Intercoopération : public-privé Raha mitady : Mpanohana na mpiantoka; Fanohanana tetikasa; Solon-tenan’orinasa na mpamongady ny vokatra malagasy ; Fanampim-pahalalana mikasika ny fepetra sy ireo dingana fampandehanan-draharaha Tableau de Bord et Banque de données Manome vatsy vonona @ fanangonam-baovao mahakasika ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena : manana tolotra, afaka manao tolo-tanana, fandokafana tombony @ na haitao sy ny fivoarana vao hita; Loharanom-baovao mahakasika ny toe-karena sy ny haitao avo lenta eto an-toerana sy any ivelany. 8
 • 9. F a m a r i t a n a 1 TANJONA amin’izany – Objectifs intermédiaires Hampisongadina ny orinasa : raha vahiny +20 taona teto na ny faharetan’ny famokarany eto +20 taona sy ny vokatra vita malagasy indrindra eo @ sehatra iraisam-pirenena Fivelaran’ny fifanohanana : fahafahana @ny famokarana sy ny fahaiza-manao ary ny singa mampiavaka. Ahafahan’ny orinasa sy ny mihevitra ny hanangana : Mahafantatra ny mpiantsehatra avy @ tranokala iDiN, afaka manitatra ny mampiray ny fiaraha-miasan’ny Malagasy na aiza na aiza na iza na iza ; Mitombo ny fifankahafantarana ara-barotra ; Manome lanja ny fahaiza-manao, ny fahafaha-manao ary ny traikefa. Manamaivana ny dingana fikarakarana fampandehanan- draharaha ho an’ny mpandray anjara rehetra. 9
 • 10. « … m a x i m u m d ’ e x p é r i e n c e s e n u n m i n i m u m d e t e m p s , P o s i t i f , R e l a t i f , P o l y v a l e n c e . » F a m a r i t a n a 1 TANJONA amin’izany – Objectifs intermédiaires Fanamafisana ny fifampihainoana sy ny fifanakalozana ary ny fifandrimbonana . Famantarana ny ilaina @ fikarohana sy tetika mifampitohy @ ireo ivo sy toeram-pitiliana na fanandramana na fanoharana. Fampitodihana ireo vokatry ny fikarohana mankany @ireo sehatry ny fiaraha-monina sy ny toe-karena . Fandrafetana fiaraha-mientana voarindra sy maharitra @ireo sampana voavondrona miandalana ara-potoana. 10
 • 11. F a m a r i t a n a 1TRAIKEFA - Expériences Fanadihadiana zava-misy, firehana sy onjam-piainana maneran-tany. Paika iasana @ankapobeny Tetika atao mivelatra betsaka @fahatsapan’ny olona sy ny mpisehatra eto @firenena : miankina na mahaleo-tena; ny safidy fototra manan-danja sy ny hasina @sehatra rehetra na misy aza ny fifaninanana, ny fomba fisainana marina sy ny fifampifehezana Fahaizana mitsikera miala @fahazarana mifikitra sy mitsara endrika ivelany fotsiny mifanohitra @foto-kevitry ny kolontsaina liam- pivoarana : mamakafaka, manatsara ny vita omaly, mifanakalo traikefa. « Mahasoa vao ny mahafinaritra » Fimasoana sy fitandroana ny tokony ho tombotsoan‘ny rehetra hitondra fampiarahan-kevitra fampivoarana tsimialonjafy. Fifanampiana & fifanatrehana tahan-tsoroka . « Toetsaina vao hambompo » « Aleo zatra mifanohana toy izay zatra mifamingana » « Ny hevitry ny maro mahataka-davitra ». Solidarité=Honnêteté &Humilité&Auto-Discipline&Partage&Empathie Hypothèse : Entrepreneuriat et investissement solidaire Cadre référentiel : CENTRE AKAMASOA, Economie sociale et solidaire 11
 • 12. F a m i n t i n a n a 3Voka-tsoa sy tatao ateraky ny tetikasa iDiN sy @Mpiara Miasa rehetra : a. Hiantraika ho an’ny olon-tsotra sy ny orinasa : Fifampivoarana sy fanomezan-danja ny fahaiza-manao sy ny haira, Fivelarana @fahaiza-manao, eto an-toerana sy ny avy any ivelany Mivoatra @haitao avo lenta : filana ny haitao @fiainana andavanandro, fanjifana, fanasongadianana ny vita malagasy Manitatra lalam-piainana na lalam-barotra vaovao, Fanatsarana ny tataom-bidy eo @ tolotra vokatra anatiny sy ny asa eny anivon’ny orinasa sy ny fiaraha-monina. b. Fandraisan’anjaran’ny tetikasa mivantana @fivoaran’ny hari-karen’ ny orinasa efa misy sy ny firenena : Vola mihodina - maso-karena voamarina amin’ny lanja ampitaina Famoronana asa sy tahan’ny fanahebana-fiahiana-fanoroana Ahavon’ny lenta miatrika fifaninanana any ivelany- mizara tetika Fampivoarana ny fanomezan-danja ny vokatra mihondrana Fandrefesan’ny tetikasa ny rantsan’ny toe-karena rehetra manoloana ny lalam-barotra samihafa : habe, toerana, tombotsoa sy tamberina ary ny fampifandanjana. 40
 • 13. F a m i n t i n a n a 3Sehatra hiantsoroan’iDiN : Focus a. Lafin’ny fitantanana aroso : Tohivakana an-drarian’ny tompon’andraikitra rehetra eo @firenena, ny rafitra samihafa b. Lafin’ny fitarafam-pifandraisana : Mamporisika hatrany ny seha- pikarohana, ny sehatra hifanakalozan’ny tompona tetikasa sy izay liana sy voakasik’izany mivantana, ny mpamokatra ary ny mpanjifa d. Lafin’ny fifaneraserana : Fampivoarana ny serasera @izay mety ho mpanohana sy mitady fanohanana, Orinasa mpamokatra sy mpamorona, fikotrehana tetikasa Ivontoeram-pikarohana sy fanandramana : Laboratoires Mpikaroka, mpanara-maso : Associations, coopératives Masoivoho malagasy manerana ny nosy sy any ivelany mamporisika ny fikarohana isa-taranja Mpikirakira vola sy fampitaovana Foibe isan-karazany ho an’ny haitao Fampianarana ambaratonga rehetra : écoles, lycées, universités, polytechniques, centres de formation/accueil/réinsertion Foibe isan-karazany ho an’ny fampahalalana Renivohi-paritra, Faritra, Distrika, Fivondronana sy Fokontany Ivo fandraharahana sy mpikarakara hetsika maro 41
 • 14. 42 F e h i n y 3Ny tolotra ELM @ iDiN Ohatra @ fivelaran’ny fiaraha-miasa Synthèse des flux: Type de réseau de Partenariat Olona Humain • Sekoly, Anjerimanontolo • Ordres des ingénieurs, des médecins, cabinets... • Fikambanana : Akamasoa, Akama, Hafari, Effarem, Ceere, Efam, Fahita, … • Handicap, Aim, Jci, Jpm, Rotary, Lions,… Vaovao Information • Fokontany, Fivondronana, Faritra • Omapi, Bnm, Labos, … • Imi, Ipm, Cidst, Cream, Ftm , Cnrit, Cite • Hariasa, Edbm, Itbm, • Media:NyAsako, Diako,.. • Masoivoho, Diasporas, Vatsy Financier • Banque collective • Fiaro, Amic, Rai • Sim, Fivmpama, Gem, • Fdl, Fid, Cnaps, • MFB, MEI, MAEP, MFOP, MEETFP,MATD,MCC, MEnSupRes,… Mpiara-miasa mivantana Personnel Mpamatsy Fournisseurs Prestataires
 • 15. F e h i n y 3 iDiN dia rafitra mivelatra sy misokatra betsaka amin’ny fikarohana sy fampivoarana miezaka mampisongadina ny lanjan’ny tombotsoa amin’ny fifanakalozam-bokatra sy ny fahalalana; mampivondrona mpandray anjara isan-karazany. iDiN est une plateforme polyvalente et pluridisciplinaire de recherche et développement essayant d’élargir pleinement les valeurs recherchées sur l’échange des biens et des connaissances pour tous; tout en rassemblant le maximum d’acteurs. Ny fikarohana sy ny famoronana zava-baovao dia afaka mampandroso tsara ny toe-karena sy ny fiaraha-monina – izay mila manao tombana hatrany sy mandray lesona amin’izay vita. Manajary ny famoronana asa eto Madagasikara isika, fampitomboana traikefa ho matianina, indrindra ny tanora dieny mbola any @ambaratonga fampianarana fototra, hamolavola ny fifampiankinan’ny fampandrosoana maharitra manaja ny tontolo iainana ho naman’ny famokarana. « Tontolo, Finiavana…» Pour une planète Terre plus unie et une future génération plus meilleure, For better world… 43
 • 16. 44 T a r i - d r e s a k a 3 FIFANAKALOZAN-KEVITRA TOMBANA ANKEHITRINY, ANANGANA RAFITRA IOMBONANA @FAMORONANA ?PLATEFORME COMMUNE @INNOVATION iDiN? VALEUR = Chaque personne, VOUS = Partage=Plusieurs personnes, NOUS Rêve = Idées = Passion = Projet = Réalisation = Travail AO ANATIN’NY 23 Taona, Mitsinjo ny Trangan-javatra samihafa ?ECONOMIE STABLE & ENTREPRENEURIAT + SOLIDAIRE? & ?PLATEFORME BOURSIERE INTERNE MALAGASY? « Bourse de Commerce & d’Actions » Solidarité = Plusieurs Organisations = Valeur ajoutée = Richesse AFAKA 43 Taona mihoatra , Madagasikara Manan-karena Lavitra ?Maintien du 0 pauvreté à Madagascar, c’est possible? !!! MIRAY HINA !!! « …tombony ho an’ny rehetra » « …ho an’ny taranaka »
 • 17. • Tombony akaiky  Mizara hevitra eto an-toerana Une autre source d’idée à l’échelle nationale  Toetsaina sy hambompo Valeur morale partagée  Madagasikara manan-karena olona, tany, akora fototra Madagascar riche en ressources humaines, terrain, matières premières • Voka-tsoa ho avy  Traikefa maharaka ny any ivelany @fahaiza-manao Forte contribution à l’évolution des recherches mondiales  Ezaka lavitra ho an’ny fampandrosoana ho an’ny rehetra Effort porté sur le développement pour tous • Mila fanatsarana o Firehana @serasera ivelany Tendances en réseau de Communication o Mitsara ivelany traikefa matianina Préjugé sur l’image du professionnalisme o Mitady tombotsoa mazava ny mpisehatra Recherche d’avantages précis des intervenants o Fampandraisana andraikitra sy anjara Mobilisation des responsabilités et des compétences • Ahiahiana ho avy  Malaina hiatrika sy hitsinjo lavitra miaraka Hostilité envers les valeurs morales et les visions communes à long terme  Fanamaivanana ny ezaka vita miaraka Sous-estimation des efforts communs  Misy mitetika hanindry indray Instrumentalisation 45 T a r i - d r e s a k a 3Ny tolotra ELM @ iDiN
 • 18. • Tombony akaiky • Voka-tsoa ho avy • Mila fanatsarana • Ahiahiana ho avy 46 P a i k a i o m b o n a n a 3Afaka fenoina ireto :
 • 19. 47 Dikan’ireo teny fohy: T o v a n a • Aim: Alliance intercoopération Madagascar • Akamasoa : Akany manantena soa • Akama: Akanin’ny moana marenina • Amic : Association malagasy des investisseurs en capital • Avg : Alliance vohary gasy • Bnm : Bureau des normes de Madagascar • Cao/dao : Conception/design assisté par ordinateur • Cci/m : Chambre de commerce et d’industrie de Madagascar • Ceere : Clubs entrepreneurs étudiants du rendez-vous des entrepreneurs • Cenam : Centre national de l’ artisanat de madagascar • Seces : Syndicat des enseignants chercheurs • Cidst : Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique • Cite : Centre d'information technique et économique • Cnaps : Caisse nationale de prévoyance sociale • Cnrit/e : Centre national de recherche industrielle et technologique/Environnement • Cream : Centre de recherche, d'études et d'appuis à l'analyse économique à Madagascar • DGI : Direction générale des impôts • Edbm : Economic development board of Madagascar • Efam: Entreprendre au féminin à Madagascar • Effarem : Ezaka fampandrosoana ny faritra rehetra eran’I Madagasikara • Epp : Ecole primaire public • Fdl : Fonds de développement local • Fiaro : Financière d'Investissement ARO • Fid : Fonds d’intervention pour le développement • Fivmpama : Fivondronan’ny mpandraharaha Malagasy • Ftm : Foiben’ny taotsarintanin’i Madagasikara • Fofifa : Foibem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra • Gem : Groupement des entreprises de Madagascar • Haccp : Hazard Analysis Critical Control Point • Hafari : Hery sy Andry Fiarovana • Imi : Institut malgache de l’innovation • Imra : Institut malgache de recherches appliquées • Instat : Institut national de la statistique
 • 20. 48 T o v a n aDikan’ireo teny fohy: • Ipm : Institut pasteur de Madagascar • Iso : International standard organization • Ispm : Institut supérieur polytechnique de Madagascar • Ist: Institut/université supérieur technique • Itbm : International trade board of Madagascar • Jci : Jeune chambre internationale • Jpm² : Jeune patronat de Madagascar Jeunes/Juniors pour Madagascar • Lntpb : Laboratoire nationale des travaux publics et des bâtiments • MAE/P : Ministère de l’agriculture, de l’élevage/de la pêche • MAT/D : Ministère de l’ aménagement du territoire/de la décentralisation • MCC : Ministère du commerce et de la consommation • Mecie : Mise en compatibilité des investissements à l’environnement • MEI : Ministère de l’économie et des industries • MEnSupRes : Ministère de l’enseignement supérieur et des recherches scientifiques • MFB : Ministère des finances et du budget • MFOP/LS: Ministère de la fonction publique et des lois sociales • microE : Micro-entreprise • Mnp : Madagascar national parks • MRS/En : Ministère des ressources stratégiques /de l’environnement • MEETFP: Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle • Omapi : Office malgache de la propriété industrielle • Omda : Office malgache des droits d’auteur • PIB : Produit intérieur brut • Pme : Petites et moyennes entreprises • Pmi : Petites et moyennes industries • Qshe : qualité, sécurité, hygiène, environnement • R&D : Recherche et Développement • Rgph : Recensement général de la population humaine • Sim : Syndicat des industries de Madagascar • Soc : Service officiel de contrôle • Tic : Technologies de l’information et de la communication • Tva : Taxe sur la valeur ajoutée
 • 21. Tetik ‘ Asa 49 www.etomadagasikara.meximas.com MANKASITRAKA @FIARAHA-MIASA SY MIRARY FAHOMBIAZANA 2013-2014 - copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com