SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  40
Télécharger pour lire hors ligne
! " #
$ % &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"
'( % ) * !! +% , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
'( % ) * ++ % ** * # &&&&&&&&&&&&&&
' + !) * +* * !! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& "
' + !). * * * &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /
' + !) * # 0 % !! 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"-
! "
# #
$ % % % %
$ & ' ( $ )
' % # *
% % + , (
) ! ! ! # %
# - - # ( ) *
% % # . #
' $ / 0 # ( 1 )
% *
# 2 + ! ( ) 3 + #
% # # !
$ % # 4
5 # # #
% 5 % # 3
+ ! 4
# # 5 %
# %
22#! & & !2
$
4 0 . 5 $ 6 5 2 + !
6 ! 5 7 6
8* % 5 7 6 $ &
' $
5 7 9 $ %
: # # *
$ % % ##
%
( ;* ) % % # #% *
%
%
, % # *
%
! " "
"
# $ %
& ' &
$ & 9 $ #
#
#
% %
# % *
# ! %
! % ! !
4 *
# % #
% #
' ! #
#
%
<
= 7 # >9 *
# !
% < # !
! ?
# % % # #
%
@ @*
# ( *
) %
*
% #
!
! A ,<*
# % ! # *
B
< % # #
= # > ! *
#
$
#% % %
% %
% ! , *
%
!
$
#
# # # !
< *
## *
*
< # C # *
# % C #
6 *
% ! B 6 % *
% B
% B #
% ,<
% %
% %
# % #
, #
#
% # %
% !
5 *
# # =% *
> = >
# $ %
' &
3
. *# !
*
! $
%
%
% . % #
!! 7 *
! # #
% *
% *
% $
# #% *
C # #
C #*
# %
# # # # *
& D *
$ #
@
# !!
#% ( ) # #
9 ' %
! *
B 4 %
% *
B ' % *
#
B
< # % ##
# E/
(
% # ) #
%
/ # *
!! (= % % *
>) ! #
%
$ #% # ! #
% $ *
#
# #
(
$ ) $ *+,
! " " $ *+,
$ - $ % " %
./ 0 1 " "
.) 0 1 % )
! $
'
* *+, " " '
&
/% % ! $ #
! *
% ! *
# # %
% # #
% ! *
%
# #
% *
! %
# % # *
% # 8 % *
% ! #
*
% # # *
# % # *
# $ # %
% %
# # # % *
# %
8 # *
8
%
% #
# ! !! *
( # " ) < # *
# *!
#
#
# ! !
# *
# *
# % *
<! # ! *
#
!
% % ## $
# # % # * ##
9 ! #
% # !
! !
/
< # # %
% #
*
, ##
% # # *
1 # #
#
! # #
(
)
# % #
% # ( A-<) ,
# % *
# % #
8 #
% ## - !
% *
( # )
#% $ #
% # = *
>>9 % >
# % # *
# 8 # # %
! # # ## # *
/ # !7 # #
*
. # % # #
% E/ % # ' *
% !
*
# #
% % < #
# 9
# B 8
# # ,,E =/ + *
> # % # *
E/ ! # *
% % %
%
2 '
$ &
3
$ % # *
#
% $
#
% #
8 # #
% *
# *
!
# % *
#
! 1 # #
%
%
# * !* * @ # #
#%
#
!!
#%
! %
% #
! 9 #
#
!
% % *
% !
!!
$ # !
% % %
$ % !
*
! $
% # % # *
! # # *
9 ##
% # $ #
%
# *
# $
9 % ## *
%
< #
# # # $ *
*
! ! 9
# % B 6 # B 5
4
. *# !
% # B $ # *
! #
# *
, #
#
# %
% % # / #
% # !
!
$ *
# #
% #
% # *
# ! *
! #
3 ' % "
' ' . $ $ 1 4
5 %
$ % '
' $ '
% & ,
" ' $ 6
% % '
&
# % # #
! , *
*
B , *
B *
% *
% % B
8 #
@ *
% !%
# #
# *
$ #
% *
*
% #
#
/ FF
#
#
# %
% > *
#
FF
# # # #
%
*
# %
# % # *
%
5 % $ # % $ *+,
. 9GG G# %
G G :G :G * * * *
% 1 $ % 7 %
" ' %
! " %
* $ $ %
% % ! '
$ '
$ 6 7 ' $
$
' '
% & ' " % '
$ *+,&
!
#
% $ # # #
% C C
! # $ *
# # 9 5
# B *
# ! B 5 # ! *
#
@
## B 5 # B
! # *
% B , #
=$ !
> =$ !
% B>$
# #
A # # ! !
# # #
# ! !% #% *
5
% !
% !
, # #
= %
= % $ # #
%
% 6 #
% #
% ! *
% < # #
#% 9% #
% # %
B #
% # % *
9 # %
% % # *
# % # *
% *
#
, #
! # !
# # # =
. %
# % %
!
%
# % ! *
(
% #
% # ) #
% 3 #
# 0 @ 0
% %
= >
7 % % ' $
. 1 !
8 $ '
$ $ & * ' % '
% &
$ @ #
# % # 9
,< < ! 4 ,<
# ! %
% #
#
% % %
%
# *
% !
. % A ,< % 7
( # *
) *
( 7 *
) *
%
#
= > #
,< < #
9 #
% *
# #
# 3
%
# #
6 5 # %%% #
< # *
# % *
#
#
# # # *
!*
! % 5
# *
! 8 1 + *
H # #
# # ( #
?
8 1 ) .
!
$ #
#
% # # *
% % ##
#
%
# %
*
# # !
% %
' C !
* # ## #
#% #% *
9 !
# %
*
6
. *# !
% ! #
@
# B
' # *
% 7 %
%
# 3
( )
, $ $
$ 9 8 !
$ $ '% " $
! ' $
% ' $ %
$ *+, $
& ,
8 *
# ,
% #
4 #
# #
# # 8 #
# ! 5 <
# *
% #
? ! ! *
8 % *
,
# % #*
# 1$ 8
# # #
# *
C % %
* #
# # #
$ % # # #
% #
8 #
$
#
# !
% % % ##
% *
! # % #
( !
# % % *
%
B) # ( *
D * )
* $ ' $ %
: " ' 6 '
4 % %
%
9GG G G
* * * *#% !
8 * % + , E
,
5 7 6 9 $ %
: #
$
$ : % *
' E < *
% $ *
. %
( ;*
) % % # #%
%
% 4 % #
# % *
# #B / %
#
# *
%
, % #
%
# 2 $ % '
$ % % $ % $
*+, $ & 8 '
% &
+ , 9 # *
$ #
F F
% ## , *
# %
# %
5 #
% # !
## *
% # %
#
## % *
$
##
% %
! ! # ! *
8 # #% *
*
% # *
*
! # #
! $ $ 6
$ ) $
*+, ! " " $
*+, $ - $ % " %
./ 0 1 " "
.) 0 1 % )
! $
' ! ' % "
" ' - & 7 &
1 #
# #%
4
% % #
, %
# # %
% ! *
# #
% # %
% , %
# ##
# %
=% > % % #
8
FF C *
# C
!
& % !
# # < #
5
# #
3 ' % "
' ' . $ $ 1 4
5 %
$ % '
* '% $ ' $
% *+, ; &
' $ '
% &
$ # # !
%
! !
# ! 7*
. *# !
!
$ # #
%
' #
# . %
%
% %
# 7
# # *
9
F ## %
! % # B
, $ " +
' $ *+, $
- < -= 5
% ' $ *+, $ $
> % ' ' %
=0 * % ?
' ' 6 % &
# # > #*
# #
!
! % *
# *
% # # 5
#
> # *
% #
# # *
! # #
( % %
%
) #
%
!
! % %
## % ##
# ! I
% #
# % # #
# 4 % %
% !
5 % $ # % $ *+,
"
. 9GG G# %
G G :G :G * * * *
% 1 7 %
" ' % !
" % * $
$ % %
% ! '
$ ' $ 6
7 ' $
$
% ' '
% & ' " % '
$ *+,&
$ ! # #
$ #
% #
# % . % *
# % #
# # *
# % ! @ *
% # # % *
5 ## *
% *
# % % *
% '
! #
% %
% # %
# #
% #
% # 9 % % ! *
!
% % !
FF % *
! *
! ! . !
@ *
8 *
#
#
!
7 % % ' $
. 1 !
8 $ ' @
% ' $ 8 @
' $ *+,&
5 ' '
&
$ $
C #
C ! #
!
# # ! #
5 #
# *
% %
# $ %
#% *
! % ! %
, ' $ $
$ 9 8 !
$ $ '% " $
! ' $
% ' $
* $ *+,
& : "
$ &
5
# *
*
! F
%
! *
! *
2 $
$ '' $ '
( 8 &
8 #
#%
! <
# C # #
% C *
* G #
#% 4 % , % *
@
5 # #
# %
!
!% 0 *
#
*
% %
4 % %
%
9GG G G *
"
. *# !
- - #
<#
% . % ' 1
,<*+ (4 ! # <E5 ;) 4 <EJ5 !
!
! ! ! (
; C ;) D *
8
E/ # .
% < #
% 4 ,< 4 ,< % ! ! *
, # ! % # *
! # % # % # *
% # $ *
(* ) #
# %
% # *
% *
% # % $
% ! # # !
# # ! # - # # # *
% # ! # #
! ! (
) #
# ! # % # < # # *
# # #
#
-
' % !
! !
( ,<*+ 2 ! ) *
# % # # !
! # % % *
% *
$ % # < % 6%
( < 6) :; # $ *
% ! % # #% *
% # !
%
4 5 ,< :;H % #
! $ % @ ! *
:: % ! # ! 0 *
!
!! !
!! < % # # *
% ! *
! :: ( )
% ! % *
# # % $ ? "
" / # # !*
$ % %
0 #
# + % #
# % # % ## # > ##
$ # # #
# #
$ % !! D ! # *
# C C # *
8 % ## *
# # #
% % 8 ! # !
% ! 8
! D # *
' % # %
# % # < #
#
3
. *# !
# 5 @ # % # 5 %
# # %
# ! # # # *
# % #
% % # # 3
= > # # % 1 # !
E * # % *
8 # # G% # $
# ($ J 0 I
0 J $ H) 3 # = > , / 4 ''
(/ 4 ' ' 7) *
( ::" ::: K) %
! , ! / 4 ''* K %
#
' % ! % '
$ #
, / 4 '' % ! ( :::) *
% *
# ::" <
::" % ! # K
% $
! $
% # % % #
K % ! (4 J $ ;) 3 *
%
G * G G % #9?" ?; # # *
( 0 J $ H) $ # # #
% % # *
# ! # # %
A % L ! *
% #% ( :)
% # # < #
# G% # ( @ 6 7 J
5 ! ") % % G %
/
(?K ) (? ) ( 0 J $ H) 4
! ! %
* ""9?" #
4 % # #
< # $
% ( # ) # 8
% # " KG ;
% ( ) *
(3 # < % :) % #
?: ( ) ? #
+ ! # #
9 ; 4 # %
$ # %
% C C ! $ *
% %
# % % # = > #
% # % *
% 4 % % ! !
% # % (' E
A :KK) # #
% # # ($ # J )
= > # 8 ! #
9 % % %
# 4 < # 8 *
% % # % *
%
% # *
% # ( ,<*+ 2 ! ) *
# (- # K)
$ % !
! # ?
! ! % ( *
) % ( % ) ( ) %
( % ) ( ) ! ! C
# ! C " : # HH
% # ; (% %
# % ) # H? K
% K? : $ *
. *# !
, %
( I ! # ' # ) -
# C K ! % " ? #
H" % # < #
2 8 ( )9 ? ;
"" H % %
# 9"K H %
% $
/ # # % #
! ! % #
( ) -
* ? K" # ; % #
! ! !
20 30
hao
heao
hgzo
hpo
hsao
htno
kuo
algemeen
. *# !
, % ! !
( I ! # ' # ) -
K ! % " ? #
H" % # < #
2 8 ( )9 ? ;
"" H % % , #
# 9"K H %
% $ # 2
#
! ! % #
( ) -
? K" # ; % #
! ! !
40 50 60 70 80
4
! !
( I ! # ' # ) -
K ! % " ? #
H" % # < #
2 8 ( )9 ? ;
, #
# 9"K H %
# 2
#
! ! % # *
( ) -
? K" # ; % #
ned vrouwen
ned mannen
han vrouwen
han mannen
5
! " # $!" # !"%# & " #
' ! "!# $ "(# " # "!#
' % "&# !!"$# $$" # & " #
)) ! "&# $("(# %"(# & "!#
* ! "%# $%" # & " # &$"(#
* + ! " # $ "
! $
< # %
(3 # < % ! :) *
% % # !
! ! *
% # "" #
%
# # % # *
* # % (, $
, # J $ 0 :) 1 # !
(< ) < *
# # L ! # %
, =4 4 > A % %
! % !
#
1 # # #
- # ( KI- # , J $ ## :) ! # *
# % % *
% # 8 # ! #
! % # <
% ( % # ) *
( % # ) 1 # # *
6
. *# !
% # M (' J / $ :::I *
# H) # # $ !
#
' # # ##
@ ! % # , *
7 % #
# ! # A # ## #
# ! % # 9 *
! % ( # )
# # # *
(- # K) # # # # ! #
% ## $ ## ( ::;) # # $ ##
# ! # *
$
# # %
# % #
. ! %
# - # % % % # !
! C
' ! $ ## *
! # # *
% % % % ( *
) <
! ! 4 #
! 6 % ! # *
# # (E J 5 K)
! # ! # % # % *
( 0 ")
' # L % *
# # # # *
(' ::KI ") . % # % #
% #%
# # +
! % - # ( K) # 9
D % D *
%
% ! #
! # *
( /7 :?:) 9
* % I
* % # I
* % % I
* % % % D ! #
,
•
• -
• -
• + +
. / 0
•
• 1 2
•
•
% ! ! !
# - # % # !
# % # !
Bij onderzoek naar sekseverschillen gaat het altijd om gemiddelden en niet om individuen. Er zijn al-
tijd jongens en meisje, mannen en vrouwen die afwijken van de uitersten die hier beschreven zijn.
. *# !
% #
% #
3
1 1
&
4 5 5
+ 6 1 1
. - 21 5
. - 2 2
7 +
* + & !#
4
4 # # # % #
@ # ## 4
!C C ! % #
# % $ #
# # 4 % % %
# # % # % # #
# % # *
< D %
% # % # L
# ( ) $ # %
% % # % # *
# # % # %
% # #
< D
% ! # # # !
4 % % !
% # % # # #
#
, %
%
#% ! ! % . % % %
% ! # # %
# . 4 # !% %
% % ! 4 # %
% # *
$
A ! %
# % # ( - # K) ' # *
! % % # % #
*
% # % # $ #
# - # %
# # % #
$
% # # #
# #
# ! % *
% #
8
' *
# ! # # *
$ % ! ! # # *
# 3 % # *
( # H) % #
"
. *# !
$ % #%
$ % #% ! !
# ' # #
% # % % #*
@ # ## .
## B 8 # #
5 # # *
% B 5
# B 3 *
% 9 # # B # #
# % ! ! ! B 3 *
% # #
# *
# ! ! @
B 4 *
! ( ! ) # *
B
$
8 # % *
1 # ( - #) # % % *
# 3 *
% ! 5 *
# # # ! # B - *
## % ! B
3 ! 5 *
# % ! B
$ %
, ! # ## #
# ! # # #
@ 4
% # *
! % 5 ! # C * # # %
% B 8 # 4
! # # % # 3 #
% % # % !
! % # # ! # # !# # = % >
% % # % B $ *
-
4 !
, # # # %
% # B
.
#
' # # ! # ! # %
# % ! # # 9
% $
# # #
+ # % # 9GG G G * * #
7 " 8"9 7 1":8";9 < "*8/ (089 + 1
1 28' () *8% %$8
= ",8>8";: ":8 8/ 08+ , -) + . /'
& 0 8: 98=8 ? 3@ ? 8
9 11 " 8/((&08. 8
A :8 / 80". " 81
.! 2 "3 /$0" (%8
9 1"?8";B " 8/ %08 0 ! ,
4 %
! # B 1 , 5. 2 1 *. B C
7 8
9 ")8;B < "?8/ 08& # 5
4 8D A*,8
) 1")8/ 08& . ! !!
! ! 8? 3 8? ? C
) 8
) 1")8"7 "* 8";9 11 " 8/ (08. 21 1 1
+ 81 .! 2 67/0" $% & 8
?DA &E 8/ &08 1 8A &E
8
">8/ (08B + < ?,@ & ? @
? 8< 8
7. 8 / 08B
55 8+ 8 5 68 F G % ;G1 8)
6"38"4 @ " 8";: ")8 8/ !08& # ! %589-6:
%589-:; 8 1 ) ")A.D8
3
. *# !
> + 1. (/ (089 5 = +
, 18
< "?8 8/ !08< =! ! 8
3 8D + C 8? ) C 8
B < " 8;9 ")8/ $08. 0
! 8A*, D
" 8";9 " 8/ &08* 8* 6 1
1 + 8' C * 8
1 .=: / &08B 1 1 +
. 2 "=88/ 08 ! .! ! # 8
H? 3 I89 , 6 D 68
, ",8/(( 08 9 , # , #
/? 08? A
8
, ",8";9 ")8 8/(((08< " 8B
/+ 1 1 + 1 08
A ' 0 4 ' 5 # 8?
B *.8
*@ " 8:8/( (08> 1 ! !! ! 8= * C
@ = 3 8
B 1 + " 8:8/ $0"4 8D 11 1
J " 7. A 1
'C A ,*' 8
B ">898/ !08 +
6 8 0 ! " :/%0" ! %!8
/
/ 0 # ' $
< % 1
<#
8 @ % % !
# % 8 # %
# ,
# #
! # * @ *
@ %
( 3 ::HI+ # J ' ::?I *
5 ) %
# 7 ( $ - ;) $
% ! @ $
9 # % # G !! %
%# $ # ## ( ! *
# #) # *
8 # ( ) *
% E # # ! *
8 % % # % *
% # ( ! # ) *
$ #
! % @ % 7
# # %
, *
!! ! % # *
Met dank aan Wouter Mulders en Wim van Os voor hun commentaar op een eerdere versie van dit
stuk.
4
. *# !
8
# (+ # J ' ::?) $ # % #
% # @ % # % !!
# I # ! % #
# $ # # %
% # %
' #
$ % *
# $ % FF - *
# - (E *' ::") FF 8 + ( J
, # :) FF # (
, J ! "I3 ::H)
, ! - # 1 - *
@ FF ! ! %
# (E *' ::") $ # ( # *
) # !
( FF ) $
E *' ( ::") % #
# # ! H N
# # # I K 8
! I ! #%
1 # *
% % = # #>% = ## # #>
% % 8 % % #
5 % # # E *' %
9 # % #
! % @ % %
# % % % # < #
## % ( !
% #) % # E *'
# % # # = >
, 8 ' !8 ( J , # :) % K % *
% # % '
% % ## 8E FF
! % $ %
# # 9 @ ## #
5
( ) ' ,' * ( *
H 8E FF ) ;N ? N ,' > ( *
? 8E ) # @ *
# ( ) % # I HN "K N
# # ? ?N FF ! % #
% 4 % 9
# ! ## *
#
? 8E # !!
+ # # % % *
! ( , J
! "I3 ::H)
8 # %
% ! # # # %
! # # < # @
G # # % % $
# # # = ##
> % = > # / #
% % = # > (
) # L % # C *
#
$ % ## %
! ## % ( #9O #
P) ( < ::")
, % # % # ($ - ;)
< #
# % %
4 # # 9
• , %
$ #% ( ! *
)
• # % ( FF
- # - % ) 8 *
% % # #
% # > *
# # % Q Q *
6
. *# !
9 ! *
• E ## (
4 J/* # % 4 J/* ## )
< # #% % *
'
• $
8 #
( )
! "
8 / + ! #
( #G )
# # # % *
## # *
% # # @
# # % G ! @
< # % #G # %
-FF = >
< # #G % # %
#
, ! G $
% % ! *
# % !
%
$ ! *
% <
%
< ! # % $ %
$ # !%
% ! % #
$ D !
! % # # # ,
%
% % # %
! % # 8
"
, *
G # #
""N !H N @
##
% ( @ *
)
#
H N
""N @ G !
1 @
!
1 ! %
% 9
! % *
# *
# !
, *
G # #
H N *
#
• $ # *
,
# " G
"G R" "
•
:H ( #
! ) #
G *
H N " "
:H R K; H
' (:H) # *
# 4
! #
#*
# % 9
@ *
#9
H N
""N @
G !
1 @
!
#
- #G # % #*
# ! #% $ ! ! 4
#% % %
( % # % 9 E ! ) .
! ! B
# B
% ! $ %*
% #%
( ) # *
8 ! @ !
(' )
"
. *# !
/ !!
% ( % # # ) ( # *
# ) $ FF #
$ # # % ! ('8) 4
! # %
# 8 !
= * >( H N @ )
# % % ## @
?"
% @
! % S ?" R ? " ' ( *
) H ' HK =% > *
# # B % %
% : N # H C ? "S H" R "? H
H T ? "S H" R H: ? 4 % #
- % # # % % #
: N % % #G HK T S? "S H" R ; :
# % % # : N % # %
# 9HK* S? "S H" R "
. # HK
: N % # "
: N % ; :
# # C # #G C
%
< # # % % #
# & % #
K $ ( ::K) $ ! !
# ( !% )
/ K %
K N
"
$
<! ! # *
# % @
# <
# # !! ! *
%
!
% # # # ! # *
#
+ # % # 9GG G G *
%
? "A8>8 8"; 7 1":8/ (089
8* ; ?"%" !8
B 7 " 8D8"; ":88?8/ !08, @
? @ @ @
8 ' "! " % $8
= , ">8/((!089 1 1 8. 2 1 " "
$ $ 8
9 "*8" "?8";7 ">8/(( 08* 8 . 1 /
18"B 8%08: D 8
9 ) "98D8 8/ &08? 8 >
" < C @"A=<.D +
""
. *# !
55 8 8 5 .5
5 5 (5(5?K K K K K9 ) K &8
> "'838:8?8/(($08= 2 1
2 1 ) 89 C
) 8
. ":8 /((!08= 8. + "B C
? 8
1 ";, "/(( 08' 6 2 D
. F' 1 8*
. " /0" (8
"<8 8/ 08= 6 6 8
3 ? " ;' " / 08
55 8 5 8 FG ; G
, "38/ 0 * , 8= 8A + 8
B : ")8/ 08A 8 > " "
55 8 8
"-
!
> 1/ "8 1L 8 0
/ ? + ?D" 8 L 8 0
$ 9
% # 7 # # 8 % *
# ,
% #
8 B $ # $ L
. % *
> ( ! ) % # %
L ## # # *
. >
& '
1 # # % # 9
% 9 % % #
. ! % # #
! ! %
5 !!
3 @9 % *
$ # L *
5 B
= % > 5 ( ) %
# % #
%
, =% > $ %
6 # #
# % ' # %
! # 4 ! # !
5 6 5 % % # > % *
% B
' ! % % %
% ! % *
# # *
# %
% 9 ! # # *
9 # # #
"3
. *# !
% % % # #
9 7 $ #
! # ! D
# >
$ # # # 0 ! -
% % % # % ! ! # #
0 ! # # $ # %
! % # ! #
! < # ! % FF
9 # $
# !
5 #
% % # 5 > *
> #
#
4 8/ $ ! *
# ' #
# ! ! % # %
# #
< # % %
! # $ !
% # % 9= #
% >
"/
% 5 6* !
, 4 % # , *
!
$ # # ! # ! *
/ ( ) !
# * =, # ! B> *
#
$ # = % 7 7 B> $
! % ! = # > / #*
# % # # # D
4 ##
" N *
% ! <
## # / 5 6 2 + 7*
$ # % *
#
$ * * * @ ( # )
( )
5 % # # 5 6* U
/ *
% 4 5 %
# 4 8/ , % % , *
! % *
$
# ! ' # ' *
% *
## # # %
* 4 ## ( ) ! #
4 $ # # % 4
8 # %
! 4 B <#F
%
< # # * * @ #
<6*E / # # # # 3
# $ % ! - ! <6 E *
! !% # !( # # ! #
#) (3 # ! #) $
* * @
"4
. *# !
$ % ! FF
# #T 3 * % # *
< ! % *
5 # # #* 3 * # % !
' % #
# %
5 % % ! # #
# % . *
@
$ #T 3 T 3 % ! !
% # #
0 # %
8
* * * @ <6*
jij +jij -
ik +
ik -
ik+, jij -
ik-, jij - ik-, jij +
ik+, jij +
Agres
-
sie
Depressie,
somber-
heid,
chagrijn
Groei
Wan-
hoop
"5
< #% % *
## M %
% ## % 9 #% <
9
$ # # # % # I
' !! # %
% # #
$ + # ' !! ! #*
# % ' !! #
5 % # % B <!% # # B % % B $
! % $ #
< % ! $
# #
. # # % # E #
% % # % # # % # #
8 % # # # @ #
% $ % ( B)
! *
#% # %
jij +jij -
ik +
ik -
Aanklager
Slachtoffer Redder
assertief
kwetsbaar
zorgzaam
ik -
De pedagogische dansvloer
Groei
"6
. *# !
4 % % !! # # 8
2 9
Wat het Is
Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de Liefde
Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de Liefde
Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de Liefde.
0 ? "@: @ @:66$
% A 8
+ # % # 9GG G G * * *%
-
#* % % % & & !2
7 8 ! % ++ ! * #!
% % % & & ! + + !
*
* 9 :
$
!"#!
$%&' ()

Contenu connexe

Tendances

Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Sutan Müdô
 
Noitesbrancas
NoitesbrancasNoitesbrancas
Noitesbrancasasevero81
 
Accurate set-up-mahir
Accurate set-up-mahirAccurate set-up-mahir
Accurate set-up-mahirM Edy Amin
 
C:\Fakepath\Movilidad Equilibrio Y Caidas Bibliografia
C:\Fakepath\Movilidad Equilibrio Y Caidas BibliografiaC:\Fakepath\Movilidad Equilibrio Y Caidas Bibliografia
C:\Fakepath\Movilidad Equilibrio Y Caidas BibliografiaUniversidad de Chile
 
Synthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaetSynthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaetrennesmetropole
 
Instruction Manual Minelab GP 3000 Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab GP 3000 Metal Detector Spanish LanguageInstruction Manual Minelab GP 3000 Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab GP 3000 Metal Detector Spanish LanguageSerious Detecting
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
20061127162154 manejo%20de%20excretas%20y%20biodigestores
20061127162154 manejo%20de%20excretas%20y%20biodigestores20061127162154 manejo%20de%20excretas%20y%20biodigestores
20061127162154 manejo%20de%20excretas%20y%20biodigestoresJosé Daniel Rojas Alba
 
Bimbingan islam untuk pribadi dan masyarakat
Bimbingan islam untuk pribadi dan masyarakatBimbingan islam untuk pribadi dan masyarakat
Bimbingan islam untuk pribadi dan masyarakatArdian DP
 
Informe de gestión
Informe de gestiónInforme de gestión
Informe de gestiónEktwr1982
 
Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque
Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèqueProjet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque
Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèqueLudivine Goizet
 
博士学位論文「マイクロブログにおける暗黙的な実体参照の解決および検索」
博士学位論文「マイクロブログにおける暗黙的な実体参照の解決および検索」博士学位論文「マイクロブログにおける暗黙的な実体参照の解決および検索」
博士学位論文「マイクロブログにおける暗黙的な実体参照の解決および検索」Jun-Li Lu
 

Tendances (20)

Resumen gcff 2014
Resumen gcff  2014Resumen gcff  2014
Resumen gcff 2014
 
Fiqih sunah syekh sayid sabiq
Fiqih sunah  syekh sayid sabiqFiqih sunah  syekh sayid sabiq
Fiqih sunah syekh sayid sabiq
 
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
 
Noitesbrancas
NoitesbrancasNoitesbrancas
Noitesbrancas
 
ódigo Aduaneiro
ódigo Aduaneiroódigo Aduaneiro
ódigo Aduaneiro
 
Filosofia1 impresion
Filosofia1 impresionFilosofia1 impresion
Filosofia1 impresion
 
Manual profissional
Manual profissionalManual profissional
Manual profissional
 
469434 curso-de-tecnicas-canto
469434 curso-de-tecnicas-canto469434 curso-de-tecnicas-canto
469434 curso-de-tecnicas-canto
 
Accurate set-up-mahir
Accurate set-up-mahirAccurate set-up-mahir
Accurate set-up-mahir
 
C:\Fakepath\Movilidad Equilibrio Y Caidas Bibliografia
C:\Fakepath\Movilidad Equilibrio Y Caidas BibliografiaC:\Fakepath\Movilidad Equilibrio Y Caidas Bibliografia
C:\Fakepath\Movilidad Equilibrio Y Caidas Bibliografia
 
Synthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaetSynthèse du diagnostic du pcaet
Synthèse du diagnostic du pcaet
 
Instruction Manual Minelab GP 3000 Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab GP 3000 Metal Detector Spanish LanguageInstruction Manual Minelab GP 3000 Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab GP 3000 Metal Detector Spanish Language
 
Romanesque architecture
Romanesque architectureRomanesque architecture
Romanesque architecture
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
20061127162154 manejo%20de%20excretas%20y%20biodigestores
20061127162154 manejo%20de%20excretas%20y%20biodigestores20061127162154 manejo%20de%20excretas%20y%20biodigestores
20061127162154 manejo%20de%20excretas%20y%20biodigestores
 
Productos omnilife precios nuevos
Productos omnilife precios nuevosProductos omnilife precios nuevos
Productos omnilife precios nuevos
 
Bimbingan islam untuk pribadi dan masyarakat
Bimbingan islam untuk pribadi dan masyarakatBimbingan islam untuk pribadi dan masyarakat
Bimbingan islam untuk pribadi dan masyarakat
 
Informe de gestión
Informe de gestiónInforme de gestión
Informe de gestión
 
Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque
Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèqueProjet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque
Projet de développement d'un secteur numérique en bibliothèque
 
博士学位論文「マイクロブログにおける暗黙的な実体参照の解決および検索」
博士学位論文「マイクロブログにおける暗黙的な実体参照の解決および検索」博士学位論文「マイクロブログにおける暗黙的な実体参照の解決および検索」
博士学位論文「マイクロブログにおける暗黙的な実体参照の解決および検索」
 

En vedette (17)

Sjohnson1 107302
Sjohnson1 107302Sjohnson1 107302
Sjohnson1 107302
 
Scjohnson3
Scjohnson3Scjohnson3
Scjohnson3
 
Sjohnson1 107302
Sjohnson1 107302Sjohnson1 107302
Sjohnson1 107302
 
Emotion-oriented computing: Possible uses and applications
Emotion-oriented computing: Possible uses and applicationsEmotion-oriented computing: Possible uses and applications
Emotion-oriented computing: Possible uses and applications
 
Scjohnson3
Scjohnson3Scjohnson3
Scjohnson3
 
Mobil 1 motorcycle oils (1)
Mobil 1 motorcycle oils (1)Mobil 1 motorcycle oils (1)
Mobil 1 motorcycle oils (1)
 
Using semiotic profile
Using semiotic profileUsing semiotic profile
Using semiotic profile
 
Studeren met functiebeperking
Studeren met functiebeperkingStuderen met functiebeperking
Studeren met functiebeperking
 
Presentatie compensatorisch toetsen of niet
Presentatie compensatorisch toetsen of nietPresentatie compensatorisch toetsen of niet
Presentatie compensatorisch toetsen of niet
 
Intro congresbundel
Intro congresbundelIntro congresbundel
Intro congresbundel
 
Presentatie dpf hanovatie
Presentatie dpf hanovatiePresentatie dpf hanovatie
Presentatie dpf hanovatie
 
Competitive intelligence-analysis-tools-for-economic-development
Competitive intelligence-analysis-tools-for-economic-developmentCompetitive intelligence-analysis-tools-for-economic-development
Competitive intelligence-analysis-tools-for-economic-development
 
Emotion-oriented computing: Possible uses and resources
Emotion-oriented computing: Possible uses and resourcesEmotion-oriented computing: Possible uses and resources
Emotion-oriented computing: Possible uses and resources
 
Hantd2010 presentatie mentale veerkracht
Hantd2010 presentatie mentale veerkrachtHantd2010 presentatie mentale veerkracht
Hantd2010 presentatie mentale veerkracht
 
Motivational interviewing
Motivational interviewingMotivational interviewing
Motivational interviewing
 
DBpediaSameAs
DBpediaSameAsDBpediaSameAs
DBpediaSameAs
 
DBpediaSameAs
DBpediaSameAsDBpediaSameAs
DBpediaSameAs
 

Similaire à Congresbundel HA

Purchase invoice
Purchase invoicePurchase invoice
Purchase invoiceb3randal
 
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application Simply Marcomms
 
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografia
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografiaMovilidad, equilibrio y_caidas_bibliografia
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografiaPamela Díaz
 
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Kammi Daerah Serang
 
En night prayer_during_ramadhan
En  night prayer_during_ramadhanEn  night prayer_during_ramadhan
En night prayer_during_ramadhanHelmon Chan
 
Night prayer during_ramadhan
Night prayer during_ramadhanNight prayer during_ramadhan
Night prayer during_ramadhanHelmon Chan
 
customer behaviour and relation ship gee.pdf
customer behaviour and relation ship gee.pdfcustomer behaviour and relation ship gee.pdf
customer behaviour and relation ship gee.pdfdsxeroxpoint
 
Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12Jef Davis
 
Manuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityManuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityVirtualdeejay.net
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisaElaine Bedin
 
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisaElaine Bedin
 
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish LanguageInstruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish LanguageSerious Detecting
 
Uu no.2 th.1992_ttg_usaha_perasuransian
Uu no.2 th.1992_ttg_usaha_perasuransianUu no.2 th.1992_ttg_usaha_perasuransian
Uu no.2 th.1992_ttg_usaha_perasuransianTommy Wibowo
 

Similaire à Congresbundel HA (20)

Jpeg to doc 3 pc
Jpeg to doc 3 pcJpeg to doc 3 pc
Jpeg to doc 3 pc
 
Purchase invoice
Purchase invoicePurchase invoice
Purchase invoice
 
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application
Camfil Farr Webinar - Air filtration Design and Application
 
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografia
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografiaMovilidad, equilibrio y_caidas_bibliografia
Movilidad, equilibrio y_caidas_bibliografia
 
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)Ebook  fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
Ebook fiqih sunnah vol i (sayyid sabiq)
 
En night prayer_during_ramadhan
En  night prayer_during_ramadhanEn  night prayer_during_ramadhan
En night prayer_during_ramadhan
 
Night prayer during_ramadhan
Night prayer during_ramadhanNight prayer during_ramadhan
Night prayer during_ramadhan
 
customer behaviour and relation ship gee.pdf
customer behaviour and relation ship gee.pdfcustomer behaviour and relation ship gee.pdf
customer behaviour and relation ship gee.pdf
 
Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12Trane experience matrices.v12
Trane experience matrices.v12
 
Manuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityManuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di Audacity
 
Jpeg to doc 1 pc
Jpeg to doc 1 pcJpeg to doc 1 pc
Jpeg to doc 1 pc
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
Nougat
NougatNougat
Nougat
 
Nougat
NougatNougat
Nougat
 
CV- Sriranga Archak
CV- Sriranga ArchakCV- Sriranga Archak
CV- Sriranga Archak
 
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa
 
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa
20120425144823rdc n _101_02_ms___anvisa
 
tutorial_hotpotatoes (1).pdf
tutorial_hotpotatoes (1).pdftutorial_hotpotatoes (1).pdf
tutorial_hotpotatoes (1).pdf
 
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish LanguageInstruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
Instruction Manual Minelab Explorer II Metal Detector Spanish Language
 
Uu no.2 th.1992_ttg_usaha_perasuransian
Uu no.2 th.1992_ttg_usaha_perasuransianUu no.2 th.1992_ttg_usaha_perasuransian
Uu no.2 th.1992_ttg_usaha_perasuransian
 

Congresbundel HA

 • 2. $ % &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&" '( % ) * !! +% , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&- '( % ) * ++ % ** * # &&&&&&&&&&&&&& ' + !) * +* * !! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& " ' + !). * * * &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& / ' + !) * # 0 % !! 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"-
 • 3. ! " # # $ % % % % $ & ' ( $ ) ' % # * % % + , ( ) ! ! ! # % # - - # ( ) * % % # . # ' $ / 0 # ( 1 ) % * # 2 + ! ( ) 3 + # % # # ! $ % # 4 5 # # # % 5 % # 3 + ! 4 # # 5 % # % 22#! & & !2 $ 4 0 . 5 $ 6 5 2 + ! 6 ! 5 7 6
 • 4. 8* % 5 7 6 $ & ' $ 5 7 9 $ % : # # * $ % % ## % ( ;* ) % % # #% * % % , % # * % ! " " " # $ % & ' & $ & 9 $ # # # % % # % * # ! % ! % ! ! 4 * # % # % # ' ! # # % < = 7 # >9 * # ! % < # ! ! ? # % % # # % @ @* # ( * ) % * % # ! ! A ,<* # % ! # * B < % # # = # > ! * # $ #% % % % % % ! , * % ! $ # # # # ! < * ## * * < # C # * # % C # 6 * % ! B 6 % * % B % B # % ,< % % % % # % # , # # % # % % ! 5 * # # =% * > = > # $ % ' &
 • 5. 3 . *# ! * ! $ % % % . % # !! 7 * ! # # % * % * % $ # #% * C # # C #* # % # # # # * & D * $ # @ # !! #% ( ) # # 9 ' % ! * B 4 % % * B ' % * # B < # % ## # E/ ( % # ) # % / # * !! (= % % * >) ! # % $ #% # ! # % $ * # # # ( $ ) $ *+, ! " " $ *+, $ - $ % " % ./ 0 1 " " .) 0 1 % ) ! $ ' * *+, " " ' & /% % ! $ # ! * % ! * # # % % # # % ! * % # # % * ! % # % # * % # 8 % * % ! # * % # # * # % # * # $ # % % % # # # % * # % 8 # * 8 % % # # ! !! * ( # " ) < # * # *! # # # ! ! # * # * # % * <! # ! * # ! % % ## $ # # % # * ## 9 ! # % # ! ! !
 • 6. / < # # % % # * , ## % # # * 1 # # # ! # # ( ) # % # % # ( A-<) , # % * # % # 8 # % ## - ! % * ( # ) #% $ # % # = * >>9 % > # % # * # 8 # # % ! # # ## # * / # !7 # # * . # % # # % E/ % # ' * % ! * # # % % < # # 9 # B 8 # # ,,E =/ + * > # % # * E/ ! # * % % % % 2 ' $ & 3 $ % # * # % $ # % # 8 # # % * # * ! # % * # ! 1 # # % % # * !* * @ # # #% # !! #% ! % % # ! 9 # # ! % % * % ! !! $ # ! % % % $ % ! * ! $ % # % # * ! # # * 9 ## % # $ # % # * # $ 9 % ## * % < # # # # $ * * ! ! 9 # % B 6 # B 5
 • 7. 4 . *# ! % # B $ # * ! # # * , # # # % % % # / # % # ! ! $ * # # % # % # * # ! * ! # 3 ' % " ' ' . $ $ 1 4 5 % $ % ' ' $ ' % & , " ' $ 6 % % ' & # % # # ! , * * B , * B * % * % % B 8 # @ * % !% # # # * $ # % * * % # # / FF # # # % % > * # FF # # # # % * # % # % # * % 5 % $ # % $ *+, . 9GG G# % G G :G :G * * * * % 1 $ % 7 % " ' % ! " % * $ $ % % % ! ' $ ' $ 6 7 ' $ $ ' ' % & ' " % ' $ *+,& ! # % $ # # # % C C ! # $ * # # 9 5 # B * # ! B 5 # ! * # @ ## B 5 # B ! # * % B , # =$ ! > =$ ! % B>$ # # A # # ! ! # # # # ! !% #% *
 • 8. 5 % ! % ! , # # = % = % $ # # % % 6 # % # % ! * % < # # #% 9% # % # % B # % # % * 9 # % % % # * # % # * % * # , # ! # ! # # # = . % # % % ! % # % ! * ( % # % # ) # % 3 # # 0 @ 0 % % = > 7 % % ' $ . 1 ! 8 $ ' $ $ & * ' % ' % & $ @ # # % # 9 ,< < ! 4 ,< # ! % % # # % % % % # * % ! . % A ,< % 7 ( # * ) * ( 7 * ) * % # = > # ,< < # 9 # % * # # # 3 % # # 6 5 # %%% # < # * # % * # # # # # * !* ! % 5 # * ! 8 1 + * H # # # # ( # ? 8 1 ) . ! $ # # % # # * % % ## # % # % * # # ! % % ' C ! * # ## # #% #% * 9 ! # % *
 • 9. 6 . *# ! % ! # @ # B ' # * % 7 % % # 3 ( ) , $ $ $ 9 8 ! $ $ '% " $ ! ' $ % ' $ % $ *+, $ & , 8 * # , % # 4 # # # # # 8 # # ! 5 < # * % # ? ! ! * 8 % * , # % #* # 1$ 8 # # # # * C % % * # # # # $ % # # # % # 8 # $ # # ! % % % ## % * ! # % # ( ! # % % * % B) # ( * D * ) * $ ' $ % : " ' 6 ' 4 % % % 9GG G G * * * *#% !
 • 10. 8 * % + , E , 5 7 6 9 $ % : # $ $ : % * ' E < * % $ * . % ( ;* ) % % # #% % % 4 % # # % * # #B / % # # * % , % # % # 2 $ % ' $ % % $ % $ *+, $ & 8 ' % & + , 9 # * $ # F F % ## , * # % # % 5 # % # ! ## * % # % # ## % * $ ## % % ! ! # ! * 8 # #% * * % # * * ! # # ! $ $ 6 $ ) $ *+, ! " " $ *+, $ - $ % " % ./ 0 1 " " .) 0 1 % ) ! $ ' ! ' % " " ' - & 7 & 1 # # #% 4 % % # , % # # % % ! * # # % # % % , % # ## # % =% > % % # 8 FF C * # C ! & % ! # # < # 5 # # 3 ' % " ' ' . $ $ 1 4 5 % $ % ' * '% $ ' $ % *+, ; & ' $ ' % & $ # # ! % ! ! # ! 7*
 • 11. . *# ! ! $ # # % ' # # . % % % % # 7 # # * 9 F ## % ! % # B , $ " + ' $ *+, $ - < -= 5 % ' $ *+, $ $ > % ' ' % =0 * % ? ' ' 6 % & # # > #* # # ! ! % * # * % # # 5 # > # * % # # # * ! # # ( % % % ) # % ! ! % % ## % ## # ! I % # # % # # # 4 % % % ! 5 % $ # % $ *+, " . 9GG G# % G G :G :G * * * * % 1 7 % " ' % ! " % * $ $ % % % ! ' $ ' $ 6 7 ' $ $ % ' ' % & ' " % ' $ *+,& $ ! # # $ # % # # % . % * # % # # # * # % ! @ * % # # % * 5 ## * % * # % % * % ' ! # % % % # % # # % # % # 9 % % ! * ! % % ! FF % * ! * ! ! . ! @ * 8 * # # ! 7 % % ' $ . 1 ! 8 $ ' @ % ' $ 8 @ ' $ *+,&
 • 12. 5 ' ' & $ $ C # C ! # ! # # ! # 5 # # * % % # $ % #% * ! % ! % , ' $ $ $ 9 8 ! $ $ '% " $ ! ' $ % ' $ * $ *+, & : " $ & 5 # * * ! F % ! * ! * 2 $ $ '' $ ' ( 8 & 8 # #% ! < # C # # % C * * G # #% 4 % , % * @ 5 # # # % ! !% 0 * # * % % 4 % % % 9GG G G *
 • 13. " . *# ! - - # <# % . % ' 1 ,<*+ (4 ! # <E5 ;) 4 <EJ5 ! ! ! ! ! ( ; C ;) D * 8 E/ # . % < # % 4 ,< 4 ,< % ! ! * , # ! % # * ! # % # % # * % # $ * (* ) # # % % # * % * % # % $ % ! # # ! # # ! # - # # # * % # ! # # ! ! ( ) # # ! # % # < # # * # # # #
 • 14. - ' % ! ! ! ( ,<*+ 2 ! ) * # % # # ! ! # % % * % * $ % # < % 6% ( < 6) :; # $ * % ! % # #% * % # ! % 4 5 ,< :;H % # ! $ % @ ! * :: % ! # ! 0 * ! !! ! !! < % # # * % ! * ! :: ( ) % ! % * # # % $ ? " " / # # !* $ % % 0 # # + % # # % # % ## # > ## $ # # # # # $ % !! D ! # * # C C # * 8 % ## * # # # % % 8 ! # ! % ! 8 ! D # * ' % # % # % # < # #
 • 15. 3 . *# ! # 5 @ # % # 5 % # # % # ! # # # * # % # % % # # 3 = > # # % 1 # ! E * # % * 8 # # G% # $ # ($ J 0 I 0 J $ H) 3 # = > , / 4 '' (/ 4 ' ' 7) * ( ::" ::: K) % ! , ! / 4 ''* K % # ' % ! % ' $ # , / 4 '' % ! ( :::) * % * # ::" < ::" % ! # K % $ ! $ % # % % # K % ! (4 J $ ;) 3 * % G * G G % #9?" ?; # # * ( 0 J $ H) $ # # # % % # * # ! # # % A % L ! * % #% ( :) % # # < # # G% # ( @ 6 7 J 5 ! ") % % G %
 • 16. / (?K ) (? ) ( 0 J $ H) 4 ! ! % * ""9?" # 4 % # # < # $ % ( # ) # 8 % # " KG ; % ( ) * (3 # < % :) % # ?: ( ) ? # + ! # # 9 ; 4 # % $ # % % C C ! $ * % % # % % # = > # % # % * % 4 % % ! ! % # % (' E A :KK) # # % # # ($ # J ) = > # 8 ! # 9 % % % # 4 < # 8 * % % # % * % % # * % # ( ,<*+ 2 ! ) * # (- # K) $ % ! ! # ? ! ! % ( * ) % ( % ) ( ) % ( % ) ( ) ! ! C # ! C " : # HH % # ; (% % # % ) # H? K % K? : $ *
 • 17. . *# ! , % ( I ! # ' # ) - # C K ! % " ? # H" % # < # 2 8 ( )9 ? ; "" H % % # 9"K H % % $ / # # % # ! ! % # ( ) - * ? K" # ; % # ! ! ! 20 30 hao heao hgzo hpo hsao htno kuo algemeen . *# ! , % ! ! ( I ! # ' # ) - K ! % " ? # H" % # < # 2 8 ( )9 ? ; "" H % % , # # 9"K H % % $ # 2 # ! ! % # ( ) - ? K" # ; % # ! ! ! 40 50 60 70 80 4 ! ! ( I ! # ' # ) - K ! % " ? # H" % # < # 2 8 ( )9 ? ; , # # 9"K H % # 2 # ! ! % # * ( ) - ? K" # ; % # ned vrouwen ned mannen han vrouwen han mannen
 • 18. 5 ! " # $!" # !"%# & " # ' ! "!# $ "(# " # "!# ' % "&# !!"$# $$" # & " # )) ! "&# $("(# %"(# & "!# * ! "%# $%" # & " # &$"(# * + ! " # $ " ! $ < # % (3 # < % ! :) * % % # ! ! ! * % # "" # % # # % # * * # % (, $ , # J $ 0 :) 1 # ! (< ) < * # # L ! # % , =4 4 > A % % ! % ! # 1 # # # - # ( KI- # , J $ ## :) ! # * # % % * % # 8 # ! # ! % # < % ( % # ) * ( % # ) 1 # # *
 • 19. 6 . *# ! % # M (' J / $ :::I * # H) # # $ ! # ' # # ## @ ! % # , * 7 % # # ! # A # ## # # ! % # 9 * ! % ( # ) # # # * (- # K) # # # # ! # % ## $ ## ( ::;) # # $ ## # ! # * $ # # % # % # . ! % # - # % % % # ! ! C ' ! $ ## * ! # # * % % % % ( * ) < ! ! 4 # ! 6 % ! # * # # (E J 5 K) ! # ! # % # % * ( 0 ") ' # L % * # # # # * (' ::KI ") . % # % # % #%
 • 20. # # + ! % - # ( K) # 9 D % D * % % ! # ! # * ( /7 :?:) 9 * % I * % # I * % % I * % % % D ! # , • • - • - • + + . / 0 • • 1 2 • • % ! ! ! # - # % # ! # % # ! Bij onderzoek naar sekseverschillen gaat het altijd om gemiddelden en niet om individuen. Er zijn al- tijd jongens en meisje, mannen en vrouwen die afwijken van de uitersten die hier beschreven zijn.
 • 21. . *# ! % # % # 3 1 1 & 4 5 5 + 6 1 1 . - 21 5 . - 2 2 7 + * + & !# 4 4 # # # % # @ # ## 4 !C C ! % # # % $ # # # 4 % % % # # % # % # # # % # * < D % % # % # L # ( ) $ # % % % # % # * # # % # % % # #
 • 22. < D % ! # # # ! 4 % % ! % # % # # # # , % % #% ! ! % . % % % % ! # # % # . 4 # !% % % % ! 4 # % % # * $ A ! % # % # ( - # K) ' # * ! % % # % # * % # % # $ # # - # % # # % # $ % # # # # # # ! % * % # 8 ' * # ! # # * $ % ! ! # # * # 3 % # * ( # H) % #
 • 23. " . *# ! $ % #% $ % #% ! ! # ' # # % # % % #* @ # ## . ## B 8 # # 5 # # * % B 5 # B 3 * % 9 # # B # # # % ! ! ! B 3 * % # # # * # ! ! @ B 4 * ! ( ! ) # * B $ 8 # % * 1 # ( - #) # % % * # 3 * % ! 5 * # # # ! # B - * ## % ! B 3 ! 5 * # % ! B $ % , ! # ## # # ! # # # @ 4 % # * ! % 5 ! # C * # # % % B 8 # 4 ! # # % # 3 # % % # % ! ! % # # ! # # !# # = % > % % # % B $ *
 • 24. - 4 ! , # # # % % # B . # ' # # ! # ! # % # % ! # # 9 % $ # # # + # % # 9GG G G * * # 7 " 8"9 7 1":8";9 < "*8/ (089 + 1 1 28' () *8% %$8 = ",8>8";: ":8 8/ 08+ , -) + . /' & 0 8: 98=8 ? 3@ ? 8 9 11 " 8/((&08. 8 A :8 / 80". " 81 .! 2 "3 /$0" (%8 9 1"?8";B " 8/ %08 0 ! , 4 % ! # B 1 , 5. 2 1 *. B C 7 8 9 ")8;B < "?8/ 08& # 5 4 8D A*,8 ) 1")8/ 08& . ! !! ! ! 8? 3 8? ? C ) 8 ) 1")8"7 "* 8";9 11 " 8/ (08. 21 1 1 + 81 .! 2 67/0" $% & 8 ?DA &E 8/ &08 1 8A &E 8 ">8/ (08B + < ?,@ & ? @ ? 8< 8 7. 8 / 08B 55 8+ 8 5 68 F G % ;G1 8) 6"38"4 @ " 8";: ")8 8/ !08& # ! %589-6: %589-:; 8 1 ) ")A.D8
 • 25. 3 . *# ! > + 1. (/ (089 5 = + , 18 < "?8 8/ !08< =! ! 8 3 8D + C 8? ) C 8 B < " 8;9 ")8/ $08. 0 ! 8A*, D " 8";9 " 8/ &08* 8* 6 1 1 + 8' C * 8 1 .=: / &08B 1 1 + . 2 "=88/ 08 ! .! ! # 8 H? 3 I89 , 6 D 68 , ",8/(( 08 9 , # , # /? 08? A 8 , ",8";9 ")8 8/(((08< " 8B /+ 1 1 + 1 08 A ' 0 4 ' 5 # 8? B *.8 *@ " 8:8/( (08> 1 ! !! ! 8= * C @ = 3 8 B 1 + " 8:8/ $0"4 8D 11 1 J " 7. A 1 'C A ,*' 8 B ">898/ !08 + 6 8 0 ! " :/%0" ! %!8
 • 26. / / 0 # ' $ < % 1 <# 8 @ % % ! # % 8 # % # , # # ! # * @ * @ % ( 3 ::HI+ # J ' ::?I * 5 ) % # 7 ( $ - ;) $ % ! @ $ 9 # % # G !! % %# $ # ## ( ! * # #) # * 8 # ( ) * % E # # ! * 8 % % # % * % # ( ! # ) * $ # ! % @ % 7 # # % , * !! ! % # * Met dank aan Wouter Mulders en Wim van Os voor hun commentaar op een eerdere versie van dit stuk.
 • 27. 4 . *# ! 8 # (+ # J ' ::?) $ # % # % # @ % # % !! # I # ! % # # $ # # % % # % ' # $ % * # $ % FF - * # - (E *' ::") FF 8 + ( J , # :) FF # ( , J ! "I3 ::H) , ! - # 1 - * @ FF ! ! % # (E *' ::") $ # ( # * ) # ! ( FF ) $ E *' ( ::") % # # # ! H N # # # I K 8 ! I ! #% 1 # * % % = # #>% = ## # #> % % 8 % % # 5 % # # E *' % 9 # % # ! % @ % % # % % % # < # ## % ( ! % #) % # E *' # % # # = > , 8 ' !8 ( J , # :) % K % * % # % ' % % ## 8E FF ! % $ % # # 9 @ ## #
 • 28. 5 ( ) ' ,' * ( * H 8E FF ) ;N ? N ,' > ( * ? 8E ) # @ * # ( ) % # I HN "K N # # ? ?N FF ! % # % 4 % 9 # ! ## * # ? 8E # !! + # # % % * ! ( , J ! "I3 ::H) 8 # % % ! # # # % ! # # < # @ G # # % % $ # # # = ## > % = > # / # % % = # > ( ) # L % # C * # $ % ## % ! ## % ( #9O # P) ( < ::") , % # % # ($ - ;) < # # % % 4 # # 9 • , % $ #% ( ! * ) • # % ( FF - # - % ) 8 * % % # # % # > * # # % Q Q *
 • 29. 6 . *# ! 9 ! * • E ## ( 4 J/* # % 4 J/* ## ) < # #% % * ' • $ 8 # ( ) ! " 8 / + ! # ( #G ) # # # % * ## # * % # # @ # # % G ! @ < # % #G # % -FF = > < # #G % # % # , ! G $ % % ! * # % ! % $ ! * % < % < ! # % $ % $ # !% % ! % # $ D ! ! % # # # , % % % # % ! % # 8
 • 30. " , * G # # ""N !H N @ ## % ( @ * ) # H N ""N @ G ! 1 @ ! 1 ! % % 9 ! % * # * # ! , * G # # H N * # • $ # * , # " G "G R" " • :H ( # ! ) # G * H N " " :H R K; H ' (:H) # * # 4 ! # #* # % 9 @ * #9 H N ""N @ G ! 1 @ ! # - #G # % #* # ! #% $ ! ! 4 #% % % ( % # % 9 E ! ) . ! ! B # B % ! $ %* % #% ( ) # * 8 ! @ ! (' )
 • 31. " . *# ! / !! % ( % # # ) ( # * # ) $ FF # $ # # % ! ('8) 4 ! # % # 8 ! = * >( H N @ ) # % % ## @ ?" % @ ! % S ?" R ? " ' ( * ) H ' HK =% > * # # B % % % : N # H C ? "S H" R "? H H T ? "S H" R H: ? 4 % # - % # # % % # : N % % #G HK T S? "S H" R ; : # % % # : N % # % # 9HK* S? "S H" R " . # HK : N % # " : N % ; : # # C # #G C % < # # % % # # & % # K $ ( ::K) $ ! ! # ( !% ) / K % K N
 • 32. " $ <! ! # * # % @ # < # # !! ! * % ! % # # # ! # * # + # % # 9GG G G * % ? "A8>8 8"; 7 1":8/ (089 8* ; ?"%" !8 B 7 " 8D8"; ":88?8/ !08, @ ? @ @ @ 8 ' "! " % $8 = , ">8/((!089 1 1 8. 2 1 " " $ $ 8 9 "*8" "?8";7 ">8/(( 08* 8 . 1 / 18"B 8%08: D 8 9 ) "98D8 8/ &08? 8 > " < C @"A=<.D +
 • 33. "" . *# ! 55 8 8 5 .5 5 5 (5(5?K K K K K9 ) K &8 > "'838:8?8/(($08= 2 1 2 1 ) 89 C ) 8 . ":8 /((!08= 8. + "B C ? 8 1 ";, "/(( 08' 6 2 D . F' 1 8* . " /0" (8 "<8 8/ 08= 6 6 8 3 ? " ;' " / 08 55 8 5 8 FG ; G , "38/ 0 * , 8= 8A + 8 B : ")8/ 08A 8 > " " 55 8 8
 • 34. "- ! > 1/ "8 1L 8 0 / ? + ?D" 8 L 8 0 $ 9 % # 7 # # 8 % * # , % # 8 B $ # $ L . % * > ( ! ) % # % L ## # # * . > & ' 1 # # % # 9 % 9 % % # . ! % # # ! ! % 5 !! 3 @9 % * $ # L * 5 B = % > 5 ( ) % # % # % , =% > $ % 6 # # # % ' # % ! # 4 ! # ! 5 6 5 % % # > % * % B ' ! % % % % ! % * # # * # % % 9 ! # # * 9 # # #
 • 35. "3 . *# ! % % % # # 9 7 $ # ! # ! D # > $ # # # 0 ! - % % % # % ! ! # # 0 ! # # $ # % ! % # ! # ! < # ! % FF 9 # $ # ! 5 # % % # 5 > * > # # 4 8/ $ ! * # ' # # ! ! % # % # # < # % % ! # $ ! % # % 9= # % >
 • 36. "/ % 5 6* ! , 4 % # , * ! $ # # ! # ! * / ( ) ! # * =, # ! B> * # $ # = % 7 7 B> $ ! % ! = # > / #* # % # # # D 4 ## " N * % ! < ## # / 5 6 2 + 7* $ # % * # $ * * * @ ( # ) ( ) 5 % # # 5 6* U / * % 4 5 % # 4 8/ , % % , * ! % * $ # ! ' # ' * % * ## # # % * 4 ## ( ) ! # 4 $ # # % 4 8 # % ! 4 B <#F % < # # * * @ # <6*E / # # # # 3 # $ % ! - ! <6 E * ! !% # !( # # ! # #) (3 # ! #) $ * * @
 • 37. "4 . *# ! $ % ! FF # #T 3 * % # * < ! % * 5 # # #* 3 * # % ! ' % # # % 5 % % ! # # # % . * @ $ #T 3 T 3 % ! ! % # # 0 # % 8 * * * @ <6* jij +jij - ik + ik - ik+, jij - ik-, jij - ik-, jij + ik+, jij + Agres - sie Depressie, somber- heid, chagrijn Groei Wan- hoop
 • 38. "5 < #% % * ## M % % ## % 9 #% < 9 $ # # # % # I ' !! # % % # # $ + # ' !! ! #* # % ' !! # 5 % # % B <!% # # B % % B $ ! % $ # < % ! $ # # . # # % # E # % % # % # # % # # 8 % # # # @ # % $ % ( B) ! * #% # % jij +jij - ik + ik - Aanklager Slachtoffer Redder assertief kwetsbaar zorgzaam ik - De pedagogische dansvloer Groei
 • 39. "6 . *# ! 4 % % !! # # 8 2 9 Wat het Is Het is onzin zegt het verstand Het is wat het is zegt de Liefde Het is ongeluk zegt de berekening Het is alleen maar verdriet zegt de angst Het is uitzichtloos zegt het inzicht Het is wat het is zegt de Liefde Het is belachelijk zegt de trots Het is lichtzinnigheid zegt de voorzichtigheid Het is onmogelijk zegt de ervaring Het is wat het is zegt de Liefde. 0 ? "@: @ @:66$ % A 8 + # % # 9GG G G * * *%
 • 40. - #* % % % & & !2 7 8 ! % ++ ! * #! % % % & & ! + + ! * * 9 : $ !"#! $%&' ()