SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  8
Télécharger pour lire hors ligne
20
3:
3.1:
!" # #" $ $%
&
' % $ (
' $ $ (
) * + $
, * + $
- ' (
) ' % $
. $ $ /
0
1
) '(
, $ '(
- 2 %+ + '(
& $ ' %
3 & $
! !
, 2 "
2 4 0 $% 5
$ $
- % 6 '( %
* % 6
7 $ % 6
3 6 & %
8
. % $ $
0
) 06 "
. ! "# $
"%"&'
() % * $ $ ) .
& + # "% &% " % & #) ' & & #
) .
"%"&' ,
&$ '& ' ' .
"%"&'
(-)
! !
B. -& %
1. " . )*
"! !
. )* ( $ . ) /& & 1) " &)&% "# &0 1&% :
() # 1 " &% " ) :
& .) 2 (".1. x1,x2,…)
% ! '& :
& 2 & : ( )
" $0 2 & &0 1&% :
. ) # :
$ " '&% & &: $" 1& :
) * $ .#) : P1/m1, P2/m2,…
) $ * $ .#) : f1/m1, f2/m2,…
) & * : c1, c2,…
"% :
) & .) * $ . )%/& & ( 1)
) & * $ . )%/& & ! ( 1)
$ . ) # Pi / mi "& %/& # Pi &% 2 # . ) . mi
$ . ) # fi / mi "& %/& # fi &% 2 $ # . ) . mi
, # &% ") $ $ . $ .#) $.
B. -& %
2. 2 1&% & 12 & " )
1. $ . )
#! !
$ . ) ) :
1 & 2 $ &
3 #" % $ '21& 2 # &" 2+&
%
4 $ # . ) )& $ &% #" % $ , ' ) '
'21& 2 # &" 2+& % .
'&% !$ * !$ .#) :
- % $ & & &"# & :
• $ # . ) fatherOf(x)
• " $ & & $ & '21& # 2
&" 2+& " 2 $.
• $ # . ) mult(x,y)
• " $ & & $ & '21& # ' +$
&" 2+& # & # $ .
• $ # . ) sum(x,y)
• " $ & & $ & '21& # ' +$
&" 2+& $ .
B. -& %
2. 2 1&% & 12 & " )
2. . )
$! !
. ) ) :
1 & 2 12 &
3 '&' 2 $ &" 2+ $ ) 2 &$'2
'&% * !$ .#) :
- % $ & & &"# & :
• # . ) less(x,y)
• " $ & & $ & ) & & x<y
• # . ) greater_equal(x,y)
• " $ & & $ & ) & & x5y
• # . ) odd(x)
• " $ & & $ & ) & & x &% "& #
• # . ) likes(x,y)
• " $ & & $ & '21& # '
) & & " $ 1&% 1 # $ " &%
" $ 1&% 2 #
B. -& %
2. 2 1&% & 12 & " )
3. " '&%
%! !
" '&% & + /& « &» * .
2 + + « & x 1 & " # » +& &
) :
(" $ x " ' " & & .)
! ' " " # & )
'&% :
• « & # +& ) ». % 6&$' (".1. '& 1 & )
• « & " 21& # % +$ 2 ». % )
! #!! " # + :
% ) ! &% ) #)& 2 " $ " % & x
" '&%0 $ & " &% & &" 1& ) % " $
) " & #)& 2 $ x
% &$' ! &% 6&$' 2 % $ x
" '&%0 $ & '% $ & $ & 2 $ x " $ " #
&% 6&$' .
B. -& %
2. 2 1&% & 12 & " )
4. " '&%
&! !
" '&% & + /& «$" 1& » * .
2 + + «$" 1& x * & 1 & " # »
+& & ) :
(" $ x " ' " & & .)
! ' " " # & )
'&% :
• «7" 1& " * # " $ &% " )/ $ 2». % ) ( x=2)
• «7" 1& +$ # " $ '& ' &% & 1». % 6&$'
! #!! " # + :
% ) ! &% ) 2 % $ x
" '&%0 $ & '% $ & $ & 2 $ x " $ " #
&% ) .
% &$' ! &% 6&$' #)& 2 " $ " % & x
" '&%0 $ & " &% & &" 1& ) % " $
) " & #)& 2 $ x
B. -& %
2. 2 1&% & 12 & " )
5. . ) #
'! !
. ) # $ & :
&)2 1& 1&% & '&0% $ 21 $ %' .
" % $ &% :
• ) 2 , , 21 $ %' .
• &$'2 , , 21 $ ' + & .
! #!! % " + &)2 1& ' 2 &% % & .
4 ,, " &% #
! & 2
& .) 2
!$ ! . )
" % " * & $ & 2 & 2 .
B. -& %
3. $ #
1.
! !
$ # &% ' % & $ #
' " & + $ & & ) " 2"& &.& $
# & " $ 2 $ &.
4 + ) %/& " ' " & " $ .#)
" . )* ( # ! )
#) $ % &$ $ $ #
) :
• ( : &% & .) , & $ # . ) .
• # " : &% # # #
• # " &% " " $ 1 " &% " '&% &
" '& .
"& 2 % $ &:
• & &$ 2 & & .) 2 : & .) 2 " $ '& & "# " '&%
• )& & & & .) 2 : & .) 2 " $ '& '& & "# " '&%
• # : 4 " " $ '& 21& &)& & & & .) 2 .
B. -& %
3. $ # )
2. (
! !
# : ( &% :
• % &
• ' ) ' &% & .) &% & &
• % & ! " , "#,…, "$ #" $ ! &% $ # . ) . n &
"% & ' ( ) &% # .
• ) ' &% $ # . ) .
• "% 2"& # 2 $ # . ) " &% '&1 &%
# & & .) $ # . )
! #!! 4 # $" ) &% &" 2+& % :
% & 21&
% & .) 21& %
4 $ # . ) &" 26& %
'&% :
• 5, x, y, sum(5,4), mult(sum(5,3),2), fatherOf(fatherOf(fatherOf(x)))
B. -& %
3. $ # )
3. # "
! !
# : # " &% :
• % & * *# #" $ * *# &% # .
• & # # &+ #/& # & # $
• % & + * , *#,…, *$ #" $ , &% # . ) . n &
*% & ' ( ) &% # .
• ) ' &% &+ $ .#) $.
• "% 2"& # 2 # . ) " &% '&1 &%
# & & .) $ # . )
'&% * " :
• - .
• "/" !0*1234! 5/1)
• 6320*237*10) . 8
• 92:: :;< <;9* ' .
B. -& %
3. $ # )
4. # "
! !
# : # " &% :
• % & = = > ? = @ ? = ? = ? #" $ = ? &% " .
• & # " % " " $ '2 $ #
" $ ( ), " & ' ) ' " $
&" 2+ $ ) 2 &$'2 .
• % & - - #" $ &% " .
• "% 2"& # 2 " '&% &+ #/& # & #
# "
'&% * " :
• , - A @ B C D #" $ P/2, Q/2 &% . )
• "/" !0*1234! 5/1)
• - E + > F #" $ P/1, Q/1, R/1 &% . )
• - A, - A #" $ P/2 # . )
! #!! 4 " ( # # ) $" ) &% &" 2+&
) 2 &$'2 :
B. -& %
3. $ # )
5. & ' ' " $ & # &)& *
"! !
" & # &)& * ) &% :
& ) & " & # 21 $ :
2 & & % " & % &% :
# & " & % 21 $ '& :
'& ' ' & # " $ $" '& & " & # " 0&
'&
& ' ' :
! " 21
P/2 # . )
f/1 $ # . )
c: &
x,y: & .) 2
&:
# "
# "
(
))],())(,(([)( cxPxfzPyxyxx ∧∀∃→≈∀
)( yxx ≈∀ ))],())(,(([ cxPxfzPyx ∧∀∃
yx ≈ )),())(,(( cxPxfzPy ∧∀
),())(,( cxPxfzP ∧
))(,( xfzP ),( cxP
x y
z )(xf x c
x
B. -& %
3. $ # )
6. #
#! !
%:
% & .) &% &)& & '& &% "&'% &+ & # " '&% .
& .) &% '& &$ 2 &% "&'% &+ & # " '&% .
4 " &% " # '& "& 21& &)& & & & .) 2
'&% :
• - B - , A #" $ P/1,Q/1 . )
• x &% '& &$ 2 . & & & "# " '&%
• y &% &)& & . & '& & & "# " '&%
• - ! - A @ GE G #" $ f/1 $ #, Q/2 #
• & + x - ! - A &% '& &$ 2
• & + y - ! - A &% &)& &
• & + x GE G &% &)& & .
• & + y GE G &% '& &$ 2
• - A B - A #" $ Q/2 . )
• x &% '& &$ 2 . & & & "# " '&%
• y &% '& &$ 2 . & & & "# " '&% A
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
$! !
&' 2 " ) " $ 2.&
$ # " $ % &, 2) $ & :
• 7" ) %/ $ & ( &% # )
• 7" ) %/ $ & &% ) / 6&$' ( &% " )
&" 1 $ & $ # " 2"& '%'& "# & +* :
• ' ( & &% ) " % :
• %/& "&'% % & .) *
• % & # $ . )
• % & 2 & 2 .
• " % " % :
• % & &)& & & & .) 2 .
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
%! !
# : ' ( & &% ) " &)&% "# &0 :
• " H ( $ . )%/& & IHI ) " $ &% "&'%
& .) * .
• !& & $ # . ) JK) 1 & $ : !L
M IHI$
IHI
• !& & # . ) ,K) 1 & 12 : ,L N IHI$
• !& & . ) & c 1 & : DL
IHI
) ' & &% " '%'& # & #) . ) " $ & + %/ "
( # )
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
&! !
'& 1: " &% # :
! D D#
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% !K &% !P - A - Q A
• H & &% D &% D P R
• H & &% D# &% D#
P
S
" % $ # $ &% : 9+4=13
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
'! !
'& 2: " &% " :
DT ! D D#
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% !K &% !P - A - Q A
• H & &% D &% D P R
• H & &% D# &% D#
P
S
• H & &% DT &% DT
P ''
" % $ # $ &% : 11=13, &% 6&$' .
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
! !
'& 3: " &% " :
-B - D
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% EK &% BP - A ) & & x<y
• H & &% D &% D P 8
" +& - - U 8 & & & « & +$ # &% # &
$ 5» &% 6&$' (".1. '& 1 & x=6)
B. -& %
4. 2 " &
1. ( & &% )
! !
'& 4: " &% " :
-B - D
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% EK &% BP - A ) & & x>y
• H & &% D &% D P V
" +& - - W V & & & « & +$ # &% & ) &
$ 0» &% 6&$' ('& 1 & x=0)
B. -& %
4. 2 " &
2. " %
! !
# : " % v &% % $ " $ '% & "# " & &
&)& & & .) .
• 3 &% % $ : XM Y IHI
" % &)&$ 2 & .) * :
• % " % " 2"&
• 7" ) % $ & 2 #
• " + % $ & 2 " &% ) 6&$'
" $ "& ) . & &)& & & & .) 2 .
• % & '& " &% '& $" 1 $ &)& & & & .) & (' ) '
" &% " # )
B. -& %
4. 2 " &
2. " %
! !
'& 5: " &% " :
-B - A
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% EK &% BP - A ) & & x<y
" %
• v(y)=1
" +& - - U ' & & & «7" 1& +$ # " $ &%
# & $ 1» &% ) ( 1 & x=0)
B. -& %
4. 2 " &
2. " %
"! !
'& 6: " &% " :
-B - A @ A C ! A C
&' 2 & &% :
• " &% O
• & &% EK &% BP - A ) & & x<y
• & &% JK &% !P - A - Q A
" %
• v(y)=1, v(z)=2
" +& - - U ' @ A A Q & & & «7" 1&
+$ # " $ &% # & $ 1 $" 1& +$ # " $ " & &% 2,
& 2» &% ) ( 1 & x=0 y=0)
B. -& %
5. !$ +%& "
#! !
8 " * #) 1&% " $ "& 6 & " & &$ / $ &
$ +%& " " $ $ "& +2 . ) .
• ) ' '&' 2 $ " % $ ) 2 6&$'2 .
'& :
" +$ * * % $ & $ . ) sum/2
mult/2 &" 2+ $ % 1 # &
$ , " & % $ & $ +%& :
• $ +% E(x) ) & & x &% :
Z - [ A - <;9* A
• $ +% O(x) ) & & x &% "& # :
 - [ A - :;< <;9* A '
& 1 $ * $ + * " & % $ & " "& %") &
" & :
B. -& %
5. !$ +%& "
$! !
& 1 $ * $ + * " & % $ & " "& %") &
" & . " '& " & % $ & &0 " & :
• « & +$ # &% "& # »
• « & +$ # &% # & '& &% "& # »
• «7" 1& +$ # " $ &% "& # »
• « & # +& ' "& * * »
• . . .
] - > 4 -
] - 4 -
] - @ 4 -
] - A C 4 A @ 4 C @ - :;< A C
B. -& %
6. & + # %
%! !
( ) * (
^_`a=bc
(
2 % #( $
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
@
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
>
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
" ^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
%
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
# ^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
^_`a=bc
(
% % %
^_`a=bc
(
B. -& %
6. & + # %
&! !
( ) * (
$ -
dedfaca= a`g -
(
9 # # #( $
dedfaca=
(
9 # # #( $
dedfaca=
(
9 # # " % #( $
dedfaca=
(
% -
dedfaca= a`g -
(
. # "# $%
dedfaca=
(
8 # #( $
dedfaca=
(
& - A
- bhibc ji A
(
9 # : ( # % #( $
bhibc
(
9 # : ( # % " % #( $
bhibc
(
' - A
- bhibc ji A
(
. : ( # % "# $%
bhibc
(
8 : ( # % #( $
bhibc
(
B. -& %
6. & + # %
'! !
( ) * (
- A
- bhibc ji A
(
9 # # "# $
bhibc
(
#
- A
- bhibc ji A
(
. # "# $
bhibc
(
# % "%
#
- A - k A @
- bhibc ji A
(
9 # : ( + 6 % # %
#( $
bhibc
(
9 # : ( + 6 % # % "
% #( $
bhibc
(
- A - k A
- bhibc ji A
(
. : ( + 6; % # % "# $%
bhibc
(
8 : ( + 6; % # % #( $
bhibc
(
B. -& %
6. & + # %
! !
( )
"
-
ded`aca= ba` -
(
@ A
`j`d= ded`aca= ba` A
(
- A
< # % + # $% + $
< # "% # $% + $
#
- A
ded`aca= ba` -
(
@
`j`d= ded`aca= ba` A
(
@ - k A @
C
`j`d= ded`aca= ba` C
(
C - > C A
< # % +( # $% + $
. &
3 # 1
! !
&$ & '& ' ' $ " $ :
#" $ Q/2 &% # . ) , f/1 &% $ # . ) , c,d &%
& 2 .
))((),(),(.2
)]))(),((([.1
xfydxxyyxyQxdcQ
dycxyfxfQyx
≈→≈∃∀↔∀∃∧
≈∧≈→∀∃
. &
3 # 2
! !
! $ " " $ P/2 Q/3 &% . ) , f/2,g/3 &%
$ . ) , c,d &% & 2 x,y,z &% & .) 2 . 0& &
" "# $ " " $ &% & + & , # , % " , %
" " & :
))),,,(,(),,((.7
),()),,(,(.6
),()),,(,(.5
),(),,(.4
))),,(,(),,((.3
),(.2
),(.1
xxxxgxQxxfP
yxyPxcyxfxg
xxzPyyxfxQ
yxPdcxQ
cyxfxgyxfP
yxyQx
yxyPx
∃∃≈
∃→
≈
∀∃
∀∃

Contenu connexe

Tendances

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 

Tendances (20)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 

En vedette

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝDimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 

En vedette (17)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
 
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 6
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 6ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 6
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 6
 
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
 
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3
 
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 6
 
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
 
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
 
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
 
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
 
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
 
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
 
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 

Similaire à ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Belgique - Accord de gouvernement 2014
Belgique - Accord de gouvernement 2014Belgique - Accord de gouvernement 2014
Belgique - Accord de gouvernement 2014Pauline Ipm
 
Journal voucher
Journal voucherJournal voucher
Journal voucherb3randal
 
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumen
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumenUu no 8 th1999 perlindungan konsumen
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumenSyamsul Noor
 
Laporan router debian
Laporan router debianLaporan router debian
Laporan router debianSeptian Adi
 
Ettevõtte infoturbe alused
Ettevõtte infoturbe alusedEttevõtte infoturbe alused
Ettevõtte infoturbe alusedLeego
 
Cortexm3 lpc1768 programming
Cortexm3 lpc1768 programmingCortexm3 lpc1768 programming
Cortexm3 lpc1768 programmingfivesquare
 
פרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשולים
פרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשוליםפרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשולים
פרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשוליםesty segal
 
Fataawa Regarding Tobacco & Cigarettes
Fataawa Regarding Tobacco & CigarettesFataawa Regarding Tobacco & Cigarettes
Fataawa Regarding Tobacco & CigarettesOm Muktar
 
Purchase invoice
Purchase invoicePurchase invoice
Purchase invoiceb3randal
 
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...University of Castile-La Mancha
 
Manuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityManuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityVirtualdeejay.net
 
Ws 2c 784
Ws 2c 784 Ws 2c 784
Ws 2c 784 imartini
 

Similaire à ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) (20)

Gb 2016 10 11 a5
Gb 2016 10 11 a5Gb 2016 10 11 a5
Gb 2016 10 11 a5
 
Belgique - Accord de gouvernement 2014
Belgique - Accord de gouvernement 2014Belgique - Accord de gouvernement 2014
Belgique - Accord de gouvernement 2014
 
Journal voucher
Journal voucherJournal voucher
Journal voucher
 
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumen
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumenUu no 8 th1999 perlindungan konsumen
Uu no 8 th1999 perlindungan konsumen
 
Laporan router debian
Laporan router debianLaporan router debian
Laporan router debian
 
Ettevõtte infoturbe alused
Ettevõtte infoturbe alusedEttevõtte infoturbe alused
Ettevõtte infoturbe alused
 
Cortexm3 lpc1768 programming
Cortexm3 lpc1768 programmingCortexm3 lpc1768 programming
Cortexm3 lpc1768 programming
 
פרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשולים
פרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשוליםפרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשולים
פרוטוקול הולנת"ע מס' 430, 15.6.10 - כפר נופש נחשולים
 
Resumen gcff 2014
Resumen gcff  2014Resumen gcff  2014
Resumen gcff 2014
 
Fataawa Regarding Tobacco & Cigarettes
Fataawa Regarding Tobacco & CigarettesFataawa Regarding Tobacco & Cigarettes
Fataawa Regarding Tobacco & Cigarettes
 
Melton1
Melton1Melton1
Melton1
 
Purchase invoice
Purchase invoicePurchase invoice
Purchase invoice
 
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
Dictamen.Para CEPES y otras Confederaciones Nacionales de Cooperativas de.aso...
 
Manuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di AudacityManuale d'istruzioni di Audacity
Manuale d'istruzioni di Audacity
 
Romanesque architecture
Romanesque architectureRomanesque architecture
Romanesque architecture
 
Ws 2c 784
Ws 2c 784 Ws 2c 784
Ws 2c 784
 
Dsa
DsaDsa
Dsa
 
Dsa
DsaDsa
Dsa
 
Dsa v
Dsa vDsa v
Dsa v
 
Ws 2c 784 7447
Ws 2c 784 7447Ws 2c 784 7447
Ws 2c 784 7447
 

Plus de Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CDimitris Psounis
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 Dimitris Psounis
 

Plus de Dimitris Psounis (20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
 

Dernier

Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdfBibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdfBibdoc 37
 
DIGNITAS INFINITA - DIGNITÉ HUMAINE; déclaration du dicastère .pptx
DIGNITAS INFINITA - DIGNITÉ HUMAINE; déclaration du dicastère .pptxDIGNITAS INFINITA - DIGNITÉ HUMAINE; déclaration du dicastère .pptx
DIGNITAS INFINITA - DIGNITÉ HUMAINE; déclaration du dicastère .pptxMartin M Flynn
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24BenotGeorges3
 
Pas de vagues. pptx Film français
Pas de vagues. pptx  Film   françaisPas de vagues. pptx  Film   français
Pas de vagues. pptx Film françaisTxaruka
 
Apprendre avec des top et nano influenceurs
Apprendre avec des top et nano influenceursApprendre avec des top et nano influenceurs
Apprendre avec des top et nano influenceursStagiaireLearningmat
 
Pas de vagues. pptx Film français
Pas de vagues. pptx   Film  françaisPas de vagues. pptx   Film  français
Pas de vagues. pptx Film françaisTxaruka
 
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècleAux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècleAmar LAKEL, PhD
 
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdfLa Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdfbdp12
 
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avrilCalendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avrilfrizzole
 
Faut-il avoir peur de la technique ? (G. Gay-Para)
Faut-il avoir peur de la technique ? (G. Gay-Para)Faut-il avoir peur de la technique ? (G. Gay-Para)
Faut-il avoir peur de la technique ? (G. Gay-Para)Gabriel Gay-Para
 
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienneChana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienneTxaruka
 
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdfBibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdfBibdoc 37
 
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...Bibdoc 37
 
Vulnérabilité numérique d’usage : un enjeu pour l’aide à la réussitepdf
Vulnérabilité numérique d’usage : un enjeu pour l’aide à la réussitepdfVulnérabilité numérique d’usage : un enjeu pour l’aide à la réussitepdf
Vulnérabilité numérique d’usage : un enjeu pour l’aide à la réussitepdfSylvianeBachy
 
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptxPrésentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptxJCAC
 

Dernier (16)

Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdfBibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
 
DIGNITAS INFINITA - DIGNITÉ HUMAINE; déclaration du dicastère .pptx
DIGNITAS INFINITA - DIGNITÉ HUMAINE; déclaration du dicastère .pptxDIGNITAS INFINITA - DIGNITÉ HUMAINE; déclaration du dicastère .pptx
DIGNITAS INFINITA - DIGNITÉ HUMAINE; déclaration du dicastère .pptx
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
 
Pas de vagues. pptx Film français
Pas de vagues. pptx  Film   françaisPas de vagues. pptx  Film   français
Pas de vagues. pptx Film français
 
Apprendre avec des top et nano influenceurs
Apprendre avec des top et nano influenceursApprendre avec des top et nano influenceurs
Apprendre avec des top et nano influenceurs
 
Pas de vagues. pptx Film français
Pas de vagues. pptx   Film  françaisPas de vagues. pptx   Film  français
Pas de vagues. pptx Film français
 
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècleAux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
 
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdfLa Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
 
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avrilCalendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avril
 
Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024
Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024
Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024
 
Faut-il avoir peur de la technique ? (G. Gay-Para)
Faut-il avoir peur de la technique ? (G. Gay-Para)Faut-il avoir peur de la technique ? (G. Gay-Para)
Faut-il avoir peur de la technique ? (G. Gay-Para)
 
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienneChana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
 
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdfBibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
 
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
 
Vulnérabilité numérique d’usage : un enjeu pour l’aide à la réussitepdf
Vulnérabilité numérique d’usage : un enjeu pour l’aide à la réussitepdfVulnérabilité numérique d’usage : un enjeu pour l’aide à la réussitepdf
Vulnérabilité numérique d’usage : un enjeu pour l’aide à la réussitepdf
 
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptxPrésentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
 

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

 • 1. 20 3: 3.1: !" # #" $ $% & ' % $ ( ' $ $ ( ) * + $ , * + $ - ' ( ) ' % $ . $ $ / 0 1 ) '( , $ '( - 2 %+ + '( & $ ' % 3 & $ ! ! , 2 " 2 4 0 $% 5 $ $ - % 6 '( % * % 6 7 $ % 6 3 6 & % 8 . % $ $ 0 ) 06 " . ! "# $ "%"&' () % * $ $ ) . & + # "% &% " % & #) ' & & # ) . "%"&' , &$ '& ' ' . "%"&' (-) ! ! B. -& % 1. " . )* "! ! . )* ( $ . ) /& & 1) " &)&% "# &0 1&% : () # 1 " &% " ) : & .) 2 (".1. x1,x2,…) % ! '& : & 2 & : ( ) " $0 2 & &0 1&% : . ) # : $ " '&% & &: $" 1& : ) * $ .#) : P1/m1, P2/m2,… ) $ * $ .#) : f1/m1, f2/m2,… ) & * : c1, c2,… "% : ) & .) * $ . )%/& & ( 1) ) & * $ . )%/& & ! ( 1) $ . ) # Pi / mi "& %/& # Pi &% 2 # . ) . mi $ . ) # fi / mi "& %/& # fi &% 2 $ # . ) . mi , # &% ") $ $ . $ .#) $.
 • 2. B. -& % 2. 2 1&% & 12 & " ) 1. $ . ) #! ! $ . ) ) : 1 & 2 $ & 3 #" % $ '21& 2 # &" 2+& % 4 $ # . ) )& $ &% #" % $ , ' ) ' '21& 2 # &" 2+& % . '&% !$ * !$ .#) : - % $ & & &"# & : • $ # . ) fatherOf(x) • " $ & & $ & '21& # 2 &" 2+& " 2 $. • $ # . ) mult(x,y) • " $ & & $ & '21& # ' +$ &" 2+& # & # $ . • $ # . ) sum(x,y) • " $ & & $ & '21& # ' +$ &" 2+& $ . B. -& % 2. 2 1&% & 12 & " ) 2. . ) $! ! . ) ) : 1 & 2 12 & 3 '&' 2 $ &" 2+ $ ) 2 &$'2 '&% * !$ .#) : - % $ & & &"# & : • # . ) less(x,y) • " $ & & $ & ) & & x<y • # . ) greater_equal(x,y) • " $ & & $ & ) & & x5y • # . ) odd(x) • " $ & & $ & ) & & x &% "& # • # . ) likes(x,y) • " $ & & $ & '21& # ' ) & & " $ 1&% 1 # $ " &% " $ 1&% 2 # B. -& % 2. 2 1&% & 12 & " ) 3. " '&% %! ! " '&% & + /& « &» * . 2 + + « & x 1 & " # » +& & ) : (" $ x " ' " & & .) ! ' " " # & ) '&% : • « & # +& ) ». % 6&$' (".1. '& 1 & ) • « & " 21& # % +$ 2 ». % ) ! #!! " # + : % ) ! &% ) #)& 2 " $ " % & x " '&%0 $ & " &% & &" 1& ) % " $ ) " & #)& 2 $ x % &$' ! &% 6&$' 2 % $ x " '&%0 $ & '% $ & $ & 2 $ x " $ " # &% 6&$' . B. -& % 2. 2 1&% & 12 & " ) 4. " '&% &! ! " '&% & + /& «$" 1& » * . 2 + + «$" 1& x * & 1 & " # » +& & ) : (" $ x " ' " & & .) ! ' " " # & ) '&% : • «7" 1& " * # " $ &% " )/ $ 2». % ) ( x=2) • «7" 1& +$ # " $ '& ' &% & 1». % 6&$' ! #!! " # + : % ) ! &% ) 2 % $ x " '&%0 $ & '% $ & $ & 2 $ x " $ " # &% ) . % &$' ! &% 6&$' #)& 2 " $ " % & x " '&%0 $ & " &% & &" 1& ) % " $ ) " & #)& 2 $ x
 • 3. B. -& % 2. 2 1&% & 12 & " ) 5. . ) # '! ! . ) # $ & : &)2 1& 1&% & '&0% $ 21 $ %' . " % $ &% : • ) 2 , , 21 $ %' . • &$'2 , , 21 $ ' + & . ! #!! % " + &)2 1& ' 2 &% % & . 4 ,, " &% # ! & 2 & .) 2 !$ ! . ) " % " * & $ & 2 & 2 . B. -& % 3. $ # 1. ! ! $ # &% ' % & $ # ' " & + $ & & ) " 2"& &.& $ # & " $ 2 $ &. 4 + ) %/& " ' " & " $ .#) " . )* ( # ! ) #) $ % &$ $ $ # ) : • ( : &% & .) , & $ # . ) . • # " : &% # # # • # " &% " " $ 1 " &% " '&% & " '& . "& 2 % $ &: • & &$ 2 & & .) 2 : & .) 2 " $ '& & "# " '&% • )& & & & .) 2 : & .) 2 " $ '& '& & "# " '&% • # : 4 " " $ '& 21& &)& & & & .) 2 . B. -& % 3. $ # ) 2. ( ! ! # : ( &% : • % & • ' ) ' &% & .) &% & & • % & ! " , "#,…, "$ #" $ ! &% $ # . ) . n & "% & ' ( ) &% # . • ) ' &% $ # . ) . • "% 2"& # 2 $ # . ) " &% '&1 &% # & & .) $ # . ) ! #!! 4 # $" ) &% &" 2+& % : % & 21& % & .) 21& % 4 $ # . ) &" 26& % '&% : • 5, x, y, sum(5,4), mult(sum(5,3),2), fatherOf(fatherOf(fatherOf(x))) B. -& % 3. $ # ) 3. # " ! ! # : # " &% : • % & * *# #" $ * *# &% # . • & # # &+ #/& # & # $ • % & + * , *#,…, *$ #" $ , &% # . ) . n & *% & ' ( ) &% # . • ) ' &% &+ $ .#) $. • "% 2"& # 2 # . ) " &% '&1 &% # & & .) $ # . ) '&% * " : • - . • "/" !0*1234! 5/1) • 6320*237*10) . 8 • 92:: :;< <;9* ' .
 • 4. B. -& % 3. $ # ) 4. # " ! ! # : # " &% : • % & = = > ? = @ ? = ? = ? #" $ = ? &% " . • & # " % " " $ '2 $ # " $ ( ), " & ' ) ' " $ &" 2+ $ ) 2 &$'2 . • % & - - #" $ &% " . • "% 2"& # 2 " '&% &+ #/& # & # # " '&% * " : • , - A @ B C D #" $ P/2, Q/2 &% . ) • "/" !0*1234! 5/1) • - E + > F #" $ P/1, Q/1, R/1 &% . ) • - A, - A #" $ P/2 # . ) ! #!! 4 " ( # # ) $" ) &% &" 2+& ) 2 &$'2 : B. -& % 3. $ # ) 5. & ' ' " $ & # &)& * "! ! " & # &)& * ) &% : & ) & " & # 21 $ : 2 & & % " & % &% : # & " & % 21 $ '& : '& ' ' & # " $ $" '& & " & # " 0& '& & ' ' : ! " 21 P/2 # . ) f/1 $ # . ) c: & x,y: & .) 2 &: # " # " ( ))],())(,(([)( cxPxfzPyxyxx ∧∀∃→≈∀ )( yxx ≈∀ ))],())(,(([ cxPxfzPyx ∧∀∃ yx ≈ )),())(,(( cxPxfzPy ∧∀ ),())(,( cxPxfzP ∧ ))(,( xfzP ),( cxP x y z )(xf x c x B. -& % 3. $ # ) 6. # #! ! %: % & .) &% &)& & '& &% "&'% &+ & # " '&% . & .) &% '& &$ 2 &% "&'% &+ & # " '&% . 4 " &% " # '& "& 21& &)& & & & .) 2 '&% : • - B - , A #" $ P/1,Q/1 . ) • x &% '& &$ 2 . & & & "# " '&% • y &% &)& & . & '& & & "# " '&% • - ! - A @ GE G #" $ f/1 $ #, Q/2 # • & + x - ! - A &% '& &$ 2 • & + y - ! - A &% &)& & • & + x GE G &% &)& & . • & + y GE G &% '& &$ 2 • - A B - A #" $ Q/2 . ) • x &% '& &$ 2 . & & & "# " '&% • y &% '& &$ 2 . & & & "# " '&% A B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) $! ! &' 2 " ) " $ 2.& $ # " $ % &, 2) $ & : • 7" ) %/ $ & ( &% # ) • 7" ) %/ $ & &% ) / 6&$' ( &% " ) &" 1 $ & $ # " 2"& '%'& "# & +* : • ' ( & &% ) " % : • %/& "&'% % & .) * • % & # $ . ) • % & 2 & 2 . • " % " % : • % & &)& & & & .) 2 .
 • 5. B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) %! ! # : ' ( & &% ) " &)&% "# &0 : • " H ( $ . )%/& & IHI ) " $ &% "&'% & .) * . • !& & $ # . ) JK) 1 & $ : !L M IHI$ IHI • !& & # . ) ,K) 1 & 12 : ,L N IHI$ • !& & . ) & c 1 & : DL IHI ) ' & &% " '%'& # & #) . ) " $ & + %/ " ( # ) B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) &! ! '& 1: " &% # : ! D D# &' 2 & &% : • " &% O • & &% !K &% !P - A - Q A • H & &% D &% D P R • H & &% D# &% D# P S " % $ # $ &% : 9+4=13 B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) '! ! '& 2: " &% " : DT ! D D# &' 2 & &% : • " &% O • & &% !K &% !P - A - Q A • H & &% D &% D P R • H & &% D# &% D# P S • H & &% DT &% DT P '' " % $ # $ &% : 11=13, &% 6&$' . B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) ! ! '& 3: " &% " : -B - D &' 2 & &% : • " &% O • & &% EK &% BP - A ) & & x<y • H & &% D &% D P 8 " +& - - U 8 & & & « & +$ # &% # & $ 5» &% 6&$' (".1. '& 1 & x=6)
 • 6. B. -& % 4. 2 " & 1. ( & &% ) ! ! '& 4: " &% " : -B - D &' 2 & &% : • " &% O • & &% EK &% BP - A ) & & x>y • H & &% D &% D P V " +& - - W V & & & « & +$ # &% & ) & $ 0» &% 6&$' ('& 1 & x=0) B. -& % 4. 2 " & 2. " % ! ! # : " % v &% % $ " $ '% & "# " & & &)& & & .) . • 3 &% % $ : XM Y IHI " % &)&$ 2 & .) * : • % " % " 2"& • 7" ) % $ & 2 # • " + % $ & 2 " &% ) 6&$' " $ "& ) . & &)& & & & .) 2 . • % & '& " &% '& $" 1 $ &)& & & & .) & (' ) ' " &% " # ) B. -& % 4. 2 " & 2. " % ! ! '& 5: " &% " : -B - A &' 2 & &% : • " &% O • & &% EK &% BP - A ) & & x<y " % • v(y)=1 " +& - - U ' & & & «7" 1& +$ # " $ &% # & $ 1» &% ) ( 1 & x=0) B. -& % 4. 2 " & 2. " % "! ! '& 6: " &% " : -B - A @ A C ! A C &' 2 & &% : • " &% O • & &% EK &% BP - A ) & & x<y • & &% JK &% !P - A - Q A " % • v(y)=1, v(z)=2 " +& - - U ' @ A A Q & & & «7" 1& +$ # " $ &% # & $ 1 $" 1& +$ # " $ " & &% 2, & 2» &% ) ( 1 & x=0 y=0)
 • 7. B. -& % 5. !$ +%& " #! ! 8 " * #) 1&% " $ "& 6 & " & &$ / $ & $ +%& " " $ $ "& +2 . ) . • ) ' '&' 2 $ " % $ ) 2 6&$'2 . '& : " +$ * * % $ & $ . ) sum/2 mult/2 &" 2+ $ % 1 # & $ , " & % $ & $ +%& : • $ +% E(x) ) & & x &% : Z - [ A - <;9* A • $ +% O(x) ) & & x &% "& # : - [ A - :;< <;9* A ' & 1 $ * $ + * " & % $ & " "& %") & " & : B. -& % 5. !$ +%& " $! ! & 1 $ * $ + * " & % $ & " "& %") & " & . " '& " & % $ & &0 " & : • « & +$ # &% "& # » • « & +$ # &% # & '& &% "& # » • «7" 1& +$ # " $ &% "& # » • « & # +& ' "& * * » • . . . ] - > 4 - ] - 4 - ] - @ 4 - ] - A C 4 A @ 4 C @ - :;< A C B. -& % 6. & + # % %! ! ( ) * ( ^_`a=bc ( 2 % #( $ ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( @ ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( > ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( " ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( % ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( # ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( ^_`a=bc ( % % % ^_`a=bc ( B. -& % 6. & + # % &! ! ( ) * ( $ - dedfaca= a`g - ( 9 # # #( $ dedfaca= ( 9 # # #( $ dedfaca= ( 9 # # " % #( $ dedfaca= ( % - dedfaca= a`g - ( . # "# $% dedfaca= ( 8 # #( $ dedfaca= ( & - A - bhibc ji A ( 9 # : ( # % #( $ bhibc ( 9 # : ( # % " % #( $ bhibc ( ' - A - bhibc ji A ( . : ( # % "# $% bhibc ( 8 : ( # % #( $ bhibc (
 • 8. B. -& % 6. & + # % '! ! ( ) * ( - A - bhibc ji A ( 9 # # "# $ bhibc ( # - A - bhibc ji A ( . # "# $ bhibc ( # % "% # - A - k A @ - bhibc ji A ( 9 # : ( + 6 % # % #( $ bhibc ( 9 # : ( + 6 % # % " % #( $ bhibc ( - A - k A - bhibc ji A ( . : ( + 6; % # % "# $% bhibc ( 8 : ( + 6; % # % #( $ bhibc ( B. -& % 6. & + # % ! ! ( ) " - ded`aca= ba` - ( @ A `j`d= ded`aca= ba` A ( - A < # % + # $% + $ < # "% # $% + $ # - A ded`aca= ba` - ( @ `j`d= ded`aca= ba` A ( @ - k A @ C `j`d= ded`aca= ba` C ( C - > C A < # % +( # $% + $ . & 3 # 1 ! ! &$ & '& ' ' $ " $ : #" $ Q/2 &% # . ) , f/1 &% $ # . ) , c,d &% & 2 . ))((),(),(.2 )]))(),((([.1 xfydxxyyxyQxdcQ dycxyfxfQyx ≈→≈∃∀↔∀∃∧ ≈∧≈→∀∃ . & 3 # 2 ! ! ! $ " " $ P/2 Q/3 &% . ) , f/2,g/3 &% $ . ) , c,d &% & 2 x,y,z &% & .) 2 . 0& & " "# $ " " $ &% & + & , # , % " , % " " & : ))),,,(,(),,((.7 ),()),,(,(.6 ),()),,(,(.5 ),(),,(.4 ))),,(,(),,((.3 ),(.2 ),(.1 xxxxgxQxxfP yxyPxcyxfxg xxzPyyxfxQ yxPdcxQ cyxfxgyxfP yxyQx yxyPx ∃∃≈ ∃→ ≈ ∀∃ ∀∃