Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

MR R25 n°6

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
61
CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE
PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeee...
61
CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE
PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeee...
61
CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE
PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeee...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 74 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

MR R25 n°6

 1. 1. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt
 2. 2. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt
 3. 3. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt
 4. 4. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt
 5. 5. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt
 6. 6. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt
 7. 7. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt
 8. 8. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt
 9. 9. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE SSSScccchhhhéééémmmmaaaa éééélllleeeeccccttttrrrriiiiqqqquuuueeee
 10. 10. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE SSSScccchhhhéééémmmmaaaa éééélllleeeeccccttttrrrriiiiqqqquuuueeee
 11. 11. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE RRRRééééppppeeeerrrrttttooooiiiirrrreeee ddddeeeessss oooorrrrggggaaaannnneeeessss
 12. 12. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 13. 13. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 14. 14. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE BBBBooooîîîîttttiiiieeeerrrr rrrrééééppppaaaarrrrttttiiiitttteeeeuuuurrrr dddd''''aaaaiiiirrrr
 15. 15. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE RRRRaaaaddddiiiiaaaatttteeeeuuuurrrr
 16. 16. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE BBBBooooîîîîttttiiiieeeerrrr ddddeeee ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee
 17. 17. 61 CCCCHHHHAAAAUUUUFFFFFFFFAAAAGGGGEEEE DDDDiiiissssttttrrrriiiibbbbuuuuttttiiiioooonnnn ppppllllaaaacccceeeessss aaaarrrrrrrriiiièèèèrrrreeee
 18. 18. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR GGGGéééénnnnéééérrrraaaalllliiiittttééééssss
 19. 19. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR GGGGéééénnnnéééérrrraaaalllliiiittttééééssss
 20. 20. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR GGGGéééénnnnéééérrrraaaalllliiiittttééééssss
 21. 21. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt NNNNoooonnnn rrrréééégggguuuulllléééé
 22. 22. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt NNNNoooonnnn rrrréééégggguuuulllléééé
 23. 23. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt NNNNoooonnnn rrrréééégggguuuulllléééé
 24. 24. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt NNNNoooonnnn rrrréééégggguuuulllléééé
 25. 25. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt NNNNoooonnnn rrrréééégggguuuulllléééé
 26. 26. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt RRRRéééégggguuuulllléééé
 27. 27. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt RRRRéééégggguuuulllléééé
 28. 28. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppeeee ddddeeee ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt RRRRéééégggguuuulllléééé
 29. 29. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR RRRRééééppppeeeerrrrttttooooiiiirrrreeee ddddeeeessss oooorrrrggggaaaannnneeeessss
 30. 30. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR LLLLiiiisssstttteeee ddddeeeessss rrrraaaaccccccccoooorrrrddddeeeemmmmeeeennnnttttssss
 31. 31. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR EEEEmmmmppppllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt ddddeeeessss oooorrrrggggaaaannnneeeessss
 32. 32. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR EEEEmmmmppppllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt ddddeeeessss oooorrrrggggaaaannnneeeessss
 33. 33. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR EEEEmmmmppppllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt ddddeeeessss oooorrrrggggaaaannnneeeessss
 34. 34. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR EEEEmmmmppppllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt ddddeeeessss oooorrrrggggaaaannnneeeessss
 35. 35. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 36. 36. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 37. 37. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 38. 38. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 39. 39. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 40. 40. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 41. 41. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 42. 42. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 43. 43. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 44. 44. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 45. 45. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 46. 46. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 47. 47. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 48. 48. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc VVVV eeee rrrr ssss iiii oooo nnnn nnnnoooonnnn rrrréééégggguuuullllééééeeee
 49. 49. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc VVVVeeeerrrrssssiiiioooonnnn rrrréééégggguuuullllééééeeee jjjjuuuussssqqqquuuu''''aaaauuuu mmmmooooddddéééélllleeee 1111999988888888
 50. 50. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc VVVVeeeerrrrssssiiiioooonnnn rrrréééégggguuuullllééééeeee AAAA ppppaaaarrrrttttiiiirrrr ddddeeee 1111999988889999
 51. 51. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 52. 52. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 53. 53. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 54. 54. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc
 55. 55. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc VVVVeeeerrrrssssiiiioooonnnn rrrréééégggguuuullllééééeeee jjjjuuuussssqqqquuuu''''àààà 1111999988887777
 56. 56. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDiiiiaaaaggggnnnnoooossssttttiiiicccc VVVVeeeerrrrssssiiiioooonnnn rrrréééégggguuuullllééééeeee AAAA ppppaaaarrrrttttiiiirrrr 1111999988888888
 57. 57. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR TTTTaaaabbbblllleeeeaaaauuuu ddddeeee ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ((((111122224444))))
 58. 58. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR MMMMooootttteeeeuuuurrrr ddddeeee mmmmiiiixxxxaaaaggggeeee ((((444422220000))))
 59. 59. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR MMMMooootttteeeeuuuurrrr ddddeeee mmmmiiiixxxxaaaaggggeeee ((((444422220000))))
 60. 60. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR MMMMooootttteeeeuuuurrrr ddddeeee rrrreeeeccccyyyyccccllllaaaaggggeeee ((((444477775555))))
 61. 61. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR MMMMooootttteeeeuuuurrrr ddddeeee rrrreeeeccccyyyyccccllllaaaaggggeeee ((((444477775555))))
 62. 62. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR SSSSoooonnnnddddeeee tttteeeemmmmppppéééérrrraaaattttuuuurrrreeee éééévvvvaaaappppoooorrrraaaatttteeeeuuuurrrr eeeetttt eeeexxxxttttéééérrrriiiieeeeuuuurrrreeee
 63. 63. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR SSSSoooonnnnddddeeee tttteeeemmmmppppéééérrrraaaattttuuuurrrreeee éééévvvvaaaappppoooorrrraaaatttteeeeuuuurrrr eeeetttt eeeexxxxttttéééérrrriiiieeeeuuuurrrreeee
 64. 64. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR SSSSoooonnnnddddeeee tttteeeemmmmppppéééérrrraaaattttuuuurrrreeee éééévvvvaaaappppoooorrrraaaatttteeeeuuuurrrr eeeetttt eeeexxxxttttéééérrrriiiieeeeuuuurrrreeee
 65. 65. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR PPPPrrrreeeessssssssoooossssttttaaaatttt
 66. 66. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR CCCCoooommmmmmmmaaaannnnddddeeee ppppnnnneeeeuuuummmmaaaattttiiiiqqqquuuueeee
 67. 67. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR EEEEvvvvaaaappppoooorrrraaaatttteeeeuuuurrrr ((((DDDDééééppppoooosssseeee))))
 68. 68. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR EEEEvvvvaaaappppoooorrrraaaatttteeeeuuuurrrr ((((RRRReeeeppppoooosssseeee))))
 69. 69. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR CCCCoooonnnnddddeeeennnnsssseeeeuuuurrrr
 70. 70. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR CCCCoooommmmpppprrrreeeesssssssseeeeuuuurrrr
 71. 71. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR CCCCoooommmmpppprrrreeeesssssssseeeeuuuurrrr
 72. 72. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR CCCCoooommmmpppprrrreeeesssssssseeeeuuuurrrr
 73. 73. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR BBBBoooouuuutttteeeeiiiilllllllleeee ddddéééésssshhhhyyyyddddrrrraaaattttaaaannnntttteeee
 74. 74. 62 CCCCOOOONNNNDDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNNNNNEEEEMMMMEEEENNNNTTTT DDDD''''AAAAIIIIRRRR DDDDéééétttteeeennnnddddeeeeuuuurrrr

×