Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Caritas

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Caritas

  1. 1. CCaarriittaass CCaammppaaññaa 22001144 LLaa CCAAMMPPAAÑÑAA ""UUNNAA SSOOLLAA FFAAMMIILLIIAA HHUUMMAANNAA,, AALLIIMMEENNTTOOSS PPAARRAA TTOODDOOSS""
  2. 2.  La campaña gglloobbaall ““UUnnaa SSoollaa FFaammiilliiaa HHuummaannaa,, AAlliimmeennttooss ppaarraa TTooddooss”” qquuee,, bbaajjoo llaa iinnssppiirraacciióónn ddeell ppaappaa FFrraanncciissccoo,, ssee lllleevvaa aa ccaabboo eenn ttooddoo eell mmuunnddoo ddee llaa mmaannoo ddee llaa rreedd CCáárriittaass IInntteerrnnaattiioonnaalliiss ccoonn eell oobbjjeettiivvoo ddee tteerrmmiinnaarr ccoonn eell hhaammbbrree eenn 22002255,, aaccoommeettee uunnaa nnuueevvaa eettaappaa..
  3. 3.  DDuurraannttee llaa SSeemmaannaa ccoonnttrraa llaa PPoobbrreezzaa,, qquuee ttiieennee lluuggaarr dduurraannttee eell mmeess ddee ooccttuubbrree,, ssee hhaa pprrooggrraammaaddoo uunnaa aaggeennddaa ddee aaccttiivviiddaaddeess eenn ttooddoo eell mmuunnddoo,, qquuee eenn EEssppaaññaa vvaa aa sseerr eessppeecciiaallmmeennttee iinntteennssaa ddee llaa mmaannoo ddee CCáárriittaass EEssppaaññoollaa yy MMaannooss UUnniiddaass..
  4. 4. CÁRITAS INSTA A LOS EUROPARLAMENTARIOS A COMPROMETERSE EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE
  5. 5.  El punto de partida sseerráá eell 1166 ddee ooccttuubbrree,, DDííaa MMuunnddiiaall ddee llaa AAlliimmeennttaacciióónn,, eenn MMaaddrriidd,, ddoonnddee ttiieennee lluuggaarr uunn aaccttoo ppúúbblliiccoo oorrggaanniizzaaddoo ppoorr llaass eennttiiddaaddeess pprroommoottoorraass ddee llaa CCaammppaaññaa ppaarraa ddaarr aa ccoonnoocceerr llooss oobbjjeettiivvooss ddee llaa mmiissmmaa aa ttrraavvééss ddee llaass eexxppeerriieenncciiaass ddee qquuiieenneess eessttáánn eenn pprriimmeerraa llíínneeaa ddee ttrraabbaajjoo ppaarraa ggaarraannttiizzaarr eell aacccceessoo aa llaa aalliimmeennttaacciióónn ddee llaass ccoommuunniiddaaddeess mmááss vvuullnneerraabblleess..
  6. 6.  AA lloo,, llaarrggoo ddee llaass sseemmaannaass ssiigguuiieenntteess,, eessttaa eexxppeerriieenncciiaa ssee rreeppeettiirráá ppoorr ttooddoo eell ppaaííss,, eenn eell mmaarrccoo ddee uunnaa ggiirraa eenn llaa qquuee ppaarrttiicciippaarráánn 1111 CCáárriittaass DDiioocceessaannaass yy qquuee ccuullmmiinnaarráá eell 2299 ddee ooccttuubbrree..

×