Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002)

Télécharger pour lire hors ligne

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 drijvende wegen

VERSLAG
03 houtinnovaties
09 over nel

NIEUWS
05 productontwikkeling auto-industrie als innovatieprikkel
06 stalen bruggen onder water
13 moooi alternatief
14 renomax
15 waterdaken floriadepaviljoen

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 drijvende wegen

VERSLAG
03 houtinnovaties
09 over nel

NIEUWS
05 productontwikkeling auto-industrie als innovatieprikkel
06 stalen bruggen onder water
13 moooi alternatief
14 renomax
15 waterdaken floriadepaviljoen

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (17)

Similaire à Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002) (20)

Publicité

Plus par Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Plus récents (20)

Publicité

Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002)

 1. 1. Een drijvende weg kan goed dienst doen als tijdelijke weg bij het onderhoud van een brug of als verbinding russen droge hooggelegen gebieden bij overstromingen. De drijvende weg is onzinkbaar gemaakt door de wegdelen op te vullen met polystyreen. Ze zijn 5,8 meter lang, 3,5 meter breed en wegen 1600 kilogram per sruk. Hierdoor zijn ze eenvoudig met een vrachrwagen te vervoeren. De delen kunnen makkelijk met een spindel aan elkaar worden gekoppeld. Z o is de weg is binnen een paar uur aan te voeren. Een opklapbare brug zorgt voor ongehinderde van de scheepvaart. L .J
 2. 2. r 02 Booosting zou Booosting niet zijn als ze niet ook de vader van de drijvende wegen, het leger, zou , uitnodigen verhaal te doen over hun zeer tijdelijke 'waterwegen' in oorlogstijd. Daarnaast wordt de concurrent van staal en beton de kans te geboden zich in de tegenlezing te presenteren. Een confrontatie russen de lichte en de zware jongens, russen aluminium en piepschuim, staal en beton en misschien ook ..... het leger! PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A 15:00 Ontvangst bij Bayards Aluminium Constructies te Nieuw Lekkerland. 15:15 Inleiding door Eduard Böhtlingk, architect en bestuurslid van Booosting 15:20 'De oorsprong van wegverleggen' door !kol Theo van Wijk, Hoofd Kenniscentrum Genie van de Koninlijke Landmacht 15:40 Jan Brouwer, ontwerper van de drijvende weg 'De Bouwsteencombinatie' 16:00 Dick de Kluyver, commercieel directeur van Bayards Aluminium over aluminium constructies 16:40 EgonJanssen, TNO Bouw over de constructie van de aluminium drijvende weg 17:00 Bezichtiging werkplaatsen 18:00 Tegenlezing door Jeremy Augustijn van N Consult over het ontwerp van Via Amfibia, de drijvende weg van staal/beton 18:20 Discussie 18:30 Borrel 19:00 Slot . . .. . •• • - -- -- . . antwoordkaart
 3. 3. • , Verslag van de bijeenkomst met Centrum Hout op 19 september 2001 Houtinnovaties Arie Mooiman, technisch secretaris van Centrum Hout de initiatiefnemer van deze middag: 'Hout en mensen zijn vergelijkbaar: van ver aflijken ze veel op elkaar, van dichtbij zijn ze zeer verschillend en allen uniek.' Hij valt spontaan in met een overzicht van fraaie houten gebouwen bij afwe-,ûgheid van Ids H aagsma, Hij blijkr nier de rijd te hebben gehad om de srudentenlezing aan re passen aan her oudere Booosting-publiek, hij heeft gelijk; mensen en hour hebben wel wat samen: sommige figuren die op de plaatjes schitteren blijken uit een behoorlijk sruk hour gesneden. Jan- Wil!.em van de Kuilen, TUD C iviele Techniek en Geoweten- schappen geeft een overzichr van nieuwe marerialen en nieuwe producten op basis van hout. Voor her gemak verwijzen wij deze keer naar Het Houtblad, ed itie april 2002, pagina 12- 17. Een internation aal overzichr van over onder andere Amerikaanse I-liggers, Fins Kerto, Du irs Dickholz en Zwitsers Lignarur. A MERK Dickhol z: gelamineerde Ade Lignatur Kastenträger bestaat A variant Bret ts tapeldec ke en geperste kleine pl ank en va n vo ll ed i g uit gezaagd vur~n Bresta-hout/betonvloer (milieuvriendelijk) r esthout Dirk van de Kooi), een van de Kapla-kozijn - sruurgroepers. Waarom Kapla? Kozijn plaatsen in een huis, en nier een huis bouwen om een kozijn heen. Kozijn en metselwerk los houden is een fraai gezicht. Het is rondom vrij. Wat IFD pluspunten: Kapla, een houten kozijn wordt mechanisch geplaatst in afgelakte en beglaasde vo rm. Her in de fabriek voo rmaken, schilderen en glaszerten garandeert een hogere kwaliteit. Her mechanisch inhijsen en monteren lijkr heel eenvoudig en kan ook snel in een manuur: lekker goedkoop. Er hoeft geen geb ruik te worden gemaakr van een stelkozijn. Kozijnen blijken uitneembaar bij renovatie en re scheiden bij sloop. In een nieuwbouwproj ect in Nieuw-Lekkerland zijn dit jaar de 1e Kapla's mer succes toegepast. Tezijnert ijd zal Kapla ook haar toepassing vi nden in bestaande wo ningbo uw. Dirk schat dat er nog zo' n rwee jaar nodi g zijn om de detaillering van het kozijn te begeleiden. O.a. Kapla wordt ge maakt in de timmerfabriek Adriaan va n Erk, waar we vandaag zeer gastvrij onthaald zij n. L .J
 4. 4. r , Kapla is onnvikkeld door NVOB, VG-Bo uw en N BvT. Met medewerking van AVM, BNA, SBR en roeleveranciers U bbink, Bodegraven en Illbruck onder leiding van TNO. We zijn tevreden: een mooi voorbeeld van indusrrieel bouwen. Arie Mooiman had gelijk; mensen en hour lijken op elkaar: veel geinreresseerden, waaronder eindelijk ook weer eens wat van de jongere garde, deerde het noodweer nier. / JoLanda Steenhouwel; Secretariaat Booosting I N .B. Centrum Hour verzorgt momenteel informatie middagen over het Kapla kozijn voor architectenbureaus, gemeentes en woningbouwverenigingen. dag: donderdag tijd: 14.45 - 17.30 uur ? info data: 16 mei, 6 juni, 13 juni en 20 juni Centrum Hout regio resp.: Dordrecht, N urh, Veldhoven en Bergen op Zoo m. M.J. V riezekolk De bijeenkomsten zijn kosteloos te bezoeken en worden T 036 532 9821 aangeboden door BouwNed, de Nederlandse Bond van F 036 5329571 Timmerfabrikanten en Centrum Hout. E info@centrum -hour.nl NAAM BEDRIJF ADRES POSTCOO E WOONP LAA TS TELEFOON I I [-MAIL Booosting o komt op donderdag 30 mei Ilaar Bayards Aluminium Constructies te N ieuw Postbus 596 Lekkerland vall 15.00 rot 19.00 uur met ... .personen. (zie pag 01-02) 2600 AN Delft o wil graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting (AVA) (www.OOO.nllbooosting). o ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. ..J
 5. 5. ,I•••• .--:::o-::n:-t+:w-;-:;lk;-!;k-::e::-ll .jll!l I!!! !II•••!I • ••• ••• • !! • i ""T::; n-::g~1 @) De auto-industrie als innovatieprikkel voor persoonlijk wonen R rsoo nlijk wonen, particulier opdrachr- geverschap of hoe her allemaal mag heren, vormen een nieuwe rrend in de woningmarkr. De vraag is hoe we dar in de bouw gaan organiseren. Gaar de con- sumem her rradirionele pad via archirecr naar aannemer bewandelen of zijn indu- striële producten juist interessant) Al gedurende decennia wordr de aura- industrie vergeleken mer de bouw. Even zovaak wordr bepleir dar deze ver- gelijking nier rerechr is. De reden van dir aanvechren is vaak gebaseerd op de stelling, dat men in de auto-industrie flexibiliteit ziet als de keuze uit opties betrekking tot klantvrijheid en industrialisatie (optionele standaardisatie) . Door de co mbinatiemogelijkheden zijn bijna geen twee aura's identiek. In de bouw is het echter een verworvenheid dat je een gebouw net als een maatkostuum volledig naar je hand kunt zetten. Dat vergr een andere aa npak. N iemand vraagt bij het kopen van een aura of de afronding in de morarkap iers scherper kan worden uitgevoerd, maar in de bouw vinden we dat wel gewoon. In het kader van persoonlijk wonen (oftewel consumemgericht bouwen) komen thans de prefab bouwers op. Consumenten juichen dat toe. C irca de helft van de particuliere initiatiefnem ers zou nu voor een prefabwoning kiezen, zo blijkt uit een marktonderzoek van OTB. Als belangrijkste reden geldt dat men de traditionele route via architect, aannemer ete. te onzeker vindt. Wat krijg je voor welk bedrag? Bovendien ben je tenminste anderhalf jaar verder voordat je kum gaan wonen. Optionele standaardisatie (keuze uit een enorm aanbod) of mengvormen van standaardisatie met klantgerichte aanpassingen lijken als marketing benadering zeer kansrijk te zijn. Met name architecten verzetten zich en maken zich zorgen over het raekomstbeeld van de Nederlandse woonwijken (en de eigen opdrachtenportefeuille) . De co nsumem droomt ondertussen van een grotere (woon-werk) woning voor minder geld met het comfort van een aura (centrale deurvergrendeling, airco, etc.). Logisch dat de indusuie daarop zal inspringen. Hij lzij die net als de aura-industrie echr heen begrepen van war de consument wil zal succesvol zijn. Over prikkels voor innovatie gesproken. Jos Lichtenbelg, voorzitter Booosting I directeur A + Bureau voor bouwproductontwikkeling
 6. 6. •--------------~--------~,------------------------.~-- Drie st Voor de gemeente Lelystad heeft Verburg Hoogendijk architecten (V&H) drie dynamisch vormgegeven stalen bruggen gerealiseerd. Onder wa ter V ier gekantelde en gebogen vierendeel spanten vormen de hoofddragers van het al uminium voetgangersdek. Bijzonder is dat de spanten onder water zijn gefundeerd. H et doorlopen van de spanten tot in het water geeft de b ruggen een rank karakter. De onderkant van de spanten heefi: een zeer sterke coating. Onder de waterlijn zijn voo rzieningen aangetro ffen voo r gem akkelijk onderhoud onder de waterlijn. Dun b es t e k H et door VI)I:H ontwikkelde ontwerp IS 111 sam enwerking m et ABT Delft grondig getoetst op maakbaarh eid. Na de positieve presentatie bij de opdrachtgever, is er de nodige tijd geclaimd om het ontwerp in de besteksfase te krij gen. Hierbij is erg veel zo rg besteed aan tekenwerk en detaillering. Co nstructieve detailberekeningen die gewoon- lijk pas na de aa nbestedin g worden gemaakt, zijn verwerkt in de detailtekeningen. D at wil zeggen dat al het rekenwerk naar voren is gehaald, hetgeen heefi: geresulteerd in een dun bestek met algemene voorwaarden en een verwij zing naa r de tekenin gen. Dus gee n discuss ies meer over 'o. g.' (= of gelijkwaardig) en dergel ijke. Tekeninge n als de basis va n de aa nbes tedin g en vierwekel ijkse hw aliteits- ,' controles op het bouwp roces. L ______ ---------------------~
 7. 7. Van 26 mei tlm 21 juli 2002 is in het T echniekmuseum van Delft de tentoonstelling ' Future MateriaIs for Architecture and design' te bezichtigen. D e tentoonstelling toont circa zestig bijzondere materialen van materi aalontwerpers, internationale fabrikanten en branchevreemde industrie. Levagel, aluminium schuim , thermochrom e tegels, stereolithografie, bijzonder glas, noem maar op. T evens zijn er enkele bijzo ndere mock-ups te zien van gerealiseerde projecten, zoals een Exploform- gevel , een ETFE-kussen en de schuimwandobjecten van OMA voor Prada. Kortom : een waardevolle inspiratiebron voor architecten, ontwerpers en industrie. Alle materialen zijn gepubliceerd in een prachtige catalogus, welke voor €16 (exclusief administratie- en verzendkosten) is te bestellen bij Materia. Z ie voor adres, openingstijden e.d. van het T echniek-museu m: www.museum .rudelfr.nl. ? Info en bestellen catalogus M ateria Els Zijlstra T OIO 2 132333 E info@materia.nl I www.materia. nl L
 8. 8. 11----------------------, , en onder budget Onder budget De in het voortraject geïnvesteerde tijd werd ruimschoots goedgemaakt in de uitvoering. Helaas is de honorering in het voortraject relatief het kl einst, terwijl h ier wel de eindbesli ssingen wo rden genomen . H et honoreri ngssysteem is co ntra productief om tot duu rzame en moo ie vormgeving te kunn en komen. In de uitvoering zijn er nauwelijks mogel ijkh eden om gefun- deerde en overwogen beslissingen te nemen. Voorbereidin g is de beste manier om de productie beter en efficiënter te maken. Voor hetzelfde gel d meer kwali teit. D e bruggen zijn dan ook binn en budget én binnen de ges telde opleveringsterm ijn gemaakt. OPDRACHTGEVER gemeente Lelystad ONTWERP Verb urg Hoogendi j k architecten A ste rda m m CO NSTRUCTEUR ABT Delft AANNEMER Hi llebrand Middelbu r g ALUMINIUM VLOER 'Lightdeck' van BRS Spec i al Product s Moerkape ll e ? info Verburg Hoogend ijk archi tecten Rob Hoogendijk T 020 627 9605 E vharch@xs4all.nl L __________________________ ~ .J
 9. 9. • , Verslag van het bezoek aan de Van Nelle Ontwerpfabriek op 6 se ptember 2001 Over Nel H et gebouw is bekend. Uit de trein naar Schiedam is het bij het kruisen vande Schie te zien. Links het kasteel van Sparta, rechts Nel. Er is bijna geen boek over Nederlandse architectuur of je komt het tegen. H et aroma komt je pas echter tegemoet bij het melden bij de portier. De gebogen hoofdbouwmassa, de transparantie, het th eehuis en de transportcorridors prikkelen onmiddellijk het hele arsenaal zintuigen. Waar eens door duizenden arbeiders met hulp van machines, koffie, thee en tabak werd verpakt, wordt nu de ontwerpfabriek gerealiseerd. Remco Overtlam, projectman ager bij 'Kondor Wessels Ontwerpfabriek' ontvangt zo'n dertig Booosters gastvrij in het tegenover de hoofdmassa gelegen Schiegebouw. Nadat hij ons de histo rie achter de plannen, de financi ering, het werkschema en de wijze van verhuren heeft toegelicht, toont hij oude filmbeelden van de totstandkoming van het gebouw en de opdrachtverstrekking aan Brinkman en zijn opvolger Van der Vlugt, een jonge architect di e op basis van vertrouwen gel ijk een zo grote opdracht voor zijn kiezen krij gt, het bezoek van Le Corbusier, di e zich onder de indruk toont en zich zeer lovend uitlaat over het gebo uw, over hoe Wi eb in ga het constructieve concept doordrukte op basis van dunne vloeren, over Mart Stam di e bij het bureau werkte maar opstapte omdat hij het niet kon verkroppen dat het in zijn ogen verfoeilijke ronde theehuis op het dak, dat nu zo kenmerkend is, werd doorgedreven. Wessel de Jonge toont zich enthousiast ontwerper. Hij legt uit hoe hij zich heeft verdiept in de historie. Hij praat over de overdaad aa n historisch materiaal dat heel goed bewaard is gebleven, over de bedrijfsfilosofie van Van NeI Ie, waarbij men elitaire producten als koffie, thee en tabak naar een bredere markt wilde brengen, maar vooral over de vele slimmigheden ten aanzien van bevestigingssleuven , leidin ggoten, ophangpunten voor hangplanten in de fabriek enzovoort. Dat laatste had samen met de programmatische keuze voor li cht en lucht te maken met de aandacht die het bed rijf voor haar medewerkers had. En natuurlijk li cht hij zijn L
 10. 10. r .., ontwerp toe, waarbij hij veel respect toont voor het behoud van de sfeer, waarb ij natuurlijk de raam profiel en maar bijvoo rbeeld ook de glaskeuze cru ciaal was. Ploatglas is ui t den boze. De refl ecties concurreren met de transparantheid van het gebo uwen zouden bijvoorbeel d de paddestoel kolommen aan het zicht on tnom en hebben. Er blijkt ook ui tgebreid gestudeerd te hebben op het treffen van de goede sfeer bij nacht. KidasJan Nobelvan CDC, slui t aan door een toelichting te geven op de bouwfYsica strategie, waarbij de binnengevel van groot belang was. In het tussengebi ed is aan één zi jde de ontsluiting van de kantoorunits ondergebracht. Door de dubbele gevel wordt niet all een het comfort verbeterd , zon der dat de zo gevelbepalende raamprofIelen hoefden te wo rden gewij zigd, maar wordt ook energie bespaard en wordt en passant een akoestisch probleem (vlieg-, verkeer-, trein lawaai) opgelost. Leon van Osch laat zien hoe ver Oskomera heeft meegedacht om de gewenste sfeer te kunnen treffen. Stad en lan d is afgezocht naar staalprofielen die in de buurt kwamen en met resultaat. Hij roemt de staat van o nderhoud van de oude puien. Van Nell e toonde zich altijd zu inig op haar industrieel erfgoed, maar de dikke verflagen hebben ook het funct ioneren van de scharni eren beïnvloed . Daar moest veel hui svlij t aan te pas komen. Zo vertelt hij over een aantal in de kelder van Nel gevo nden oude pu ien waaruit nog o nderdelen zijn gezaagd en hergebruikt. Ook de binnenpu ien met industriële schuifdeuren, de zichtlijn en enz. worden uitgespeld. Tot slot laat hij nog een plaatje zien van het glaspaleis in Heerlen dat mooi aanslui t bij het verhaal van Wessel de Jonge. Ook daar is de transparanti e d ie in de vo ri ge renovatie verloren is gegaan, in vo ll e glorie hersteld. En ook daar pronken de paddestoel kolomm en nu weer zichtbaar achter het glas. Pierre Leijendeckers, hoogleraar install atietech niek aan de TU Eindh oven houdt een geïmproviseerde lezing. Hij vraagt zich af of je een oldtimer wel een nieuwe functie kunt geven. Hij geeft direct toe dat architecton isch ontwerpen zijn vak niet is. Hij toont zich voo rstander van het min imaliseren van de in stall atie, maar een tegenstander van een install atieloos gebouw. Hij laat zich kritisch uit naar ontwerpers d ie vaak moo ie pijlrij ke schetsjes maken van natuurli jke luchtstromen, die in de praktijk nooit zo uitpakken . Hij maakt een parallel met Jomanda; je kunt de natu ur niet herontwerpen, je moet d ie respecteren en aanvaarden zoals di e is en binnen die kaders slim ontwerpen. Zijn indruk over de ontwerpfabriek is dat er nog steeds een overkill aan installaties is en dat de extra gevel vanuit com fortoverwegi ngen niet nodig is. In dat geval zou natuurlijk wel een andere oplossi ng voor het tegenhouden van verkeerslawaai gevonden moeten worden. De d iscuss ie start met een vraag over de bouwhistorie en op dat onderwerp wordt voortgeborduurd . We kaarten en borrelen nog even na en waaieren vervolgens weer uit over het land . Jos Lichtenberg, voorzitter Booosting I di recteur A + Bureau voor bouwprod uctontwikkeli ng L .J
 11. 11. Activiteiten 2002 donderdag 30 mei 'Drijvende wegen' bij Bayards Aluminium Constructies te Nieuw Lekkerland (zie pagina 01-02) dinsdag 24 september Architectenpresentatie te Den Haag ...................'............................... In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgeri cht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste. doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, ondenoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. : ... Booosting colofon Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 0152702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.nl homepage www.booosting.nl Contactpersoon: Jo/.anda Steenhouwer bereikbaar ma en di van 9.00 tot 17. 00 uur en op wo van 9.00 tot 13 .00 uur Redactie: Jo/.anda Steenhouwer Vormgeving: Patricia Brouwer Design Druk: Drukkerij Hans Truijen Met dank aan: Jan Brouwer, Mick Eekhout, Rob Hoogendijk, Paul Jas, Dick de Kluyver, Frido van Nieuwamerongen, Sander Prinsen, Tijs Verburg .. en Majoor Jo Verhoeve Voorzitter Vice Voorzitter Jos Lichtenberg Els Zijlstra A+ Materia Secretaris Maarten Willems TU Eindhoven Penningmeester André Roelofien Neonis Designers Lid Eduard Böhtlingk Architectenbureau Böhtlingk Lid Harm Boomsma Boomsma Innovations Lid NicoNoort Corus Colors .J
 12. 12. 11 • _~"m'W,i'(._ pa rt i ei panten I ï Ni euwe participanten SAB-profiel contactpersoon : Sander Prinsen functie: product - , marktontwikkelaar SAB-profiel is sinds 1973 actief in het profileren va n stalen Produktieweg 2 platen. T hans bezit SAB-profi el een zeer uitgebreid producten- Postbus 97 pakket van metalen profielplaten, sandwichpanelen (met kern van 3400 AB Ijsselstein PUR of steenwol) , gordingen en zetwerk voor toepassing in T 030 6879700 gevels, daken en vloeren. SAB-profiel is marktleider in Nederland F 030 6887634 en is onderdeel van Co rus Building Systems. E info@sab - profiel.nl www . sab-profiel . nl De reden om ons aan te sluiten bij Booosting: SAB-profiel zal zich door de veranderende marktbehoefte steeds meer gaan richten op nieuwe toepassingen en werkwijzen in de bouw. Hierdoor is communicatie en sam enwerking met de gehele bouwkolom van steeds groter belang. Booosting zien wij als een innovatieve club met een open houding, met wie wij graag onze visie, ervaringen en ideeën willen delen. Dit zou moeten leiden tot nog meer nieuwe en succesvolle bouwproducten : '1 : ' • A + Bureau voor , Leneo Zonwering Arconiko Architecten Bouwproduktontwikkeling Limburg Kozijnen Bullhorst Architecten en Stedenbouwers ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek Limburgia Deuren CEPEZED Aldus bouwinnovatie Limelight EGM Architecten BDA Groep MBI Homan/Osorio Lobato Architecten Boomsma Innovations De Meeuw Oirschot Hubert-jan Henket Architecten Corsmit Rmuigevend Ingenieursbureau Octatube Space Structures j MDS D3BNC I. Optifoor MUA, Maurer UnitedArchitects dgmr raadgevende ingenieurs Oskomera RPHS architecten ing. Karel H. Dekker Plastica Plaat Snelder . Vola . Petit Architecten iWmerblesgraaf Polyblock Jan Timmers Façade Consulting 6- Engineering Polynorm Bruynzeel Tuns + Horsting Architecten GeNie Consult en Partners RC System Verburg Hoogendijk Architecten Kettlitz Adviezen Reynolds Architectuursystemen Van Waes, Buro voor Architektuur Leylandi Consultancy Rockwool XX architecten Materia SAB-Profiel Atelier Zeinstra, van der Pol RGD, Directie Ontwerp 6- Techniek Saint-Gobain Glass I l!lliom_ _1I!l Schoonderbeek 6- Partners Advies SBM Nederland Koning Industrial Desig>1 H. de Wit Consultancy Slavenburgs ' Bouwbedrijven Neonis bul. Design 6- Corporate Graphics In enieursbureau Zonneveld SomfY Nederland Robin Hood Produkties :t I' Trespa Internatiol/al TNO Industrie Ubbink Nederland Weil Desj,!!r!lllllmm i~l Unicom Nederland VEBO Beton 6- Staal : .. " ' Aedes, vereniging van woningcorporaties Wagen bouw Accommotlaties Bouwen met Stlllli Wenezei Centrum Hout Ytong Nederland tI Zoontjens Beton : . Hogeschool Enschede Hogeschool Brabant ~ Archipel Ontwerpers TU De/fr, vakgroep Bouwtechnologie . 'ë Architectenbureau Boesten-van Vliet Architectenbureau Böhtlingk Het Architecten Consort TU Delft, Faculteit Lucht- en ruimtevllllrttechniek TU Eindhoven, facu lteit Bouwkunde .J L
 13. 13. • , mOOOi mijns inziens Maaai alternatief Op een lome zo mermiddag in Helsinki loop ik door het Westend Housing proj ect van architect Kairamo. (Gu ll ichsen, Kairamo en Vormala) : twintig woningen in twee rijen, witte doosj es met uitstekende serres, terrassen en balkons. H et is m isschien vijftien jaa r geleden dat ik er voor het laatst was. Nog maar net opgeleverd, zagen de simpel gepref.'lbriceerde kubussen met aangebouwde staal- skeletten er onberispelijk uit. Met zijn vingelw ijzing naar het modernisme en het industriële bouwen stal<en ze schril af tegen het gangbare woningaanbod, niet alleen in Finland, maar ook in de rest van Europa. Nu, vijftien jaar later, is van deze 'andersheid' weinig te merken. Omgeven door groen en badend in de zo n, hebben de woningen met de vele terrassen en serres iets vanzelfsprekends. Bij elk huis liggen, zitten of staan mensen te genieten van de zon, zonder van elkaar last te hebben. De won ingen zij n dan ook populair. In het hedendaagse arch itecruurkJi maat is traditie met zijn geliefde bal($(eenarchitecruur (oh heerl ijke jaren dertig!) synon iem voo r emotie en mensel ijkheid. Industrie en vooru itgang worden dan al snel vereenzelvigd met ratio en afstandelijkheid, zeker in de woningbouw. Deze simplificatie is te begrijpen gezien de matige en krappe nieuwbouw die de laatste decennia zijn gerealiseerd. Maar het kopiëren van vervlogen tijden is een doodlopende weg. Beter is het om de energie en het geld dat in het kopiëren wordt gestop t, te ben utten voor extra leefruimte. Zoals de serres en terrassen in het Westend Housing project. Natuurlijk tonen deze Finse wo ningen een zekere nostalgie naar het Modern e Bouwen. M aar de ontwerpers gebruikten de Finse bouwtechnieken, met zijn voorkeur voo r prefabricage, slim en efficiënt en real iseerden er ruime en aansprekende won ingen mee. Het is precies deze houding die voor Booosting aanlokkel ijk is: ni et de techniek centraal stellen maar deze slim in zetten om ruimte te . creëren voor extra mogel ijkheden. Mogelijkheden waar mensen wat aan hebben. Misschien wordt techniek dan nog eens synoniem met emotie en worden we verlost van de retto-arch itectuur die thans overal opduikt. FridJJ van N;~wameron -en, ARCONIKO architecten L m
 14. 14. 14 , Innovatieve renovatiemethode Renoffl@x Hol onite heeft ee n nieuwe buitendeurdorpel geïntroduceerd: Remomax. D eze i s speciaal be stemd voor een duurzame renovatie van eengezinswoningen en galerij- en portiekflats. Omdat N ederland zo' n vier miljo en van dergelijke woningen te lt die voornamelijk door ouderen bewoond (gaan) worden , zijn op deze doelgroep toegespitste aanpassingen nood zake li jk. Het ben'eft hier een wi nd- en waterdichte co nstructie, gemaakt van gegoten composietsteen. Het geheel bestaat uit een gegroefde basisdorpel die enerzijds hemelwater opvangt en irrigeerr en anderzijds de bas is vormt voo r de aa nslagdorpel. Deze laatste is eenvo udig te verwijderen zodat het gleuvenpatroo n van de onderdorpel makkelijk gereinigd kan worden. Twee neuropsta nden over de volledige breedte van de basisdorpel zorgen voo r aanslui ting aa n bestaande kozijn. De dorpel is multi-inzetbaar omdat hij is aa n te passen aan iedere deurmaat. Desgewenst kan men de constructie doorkoppelen naar bijvoorbeeld dubbele stolpdeuren. De do rpel is zowel voor binnen- als buitendraa iende deuren bruikbaar, omdat het rotale product in spiegelbeeld toegepast kan worden. O m de toegankel ijkheid van de woning te bevorderen, is de opstap slechts twintig mill imeter. Het verkregen Politiekeurmerk gara ndeerr de inbraakweren dheid va n Renomax. ? info Holonite PaulJas T 0164 684545 E info@ho lonite.nl L. ..J
 15. 15. • , _.Nn'hi'''·. nieuws ~--------------~ Na een beperkte onrwerpwedstrijd verkoos de gemeenre Haarlemmermeer het onrwerp van Asymptote Architects uit New York (RilShid & Couture) voor realisatie. De Nederlandse archi- tect was Bromvoort, de hoofdaannemer Nijhuis en de constructeur Westerman. Hoog werd aanvankelijk opgegeven van het 'virtual office' van de architect, waar vandaan de meest actuele tekeningen konden worden geplukt door deel- nemers met een toegangscode. Maar vanwege communicatiegebreken in de uirwisselbaarheid van de vier betrokken computerprogramma's werkte dat niet. De architect werkte met Microstation/Bendey, de constructeur met X- Steel, Octatube en Van Dam met AutoCAD en er was bovendien geen partij in het proces die tekeningen conrroleerde op maatvoering. Uniformering van de engineeringsprogramma's is een absolute noodzaak om rot werkbare 'collaborative engineering' te komen. Nu gebeurde dat alleen mondeling en met de vulpen. Het onrwerp bestaat uit rwee schuin lopende daken, waarvan er één het gebouwvolumen doorsnijdt en het andere een glazen vijver bevat. Over beide daken wordt voortdurend water gespoeld, dat er bij de doorgang af vloeit om het idee van 'Nederland Waterland' uit te drukken. Het onrwerp is een 'Blob' in volle glorie. Het volume van het gebouw is niet wiskundig maar geometrisch bepaald, evenzo de vorm van de glazen vijver. De co-makers hebben, parallel werkend en gegevens uirwisselend in DXF-format, de geometrie van de Microstation tekeningen zo getrouw mogelijk getracht te benaderen, maar er ontsronden tussen de glazen panelen van Octatube en de beplating van Van Dam roch afstanden van meer dan 125mm! Een absolute aanrader om de volgende keer de architect in 3D .J
 16. 16. r AutoCADlinventor te laten tekenen, om alle co- makers in dat model te laten werken en door de architect te laten certificeren en te laten bewaken. Design procesmanagement dus. Catia schijnt meer veelomvattend te zijn, maar duur (U$ 100.000,- per station, hetgeen niemand in NL investeert!). (red: behalve de auto-industrie, bijvoorbeeld Duvedec International dan). Octatube heeft zich ontfermd over het aluminium dak, de glazen vijver en de beglazingen in de gevels. Als 1e experiment en innovatie gelden de beide 3D hoeken van het dak. Deze zijn onder de hoofdengineering van Octatube verder werden ontwikkeld, onder leiding van Karel Vollers va n de leerstoel productontwikkeling van de TU Delft. Het tekenwerk is van Ernst Jamsen Groesbeek, met Heiko Drachtstrasschuimmallen. D e aluminium- plaat is vervormd door van Exploform en het passen, lassen, plamuren, spuiten en installeren werd wederom door Octatube uitgevoerd. Een kleine task force derhalve voor een klein maar experimenteel onderdeel van het gebouw, dat een vernieuwing in de stand van de productietechniek voor gebouwen tot gevolg had. Dezelfde techniek gaat nu ingezet worden voor bouw van een aluminium jacht bij Bayards. We blijven branchevreemd heen en weer flitsen. De glazen vijver is berekend op het eigengewicht van 1,2 m water: 1200 kg/m' . Met behulp van 2x 12 mm volledig voorgespannen glas, zonder gaten, maar kozijnloos gehouden door elliptische schotels door de naden verbonden. Dat was de 2e innovatie. De 3 e innovatie is uitgevoerd in de Z uidgevel waar in totaal twaalf glaspanelen koud gebogen zijn vanuit de vier hoekpunten. Dit is geschied door in het midden van de horizontale zijden twee punten naar buiten te drukken met een toog van 80 mmo De glaspanelen (2 x 2 m') zijn gelam ineerd (2 x 6 mm) en volledig voorgespannen. De buigspann ing is berekend als maximaal 20% van de totale gebruikspanning van 50 N/mm' . De rest (80%) is VQIi>tl'ilil'~~ opnemen van de windbelasting. Gelamineerd vanwege het breukgevaar tijdens het mrm., ,,·ct,n hoekpanelen zijn thermisch vervormd en volledig voorgespannen. Deze panelen »l~~9:~(l.-';~!'Fl

×