SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  2
TỔ NG CÔNG TY CỔ PHẦ N BẢ O MINH
BẢO MINH
THÔNG BÁO TAI NẠN VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
(Lưu ý quan trọng: Người kê khai phải được cung cấp đầy đủ và trung thực các nội dung dưới đây.
Doanh nghiệp bảo hiểm có thể từ chối hoặc giảm số tiền bồi thường nếu nhận được nội dung kê khai
thiếu trung thực).
Những thông tin chính cần khai báo:
Họ tên chủ xe/ người đại diện hợp pháp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ liên lạc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại : . . . . . . . . . . . . . . . Fax : . . . . . . . . . . . Email : . . . . . . . . . . . . . . .
Biển số xe : . . . . . . . . . . . . . . . Đời xe : . . . . . . . . . . . Hiệu xe : . . . . . . . . . . . . . . .
Tải trọng/chổ ngồi : . . . . . . . . . . Số chổ ngồi : . . . . . . . . . . . . . . .
Xe kinh doanh vận tải : . . . . . . . . . . Xe không kinh doanh vận tải : . . . . . . . . . . . . . . .
Số GCN BH : . . . . . . . . . . . . . Từ ngày : . . . . . . . . . . . Đền ngày : . . . . . . . . . . . . . . .
Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số : . . . . . . . . . . . . . . .
Hiệu lực từ ngày Hết hiệu lực ngày
Trường hợp có nhiều giấy chứng nhận bảo hiểm phải kê khai thông báo trong nội dung này (Phải
liệt kê đầy đủ các loại hình bảo hiểm): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Họ tên lái xe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuổi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ liên lạc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại liên lạc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số giấy phép lái xe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hạng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hiệu lực lái xe từ ngày : . . . . . . . . . . . . . . . . Hết hiệu lực lái xe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tình trạng sức khoẻ khi lái xảy ra tai nạn: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chi tiết tai nạn
Thời gian tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi xảy ra tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tải trọng/ số người trên xe khi xảy ra tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan trực tiếp giải quyết khi xảy ra tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Người làm chứng khi xảy ra tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại liên lạc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diễn biến và nguyên nhân tai nạn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Hậu quả tai
nạn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM - ĐT: 84.8.8294180 - Fax: 84.8.8294185 * Email: baominh.com.vn – Website: www.baominh.com.vnISO 9001: 2000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thiệt hại đối với người thứ 3 (ghi rõ chi tiết):
01/ Về người: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02/ Về tài sản:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thiệt hại vật chất xe (ghi rõ chi
tiết): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thiệt hại người trên xe / hàng hoá trên xe(ghi rõ chi tiết): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yêu cầu và đề xuất khác của chủ
xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cam đoan: Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thực và theo sự hiểu biết của tôi.
Nếu có gì sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ngày .... tháng ....năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Ngày... tháng... năm......
Chủ xe
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)
2

Contenu connexe

Tendances

Brochure ete2011 (http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documen...
Brochure ete2011 (http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documen...Brochure ete2011 (http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documen...
Brochure ete2011 (http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documen...Ministère de l'Économie et des Finances
 
IDCC 3223 : Ccn officier Armateurs de France
IDCC 3223 : Ccn officier Armateurs de FranceIDCC 3223 : Ccn officier Armateurs de France
IDCC 3223 : Ccn officier Armateurs de FranceSociété Tripalio
 
Convention UMP défense nationale
Convention UMP défense nationaleConvention UMP défense nationale
Convention UMP défense nationalemelclalex
 
Unit 3 - Jun 11 Question Paper
Unit 3 - Jun 11 Question PaperUnit 3 - Jun 11 Question Paper
Unit 3 - Jun 11 Question Papermattbentley34
 
Higher paper human geography
Higher paper   human geographyHigher paper   human geography
Higher paper human geographynicolabenson
 
Contested planet june 2010
Contested planet june 2010Contested planet june 2010
Contested planet june 2010Sally Longford
 
Plantilla clases
Plantilla clasesPlantilla clases
Plantilla clasescybicolla
 
Building for the future
Building for the futureBuilding for the future
Building for the futureNewsworks
 

Tendances (11)

Brochure ete2011 (http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documen...
Brochure ete2011 (http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documen...Brochure ete2011 (http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documen...
Brochure ete2011 (http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documen...
 
IDCC 3223 : Ccn officier Armateurs de France
IDCC 3223 : Ccn officier Armateurs de FranceIDCC 3223 : Ccn officier Armateurs de France
IDCC 3223 : Ccn officier Armateurs de France
 
Convention UMP défense nationale
Convention UMP défense nationaleConvention UMP défense nationale
Convention UMP défense nationale
 
Hojapuntos
HojapuntosHojapuntos
Hojapuntos
 
Elfakiri
ElfakiriElfakiri
Elfakiri
 
Unit 3 - Jun 11 Question Paper
Unit 3 - Jun 11 Question PaperUnit 3 - Jun 11 Question Paper
Unit 3 - Jun 11 Question Paper
 
Higher paper human geography
Higher paper   human geographyHigher paper   human geography
Higher paper human geography
 
Unit 3 - Jun 13
Unit 3 - Jun 13Unit 3 - Jun 13
Unit 3 - Jun 13
 
Contested planet june 2010
Contested planet june 2010Contested planet june 2010
Contested planet june 2010
 
Plantilla clases
Plantilla clasesPlantilla clases
Plantilla clases
 
Building for the future
Building for the futureBuilding for the future
Building for the future
 

Similaire à Thong bao-tai-nan-va-yeu-cau-boi-thuong

T-Corp - Brand Guildline Tập đoàn Trí Việt 2020
T-Corp - Brand Guildline Tập đoàn Trí Việt 2020T-Corp - Brand Guildline Tập đoàn Trí Việt 2020
T-Corp - Brand Guildline Tập đoàn Trí Việt 2020Tập đoàn Trí Việt
 
fiche controle
fiche controlefiche controle
fiche controlexavier xav
 
Contested planet june 2010
Contested planet june 2010Contested planet june 2010
Contested planet june 2010Sally Longford
 
devoir de contrôle N°2
devoir de contrôle N°2devoir de contrôle N°2
devoir de contrôle N°2Hichem Kemali
 
Chorégraphes : un état des lieux 2015
Chorégraphes : un état des lieux 2015Chorégraphes : un état des lieux 2015
Chorégraphes : un état des lieux 2015La French Team
 
Inscription 2020
Inscription 2020Inscription 2020
Inscription 2020Omar KSIBI
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriersAdelBelouka
 
Poblacion aborigen prehispanica 11a1
Poblacion aborigen prehispanica 11a1Poblacion aborigen prehispanica 11a1
Poblacion aborigen prehispanica 11a1Michel Wen
 
Fiche Paris gare de l'Est
Fiche Paris gare de l'EstFiche Paris gare de l'Est
Fiche Paris gare de l'EstAlbert Train
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courrierssachazndbn
 

Similaire à Thong bao-tai-nan-va-yeu-cau-boi-thuong (20)

T-Corp - Brand Guildline Tập đoàn Trí Việt 2020
T-Corp - Brand Guildline Tập đoàn Trí Việt 2020T-Corp - Brand Guildline Tập đoàn Trí Việt 2020
T-Corp - Brand Guildline Tập đoàn Trí Việt 2020
 
Plan financier BNP Paribas Fortis
Plan financier BNP Paribas FortisPlan financier BNP Paribas Fortis
Plan financier BNP Paribas Fortis
 
fiche controle
fiche controlefiche controle
fiche controle
 
Fiche dinscription-tsp-2018
Fiche dinscription-tsp-2018Fiche dinscription-tsp-2018
Fiche dinscription-tsp-2018
 
Unit 3 - Jun 11
Unit 3 - Jun 11Unit 3 - Jun 11
Unit 3 - Jun 11
 
6 ge01 01_jan 2011
6 ge01 01_jan 20116 ge01 01_jan 2011
6 ge01 01_jan 2011
 
Dossier adhesion
Dossier adhesionDossier adhesion
Dossier adhesion
 
Contested planet june 2010
Contested planet june 2010Contested planet june 2010
Contested planet june 2010
 
SAP+Case+Study
SAP+Case+StudySAP+Case+Study
SAP+Case+Study
 
devoir de contrôle N°2
devoir de contrôle N°2devoir de contrôle N°2
devoir de contrôle N°2
 
Chorégraphes : un état des lieux 2015
Chorégraphes : un état des lieux 2015Chorégraphes : un état des lieux 2015
Chorégraphes : un état des lieux 2015
 
Pontinho
PontinhoPontinho
Pontinho
 
Inscription 2020
Inscription 2020Inscription 2020
Inscription 2020
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Poblacion aborigen prehispanica 11a1
Poblacion aborigen prehispanica 11a1Poblacion aborigen prehispanica 11a1
Poblacion aborigen prehispanica 11a1
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Fiche Paris gare de l'Est
Fiche Paris gare de l'EstFiche Paris gare de l'Est
Fiche Paris gare de l'Est
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 

Thong bao-tai-nan-va-yeu-cau-boi-thuong

  • 1. TỔ NG CÔNG TY CỔ PHẦ N BẢ O MINH BẢO MINH THÔNG BÁO TAI NẠN VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG (Lưu ý quan trọng: Người kê khai phải được cung cấp đầy đủ và trung thực các nội dung dưới đây. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể từ chối hoặc giảm số tiền bồi thường nếu nhận được nội dung kê khai thiếu trung thực). Những thông tin chính cần khai báo: Họ tên chủ xe/ người đại diện hợp pháp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ liên lạc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại : . . . . . . . . . . . . . . . Fax : . . . . . . . . . . . Email : . . . . . . . . . . . . . . . Biển số xe : . . . . . . . . . . . . . . . Đời xe : . . . . . . . . . . . Hiệu xe : . . . . . . . . . . . . . . . Tải trọng/chổ ngồi : . . . . . . . . . . Số chổ ngồi : . . . . . . . . . . . . . . . Xe kinh doanh vận tải : . . . . . . . . . . Xe không kinh doanh vận tải : . . . . . . . . . . . . . . . Số GCN BH : . . . . . . . . . . . . . Từ ngày : . . . . . . . . . . . Đền ngày : . . . . . . . . . . . . . . . Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số : . . . . . . . . . . . . . . . Hiệu lực từ ngày Hết hiệu lực ngày Trường hợp có nhiều giấy chứng nhận bảo hiểm phải kê khai thông báo trong nội dung này (Phải liệt kê đầy đủ các loại hình bảo hiểm): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Họ tên lái xe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuổi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ liên lạc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại liên lạc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số giấy phép lái xe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hạng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiệu lực lái xe từ ngày : . . . . . . . . . . . . . . . . Hết hiệu lực lái xe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tình trạng sức khoẻ khi lái xảy ra tai nạn: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chi tiết tai nạn Thời gian tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi xảy ra tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tải trọng/ số người trên xe khi xảy ra tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cơ quan trực tiếp giải quyết khi xảy ra tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Người làm chứng khi xảy ra tai nạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại liên lạc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diễn biến và nguyên nhân tai nạn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hậu quả tai nạn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM - ĐT: 84.8.8294180 - Fax: 84.8.8294185 * Email: baominh.com.vn – Website: www.baominh.com.vnISO 9001: 2000
  • 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thiệt hại đối với người thứ 3 (ghi rõ chi tiết): 01/ Về người: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/ Về tài sản:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thiệt hại vật chất xe (ghi rõ chi tiết): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thiệt hại người trên xe / hàng hoá trên xe(ghi rõ chi tiết): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yêu cầu và đề xuất khác của chủ xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cam đoan: Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thực và theo sự hiểu biết của tôi. Nếu có gì sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngày .... tháng ....năm... Người khai (Ký, ghi rõ họ và tên) Ngày... tháng... năm...... Chủ xe (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có) 2