SlideShare une entreprise Scribd logo
Kimi ni Todoke - Opening Theme
                       Kyle Landry Version            transcribed by TheIshter

      ### 4 œ œ œ œ           œœœœœ œ
           Allegro Moderato

     & 4 œ œ œ œ                        œœœœœ œ œ
                                  w         œ œ œ œ œ œœ œ
         Fw              ˙.                 œ
                        ˙ ..             œ œ œ œ œ œ œ ˙
Piano
     ? ## # 4 w                            œ
         4 w              ˙       œ     œœ
                                  œ

    ###   j   œœœœ   >            œ
              œ œœ œœœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
 5

   &  œ .. œ ˙œ  Ó     w
     œ  œ ˙œ
              œ˙        œ
   ? ### œ œ œ  œœ œœœ      œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
     œ           œ œœ

    ### Ó   ‰œœœ œœ œœ ˙                    ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
      œœ œœ ˙     œ œ
 9

   &        Ó                       ˙
                                   ˙    Ó
           œ œ
   ? ### œ œ œ ˙     œœ œ                        œ
                                      nœ œ œ œ œ œ
                                              bœ œ œ œ œ œ
      œ                             œ œœ


    # # # ˙œ œ œ œ œ œ œ       Œ      œœœœœœœ 9                   œœœ 4
                     œ œ œ œœœ                           œ
                       accel.

                                                  œœJ 4
 13

   &    n˙
       ˙    Ó
             œ nœœ      œ
                     œ  œ Ó      8 œœœ Ó                J J
                                 œ
         œ œ œ nœ œ
   ? ### œ œ        œ       œ œ œ ˙              9 ‰ ‰ œœœ
                                       8                4
                                                        4
                     œw                        œœ
                                           r.h.   œ˙
       œ
       œ     œ   œ   œ
       Allegro con molto espressione
                     œ        œ œ      œ œ œ.        œ   œ   œ
    ## # 4 œ
       œ     œ
            œ   œ
               œ   œ   œ        œ œ
                             œ œ      œ œ œ ..
                                    œ œ œ         œ   œ   œ
                                                      œ
                  œ                             œ   œ
 16

   & 4                 œ                          J
       ƒ       √                          √  œ    œ
   ? ### 4      œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ                 œ œœ œœ œœ      œ œ œ
      4 œ                             œ œ œ
       œ
                         http://www.kylelandry.com
                       http://www.youtube.com/theishter
2                        Kimi ni Todoke - Opening Theme
    œ     œ     œ      œ     œ    œ    œ œ       œ
 # œ# œ          œ           œ                     œ
                                              œ     œ œœ œœ
                                                    œ œ œ          œ
                                                                œ  œ
                                                                  œ  œ
                                                                    œ
 & #       œ           œ         œ    œ œ            œ     œ œ œ          œ  œ
18

                                          œ    œ     œ            œ  œ  œ
                                                                    œ
          œ                                         œ    œ
 ? ###    œ œ œ œ œ œ                                       œ    œ    œ
                                                            œ    œ
                                                                œ  œ
      œ œ œ      œ œ œ                         œ                         œ
                                         œ
  ### œ         œ       œ         œ #>œ    œ
                                   œ     œ
                                        œ      œ     œ > œ
                                                    œ œœ œœ         œ  œ œ
    œ     œ
         œ   œ       œ
                    œ         œ ##œ    œ
                                   œ     œ
                                        œ     #œ
                                              œ     œ œ œ
                                                    œ œ
                                                                œ
                                                                œ
                                                                œ
                                                                  œ œ
                                                                  œ œœ
                                                                  œ
20

 &   œ
    œ     œ
         œ   œœ       œ         œ œ                œ
             J                J
          œ                                               #œ
                                                          œ       œ
        œ œ œ œ œ œ œ œ
                                        espress.
 ? ###   œ œ
               œ
               œ                                  #œ        œ       œ
                                                                  œ
    œ œ                                   œ
                                        œ
                           œ #œ     œ                               œ  œ
22
  # # # œœ ...
     œ
     œ.          Œ       œ
                           œ œ
                             œ
                             œ
                                  œ
                                  œ
                                  œ #œ    Œ
                                                              nœ
                                                                  œ  œ
 &               œ       œ
                      œ J             œ œ                        nœ
                œ
                œ      œ
                      œ                #œ                       J
 ? ###      œ  œ               œ       œ.                 œ œ œj œ            ‰
      œ                     œ       œ.                   œ œ
    œ
    œ     œ   œ      œ             œ œ     œ      œ    œ.             œ     œ
  ### œ
    œ     œ
         œ   œ      œ    œ
                       œ        œ œ
                               œ œ     œ
                                     œ      œ
                                            œ    œ ..
                                                œ              œ
                                                              œ     œ
                                                                    œ
            œ      œ
24

 &                      œ                                             J
        √                                   √  œ  œ
 ? ###    œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ                         œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
     œ œ                               œ œ œ
    œ
    œ œ œ œ œ œ œ  œ                     œ     œ œ ˙œ        œ
26
  ### œ œ œ œ œ œ œ                       œ     œ œ ˙œ ˙      œœ
 &
            œ                   œ                      œ    œ
      Ï      #œ                   œ                              œ
         molto espressivo
            œ
            œ                   œ        rit.
                                                                  œ
 ? ###                                                   J              œ
      œ                #œ                œ.
      œ                #œ                œ.
      >                 >                >
œ œ œ œ œ œ œ
                      Kimi ni Todoke - Opening Theme                     3

        œ œ                                      œ œ  œ
                       œ     œ œ œ.     œ œ œ   œ       œ œ œ œ
                                         tranquillo

  # # # œœ œ œ œ œ œ œ
      œ œ               œœ
                       œ     œœ œ œ .
                            œ                   œ
                                    œ œ œ   œ
28

 &
                                    J
      f                                   P
 ? ###           œ      œ
                             œ œ œ ˙              œ
                                             œ œ œ œ
          œ
          œ œ        œ                       œ œ
    œ      œ                               œ
    œœœœœœœ œ                                         œ
  ###    œ œœ œ
         œ œœœ ˙                          œ œ    œ œ œ œ œ œ œ
31

 &                                   œ œ
          œ              œ œ        œ ˙                    œ œ
 ? ### œ    œ    œ        œ            œ œ                    œ
                œ               œ              œ œ œ
                                           œ
34
  ### œ œ œ œ œ œ œ œ
          œ œ           œ   œ   œ       > œ œ œ œ œ œ œ
                                    œœ œ œ œ œ œ œ œ
 &                            œ   œ
         œ œ                          ßp
                                    >
                                    w           w
                          œœ œœ œ
                      rit.

 ? ###    œ œ                            w
                                    w           w
                                               w
    œ œ œ                œ
                         œ          w           w


  ### œ œ œ œ  œ  œ
    œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
38

 &
    w              w                w           w
                                             morendo

   # w
 ? ## w              w
                  w                w           w
                                  w           w
                                                  U.
                                                  ˙
   ###                         œ œ œ œ œ œ œ            œ   ˙.
      œ œ œ œ œ œ œ œ
42

 &
                                                 π
 ? ### w
    w
                             w
                             w
                                               w
                                               w
    w                         w                  w

Contenu connexe

Tendances

Fur Elise
Fur Elise Fur Elise
Fur Elise
vemmaway
 
Solo de concurso Yuste
Solo de concurso YusteSolo de concurso Yuste
Solo de concurso Yuste
joansoco
 
Van beethoven fur elise
Van beethoven  fur eliseVan beethoven  fur elise
Van beethoven fur elise
Martin Virik
 
The world god only knows op v2 god only knows (piano)
The world god only knows op v2  god only knows (piano)The world god only knows op v2  god only knows (piano)
The world god only knows op v2 god only knows (piano)
Noel Mijares
 
Celestial piano
Celestial pianoCelestial piano
Celestial piano
Luis Nassif
 
Alabanzas a nuestro dios
Alabanzas a nuestro diosAlabanzas a nuestro dios
Alabanzas a nuestro dios
Elysium Bellator-Rex
 
Flamenco guitar hochweber - 13 easy flamenco solos (violão)
Flamenco guitar  hochweber - 13 easy flamenco solos (violão)Flamenco guitar  hochweber - 13 easy flamenco solos (violão)
Flamenco guitar hochweber - 13 easy flamenco solos (violão)
luiz antonio
 
Tango by Isaac Albeniz
Tango by Isaac AlbenizTango by Isaac Albeniz
Tango by Isaac Albeniz
Mayisha Alamgir
 
Taylor swift love story-sheetzbox
Taylor swift love story-sheetzboxTaylor swift love story-sheetzbox
Taylor swift love story-sheetzbox
Mayisha Alamgir
 
Declaration for Piano
Declaration for PianoDeclaration for Piano
Declaration for Piano
Patrick Riley
 
12 pieces
12 pieces12 pieces
12 pieces
tutelar
 
[De deux preludes romantiques i violin]
[De deux preludes romantiques i  violin][De deux preludes romantiques i  violin]
[De deux preludes romantiques i violin]
Gabriel Coiman
 

Tendances (17)

Fur Elise
Fur Elise Fur Elise
Fur Elise
 
Solo de concurso Yuste
Solo de concurso YusteSolo de concurso Yuste
Solo de concurso Yuste
 
DOWNLOAD
DOWNLOADDOWNLOAD
DOWNLOAD
 
Van beethoven fur elise
Van beethoven  fur eliseVan beethoven  fur elise
Van beethoven fur elise
 
The world god only knows op v2 god only knows (piano)
The world god only knows op v2  god only knows (piano)The world god only knows op v2  god only knows (piano)
The world god only knows op v2 god only knows (piano)
 
DOWNLOAD-CLAIRE DE LUNE
DOWNLOAD-CLAIRE DE LUNEDOWNLOAD-CLAIRE DE LUNE
DOWNLOAD-CLAIRE DE LUNE
 
Celestial piano
Celestial pianoCelestial piano
Celestial piano
 
Alabanzas a nuestro dios
Alabanzas a nuestro diosAlabanzas a nuestro dios
Alabanzas a nuestro dios
 
6064350 astor-piazzolla-obras-completas
6064350 astor-piazzolla-obras-completas6064350 astor-piazzolla-obras-completas
6064350 astor-piazzolla-obras-completas
 
Flamenco guitar hochweber - 13 easy flamenco solos (violão)
Flamenco guitar  hochweber - 13 easy flamenco solos (violão)Flamenco guitar  hochweber - 13 easy flamenco solos (violão)
Flamenco guitar hochweber - 13 easy flamenco solos (violão)
 
Tango by Isaac Albeniz
Tango by Isaac AlbenizTango by Isaac Albeniz
Tango by Isaac Albeniz
 
Taylor swift love story-sheetzbox
Taylor swift love story-sheetzboxTaylor swift love story-sheetzbox
Taylor swift love story-sheetzbox
 
Declaration for Piano
Declaration for PianoDeclaration for Piano
Declaration for Piano
 
12 pieces
12 pieces12 pieces
12 pieces
 
DOWNLOAD-Divertissement (saint preux)
DOWNLOAD-Divertissement (saint preux)DOWNLOAD-Divertissement (saint preux)
DOWNLOAD-Divertissement (saint preux)
 
Yiruma maybe-sheetzbox
Yiruma maybe-sheetzboxYiruma maybe-sheetzbox
Yiruma maybe-sheetzbox
 
[De deux preludes romantiques i violin]
[De deux preludes romantiques i  violin][De deux preludes romantiques i  violin]
[De deux preludes romantiques i violin]
 

Similaire à Kimi ni todoke op (kyle version)

La corda d'oro canon in d major [piano]
La corda d'oro  canon in d major [piano]La corda d'oro  canon in d major [piano]
La corda d'oro canon in d major [piano]
sayakahime
 
La Corda D'Oro, Canon in D Major for Violin and Piano
La Corda D'Oro, Canon in D Major for Violin and PianoLa Corda D'Oro, Canon in D Major for Violin and Piano
La Corda D'Oro, Canon in D Major for Violin and Piano
sayakahime
 
Twilight crepusculo-river-flows-in-you
Twilight crepusculo-river-flows-in-youTwilight crepusculo-river-flows-in-you
Twilight crepusculo-river-flows-in-you
Samantha de Oliveira
 
Diego lobo arrieta sin descansar voz y guitarra
Diego lobo arrieta  sin descansar voz y guitarraDiego lobo arrieta  sin descansar voz y guitarra
Diego lobo arrieta sin descansar voz y guitarra
Diego Arrieta
 
Tiro ao alvaro
Tiro ao alvaroTiro ao alvaro
Tiro ao alvaro
Joel Elias
 
Kl pokemon medley
Kl pokemon medleyKl pokemon medley
Kl pokemon medley
alodianyan
 
Agia nixta
Agia nixtaAgia nixta
Agia nixta
v3s3m3
 
Come sei veramente, Giovanni Allevi
Come sei veramente, Giovanni AlleviCome sei veramente, Giovanni Allevi
Come sei veramente, Giovanni Allevi
Alberto Álvarez
 
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzbox
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzboxMiley cyrus butterfly fly away-sheetzbox
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzbox
Mayisha Alamgir
 
Carl stamitz concerto pour clarinette no. 1 (arr pour ens)
Carl stamitz  concerto pour clarinette no. 1 (arr pour ens)Carl stamitz  concerto pour clarinette no. 1 (arr pour ens)
Carl stamitz concerto pour clarinette no. 1 (arr pour ens)
Sah Ya
 
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego Arrieta
 

Similaire à Kimi ni todoke op (kyle version) (20)

La corda d'oro canon in d major [piano]
La corda d'oro  canon in d major [piano]La corda d'oro  canon in d major [piano]
La corda d'oro canon in d major [piano]
 
La Corda D'Oro, Canon in D Major for Violin and Piano
La Corda D'Oro, Canon in D Major for Violin and PianoLa Corda D'Oro, Canon in D Major for Violin and Piano
La Corda D'Oro, Canon in D Major for Violin and Piano
 
File down
File downFile down
File down
 
DOWNLOAD- RIVER FLOWS IN YOU
DOWNLOAD- RIVER FLOWS IN YOUDOWNLOAD- RIVER FLOWS IN YOU
DOWNLOAD- RIVER FLOWS IN YOU
 
Twilight crepusculo-river-flows-in-you
Twilight crepusculo-river-flows-in-youTwilight crepusculo-river-flows-in-you
Twilight crepusculo-river-flows-in-you
 
Mozart minueto trio
Mozart  minueto trioMozart  minueto trio
Mozart minueto trio
 
Diego lobo arrieta sin descansar voz y guitarra
Diego lobo arrieta  sin descansar voz y guitarraDiego lobo arrieta  sin descansar voz y guitarra
Diego lobo arrieta sin descansar voz y guitarra
 
Tiro ao alvaro
Tiro ao alvaroTiro ao alvaro
Tiro ao alvaro
 
Kl pokemon medley
Kl pokemon medleyKl pokemon medley
Kl pokemon medley
 
Carcassi study 19-1
Carcassi study 19-1Carcassi study 19-1
Carcassi study 19-1
 
Intervals, m6 and m6 up and down
Intervals, m6 and m6 up and downIntervals, m6 and m6 up and down
Intervals, m6 and m6 up and down
 
Agia nixta
Agia nixtaAgia nixta
Agia nixta
 
Skarp synth
Skarp synthSkarp synth
Skarp synth
 
Come sei veramente, Giovanni Allevi
Come sei veramente, Giovanni AlleviCome sei veramente, Giovanni Allevi
Come sei veramente, Giovanni Allevi
 
Carulli andante
Carulli andanteCarulli andante
Carulli andante
 
House of-the-rising-sun-violin-cello
House of-the-rising-sun-violin-celloHouse of-the-rising-sun-violin-cello
House of-the-rising-sun-violin-cello
 
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzbox
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzboxMiley cyrus butterfly fly away-sheetzbox
Miley cyrus butterfly fly away-sheetzbox
 
Preludio Nº 1
Preludio Nº 1Preludio Nº 1
Preludio Nº 1
 
Carl stamitz concerto pour clarinette no. 1 (arr pour ens)
Carl stamitz  concerto pour clarinette no. 1 (arr pour ens)Carl stamitz  concerto pour clarinette no. 1 (arr pour ens)
Carl stamitz concerto pour clarinette no. 1 (arr pour ens)
 
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
 

Kimi ni todoke op (kyle version)

 • 1. Kimi ni Todoke - Opening Theme Kyle Landry Version transcribed by TheIshter ### 4 œ œ œ œ œœœœœ œ Allegro Moderato & 4 œ œ œ œ œœœœœ œ œ w œ œ œ œ œ œœ œ Fw ˙. œ ˙ .. œ œ œ œ œ œ œ ˙ Piano ? ## # 4 w œ 4 w ˙ œ œœ œ ### j œœœœ > œ œ œœ œœœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ 5 & œ .. œ ˙œ Ó w œ œ ˙œ œ˙ œ ? ### œ œ œ œœ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ### Ó ‰œœœ œœ œœ ˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ ˙ œ œ 9 & Ó ˙ ˙ Ó œ œ ? ### œ œ œ ˙ œœ œ œ nœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œœ # # # ˙œ œ œ œ œ œ œ Œ œœœœœœœ 9 œœœ 4 œ œ œ œœœ œ accel. œœJ 4 13 & n˙ ˙ Ó œ nœœ œ œ œ Ó 8 œœœ Ó J J œ œ œ œ nœ œ ? ### œ œ œ œ œ œ ˙ 9 ‰ ‰ œœœ 8 4 4 œw œœ r.h. œ˙ œ œ œ œ œ Allegro con molto espressione œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ## # 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 16 & 4 œ J ƒ √ √ œ œ ? ### 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ http://www.kylelandry.com http://www.youtube.com/theishter
 • 2. 2 Kimi ni Todoke - Opening Theme œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ# œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 18 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ### œ œ œ œ #>œ œ œ œ œ œ œ > œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ##œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ 20 & œ œ œ œ œœ œ œ œ œ J J œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ espress. ? ### œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ 22 # # # œœ ... œ œ. Œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ Œ nœ œ œ & œ œ œ J œ œ nœ œ œ œ œ #œ J ? ### œ œ œ œ. œ œ œj œ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ 24 & œ J √ √ œ œ ? ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙œ œ 26 ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙œ ˙ œœ & œ œ œ œ Ï #œ œ œ molto espressivo œ œ œ rit. œ ? ### J œ œ #œ œ. œ #œ œ. > > >
 • 3. œ œ œ œ œ œ œ Kimi ni Todoke - Opening Theme 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ tranquillo # # # œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ . œ œ œ œ œ œ 28 & J f P ? ### œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœ œ œ ### œ œœ œ œ œœœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 31 & œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ? ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 34 ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ ßp > w w œœ œœ œ rit. ? ### œ œ w w w w œ œ œ œ œ w w ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 38 & w w w w morendo # w ? ## w w w w w w w U. ˙ ### œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ 42 & π ? ### w w w w w w w w w