SlideShare une entreprise Scribd logo
La nochera


            # 6 Œ ™ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙ ™
               q = 75
                                     .
                         A‹    D7          G       A‹       D7

                           Œ™ ‰ ‰ ≈ R
           & 8         œ          œ œœœœœ œ œœ
Pad 6 (Metallic)
                   R

     # ˙™   r C     ™        ™ œ œ œ œ™ œ
    & Œ ™ ‰ ‰ œ œ œ œ J œ ˙™ ‰ ≈ œ œ œ œ œ
         ≈ œ           œ™ œ œ
         G      G      C    D   G
             œœ
    5

                                j
Pad 6
               Œ                œ
                                                           A

     # œ™ œ
         G             A‹                 D7           G

                  œ œj œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj
    10

    &    œ                                                  j
Pad 6
                                 œ                  œ™     œ œ
         ho ra que_es tas au    sen te mi can to_en la no che te        lle    va.      Tu


    & œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ
     #
         E‹        A‹           D7       G             C


                         œ œ ™ œ œ œ œj
    14

                          j
          œ   œ         œ™ œ
Pad 6

         pe lo tie ne_el a   ro ma de la llu via so bre la      tie rra.  Tu pe lo tie ne_el a

       #                                     j œ ™ œ œ œ œj
    19    G             D7           G

    & œ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ
       œ                             œ™     œ œ
Pad 6

         ro ma de la llu via so        la bre tie     rra.     y  tu pre sen cia_en las


                     œ œ ™ œ œ œ œj œ ™ œ œ œ œ œ
     #
    23    A‹        D7           G        E‹         A‹

    & œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ    j
                   œ™ œ
Pad 6

         vi ñas do ra da de lu na se_a le     ja    ha cia_el co ra zon del    vi no don de na ce
       #
         D7        G      C              G             D7


             œ œ ™ œ œ œ œj œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
    28

    & œ œ œ œj œ    j                 j
           œ™ œ
Pad 6

         la pri ma   ve   ra   ha cia_el co ra zon del vi no don de na ce la pri ma          ve

            j œ ™ œ œ™ œ œ™ œ œj œ™ œ œ œ œ œj
       #
    33             G7        C       D7         G

    &                            j
Pad 6
         œ™ œ œ               œ   œ œ œ
         ra     Mo ja     da de luz        es   mi gui ta rra no che       ra.   ci


    & œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ
       #
         E‹          A‹           D7         G      C


                         œ œ ™ œ œ œ œj
    38

                          j
          œ   œ         œ™ œ
Pad 6
              j Œ ™ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙™™ ‰ ‰ ≈ œ
         ñen do voy tu cin tu ra en cen di     por las es      tre las  ci ñen do voy tu cin
       #              r
    43    G         D7           G            A‹ D7      G

    & œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ               Œ     R
       œ        ˙™
Pad 6


         tu ra en cen di da por las es    tre llas
# œ œ œ œ œ œœ Œ ™ ‰ ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™          œ™ œ
2

             ˙™
           .
      A‹ D7     G      C       G      C   D7

                          Œ™ ‰ ≈ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ
    48

Pad 6  &   œ                J


       #˙     ‰ j œ ™ œ œ œ œj œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj
    53    G                     A‹                 D7             G

    &                                 j
Pad 6
              œ                    œ œ™ œ œ
               qui sie ra vol ver a     ver te mi rar me_en tus o jos qui          sie   ra     ro    & œ™ œ œ œ j œ™ œ
       #
    58    E‹           A‹                     D7               G

                                          j                       j
Pad 6
          œ   œ œ                      œ œ œ œ œ œ œ               œ™     œ œ
         bar te gui ta rra_a den tro ha cia_el tiem po           de la ma        de    ra        ro

       #
         C            G                     D7               G

    & œ ™ œ œ œ œj œ™ œ
    62

                                          j                       j
Pad 6
              œ œ                     œ œ œ œ œ œ œ               œ™     œ œ
         bar te gui ta rra_a den tro ha cia_el tiem po           de la ma        de    ra       cuan

     # œ™ œ
                            œ œ ™ œ œ œ œj
         G           A‹                D7          G         E‹

         œ œ œj œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ
    66

    &                        j
                          œ™ œ
Pad 6

       does ta zam ba te can te en la no che so la re             cuer da        mi ran do mo rir la

       #
         A‹               D7                G             C


                                                œ œ ™ œ œ œ œj
    71

    & œ™ œ   œ œ œ œ œ œj œ
                                                j
        œ œ                                œ™     œ
Pad 6

         lu  na co moes lar gay tris te laau         sen    cia        mi   ran do mo rir      la


                                          j œ ™ œ œ™ œ œ™ œ œj
     #
    75    G              D7               G         G7            C

    & œ™ œ       j
Pad 6
        œ œ œ œ œœ œœœ                        œ™ œ œ
         lu na co moes lar gay tris te laau        sen  cia        Mo ja      da de luz          es


    & œ™ œ œ œ œ œ œj œ œ œj œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ
       #
    80    D7             G                E‹              A‹


                      œ   œ
Pad 6

         mi gui ta rra no che       ra.       ci  ñen do voy tu       cin  tu  ra en cen di da


       #
         D7                    G                 C

                                               Ϫ
    84

    & œ       œ œ      j                        j         œ œ œ          j
Pad 6
                   œ œ          œ™      œ      œ                      œ
         por  las   es    tre        llas            ci   ñen     do voy    tu    cin

       #
    87    G                  D7                   G

    & œ™ œ    œ                œ œ œ œj œ                               ∑
        œ œ œ                                     ˙™
Pad 6

         tu   ra en cen di    da    por las    es      tre    llas

Contenu connexe

Tendances

Yiruma River Flows In You
Yiruma River Flows In YouYiruma River Flows In You
Yiruma River Flows In Youchema92
 
Yiruma 27. may
Yiruma  27. mayYiruma  27. may
Yiruma 27. mayyimrs
 
The world god only knows op v2 god only knows (piano)
The world god only knows op v2  god only knows (piano)The world god only knows op v2  god only knows (piano)
The world god only knows op v2 god only knows (piano)Noel Mijares
 
Borbely1
Borbely1Borbely1
Borbely1
joansoco
 
Yiruma if i could see you again
Yiruma  if i could see you againYiruma  if i could see you again
Yiruma if i could see you againyimrs
 
Love Song
Love SongLove Song
Love Songyaps
 
Solo de concurso Yuste
Solo de concurso YusteSolo de concurso Yuste
Solo de concurso Yustejoansoco
 
Kimi ni todoke op (kyle version)
Kimi ni todoke op (kyle version)Kimi ni todoke op (kyle version)
Kimi ni todoke op (kyle version)Noel Mijares
 
Partituras Mutual 2013
Partituras Mutual 2013Partituras Mutual 2013
Partituras Mutual 2013
klecialima
 

Tendances (17)

Yiruma River Flows In You
Yiruma River Flows In YouYiruma River Flows In You
Yiruma River Flows In You
 
Yiruma 27. may
Yiruma  27. mayYiruma  27. may
Yiruma 27. may
 
DOWNLOAD
DOWNLOADDOWNLOAD
DOWNLOAD
 
DOWNLOAD-CLAIRE DE LUNE
DOWNLOAD-CLAIRE DE LUNEDOWNLOAD-CLAIRE DE LUNE
DOWNLOAD-CLAIRE DE LUNE
 
The world god only knows op v2 god only knows (piano)
The world god only knows op v2  god only knows (piano)The world god only knows op v2  god only knows (piano)
The world god only knows op v2 god only knows (piano)
 
Borbely1
Borbely1Borbely1
Borbely1
 
Yiruma if i could see you again
Yiruma  if i could see you againYiruma  if i could see you again
Yiruma if i could see you again
 
Love Song
Love SongLove Song
Love Song
 
Solo de concurso Yuste
Solo de concurso YusteSolo de concurso Yuste
Solo de concurso Yuste
 
Kimi ni todoke op (kyle version)
Kimi ni todoke op (kyle version)Kimi ni todoke op (kyle version)
Kimi ni todoke op (kyle version)
 
Partituras Mutual 2013
Partituras Mutual 2013Partituras Mutual 2013
Partituras Mutual 2013
 
Sossegai2
Sossegai2Sossegai2
Sossegai2
 
Nada impossível é
Nada impossível éNada impossível é
Nada impossível é
 
Jesus cristo mudou meu viver (2)
Jesus cristo mudou meu viver (2)Jesus cristo mudou meu viver (2)
Jesus cristo mudou meu viver (2)
 
Preludio Nº 1
Preludio Nº 1Preludio Nº 1
Preludio Nº 1
 
Anything for you
Anything for you Anything for you
Anything for you
 
Chegou o natal
Chegou o natalChegou o natal
Chegou o natal
 

Similaire à La nochera - partitura gochibieri

La nochera partitura completa
La nochera  partitura completaLa nochera  partitura completa
La nochera partitura completaElvio Bieri
 
Julida polka ( ocktoberfest) partitura completa
Julida polka ( ocktoberfest)  partitura completaJulida polka ( ocktoberfest)  partitura completa
Julida polka ( ocktoberfest) partitura completaDaniel Clavero
 
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolíticsGralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolíticsxiispa
 
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego Arrieta
 
Gralla 1 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 dansa dels gegants neolíticsGralla 1 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 dansa dels gegants neolíticsxiispa
 
06 una dona…picc
06 una dona…picc06 una dona…picc
06 una dona…picccvlorente
 
Yiruma kiss the rain
Yiruma  kiss the rainYiruma  kiss the rain
Yiruma kiss the raincorniculata
 

Similaire à La nochera - partitura gochibieri (20)

La nochera
La nochera La nochera
La nochera
 
La nochera partitura completa
La nochera  partitura completaLa nochera  partitura completa
La nochera partitura completa
 
Julida polka ( ocktoberfest) partitura completa
Julida polka ( ocktoberfest)  partitura completaJulida polka ( ocktoberfest)  partitura completa
Julida polka ( ocktoberfest) partitura completa
 
Rosa
RosaRosa
Rosa
 
Quieta, minh'alma!
Quieta, minh'alma!Quieta, minh'alma!
Quieta, minh'alma!
 
Aquarela de amor
Aquarela de amorAquarela de amor
Aquarela de amor
 
Nena Daconte
Nena DaconteNena Daconte
Nena Daconte
 
A night in tunisia
A night in tunisiaA night in tunisia
A night in tunisia
 
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolíticsGralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 i gralla 2 dansa dels gegants neolítics
 
X 25 b_sleighride
X 25 b_sleighrideX 25 b_sleighride
X 25 b_sleighride
 
No amanhecer piano
No amanhecer  pianoNo amanhecer  piano
No amanhecer piano
 
Nena Daconte
Nena DaconteNena Daconte
Nena Daconte
 
Mamma mia
Mamma miaMamma mia
Mamma mia
 
Wewishyou
WewishyouWewishyou
Wewishyou
 
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
Diego "Lobo" Arrieta - Destino (Voz y Guit)
 
Gralla 1 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 dansa dels gegants neolíticsGralla 1 dansa dels gegants neolítics
Gralla 1 dansa dels gegants neolítics
 
Mamma Mia
Mamma MiaMamma Mia
Mamma Mia
 
Danza Del Oso
Danza Del OsoDanza Del Oso
Danza Del Oso
 
06 una dona…picc
06 una dona…picc06 una dona…picc
06 una dona…picc
 
Yiruma kiss the rain
Yiruma  kiss the rainYiruma  kiss the rain
Yiruma kiss the rain
 

Dernier

Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024
Friends of African Village Libraries
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van     Herpen.   pptxIris     van     Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van    Herpen.   pptxIris     van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 
Iris van Herpen. pptx
Iris      van    Herpen.   pptxIris      van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
M2i Formation
 
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Billy DEYLORD
 
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
cristionobedi
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
BenotGeorges3
 

Dernier (8)

Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van     Herpen.   pptxIris     van     Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van    Herpen.   pptxIris     van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 
Iris van Herpen. pptx
Iris      van    Herpen.   pptxIris      van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
 
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
 
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
 

La nochera - partitura gochibieri

 • 1. La nochera # 6 Œ ™ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙ ™ q = 75 . A‹ D7 G A‹ D7 Œ™ ‰ ‰ ≈ R & 8 œ œ œœœœœ œ œœ Pad 6 (Metallic) R # ˙™ r C ™ ™ œ œ œ œ™ œ & Œ ™ ‰ ‰ œ œ œ œ J œ ˙™ ‰ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ™ œ œ G G C D G œœ 5 j Pad 6 Œ œ A # œ™ œ G A‹ D7 G œ œj œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj 10 & œ j Pad 6 œ œ™ œ œ ho ra que_es tas au sen te mi can to_en la no che te lle va. Tu & œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ # E‹ A‹ D7 G C œ œ ™ œ œ œ œj 14 j œ œ œ™ œ Pad 6 pe lo tie ne_el a ro ma de la llu via so bre la tie rra. Tu pe lo tie ne_el a # j œ ™ œ œ œ œj 19 G D7 G & œ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ™ œ œ Pad 6 ro ma de la llu via so la bre tie rra. y tu pre sen cia_en las œ œ ™ œ œ œ œj œ ™ œ œ œ œ œ # 23 A‹ D7 G E‹ A‹ & œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ j œ™ œ Pad 6 vi ñas do ra da de lu na se_a le ja ha cia_el co ra zon del vi no don de na ce # D7 G C G D7 œ œ ™ œ œ œ œj œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 28 & œ œ œ œj œ j j œ™ œ Pad 6 la pri ma ve ra ha cia_el co ra zon del vi no don de na ce la pri ma ve j œ ™ œ œ™ œ œ™ œ œj œ™ œ œ œ œ œj # 33 G7 C D7 G & j Pad 6 œ™ œ œ œ œ œ œ ra Mo ja da de luz es mi gui ta rra no che ra. ci & œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œj œ # E‹ A‹ D7 G C œ œ ™ œ œ œ œj 38 j œ œ œ™ œ Pad 6 j Œ ™ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙™™ ‰ ‰ ≈ œ ñen do voy tu cin tu ra en cen di por las es tre las ci ñen do voy tu cin # r 43 G D7 G A‹ D7 G & œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ R œ ˙™ Pad 6 tu ra en cen di da por las es tre llas
 • 2. # œ œ œ œ œ œœ Œ ™ ‰ ‰ ≈ œr œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ™ œ 2 ˙™ . A‹ D7 G C G C D7 Œ™ ‰ ≈ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ 48 Pad 6 & œ J #˙ ‰ j œ ™ œ œ œ œj œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj 53 G A‹ D7 G & j Pad 6 œ œ œ™ œ œ qui sie ra vol ver a ver te mi rar me_en tus o jos qui sie ra ro & œ™ œ œ œ j œ™ œ # 58 E‹ A‹ D7 G j j Pad 6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ bar te gui ta rra_a den tro ha cia_el tiem po de la ma de ra ro # C G D7 G & œ ™ œ œ œ œj œ™ œ 62 j j Pad 6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ bar te gui ta rra_a den tro ha cia_el tiem po de la ma de ra cuan # œ™ œ œ œ ™ œ œ œ œj G A‹ D7 G E‹ œ œ œj œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ 66 & j œ™ œ Pad 6 does ta zam ba te can te en la no che so la re cuer da mi ran do mo rir la # A‹ D7 G C œ œ ™ œ œ œ œj 71 & œ™ œ œ œ œ œ œ œj œ j œ œ œ™ œ Pad 6 lu na co moes lar gay tris te laau sen cia mi ran do mo rir la j œ ™ œ œ™ œ œ™ œ œj # 75 G D7 G G7 C & œ™ œ j Pad 6 œ œ œ œ œœ œœœ œ™ œ œ lu na co moes lar gay tris te laau sen cia Mo ja da de luz es & œ™ œ œ œ œ œ œj œ œ œj œ ™ œ œ œ j œ ™ œ œ œ œ # 80 D7 G E‹ A‹ œ œ Pad 6 mi gui ta rra no che ra. ci ñen do voy tu cin tu ra en cen di da # D7 G C œ™ 84 & œ œ œ j j œ œ œ j Pad 6 œ œ œ™ œ œ œ por las es tre llas ci ñen do voy tu cin # 87 G D7 G & œ™ œ œ œ œ œ œj œ ∑ œ œ œ ˙™ Pad 6 tu ra en cen di da por las es tre llas