SlideShare une entreprise Scribd logo
@
@
               |
  /.
         –.
           ×
             :


/
     /  :
       :
¯      ï      ,
  ,                       ,ï
    ,ï            ,ï
            ,ï           ï
ï        ï    ï        ,ï
                   :    ,
    ¯
      ,¯        ï    ,         ï
,          ï    ,  ¯
                     ï¯
¯  ¯
           ,
                    ,
;ï  ¯    ,¯          ¯
ï               ,
             ;
                    ,
               ï¯    ,ï ¯
¯  ¯          :
         ,
               ,ï    ¯    ¯          ,¯
ï           ,¯          ï
,              ¯           ,
   :ï


,ï               ï           ,
     ¯        ¯ ,ï
            ï  ¯
     ¯             ¯    ¯
                     ;¯
,                    ,


                               ï
¯         ,ï    ,¯      ,
,                  ,ï        ,
ï      ï            ,ï          ,ï
                                  ¯     ;
,            ,                   ¯
Ú :                    ,
åäãâáà ßÞÝ Ü Û
ï    ï          ¯            ,    : ¯    æ
¯          ,ï          ¯             ;ï
                             yï
                 ,      ¯        ;ï
                   ï    ¯
ï        ï    ï                      ,
  ,            ;    ï        ï           ¯
¯      ,      ï                 ,       ¯
                         ï    ï     ï ï
¯
                     ¯
              ,¯
¯    ,    ¯
    ¯      ïï      : ¯         ¯
,        ¯      ï  ,
  ¯                      ï
                     (١)
                        ¯
      ¯      ï
          :          :¯ ,

                   ,
ï          ,    :          , ¯
                                        (١)


¯      ¯            ï
  ,              :      ¯               :
ï    ,ï      ¯                ¯               ¯
                                     (٢)
                                        ¯
                 ï
                     :            ¯
  ¯            ¯          ï      :
                                   ï     ,
                           (٣)
                                 ï

¯      ï      ,        ï        ,
                                     ¯
         ¯                ï    ,
         ¯              ï      ,
,      ¯          ¯            ¯


              !      ï
  ï                        ,
    ,        ,          ;
                        ,
      ,    ¯        ,


                    :
      ï
                      ,    ¯
        y  ¯
ï  ;    ¯
     ï      ¯ ¯     !          ¯
   ¯
                 ; ¯            ¯
,ï                           ,
                      ,ï
       ,        ï     ï
     ,ï       ï         ï ¯
     ,
                      ï
               ¯       ¯
         ¯                 :
       ï    ,             ï    : ¯
ï      ,              ¯
                    ¯      ¯
      ,        ¯            ¯
                      :ï        ¯          ,
    ï      ,        ¯      ,        ï
,    ï                              ,
    ,        ï        ï      ï      ï
¯      ï                ¯        ,
        ,                  ,
  ,                    ,ï            ,
        ,              ¯ ,
  ihgfedc                                 :
,    ï                          ,      :

  ï              ,                :¯         ¯
¯      ,                    :        ï
      ,                          ¯ ,


  ,                    ï      :
            ,                ,
ï          ¯        ,                  ,
                               ï      ï
    ¯      :                  ï      :
,                ,              y          ,
ï        ,            ,ï        ,          ¯
                     ï          ï        ï
                  y      ¯        ,
ï    ,          ¯          ï        :
  ¯
, ¯          ¯      ,    ¯
¯        ¯       ,
,        ¯      , ¯ ï     ¯      ,      ï
   ¯      ,                       ¯
     y    ¯        ¯ ï            ¯
,            ,             ¯
,          ¯       ,              ¯
,ï    ¯      ,             , ï
¯
                        !?


,  ï    ,        ,    ¯  ,
                        ,
:                ¯                ¯
ï      ï        ,  ¯
, ¯ ¯ ,
:        :    ,      ;
                        ï          ,    ,
        ï        ,      ,    :
      ;ï ¯          :      ,      :
  ï                            ,        ¯
            ¯              ¯      ,    ,
                                      ,¯
    ,              :          ,        ,
          ï          ,        ï
»,  :  ?                ?
                            «
¯            :          ï
  ¯        ï          ¯
     ¯      :        ¯  :
       ,      ï               ¯


nml :        y
                         :¯  o
           ï        :    ï
;                      :
         ï        ï
               ï            ,ï
,          ï          ;      :ï
      ï
          ¯            ,y ¯


    ¯    ;          :    ï
                ï      :    ,      ¯
    ï        ,                  ,
                             ï
ï  ¯  ;
    ¯                    ï        ; ¯
              ,
,        ï      ;      ï      ¯
    ï              ¯            ,
¯
¯      ¯            :           ï
             :            ¯ ï
    ,ï      ¯      ,      ¯     ¯
                            ¯      ï
                   !
    ¯              :
,      ï        ,                 ,
                                ï
  ,          :            :
                     ;
¸¶        :            ,
À¿¾½¼»º¹
ÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ
                                     :

   ï                  ¯    ¯  ï
       ¯        ¯      ;              :
                             ,
     ï        ;          ¯      ¯
  ,ï                      y
¯                      ¯ ,ï
         ,                y      ¯      ,
¯  ,ï                   ¯          ,
       ¯          :        ,ï          ï
                                       ¯


           ,        ï          ,
,
                 ï  ï          ï ;ï
,  :¯        x wvut :                  ¯
¸ ,       :          }|{zyxw
          :¯        ¾½¼»º ¹
                     ¯        ¯
                     ,
                 ï        ,
               ,                 ;
           :            ï      ¯
  (١)
     ï                  ,ï


     ,ï              ,          ï ¯
¯     ;¯      ¯            ï
                           :
ï
ï            ï                 ,
               ,
           ï      :ï         ¯
           ,            ,ï
         ï        ¯        ¯
:ï                    ï
¯      , ¯            ¯       ¯
     ¯    ¯    ¯     ,         ¯
       ,                      ,
                    (١)


¯      :¯     ï    ,ï         ¯
,               ;     ï

               ¯¯              ï ¯
,                  ,
,¯      ï        ,                    ,
                 ¯            ¯
                           : ¯
               :                  ï    ¯
     ¯          ¯      ,
     ï                  ï    ,
  ,              ;          ¯      ¯  ,¯
         ï            !            ,¯
           ¯        ï      :          ¯
;        ,                    ,        ¯
   ,              ¯
¯    ï        :              ¯ ,¯
                               ¯
,
,ï      ¯          y            ;      ¯
ï  ï      ï      ,            ¯          ¯
                   ¯


   ,          ,                  ,
                 ï                ï    ¯
           :        ¯
         :¯   ï                :

     :            ï        :

,                            :¯
ï            ,
ÐÏÎÍÌ :                 ¯
                       :          ÒÑ
¯       :            :         ï        :

   ¯             y
                        ï      ,
ï           ,ï
,ï             ,        ,      ï
                  ,ï


     ,ï                    ,
°¯®¬« :                        ¯
,  :¯      ¾ ½¼»º¹¸¶µ ´³²±
  }| {zyxwvut
       ª©¨§¦¥¤£¢¡~
µ ´³²±°¯®¬«
,  :¯      ¾½¼»º ¹¸¶
  ±°¯®¬«ª©¨§
               :      µ´³²
  ï          ï
     ¯                ¯  ,ï
ï          ;
ï      ï            ï


         ¯
                   ¯    ¯
                 ¯
  ¯
       :                :
,      ¯    ,            ,            ,
,                 ,                ,
ï      ,             ï        ,        ï¯
    ,      ¯           ï    ¯          ,
    ,        ,              ,¯            ¯
,  ¯ ï       ï    ,ï        ï      ¯          ;¯
;  :      ?           !              :      :
               (١)
                                       ¯
          ¯  , ¯
  ,¯              ¯,                   ,¯
    ,¯                ,
                             ,


               ï        ,
                               ¯    ,
¯     : ¯
      ï    , ¯           ¯
ï    ,                          ¯ ï
                ï        ,              ¯
                ï      ¯      ï      ,
           ,           ¯        ¯
ï      ï                    ,
¯        ï        ï              ï      ï
  ¯ :          ,  ¯ ï        ï  ï      ï
      ¯     ,ï    ¯      ¯
      ¯            ,              ,
        ,            ¯          ï
           ï             ï
  ï    ï
¯ ï      ,            !
  ¯         ¯            ,
                   ï
  ,
                             :
                 ï      :

                     :

  ¯         ï      ¯    :       ï      ;
    ,
:                       ¯
         ,            :

         ¯      ,            ;
:        ,                          ,
‫«؛‬        » :ï      ,
,      ,        ,      ,        ,
                                   ,
,        ,          :      ,            :
   ¯                  ¯          ¯ ,¯          ¯
                           ¯          ¯    ,
                       ;
¯  ,              ¯ ,                       ,
               ¯ ,                 ,
,      ,            ,                ,
           ,                      ,
                                         :
         ,                      :

,  ¯          :        ,
ï        ,              ,
                             ,
     ,      ¯            :          ¯
                 ¯    ¯      ,
nmlkj ihgfedc :                                ¯
                             :      po
         ,    ¯    ¯ ,
   ,    ¯        ¯  ,   ¯             ¯ , ¯
yxw :             ¯          ¯      ,
edcba`_~}|{z
: ¯      r qponml kji hg f
   ,                  ï              ¯  ,
                   ,                  ¯
,
PON        :               ,
     :     [ ZYXWVU TSRQ
     ï                :¯


                  ¯ ï
:           ï           ,ï         ï
                  ï ¯    !    ¯
  ,ï           ¯       ï      ;
     (١)
                ï             ï
        ;
ï                             ,


                               ¯
,                         ,
           , ¯                      ,
                      , ¯
        ,ï               :

:            ï       ,          ï      ï
  ï            ï ¯  ;
      ï    ¯               ï
      ï      ¯         ¯      ,      ¯
             ;           ,
           ,                   ¯      ¯
    ,    : ¯     h gfedc :
edcba`_~}|{z :
qponm :              ,      :          gf
|{zyxwvutsr
¦¥¤£¢¡~ } ,                           :
®¬«ª©¨§
¸¶µ´ ³²±°¯
ÆÅ ÄÃÂÁÀ¿¾ ½¼»º ¹
ï             ,      :      ÉÈÇ
:      ï           ,              ï
  §¦¥¤£¢¡
   ¯      ï ¯  ï      ¯        ¯    ,    :

     ,     ï      ï      ï
,ï                            ï
         ¯               :ï
,ï               ,ï                ,
¯              ¯
  (١)
           ¯    ¯             ¯
ª©¨§¦ : ¯
,       ï    ï ¯         ,  :       «
                 :
     ,              ,
,       ï    ï    ï
         ,
                        ï


   ï            ¯             ¯
                 ,ï

¯     »  :      ï  ,      ¯    ï ¯
                          «
ï        ¯
¯              :
    ¯             ¯          ¯             ¯
  (١)
    «        ï            ï
¯          ï              ¯
ï                           ï           ,
         ï        ,ï        ï      ,ï    ï
           ,      ¯            ï ¯        ,ï
ï        ¯  ï          ¯        ¯
  ¯                           ¯
  µ ´³²±°¯ :
ï      ï            ¯               ,    :¯

      ,ï                ï         ï

      ¯¯                    ,       ï ¯
,      ï      ¯                :¯
         ,    ï            ,¯       ï
                             ;          ¯
¯      ¯    ¯    ¯          :

                     ¯              ,
         , ¯
    ;ï            ï    ¯ , ¯
SRQPO :                 y        ,
  |{zy :                  ,    :      UT
                                     :

  ¯                            ¯
                               , ¯
         ¯    ,¯     ¯
,¯                  ,
,                            ï      ,¯
¯                   ï    ;                ï
      ,ï         ¯              ¯ ¯
                ï          , ¯ ¯
              ;              ¯              :
                        ¯            ï
      (١)
                        ¯                  ¯
                  ¯            ,        ¯
         ï            ¯    ï
  ,                        ï    ¯        ,
       ,ï          ï            ,¯          , ¯
                            ¯
    ï       ,¯      ,ï ¯ :            ¯

                        ¯¯              ï ¯
mlkjihgfed
       ï  ¯    ;ï       ï         ,   :¯

                    ,
         ,ï ¯ ¯              ¯
,ï      ;           :       ,ï
   ¯  ¯               , ¯
                                 ¯
   ¯        :ï                    ,
,          ,          ,¯
       ï      ¯       ,¯      ¯
                    ,         ï
                ,
, ?                      ?            ¯
¯    ,             ,          ï     !
;                       ¯    ¯        ï        ,
        ï ¯         ï    ;                    ¯
ï                    ï ¯         ¯        ï ¯
:      ,          ¯ ï
  ,                ¯                  ¯
    ;      ¯          ¯      , ¯ ¯ ¯               ¯
                 ¯    ,ï
  ¯      ,                ,        ,
      ¯        ¯        ¯    ;            ¯
      ¯      ¯
  ¯                           ,


    ,ï                                   :
             ¯              , ¯             ï
¯          ¯ ï     ï      ï      ¯
                                    ¯
                            ¯
    y                              ,
ï                    ï      ¯
,        ¯                        ï
  ¯        ï            ï      y
      ¯        ,    ¯            ,
            ,    ¯                      ï


,                        ,
                            ï        ï
¯
          ¯            ¯
              ¯


    ï               ¯
              :
                :
ï            :
  ¯    ¯  ¯        : ¯

Contenu connexe

Tendances

Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01
Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01
Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01iritdrorarch
 
מאמר: עכשיו יותר מתמיד
מאמר: עכשיו יותר מתמידמאמר: עכשיו יותר מתמיד
מאמר: עכשיו יותר מתמיד
3points ltd
 
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
Nelly Kerpner
 
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموشملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
Amer Armoush
 
מי אנחנו?
מי אנחנו?מי אנחנו?
מי אנחנו?
3points ltd
 
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמית
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמיתמקצוענות ויחסים מאת רונית עמית
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמיתsheatufim
 
שאלות ותשובות
שאלות ותשובותשאלות ותשובות
שאלות ותשובות
3points ltd
 
מצגת מערך המדידה שלב א
מצגת מערך המדידה שלב אמצגת מערך המדידה שלב א
מצגת מערך המדידה שלב אMorad Stern
 
الطريق الي الله علي جمعة
الطريق الي الله علي جمعةالطريق الي الله علي جمعة
الطريق الي الله علي جمعةYousef al-Khattab
 
מצגת מערך המדידה 2
מצגת מערך המדידה 2מצגת מערך המדידה 2
מצגת מערך המדידה 2
Morad Stern
 
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya Rozenveld
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya RozenveldUrban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya Rozenveld
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya RozenveldTagit Klimor
 
Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemolMichel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemolSah Ya
 
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
Yael Sela-Shapiro
 
مقترح مشروع - مدرسة تفكر وطن يتعلم
مقترح مشروع - مدرسة تفكر وطن يتعلممقترح مشروع - مدرسة تفكر وطن يتعلم
مقترح مشروع - مدرسة تفكر وطن يتعلمMohammad Abu Alkomboz
 
A minha esperanca 02
A minha esperanca 02A minha esperanca 02
A minha esperanca 02
JoelJunior15
 
O lugar ondecoraçãoseesconde
O lugar ondecoraçãoseescondeO lugar ondecoraçãoseesconde
O lugar ondecoraçãoseescondeJoaquim Bento
 
Israel's mindlife EDA reseach data extraction
Israel's mindlife EDA reseach data extractionIsrael's mindlife EDA reseach data extraction
Israel's mindlife EDA reseach data extractionDr. ARNON ROLNICK
 

Tendances (20)

السنة و البدعة
السنة و البدعةالسنة و البدعة
السنة و البدعة
 
Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01
Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01
Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01
 
מאמר: עכשיו יותר מתמיד
מאמר: עכשיו יותר מתמידמאמר: עכשיו יותר מתמיד
מאמר: עכשיו יותר מתמיד
 
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
 
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموشملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
 
מי אנחנו?
מי אנחנו?מי אנחנו?
מי אנחנו?
 
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמית
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמיתמקצוענות ויחסים מאת רונית עמית
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמית
 
שאלות ותשובות
שאלות ותשובותשאלות ותשובות
שאלות ותשובות
 
מצגת מערך המדידה שלב א
מצגת מערך המדידה שלב אמצגת מערך המדידה שלב א
מצגת מערך המדידה שלב א
 
الطريق الي الله علي جمعة
الطريق الي الله علي جمعةالطريق الي الله علي جمعة
الطريق الي الله علي جمعة
 
מצגת מערך המדידה 2
מצגת מערך המדידה 2מצגת מערך המדידה 2
מצגת מערך המדידה 2
 
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya Rozenveld
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya RozenveldUrban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya Rozenveld
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya Rozenveld
 
הזמנה לסדנא
הזמנה לסדנא הזמנה לסדנא
הזמנה לסדנא
 
Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemolMichel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
 
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
 
مقترح مشروع - مدرسة تفكر وطن يتعلم
مقترح مشروع - مدرسة تفكر وطن يتعلممقترح مشروع - مدرسة تفكر وطن يتعلم
مقترح مشروع - مدرسة تفكر وطن يتعلم
 
A minha esperanca 02
A minha esperanca 02A minha esperanca 02
A minha esperanca 02
 
I'll be there
I'll be thereI'll be there
I'll be there
 
O lugar ondecoraçãoseesconde
O lugar ondecoraçãoseescondeO lugar ondecoraçãoseesconde
O lugar ondecoraçãoseesconde
 
Israel's mindlife EDA reseach data extraction
Israel's mindlife EDA reseach data extractionIsrael's mindlife EDA reseach data extraction
Israel's mindlife EDA reseach data extraction
 

En vedette

25 متشابهات في سورة الفرقان
25 متشابهات في سورة الفرقان25 متشابهات في سورة الفرقان
25 متشابهات في سورة الفرقانRivado
 
اذكار الصباح المساء محمد سعيد رسلان
اذكار الصباح المساء محمد سعيد رسلاناذكار الصباح المساء محمد سعيد رسلان
اذكار الصباح المساء محمد سعيد رسلانغايتي الجنة
 
27 متشابهات في سورة النمل
27 متشابهات في سورة النمل27 متشابهات في سورة النمل
27 متشابهات في سورة النملRivado
 
38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة ص38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة صRivado
 
46 متشابهات في سورة الأحقاف
46 متشابهات في سورة الأحقاف46 متشابهات في سورة الأحقاف
46 متشابهات في سورة الأحقافRivado
 
40 متشابهات في سورة غافر
40 متشابهات في سورة غافر40 متشابهات في سورة غافر
40 متشابهات في سورة غافرRivado
 
42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورىRivado
 
22 متشابهات في سورة الحج
22 متشابهات في سورة الحج22 متشابهات في سورة الحج
22 متشابهات في سورة الحجRivado
 
37 متشابهات في سورة الصافات
37 متشابهات في سورة الصافات37 متشابهات في سورة الصافات
37 متشابهات في سورة الصافاتRivado
 
32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدة32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدةRivado
 
23 متشابهات في سورة المؤمنون
23 متشابهات في سورة المؤمنون23 متشابهات في سورة المؤمنون
23 متشابهات في سورة المؤمنونRivado
 
كيف تحفظ القرآن من دون معلم
كيف تحفظ القرآن من دون معلمكيف تحفظ القرآن من دون معلم
كيف تحفظ القرآن من دون معلم
غايتي الجنة
 
26 متشابهات في سورة الشعراء
26 متشابهات في سورة الشعراء26 متشابهات في سورة الشعراء
26 متشابهات في سورة الشعراءRivado
 
تربيط سورة يونس
تربيط سورة يونستربيط سورة يونس
تربيط سورة يونس
eman amona
 
21 متشابهات في سورة الأنبياء
21 متشابهات في سورة الأنبياء21 متشابهات في سورة الأنبياء
21 متشابهات في سورة الأنبياءRivado
 
47 متشابهات في سورة محمد
47 متشابهات في سورة محمد47 متشابهات في سورة محمد
47 متشابهات في سورة محمدRivado
 
28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصص28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصصRivado
 
31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمان31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمان
Rivado
 
33 متشابهات في سورة الأحزاب
33 متشابهات في سورة الأحزاب33 متشابهات في سورة الأحزاب
33 متشابهات في سورة الأحزابRivado
 
41 متشابهات في سورة فصلت
41 متشابهات في سورة فصلت41 متشابهات في سورة فصلت
41 متشابهات في سورة فصلتRivado
 

En vedette (20)

25 متشابهات في سورة الفرقان
25 متشابهات في سورة الفرقان25 متشابهات في سورة الفرقان
25 متشابهات في سورة الفرقان
 
اذكار الصباح المساء محمد سعيد رسلان
اذكار الصباح المساء محمد سعيد رسلاناذكار الصباح المساء محمد سعيد رسلان
اذكار الصباح المساء محمد سعيد رسلان
 
27 متشابهات في سورة النمل
27 متشابهات في سورة النمل27 متشابهات في سورة النمل
27 متشابهات في سورة النمل
 
38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة ص38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة ص
 
46 متشابهات في سورة الأحقاف
46 متشابهات في سورة الأحقاف46 متشابهات في سورة الأحقاف
46 متشابهات في سورة الأحقاف
 
40 متشابهات في سورة غافر
40 متشابهات في سورة غافر40 متشابهات في سورة غافر
40 متشابهات في سورة غافر
 
42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى
 
22 متشابهات في سورة الحج
22 متشابهات في سورة الحج22 متشابهات في سورة الحج
22 متشابهات في سورة الحج
 
37 متشابهات في سورة الصافات
37 متشابهات في سورة الصافات37 متشابهات في سورة الصافات
37 متشابهات في سورة الصافات
 
32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدة32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدة
 
23 متشابهات في سورة المؤمنون
23 متشابهات في سورة المؤمنون23 متشابهات في سورة المؤمنون
23 متشابهات في سورة المؤمنون
 
كيف تحفظ القرآن من دون معلم
كيف تحفظ القرآن من دون معلمكيف تحفظ القرآن من دون معلم
كيف تحفظ القرآن من دون معلم
 
26 متشابهات في سورة الشعراء
26 متشابهات في سورة الشعراء26 متشابهات في سورة الشعراء
26 متشابهات في سورة الشعراء
 
تربيط سورة يونس
تربيط سورة يونستربيط سورة يونس
تربيط سورة يونس
 
21 متشابهات في سورة الأنبياء
21 متشابهات في سورة الأنبياء21 متشابهات في سورة الأنبياء
21 متشابهات في سورة الأنبياء
 
47 متشابهات في سورة محمد
47 متشابهات في سورة محمد47 متشابهات في سورة محمد
47 متشابهات في سورة محمد
 
28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصص28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصص
 
31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمان31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمان
 
33 متشابهات في سورة الأحزاب
33 متشابهات في سورة الأحزاب33 متشابهات في سورة الأحزاب
33 متشابهات في سورة الأحزاب
 
41 متشابهات في سورة فصلت
41 متشابهات في سورة فصلت41 متشابهات في سورة فصلت
41 متشابهات في سورة فصلت
 

Similaire à اثر الاذكار الشرعية في طرد الهم و الغم للشيخ عبد الرزاق البدر

so much fun on the net - ebay
so much fun on the net - ebayso much fun on the net - ebay
so much fun on the net - ebayZohar Ifergan
 
Roi And Testing Metrics Tact Testing
Roi And Testing Metrics  Tact TestingRoi And Testing Metrics  Tact Testing
Roi And Testing Metrics Tact Testing
Ram Yonish
 
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!El HaLev
 
علي جمعة - الطريق إلى الله
علي جمعة - الطريق إلى اللهعلي جمعة - الطريق إلى الله
علي جمعة - الطريق إلى اللهYousef al-Khattab
 
Charrette ofakim urban renewal_irit solzi dror gershon architects
Charrette ofakim urban renewal_irit solzi dror gershon architectsCharrette ofakim urban renewal_irit solzi dror gershon architects
Charrette ofakim urban renewal_irit solzi dror gershon architects
iritdrorarch
 

Similaire à اثر الاذكار الشرعية في طرد الهم و الغم للشيخ عبد الرزاق البدر (6)

so much fun on the net - ebay
so much fun on the net - ebayso much fun on the net - ebay
so much fun on the net - ebay
 
Roi And Testing Metrics Tact Testing
Roi And Testing Metrics  Tact TestingRoi And Testing Metrics  Tact Testing
Roi And Testing Metrics Tact Testing
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!
 
علي جمعة - الطريق إلى الله
علي جمعة - الطريق إلى اللهعلي جمعة - الطريق إلى الله
علي جمعة - الطريق إلى الله
 
Charrette ofakim urban renewal_irit solzi dror gershon architects
Charrette ofakim urban renewal_irit solzi dror gershon architectsCharrette ofakim urban renewal_irit solzi dror gershon architects
Charrette ofakim urban renewal_irit solzi dror gershon architects
 

Plus de غايتي الجنة

وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم
وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلموصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم
وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلمغايتي الجنة
 
وصايا الإسلام للأبناء
وصايا الإسلام للأبناءوصايا الإسلام للأبناء
وصايا الإسلام للأبناءغايتي الجنة
 
هل تريد حل لحر الصيف
هل تريد حل لحر الصيفهل تريد حل لحر الصيف
هل تريد حل لحر الصيفغايتي الجنة
 
هل تريد أن تكون قريبا من الله
هل تريد أن تكون قريبا من اللههل تريد أن تكون قريبا من الله
هل تريد أن تكون قريبا من اللهغايتي الجنة
 
هل انت راض عن رمضان الماضي
هل انت راض عن رمضان الماضيهل انت راض عن رمضان الماضي
هل انت راض عن رمضان الماضيغايتي الجنة
 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكلهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكلغايتي الجنة
 
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئة
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئةمنهج الاسلام في الحفاظ على البيئة
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئةغايتي الجنة
 
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالباني
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالبانيمن كتاب صحيح الجامع للشيخ الالباني
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالبانيغايتي الجنة
 
من عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريممن عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريمغايتي الجنة
 
من عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريممن عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريمغايتي الجنة
 
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــم
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــممن أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــم
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــمغايتي الجنة
 
من أساليب الرسول في التربية
من أساليب الرسول في التربيةمن أساليب الرسول في التربية
من أساليب الرسول في التربيةغايتي الجنة
 
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلممن أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلمغايتي الجنة
 

Plus de غايتي الجنة (20)

يوميات مسلم
يوميات مسلميوميات مسلم
يوميات مسلم
 
وصايا للمسافر
وصايا للمسافروصايا للمسافر
وصايا للمسافر
 
وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم
وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلموصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم
وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم
 
وصايا الإسلام للأبناء
وصايا الإسلام للأبناءوصايا الإسلام للأبناء
وصايا الإسلام للأبناء
 
هل تريد حل لحر الصيف
هل تريد حل لحر الصيفهل تريد حل لحر الصيف
هل تريد حل لحر الصيف
 
هل تريد أن تكون قريبا من الله
هل تريد أن تكون قريبا من اللههل تريد أن تكون قريبا من الله
هل تريد أن تكون قريبا من الله
 
هل انت راض عن رمضان الماضي
هل انت راض عن رمضان الماضيهل انت راض عن رمضان الماضي
هل انت راض عن رمضان الماضي
 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكلهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل
 
هدايا رمضان
هدايا رمضانهدايا رمضان
هدايا رمضان
 
نوايا تلاوة القرآن
نوايا تلاوة القرآننوايا تلاوة القرآن
نوايا تلاوة القرآن
 
نبي الله داود
نبي الله داودنبي الله داود
نبي الله داود
 
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئة
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئةمنهج الاسلام في الحفاظ على البيئة
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئة
 
منطلقات الناجحين
منطلقات الناجحينمنطلقات الناجحين
منطلقات الناجحين
 
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالباني
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالبانيمن كتاب صحيح الجامع للشيخ الالباني
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالباني
 
من عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريممن عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريم
 
من عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريممن عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريم
 
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــم
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــممن أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــم
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــم
 
من اقوال الرسول
من اقوال الرسولمن اقوال الرسول
من اقوال الرسول
 
من أساليب الرسول في التربية
من أساليب الرسول في التربيةمن أساليب الرسول في التربية
من أساليب الرسول في التربية
 
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلممن أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم
 

اثر الاذكار الشرعية في طرد الهم و الغم للشيخ عبد الرزاق البدر

 • 1. @
 • 2. @ | /. –. × : / / : :
 • 3. ¯ ï , , ,ï ,ï ,ï ,ï ï ï ï ï ,ï : , ¯ ,¯ ï , ï , ï , ¯ ï¯
 • 4. ¯ ¯ , , ;ï ¯ ,¯ ¯ ï , ; , ï¯ ,ï ¯ ¯ ¯ : , , ï ¯ ¯ ,¯
 • 5. ï ,¯ ï , ¯ , :ï ,ï ï , ¯ ¯ ,ï ï ¯ ¯ ¯ ¯ ;¯ , , ï ¯ ,ï ,¯ , , ,ï ,
 • 6. ï ï ,ï ,ï ¯ ; , , ¯ Ú : , åäãâáà ßÞÝ Ü Û ï ï ¯ , : ¯ æ ¯ ,ï ¯ ;ï yï , ¯ ;ï ï ¯ ï ï ï , , ; ï ï ¯ ¯ , ï , ¯ ï ï ï ï
 • 7. ¯ ¯ ,¯ ¯ , ¯ ¯ ï ï : ¯ ¯ , ¯ ï , ¯ ï (١) ¯ ¯ ï : :¯ , ,
 • 8. ï , : , ¯ (١) ¯ ¯ ï , : ¯ : ï ,ï ¯ ¯ ¯ (٢) ¯ ï : ¯ ¯ ¯ ï : ï , (٣) ï ¯ ï , ï , ¯ ¯ ï , ¯ ï ,
 • 9. , ¯ ¯ ¯ ! ï ï , , , ; , , ¯ , : ï , ¯ y ¯
 • 10. ï ; ¯ ï ¯ ¯ ! ¯ ¯ ; ¯ ¯ ,ï , ,ï , ï ï ,ï ï ï ¯ , ï ¯ ¯ ¯ : ï , ï : ¯
 • 11. ï , ¯ ¯ ¯ , ¯ ¯ :ï ¯ , ï , ¯ , ï , ï , , ï ï ï ï ¯ ï ¯ , , , , ,ï , , ¯ , ihgfedc : , ï , : ï , :¯ ¯
 • 12. ¯ , : ï , ¯ , , ï : , , ï ¯ , , ï ï ¯ : ï : , , y , ï , ,ï , ¯ ï ï ï y ¯ , ï , ¯ ï : ¯
 • 13. , ¯ ¯ , ¯ ¯ ¯ , , ¯ , ¯ ï ¯ , ï ¯ , ¯ y ¯ ¯ ï ¯ , , ¯ , ¯ , ¯ ,ï ¯ , , ï ¯ !? , ï , , ¯ , ,
 • 14. : ¯ ¯ ï ï , ¯ , ¯ ¯ , : : , ; ï , , ï , , : ;ï ¯ : , : ï , ¯ ¯ ¯ , , ,¯ , : , , ï , ï
 • 15. », : ? ? « ¯ : ï ¯ ï ¯ ¯ : ¯ : , ï ¯ nml : y :¯ o ï : ï ; : ï ï ï ,ï
 • 16. , ï ; :ï ï ¯ ,y ¯ ¯ ; : ï ï : , ¯ ï , , ï ï ¯ ; ¯ ï ; ¯ , , ï ; ï ¯ ï ¯ ,
 • 17. ¯ ¯ ¯ : ï : ¯ ï ,ï ¯ , ¯ ¯ ¯ ï ! ¯ : , ï , , ï , : : ; ¸¶ : , À¿¾½¼»º¹
 • 18. ÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ : ï ¯ ¯ ï ¯ ¯ ; : , ï ; ¯ ¯ ,ï y ¯ ¯ ,ï , y ¯ , ¯ ,ï ¯ , ¯ : ,ï ï ¯ , ï ,
 • 19. , ï ï ï ;ï , :¯ x wvut : ¯ ¸ , : }|{zyxw :¯ ¾½¼»º ¹ ¯ ¯ , ï , , ; : ï ¯ (١) ï ,ï ,ï , ï ¯ ¯ ;¯ ¯ ï :
 • 20. ï ï ï , , ï :ï ¯ , ,ï ï ¯ ¯ :ï ï ¯ , ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ , , (١) ¯ :¯ ï ,ï ¯ , ; ï ¯¯ ï ¯
 • 21. , , ,¯ ï , , ¯ ¯ : ¯ : ï ¯ ¯ ¯ , ï ï , , ; ¯ ¯ ,¯ ï ! ,¯ ¯ ï : ¯ ; , , ¯ , ¯ ¯ ï : ¯ ,¯ ¯
 • 22. , ,ï ¯ y ; ¯ ï ï ï , ¯ ¯ ¯ , , , ï ï ¯ : ¯ :¯ ï : : ï : , :¯ ï , ÐÏÎÍÌ : ¯ : ÒÑ
 • 23. ¯ : : ï : ¯ y ï , ï ,ï ,ï , , ï ,ï ,ï , °¯®¬« : ¯ , :¯ ¾ ½¼»º¹¸¶µ ´³²± }| {zyxwvut ª©¨§¦¥¤£¢¡~
 • 24. µ ´³²±°¯®¬« , :¯ ¾½¼»º ¹¸¶ ±°¯®¬«ª©¨§ : µ´³² ï ï ¯ ¯ ,ï ï ; ï ï ï ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ : :
 • 25. , ¯ , , , , , , ï , ï , ï¯ , ¯ ï ¯ , , , ,¯ ¯ , ¯ ï ï ,ï ï ¯ ;¯ ; : ? ! : : (١) ¯ ¯ , ¯ ,¯ ¯, ,¯ ,¯ , , ï , ¯ ,
 • 26. ¯ : ¯ ï , ¯ ¯ ï , ¯ ï ï , ¯ ï ¯ ï , , ¯ ¯ ï ï , ¯ ï ï ï ï ¯ : , ¯ ï ï ï ï ¯ ,ï ¯ ¯ ¯ , , , ¯ ï ï ï ï ï
 • 27. ¯ ï , ! ¯ ¯ , ï , : ï : : ¯ ï ¯ : ï ; , : ¯ , : ¯ , ;
 • 28. : , , ‫«؛‬ » :ï , , , , , , , , , : , : ¯ ¯ ¯ ,¯ ¯ ¯ ¯ , ; ¯ , ¯ , , ¯ , , , , , , , , : , : , ¯ : ,
 • 29. ï , , , , ¯ : ¯ ¯ ¯ , nmlkj ihgfedc : ¯ : po , ¯ ¯ , , ¯ ¯ , ¯ ¯ , ¯ yxw : ¯ ¯ , edcba`_~}|{z : ¯ r qponml kji hg f , ï ¯ , , ¯
 • 30. , PON : , : [ ZYXWVU TSRQ ï :¯ ¯ ï : ï ,ï ï ï ¯ ! ¯ ,ï ¯ ï ; (١) ï ï ; ï , ¯
 • 31. , , , ¯ , , ¯ ,ï : : ï , ï ï ï ï ¯ ; ï ¯ ï ï ¯ ¯ , ¯ ; , , ¯ ¯ , : ¯ h gfedc : edcba`_~}|{z : qponm : , : gf
 • 32. |{zyxwvutsr ¦¥¤£¢¡~ } , : ®¬«ª©¨§ ¸¶µ´ ³²±°¯ ÆÅ ÄÃÂÁÀ¿¾ ½¼»º ¹ ï , : ÉÈÇ : ï , ï §¦¥¤£¢¡ ¯ ï ¯ ï ¯ ¯ , : , ï ï ï ,ï ï ¯ :ï ,ï ,ï ,
 • 33. ¯ ¯ (١) ¯ ¯ ¯ ª©¨§¦ : ¯ , ï ï ¯ , : « : , , , ï ï ï , ï ï ¯ ¯ ,ï ¯ » : ï , ¯ ï ¯ «
 • 34. ï ¯ ¯ : ¯ ¯ ¯ ¯ (١) « ï ï ¯ ï ¯ ï ï , ï ,ï ï ,ï ï , ¯ ï ¯ ,ï ï ¯ ï ¯ ¯ ¯ ¯ µ ´³²±°¯ : ï ï ¯ , :¯ ,ï ï ï ¯¯ , ï ¯
 • 35. , ï ¯ :¯ , ï ,¯ ï ; ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ : ¯ , , ¯ ;ï ï ¯ , ¯ SRQPO : y , |{zy : , : UT : ¯ ¯ , ¯ ¯ ,¯ ¯ ,¯ ,
 • 36. , ï ,¯ ¯ ï ; ï ,ï ¯ ¯ ¯ ï , ¯ ¯ ; ¯ : ¯ ï (١) ¯ ¯ ¯ , ¯ ï ¯ ï , ï ¯ , ,ï ï ,¯ , ¯ ¯ ï ,¯ ,ï ¯ : ¯ ¯¯ ï ¯
 • 37. mlkjihgfed ï ¯ ;ï ï , :¯ , ,ï ¯ ¯ ¯ ,ï ; : ,ï ¯ ¯ , ¯ ¯ ¯ :ï , , , ,¯ ï ¯ ,¯ ¯ , ï , , ? ? ¯ ¯ , , ï !
 • 38. ; ¯ ¯ ï , ï ¯ ï ; ¯ ï ï ¯ ¯ ï ¯ : , ¯ ï , ¯ ¯ ; ¯ ¯ , ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ,ï ¯ , , , ¯ ¯ ¯ ; ¯ ¯ ¯ ¯ , ,ï : ¯ , ¯ ï
 • 39. ¯ ¯ ï ï ï ¯ ¯ ¯ y , ï ï ¯ , ¯ ï ¯ ï ï y ¯ , ¯ , , ¯ ï , , ï ï
 • 40. ¯ ¯ ¯ ¯ ï ¯ : : ï : ¯ ¯ ¯ : ¯