SlideShare une entreprise Scribd logo
‹ :DOWHU $GDPVRQ 0DUNHW%DVHG DSDELOLW WR 3URMHFW %HQHILWV 5RDGPDSSLQJ


            0DUNHW%DVHG DSDELOLW 5RDGPDSSLQJ
            IRU 7UDFLQJ 3URMHFW %XVLQHVV %HQHILWV

 7KH VLPSOHVW HW PRVW HIIHFWLYH OLQN EHWZHHQ VWUDWHJ DQG SURMHFWV DQG EHQHILWV LV
                        
 WKH 6WUDWHJ%HQHILWV 5RDGPDS 6%0DSŠ
6HH IRU WKH ILUVW WLPH D ³VWUDWHJ
 SURMHFWV EHQHILWV´ RQ D SDJH ZKLFK IRUPV D SRZHUIXO FRQYHUVDWLRQ SLHFH DW DOO OHYHOV
 RI WKH RUJDQL]DWLRQ 5HYLHZ WKH 6%0DS DW HYHU PDQDJHPHQW PHHWLQJ
              ¡
                                       7LPH
            %XVLQHVV
 0DUNHW
             0DUNHW
XVWRPHUV
            'ULYHUV
           %XVLQHVV
2EMHFWLYHV
           2EMHFWLYHV
           DSDELOLWLHV
6WUDWHJLHV      WR 0HHW
           2EMHFWLYHV
           ([SHUWLVH
/HDGLQJ
     $FWLRQV   3URMHFWV
           $FWLRQV
           %XVLQHVV
     5HVXOWV
           %HQHILWV

                     7    7   7    7    7    7    7    7

      7DEOH 5RDGPDS RI %XVLQHVV %HQHILWV 7UDFHG WR 3URMHFWV VKRZLQJ KRZ OLQNV DUH IRUPHG
             EHWZHHQ ODHUV RI WKH URDGPDS GXULQJ LWV GHYHORSPHQW


  7KH PDWULFHV IRUPDOLVH WKH OLQNDJHV DFURVV ODHUV RI WKH URDGPDS DQG FRQQHFW UHOHYDQW LVVXHV DFURVV
   ¢
 WLPH DQG GHSHQGHQF 7KH GHYHORSPHQW URDGPDS UHTXLUHV VHULHV RI ³ODHU´ ZRUNVKRSV DQG PDWUL[
 UHYLHZV SOXV KHDG DQG WDLO VHPLQDUV DQG HVWDEOLVKPHQW DQG DXGLW ³NHHS DOLYH´ UHYLHZV
  )RU XVH DW %RDUG DQG (2 OHYHO FDVFDGLQJ WKURXJK WR GHSDUWPHQWV ZLWK WKH 6WUDWHJLHV IRU RQH OHYHO
 £
 EHFRPLQJ WKH 2EMHFWLYHV IRU WKH OHYHO EHORZ 7KH WLPH KRUL]RQ PD VKRUWHQ DV WKH PDS FDVFDGHV
                   DGDPVRQ#GLJLWDOLQYHVWRUFRPDX
                    ZZZGLJLWDOLQYHVWRUFRPDX
                7HO $XVWUDOLD
$XJXVW
‹ :DOWHU $GDPVRQ 0DUNHW%DVHG DSDELOLW WR 3URMHFW %HQHILWV 5RDGPDSSLQJ
                   3DJH RI 

                ³:RUGV PD VKRZ D PDQ
V ZLW EXW DFWLRQV KLV PHDQLQJ
                                %HQMDPLQ )UDQNOLQ

,QWURGXFWLRQ

7KH FRUSRUDWH FKDOOHQJH RI VXFFHVVIXOO LPSOHPHQWLQJ VWUDWHJ LV DQ HQGXULQJ RQH ,W
LV RIWHQ VDLG DQG HVSHFLDOO DPRQJ WKH ³QDPH´ FRQVXOWLQJ KRXVHV WKDW WKHUH LV QR
VXFK WKLQJ DV EDG VWUDWHJ RQO EDG LPSOHPHQWDWLRQ

6WUDWHJ%HQHILWV 5RDGPDSSLQJ UHSUHVHQWV D SRZHUIXO WHFKQLTXH IRU VXSSRUWLQJ
PDQDJHPHQW GLVFXVVLRQV DQG FRPPXQLFDWLRQ RI D FRUSRUDWH SODQ 0RVW LPSRUWDQWO
LW VXSSRUWV D ³RQH SDJH´ YLHZ DQG XSGDWHG UHSRUWLQJ RI EHQHILWV WR EH GHOLYHUHG IURP
SURMHFWV ZKLFK LPSOHPHQW WKH VWUDWHJ 7KH URDGPDS ± 6%0DS ± LV D WLPHEDVHG
FKDUW FRPSULVLQJ ODHUV WKDW LQFOXGH WKH SODQQLQJ SHUVSHFWLYHV IURP D PDQDJHPHQW
OHYHO 7KH 6%0DS OLQNV FXVWRPHU QHHGV DQG PDUNHWV WR SURMHFWV DQG SODQQHG
EHQHILWV RYHU WLPH WRJHWKHU ZLWK WKH OLQNDJHV EHWZHHQ WKH YDULRXV SHUVSHFWLYHV


 7KH 6%0DS OLQNV FXVWRPHU QHHGV DQG PDUNHWV WR SURMHFWV DQG SODQQHG EHQHILWV
   RYHU WLPH WRJHWKHU ZLWK WKH OLQNDJHV EHWZHHQ WKH YDULRXV SHUVSHFWLYHV

7KH SULPDU SXUSRVHV RI WKH 6%0DS DUH WR

  x  3URYLGH D ³RQH SDJH´ OLQNDJH EHWZHHQ VWUDWHJ SURMHFWV DQG EHQHILWV
  x  )DFLOLWDWH GLVFXVVLRQ DURXQG WKH VWUDWHJ DQG RXWFRPHV
  x  (QDEOH SHRSOH WR VHH ZKHUH WKH ILUP LV JRLQJ DQG KRZ LW UHODWHV WR WKH PDUNHW

7KH 6% PDSSLQJ DSSURDFK LV YHU IOH[LEOH DQG WKH WHUPV ³PDUNHW´ RU ³FXVWRPHU´ RU
³FDSDELOLW´ PD EH GHWHUPLQHG DV VXLWV HDFK EXVLQHVV 7KH IXQGDPHQWDO SKLORVRSK
LV WKDW WKH 6%0DS OLQNV PDUNHW IRUFHV WR FRUSRUDWH REMHFWLYHV FDSDELOLWLHV
H[SHUWLVH DQG WKRVH WR SURMHFWV DFWLRQV
DQG EHQHILWV 7KH GULYHU LV WKH PDUNHW DQG
FXVWRPHU DQG WKH HQGSURGXFW VWHSV IRU DFWLRQ DQG EHQHILWV WR EH GHOLYHUHG WR WKH
EXVLQHVV LQ RUGHU WR FDSWXUH YDOXH IURP WKH FXVWRPHUV

7KH 6%0DS IUDPHZRUN FRPSULVHV

  x 0LVVLRQ DV GULYHQ E 0DUNHWV
x %XVLQHVV 2EMHFWLYHV ZKHUH WKH EXVLQHVV ZDQWV WR EH RYHU WLPH
x DSDELOLWLHV ([SHUWLVH QHHGHG WR JHW WKHUH
  x /HDGLQJ 3URMHFWV $FWLRQV
  x %HQHILWV WR EH GHOLYHUHG
  DOO RI WKHVH SKDVHG RYHU WLPH DFURVV WKH URDGPDS

7ZR NH EHQHILWV RI WKH 6%0DSSLQJ SURFHVV DUH WKH GLVFXVVLRQV ZKLFK WDNH SODFH
IRUPXODWLQJ WKH URDGPDS DQG WKH SRZHU RI WKH URDGPDS DV D FRPPXQLFDWLRQV WRRO

7KH 6%0DS FDQ EH IRUPXODWHG IRU DOO OHYHOV RI WKH RUJDQL]DWLRQ ZLWK FDVFDGLQJ
REMHFWLYHV DQG WLPHIUDPHV WR VXLW WKH VFRSH RI SURMHFWV DW HDFK OHYHO

7KH SRZHU RI 6%0DSSLQJ LV LQ LWV VLPSOH EXW QRW VLPSOLVWLF GHVLJQ

 7KH SRZHU WR VLPSO UHSUHVHQW WKH OLQNV EHWZHHQ VWUDWHJ RYHU WLPH DQG SODQQHG
      FRUSRUDWH SURMHFW EHQHILWV KDV QRW EHHQ DYDLODEOH EHIRUH

               DGDPVRQ#GLJLWDOLQYHVWRUFRPDX
                 ZZZGLJLWDOLQYHVWRUFRPDX
             7HO $XVWUDOLD
$XJXVW
‹ :DOWHU $GDPVRQ 0DUNHW%DVHG DSDELOLW WR 3URMHFW %HQHILWV 5RDGPDSSLQJ
                         3DJH RI 


2YHUYLHZ RI WKH 6%0DSSLQJ 3URFHVV

7KH 6%0DS ³IDVW WUDFN´ DSSURDFK IROORZV WKH IROORZLQJ VWHSV

      (QVXUH DSSURSULDWH FRUSRUDWH VXSSRUW IRU WKH 6%0DS SODQ
      *DLQ XQGHUVWDQGLQJ DQG LQVLJKW LQWR FRPSDQVSHFLILF 6%0DS DVVHWV
      :RUNVKRS HDFK ODHU IRU WLPHEDVHG LQWHOOLJHQFH DQG SODQV
                       ¤          ¥
      ,GHQWLI NH JDSV LQ PDUNHW REMHFWLYHV FDSDELOLWLHV SURMHFWV DQG EHQHILWV
      (VWDEOLVK LPSRUWDQW EXVLQHVV OLQNDJHV EHWZHHQ DOO ODHUV
      'HYHORS D ³ILUVWSDVV´ URDGPDS IRU GLVFXVVLRQ DQG H[HFXWLYH FRQILUPDWLRQ
      )LQDOLVH DQG FRPPXQLFDWH 6%0DS
      5HFRPPHQG DQG LI QHFHVVDU DVVLVW LQ NHHSLQJ WKH SURFHVV ³DOLYH´
      3HULRGLFDOO DXGLW DQG UHYLHZ TXDOLW RI FRQWHQW DQG VXSSRUW SURFHVVHV
      /HDYH EHKLQG D UREXVW SURFHVV
            0DUNHW
    3ODQQLQJ


                2EMHFWLYHV


                         DSDELOLWLHV

                                           6%0DS
                                3URMHFWV


                                      %HQHILWV
                                            ,PSOHPHQWDWLRQ


              $QDOVLV *ULGV DUH XVHG WR JDWKHU GDWD GHILQH VWUXFWXUH
              DQG ODQJXDJH DQG WR VSDQ OHYHOV RI WKH URDGPDS

            )LJXUH 6%0DSSLQJ SURFHVV VWHSV VKRZLQJ OLQNHG DQDOVLV JULGV

7KH ODHUV RI WKH URDGPDS DUH FUXFLDO DQG WKH SRZHU RI WKH 6%0DS LV WKH PLGGOH
ODHU RI SURMHFWV ZKLFK KDV EHHQ FDUHIXOO FKRVHQ DV WKH OLQN EHWZHHQ VWUDWHJ DQG
LPSODQWDWLRQ EHQHILWV 7KLV LV WKH ³EULGJLQJ´ RU ³GHOLYHU´ PHFKDQLVP YLWDO WR DFKLHYLQJ
VWUDWHJ VXFFHVV

,Q WKLV VXEWOH ZD SURMHFWV DUH WUDQVIRUPHG IURP EHLQJ IRFXVHG RQ VXFFHVVIXO GHOLYHU
WR GHOLYHULQJ VXFFHVV 7KLV VXEWO EULQJV DERXW D PDVVLYH FKDQJH LQ DWWLWXGH WRZDUGV
SURMHFWV DQG WKHLU UHODWLRQVKLS WR WKH FRUSRUDWH REMHFWLYHV

³)DVWWUDFN´ DOORZV WKH YDOXH RI WKH PHWKRG WR EH DVVHVVHG TXLFNO DQG HFRQRPLFDOO

      3URMHFWV DUH WUDQVIRUPHG IURP EHLQJ IRFXVHG RQ VXFFHVVIXOGHOLYHU WR EHLQJ
              IRFXVHG DQG PHDVXUHG RQ GHOLYHULQJVXFFHVV

 6RPH ILUPV PD ILQG LW GHVLUDEOH WR LQVHUW D 7HFKQRORJ /DHU DQG PDS NH WHFKQRORJ GHYHORSPHQWV
  ¦
DQG H[SHFWHG GLVFRQWLQXLWLHV LQ UHODWLRQ WR PDUNHWV DQG FDSDELOLWLHV DQG SURMHFWV DQG EHQHILW GHOLYHU
 7KH WLPH KRUL]RQ WSLFDOO DOORZV IRU ORQJUDQJH FRQVLGHUDWLRQV KLJKHU XS LQ WKH RUJDQLVDWLRQ DQG KDV D
§
VKRUWHU KRUL]RQ RQ FDVFDGLQJ URDGPDSV UHODWLYH WR REMHFWLYHV DQG EHQHILW GHOLYHUDEOHV DW HDFK OHYHO
7KH KRUL]RQV VKRXOG EH PDGH UHOHYHQW WR WKH WHDPV ZKR XVH WKH 6%0DS DW WKHLU UHJXODU PHHWLQJV
                     DGDPVRQ#GLJLWDOLQYHVWRUFRPDX
                      ZZZGLJLWDOLQYHVWRUFRPDX
                  7HO $XVWUDOLD
$XJXVW
‹ :DOWHU $GDPVRQ 0DUNHW%DVHG DSDELOLW WR 3URMHFW %HQHILWV 5RDGPDSSLQJ
                    3DJH RI 


73,$/ /DHU :RUNVKRS
)RU ([DPSOH DSDELOLWLHV 6WUDWHJLHV
/DHU

3DUWLFLSDQWV 6HQLRU IXQFWLRQDO RU EXVLQHVV XQLW H[HFXWLYHV UHVSRQVLEOH IRU
       XQGHUVWDQGLQJ DQG GHYHORSLQJ FRUH FDSDELOLWLHV DQG FRPSHWHQFLHV
       DQG WKRVH ZLWK RYHUVLJKW RI PDMRU FRUSRUDWH SURMHFWV DQG EHQHILWV WR
       EH GHOLYHUHG
)RFXV      7R XQGHUVWDQG WKH ZD WKH ILUP¶V FDSDELOLWLHV QHHG WR EH GHYHORSHG
         RYHU WKH WLPHIUDPH RI WKH 6%0DS LQ VXSSRUW RI VWUDWHJ
%HQHILWV       x  8QGHUVWDQG WKH SULQFLSOHV RI WKH 6%0DS DSDELOLWLHV /DHU
           x  ,GHQWLI JDSV LQ WKH DYDLODEOH LQIRUPDWLRQ
           x  $XGLW WKH GHYHORSPHQW RI FDSDELOLWLHV DQG FRPSHWHQFLHV
           x  8QGHUVWDQG WKH LPSOLFDWLRQV IRU VWUDWHJ DQG SURMHFWVDFWLRQV
           x  .QRZ WKH LPSRUWDQFH RI FDSDELOLWLHV DQG SURMHFWV DV OLQNV
           x  *DXJH WKH QHHG IRU IORZGRZQ 6%0DSV
           x  ,GHQWLI QHZ ODHUV WKDW DVVLVW H[HFXWLRQ RI VWUDWHJ
RQWHQW     RQWH[W
           x  :KDW LV WKH UHDO YDOXH SURSRVLWLRQ QRZ DQG LQ WKH IXWXUHquot;
           x  :KDW PDUNHW DQG WHFKQRORJ GLVFRQWLQXLWLHV DUH ORRPLQJquot;
           x  +RZ DUH LQGXVWU VWUXFWXUHV FKDQJLQJ RYHU WLPHquot;
           x  +RZ GR ZH WDNH DGYDQWDJH RI PDSSLQJ PDUNHWV DQG SURMHFWVquot;
         RPSHWLWLRQ
           x  +RZ GRHV FRPSHWLWLRQ FKDQJH WKH PDUNHW RYHU WLPHquot;
           x  +RZ FDQ GLVFRQWLQXLWLHV EH IRUHVHHQquot;
           x  +RZ DUH GLVWULEXWLRQ FKDQQHOV FKDQJLQJquot;
         RPSDQ
           x  +RZ HIIHFWLYH LV PDQDJHPHQW RYHUYLHZ RI VWUDWHJEHQHILWVquot;
           x  +RZ DUH WLPH KRUL]RQV XVHG WR LQQRYDWH VWUDWHJquot;
           x  +RZ DUH OHDGHUV HQJDJHG DFURVV WKH RUJDQL]DWLRQquot;
         XVWRPHU
           x  +RZ ZLOO WKH FXUUHQW PL[ RI LQWHUDFWLRQV ZLWK FXVWRPHUV
             FKDQJH RYHU WLPHquot;
           x  +RZ GRHV WKDW DIIHFW WKH REMHFWLYHV DQG WKH FDSDELOLWLHVquot;
         RQFOXVLRQV
           x  +RZ GR RX FDSLWDOL]H XSRQ WKH RSSRUWXQLWLHV RI D NQRZOHGJH
             HFRQRPquot;
           x  :KHUH LV WKH NQRZOHGJH PRYHPHQW KHDGHGquot;
7RROV      3ODQQLQJ 6FHQDULR DQG +RUL]RQ 7RROV
         RUH RPSHWHQF *XLGHV
'HOLYHUDEOH DSDELOLW /DHU RI 6%0DS
5HVRXUFHV    RPSDQ 6WUDWHJLF 3ODQ
         +5 RUH RPSHWHQFHV 'HYHORSPHQW 3ODQ
         RUSRUDWH 3URJUDP 2IILFH 3ODQ DQG 3URMHFW 3ODQV
         7LPHEDVHG 0DUNHWXVWRPHU DQG 2EMHFWLYHV /DHUV

:DOWHU $GDPVRQ LV DQ H[SHULHQFHG KDQGVRQ FRUSRUDWH H[HFXWLYH DGYLVLQJ RQ EXVLQHVV UHLQYHQWLRQ
VWUDWHJ DQG SUDJPDWLF EXVLQHVV LQQRYDWLRQ ERWK ZLWK D YLHZ WR FUHDWH DQG FDSWXUH ZHDOWK IRU FOLHQWV
                  DGDPVRQ#GLJLWDOLQYHVWRUFRPDX
                   ZZZGLJLWDOLQYHVWRUFRPDX
               7HO $XVWUDOLD
$XJXVW

Contenu connexe

Tendances

Lost Dogs, of Chile - A Documentary Film.
Lost Dogs, of Chile - A Documentary Film.Lost Dogs, of Chile - A Documentary Film.
Lost Dogs, of Chile - A Documentary Film.
21st Paradigm
 
Ra 8044 youth in nation-building act
Ra 8044  youth in nation-building actRa 8044  youth in nation-building act
Ra 8044 youth in nation-building act
Maan Mananzan
 
3rd book dr rahul & heena tiwari- how to write an article and publish it - c...
3rd book dr rahul & heena tiwari- how to write an article and publish it - c...3rd book dr rahul & heena tiwari- how to write an article and publish it - c...
3rd book dr rahul & heena tiwari- how to write an article and publish it - c...
CLOVE Dental OMNI Hospitals Andhra Hospital
 
Yyyyyyyyyyy
YyyyyyyyyyyYyyyyyyyyyy
Yyyyyyyyyyytyghj
 
Bangladesh climate change strategy and action plan 2009
Bangladesh climate change strategy and action plan 2009Bangladesh climate change strategy and action plan 2009
Bangladesh climate change strategy and action plan 2009
Policy Adda
 
Waorani bible new testament
Waorani bible  new testamentWaorani bible  new testament
Waorani bible new testamentHolyBibles
 
Peri Oral Soft Tissue & Orthognathic surgery.- 1st book
Peri Oral Soft Tissue & Orthognathic surgery.- 1st bookPeri Oral Soft Tissue & Orthognathic surgery.- 1st book
Peri Oral Soft Tissue & Orthognathic surgery.- 1st book
CLOVE Dental OMNI Hospitals Andhra Hospital
 
Ph I 1.1 phonetics
Ph I 1.1 phoneticsPh I 1.1 phonetics
Ph I 1.1 phonetics
Dante Rodolfo Acosta
 
Copyright clearance centerz
Copyright clearance centerzCopyright clearance centerz
Copyright clearance centerztyghj
 
Famliy Office Program
Famliy Office ProgramFamliy Office Program
Famliy Office Program
abeypeix
 
Lookwalker presentation
Lookwalker presentationLookwalker presentation
Lookwalker presentation
CEfforts India
 
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4FREE FILE DOWNLOAD
 
Imtbrochurelong
ImtbrochurelongImtbrochurelong
Imtbrochurelongdscitthelm
 
Irs Investigates Nonprofits
Irs Investigates NonprofitsIrs Investigates Nonprofits
Irs Investigates Nonprofits
estherswmbo
 
Technik.zywienia.i.gospodarstwa.domowego 321[10] z2.03_u
Technik.zywienia.i.gospodarstwa.domowego 321[10] z2.03_uTechnik.zywienia.i.gospodarstwa.domowego 321[10] z2.03_u
Technik.zywienia.i.gospodarstwa.domowego 321[10] z2.03_u
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
Asq 1211 chair Q notes.February 2017
Asq 1211 chair Q notes.February 2017Asq 1211 chair Q notes.February 2017
Asq 1211 chair Q notes.February 2017
Rakesh Ramasamy
 
MANASIK HAJI DAN UMRAH & Beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah
MANASIK HAJI DAN UMRAH & Beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian jamaahMANASIK HAJI DAN UMRAH & Beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah
MANASIK HAJI DAN UMRAH & Beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah
Rachardy Andriyanto
 
De koningen van de twee millimeter?
De koningen van de twee millimeter?De koningen van de twee millimeter?
De koningen van de twee millimeter?Anton Wiggers
 

Tendances (20)

Lost Dogs, of Chile - A Documentary Film.
Lost Dogs, of Chile - A Documentary Film.Lost Dogs, of Chile - A Documentary Film.
Lost Dogs, of Chile - A Documentary Film.
 
Ra 8044 youth in nation-building act
Ra 8044  youth in nation-building actRa 8044  youth in nation-building act
Ra 8044 youth in nation-building act
 
3rd book dr rahul & heena tiwari- how to write an article and publish it - c...
3rd book dr rahul & heena tiwari- how to write an article and publish it - c...3rd book dr rahul & heena tiwari- how to write an article and publish it - c...
3rd book dr rahul & heena tiwari- how to write an article and publish it - c...
 
Yyyyyyyyyyy
YyyyyyyyyyyYyyyyyyyyyy
Yyyyyyyyyyy
 
Bangladesh climate change strategy and action plan 2009
Bangladesh climate change strategy and action plan 2009Bangladesh climate change strategy and action plan 2009
Bangladesh climate change strategy and action plan 2009
 
Waorani bible new testament
Waorani bible  new testamentWaorani bible  new testament
Waorani bible new testament
 
Peri Oral Soft Tissue & Orthognathic surgery.- 1st book
Peri Oral Soft Tissue & Orthognathic surgery.- 1st bookPeri Oral Soft Tissue & Orthognathic surgery.- 1st book
Peri Oral Soft Tissue & Orthognathic surgery.- 1st book
 
Ph I 1.1 phonetics
Ph I 1.1 phoneticsPh I 1.1 phonetics
Ph I 1.1 phonetics
 
Copyright clearance centerz
Copyright clearance centerzCopyright clearance centerz
Copyright clearance centerz
 
Famliy Office Program
Famliy Office ProgramFamliy Office Program
Famliy Office Program
 
Lookwalker presentation
Lookwalker presentationLookwalker presentation
Lookwalker presentation
 
Omr answer sheet
Omr answer sheetOmr answer sheet
Omr answer sheet
 
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4
 
Imtbrochurelong
ImtbrochurelongImtbrochurelong
Imtbrochurelong
 
Irs Investigates Nonprofits
Irs Investigates NonprofitsIrs Investigates Nonprofits
Irs Investigates Nonprofits
 
Technik.zywienia.i.gospodarstwa.domowego 321[10] z2.03_u
Technik.zywienia.i.gospodarstwa.domowego 321[10] z2.03_uTechnik.zywienia.i.gospodarstwa.domowego 321[10] z2.03_u
Technik.zywienia.i.gospodarstwa.domowego 321[10] z2.03_u
 
Asq 1211 chair Q notes.February 2017
Asq 1211 chair Q notes.February 2017Asq 1211 chair Q notes.February 2017
Asq 1211 chair Q notes.February 2017
 
MANASIK HAJI DAN UMRAH & Beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah
MANASIK HAJI DAN UMRAH & Beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian jamaahMANASIK HAJI DAN UMRAH & Beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah
MANASIK HAJI DAN UMRAH & Beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah
 
ROHEEL'S RESUME
ROHEEL'S RESUMEROHEEL'S RESUME
ROHEEL'S RESUME
 
De koningen van de twee millimeter?
De koningen van de twee millimeter?De koningen van de twee millimeter?
De koningen van de twee millimeter?
 

En vedette

Mobile TV Winners
Mobile TV WinnersMobile TV Winners
Mobile TV Winners
Walter Adamson
 
Social Media Revolution - Creating Your Personal Online Profile
Social Media Revolution - Creating Your Personal Online ProfileSocial Media Revolution - Creating Your Personal Online Profile
Social Media Revolution - Creating Your Personal Online Profile
Walter Adamson
 
Mobile i-mode Forum
Mobile i-mode ForumMobile i-mode Forum
Mobile i-mode Forum
Walter Adamson
 
How Korea Built the Broadband that America Wanted
How Korea Built the Broadband that America WantedHow Korea Built the Broadband that America Wanted
How Korea Built the Broadband that America Wanted
Walter Adamson
 
Presentation for wbl event on 28 june 2011 v2
Presentation for wbl event on 28 june 2011 v2Presentation for wbl event on 28 june 2011 v2
Presentation for wbl event on 28 june 2011 v2
balham
 
Venture Development - My Value Proposition
Venture Development - My Value PropositionVenture Development - My Value Proposition
Venture Development - My Value Proposition
Walter Adamson
 
Flexible Curricula Viewpoints cards - External engagement and partnerships
Flexible Curricula Viewpoints cards - External engagement and partnershipsFlexible Curricula Viewpoints cards - External engagement and partnerships
Flexible Curricula Viewpoints cards - External engagement and partnerships
balham
 
Slideshare as a Social Media Tool
Slideshare as a Social Media ToolSlideshare as a Social Media Tool
Slideshare as a Social Media Tool
Walter Adamson
 
Social Media Governance - Beyond the Risks
Social Media Governance - Beyond the RisksSocial Media Governance - Beyond the Risks
Social Media Governance - Beyond the Risks
Walter Adamson
 
How do you build a strong cross-sector partnership to implement the princip...
How do you build a strong cross-sector partnership to implement the princip...How do you build a strong cross-sector partnership to implement the princip...
How do you build a strong cross-sector partnership to implement the princip...
Alison Gold
 
8 Steps for Building & Sustaining Coalitions & Partnerships slideshare pdf 2012
8 Steps for Building & Sustaining Coalitions & Partnerships slideshare pdf 20128 Steps for Building & Sustaining Coalitions & Partnerships slideshare pdf 2012
8 Steps for Building & Sustaining Coalitions & Partnerships slideshare pdf 2012
Coalitions Work
 
Some examples of strategic alliances
Some examples of strategic alliancesSome examples of strategic alliances
Some examples of strategic alliances
Shelly Agarwal
 
Building a Perfect Strategic Partnership in 5 Stages
Building a Perfect Strategic Partnership in 5 StagesBuilding a Perfect Strategic Partnership in 5 Stages
Building a Perfect Strategic Partnership in 5 Stages
Ogilvy
 

En vedette (13)

Mobile TV Winners
Mobile TV WinnersMobile TV Winners
Mobile TV Winners
 
Social Media Revolution - Creating Your Personal Online Profile
Social Media Revolution - Creating Your Personal Online ProfileSocial Media Revolution - Creating Your Personal Online Profile
Social Media Revolution - Creating Your Personal Online Profile
 
Mobile i-mode Forum
Mobile i-mode ForumMobile i-mode Forum
Mobile i-mode Forum
 
How Korea Built the Broadband that America Wanted
How Korea Built the Broadband that America WantedHow Korea Built the Broadband that America Wanted
How Korea Built the Broadband that America Wanted
 
Presentation for wbl event on 28 june 2011 v2
Presentation for wbl event on 28 june 2011 v2Presentation for wbl event on 28 june 2011 v2
Presentation for wbl event on 28 june 2011 v2
 
Venture Development - My Value Proposition
Venture Development - My Value PropositionVenture Development - My Value Proposition
Venture Development - My Value Proposition
 
Flexible Curricula Viewpoints cards - External engagement and partnerships
Flexible Curricula Viewpoints cards - External engagement and partnershipsFlexible Curricula Viewpoints cards - External engagement and partnerships
Flexible Curricula Viewpoints cards - External engagement and partnerships
 
Slideshare as a Social Media Tool
Slideshare as a Social Media ToolSlideshare as a Social Media Tool
Slideshare as a Social Media Tool
 
Social Media Governance - Beyond the Risks
Social Media Governance - Beyond the RisksSocial Media Governance - Beyond the Risks
Social Media Governance - Beyond the Risks
 
How do you build a strong cross-sector partnership to implement the princip...
How do you build a strong cross-sector partnership to implement the princip...How do you build a strong cross-sector partnership to implement the princip...
How do you build a strong cross-sector partnership to implement the princip...
 
8 Steps for Building & Sustaining Coalitions & Partnerships slideshare pdf 2012
8 Steps for Building & Sustaining Coalitions & Partnerships slideshare pdf 20128 Steps for Building & Sustaining Coalitions & Partnerships slideshare pdf 2012
8 Steps for Building & Sustaining Coalitions & Partnerships slideshare pdf 2012
 
Some examples of strategic alliances
Some examples of strategic alliancesSome examples of strategic alliances
Some examples of strategic alliances
 
Building a Perfect Strategic Partnership in 5 Stages
Building a Perfect Strategic Partnership in 5 StagesBuilding a Perfect Strategic Partnership in 5 Stages
Building a Perfect Strategic Partnership in 5 Stages
 

Similaire à Strategy-Benefits Roadmapping for Tracing Project Business Benefits

3rd Book- Dr Rahul & Heena Tiwari- How to Write an Article and Publish it - C...
3rd Book- Dr Rahul & Heena Tiwari- How to Write an Article and Publish it - C...3rd Book- Dr Rahul & Heena Tiwari- How to Write an Article and Publish it - C...
3rd Book- Dr Rahul & Heena Tiwari- How to Write an Article and Publish it - C...
CLOVE Dental OMNI Hospitals Andhra Hospital
 
Swm govt informasion
Swm govt informasionSwm govt informasion
Swm govt informasion
Tamil Azhagan
 
A Guide to Expaning Your Business into the Sauna market
A Guide to Expaning Your Business into the Sauna marketA Guide to Expaning Your Business into the Sauna market
A Guide to Expaning Your Business into the Sauna market
Golden Coast Ltd
 
Conseil régional des notaires de rabat catalogue de formation 2014 vf
Conseil régional des notaires de rabat catalogue de formation 2014 vfConseil régional des notaires de rabat catalogue de formation 2014 vf
Conseil régional des notaires de rabat catalogue de formation 2014 vfAllaeddine Makhlouk
 
1st book
1st book1st book
AEGEAN Oragnic Products
AEGEAN Oragnic ProductsAEGEAN Oragnic Products
AEGEAN Oragnic Products
Haytham Ibrahim
 
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4Purplelittoz Kimz
 
Akhirnya saya berhasil berhenti merokok
Akhirnya saya berhasil berhenti merokokAkhirnya saya berhasil berhenti merokok
Akhirnya saya berhasil berhenti merokok
Ersan Sabiyl
 
Akhirnya Aku Berhasil Mematikan Rokok
Akhirnya Aku Berhasil Mematikan RokokAkhirnya Aku Berhasil Mematikan Rokok
Akhirnya Aku Berhasil Mematikan Rokok
Ardian DP
 
Vantaa Vocational College Varia
Vantaa Vocational College VariaVantaa Vocational College Varia
Vantaa Vocational College Varia
Laila Bröcker
 
Neovaskuler glokom
Neovaskuler glokomNeovaskuler glokom
Neovaskuler glokomkebaplik
 
Penjelasan pto09
Penjelasan pto09Penjelasan pto09
Penjelasan pto09khakim88
 

Similaire à Strategy-Benefits Roadmapping for Tracing Project Business Benefits (15)

Arc info
Arc infoArc info
Arc info
 
3rd Book- Dr Rahul & Heena Tiwari- How to Write an Article and Publish it - C...
3rd Book- Dr Rahul & Heena Tiwari- How to Write an Article and Publish it - C...3rd Book- Dr Rahul & Heena Tiwari- How to Write an Article and Publish it - C...
3rd Book- Dr Rahul & Heena Tiwari- How to Write an Article and Publish it - C...
 
Swm govt informasion
Swm govt informasionSwm govt informasion
Swm govt informasion
 
A Guide to Expaning Your Business into the Sauna market
A Guide to Expaning Your Business into the Sauna marketA Guide to Expaning Your Business into the Sauna market
A Guide to Expaning Your Business into the Sauna market
 
Conseil régional des notaires de rabat catalogue de formation 2014 vf
Conseil régional des notaires de rabat catalogue de formation 2014 vfConseil régional des notaires de rabat catalogue de formation 2014 vf
Conseil régional des notaires de rabat catalogue de formation 2014 vf
 
1st book
1st book1st book
1st book
 
AEGEAN Oragnic Products
AEGEAN Oragnic ProductsAEGEAN Oragnic Products
AEGEAN Oragnic Products
 
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4
Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4
 
Akhirnya saya berhasil berhenti merokok
Akhirnya saya berhasil berhenti merokokAkhirnya saya berhasil berhenti merokok
Akhirnya saya berhasil berhenti merokok
 
Akhirnya Aku Berhasil Mematikan Rokok
Akhirnya Aku Berhasil Mematikan RokokAkhirnya Aku Berhasil Mematikan Rokok
Akhirnya Aku Berhasil Mematikan Rokok
 
Ok folder ok klein 03.2012
Ok  folder ok klein 03.2012Ok  folder ok klein 03.2012
Ok folder ok klein 03.2012
 
Vantaa Vocational College Varia
Vantaa Vocational College VariaVantaa Vocational College Varia
Vantaa Vocational College Varia
 
Tasawur islam1
Tasawur islam1Tasawur islam1
Tasawur islam1
 
Neovaskuler glokom
Neovaskuler glokomNeovaskuler glokom
Neovaskuler glokom
 
Penjelasan pto09
Penjelasan pto09Penjelasan pto09
Penjelasan pto09
 

Plus de Walter Adamson

How Digital Decoupling Frees Innovation and Wealth Creation - the true meanin...
How Digital Decoupling Frees Innovation and Wealth Creation - the true meanin...How Digital Decoupling Frees Innovation and Wealth Creation - the true meanin...
How Digital Decoupling Frees Innovation and Wealth Creation - the true meanin...
Walter Adamson
 
Kinship Digital ASX GN8 Compliance Monitoring Social Media Examples Crown New...
Kinship Digital ASX GN8 Compliance Monitoring Social Media Examples Crown New...Kinship Digital ASX GN8 Compliance Monitoring Social Media Examples Crown New...
Kinship Digital ASX GN8 Compliance Monitoring Social Media Examples Crown New...
Walter Adamson
 
From Innovation to Wealth Creation - Getting Closer to Customers Faster
From Innovation to Wealth Creation - Getting Closer to Customers FasterFrom Innovation to Wealth Creation - Getting Closer to Customers Faster
From Innovation to Wealth Creation - Getting Closer to Customers Faster
Walter Adamson
 
Social Media Assessment - How to Get Started
Social Media Assessment - How to Get StartedSocial Media Assessment - How to Get Started
Social Media Assessment - How to Get Started
Walter Adamson
 
The Business Model of Outtasking
The Business Model of OuttaskingThe Business Model of Outtasking
The Business Model of Outtasking
Walter Adamson
 
Strategic Sourcing, Identifying Core Processes
Strategic Sourcing, Identifying Core ProcessesStrategic Sourcing, Identifying Core Processes
Strategic Sourcing, Identifying Core Processes
Walter Adamson
 
Engaging with the Market to Leverage your Buying Power - Full Notes
Engaging with the Market to Leverage your Buying Power - Full NotesEngaging with the Market to Leverage your Buying Power - Full Notes
Engaging with the Market to Leverage your Buying Power - Full Notes
Walter Adamson
 
Consulting Performance - The Consultant's Core
Consulting Performance - The Consultant's CoreConsulting Performance - The Consultant's Core
Consulting Performance - The Consultant's Core
Walter Adamson
 
Aliging IT with Business Goals, an Interactive Working Session
Aliging IT with Business Goals, an Interactive Working SessionAliging IT with Business Goals, an Interactive Working Session
Aliging IT with Business Goals, an Interactive Working Session
Walter Adamson
 
When Will Outsourcing Grow Up?
When Will Outsourcing Grow Up?When Will Outsourcing Grow Up?
When Will Outsourcing Grow Up?
Walter Adamson
 
IT Outsourcing: Engaging with the Market to Leverage your Buying Power
IT Outsourcing: Engaging with the Market to Leverage your Buying PowerIT Outsourcing: Engaging with the Market to Leverage your Buying Power
IT Outsourcing: Engaging with the Market to Leverage your Buying Power
Walter Adamson
 
Business Planning for Success - 5 Essential Steps
Business Planning for Success - 5 Essential StepsBusiness Planning for Success - 5 Essential Steps
Business Planning for Success - 5 Essential Steps
Walter Adamson
 
The DILIGENT Commercialization Methodology - Overview
The DILIGENT Commercialization Methodology - OverviewThe DILIGENT Commercialization Methodology - Overview
The DILIGENT Commercialization Methodology - Overview
Walter Adamson
 
How To Develop Value Propositions, for CIOs
How To Develop Value Propositions, for CIOsHow To Develop Value Propositions, for CIOs
How To Develop Value Propositions, for CIOs
Walter Adamson
 
Strategic Planning for Successful International Expansion
Strategic Planning for Successful International ExpansionStrategic Planning for Successful International Expansion
Strategic Planning for Successful International Expansion
Walter Adamson
 
Business-IT Alignment
Business-IT AlignmentBusiness-IT Alignment
Business-IT Alignment
Walter Adamson
 
IT Governance - Core Concepts for Business Managers
IT Governance - Core Concepts for Business ManagersIT Governance - Core Concepts for Business Managers
IT Governance - Core Concepts for Business Managers
Walter Adamson
 
Mobile Customer Information
Mobile Customer InformationMobile Customer Information
Mobile Customer Information
Walter Adamson
 
Service Product Profit Model - FULL
Service Product Profit Model - FULLService Product Profit Model - FULL
Service Product Profit Model - FULL
Walter Adamson
 

Plus de Walter Adamson (19)

How Digital Decoupling Frees Innovation and Wealth Creation - the true meanin...
How Digital Decoupling Frees Innovation and Wealth Creation - the true meanin...How Digital Decoupling Frees Innovation and Wealth Creation - the true meanin...
How Digital Decoupling Frees Innovation and Wealth Creation - the true meanin...
 
Kinship Digital ASX GN8 Compliance Monitoring Social Media Examples Crown New...
Kinship Digital ASX GN8 Compliance Monitoring Social Media Examples Crown New...Kinship Digital ASX GN8 Compliance Monitoring Social Media Examples Crown New...
Kinship Digital ASX GN8 Compliance Monitoring Social Media Examples Crown New...
 
From Innovation to Wealth Creation - Getting Closer to Customers Faster
From Innovation to Wealth Creation - Getting Closer to Customers FasterFrom Innovation to Wealth Creation - Getting Closer to Customers Faster
From Innovation to Wealth Creation - Getting Closer to Customers Faster
 
Social Media Assessment - How to Get Started
Social Media Assessment - How to Get StartedSocial Media Assessment - How to Get Started
Social Media Assessment - How to Get Started
 
The Business Model of Outtasking
The Business Model of OuttaskingThe Business Model of Outtasking
The Business Model of Outtasking
 
Strategic Sourcing, Identifying Core Processes
Strategic Sourcing, Identifying Core ProcessesStrategic Sourcing, Identifying Core Processes
Strategic Sourcing, Identifying Core Processes
 
Engaging with the Market to Leverage your Buying Power - Full Notes
Engaging with the Market to Leverage your Buying Power - Full NotesEngaging with the Market to Leverage your Buying Power - Full Notes
Engaging with the Market to Leverage your Buying Power - Full Notes
 
Consulting Performance - The Consultant's Core
Consulting Performance - The Consultant's CoreConsulting Performance - The Consultant's Core
Consulting Performance - The Consultant's Core
 
Aliging IT with Business Goals, an Interactive Working Session
Aliging IT with Business Goals, an Interactive Working SessionAliging IT with Business Goals, an Interactive Working Session
Aliging IT with Business Goals, an Interactive Working Session
 
When Will Outsourcing Grow Up?
When Will Outsourcing Grow Up?When Will Outsourcing Grow Up?
When Will Outsourcing Grow Up?
 
IT Outsourcing: Engaging with the Market to Leverage your Buying Power
IT Outsourcing: Engaging with the Market to Leverage your Buying PowerIT Outsourcing: Engaging with the Market to Leverage your Buying Power
IT Outsourcing: Engaging with the Market to Leverage your Buying Power
 
Business Planning for Success - 5 Essential Steps
Business Planning for Success - 5 Essential StepsBusiness Planning for Success - 5 Essential Steps
Business Planning for Success - 5 Essential Steps
 
The DILIGENT Commercialization Methodology - Overview
The DILIGENT Commercialization Methodology - OverviewThe DILIGENT Commercialization Methodology - Overview
The DILIGENT Commercialization Methodology - Overview
 
How To Develop Value Propositions, for CIOs
How To Develop Value Propositions, for CIOsHow To Develop Value Propositions, for CIOs
How To Develop Value Propositions, for CIOs
 
Strategic Planning for Successful International Expansion
Strategic Planning for Successful International ExpansionStrategic Planning for Successful International Expansion
Strategic Planning for Successful International Expansion
 
Business-IT Alignment
Business-IT AlignmentBusiness-IT Alignment
Business-IT Alignment
 
IT Governance - Core Concepts for Business Managers
IT Governance - Core Concepts for Business ManagersIT Governance - Core Concepts for Business Managers
IT Governance - Core Concepts for Business Managers
 
Mobile Customer Information
Mobile Customer InformationMobile Customer Information
Mobile Customer Information
 
Service Product Profit Model - FULL
Service Product Profit Model - FULLService Product Profit Model - FULL
Service Product Profit Model - FULL
 

Dernier

Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptxCours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
HervBriceKOYA
 
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdfAnalyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Paperjam_redaction
 
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptxFORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
HervBriceKOYA
 
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière SolidayPrésentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Soliday das Sonnensegel
 
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdfÉveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
megmedia
 
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Mohamed Bouanane
 

Dernier (6)

Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptxCours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
Cours_Evaluation_dEntreprise_HEM_2012_20.pptx
 
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdfAnalyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
Analyse résultats Luxembourg IMD 2024.pdf
 
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptxFORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
FORMATIONS SUR LES TRANSFERTS A L'ETRANGER SD FINEX.pptx
 
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière SolidayPrésentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
Présentation Plaspack, l'entreprise derrière Soliday
 
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdfÉveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
Éveil BM-Rapport d'activités 2023-2024.pdf
 
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
Libérer le Potentiel à l'Ère de la Transformation Numérique pour des Organisa...
 

Strategy-Benefits Roadmapping for Tracing Project Business Benefits

 • 1. ‹ :DOWHU $GDPVRQ 0DUNHW%DVHG DSDELOLW WR 3URMHFW %HQHILWV 5RDGPDSSLQJ 0DUNHW%DVHG DSDELOLW 5RDGPDSSLQJ IRU 7UDFLQJ 3URMHFW %XVLQHVV %HQHILWV 7KH VLPSOHVW HW PRVW HIIHFWLYH OLQN EHWZHHQ VWUDWHJ DQG SURMHFWV DQG EHQHILWV LV   WKH 6WUDWHJ%HQHILWV 5RDGPDS 6%0DSŠ
 • 2. 6HH IRU WKH ILUVW WLPH D ³VWUDWHJ SURMHFWV EHQHILWV´ RQ D SDJH ZKLFK IRUPV D SRZHUIXO FRQYHUVDWLRQ SLHFH DW DOO OHYHOV RI WKH RUJDQL]DWLRQ 5HYLHZ WKH 6%0DS DW HYHU PDQDJHPHQW PHHWLQJ ¡ 7LPH %XVLQHVV 0DUNHW 0DUNHW XVWRPHUV 'ULYHUV %XVLQHVV 2EMHFWLYHV 2EMHFWLYHV DSDELOLWLHV 6WUDWHJLHV WR 0HHW 2EMHFWLYHV ([SHUWLVH
 • 3. /HDGLQJ $FWLRQV 3URMHFWV $FWLRQV %XVLQHVV 5HVXOWV %HQHILWV 7 7 7 7 7 7 7 7 7DEOH 5RDGPDS RI %XVLQHVV %HQHILWV 7UDFHG WR 3URMHFWV VKRZLQJ KRZ OLQNV DUH IRUPHG EHWZHHQ ODHUV RI WKH URDGPDS GXULQJ LWV GHYHORSPHQW 7KH PDWULFHV IRUPDOLVH WKH OLQNDJHV DFURVV ODHUV RI WKH URDGPDS DQG FRQQHFW UHOHYDQW LVVXHV DFURVV ¢ WLPH DQG GHSHQGHQF 7KH GHYHORSPHQW URDGPDS UHTXLUHV VHULHV RI ³ODHU´ ZRUNVKRSV DQG PDWUL[ UHYLHZV SOXV KHDG DQG WDLO VHPLQDUV DQG HVWDEOLVKPHQW DQG DXGLW ³NHHS DOLYH´ UHYLHZV )RU XVH DW %RDUG DQG (2 OHYHO FDVFDGLQJ WKURXJK WR GHSDUWPHQWV ZLWK WKH 6WUDWHJLHV IRU RQH OHYHO £ EHFRPLQJ WKH 2EMHFWLYHV IRU WKH OHYHO EHORZ 7KH WLPH KRUL]RQ PD VKRUWHQ DV WKH PDS FDVFDGHV DGDPVRQ#GLJLWDOLQYHVWRUFRPDX ZZZGLJLWDOLQYHVWRUFRPDX 7HO $XVWUDOLD
 • 5. ‹ :DOWHU $GDPVRQ 0DUNHW%DVHG DSDELOLW WR 3URMHFW %HQHILWV 5RDGPDSSLQJ 3DJH RI ³:RUGV PD VKRZ D PDQ V ZLW EXW DFWLRQV KLV PHDQLQJ %HQMDPLQ )UDQNOLQ ,QWURGXFWLRQ 7KH FRUSRUDWH FKDOOHQJH RI VXFFHVVIXOO LPSOHPHQWLQJ VWUDWHJ LV DQ HQGXULQJ RQH ,W LV RIWHQ VDLG DQG HVSHFLDOO DPRQJ WKH ³QDPH´ FRQVXOWLQJ KRXVHV WKDW WKHUH LV QR VXFK WKLQJ DV EDG VWUDWHJ RQO EDG LPSOHPHQWDWLRQ 6WUDWHJ%HQHILWV 5RDGPDSSLQJ UHSUHVHQWV D SRZHUIXO WHFKQLTXH IRU VXSSRUWLQJ PDQDJHPHQW GLVFXVVLRQV DQG FRPPXQLFDWLRQ RI D FRUSRUDWH SODQ 0RVW LPSRUWDQWO LW VXSSRUWV D ³RQH SDJH´ YLHZ DQG XSGDWHG UHSRUWLQJ RI EHQHILWV WR EH GHOLYHUHG IURP SURMHFWV ZKLFK LPSOHPHQW WKH VWUDWHJ 7KH URDGPDS ± 6%0DS ± LV D WLPHEDVHG FKDUW FRPSULVLQJ ODHUV WKDW LQFOXGH WKH SODQQLQJ SHUVSHFWLYHV IURP D PDQDJHPHQW OHYHO 7KH 6%0DS OLQNV FXVWRPHU QHHGV DQG PDUNHWV WR SURMHFWV DQG SODQQHG EHQHILWV RYHU WLPH WRJHWKHU ZLWK WKH OLQNDJHV EHWZHHQ WKH YDULRXV SHUVSHFWLYHV 7KH 6%0DS OLQNV FXVWRPHU QHHGV DQG PDUNHWV WR SURMHFWV DQG SODQQHG EHQHILWV RYHU WLPH WRJHWKHU ZLWK WKH OLQNDJHV EHWZHHQ WKH YDULRXV SHUVSHFWLYHV 7KH SULPDU SXUSRVHV RI WKH 6%0DS DUH WR x 3URYLGH D ³RQH SDJH´ OLQNDJH EHWZHHQ VWUDWHJ SURMHFWV DQG EHQHILWV x )DFLOLWDWH GLVFXVVLRQ DURXQG WKH VWUDWHJ DQG RXWFRPHV x (QDEOH SHRSOH WR VHH ZKHUH WKH ILUP LV JRLQJ DQG KRZ LW UHODWHV WR WKH PDUNHW 7KH 6% PDSSLQJ DSSURDFK LV YHU IOH[LEOH DQG WKH WHUPV ³PDUNHW´ RU ³FXVWRPHU´ RU ³FDSDELOLW´ PD EH GHWHUPLQHG DV VXLWV HDFK EXVLQHVV 7KH IXQGDPHQWDO SKLORVRSK LV WKDW WKH 6%0DS OLQNV PDUNHW IRUFHV WR FRUSRUDWH REMHFWLYHV FDSDELOLWLHV H[SHUWLVH DQG WKRVH WR SURMHFWV DFWLRQV
 • 6. DQG EHQHILWV 7KH GULYHU LV WKH PDUNHW DQG FXVWRPHU DQG WKH HQGSURGXFW VWHSV IRU DFWLRQ DQG EHQHILWV WR EH GHOLYHUHG WR WKH EXVLQHVV LQ RUGHU WR FDSWXUH YDOXH IURP WKH FXVWRPHUV 7KH 6%0DS IUDPHZRUN FRPSULVHV x 0LVVLRQ DV GULYHQ E 0DUNHWV
 • 7. x %XVLQHVV 2EMHFWLYHV ZKHUH WKH EXVLQHVV ZDQWV WR EH RYHU WLPH
 • 8. x DSDELOLWLHV ([SHUWLVH QHHGHG WR JHW WKHUH x /HDGLQJ 3URMHFWV $FWLRQV x %HQHILWV WR EH GHOLYHUHG DOO RI WKHVH SKDVHG RYHU WLPH DFURVV WKH URDGPDS 7ZR NH EHQHILWV RI WKH 6%0DSSLQJ SURFHVV DUH WKH GLVFXVVLRQV ZKLFK WDNH SODFH IRUPXODWLQJ WKH URDGPDS DQG WKH SRZHU RI WKH URDGPDS DV D FRPPXQLFDWLRQV WRRO 7KH 6%0DS FDQ EH IRUPXODWHG IRU DOO OHYHOV RI WKH RUJDQL]DWLRQ ZLWK FDVFDGLQJ REMHFWLYHV DQG WLPHIUDPHV WR VXLW WKH VFRSH RI SURMHFWV DW HDFK OHYHO 7KH SRZHU RI 6%0DSSLQJ LV LQ LWV VLPSOH EXW QRW VLPSOLVWLF GHVLJQ 7KH SRZHU WR VLPSO UHSUHVHQW WKH OLQNV EHWZHHQ VWUDWHJ RYHU WLPH DQG SODQQHG FRUSRUDWH SURMHFW EHQHILWV KDV QRW EHHQ DYDLODEOH EHIRUH DGDPVRQ#GLJLWDOLQYHVWRUFRPDX ZZZGLJLWDOLQYHVWRUFRPDX 7HO $XVWUDOLD
 • 10. ‹ :DOWHU $GDPVRQ 0DUNHW%DVHG DSDELOLW WR 3URMHFW %HQHILWV 5RDGPDSSLQJ 3DJH RI 2YHUYLHZ RI WKH 6%0DSSLQJ 3URFHVV 7KH 6%0DS ³IDVW WUDFN´ DSSURDFK IROORZV WKH IROORZLQJ VWHSV (QVXUH DSSURSULDWH FRUSRUDWH VXSSRUW IRU WKH 6%0DS SODQ *DLQ XQGHUVWDQGLQJ DQG LQVLJKW LQWR FRPSDQVSHFLILF 6%0DS DVVHWV :RUNVKRS HDFK ODHU IRU WLPHEDVHG LQWHOOLJHQFH DQG SODQV ¤ ¥ ,GHQWLI NH JDSV LQ PDUNHW REMHFWLYHV FDSDELOLWLHV SURMHFWV DQG EHQHILWV (VWDEOLVK LPSRUWDQW EXVLQHVV OLQNDJHV EHWZHHQ DOO ODHUV 'HYHORS D ³ILUVWSDVV´ URDGPDS IRU GLVFXVVLRQ DQG H[HFXWLYH FRQILUPDWLRQ )LQDOLVH DQG FRPPXQLFDWH 6%0DS 5HFRPPHQG DQG LI QHFHVVDU DVVLVW LQ NHHSLQJ WKH SURFHVV ³DOLYH´ 3HULRGLFDOO DXGLW DQG UHYLHZ TXDOLW RI FRQWHQW DQG VXSSRUW SURFHVVHV /HDYH EHKLQG D UREXVW SURFHVV 0DUNHW 3ODQQLQJ 2EMHFWLYHV DSDELOLWLHV 6%0DS 3URMHFWV %HQHILWV ,PSOHPHQWDWLRQ $QDOVLV *ULGV DUH XVHG WR JDWKHU GDWD GHILQH VWUXFWXUH DQG ODQJXDJH DQG WR VSDQ OHYHOV RI WKH URDGPDS )LJXUH 6%0DSSLQJ SURFHVV VWHSV VKRZLQJ OLQNHG DQDOVLV JULGV 7KH ODHUV RI WKH URDGPDS DUH FUXFLDO DQG WKH SRZHU RI WKH 6%0DS LV WKH PLGGOH ODHU RI SURMHFWV ZKLFK KDV EHHQ FDUHIXOO FKRVHQ DV WKH OLQN EHWZHHQ VWUDWHJ DQG LPSODQWDWLRQ EHQHILWV 7KLV LV WKH ³EULGJLQJ´ RU ³GHOLYHU´ PHFKDQLVP YLWDO WR DFKLHYLQJ VWUDWHJ VXFFHVV ,Q WKLV VXEWOH ZD SURMHFWV DUH WUDQVIRUPHG IURP EHLQJ IRFXVHG RQ VXFFHVVIXO GHOLYHU WR GHOLYHULQJ VXFFHVV 7KLV VXEWO EULQJV DERXW D PDVVLYH FKDQJH LQ DWWLWXGH WRZDUGV SURMHFWV DQG WKHLU UHODWLRQVKLS WR WKH FRUSRUDWH REMHFWLYHV ³)DVWWUDFN´ DOORZV WKH YDOXH RI WKH PHWKRG WR EH DVVHVVHG TXLFNO DQG HFRQRPLFDOO 3URMHFWV DUH WUDQVIRUPHG IURP EHLQJ IRFXVHG RQ VXFFHVVIXOGHOLYHU WR EHLQJ IRFXVHG DQG PHDVXUHG RQ GHOLYHULQJVXFFHVV 6RPH ILUPV PD ILQG LW GHVLUDEOH WR LQVHUW D 7HFKQRORJ /DHU DQG PDS NH WHFKQRORJ GHYHORSPHQWV ¦ DQG H[SHFWHG GLVFRQWLQXLWLHV LQ UHODWLRQ WR PDUNHWV DQG FDSDELOLWLHV DQG SURMHFWV DQG EHQHILW GHOLYHU 7KH WLPH KRUL]RQ WSLFDOO DOORZV IRU ORQJUDQJH FRQVLGHUDWLRQV KLJKHU XS LQ WKH RUJDQLVDWLRQ DQG KDV D § VKRUWHU KRUL]RQ RQ FDVFDGLQJ URDGPDSV UHODWLYH WR REMHFWLYHV DQG EHQHILW GHOLYHUDEOHV DW HDFK OHYHO 7KH KRUL]RQV VKRXOG EH PDGH UHOHYHQW WR WKH WHDPV ZKR XVH WKH 6%0DS DW WKHLU UHJXODU PHHWLQJV DGDPVRQ#GLJLWDOLQYHVWRUFRPDX ZZZGLJLWDOLQYHVWRUFRPDX 7HO $XVWUDOLD
 • 12. ‹ :DOWHU $GDPVRQ 0DUNHW%DVHG DSDELOLW WR 3URMHFW %HQHILWV 5RDGPDSSLQJ 3DJH RI 73,$/ /DHU :RUNVKRS )RU ([DPSOH DSDELOLWLHV 6WUDWHJLHV
 • 13. /DHU 3DUWLFLSDQWV 6HQLRU IXQFWLRQDO RU EXVLQHVV XQLW H[HFXWLYHV UHVSRQVLEOH IRU XQGHUVWDQGLQJ DQG GHYHORSLQJ FRUH FDSDELOLWLHV DQG FRPSHWHQFLHV DQG WKRVH ZLWK RYHUVLJKW RI PDMRU FRUSRUDWH SURMHFWV DQG EHQHILWV WR EH GHOLYHUHG )RFXV 7R XQGHUVWDQG WKH ZD WKH ILUP¶V FDSDELOLWLHV QHHG WR EH GHYHORSHG RYHU WKH WLPHIUDPH RI WKH 6%0DS LQ VXSSRUW RI VWUDWHJ %HQHILWV x 8QGHUVWDQG WKH SULQFLSOHV RI WKH 6%0DS DSDELOLWLHV /DHU x ,GHQWLI JDSV LQ WKH DYDLODEOH LQIRUPDWLRQ x $XGLW WKH GHYHORSPHQW RI FDSDELOLWLHV DQG FRPSHWHQFLHV x 8QGHUVWDQG WKH LPSOLFDWLRQV IRU VWUDWHJ DQG SURMHFWVDFWLRQV x .QRZ WKH LPSRUWDQFH RI FDSDELOLWLHV DQG SURMHFWV DV OLQNV x *DXJH WKH QHHG IRU IORZGRZQ 6%0DSV x ,GHQWLI QHZ ODHUV WKDW DVVLVW H[HFXWLRQ RI VWUDWHJ RQWHQW RQWH[W x :KDW LV WKH UHDO YDOXH SURSRVLWLRQ QRZ DQG LQ WKH IXWXUHquot; x :KDW PDUNHW DQG WHFKQRORJ GLVFRQWLQXLWLHV DUH ORRPLQJquot; x +RZ DUH LQGXVWU VWUXFWXUHV FKDQJLQJ RYHU WLPHquot; x +RZ GR ZH WDNH DGYDQWDJH RI PDSSLQJ PDUNHWV DQG SURMHFWVquot; RPSHWLWLRQ x +RZ GRHV FRPSHWLWLRQ FKDQJH WKH PDUNHW RYHU WLPHquot; x +RZ FDQ GLVFRQWLQXLWLHV EH IRUHVHHQquot; x +RZ DUH GLVWULEXWLRQ FKDQQHOV FKDQJLQJquot; RPSDQ x +RZ HIIHFWLYH LV PDQDJHPHQW RYHUYLHZ RI VWUDWHJEHQHILWVquot; x +RZ DUH WLPH KRUL]RQV XVHG WR LQQRYDWH VWUDWHJquot; x +RZ DUH OHDGHUV HQJDJHG DFURVV WKH RUJDQL]DWLRQquot; XVWRPHU x +RZ ZLOO WKH FXUUHQW PL[ RI LQWHUDFWLRQV ZLWK FXVWRPHUV FKDQJH RYHU WLPHquot; x +RZ GRHV WKDW DIIHFW WKH REMHFWLYHV DQG WKH FDSDELOLWLHVquot; RQFOXVLRQV x +RZ GR RX FDSLWDOL]H XSRQ WKH RSSRUWXQLWLHV RI D NQRZOHGJH HFRQRPquot; x :KHUH LV WKH NQRZOHGJH PRYHPHQW KHDGHGquot; 7RROV 3ODQQLQJ 6FHQDULR DQG +RUL]RQ 7RROV RUH RPSHWHQF *XLGHV 'HOLYHUDEOH DSDELOLW /DHU RI 6%0DS 5HVRXUFHV RPSDQ 6WUDWHJLF 3ODQ +5 RUH RPSHWHQFHV 'HYHORSPHQW 3ODQ RUSRUDWH 3URJUDP 2IILFH 3ODQ DQG 3URMHFW 3ODQV 7LPHEDVHG 0DUNHWXVWRPHU DQG 2EMHFWLYHV /DHUV :DOWHU $GDPVRQ LV DQ H[SHULHQFHG KDQGVRQ FRUSRUDWH H[HFXWLYH DGYLVLQJ RQ EXVLQHVV UHLQYHQWLRQ VWUDWHJ DQG SUDJPDWLF EXVLQHVV LQQRYDWLRQ ERWK ZLWK D YLHZ WR FUHDWH DQG FDSWXUH ZHDOWK IRU FOLHQWV DGDPVRQ#GLJLWDOLQYHVWRUFRPDX ZZZGLJLWDOLQYHVWRUFRPDX 7HO $XVWUDOLD