Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ 
Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò 
Email- karmonnati@gmail.com 
Mob- 9595351242,9689250410 
9422182179 
ww...
Ên 28 +ÉìMɹ]õ 2014 2 
ʶɴɶÉƦÉÉä ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ 26 ´ªÉÉ ´É¹ÉÉÇEòbä÷ ªÉ¶Éº´ÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É 
EòvÉÒ EòɳýÒ ¶ÉɱÉäªÉ 
¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÒ...
Ên 28 +ÉìMɹ]õ 2014 3 
 
¶ÉMä ÉÉ´Æ É -MÉhÉ{ÉiÉÒ ¤ÉÉ{{ÉÉSªÉÉ +ÉMɨÉxÉɺÉɤä ÉiÉSÉ ´É¯ûhÉ ®Éú VÉÉSÉ ä ºÉÉiÉiªÉ{ÉhÖ ÉÇ 
+ÉMÉ...
Ên 28 +ÉìMɹ]õ 2014 4 
SÉÉåb÷Ò ªÉälÉä +ʽþ±ªÉÉnäù´ÉÒSÉÒ 220 ´ÉÒ {ÉÖhªÉÊiÉlÉÒ ºÉÆ{ÉzÉ 
¶ÉäMÉÉÆ´É - {ÉÖhªÉ¶±ÉÉäEò +ʽþ±ªÉÉ n...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

28 aug2014

346 vues

Publié le

a

Publié dans : Art & Photos
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

28 aug2014

  1. 1. ºÉiªÉÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉÉ{iÉÉʽþEò Email- karmonnati@gmail.com Mob- 9595351242,9689250410 9422182179 www.karmonnati.blogspot.in ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ë{ÉMɳä,ý ºÉ½þºÉÆ{ÉÉnùEò- ®úË´Épù iÉɪÉbä÷ Postal No.Bld/48/12-14 postal date :29/8/2014 ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò- {ÉÒ.]õÒ {ÉÆÉbä÷ (B¨É.VÉä) ´É¹ÉÇ 6 ´Éäú +ÆEò-43 ´ÉúÉ MÉÖ¯û´ÉÉ®ú Ên 28 +ÉìMɹ]õ 2014 {ÉÉxÉä -4 MÉhÉä¶É=iºÉ´É EòÉ±É +ÉÊhÉ +ÉVÉ ¦ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ MÉhÉä¶É =iºÉ´É º´ÉÉiÉÆjªÉ{ÉÖ´ÉÇ EòɳýÉiÉ VÉä´½þÉ Ê]õ³ýEòÉÆxÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò MÉhÉä¶É =iºÉ´É ´É ʶɴÉVɪÉÆiÉÒ =iºÉ´ÉÉSÉÒ ¨ÉÖ½ÖþiÉÇ ¨Éäfø Eäò±ÉÒ iªÉÉ´Éä³ýSÉÒ {ÉÊ®úºlÉÒiÉÒ iɶÉÒSÉ Ê¤ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ.<ÆOÉVÉÉÆSÉä ®úÉVªÉ ½þÉääiÉä. <ÆOÉVÉÉÆxÉÒ GòÉÆiÉÒEòÉ®úÒ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ BEòjÉ ªÉähªÉɺÉ, ºÉ¦ÉÉ PÉÂähªÉÉºÉ ¨ÉVVÉÉ´É Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ.]õÒ³ýEÆòÉSªÉÉ ¨ÉiÉä +¶ÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò =iºÉɽþÉxÉä ±ÉÉäEò BEòjÉ ªÉäiÉÒ±É. Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉä +ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ ½þÉ<ä DZÉ. BEòVÉÖ]õÒxÉä ÊxÉhÉǪÉPÉähªÉÉSÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨É SÉÉÆMɱÉä ªÉäiÉÒ±É. ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ vɨÉÉÇʦɨÉÉxÉ ´ÉÉfäø±É.ªÉÉ =qùÉiÉ ½äþiÉÖxÉä ªÉÉ =iºÉɽþÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ]õÒ³ýEòÆ ÉxÉÒ iªÉÉ ´É³ä ýäºÉ Eòä ±ÉÒ ½þÉiä ÉÒ. iªÉÉ´Éä³ýÒ Ê]õ³ýEòÉÆSÉÉ ½äþiÉÖ ºÉ¡ò±É ZÉɱÉÉ. {É®ÆúiÉÖ º´ÉÉiÉÆjªÉ |ÉÉ{iÉÒxÉÆiÉ®ú MÉhÉä¶É =iºÉ´ÉÉSÉä º´É¯û{É ¤Énù±ÉiÉ +ÉVÉ MÉhÉä¶É =iºÉ´É ªÉÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ EòÒ, xÉÉ<DZÉÉVÉɺiÉ´É ¨½þhÉÉ´Éä ´ÉÉ]õiÉä EòÒ, ¹ Ê]õ³ýEòÉÆxÉÒ =MÉÉSÉ näù´ÉɱÉÉ ®úºiªÉÉ´É®ú +ÉhɱÉä.¹ ªÉÉiÉ EòɽþÒ ¨ÉÆb÷³ÆýÉSÉÉ +{É´ÉÉnù ½þÒ +ɽäþ. {ÉhÉ +¶ÉÉ MÉhÉä¶É ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä |ɨÉÉhÉ xÉMÉhªÉ +ɽä þ. Ê]õ³ýEòÉÆxÉÒ VÉä´½þ É MÉhÉä¶É=iºÉ´É ºÉÖ¯û Eòä ±ÉÉ iÉä´½þÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ®úiÉjÆ ªÉÉiÉ ½þÉiä ÉÒ. +ɨ½þÉ ªÉÖ´ÉEòÉÆSÉÉ VÉx¨É ½þÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉiÉ ZÉɱª ÉɨÉÖ³ä ý +ɨ½þ ɱ ÉÉ {ÉÉ®úiÉÆjªÉÉSÉä SÉ]Eäò EòÉªÉ ªÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É xÉɽþÒ. Ê]õ³ýEòɺÉÉ®úJªÉÉ ºÉIÉ¨É xÉäiÉÞi´ÉÉSªÉÉ ªÉÉäMªÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ +¦ÉÉ´É +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ,+ɨÉSªÉÉ´É®ú PɯûxÉ ºÉvÖ nùÉ {ÉÉʽVþ Éä iɺÉÉ +ÆEÖò¶É xɺɱªÉɨÉÖ³äý +ÉVÉ MÉhɶä É =iºÉ´ÉÉSÉä º´É¯û{É ¤Énù±ÉÖxÉ MÉä±Éä +ɽäþ. ¶É½þ®úÉiÉÒ±É EòɽþÒ `ö®úÉÊ´ÉEò ¨ÉÆb÷³äý ´ÉMɳýiÉÉ ¤ÉÉEòÒ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÆb÷³äý ½þÒ xÉÖºÉiÉÒ º´ÉiÉ:SÉÒ xÉÉSÉh ªÉÉSÉÒ ½þÉèºÉ ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ÊnùºÉiÉÉiÉ. ´ÉɺiÉÊ´ÉEò {ÉɽþiÉÉ +ÉVÉSªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉ{ÉÖfäø, ªÉÖ´ÉEòÉÆ{ÉÖfäø +xÉäEò |ɶxÉ +É Eò¯ûxÉ =¦Éä +ºÉiÉÉÆxÉÉ VɺÉä ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒ, ´ªÉºÉxÉÉÊxÉvÉxÉiÉÉ, §ÉÖhɽþiªÉÉ, κ jÉɪ ÉÉÆ ´ É®ú ½þÉä hÉÉ®ä ú +iªÉÉSÉÉ®ú ,¤ ɱÉÉiEòÉ® úªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉ´É®ú =iºÉ´ÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉxÖ É ºÉ¨ÉÉVÉɨÉvªÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÆnäù¶É {ÉÉä½þSÉÊ´ÉhÉä +{ÉäÊIÉiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ºÉvÖ nùÉ +ºÉä ½þÉäiÉÉxÆ ÉÉ ÊnùºÉiÉ xÉɽþÒ. ªÉÉiÉ 100 ]õCEäò iɯûhÉ ´ÉMÉÉÇSÉÒSÉ SÉÖEòÒ +ɽäþ. +ºÉä EòºÉä ¨½þhÉiÉÉ ªÉ<ä Ç±É EòÉ®úhÉ VÉ´ä ½þÉ{ÉɺÉÖxÉ iªÉÉÆxÉÒ =iºÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eòä ±ÉÒ iÉä´½þÉ{ÉɺÉÖxÉ iªÉÉÆxÉÒ +¶ÉÉSÉ |ÉEòÉ®äú =iºÉ´É ºÉÉVÉ®äú ½þÉäiÉÉÆxÉÉ {ÉɽþiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ¹ªÉä-®äú ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉÉMɱªÉÉ|ɨÉÉhÉä¹ SÉɱÉiÉ +ɽäþ. ªÉÉ =iºÉ´ÉÉiÉÖxɽþÒ +É{ÉhÉ ¤É®äSÉ =qäù¶É ºÉÉvªÉ Eò¯û ¶ÉEòiÉÉä. ¨ÉÖJªÉ =qäù¶É ¨½þhÉVÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ BEòVÉÖ]õiÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä +ÉVÉ +É{ÉhÉ ´ÉäMɳýªÉÉ-´ÉäMɳýªÉÉ VÉÉiÉÒ¨ÉvªÉä +É{ɱÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ vɨÉÇ ´ÉÉ]õ±ÉÉ +ɽäþ.B´ÉfäøSÉ xÉɽþÒ iÉ®ú MÉhÉ{ÉiÉÒ ºÉÖvnùÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɳýªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýɨÉvªÉä ´ÉÉ]õ±ÉÉ +ɽþä. +ÉÊhÉ ªÉÉiÉÖxÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä xÉƤɮú½ÖþxÉ +É{ɺÉÉiÉ ¦ÉÉÆb÷hÉä Eò®úhÉä. BEò¨ÉäEòɤÉqù±ÉSÉÒ VÉÖxÉÒ JÉÂÖzÉºÉ EòÉføhÉä ªÉÉEò®úÒiÉÉ ªÉÉ =iºÉ´É EòɳýÉiÉ ¤É−ªÉÉSÉ +ƶÉÒ ´ÉÉ´É Ê¨É³ýiÉÉä. MÉhÉä¶É ¨ÉÆb÷³ýÉÆxÉÒ xÉɽþÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò iÉ®ú vÉĘ́ÉEò =qäù¶É iÉ®úÒ ºÉÉvªÉ Eò®úÉ´ÉÉ.¨½þhÉVÉä 10 Ênù´ÉºÉ +lÉ´ÉÇʶɹÉÇSÉä ËEò´ÉÉ <iÉ®ú MÉhÉä¶É ¨É½þÉi¨ÉÉSÉä {É`öhÉ Eò®úÉ´Éä. ¤ÉÉ{{ÉÉSªÉÉ ºÉä´ÉäiÉ iɱ±ÉÒxÉ ´½þÉ´Éä. xÉɨɺ¨É®úhÉ Eò®úÉ´Éä {É®ÆúiÉÖ ½þªÉÉ MÉÉä¹]õÒ Eäò´½þÉSÉ {Éb÷nùªÉÉ+Éb÷ VÉÉiÉ +ɽäþ. 1 ´Éä³äýºÉ ºÉEòɳýSÉÒ +É®úiÉÒ ZÉɱÉÒ EòÒ, +É{ɱÉÒ Ê¨ÉjɨÉÆb÷³ýÒ ÊºÉxÉä¨ÉÉSÉÒ MÉÉhÉÒ ´ÉÉVÉ´ÉɪɱÉÉ ¨ÉÉäEò³ýÒ ¤É®Æú iªÉÉ MÉÉhªÉÉSÉÒ ºÉÖvnùÉ EòɽþÒ {ÉÉiɳýÒ ½þ´ÉÒ EòÒ xÉɽþÒ iÉ®ú iªÉÉSÉÒ EòÉähÉɱÉÉSÉ iɨÉÉ ®úÉʽþ±Éä±ÉÒ xÉɽþÒ. MÉhÉ{ÉiÉÒ Mɱ±ÉÒiɱÉÉ +ÉÊhÉ Mɱ±ÉÒiÉSÉ MÉÉhÉÒ ´ÉÉVÉiÉÉiÉ iÉÒ iÉÖZÉÒ PÉÉMÉ®ú xɳýɱÉÉ ±ÉÉ´É... EòÉªÉ ¨½þhÉÉ´ÉÆ ªÉɱÉÉ...? ªÉÉ´É®ú EòɽþÒiÉ®úÒ EòÉä`äöiÉ®úÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ´½þɴɪÉÉºÉ ½þ´ÉÉ { ÉhÉ Bä´ ÉføÉ ´ Éä³ý +ɽä þ EòÉähÉÉVɴɳý.? +ÉVÉEòÉ±É xÉä½þ¨ÉÒ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiÉ, nÖù®únù¶ÉÇxÉ´É®ú SÉSÉÉÇ PÉb÷iÉ +ºÉiÉÉiÉ EòÒ +ÉVÉSÉÉ ªÉ´Ö ÉEò ´ªÉºÉxÉÉÊvÉxÉiÉäEòbä÷ ´É³ýhªÉÉSÉÒ {Éʽþ±ÉÒ {ÉɪɮúÒ ¨½þhÉVÉä +ºÉä Ênù¶ÉɽþÒxÉ ºÉÉVÉ®úä ½þÉhä ÉÉ®ú ä =iºÉ´É. VÉÒ ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±Éä xÉÖEòiÉÒSÉ ´ÉªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ iªÉÆÉSÉÉ ½þÉ ¨ÉÖ³ýÒ ºÉ¨ÉVÉ oùfø ½þÉäiÉ SÉɱɱÉÉ +ɽäþ EòÒ, ´ªÉºÉxÉ Eäò±ªÉÉ Ê¶É´ÉÉªÉ +¶ÉÉ =iºÉ´ÉÉSÉÉ +ÉxÉÆnù PÉäiÉÉSÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. ªÉÉEò®úÒiÉÉ iªÉÉÆxÉÒ {ÉÖhÉä- ¨ÉÖƤÉ<Ç Eòbä÷SÉ MÉhÉä¶É =iºÉÉ´ÉÉSÉÒ Ê¨É®ú ´ÉhÉÖEò/ ÊxɪÉÉäVÉxÉÉSÉä +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úÉ´Éä. ÊEòiÉÒ Ê¶ÉºiɤÉvnù, ºÉƪɨÉʶɱÉÊ®úiªÉÉ ±ÉäZÉÒ¨É, føÉä±ÉiÉɶÉä, ºÉ¨ÉÉVÉɱÉÉ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉEò ´ÉÉ]õhÉÉ®äú ºÉÆMÉÒiÉ ¨Éʽþ±ÉÉxÆ ÉÉ ´É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÉ ½þ´É½ä þ´Éºä Éä ´ÉÉ]õhÉÉ®äú {ÉÉä¹ÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, +ÉÊhÉ ªÉÉ MÉnùÔSªÉÉ ´ÉÉiÉÉ®ú´ÉhÉÉiɽþÒ ¨Éʽþ±ÉÉ ´ÉÞÆnù ¨ÉÉä`öªÉÉ +ÉxÉÆnùÉiÉ - lÉÉ]õɨÉÉ]õÉiÉ Ê¨É®ú´ÉhÉÖEòÒiÉ xÉÉSÉiÉÉÆxÉÉ ¤ÉPÉÖxÉ ½þÉSÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉxÉÉiÉ ªÉäiÉÉä EòÒ, ½þÒSÉ EòÉ +É{ɱÉÒ ¨É®úÉ`öÒ {ÉÆ®ú{É®úÉ, +ÉÊhÉ ½äþSÉ EòÉ +É{ɱªÉÉ UôjÉ{ÉiÉÓSÉä ¨Éɴɳäý ½äþ ºÉ´ÉÇ lÉÉƤÉÖ ¶ÉEòiÉä, ªÉÉiÉ SÉÉÆMɱÉÉ ¤Énù±É ½þÒ xÉCEòÒSÉ PÉb÷´ÉÖ ¶ÉEòiÉÉ ä ¡òCiÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ɽäþ +É{ÉhÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÒ ¨ÉÉxÉʺÉEòiÉÉ ¤Énù±ÉhªÉÉSÉÒ. ªÉÖ´ÉEòÉ{ɪÉÈiÉ SÉÉÆMɱÉÉ ºÉÆnäù¶É {ÉÉä½þSÉÊ´ÉhªÉÉSÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ Eò±ÉÉMÉÖhÉÉÆxÉÉ ½äþ¯ûxÉ =iºÉ´ÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ iªÉÉºÉ ´ÉÉ´É nùähªÉÉSÉÒ {ÉhÉ +ÉVÉʨÉiÉÒ±ÉÉ iÉ®úÒ +¶ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉʦɨÉÖJÉ où¹]õÒ xÉäiÉÞi´ÉÉiÉ +ºÉhÉä MÉ®úVÉSÉä +ɽäþ. ¤ÉÉ{{ÉÉSÉ EòÉªÉ iÉä ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ºÉnù¤ÉÖvnùÒ nä´ÉÉäù! ʴɱÉÉºÉ ¶Éä]õ¬ä ®úɹ]ÅõSÉäiÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÊiɹ`öÉxÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò YÉÉxÉMÉÆMÉÉSÉä ºÉÆ{ÉÉnùEò ½þ.iÉÖ. ÊxÉJÉÉ®äú ªÉÉÆSªÉÉ Î´nùiÉÒªÉ {ÉÖhªÉº¨É®úhÉÉºÉ +ʦɴÉÉnùxÉ... ºÉÉ{iÉÉʽþEò Eò¨ÉÉzæ ÉiÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¶ÉäMÉÉÆ´É |ÉäºÉ C±É¤É,¶ÉäMÉÉÆ´É
  2. 2. Ên 28 +ÉìMɹ]õ 2014 2 ʶɴɶÉƦÉÉä ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ 26 ´ªÉÉ ´É¹ÉÉÇEòbä÷ ªÉ¶Éº´ÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É EòvÉÒ EòɳýÒ ¶ÉɱÉäªÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÒ ªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉå]Åõ±É ¤ÉÄEäòSªÉÉ ¶ÉÉJÉäxÉVÉÒEò +ºÉ±É䱪ÉÉ +É`ö´Éb÷Ò ¤ÉÉVÉÉ®úÉSªÉÉ SÉÉèEòÉiÉ |ÉÉ®Æú¦É Eäò±ÉÉ ½þªÉɨÉvªÉä |ÉɨÉÖJªÉÉxÉä ÊnùxÉä¶É ¤ÉxɺÉÉäb÷xÉä +É{ ɱªÉÉ ºÉÆ ´ÉM Éb÷ ªÉÉSªÉÉ ºÉ½þEòɪÉÉÇxÉä ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ +ÉÊhÉ ¶ÉÂäMÉÉ´É ¶É½þ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ EòiÉÖÇi´ÉɱÉÉ +xÉֺɯûxÉ ªÉÉMä ÉnùÉxÉ Ênù±ªÉÉ¨É³Ö ýä ªÉÉ ¨ÉbÆ ÷³ýÉSÉÒ +Ê´É®úiÉ ´ÉÉ]õSÉÉ±É ½þÒ ºÉÖ¯û +ɽäþ. ºÉÖºÉƺEÞòiÉÒ VÉÉä{ÉɺÉhªÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ ®úɹ]ÅõʽþiÉɱÉÉ VÉÉä{ÉɺÉhªÉÉSªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úhÉÉ®äú ½äþ ¨ÉÆb÷³ý +Ê´É®úiÉ +ɽäþ. EòvÉÒ BEòÉ Mɱ±ÉÒiÉÒ±É ¨ÉÖ±ÉÆÉxÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±É䱪ÉÉ ªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýɨÉvªÉä ºÉ´ÉÇvɨÉﻃ ´É ¶ÉäMÉÉÆ´ÉSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ªÉÖ´ÉEòÉÆSÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉ ½Òþ BEòiÉSä ÉÒ VÉÉhÉ nùähÉÉ®ú ä BEò¨É´ä É ¨ÉÆb÷³ý +ɽäþ ªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä +ÉVÉκlÉiÉÒ±ÉÉ 150 {ÉäIÉÉ VÉɺiÉ ºÉ¦ÉɺÉnù +ºÉ±ªÉÉSÉä iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ VÉ®úÒ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ iÉÉä EòɪÉÇEòiÉÉÇ ªÉÉ xÉÉiªÉÉxÉä ¦ÉÖʨÉEòÉ ¤ÉVÉÊ´ÉiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ M´ÉɽþÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É´ÉɺÉÒ näùiÉÉiÉ. ºÉÆi É xÉMÉ®úÒ iÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉäSªÉÉ ´Éä³ýÒ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É nùÖEòÉxÉnùÉ®úÉÆEòb÷ÖxÉ VɨÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ ´ÉMÉÇhÉÒ PÉä´ÉÖxÉ UôÉä]äõJÉÉxÉÒ MÉhÉä¶É ¨ÉÖiÉÔSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¤É−ªÉÉSÉ +b÷SÉhÉÓxÉÉ ºÉ¨ÉÉä®äú VÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÆb÷³ýÉiÉÒ±É EòɪÉÇEòiªÉÉÈSÉÒ BEòVÉÖ]õiÉÉ {ÉɽþiÉÉ ¶ÉäMÉÉÆ´ÉEò®úÉÆxÉÒ iªÉÉºÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ{É®ú ºÉ½þEòɪÉÇ Eäò±Éä +ɽäþ. ªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä nù®ú´É¹ÉÔ Ê´ÉÊ´ÉvÉ näùJÉÉ´Éä ´É ={ÉGò¨É ½äþ ºÉɨÉÉÊVÉEò ʽþiÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ MÉhÉä¶ÉÉSÉÒ JÉ®úÒ +Éä³ýJÉ ¨½þhÉVÉä MÉhÉ{ÉiÉÒ... MÉhÉ{ÉiÉÒ ¨½þhÉVÉäSÉ MÉhÉÉÆSÉÉ +vÉÒ{ÉiÉÒ .... +vÉÒ{ÉiÉÒ ¨½þhÉVÉäSÉ |ɨÉÖJÉ xÉäiÉÉ ½þÉäªÉ. ½äþSÉ xÉäiÉÞi´É ¦ÉCiÉɨÉvªÉä, EòɪÉÇEòiªÉÉȨÉvªÉä ªÉÉ´Éä +ºÉä xÉäiÉÞi´É MÉhÉiÉÆjÉ ½äþiÉÖ±ÉÉ =nùÉkÉ ®úɽþÒ±É.´É ½þÉ ½äþiÉÖ b÷Éä³ýªÉɺɨÉÉä®ú `äö´ÉÖxÉ ±ÉÉäEò¨ÉÉxªÉ Ê]õ³ýEòÉÆxÉÒ ½þÉ =iºÉ´É ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉäiÉ xÉäiÉÞi´ÉÉSÉÉ +¦ÉÉ´É +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äýSÉ ¦ÉÉ®úiÉ +xÉäEò ´É¹ÉÇ {ÉÉ®úiÉÆjªÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ. ½þªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉSÉÒ =hÉÒ´É ¦É¯ûxÉ EòÉføhªÉÉEò®úÒiÉÉ MÉhÉä¶É =iºÉ´ÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ. iªÉÉiÉÖxÉ iÉÉä =qùä¶É ºÉÉlÉÇ ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ =iºÉ´ÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ +xÉäEò xÉäiÉÞi´É xÉÉ´Éɯû{ÉɱÉÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþiÉ. MÉhÉä¶É =iºÉ´ÉÉSªÉÉ MÉhÉä¶É ¦ÉCiÉ +ÉÊhÉ EòɪÉÇEòiªÉÉǨÉvÉÖxÉSÉ xÉÉ´Éɯû{ÉɱÉÉ +ɱÉä±Éä xÉäiÉÞi´É ½äþ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÆMÉÒ vÉÖ®úÉ ºÉƦÉɳýhªÉÉSÉä EòɪÉÇ Eò®úÒiÉ +ɽþä. ªÉÉ xÉiä ÉÞi´ÉÉSÉä {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ ±ÉÉ´ÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. iÉä EòvÉÒ ®úºiªÉÉ´É®ú ÊnùºÉ±ä É EòvÉÒ ´ÉºiªÉÉ´É®ú ÊnùºÉä±É, iÉä EòvÉÒ ¨ÉènùÉxÉÉiÉ ÊnùºÉä±É iÉ®ú EòvÉÒ EòɪÉÉDZɪÉÉiɽþÒ +ºÉä±É, iÉä EòvÉÒ ¨ÉÆnùÒ®úiɽþÒ +ºÉä±É iÉ®ú EòvÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®úiɽþÒ +ºÉä±É iÉä EòvÉÒ Mɱ±ÉÒiÉ +ºÉä±É iÉ®ú EòvÉÒ Ênù±±ÉÒiɽþÒ +ºÉä±É ªÉÉ =iºÉ´ÉÉSÉÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®ú {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉ 50 nù¶ÉEòÉ{ÉɺÉÖxÉ xÉäiÉÞi´É ½äþ ®úɹ]Åõ Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úhÉÉ®äú +ɽäþiÉ. iªÉÉ {ÉèEòÒ Ê¶É´É¶ÉƦÉÉä MÉhÉä¶É ¨ÉÆb÷³ý ½äþ ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒiÉ 25 ´É¹ÉÇ ªÉ¶Éº´ÉÒ ´ÉÉ]õSÉÉ±É Eò®úhÉÉ®äú ¨ÉÆb÷³ý +ɽäþ. ®úɹ]ÅõʽþiÉÉSÉÒ VÉÉhÉ Eò¯ûxÉ näùhÉÉ®äú +ºÉiÉÉiÉ. ¨ É Æ b ÷ ³ ý É S ª É É ºÉÉiªÉiªÉ{ÉÖhÉÇiÉä¨ÉÖ³äý ªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉºÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É xÉMÉ®úÒiÉÒ±É ¨ÉÖiÉÔEòÉ®ú ºÉÆVÉªÉ EòÉ`öÉä³äý ä ¡òCiÉ 1 ¯û{ɪÉÉ +¨ÉÉxÉiÉ ®úCEò¨É PÉ´ä ÉÖxÉ ¨ÉÖiÉÔ iɪÉÉ®ú Eò¯ûxÉ näùiÉÉiÉ ¨ÉÖiÉÔ ½þÒ ¶ÉäMÉÉÆ´É ¶É½þ®úÉEò®Òú iÉÉ ¨É½þi´É{ÉhÖ É Ç +ÉEò¹ÉhÇ É +ºÉiÉä. MÉhÉä¶É =iºÉ´ÉÉSªÉÉ EòɳýÉiÉ ªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä +ºÉ±Éä±Éä EòɪÉÇGò¨É ½äþ ºÉƺEÞòiÉÒ, vÉĘ́ÉEòiÉÉ VÉÉäºÉÉ{ÉhÉÉ®äú +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ´ÉªÉÉä´ÉÞvnùɺÉÉä¤ÉiÉSÉ ¨Éʽþ±ÉÉÆSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ½Òþ ÊxɪɨÉÒiÉ ºÉEòɳý ºÉÆvªÉEòɳýSªÉÉ +É®úiÉÒ±ÉÉ +ºÉiÉä. xÉä½þ¨ÉÒSÉ ´ÉÉt¨ÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ ªÉÉ ¨ÉbÆ ÷³ýÉSÉÒ MÉhÉä¶É +É®ú iÉÒ ½þ ÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ¨É½þɱÉI¨ÉÒ SªÉÉ {ÉÖVÉxÉÉEò®úÒiÉÉ ªÉÉ ¨ÉbÆ ÷³ýÉSÆ ªÉÉ EòɪÉEÇ òiªÉÉxÈ ÉÉ PÉ®úÉäPÉ®úÒ +É´ÉÇVÉÖxÉ +É¨Æ ÉÊjÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉä. ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ={ÉGò¨É ½äþ ºÉ¨ÉÉVÉÉʦɨÉÖJÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ¶ÉäMÉÉÆ´É´ÉɺÉÒ º´É¨ÉVÉÔxÉä ¨ÉnùiÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉiÉ. ´ÉMÉÇhÉÒ ¨ÉÉMÉhªÉɤÉɤÉiÉ +ɨ½þÒ EòvÉÒSÉ VɤɮúnùºiÉÒ Eò®úiÉ xɺɱªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÉxÉä Eò¨ÉÉÇäzÉiÉÒ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÒ. ªÉ´Ö ÉEòÉxÆ ÉÒ +É{ɱÉä EòiÉiÇÞ ´É ½þä ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉɨÉvªÉä PÉɱÉʴɱÉä iÉ®úSÉ ®úɹ]ÅõÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉä<Ç±É ½äþ ªÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ MÉhÉ®úɪÉÉSªÉÉ {ÉɱÉJÉÒ´nùÉ®úä +ÉMɨÉxÉ ´É ʴɺÉVÇ ÉxÉ ªÉÉiÉÖxÉ ÊnùºÉÖxÉ ªÉäiÉä. ¸ÉvnùÉ VÉÉä{ÉɺÉÉ´ÉÒ. vÉÉMÆ Éb÷ËvÉMÉÉ xÉ Eò®úiÉÉ ¸ÉvnùÉ{ÉÖ´ÉÇEò ºÉ´ÉÇvɨÉﻃ ªÉÖ´ÉEòÉÆxÉÒ BEòÉä{ªÉÉxÉä ªÉÉ MÉhÉ®úɪÉÉSÉÒ {ÉɱÉJÉÒ JÉÉnÆ ùªÉÉ´É®ú ʨɮú´ÉiÉ xÉMÉ®ú {ÉÊ®úGò¨ÉÉ Eò¯ûxÉ ¶ÉÉÆiÉiÉäiÉ Ê´ÉºÉÇVÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ |ÉlÉÉ +ÆÊMÉEòÉ®ú±ÉÒ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý +ÉiÉÉ ½äþ MÉhÉä¶É ¨ÉÆb÷³ý ¶ÉäMÉÉÆ´É ´ÉÉ˺ɪÉɺÉÉä¤ÉiÉ ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆxÉÉ ¸ÉvnùäSÉ ä ºlÉÉxÉ `ö®úiÉ +ɽþä. MÉhɶä É Ê´ÉºÉÇVÉxÉÉSªÉÉ ´Éä³ýÒ xÉMÉ®úÉiÉÒ±É ¨Éʽþ± ÉÉ ½þ É +É®ú iÉÒ ´É nù¶ÉxÇ ÉɺÉÉ`öÒ iÉi{É®ú +ºÉiÉÉiÉ iÉ®ú MÉhÉä¶É ʴɺÉÇVÉxÉ ÊnùxÉÒ ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒiÉ Ê¶É´É¶ÉƦÉÉäSªÉÉ MÉhÉä¶É {ÉɱÉJÉÒSÉä xÉMÉ®ú {ÉÊ®úGò¨ÉÉ {ÉɽþhªÉÉEò®úÒiÉÉ ¤Éɽäþ®úMÉÉÆ´ÉSªÉÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆSªÉÉ MÉnùÔiÉ ´ÉÉfø ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÉEòbÖ÷xÉ Ê¨É³ýɱÉÒ +ɽäþ. º É É ¨ É É Ê V É E ò , ¶Éè IÉÊhÉEò, ºÉÉƺEÞò ÊiÉEò EòɪÉÇGò ¨ÉɨÉv ªÉä MÉh Éä¶É ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ºÉ´ÉÇvɨÉﻃ EòɪÉÇEòiªÉÉÈSÉÒ +OɺÉä®ú ´ÉÉ]õSÉÉ±É +ɽäþ. ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒ +ºÉ±ª ÉɨÉÖ³ä ý Ê´ÉÊ´ ÉvÉ =iºÉ´ÉÉEò®úÒiÉÉ ºÉÆiÉ xÉMÉ®úÒiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ¦ÉÉÊ´ ÉEò ÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉEä ò®úÒiÉÉ SɽþÉ-{ÉÉxÉ, ¡ò®úɳýÉÆSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä ªÉÉ EòɨÉÒ ¶ÉMä ÉÉÆ´É ´ÉɺÉÒªÉÉSÆ É ä +ÉÌlÉEò ´É ºÉ´ÉÉÇäiÉÉä{É®úÒ ºÉ½þEòɪÉÇ Ê¨É³ýiÉ +ºÉiÉä. ®úɹ]Åõ|Éä®úhÉäSÉÒ VÉÉhÉ Eò¯ûxÉ näùhÉÉ®äú MÉhÉä¶É ¨ÉÆb÷³ý ½äþ +Ê´É®ú iÉ ºÉÆ iÉ x ÉM É®ú Ò iÉ ºÉÉiÉiªÉ{ÉÖhÉÇ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþ. ¦ÉʴɹªÉÉiÉÒ±É ´ÉÉ]õSÉɱÉÒºÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ½þÉÌnùEò ¶ÉÖ¦ÉÂäSUôÉ MÉhÉä¶É ¨ÉbÆ ÷³ýÉÆxÉÉ MÉhɶä É ¦ÉCiÉÉÆxÉÉ MÉhÉ{ÉiÉÒ =iºÉ´ÉÉSªÉÉ ¨ÉxÉ{ÉÖ´ÉÇEò ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ...
  3. 3. Ên 28 +ÉìMɹ]õ 2014 3  ¶ÉMä ÉÉ´Æ É -MÉhÉ{ÉiÉÒ ¤ÉÉ{{ÉÉSªÉÉ +ÉMɨÉxÉɺÉɤä ÉiÉSÉ ´É¯ûhÉ ®Éú VÉÉSÉ ä ºÉÉiÉiªÉ{ÉhÖ ÉÇ +ÉMɨÉxÉÉxÉä ¤É³ýÒ®úÉVÉÉ ´É ¶ÉäMÉÉÆ´ÉEò®ú ½äþ iÉÞ{iÉ ZÉɱÉä +ºÉÖxÉ MÉhÉä¶É =iºÉ´ÉÉEò®Òú iÉÉ ¶ÉMä ÉÉ´Æ É ¶É½þ®úÉiÉÒ±É ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`É MÉVɤÉVɱªÉÉ +ɽþäiÉ. ¦É´ªÉ ¨ÉiÖ ÉÕSªÉÉ Ê´ÉGòÒºÉÉä¤ÉiÉSÉ PÉ®úÉiÉ MÉhɶä É ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úhªÉÉEò®Òú iÉÉ xÉÉMÉÊ®úEòÉÆSÉÒ +Éäfø ½þÒ ¨ÉÉEäò]õSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä ½þÉä´ÉÚ ±ÉÉMɱÉÒ +ɽäþ. ¤É−ªÉÉSÉ Ênù´ÉºÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ±ÉÆɤɱÉä±ÉÉ {ÉÉ>ðºÉ +ɱªÉÉxÉ ä ºÉ´ÉÉxÈ ÉÉ ½þɪÉäºÉä ´ÉÉ]Öõ ±ÉÉMɱÉä +ɽäþ. iªÉÉiÉSÉ MÉhÉä¶É ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ ´ÉMÉÇhÉÒ ¨ÉÉMÉhªÉÉSÉÒ ±ÉMɤÉMÉ, ¨ÉÆb÷{É =¦ÉÉ®úhÉÒ, +¶ÉÉ +xÉEä òÉÊ´ÉvÉ EòɨÉɱÉÉ ®MúÆ ÉiÉ +ɱªÉÉxÉä SÉÉèEòÉiÉÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê`öEòÉhÉÒ ¨ÉÆb÷{É =¦ÉÉ®úhÉÒ, bä÷EòÉ®äú¶ÉxÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ MÉhÉä¶É ¦ÉCiÉ ´É EòɪÉÇEòiÉæ ½äþ MÉhÉä¶É +ÉMɨÉxÉɺÉÉ`öÒ ºÉVVÉ ZÉɱÉä +ɽäþ. ªÉÉ=iºÉ´ÉÉnù®ú¨ªÉÉxÉ xÉ´ÉÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ {ÉÉä.`öÉhÉänùÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ ªÉÉÆxÉÒ ¶ÉÉiÆ ÉiÉÉ¨ÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ =iºÉ´É ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úhªÉÉEò®Òú iÉÉ ºÉ½þEòɪÉÇ Eò®úÉ´Éä +ºÉä +É´½þÉxÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É´ÉɺÉÒªÉÉÆxÉÉ Eòä ±Éä +ɽþä. iɺÉäSÉ <Ç -ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉìxɱÉÉ<xÇ É ºÉÖ¯û ZÉɱªÉÉxÉä Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ ´É ʶÉIÉhÉ ¡òÒ {É®úÒIÉÉ ¡òÒSÉÒ ®úCEò¨É ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú ¨É]ì ÒõÅ Eòä kÉ®ú ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒºÉÉ`Òö ÊVɱ½þÉ ¤Én±ù É ZÉɱÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉɺÉÉ`Òö ÊVɱ½þÉ ¤Énù±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ xÉɽÒþ +ºÉ ä ºÉ½Éþ ªªÉEò +ɪÉÖCiÉ, ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ªÉÉÆxÉÒ Eò³ýʴɱÉä+ɽ.þä ‘JÉɪÉÉSÉÆ xÉɽþÒ iÉ®ú MÉɪÉÉSÉÆ Eò¶ÉɱÉÉ?’ Eò¨ÉÉzæ ÉiÉÒSÉÉ ®úÉäJÉ`öÉäEò ¤ÉÉhÉÉ! {É®úJÉb÷ ¤ÉÉiɨªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉ{iÉÉʽEþ ò Eò¨ÉÉzæ ÉiÉÒ ´ÉÉSÉÉ!! ¶ÉäMÉÉÆ´ É (Eò É.| É. ) ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒSªÉÉ ®úCEò¨ÉäSÉä SÉäEò ʨɳýÉ´Éä ªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ºÉƤÉÊvÉiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú B.{ÉÒ.B±É JÉÉiÉä =PÉb÷hÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ½þÉäiÉä iÉlÉÉ +ÉiÉÉ <-Ç Ê¶É¹ªÉ´ÉkÞ ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÖ¯û ZÉɱªÉÉxÉä +ÉiÉÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÇxÉÉ ÊVɱ½þÉ ¤Énù±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ xɺɱªÉÉSÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ ºÉ½Éþ ªªÉEò +ɪÉCÖ iÉ ªÉÉxÆ ÉÒ Eò³ýʴɱÉä +ɽþ.ä ªÉÉxÉÆiÉ®ú ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒSÉÒ ®úCEò¨É Ê´ÉtÉlªÉÉSÈ ªÉÉ ¤ÉEÄ ò JÉÉiªÉÉiÉ ´É ʶÉIÉhÉ ¡òÒ ´É {É®úÒIÉÉ ¡òÒ SÉÒ ®úCEò¨É ¨É½Éþ Ê´ÉtɱɪÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ¨É½Éþ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É {ÉÒB±ÉB JÉÉiÉä ¤ÉnÆ ù Eò®úhÉ ä +ɴɶªÉEò +ɽ.þä ¨ÉÉjÉ ºÉnù®ú JÉÉiÉä ¤ÉÆnù Eò®úiÉÆÉxÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ PÉähÉ ä +ɴɶªÉEò +ºÉÖxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÖ÷xÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ {ÉÉä]Òõ +vÉÇJÉÌSÉiÉ ®úCEò¨É iÉÉiEòɳý SɱÉxÉÉ´nùÉ®äú EòÉä¹ÉÉMÉÉ®úÉiÉ VɨÉÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉ ºÉ¤Æ ÉvÉÒSÉÒ SɱÉxÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´Éä. VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ, iªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ VªÉÉ PÉ®úÉiÉ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ, iªÉÉ PÉ®úÉSÉÒ =zÉiÉÒ ¶ÉMä ÉÉ´Æ É - xÉEÖ òiªÉÉSÉ ¶ÉMä ÉÉ´Æ É ªÉlä ÉÒä ±É Ê´É¸ÉÉ¨É ¦É´ÉxÉ ªÉlä Éä ºÉƦÉÉVÉÒ Ê¥ÉMÉbä ÷SªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ÊVɱ½þÉ ¤É`è öEòÒSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ ½äþ ÊVɱ½þÉvªÉIÉ ¨ÉxÉÉVä É ´ÉÉPÉ ªÉÉSÆ ªÉÉ +vªÉIÉiÉJä ÉɱÉÒ {ÉÉ®ú {Éb÷±É.ä ªÉɴɳä ýÒ ½þÉ´ä ÉÚ PÉÉiɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉvÉÉxɺɦÉEä ò®Òú iÉÉ =¨Énä ùÉ®Éú ¤ÉɤÉiÉ ºÉ¦Æ ÉÉVÉÒ Ê¥ÉMÉbä ÷ SªÉÉ ¦ÉÊÖ ¨ÉEòä ¤ÉɤÉiÉ SÉSÉÉÇ ZÉɱÉÒ. ªÉÉ´Éä³ýÒ ¶É®únù {ÉÉ]õÒ±É, Ê´ É.¤É Ò.´ÉÒ .{ÉÒ ÊVɱ½þÉ+vªÉIÉ +¦ÉªÉ {ÉÉ]õÒ±É, ÊVɱ½Éþ |É´ÉCiÉÉ +¦ÉªÉ˺ɽþ ¨ÉÉ®úÉäb÷ä +®úË´Énù PÉÉ]äõ +ÉnùÒSÉä ¨ÉxÉÉäMÉiÉ{É®ú ¦ÉɹÉhÉ ä ZÉɱÉÒ. VÉMÉiÉ +ºÉiÉÉxÆ ÉÉ ±ÉIÉÉiÉ `öä´ÉhªÉɺÉÉ®úJÉä EòɽþÒ.......... VÉÒ´ÉxÉÉ´É®ú =iEò]õ |Éä¨É, ºÉÞ¹]õÒʴɹɪÉÒSÉÒ +JÉÆb÷ ÊVÉYÉɺÉÉ, xÉ´ªÉÉ +xÉ֦ɴÉÉƺÉÉ`öÒSÉÒ +iÉÖ®ú =iEÆò`öÉ VÉÉä{ɪÉÈiÉ IÉÒhÉ ´É xɹ]õ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ. iÉÉä{ɪÉÈiÉ +É{ɱªÉÉ +κiÉi´ÉÉSÉÆ {ÉÉjÉ ºÉnèù´É ¨ÉÉvÉÖªÉÉÇxÉ +ÉälÉƤɱÉä±ÉSÉ +ºÉiÉ- +É{ɱªÉÉ +κiÉi´ÉÉiÉÖxÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ |É´Éɽþ +JÉÆb÷ ´ÉɽþiÉSÉ +ºÉiÉÉä. +É{ɱªÉÉ +ÉiɱÉä. +ÉxÉÆnùÉSÉä ZÉ®äú EòvÉÒ +É]õhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ªÉÉSÉÒ JɤɮúnùÉ®úÒ PªÉɪɱÉÉ ½þ´ÉÒ! ¶Éä´É]õSªÉÉ ·ÉɺɽþÒ xÉ´ÉÊxĘ́ÉiÉÒSªÉÉ vªÉɺÉÉxÉ ZÉ{ÉÉ]õ±Éä±ÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ, ½äþ +ɪÉÖ¹ªÉÉSªÉÉ +ÆiÉÉʴɹɪÉÒSÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ EòÉä´É³ý +ÉÊhÉ ºÉÆÖnù®ú º´É{xÉ ½þÉäªÉ! ½äþ º´É{xÉ VÉ{ÉɪɱÉÉ ½þ´ÉÆ. b÷É.ì +É.½þ.ºÉɳýÆÖJÉä ªÉÉSÆ ªÉÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉxÇ É: ¶ÉɺjɽþÒ, Eò±ÉɽþÒ ªÉÉ {ÉºÖ iÉEòÉiÉxÖ É) ½äþ {ÉjÉEò ¨ÉɱÉEò ¨ÉÖpùEò ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉvÉÖEò®ú Ê{ÉMÉƳäý ªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiɦÉÉ +Éì¡òºÉä]õ Ë|É]õºÉÇ, JÉɨÉMÉÉÆ´É ªÉälÉä ¨ÉÖpùÒiÉ Eò¯ûxÉ ½þÊ®ú|ɺÉÉnù, ʶɴÉÉVÉÒ xÉMÉ®ú,¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÖxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þªÉÉ {ÉjÉEòÉiÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ±ÉäJÉÉƶÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉ½þ¨ÉiÉSÉ +ºÉä xÉɽþÒ. EòÉähÉiÉɽþÒ ´ÉÉnù ¶ÉäMÉÉÆ´É xªÉɪÉɱɪÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ RNI.No. MAHBIL05517/2008 ªÉɴɳä ýÒ ¶ÉMä ÉÉ´Æ É iÉɱÉEÖ òÉ +vªÉIÉ {ÉnùÒ +ÉEòÉ¶É {É´ÉÉ®,ú ¶É½þ® ú +vªÉIÉ{ÉnùÒ º É É M É ® ú {É>ð³ý,´ÉÒ.¤ÉÒ.´ÉÒ.{ÉÒ iÉɱÉÖEòÉ +vªÉIÉ{ÉnùÒ ¶ÉÖ¦É¨É +VÉÉb÷Ò´ÉÉ±É ÊVɱ½þÉ ºÉ½þºÉÊSÉ´É{ÉnùÒ nùkÉÉ nùä¶É¨ÉJÖ É ªÉÉxÆ ÉÉ ÊxɪÉCÖ iÉÒ nùähªÉÉiÉ +ɱÉÒ. EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ºÉÆSÉɱÉxÉ nùkÉÉ näù¶É¨ÉÖJÉ ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä iÉ®ú +ɦÉÉ®ú |Énù¶ÉxÇ É º´É{xÉÒ±É EòxÉÉVä Éä ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. ªÉÉ´Éä³ýÒ ¶É½þ®ú ´É iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É EòɪÉÇEòiÉæ ¨ÉÉä`öªÉÉ ºÉÆJªÉäxÉä ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. ¶ÉMä ÉÉ´Æ É - vÉxÉMÉ®ú xÉMÉ®ú ¶ÉMä ÉÉ´Æ É ªÉälÉ ä {ÉhÖ ªÉ¶±ÉÉEä ò +ʽþ±ªÉÉnùä´ÉÒ ½þɳä ýEò®ú ªÉÉÆSÉÒ {ÉÖhªÉÊiÉlÉÒ ºÉÉVÉ®úÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ´Éä³ýÒ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ¨ÉÉVÉ ¤ÉÉÆvÉ´É ={ÉκlÉiÉ ½þÉiä Éä ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ¨ÉÉVÉ ¤ÉÉÆvÉ´É ´É xÉÉMÉÊ®úEòÉÆxÉÒ ¦ÉVÉxÉÉSÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉɨÉvªÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉ xÉÉånùʴɱÉÉ +¶ÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ SÉÆpùEòÉiÉ ¨ÉÉxÉä ªÉÉÆxÉÒ Eò¨ÉÉæzÉiÉÒ ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÒ.
  4. 4. Ên 28 +ÉìMɹ]õ 2014 4 SÉÉåb÷Ò ªÉälÉä +ʽþ±ªÉÉnäù´ÉÒSÉÒ 220 ´ÉÒ {ÉÖhªÉÊiÉlÉÒ ºÉÆ{ÉzÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É - {ÉÖhªÉ¶±ÉÉäEò +ʽþ±ªÉÉ näù´ÉÒ ½þÉä³ýEò®ú ªÉÉÆSÉÒ {ÉÖhªÉÊiÉlÉÒ +ʽþ±ªÉÉ näù´ÉÒ VÉx¨Éºlɳý SÉÉåb÷Ò,ÊVÉ. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ªÉälÉä 220 ´ÉÒ {ÉÖhªÉÊiÉlÉÒ ºÉÆ{ÉzÉ ZÉɱÉÒ. ªÉÉ |ɺÉÆMÉÒ {ÉÖhªÉ¶±ÉÉäEò +ʽþ±ªÉÉnäù´ÉÒSªÉÉ {ÉɱÉJÉÒSÉÒ ºÉɱɤÉÉnùÉ|ɨÉÉhÉä SÉÉåb÷Ò xÉMÉ®ú {ÉÊ®úGò¨ÉÉ {ÉÖhÉÇ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ªÉÉ´Éä³ýÒ ¦ÉVÉxÉ ¨ÉÆb÷³ýÒ ´É ºÉ¨ÉÉVÉ ¤ÉÉÆvÉ´ÉÉSÉÒ ={ÉκlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ {ÉÖhªÉÊiÉlÉÒ±ÉÉ vÉxÉMÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨É½þɺÉÆPÉÉSÉä ºÉƺlÉÉ{ÉEò +vªÉIÉ +hhÉÉ b÷ÉÆMÉä, EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä +vªÉIÉ +É.+ìb÷. ®úɨɽþ®úÒ ¯û{ÉxÉ´É®ú, ¨ÉÉVÉÒ |Énäù¶ÉÉvªÉIÉ ¸ÉÒ®úɨɦÉÉ>ð {ÉÆÖbä÷, ¨É±½þÉ®ú ºÉäxÉäSÉä ºÉäxÉÉ{ÉiÉÒ +¶ÉÉäEò®úÉ´É näù´ÉEòiÉä, b÷Éì.ºÉÉè. +±ÉEòÉiÉÉ<Ç MÉÉä³äý, ºÉÖ¦ÉɹɮúÉ´É ºÉÉäxÉÉäxÉä, Eò®úbä÷ ºÉɽäþ¤É, {ÉÉbÖ÷®ÆúMÉ EòÉEòbä÷, ¤ÉɱÉÉVÉÒ®úÉ´É EòÉEòbä÷, ´ÉɺÉÖnäù´É +ɺÉEò®ú, b÷Éì. YÉÉxÉä·É®ú MÉÉä³äý, ºÉƦÉÉVÉÒ®úÉ´É ¤ÉèEò®äú, ʶɴÉÉVÉÒ ®úÉ>ðiÉ, ºÉÆiÉÉä¹É Ê{ÉMÉƳäý, |ÉEòÉ¶É VÉÖ¨Ébä÷, EÖò.ʶÉiÉ±É ÊSÉbä÷, =kÉ¨É ¤ÉÉä®úºÉä,Eò®äú +ÉnùҺɽþ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É EòɪÉÇEòiÉæ ´É ºÉ¨ÉÉVɤÉÉÆvÉ´É ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. nÖù{ÉÉ®úÒ 12 ´ÉÉVÉiÉÉ +ʽþ±ªÉÉnäù´ÉÓxÉÉ {ÉÖ¹{É+{ÉÇhÉ Eò¯ûxÉ ¸ÉvnùÉÆVɱÉÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. +ʽþ±ªÉÉnäù´ÉÓSÉä EòɪÉÉÇ´É®ú |ÉEòÉ¶É ]õÉEòhÉÉ®úÒ ¦ÉɹÉhÉä ZÉɱÉÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú SÉÉåb÷Ò ]Åõº]õSÉÒ ¤Éè`öEò ZÉɱÉÒ. ªÉÉ´Éä³ýÒ ]Åõº]õSÉä {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä. xÉ´ÉÉänùªÉ {É®úÒIÉäBä´ÉVÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ PÉb÷ʴɱÉÒ ºÉ½þ±É |ɶÉɺÉxÉÉSªÉÉ nÖù±ÉÇIÉɨÉÖ³äý ºÉƺlÉÉ ºÉÆSÉɱÉEò ´É EòɪÉÇ®úiÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÉ ¨ÉxɨÉÉxÉÒ EòÉ®ú¦ÉÉ®ú ±ÉÉä½þÉ®úÉ : ¤ÉɳýÉ{ÉÖ®ú iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É ±ÉÉä½þÉ®úÉ ªÉälÉÒ±É ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ®úÉvÉɤÉÉ<Ç ¤ÉEòÉ±É Ê´ÉtɱɪÉ,±ÉÉä½þÉ®úÉ SªÉÉ +vÆ ÉvÉÆÖnù ´É ¤ÉäiÉÉ±É EòÉ®ú¦ÉÉ®ú¨ÉÖ³äý +±{ ÉºÉ ÆJªÉ ÉEò, nù 汃 iÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ¶ÉèIÉÊhÉEò xÉÖEòºÉÉxÉ ZÉɱÉä +ɽäþ. ¨ÉxɨÉÉxÉÒ EòÉ®ú¦ÉÉ®ú Eò®úhÉÉ­ ªÉÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆ´É®ú ´É ºÉºÆ lÉä´É®ú EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò¯ûxÉ ¶ÉɳýÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ EòÉføhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Ê{Éb÷ÒiÉ {ÉɱÉEòÉÆxÉÒ ºÉ´ÉÇ ºiÉ®úÉ´É®ú Eäò±ÉÒ +ɽäþ. ´ÉÊ®ú¹`ö EòÉªÉ Eò®úiÉÉiÉ ªÉÉEòbä÷ ±ÉIÉ ±ÉÉMɱÉä +ɽäþ. ªÉɤÉɤÉiÉ ú +ºÉä EòÒ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ®úÉvÉɤÉÉ<Ç ¤ÉEòÉ±É Ê´ÉtɱɪÉ, ±Éɽä þÉ®úÉ, iÉÉ.¤ÉɳýÉ{É®Ö , ÊVÉ. +EòÉä±ÉÉ ªÉälÉÒ±É EòɽþÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉjÉ 2013-14 ¨ÉvªÉä xÉ´ÉÉnä ùªÉ ÊxÉ´Éb÷ SÉÉSÉhÉÒ Eò®úÒiÉÉ {É®úÒIÉÉ +VÉÇ 50/- ¯û{ɪÉä ¶ÉÖ±Eò näù´ÉÚxÉ ¦É®ú±Éä ½þÉäiÉä. ¨ÉÉjÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉSªÉÉ +IɨªÉ nÖù±ÉÇIÉɨÉÖ³äý ½þÉäiÉEò¯û, OÉɨÉÒhÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ¶ÉèIÉÊhÉEò +ɪÉÖ¹ªÉÉSÉä ¦É¯ûxÉ xÉ ÊxÉPÉhÉÉ®äú xÉÖEòºÉÉxÉ ZÉɱÉä +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý nùÉä¹ÉÓ´É®ú EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò¯ûxÉ MɱÉlÉÉxÉ EòÉ®ú ¦ÉÉ®ú ZÉÉ±É ä±ªÉÉ ªÉÉ Ê´ÉtɱɪÉÉSÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ EòÉfÚøxÉ PªÉÉ´ÉÒ +¶ÉÒ ºÉÆiÉ{iÉ {ÉɱÉEòÉSÆ ªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ¶É½þ¤ä ÉÉVÉ ÊxɺÉÉ®ú nù¶ä ɨÉÖJÉ ªÉɺɽþ <iÉ®ú 6 Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä xÉ´ÉÉänùªÉ ÊxÉ´Éb÷ SÉÉSÉhÉÒ +VÉÇ ºÉ¶ÉÖ±Eò PÉähªÉÉiÉ +É±É ä ½þÉäiÉ.ä ¨ÉÉjÉ ¶ÉɳýÉ ´ ª É ´ É º l É É { É x É É S ª É É ½þ±ÉMÉVÉÔ{ÉhÉÉ¨É³Ö ýä iÉ ä {ÉÉ`öÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä xÉɽþÒ. iªÉÉ¨É³Ö ýä {É®úÒIÉÉSÉ ä ½þÉì±É ÊiÉEòÒ]õ +ɱÉä xÉɽÒþ . iÉ®úÒ ºÉvÖ nùÉ näùJÉÉ´ÉÉ ¨½þhÉÖxÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ºÉƺl É äiÉ Ò±É EòÉªÉ Ç®ú i É ¨ É Ö J ª É É v ª É É { É E ò (9421895103), ʶÉIÉEò Ê ´É±É ÉºÉ ´ÉÉ ¨É xÉ Ê ¨É®ú MÉä (9423722968), ʶÉIÉÒEòÉ ®äúJÉÉ ®úhÉÊvÉ®ú ´ÉÉxÉJÉäbä÷ (8805055608), ½äþ ¤ÉɳýÉ{ÉÖ®ú ªÉälÉÒ±É {ÉÊ®úIÉÉ EåòpùÉ´É®ú xÉä´ÉÚxÉ ±ÉMÉäSÉ ¶ÉäMÉÉÆ´É ªÉälÉÒ±É +ÉxÉÆnù ºÉÉMÉ®ú ªÉÉ {ɪÉÇ]õxÉ ºlɳýÒ xÉä±Éä. Ênù´ÉºÉ¦É®ú Ê¡ò¯ûxÉ Ê´ÉtÉlÉÔ PÉ®úÒ MÉä±Éä.½þÒ ¤ÉÉ¤É {ÉɱÉEòÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉVɱÉÒ +ºÉiÉÉ ºÉÉ´É®úɺÉÉ´É®úÒºÉÉ`öÒ nÖùºÉ­ ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ xÉ´ÉÉänùªÉSÉÒ º´ÉƪÉSÉÉʱÉiÉ {ÉÊ®úIÉÉ ºÉƺlÉSä ªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ±Éɽä þÉ®úÉ ªÉlä ÉÒ±É ¶ÉɳýäiÉSÉ PÉhä ªÉÉiÉ +ɱÉÒ. +YÉÉxÉ ´É +±{ÉʶÉÊIÉiÉ MÉ®úÒ¤É {ÉɱÉEòÉxÆ ÉÉ +É{ɱÉÉ {ÉɱªÉ ÊxɶSÉÒiÉSÉ xÉ´ÉÉänùªÉ |É´Éä¶ÉÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨ÉÉäEò³ýÉ ½þÉä<Ç±É +ºÉä ´ÉÉ]õ±É.ä ¨ÉÉjÉ EòÉå¤Éb÷ ZÉÉEò±É Æ iÉ®úÒ =VÉb÷±ªÉÉʶɴÉÉªÉ ®úɽþiÉ xÉɽþÒ. ÊxÉEòɱÉɤÉɤÉiÉ {ÉɱÉEòÉÆxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä +ºÉiÉÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSªÉÉ =b÷´ÉÉ=b÷´ÉÒSªÉÉ =kÉ®úɨÉÖ³äý ½þÒ ¤ÉÉ¤É ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉÒ. ¤É½ÖþiÉäEò Ê´ÉtÉlÉÔ +±{ɺÉÆJªÉÉEò, nùʱÉiÉ |É´ÉMÉÉÇiÉÒ±É +ɽäþiÉ. Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä xÉÖEòºÉÉxÉ {ÉɽþiÉÉ ºÉƤÉÊvÉiÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆ´É®,¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEòÉÆ´É®úú Eò`öÉä®ú EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò¯ûxÉ ¶ÉɳýÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ®úqù Eò®úÉ´ÉÒþ. ºÉnù®ú ºÉƺlÉä¨ÉvªÉä ÊxÉ´Éb÷hÉÖEòÉ ´ÉèMÉ®äú xÉ PÉiä ÉÉ +vÆ ÉÉvÉnÆÖ ù, ¨ÉxɨÉÉxÉÒ EòÉ®ú¦ÉÉ®ú ºÉÖ¯û +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ¶ÉèIÉÊhÉEò xÉÖEòºÉÉxÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ºÉƺlÉäSÉÒ ºÉÖvnùÉ SÉÉèEò¶ÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ +¶ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Ê{Éb÷ÒiÉ {ÉɱÉEòÉxÆ ÉÒ Eòä ±ÉÒ +ɽþ.ä ¶ÉɺÉxÉ EòÉªÉ ¦ÉÊÖ ¨ÉEòÉ ¤ÉVÉÉ´ÉÒ±É ªÉÉSÉÒ |ÉÊiÉIÉÉ +ɽäþ.

×