Prince of Persia<br />FadiahGitaGhaesani		14719<br />TifaniAsriReygina		14795<br />MelatiPermata Sari		14941<br />Jean Ame...
PangeranDastan<br />PutriTamina<br />PamanNizam<br />Raja Sharaman<br />PangeranTus<br />PangeranGarsiv<br />Sheikh Amar<b...
Lahirsebagairakyatbiasa, Dastan diangkat oleh Raja Sharaman ketika kecil karena melihat sifat ksatrianya. Dia pemberani, a...
TaminaadalahputripenguasakotaAlamutyang cantikdanmenawan. Diawanita yang sangattangguhdanberpendirianteguh. Diasangatmenja...
Adikdari King Sharamaninipernahmenyelamatkankakaknyadariserangansinga, sehinggakakanyatetaphidupdanmendapattahta. Iamenyes...
	Raja Persia inisangatbijak, iamemerintah Persia denganadildanmengedepankankeselamatandankesejahteraanrakyat. Sebenarnyaia...
	Putra mahkotakerajaan Persia inisangatpatuhpadaorangtua, termasukpamannya. Iaberhatibaikdanbijaksepertiayahnya, apalagike...
Salahsatupangeran Persia yang mempunyailoyalitasdansemangattempur yang tinggi, namunmudahdipengaruhiorangdanterbawaemosi. ...
Sebagaipengusahadanpenyelenggarabalapburungunta, iasangatmaterialis. Demimenghindaripajak, iamembuatmitosberhantutentang a...
PelemparpisauulungdarisukuNgbakainipernahdiselamatkanoleh Sheikh Amar, sehinggaiaberhutangnyawadengancaramengabdipadaShara...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Prince of Persia (groupe 1)

685 vues

Publié le

Les Personnages du film Prince of Persia - Groupe 1

Sastra Prancis 2009 FIB UGM

Publié dans : Divertissement et humour, Sports
1 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
685
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
1
Actions
Partages
0
Téléchargements
4
Commentaires
1
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Prince of Persia (groupe 1)

 1. 1. Prince of Persia<br />FadiahGitaGhaesani 14719<br />TifaniAsriReygina 14795<br />MelatiPermata Sari 14941<br />Jean Amelia 14957<br />VremitaDesectia 14963<br />FitrianaPratiwi 15068<br />
 2. 2. PangeranDastan<br />PutriTamina<br />PamanNizam<br />Raja Sharaman<br />PangeranTus<br />PangeranGarsiv<br />Sheikh Amar<br />Seso<br />Tokoh-tokohdalam Prince of Persia<br />
 3. 3. Lahirsebagairakyatbiasa, Dastan diangkat oleh Raja Sharaman ketika kecil karena melihat sifat ksatrianya. Dia pemberani, ahli dalam bertarung dan cerdik menyusun strategi pertempuran, walau terkadang nekat dan semboro. Namun di balik kemaskulinannya, ia juga merupakan sosok yang bersahaja, rendahhati, hormatpadaorangtuadanmenghargaisesama. Demikebenaran, iaberjuangmencegahrencanajahatNizam. Iajugamenyimpan rasa terhadapTamina, putriAlamutpenjagabelatipemutarwaktu.<br />Dastan<br />
 4. 4. TaminaadalahputripenguasakotaAlamutyang cantikdanmenawan. Diawanita yang sangattangguhdanberpendirianteguh. Diasangatmenjagaamanatnyauntukmenjagabelatipemutarwaktu. DalamperjalanannyabersamaDastan, iatampakterkesandenganpribadiDastan, namunengganmengakuinyademihargadirinyasebagaiputri yang kuat.<br />Tamina<br />
 5. 5. Adikdari King Sharamaninipernahmenyelamatkankakaknyadariserangansinga, sehinggakakanyatetaphidupdanmendapattahta. Iamenyesalmenyelamatkankakaknyakarenaiatidakjadibertahtadikerajaan. Karenasifatlicikdantamaknya, iaberpura-purasetiamengabdipadakakaknya, padahaldiam-diamiamenyusunkonspirasijahatuntukmembunuhkakaknyadanmerebutkerajaan. Iainginmendapatkanbelatipemutarwaktusupayaiabisakembalikemasalaludanmembiarkankakaknyatewassupayaiamendapattahta. NamunakhirnyarencananyaberhasildigagalkanolehDastan yang mengetahuikelicikanpamannyalewatbelatipemutarwaktu.<br />Nizam<br />
 6. 6. Raja Persia inisangatbijak, iamemerintah Persia denganadildanmengedepankankeselamatandankesejahteraanrakyat. SebenarnyaiatidaksetujuakanpenyerangankeAlamut, namunNizamberencana lain. Iajugalah yang mengangkatDastandarianakyatimpiatumenjadipangeranistana, karenaiamelihatsifatksatriadaridalamdiriDastan. KeadilannyajugaterlihatketikaiamenyerahkanTaminapadaDastan, bukannyapadaTuskarenaTustelahmempunyaibanyakistri. Selainitu, iajugasangatberbalasbudipadaNizam yang telahmenyelamatkannyadariserangansinga. Sayangnya, kebaikan King SharamaninidibalaskejahatanolehNizam yang membunuhnyadenganjubahberacun.<br />King Sharaman<br />
 7. 7. Putra mahkotakerajaan Persia inisangatpatuhpadaorangtua, termasukpamannya. Iaberhatibaikdanbijaksepertiayahnya, apalagiketikamemilihuntuktidakmenghakimiDastansendiri. KetikaTaminadiserahkanpadaDastan pun, iaikhlasdantidakprotes. KepercayaannyapadaDastanterujiketikaiadimintaDastanmenekantombolbelatipemutarwaktu.<br />Tus<br />
 8. 8. Salahsatupangeran Persia yang mempunyailoyalitasdansemangattempur yang tinggi, namunmudahdipengaruhiorangdanterbawaemosi. Ketikaayahnyaterbunuholehjubahberacun, ialangsungmenuduhadiknyaDastansebagaipelakutanpaberpikirpanjang. Namunakhirnyaiaberhasilkembalidiyakinkan (denganmudah pula) bahwaDastanbukanlahpelakunya, danjustruberbalikmendukungDastan. IaterbunuholehkaumHasansin yang memangdiperintahNizamuntukmelenyapkanketigabersaudaratersebut.<br />Garsiv<br />
 9. 9. Sebagaipengusahadanpenyelenggarabalapburungunta, iasangatmaterialis. Demimenghindaripajak, iamembuatmitosberhantutentang arena balapburunguntanya. Iamenyayangiburung-burunguntanyasebagaisumberuang. TadinyaiainginmenyerahkanDastandemiimbalanuang, namunberbalikmembantuDastanketikasukuHasansinmenyerang.<br />Sheikh Amar<br />
 10. 10. PelemparpisauulungdarisukuNgbakainipernahdiselamatkanoleh Sheikh Amar, sehinggaiaberhutangnyawadengancaramengabdipadaSharamanselamanya. Iasangatsetia, selalumengikutikemanapun Sheikh Amarpergi. KesetiaannyabahkanterbuktidenganpengorbanannyawanyaketikabertarungpisaulemparsatulawansatudenganorangHasansindalammemperebutkanbelatidariistana.<br />Seso<br />

×