SlideShare une entreprise Scribd logo
Тєсвийн зарлагын 2013 оны тусгай зориулалтын
шилжүүлгийн хуваарилалт
2013 Хуваарь 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
indice
2013 батлагдсан
тєсвийн хуваарь
УБ . Хїїхдийн цэцэрлэг 69 728 216,9 6 559 543,2 6 536 676,1 5 765 348,3 5 895 830,1 9 615 917,5 3 239 701,3 968 437,5 2 348 280,0 7 376 869,2 6 911 578,5 6 896 760,2 7 613 275,0
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН 69 728 216,9 6 559 543,2 6 536 676,1 5 765 348,3 5 895 830,1 9 615 917,5 3 239 701,3 968 437,5 2 348 280,0 7 376 869,2 6 911 578,5 6 896 760,2 7 613 275,0
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 69 728 216,9 6 559 543,2 6 536 676,1 5 765 348,3 5 895 830,1 9 615 917,5 3 239 701,3 968 437,5 2 348 280,0 7 376 869,2 6 911 578,5 6 896 760,2 7 613 275,0
Бараа, їйлчилгээний зардал 68 027 634,3 5 885 747,8 6 521 168,4 5 760 558,9 5 895 830,1 9 610 917,5 2 743 851,0 968 437,5 2 348 280,0 6 881 018,9 6 911 578,5 6 891 760,2 7 608 485,5
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 42 452 692,7 3 179 268,0 3 849 923,4 3 179 268,0 3 575 535,9 7 016 892,3 2 398 919,3 813 847,9 2 002 651,4 3 846 749,4 3 972 994,0 3 972 994,0 4 643 649,1
Їндсэн цалин 37 774 027,4 3 016 807,3 3 016 807,3 3 016 807,3 3 393 908,2 6 033 614,6 2 283 917,7 775 514,1 1 906 816,7 3 016 807,3 3 771 009,1 3 771 009,1 3 771 008,7
Нэмэгдэл, урамшил 1 916 694,0 153 335,5 153 335,5 153 335,5 172 502,5 306 671,1 115 001,6 38 333,8 95 834,7 153 335,5 191 669,4 191 669,4 191 669,5
Гэрээт ажлын цалин 79 349,8 9 125,2 9 125,2 9 125,2 9 125,2 5 951,2 0,0 0,0 0,0 5 951,2 10 315,5 10 315,5 10 315,6
Їр дїнгийн урамшуулал 2 682 621,5 0,0 670 655,4 0,0 0,0 670 655,4 0,0 0,0 0,0 670 655,4 0,0 0,0 670 655,3
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх
шимтгэл 4 669 796,4 349 719,2 423 491,6 349 719,5 393 309,0 771 858,1 263 881,3 89 523,3 220 292,0 423 142,3 437 029,5 437 029,5 510 801,1
Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 3 820 742,5 286 133,7 346 493,2 286 134,2 321 798,2 631 520,3 215 902,9 73 246,3 180 238,9 346 207,4 357 569,5 357 569,5 417 928,4
Тэтгэврийн даатгал 2 971 688,5 222 548,5 269 494,8 222 548,9 250 287,5 491 182,6 167 924,4 56 969,4 140 185,6 269 272,6 278 109,6 278 109,6 325 055,0
Тэтгэмжийн даатгал 339 621,6 25 434,2 30 799,4 25 434,1 28 604,2 56 135,0 19 191,4 6 510,7 16 021,4 30 774,0 31 783,9 31 783,9 37 149,4
ЇОМШ євчний даатгал 424 527,0 31 792,4 38 499,2 31 792,7 35 755,4 70 168,9 23 989,2 8 138,5 20 026,6 38 467,4 39 730,0 39 730,0 46 436,7
Ажилгїйдлийн даатгал 84 905,4 6 358,6 7 699,8 6 358,5 7 151,1 14 033,8 4 797,9 1 627,7 4 005,3 7 693,4 7 946,0 7 946,0 9 287,3
Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 849 053,9 63 585,5 76 998,4 63 585,3 71 510,8 140 337,8 47 978,4 16 277,0 40 053,1 76 934,9 79 460,0 79 460,0 92 872,7
Бараа, їйлчилгээний бусад зардал 20 905 145,2 2 356 760,6 2 247 753,4 2 231 571,4 1 926 985,2 1 822 167,1 81 050,4 65 066,3 125 336,6 2 611 127,2 2 501 555,0 2 481 736,7 2 454 035,3
Бичиг хэрэг 81 015,5 8 101,6 8 911,7 8 101,6 8 101,6 8 101,6 4 050,8 0,0 0,0 8 911,7 8 911,7 8 911,7 8 911,5
Гэрэл цахилгаан 982 443,2 108 000,0 108 000,0 98 244,3 98 244,3 98 244,3 29 473,3 19 648,7 20 631,3 98 244,3 98 244,3 102 734,2 102 734,2
Тїлш, халаалт 3 357 147,6 436 429,2 436 429,2 436 429,2 218 214,0 109 100,0 0,0 0,0 0,0 411 258,4 436 429,2 436 429,2 436 429,2
Тээвэр (шатахуун) 128 129,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 8 570,0 5 720,0 5 719,0 5 720,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0
Шуудан, холбоо 49 962,1 4 496,2 4 496,2 4 496,2 4 496,2 4 496,2 2 498,1 2 500,0 2 498,1 4 996,2 4 996,2 4 996,2 4 996,3
Цэвэр, бохир ус 1 466 508,9 180 129,0 180 130,0 180 130,0 102 800,0 102 800,0 0,0 0,0 0,0 180 130,0 180 130,0 180 130,0 180 129,9
Дотоод албан томилолт 72 167,5 3 608,4 18 041,9 7 216,8 3 608,4 7 216,8 3 608,4 5 051,7 1 443,4 9 381,8 10 825,1 2 164,8 0,0
Ном, хэвлэл авах 44 410,8 5 329,3 5 329,3 4 441,1 4 441,1 4 441,1 0,0 0,0 0,0 5 329,3 5 329,3 5 329,3 4 441,0
Эд хогшил худалдан авах 102 030,9 2 040,6 2 040,6 20 406,2 2 040,6 20 406,2 10 203,1 0,0 36 731,1 2 040,6 2 040,6 2 040,6 2 040,7
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 102 030,9 2 040,6 2 040,6 20 406,2 2 040,6 20 406,2 10 203,1 0,0 36 731,1 2 040,6 2 040,6 2 040,6 2 040,7
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 333 080,6 39 969,7 36 638,9 36 638,9 36 638,9 13 323,2 0,0 0,0 33 308,1 39 969,7 39 969,7 39 969,7 16 653,8
Хоол 13 264 019,6 1 455 318,2 1 323 016,6 1 323 016,6 1 323 016,6 1 323 016,6 11 284,7 11 284,7 11 284,6 1 719 921,6 1 587 619,8 1 587 619,8 1 587 619,8
Эм 27 756,7 0,0 6 939,2 0,0 0,0 6 939,2 0,0 0,0 0,0 6 939,2 6 939,1 0,0 0,0
Урсгал засвар 102 030,9 0,0 0,0 0,0 15 304,6 25 507,7 10 203,1 20 406,2 13 264,0 17 345,3 0,0 0,0 0,0
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 44 410,8 4 441,1 8 882,2 3 552,9 3 552,9 3 552,9 3 552,9 0,0 0,0 5 329,3 4 441,1 3 552,9 3 552,6
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 66 616,1 7 993,9 7 993,9 7 993,9 6 661,6 6 661,6 0,0 0,0 0,0 6 661,6 7 993,9 7 993,9 6 661,8
Холбооны суваг ашигласны хєлс 103 925,2 13 510,3 13 510,3 13 510,3 12 471,0 5 196,3 0,0 0,0 0,0 7 274,8 13 510,3 12 471,0 12 470,9
Сургалт, хурал, зєвлєгєєний зардал 679 489,8 74 593,1 74 593,4 74 593,4 74 593,4 74 593,4 456,0 456,0 456,0 74 593,4 81 374,7 74 593,4 74 593,6
сургуулилт 679 489,8 74 593,1 74 593,4 74 593,4 74 593,4 74 593,4 456,0 456,0 456,0 74 593,4 81 374,7 74 593,4 74 593,6
Татаас ба уpсгал шилжїїлэг 1 700 582,6 673 795,4 15 507,7 4 789,4 0,0 5 000,0 495 850,3 0,0 0,0 495 850,3 0,0 5 000,0 4 789,5
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 1 700 582,6 673 795,4 15 507,7 4 789,4 0,0 5 000,0 495 850,3 0,0 0,0 495 850,3 0,0 5 000,0 4 789,5
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг
удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 1 700 582,6 673 795,4 15 507,7 4 789,4 0,0 5 000,0 495 850,3 0,0 0,0 495 850,3 0,0 5 000,0 4 789,5
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг
удаагийн мєнгєн тэтгэмж 1 655 917,2 673 795,4 0,0 0,0 0,0 0,0 491 060,9 0,0 0,0 491 060,9 0,0 0,0 0,0
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 19 157,7 0,0 0,0 4 789,4 0,0 0,0 4 789,4 0,0 0,0 4 789,4 0,0 0,0 4 789,5
Шагнал, урамшил 25 507,7 0,0 15 507,7 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0
ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР : 69 728 216,9 6 559 543,2 6 536 676,1 5 765 348,3 5 895 830,1 9 615 917,5 3 239 701,3 968 437,5 2 348 280,0 7 376 869,2 6 911 578,5 6 896 760,2 7 613 275,0
Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих 69 728 216,9 6 559 543,2 6 536 676,1 5 765 348,3 5 895 830,1 9 615 917,5 3 239 701,3 968 437,5 2 348 280,0 7 376 869,2 6 911 578,5 6 896 760,2 7 613 275,0
УБ . Ерєнхий боловсролын сургууль 133 691 910,7 12 261 806,6 12 686 547,1 10 478 924,6 9 730 844,4 18 275 949,7 12 081 133,5 4 194 209,0 5 486 933,6 14 531 939,4 10 644 047,4 10 652 353,1 12 667 222,3
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН 133 691 910,7 12 261 806,6 12 686 547,1 10 478 924,6 9 730 844,4 18 275 949,7 12 081 133,5 4 194 209,0 5 486 933,6 14 531 939,4 10 644 047,4 10 652 353,1 12 667 222,3
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 133 691 910,7 12 261 806,6 12 686 547,1 10 478 924,6 9 730 844,4 18 275 949,7 12 081 133,5 4 194 209,0 5 486 933,6 14 531 939,4 10 644 047,4 10 652 353,1 12 667 222,3
Бараа, їйлчилгээний зардал 120 570 237,6 9 794 172,7 11 763 307,0 9 561 375,4 8 796 222,5 17 358 400,5 10 897 463,7 4 194 209,0 5 486 933,6 11 513 171,6 9 726 498,2 9 728 809,7 11 749 673,7
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 93 919 403,7 7 187 879,5 9 031 002,2 7 187 879,5 7 187 879,5 14 814 646,4 9 159 113,9 3 456 269,2 3 456 269,2 9 025 395,1 7 189 982,2 7 189 982,2 9 033 104,8
Їндсэн цалин 86 406 734,3 7 171 759,0 7 171 759,0 7 171 759,0 7 171 759,0 12 961 010,3 9 159 113,9 3 456 269,2 3 456 269,2 7 171 759,0 7 171 759,0 7 171 759,0 7 171 758,7
Гэрээт ажлын цалин 140 178,6 16 120,5 16 120,5 16 120,5 16 120,5 10 513,4 0,0 0,0 0,0 10 513,4 18 223,2 18 223,2 18 223,4
Їр дїнгийн урамшуулал 7 372 490,8 0,0 1 843 122,7 0,0 0,0 1 843 122,7 0,0 0,0 0,0 1 843 122,7 0,0 0,0 1 843 122,7
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх
шимтгэл 10 331 134,9 790 666,5 993 410,2 790 666,8 790 666,8 1 629 611,3 1 007 502,8 380 189,6 380 189,6 992 793,4 790 898,1 790 898,1 993 641,7
Total page 2 Page 1
Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 8 452 746,8 646 908,8 812 790,1 646 909,1 646 909,1 1 333 318,3 824 320,5 311 064,3 311 064,3 812 285,4 647 098,3 647 098,3 812 980,3
Тэтгэврийн даатгал 6 574 358,4 503 151,2 632 170,1 503 151,5 503 151,5 1 037 025,2 641 138,1 241 938,8 241 938,8 631 777,6 503 298,7 503 298,7 632 318,2
Тэтгэмжийн даатгал 751 355,4 57 503,1 72 248,0 57 503,1 57 503,1 118 517,2 73 272,9 27 650,2 27 650,2 72 203,1 57 519,9 57 519,9 72 264,7
ЇОМШ євчний даатгал 939 194,3 71 878,8 90 310,0 71 878,8 71 878,8 148 146,6 91 591,2 34 562,8 34 562,8 90 253,9 71 899,8 71 899,8 90 331,0
Ажилгїйдлийн даатгал 187 838,7 14 375,7 18 062,0 14 375,7 14 375,7 29 629,3 18 318,3 6 912,5 6 912,5 18 050,8 14 379,9 14 379,9 18 066,4
Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 1 878 388,1 143 757,7 180 620,1 143 757,7 143 757,7 296 293,0 183 182,3 69 125,3 69 125,3 180 508,0 143 799,8 143 799,8 180 661,4
Бараа, їйлчилгээний бусад зардал 16 319 699,0 1 815 626,7 1 738 894,6 1 582 829,1 817 676,2 914 142,8 730 847,0 357 750,2 1 650 474,8 1 494 983,1 1 745 617,9 1 747 929,4 1 722 927,2
Бичиг хэрэг 851 160,4 85 116,0 85 116,0 85 116,0 85 116,0 85 116,0 85 116,0 0,0 0,0 85 116,0 85 116,0 85 116,0 85 116,4
Гэрэл цахилгаан 1 057 117,6 116 282,9 116 282,9 105 711,8 84 569,4 84 569,4 84 569,4 31 713,6 31 713,6 84 569,4 84 569,4 116 282,9 116 282,9
Тїлш, халаалт 5 968 724,2 895 308,6 895 308,6 596 872,5 0,0 0,0 0,0 0,0 417 810,8 596 872,5 775 934,1 895 308,6 895 308,5
Тээвэр (шатахуун) 207 745,5 20 774,6 20 774,6 20 774,6 20 774,6 20 774,6 10 387,3 0,0 10 387,3 20 774,6 20 774,6 20 774,6 20 774,1
Шуудан, холбоо 275 446,1 22 035,7 22 035,7 22 035,7 22 035,7 22 035,7 22 035,7 22 035,7 22 035,7 33 053,5 22 035,7 22 035,7 22 035,6
Цэвэр, бохир ус 1 428 853,1 142 885,4 142 885,4 142 885,4 114 308,2 114 308,2 114 308,2 42 865,6 42 865,6 142 885,4 142 885,4 142 885,4 142 884,9
Дотоод албан томилолт 26 590,5 3 988,5 3 988,5 0,0 0,0 3 988,5 2 659,0 0,0 3 988,5 3 988,5 3 989,0 0,0 0,0
Ном, хэвлэл авах 112 499,6 22 500,0 0,0 22 500,0 0,0 0,0 22 500,0 0,0 0,0 22 500,0 0,0 22 499,6 0,0
Эд хогшил худалдан авах 903 380,4 0,0 0,0 180 676,1 0,0 180 676,1 0,0 0,0 361 352,2 0,0 180 676,0 0,0 0,0
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 903 380,4 0,0 0,0 180 676,1 0,0 180 676,1 0,0 0,0 361 352,2 0,0 180 676,0 0,0 0,0
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 348 227,5 69 645,6 0,0 0,0 69 645,6 0,0 69 645,6 0,0 69 645,6 52 234,1 0,0 0,0 17 411,0
Хоол 731 131,8 73 113,2 73 113,2 73 113,2 73 113,2 73 113,2 58 490,5 0,0 0,0 87 735,8 73 113,2 73 113,2 73 113,1
Эм 117 558,1 0,0 29 389,5 0,0 29 389,5 0,0 0,0 0,0 29 389,5 0,0 0,0 29 389,6 0,0
Урсгал засвар 838 228,8 0,0 0,0 0,0 340,2 1 700,9 251 468,6 251 468,6 332 570,2 680,3 0,0 0,0 0,0
Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 264 799,6 26 479,9 26 479,9 26 479,9 26 479,9 26 479,9 0,0 0,0 26 479,9 26 479,9 26 479,9 26 479,9 26 480,5
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 94 763,9 18 952,7 9 476,4 0,0 0,0 9 476,4 0,0 0,0 0,0 28 429,2 18 952,7 0,0 9 476,5
Холбооны суваг ашигласны хєлс 147 600,0 22 140,0 22 140,0 14 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 332,0 14 760,0 19 188,0 22 140,0 22 140,0
Сургалт, хурал, зєвлєгєєний зардал 2 829 871,9 286 736,9 282 237,2 282 237,2 282 237,2 282 237,2 0,0 0,0 282 237,2 285 237,2 282 237,2 282 237,2 282 237,4
сургуулилт 2 829 871,9 286 736,9 282 237,2 282 237,2 282 237,2 282 237,2 0,0 0,0 282 237,2 285 237,2 282 237,2 282 237,2 282 237,4
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний
хєлс, тєлбєр хураамж 116 000,0 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,3
Аудит, зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний
хєлс (дотоод) 116 000,0 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,3
Татаас ба уpсгал шилжїїлэг 13 121 673,1 2 467 633,9 923 240,1 917 549,2 934 621,9 917 549,2 1 183 669,8 0,0 0,0 3 018 767,8 917 549,2 923 543,4 917 548,6
Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 3 946 182,0 1 550 084,7 5 690,9 0,0 17 072,7 0,0 1 183 669,8 0,0 0,0 1 183 669,7 0,0 5 994,2 0,0
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг
удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 3 946 182,0 1 550 084,7 5 690,9 0,0 17 072,7 0,0 1 183 669,8 0,0 0,0 1 183 669,7 0,0 5 994,2 0,0
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг
удаагийн мєнгєн тэтгэмж 3 831 747,5 1 532 699,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 149 524,3 0,0 0,0 1 149 524,2 0,0 0,0 0,0
Шагнал, урамшил 114 434,5 17 385,7 5 690,9 0,0 17 072,7 0,0 34 145,5 0,0 0,0 34 145,5 0,0 5 994,2 0,0
Хїн амын тодорхой бїлэгт їзїїлэх дэмжлэг 9 175 491,1 917 549,2 917 549,2 917 549,2 917 549,2 917 549,2 0,0 0,0 0,0 1 835 098,1 917 549,2 917 549,2 917 548,6
Їдийн цай 9 175 491,1 917 549,2 917 549,2 917 549,2 917 549,2 917 549,2 0,0 0,0 0,0 1 835 098,1 917 549,2 917 549,2 917 548,6
ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР : 133 691 910,7 12 261 806,6 12 686 547,1 10 478 924,6 9 730 844,4 18 275 949,7 12 081 133,5 4 194 209,0 5 486 933,6 14 531 939,4 10 644 047,4 10 652 353,1 12 667 222,3
Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 5 361 146,0 1 000 000,0 443 524,3 443 524,3 443 524,3 443 524,3 0,0 0,0 0,0 1 256 475,7 443 524,3 443 524,3 443 524,5
Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 235 577,0 42 197,4 18 197,4 18 197,4 18 197,4 18 197,4 0,0 0,0 0,0 65 997,4 18 197,4 18 197,4 18 197,8
Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих 128 095 187,7 11 083 505,8 12 088 722,0 9 881 099,5 9 133 019,3 17 678 124,6 12 761 650,5 4 874 726,0 6 167 450,6 12 256 742,6 10 046 222,3 10 054 528,0 12 069 396,5
Total page 2 Page 2

Contenu connexe

Tendances

пояснительная записка за 2009 год
пояснительная записка за 2009 годпояснительная записка за 2009 год
пояснительная записка за 2009 годЕвгений Клёпов
 
Idcc 959 accord salaires
Idcc 959 accord salairesIdcc 959 accord salaires
Idcc 959 accord salaires
Léo Guittet
 
Уч пл переподг 13 14
Уч пл переподг 13 14Уч пл переподг 13 14
Уч пл переподг 13 14
Игорь Богданов
 
20 tabelas gerais
20 tabelas gerais20 tabelas gerais
20 tabelas gerais
gabioa
 
Tabelas de-perfis-nacionais
Tabelas de-perfis-nacionaisTabelas de-perfis-nacionais
Tabelas de-perfis-nacionais
Marconi Lima
 
Уч план ст орт 13 14
Уч план ст орт 13 14Уч план ст орт 13 14
Уч план ст орт 13 14
Игорь Богданов
 
Уч п ак д 14 15
Уч п ак д 14 15Уч п ак д 14 15
Уч п ак д 14 15
Игорь Богданов
 
уч п ак д 14 152
уч п ак д 14 152уч п ак д 14 152
уч п ак д 14 152
Игорь Богданов
 
Уч п леч д 14 15
Уч п леч д 14 15Уч п леч д 14 15
Уч п леч д 14 15
Игорь Богданов
 
уч п леч д 14 152
уч п леч д 14 152уч п леч д 14 152
уч п леч д 14 152
Игорь Богданов
 
Уч пл ад 13 14
Уч пл ад 13 14Уч пл ад 13 14
Уч пл ад 13 14
Игорь Богданов
 
Уч пл сд 13 14
Уч пл сд 13 14Уч пл сд 13 14
Уч пл сд 13 14
Игорь Богданов
 
IDCC 959 accord du 26 novembre 2015
IDCC 959 accord du 26 novembre 2015IDCC 959 accord du 26 novembre 2015
IDCC 959 accord du 26 novembre 2015
Société Tripalio
 
Tabela kc e ks
Tabela kc e ksTabela kc e ks
Tabela kc e ks
Everton Valner de Souza
 
уч пл сд угл 13 14
уч пл сд угл 13 14уч пл сд угл 13 14
уч пл сд угл 13 14
Игорь Богданов
 
Учебный план акд 14 15 ппссз
Учебный план акд 14 15 ппссзУчебный план акд 14 15 ппссз
Учебный план акд 14 15 ппссз
Игорь Богданов
 

Tendances (17)

пояснительная записка за 2009 год
пояснительная записка за 2009 годпояснительная записка за 2009 год
пояснительная записка за 2009 год
 
Idcc 959 accord salaires
Idcc 959 accord salairesIdcc 959 accord salaires
Idcc 959 accord salaires
 
Уч пл переподг 13 14
Уч пл переподг 13 14Уч пл переподг 13 14
Уч пл переподг 13 14
 
20 tabelas gerais
20 tabelas gerais20 tabelas gerais
20 tabelas gerais
 
Tabelas de-perfis-nacionais
Tabelas de-perfis-nacionaisTabelas de-perfis-nacionais
Tabelas de-perfis-nacionais
 
Уч план ст орт 13 14
Уч план ст орт 13 14Уч план ст орт 13 14
Уч план ст орт 13 14
 
Уч п ак д 14 15
Уч п ак д 14 15Уч п ак д 14 15
Уч п ак д 14 15
 
уч п ак д 14 152
уч п ак д 14 152уч п ак д 14 152
уч п ак д 14 152
 
уч п леч д 14 15
уч п леч д 14 15уч п леч д 14 15
уч п леч д 14 15
 
Уч п леч д 14 15
Уч п леч д 14 15Уч п леч д 14 15
Уч п леч д 14 15
 
уч п леч д 14 152
уч п леч д 14 152уч п леч д 14 152
уч п леч д 14 152
 
Уч пл ад 13 14
Уч пл ад 13 14Уч пл ад 13 14
Уч пл ад 13 14
 
Уч пл сд 13 14
Уч пл сд 13 14Уч пл сд 13 14
Уч пл сд 13 14
 
IDCC 959 accord du 26 novembre 2015
IDCC 959 accord du 26 novembre 2015IDCC 959 accord du 26 novembre 2015
IDCC 959 accord du 26 novembre 2015
 
Tabela kc e ks
Tabela kc e ksTabela kc e ks
Tabela kc e ks
 
уч пл сд угл 13 14
уч пл сд угл 13 14уч пл сд угл 13 14
уч пл сд угл 13 14
 
Учебный план акд 14 15 ппссз
Учебный план акд 14 15 ппссзУчебный план акд 14 15 ппссз
Учебный план акд 14 15 ппссз
 

Similaire à 2013 oni tusgai zoriulaltiin shiljuuleg

Ub ulsiin tusuv sangiin yam
Ub ulsiin tusuv sangiin yamUb ulsiin tusuv sangiin yam
Ub ulsiin tusuv sangiin yamMbg Muugii
 
OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO
OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICOOPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO
OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO
Luis Diego Martinez Cano
 
Entre febrero de 2017 y junio de 2021 se perdieron 5.200 empleos privados en ...
Entre febrero de 2017 y junio de 2021 se perdieron 5.200 empleos privados en ...Entre febrero de 2017 y junio de 2021 se perdieron 5.200 empleos privados en ...
Entre febrero de 2017 y junio de 2021 se perdieron 5.200 empleos privados en ...
Eduardo Nelson German
 
Estadistica illescas anuario la caixa 2013
Estadistica illescas  anuario la caixa 2013Estadistica illescas  anuario la caixa 2013
Estadistica illescas anuario la caixa 2013
Manuel Muñoz Herrera
 
slewing bearing model & catalog slewing ring factory (108).pdf
slewing bearing model & catalog slewing ring factory (108).pdfslewing bearing model & catalog slewing ring factory (108).pdf
slewing bearing model & catalog slewing ring factory (108).pdf
zczc32z5
 
tabla termotermica
tabla termotermicatabla termotermica
tabla termotermica
PichingoGonzales
 
Votations27092020
Votations27092020Votations27092020
Votations27092020
ArcinfoNeuch
 
IDCC 1605 : salaires
IDCC 1605 : salairesIDCC 1605 : salaires
IDCC 1605 : salaires
Société Tripalio
 
Rapport cac 15 16
Rapport cac 15 16 Rapport cac 15 16
Rapport cac 15 16
SEL
 

Similaire à 2013 oni tusgai zoriulaltiin shiljuuleg (20)

Ub ulsiin tusuv sangiin yam
Ub ulsiin tusuv sangiin yamUb ulsiin tusuv sangiin yam
Ub ulsiin tusuv sangiin yam
 
Beb sa
Beb saBeb sa
Beb sa
 
OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO
OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICOOPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO
OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO
 
Entre febrero de 2017 y junio de 2021 se perdieron 5.200 empleos privados en ...
Entre febrero de 2017 y junio de 2021 se perdieron 5.200 empleos privados en ...Entre febrero de 2017 y junio de 2021 se perdieron 5.200 empleos privados en ...
Entre febrero de 2017 y junio de 2021 se perdieron 5.200 empleos privados en ...
 
Estadistica illescas anuario la caixa 2013
Estadistica illescas  anuario la caixa 2013Estadistica illescas  anuario la caixa 2013
Estadistica illescas anuario la caixa 2013
 
slewing bearing model & catalog slewing ring factory (108).pdf
slewing bearing model & catalog slewing ring factory (108).pdfslewing bearing model & catalog slewing ring factory (108).pdf
slewing bearing model & catalog slewing ring factory (108).pdf
 
R2 resultados
R2 resultadosR2 resultados
R2 resultados
 
R2 resultados
R2  resultadosR2  resultados
R2 resultados
 
R2 resultados
R2  resultadosR2  resultados
R2 resultados
 
tabla termotermica
tabla termotermicatabla termotermica
tabla termotermica
 
Vapor
VaporVapor
Vapor
 
Digital design #2
Digital design #2Digital design #2
Digital design #2
 
Votations27092020
Votations27092020Votations27092020
Votations27092020
 
Provão 1 série
Provão 1 sérieProvão 1 série
Provão 1 série
 
Provão 1 série
Provão 1 sérieProvão 1 série
Provão 1 série
 
Provão 1 série (25 08)
Provão 1 série (25 08)Provão 1 série (25 08)
Provão 1 série (25 08)
 
IDCC 1605 : salaires
IDCC 1605 : salairesIDCC 1605 : salaires
IDCC 1605 : salaires
 
Matemática enem
Matemática  enemMatemática  enem
Matemática enem
 
Provão 3 série
Provão 3 sérieProvão 3 série
Provão 3 série
 
Rapport cac 15 16
Rapport cac 15 16 Rapport cac 15 16
Rapport cac 15 16
 

Plus de Mbg Muugii

NBG gariin avlaga 2018
NBG gariin avlaga 2018NBG gariin avlaga 2018
NBG gariin avlaga 2018
Mbg Muugii
 
2018 sub
2018 sub2018 sub
2018 sub
Mbg Muugii
 
2018 ebs
2018 ebs2018 ebs
2018 ebs
Mbg Muugii
 
Bolovsroliin salbariin statistik medeellin emhetgel
Bolovsroliin salbariin statistik medeellin emhetgelBolovsroliin salbariin statistik medeellin emhetgel
Bolovsroliin salbariin statistik medeellin emhetgel
Mbg Muugii
 
Kinder taniltsuulga
Kinder taniltsuulgaKinder taniltsuulga
Kinder taniltsuulga
Mbg Muugii
 
EBS taniltsuulga
EBS taniltsuulgaEBS taniltsuulga
EBS taniltsuulga
Mbg Muugii
 
Bolovsrolin salbarin statistikin medeellin emhtgel
Bolovsrolin salbarin statistikin medeellin emhtgelBolovsrolin salbarin statistikin medeellin emhtgel
Bolovsrolin salbarin statistikin medeellin emhtgel
Mbg Muugii
 
Niislel tusuv 2017
Niislel tusuv 2017Niislel tusuv 2017
Niislel tusuv 2017
Mbg Muugii
 
Nbg gariin avlaga 2015
Nbg gariin avlaga 2015Nbg gariin avlaga 2015
Nbg gariin avlaga 2015
Mbg Muugii
 
Us norm shaardlaga
Us norm shaardlagaUs norm shaardlaga
Us norm shaardlaga
Mbg Muugii
 
2015 09-01 neelt zochid ners
2015 09-01 neelt zochid ners2015 09-01 neelt zochid ners
2015 09-01 neelt zochid ners
Mbg Muugii
 
Zorilt bielelt-NBG
Zorilt bielelt-NBGZorilt bielelt-NBG
Zorilt bielelt-NBG
Mbg Muugii
 
Songon shalgaruulalt 2015 orig
Songon shalgaruulalt 2015 origSongon shalgaruulalt 2015 orig
Songon shalgaruulalt 2015 orig
Mbg Muugii
 
Hamrah surgah toirog 2015
Hamrah surgah toirog 2015Hamrah surgah toirog 2015
Hamrah surgah toirog 2015
Mbg Muugii
 
151515.
151515.151515.
151515.
Mbg Muugii
 
NBG gariin avlaga 2014
NBG gariin avlaga 2014NBG gariin avlaga 2014
NBG gariin avlaga 2014
Mbg Muugii
 
Turiin alban-hereg-hutlultiin-undsen-zaavar*
Turiin alban-hereg-hutlultiin-undsen-zaavar*Turiin alban-hereg-hutlultiin-undsen-zaavar*
Turiin alban-hereg-hutlultiin-undsen-zaavar*
Mbg Muugii
 
Material avah udirdamj zaavar copy
Material avah udirdamj zaavar copyMaterial avah udirdamj zaavar copy
Material avah udirdamj zaavar copy
Mbg Muugii
 
Document2014
Document2014Document2014
Document2014
Mbg Muugii
 
Zuvlumj 2014
Zuvlumj 2014Zuvlumj 2014
Zuvlumj 2014
Mbg Muugii
 

Plus de Mbg Muugii (20)

NBG gariin avlaga 2018
NBG gariin avlaga 2018NBG gariin avlaga 2018
NBG gariin avlaga 2018
 
2018 sub
2018 sub2018 sub
2018 sub
 
2018 ebs
2018 ebs2018 ebs
2018 ebs
 
Bolovsroliin salbariin statistik medeellin emhetgel
Bolovsroliin salbariin statistik medeellin emhetgelBolovsroliin salbariin statistik medeellin emhetgel
Bolovsroliin salbariin statistik medeellin emhetgel
 
Kinder taniltsuulga
Kinder taniltsuulgaKinder taniltsuulga
Kinder taniltsuulga
 
EBS taniltsuulga
EBS taniltsuulgaEBS taniltsuulga
EBS taniltsuulga
 
Bolovsrolin salbarin statistikin medeellin emhtgel
Bolovsrolin salbarin statistikin medeellin emhtgelBolovsrolin salbarin statistikin medeellin emhtgel
Bolovsrolin salbarin statistikin medeellin emhtgel
 
Niislel tusuv 2017
Niislel tusuv 2017Niislel tusuv 2017
Niislel tusuv 2017
 
Nbg gariin avlaga 2015
Nbg gariin avlaga 2015Nbg gariin avlaga 2015
Nbg gariin avlaga 2015
 
Us norm shaardlaga
Us norm shaardlagaUs norm shaardlaga
Us norm shaardlaga
 
2015 09-01 neelt zochid ners
2015 09-01 neelt zochid ners2015 09-01 neelt zochid ners
2015 09-01 neelt zochid ners
 
Zorilt bielelt-NBG
Zorilt bielelt-NBGZorilt bielelt-NBG
Zorilt bielelt-NBG
 
Songon shalgaruulalt 2015 orig
Songon shalgaruulalt 2015 origSongon shalgaruulalt 2015 orig
Songon shalgaruulalt 2015 orig
 
Hamrah surgah toirog 2015
Hamrah surgah toirog 2015Hamrah surgah toirog 2015
Hamrah surgah toirog 2015
 
151515.
151515.151515.
151515.
 
NBG gariin avlaga 2014
NBG gariin avlaga 2014NBG gariin avlaga 2014
NBG gariin avlaga 2014
 
Turiin alban-hereg-hutlultiin-undsen-zaavar*
Turiin alban-hereg-hutlultiin-undsen-zaavar*Turiin alban-hereg-hutlultiin-undsen-zaavar*
Turiin alban-hereg-hutlultiin-undsen-zaavar*
 
Material avah udirdamj zaavar copy
Material avah udirdamj zaavar copyMaterial avah udirdamj zaavar copy
Material avah udirdamj zaavar copy
 
Document2014
Document2014Document2014
Document2014
 
Zuvlumj 2014
Zuvlumj 2014Zuvlumj 2014
Zuvlumj 2014
 

2013 oni tusgai zoriulaltiin shiljuuleg

 • 1. Тєсвийн зарлагын 2013 оны тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хуваарилалт 2013 Хуваарь 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар indice 2013 батлагдсан тєсвийн хуваарь УБ . Хїїхдийн цэцэрлэг 69 728 216,9 6 559 543,2 6 536 676,1 5 765 348,3 5 895 830,1 9 615 917,5 3 239 701,3 968 437,5 2 348 280,0 7 376 869,2 6 911 578,5 6 896 760,2 7 613 275,0 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН 69 728 216,9 6 559 543,2 6 536 676,1 5 765 348,3 5 895 830,1 9 615 917,5 3 239 701,3 968 437,5 2 348 280,0 7 376 869,2 6 911 578,5 6 896 760,2 7 613 275,0 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 69 728 216,9 6 559 543,2 6 536 676,1 5 765 348,3 5 895 830,1 9 615 917,5 3 239 701,3 968 437,5 2 348 280,0 7 376 869,2 6 911 578,5 6 896 760,2 7 613 275,0 Бараа, їйлчилгээний зардал 68 027 634,3 5 885 747,8 6 521 168,4 5 760 558,9 5 895 830,1 9 610 917,5 2 743 851,0 968 437,5 2 348 280,0 6 881 018,9 6 911 578,5 6 891 760,2 7 608 485,5 Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 42 452 692,7 3 179 268,0 3 849 923,4 3 179 268,0 3 575 535,9 7 016 892,3 2 398 919,3 813 847,9 2 002 651,4 3 846 749,4 3 972 994,0 3 972 994,0 4 643 649,1 Їндсэн цалин 37 774 027,4 3 016 807,3 3 016 807,3 3 016 807,3 3 393 908,2 6 033 614,6 2 283 917,7 775 514,1 1 906 816,7 3 016 807,3 3 771 009,1 3 771 009,1 3 771 008,7 Нэмэгдэл, урамшил 1 916 694,0 153 335,5 153 335,5 153 335,5 172 502,5 306 671,1 115 001,6 38 333,8 95 834,7 153 335,5 191 669,4 191 669,4 191 669,5 Гэрээт ажлын цалин 79 349,8 9 125,2 9 125,2 9 125,2 9 125,2 5 951,2 0,0 0,0 0,0 5 951,2 10 315,5 10 315,5 10 315,6 Їр дїнгийн урамшуулал 2 682 621,5 0,0 670 655,4 0,0 0,0 670 655,4 0,0 0,0 0,0 670 655,4 0,0 0,0 670 655,3 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 4 669 796,4 349 719,2 423 491,6 349 719,5 393 309,0 771 858,1 263 881,3 89 523,3 220 292,0 423 142,3 437 029,5 437 029,5 510 801,1 Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 3 820 742,5 286 133,7 346 493,2 286 134,2 321 798,2 631 520,3 215 902,9 73 246,3 180 238,9 346 207,4 357 569,5 357 569,5 417 928,4 Тэтгэврийн даатгал 2 971 688,5 222 548,5 269 494,8 222 548,9 250 287,5 491 182,6 167 924,4 56 969,4 140 185,6 269 272,6 278 109,6 278 109,6 325 055,0 Тэтгэмжийн даатгал 339 621,6 25 434,2 30 799,4 25 434,1 28 604,2 56 135,0 19 191,4 6 510,7 16 021,4 30 774,0 31 783,9 31 783,9 37 149,4 ЇОМШ євчний даатгал 424 527,0 31 792,4 38 499,2 31 792,7 35 755,4 70 168,9 23 989,2 8 138,5 20 026,6 38 467,4 39 730,0 39 730,0 46 436,7 Ажилгїйдлийн даатгал 84 905,4 6 358,6 7 699,8 6 358,5 7 151,1 14 033,8 4 797,9 1 627,7 4 005,3 7 693,4 7 946,0 7 946,0 9 287,3 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 849 053,9 63 585,5 76 998,4 63 585,3 71 510,8 140 337,8 47 978,4 16 277,0 40 053,1 76 934,9 79 460,0 79 460,0 92 872,7 Бараа, їйлчилгээний бусад зардал 20 905 145,2 2 356 760,6 2 247 753,4 2 231 571,4 1 926 985,2 1 822 167,1 81 050,4 65 066,3 125 336,6 2 611 127,2 2 501 555,0 2 481 736,7 2 454 035,3 Бичиг хэрэг 81 015,5 8 101,6 8 911,7 8 101,6 8 101,6 8 101,6 4 050,8 0,0 0,0 8 911,7 8 911,7 8 911,7 8 911,5 Гэрэл цахилгаан 982 443,2 108 000,0 108 000,0 98 244,3 98 244,3 98 244,3 29 473,3 19 648,7 20 631,3 98 244,3 98 244,3 102 734,2 102 734,2 Тїлш, халаалт 3 357 147,6 436 429,2 436 429,2 436 429,2 218 214,0 109 100,0 0,0 0,0 0,0 411 258,4 436 429,2 436 429,2 436 429,2 Тээвэр (шатахуун) 128 129,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 8 570,0 5 720,0 5 719,0 5 720,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 12 800,0 Шуудан, холбоо 49 962,1 4 496,2 4 496,2 4 496,2 4 496,2 4 496,2 2 498,1 2 500,0 2 498,1 4 996,2 4 996,2 4 996,2 4 996,3 Цэвэр, бохир ус 1 466 508,9 180 129,0 180 130,0 180 130,0 102 800,0 102 800,0 0,0 0,0 0,0 180 130,0 180 130,0 180 130,0 180 129,9 Дотоод албан томилолт 72 167,5 3 608,4 18 041,9 7 216,8 3 608,4 7 216,8 3 608,4 5 051,7 1 443,4 9 381,8 10 825,1 2 164,8 0,0 Ном, хэвлэл авах 44 410,8 5 329,3 5 329,3 4 441,1 4 441,1 4 441,1 0,0 0,0 0,0 5 329,3 5 329,3 5 329,3 4 441,0 Эд хогшил худалдан авах 102 030,9 2 040,6 2 040,6 20 406,2 2 040,6 20 406,2 10 203,1 0,0 36 731,1 2 040,6 2 040,6 2 040,6 2 040,7 Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 102 030,9 2 040,6 2 040,6 20 406,2 2 040,6 20 406,2 10 203,1 0,0 36 731,1 2 040,6 2 040,6 2 040,6 2 040,7 Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 333 080,6 39 969,7 36 638,9 36 638,9 36 638,9 13 323,2 0,0 0,0 33 308,1 39 969,7 39 969,7 39 969,7 16 653,8 Хоол 13 264 019,6 1 455 318,2 1 323 016,6 1 323 016,6 1 323 016,6 1 323 016,6 11 284,7 11 284,7 11 284,6 1 719 921,6 1 587 619,8 1 587 619,8 1 587 619,8 Эм 27 756,7 0,0 6 939,2 0,0 0,0 6 939,2 0,0 0,0 0,0 6 939,2 6 939,1 0,0 0,0 Урсгал засвар 102 030,9 0,0 0,0 0,0 15 304,6 25 507,7 10 203,1 20 406,2 13 264,0 17 345,3 0,0 0,0 0,0 Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 44 410,8 4 441,1 8 882,2 3 552,9 3 552,9 3 552,9 3 552,9 0,0 0,0 5 329,3 4 441,1 3 552,9 3 552,6 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 66 616,1 7 993,9 7 993,9 7 993,9 6 661,6 6 661,6 0,0 0,0 0,0 6 661,6 7 993,9 7 993,9 6 661,8 Холбооны суваг ашигласны хєлс 103 925,2 13 510,3 13 510,3 13 510,3 12 471,0 5 196,3 0,0 0,0 0,0 7 274,8 13 510,3 12 471,0 12 470,9 Сургалт, хурал, зєвлєгєєний зардал 679 489,8 74 593,1 74 593,4 74 593,4 74 593,4 74 593,4 456,0 456,0 456,0 74 593,4 81 374,7 74 593,4 74 593,6 сургуулилт 679 489,8 74 593,1 74 593,4 74 593,4 74 593,4 74 593,4 456,0 456,0 456,0 74 593,4 81 374,7 74 593,4 74 593,6 Татаас ба уpсгал шилжїїлэг 1 700 582,6 673 795,4 15 507,7 4 789,4 0,0 5 000,0 495 850,3 0,0 0,0 495 850,3 0,0 5 000,0 4 789,5 Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 1 700 582,6 673 795,4 15 507,7 4 789,4 0,0 5 000,0 495 850,3 0,0 0,0 495 850,3 0,0 5 000,0 4 789,5 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 1 700 582,6 673 795,4 15 507,7 4 789,4 0,0 5 000,0 495 850,3 0,0 0,0 495 850,3 0,0 5 000,0 4 789,5 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 1 655 917,2 673 795,4 0,0 0,0 0,0 0,0 491 060,9 0,0 0,0 491 060,9 0,0 0,0 0,0 Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж 19 157,7 0,0 0,0 4 789,4 0,0 0,0 4 789,4 0,0 0,0 4 789,4 0,0 0,0 4 789,5 Шагнал, урамшил 25 507,7 0,0 15 507,7 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР : 69 728 216,9 6 559 543,2 6 536 676,1 5 765 348,3 5 895 830,1 9 615 917,5 3 239 701,3 968 437,5 2 348 280,0 7 376 869,2 6 911 578,5 6 896 760,2 7 613 275,0 Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих 69 728 216,9 6 559 543,2 6 536 676,1 5 765 348,3 5 895 830,1 9 615 917,5 3 239 701,3 968 437,5 2 348 280,0 7 376 869,2 6 911 578,5 6 896 760,2 7 613 275,0 УБ . Ерєнхий боловсролын сургууль 133 691 910,7 12 261 806,6 12 686 547,1 10 478 924,6 9 730 844,4 18 275 949,7 12 081 133,5 4 194 209,0 5 486 933,6 14 531 939,4 10 644 047,4 10 652 353,1 12 667 222,3 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН 133 691 910,7 12 261 806,6 12 686 547,1 10 478 924,6 9 730 844,4 18 275 949,7 12 081 133,5 4 194 209,0 5 486 933,6 14 531 939,4 10 644 047,4 10 652 353,1 12 667 222,3 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 133 691 910,7 12 261 806,6 12 686 547,1 10 478 924,6 9 730 844,4 18 275 949,7 12 081 133,5 4 194 209,0 5 486 933,6 14 531 939,4 10 644 047,4 10 652 353,1 12 667 222,3 Бараа, їйлчилгээний зардал 120 570 237,6 9 794 172,7 11 763 307,0 9 561 375,4 8 796 222,5 17 358 400,5 10 897 463,7 4 194 209,0 5 486 933,6 11 513 171,6 9 726 498,2 9 728 809,7 11 749 673,7 Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 93 919 403,7 7 187 879,5 9 031 002,2 7 187 879,5 7 187 879,5 14 814 646,4 9 159 113,9 3 456 269,2 3 456 269,2 9 025 395,1 7 189 982,2 7 189 982,2 9 033 104,8 Їндсэн цалин 86 406 734,3 7 171 759,0 7 171 759,0 7 171 759,0 7 171 759,0 12 961 010,3 9 159 113,9 3 456 269,2 3 456 269,2 7 171 759,0 7 171 759,0 7 171 759,0 7 171 758,7 Гэрээт ажлын цалин 140 178,6 16 120,5 16 120,5 16 120,5 16 120,5 10 513,4 0,0 0,0 0,0 10 513,4 18 223,2 18 223,2 18 223,4 Їр дїнгийн урамшуулал 7 372 490,8 0,0 1 843 122,7 0,0 0,0 1 843 122,7 0,0 0,0 0,0 1 843 122,7 0,0 0,0 1 843 122,7 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 10 331 134,9 790 666,5 993 410,2 790 666,8 790 666,8 1 629 611,3 1 007 502,8 380 189,6 380 189,6 992 793,4 790 898,1 790 898,1 993 641,7 Total page 2 Page 1
 • 2. Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 8 452 746,8 646 908,8 812 790,1 646 909,1 646 909,1 1 333 318,3 824 320,5 311 064,3 311 064,3 812 285,4 647 098,3 647 098,3 812 980,3 Тэтгэврийн даатгал 6 574 358,4 503 151,2 632 170,1 503 151,5 503 151,5 1 037 025,2 641 138,1 241 938,8 241 938,8 631 777,6 503 298,7 503 298,7 632 318,2 Тэтгэмжийн даатгал 751 355,4 57 503,1 72 248,0 57 503,1 57 503,1 118 517,2 73 272,9 27 650,2 27 650,2 72 203,1 57 519,9 57 519,9 72 264,7 ЇОМШ євчний даатгал 939 194,3 71 878,8 90 310,0 71 878,8 71 878,8 148 146,6 91 591,2 34 562,8 34 562,8 90 253,9 71 899,8 71 899,8 90 331,0 Ажилгїйдлийн даатгал 187 838,7 14 375,7 18 062,0 14 375,7 14 375,7 29 629,3 18 318,3 6 912,5 6 912,5 18 050,8 14 379,9 14 379,9 18 066,4 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 1 878 388,1 143 757,7 180 620,1 143 757,7 143 757,7 296 293,0 183 182,3 69 125,3 69 125,3 180 508,0 143 799,8 143 799,8 180 661,4 Бараа, їйлчилгээний бусад зардал 16 319 699,0 1 815 626,7 1 738 894,6 1 582 829,1 817 676,2 914 142,8 730 847,0 357 750,2 1 650 474,8 1 494 983,1 1 745 617,9 1 747 929,4 1 722 927,2 Бичиг хэрэг 851 160,4 85 116,0 85 116,0 85 116,0 85 116,0 85 116,0 85 116,0 0,0 0,0 85 116,0 85 116,0 85 116,0 85 116,4 Гэрэл цахилгаан 1 057 117,6 116 282,9 116 282,9 105 711,8 84 569,4 84 569,4 84 569,4 31 713,6 31 713,6 84 569,4 84 569,4 116 282,9 116 282,9 Тїлш, халаалт 5 968 724,2 895 308,6 895 308,6 596 872,5 0,0 0,0 0,0 0,0 417 810,8 596 872,5 775 934,1 895 308,6 895 308,5 Тээвэр (шатахуун) 207 745,5 20 774,6 20 774,6 20 774,6 20 774,6 20 774,6 10 387,3 0,0 10 387,3 20 774,6 20 774,6 20 774,6 20 774,1 Шуудан, холбоо 275 446,1 22 035,7 22 035,7 22 035,7 22 035,7 22 035,7 22 035,7 22 035,7 22 035,7 33 053,5 22 035,7 22 035,7 22 035,6 Цэвэр, бохир ус 1 428 853,1 142 885,4 142 885,4 142 885,4 114 308,2 114 308,2 114 308,2 42 865,6 42 865,6 142 885,4 142 885,4 142 885,4 142 884,9 Дотоод албан томилолт 26 590,5 3 988,5 3 988,5 0,0 0,0 3 988,5 2 659,0 0,0 3 988,5 3 988,5 3 989,0 0,0 0,0 Ном, хэвлэл авах 112 499,6 22 500,0 0,0 22 500,0 0,0 0,0 22 500,0 0,0 0,0 22 500,0 0,0 22 499,6 0,0 Эд хогшил худалдан авах 903 380,4 0,0 0,0 180 676,1 0,0 180 676,1 0,0 0,0 361 352,2 0,0 180 676,0 0,0 0,0 Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс 903 380,4 0,0 0,0 180 676,1 0,0 180 676,1 0,0 0,0 361 352,2 0,0 180 676,0 0,0 0,0 Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 348 227,5 69 645,6 0,0 0,0 69 645,6 0,0 69 645,6 0,0 69 645,6 52 234,1 0,0 0,0 17 411,0 Хоол 731 131,8 73 113,2 73 113,2 73 113,2 73 113,2 73 113,2 58 490,5 0,0 0,0 87 735,8 73 113,2 73 113,2 73 113,1 Эм 117 558,1 0,0 29 389,5 0,0 29 389,5 0,0 0,0 0,0 29 389,5 0,0 0,0 29 389,6 0,0 Урсгал засвар 838 228,8 0,0 0,0 0,0 340,2 1 700,9 251 468,6 251 468,6 332 570,2 680,3 0,0 0,0 0,0 Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 264 799,6 26 479,9 26 479,9 26 479,9 26 479,9 26 479,9 0,0 0,0 26 479,9 26 479,9 26 479,9 26 479,9 26 480,5 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 94 763,9 18 952,7 9 476,4 0,0 0,0 9 476,4 0,0 0,0 0,0 28 429,2 18 952,7 0,0 9 476,5 Холбооны суваг ашигласны хєлс 147 600,0 22 140,0 22 140,0 14 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 332,0 14 760,0 19 188,0 22 140,0 22 140,0 Сургалт, хурал, зєвлєгєєний зардал 2 829 871,9 286 736,9 282 237,2 282 237,2 282 237,2 282 237,2 0,0 0,0 282 237,2 285 237,2 282 237,2 282 237,2 282 237,4 сургуулилт 2 829 871,9 286 736,9 282 237,2 282 237,2 282 237,2 282 237,2 0,0 0,0 282 237,2 285 237,2 282 237,2 282 237,2 282 237,4 Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр хураамж 116 000,0 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,3 Аудит, зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (дотоод) 116 000,0 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,7 9 666,3 Татаас ба уpсгал шилжїїлэг 13 121 673,1 2 467 633,9 923 240,1 917 549,2 934 621,9 917 549,2 1 183 669,8 0,0 0,0 3 018 767,8 917 549,2 923 543,4 917 548,6 Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 3 946 182,0 1 550 084,7 5 690,9 0,0 17 072,7 0,0 1 183 669,8 0,0 0,0 1 183 669,7 0,0 5 994,2 0,0 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 3 946 182,0 1 550 084,7 5 690,9 0,0 17 072,7 0,0 1 183 669,8 0,0 0,0 1 183 669,7 0,0 5 994,2 0,0 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 3 831 747,5 1 532 699,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 149 524,3 0,0 0,0 1 149 524,2 0,0 0,0 0,0 Шагнал, урамшил 114 434,5 17 385,7 5 690,9 0,0 17 072,7 0,0 34 145,5 0,0 0,0 34 145,5 0,0 5 994,2 0,0 Хїн амын тодорхой бїлэгт їзїїлэх дэмжлэг 9 175 491,1 917 549,2 917 549,2 917 549,2 917 549,2 917 549,2 0,0 0,0 0,0 1 835 098,1 917 549,2 917 549,2 917 548,6 Їдийн цай 9 175 491,1 917 549,2 917 549,2 917 549,2 917 549,2 917 549,2 0,0 0,0 0,0 1 835 098,1 917 549,2 917 549,2 917 548,6 ЗАPДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР : 133 691 910,7 12 261 806,6 12 686 547,1 10 478 924,6 9 730 844,4 18 275 949,7 12 081 133,5 4 194 209,0 5 486 933,6 14 531 939,4 10 644 047,4 10 652 353,1 12 667 222,3 Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 5 361 146,0 1 000 000,0 443 524,3 443 524,3 443 524,3 443 524,3 0,0 0,0 0,0 1 256 475,7 443 524,3 443 524,3 443 524,5 Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 235 577,0 42 197,4 18 197,4 18 197,4 18 197,4 18 197,4 0,0 0,0 0,0 65 997,4 18 197,4 18 197,4 18 197,8 Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих 128 095 187,7 11 083 505,8 12 088 722,0 9 881 099,5 9 133 019,3 17 678 124,6 12 761 650,5 4 874 726,0 6 167 450,6 12 256 742,6 10 046 222,3 10 054 528,0 12 069 396,5 Total page 2 Page 2