SlideShare une entreprise Scribd logo
Ñaáng Cöùu ñoä traàn gian
                                                                    Phaïm Lieân Huøng
 2 «   « « «        « «
               ˆ. «
 4 « ˆ l « « « « ˆ l « ‰ œ l «
             »J   «
                 ˆ »»» »»»
                   œ œ
   Hôi chaäm

l& _ «  ˆ ˆ ˆ « «
     « « « « «  «
==========================l
  « «     ˆ «  ˆ
           «  »» «     » œ
                      »»»
  ˆ
  «
  1. Laïy       Ñaáng     Cöùu      Ñoä     traàn     gian    nhaân       muøa       aân     thaùnh    daâng
  2. Laïy       Ñaáng     Cöùu      Ñoä     traàn     gian      cho      ngöôøi      Coâng     giaùo    aân
  3. Laïy       Ñaáng     Cöùu      Ñoä     traàn     gian    thöông       tình     tha        thöù     loãi


  «     « «  «  «
  4. Laïy       Ñaáng     Cöùu      Ñoä     traàn     gian      cho      toaøn    daân       Chuùa    keát

  « l «
l& ˙
  «  «
    ˆ.
    « «
     «
     ˆ
     « «
      «
      « « « l « l «.
       ˆ
       « «
        ˆ  ˙
          «  ˆ
            «
==========================
      «
      ˆ
              «
              «
              «
              ˆ
               »»»œ
                » œ l ˙ lœ ‰ ”
                 »»» »»» »»»
  traøn     ban      cho      toaøn     nhaân        theá   ôn     hieäp    nhaát       bình     an.
  caàn     canh      taân      vaø        saùm       hoái   xaây    hieâp    nhaát       bình     an.
  laàm      Cho      taâm     hoàn      thanh       thoaùt   vui     hieäp    nhaát       bình     an.


       « «          «   «                 « ˆ « «
                                      «. « ˆ «
                                      ˆ « « «
  ñoøan     chung     xaây     tình        thaân      aùi   cho     ñôøi     maõi        bình     an.

   «    « «
       ˆ. «
       « «     «
             «     «   «.
                     ˆ
                     «           «
                                 j «. œ « «
                                 «
l&  « l « ˆ
   ˆ
   j
   «    ˆ. ˆ
==========================
             «
             ˆ
             «
             ˆ     ˆ
                  «
                  « l œ
                  ˆ
                  «   »»»
                         œ
                         »»   œ
                             »»»  ˆ
                                 «     œ « « « l
                                    l »»»     « ˆ
                                          »»» « «
                                            ˆ ˆ =
                      »   »
                           «   «.
                « «
  Bình an   cho   ngöôøi thieän  chí.  (bình  an)   Bình   an cho caùc daân

   «.
   «
   ˆ
   «       œ ˆ
          »»» «
             «
             « l ˆ.
             j
========================== l
l & »»»œ »»»œ
                « «»«œ «
                «
                »œ. »» ˆ   «
                       ˆ
                       «
                       ˆ
                       «   « l «
                           «
                           ˆ
                           «
                           «
                           ˆ
                              ˆ
                              «
                              »œ
                               »»   »»»œ   œ
                                        »»»    «
                                             «=
                                             j
                                             ˆ
                                             «
                 »»
  «. «  « «  «   «
  toäc     (bình   an)      bình        an      cho    toaøn   theá   giôùi,       (bình        an)     bình

  «
  «.ˆ «
    « ˆ «
      «
      ˆ «  «   «
             «
  »œ »»»œ «
      «
      «
      ˆ ˆ
       «
       «
       ˆ
       «
         ˙
         « œ l
             ˆ
             «
             «
l& »»     l œ
         »» »»»
==========================
             ˆ
             « =”
          »
      an       xuoáng           cho         moïi       ngöôøi.           (moãi         ngöôøi)

Contenu connexe

Tendances

A bela e a fera solo - violino (2)
A bela e a fera  solo - violino (2)A bela e a fera  solo - violino (2)
A bela e a fera solo - violino (2)
Eliseu Oliveira
 
Caminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orquCaminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orqu
Bela Bartok Escola Música
 
35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente
Celso Nery
 
Over the rainbow
Over the rainbowOver the rainbow
Over the rainbow
roseandreia
 
Carlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partituraCarlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Simon43
 
Ubi caritas et amor (ola gjeilo) baixo
Ubi caritas et amor (ola gjeilo)  baixoUbi caritas et amor (ola gjeilo)  baixo
Ubi caritas et amor (ola gjeilo) baixo
corocantabille
 
Ubi caritas et amor (ola gjeilo) tenor
Ubi caritas et amor (ola gjeilo)  tenorUbi caritas et amor (ola gjeilo)  tenor
Ubi caritas et amor (ola gjeilo) tenor
corocantabille
 
Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1 Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1
Eduardo casacio
 

Tendances (15)

A bela e a fera solo - violino (2)
A bela e a fera  solo - violino (2)A bela e a fera  solo - violino (2)
A bela e a fera solo - violino (2)
 
Caminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orquCaminharei este cam solo orqu
Caminharei este cam solo orqu
 
Jesus me deu salvação
Jesus me deu salvaçãoJesus me deu salvação
Jesus me deu salvação
 
35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente
 
Felizdia
FelizdiaFelizdia
Felizdia
 
Handel minueto grade
Handel minueto gradeHandel minueto grade
Handel minueto grade
 
Over the rainbow
Over the rainbowOver the rainbow
Over the rainbow
 
Carlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partituraCarlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partitura
 
Entao é natal
Entao é natalEntao é natal
Entao é natal
 
The simpsons pdf
The simpsons pdfThe simpsons pdf
The simpsons pdf
 
Ubi caritas et amor (ola gjeilo) baixo
Ubi caritas et amor (ola gjeilo)  baixoUbi caritas et amor (ola gjeilo)  baixo
Ubi caritas et amor (ola gjeilo) baixo
 
Bach invenção
Bach  invençãoBach  invenção
Bach invenção
 
Ubi caritas et amor (ola gjeilo) tenor
Ubi caritas et amor (ola gjeilo)  tenorUbi caritas et amor (ola gjeilo)  tenor
Ubi caritas et amor (ola gjeilo) tenor
 
Ele Vive
Ele ViveEle Vive
Ele Vive
 
Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1 Handell bourré flauta 1
Handell bourré flauta 1
 

En vedette

Cam crisis plan flyer
Cam crisis plan flyerCam crisis plan flyer
Impacto de la usabilidad en paginas web
Impacto de la usabilidad en paginas webImpacto de la usabilidad en paginas web
Impacto de la usabilidad en paginas web
beatdown55
 
Carey Benson Kamelesky Biography
Carey Benson Kamelesky BiographyCarey Benson Kamelesky Biography
Carey Benson Kamelesky Biography
NobleWealthManagement
 
Mision
MisionMision
Mision
karensaenz91
 
Dallas 2012 Analysis
Dallas 2012 AnalysisDallas 2012 Analysis
Dallas 2012 Analysis
sophiecharles
 
Los mapas mentales y conceptuales reseña.
Los mapas mentales y conceptuales reseña.Los mapas mentales y conceptuales reseña.
Los mapas mentales y conceptuales reseña.
monserratlopezpro
 
Michael Schneider Biography
Michael Schneider BiographyMichael Schneider Biography
Michael Schneider Biography
NobleWealthManagement
 
Rgb led'li dekoratif aydınlatma
Rgb led'li dekoratif aydınlatmaRgb led'li dekoratif aydınlatma
Rgb led'li dekoratif aydınlatma
Proje Okulu
 
Soziales Praktikum in La Paz - Bolivien
Soziales Praktikum in La Paz - BolivienSoziales Praktikum in La Paz - Bolivien
Soziales Praktikum in La Paz - Bolivien
viSozial
 
Apresentação1 mf
Apresentação1 mfApresentação1 mf
Apresentação1 mf
martafigueiredo13
 
1314189138355
13141891383551314189138355
1314189138355
wemerson sousa
 
Letpp aguardando retirada-29-09-11
Letpp aguardando retirada-29-09-11Letpp aguardando retirada-29-09-11
Letpp aguardando retirada-29-09-11
streetshakaw
 
Hojas de vida y cartas
Hojas de vida y cartas Hojas de vida y cartas
Hojas de vida y cartas
YusdinyMarcelaCobos
 
Características de computadores de acuerdo a la carrera a seguir
Características de computadores de acuerdo a la carrera a seguirCaracterísticas de computadores de acuerdo a la carrera a seguir
Características de computadores de acuerdo a la carrera a seguir
Edison Proaño
 
Termoelektrik jeneratör
Termoelektrik jeneratörTermoelektrik jeneratör
Termoelektrik jeneratör
Proje Okulu
 
Production call sheet
Production call sheetProduction call sheet
Production call sheet
hanniehxxx
 
Ficha inscripción Seminario "Municipios para todas las personas"
Ficha inscripción Seminario "Municipios para todas las personas"Ficha inscripción Seminario "Municipios para todas las personas"
Ficha inscripción Seminario "Municipios para todas las personas"
FundacionAccede
 
Telefonla uzaktan cihaz kontrolü
Telefonla uzaktan cihaz kontrolüTelefonla uzaktan cihaz kontrolü
Telefonla uzaktan cihaz kontrolü
Proje Okulu
 

En vedette (20)

Cam crisis plan flyer
Cam crisis plan flyerCam crisis plan flyer
Cam crisis plan flyer
 
Impacto de la usabilidad en paginas web
Impacto de la usabilidad en paginas webImpacto de la usabilidad en paginas web
Impacto de la usabilidad en paginas web
 
Carey Benson Kamelesky Biography
Carey Benson Kamelesky BiographyCarey Benson Kamelesky Biography
Carey Benson Kamelesky Biography
 
Mision
MisionMision
Mision
 
Dallas 2012 Analysis
Dallas 2012 AnalysisDallas 2012 Analysis
Dallas 2012 Analysis
 
Los mapas mentales y conceptuales reseña.
Los mapas mentales y conceptuales reseña.Los mapas mentales y conceptuales reseña.
Los mapas mentales y conceptuales reseña.
 
Elektronik org
Elektronik orgElektronik org
Elektronik org
 
Mapa mental
Mapa mentalMapa mental
Mapa mental
 
Michael Schneider Biography
Michael Schneider BiographyMichael Schneider Biography
Michael Schneider Biography
 
Rgb led'li dekoratif aydınlatma
Rgb led'li dekoratif aydınlatmaRgb led'li dekoratif aydınlatma
Rgb led'li dekoratif aydınlatma
 
Soziales Praktikum in La Paz - Bolivien
Soziales Praktikum in La Paz - BolivienSoziales Praktikum in La Paz - Bolivien
Soziales Praktikum in La Paz - Bolivien
 
Apresentação1 mf
Apresentação1 mfApresentação1 mf
Apresentação1 mf
 
1314189138355
13141891383551314189138355
1314189138355
 
Letpp aguardando retirada-29-09-11
Letpp aguardando retirada-29-09-11Letpp aguardando retirada-29-09-11
Letpp aguardando retirada-29-09-11
 
Hojas de vida y cartas
Hojas de vida y cartas Hojas de vida y cartas
Hojas de vida y cartas
 
Características de computadores de acuerdo a la carrera a seguir
Características de computadores de acuerdo a la carrera a seguirCaracterísticas de computadores de acuerdo a la carrera a seguir
Características de computadores de acuerdo a la carrera a seguir
 
Termoelektrik jeneratör
Termoelektrik jeneratörTermoelektrik jeneratör
Termoelektrik jeneratör
 
Production call sheet
Production call sheetProduction call sheet
Production call sheet
 
Ficha inscripción Seminario "Municipios para todas las personas"
Ficha inscripción Seminario "Municipios para todas las personas"Ficha inscripción Seminario "Municipios para todas las personas"
Ficha inscripción Seminario "Municipios para todas las personas"
 
Telefonla uzaktan cihaz kontrolü
Telefonla uzaktan cihaz kontrolüTelefonla uzaktan cihaz kontrolü
Telefonla uzaktan cihaz kontrolü
 

Similaire à Dangcuudotrangian

Colección música galega o pentafol
Colección música galega o pentafolColección música galega o pentafol
Colección música galega o pentafol
Manuel B. Novo
 
Anderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicatoAnderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicato
maxnik13
 
Cangombê - Kaio Sales
Cangombê - Kaio SalesCangombê - Kaio Sales
Cangombê - Kaio Sales
grupopercussion
 
Bach bwv 1068 air
Bach bwv 1068 airBach bwv 1068 air
Bach bwv 1068 air
alexalabart
 
Nunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmoNunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmo
roseandreia
 
Hino nacional clarinete
Hino nacional clarineteHino nacional clarinete
Hino nacional clarinete
phclarinete
 
Hino do corinhians melodia
Hino do corinhians  melodiaHino do corinhians  melodia
Hino do corinhians melodia
Eliseu Oliveira
 
Somebody that U used to know
Somebody that U used to knowSomebody that U used to know
Somebody that U used to know
Enrique Oliver
 
Az eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocalAz eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocal
Somogyi Tamás
 
Marzoléu (márcio)
Marzoléu (márcio)Marzoléu (márcio)
Marzoléu (márcio)
rickybass
 
Siyahamba partitura
Siyahamba partituraSiyahamba partitura
Siyahamba partitura
Nilce Bravo
 

Similaire à Dangcuudotrangian (20)

Filho da Luz
Filho da LuzFilho da Luz
Filho da Luz
 
Soldado Fiel
Soldado FielSoldado Fiel
Soldado Fiel
 
Aleluia Ele Vem
Aleluia Ele VemAleluia Ele Vem
Aleluia Ele Vem
 
Colección música galega o pentafol
Colección música galega o pentafolColección música galega o pentafol
Colección música galega o pentafol
 
Anderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicatoAnderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicato
 
Cangombê - Kaio Sales
Cangombê - Kaio SalesCangombê - Kaio Sales
Cangombê - Kaio Sales
 
Bach bwv 1068 air
Bach bwv 1068 airBach bwv 1068 air
Bach bwv 1068 air
 
Nunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmoNunca mais serei o mesmo
Nunca mais serei o mesmo
 
Oh happy day
Oh happy dayOh happy day
Oh happy day
 
Hino nacional clarinete
Hino nacional clarineteHino nacional clarinete
Hino nacional clarinete
 
Pescador
PescadorPescador
Pescador
 
Hino do corinhians melodia
Hino do corinhians  melodiaHino do corinhians  melodia
Hino do corinhians melodia
 
João carreteiro2
João carreteiro2João carreteiro2
João carreteiro2
 
Somebody that U used to know
Somebody that U used to knowSomebody that U used to know
Somebody that U used to know
 
Az eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocalAz eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocal
 
Marzoléu (márcio)
Marzoléu (márcio)Marzoléu (márcio)
Marzoléu (márcio)
 
Rei do Universo
Rei do UniversoRei do Universo
Rei do Universo
 
Rei do universo
Rei do universoRei do universo
Rei do universo
 
Seu grande amor
Seu grande amorSeu grande amor
Seu grande amor
 
Siyahamba partitura
Siyahamba partituraSiyahamba partitura
Siyahamba partitura
 

Plus de Peter Hoang Nguyen

Nuoc thai cao su qui trinh xử lý
Nuoc thai cao su qui trinh xử lýNuoc thai cao su qui trinh xử lý
Nuoc thai cao su qui trinh xử lý
Peter Hoang Nguyen
 
Lich thi nghiem xu ly nuoc thai khoa 08 dmt 08dsh.cohoa
Lich thi nghiem xu ly nuoc thai khoa 08 dmt  08dsh.cohoaLich thi nghiem xu ly nuoc thai khoa 08 dmt  08dsh.cohoa
Lich thi nghiem xu ly nuoc thai khoa 08 dmt 08dsh.cohoa
Peter Hoang Nguyen
 
đạO thiên chúa hay đạo công giáo
đạO thiên chúa hay đạo công giáođạO thiên chúa hay đạo công giáo
đạO thiên chúa hay đạo công giáo
Peter Hoang Nguyen
 
Chúa giêsu đi trên mặt nước
Chúa giêsu đi trên mặt nướcChúa giêsu đi trên mặt nước
Chúa giêsu đi trên mặt nước
Peter Hoang Nguyen
 
Kiemnghiemthucpham blogspot_com_huongdanhoanghiem_split_7_8286
 Kiemnghiemthucpham blogspot_com_huongdanhoanghiem_split_7_8286 Kiemnghiemthucpham blogspot_com_huongdanhoanghiem_split_7_8286
Kiemnghiemthucpham blogspot_com_huongdanhoanghiem_split_7_8286
Peter Hoang Nguyen
 

Plus de Peter Hoang Nguyen (8)

Nuoc thai cao su qui trinh xử lý
Nuoc thai cao su qui trinh xử lýNuoc thai cao su qui trinh xử lý
Nuoc thai cao su qui trinh xử lý
 
Lich thi nghiem xu ly nuoc thai khoa 08 dmt 08dsh.cohoa
Lich thi nghiem xu ly nuoc thai khoa 08 dmt  08dsh.cohoaLich thi nghiem xu ly nuoc thai khoa 08 dmt  08dsh.cohoa
Lich thi nghiem xu ly nuoc thai khoa 08 dmt 08dsh.cohoa
 
đạO thiên chúa hay đạo công giáo
đạO thiên chúa hay đạo công giáođạO thiên chúa hay đạo công giáo
đạO thiên chúa hay đạo công giáo
 
Dan so tb 2035
Dan so tb 2035Dan so tb 2035
Dan so tb 2035
 
Chúa giêsu đi trên mặt nước
Chúa giêsu đi trên mặt nướcChúa giêsu đi trên mặt nước
Chúa giêsu đi trên mặt nước
 
28897829 bai-3-jartest
28897829 bai-3-jartest28897829 bai-3-jartest
28897829 bai-3-jartest
 
Kiemnghiemthucpham blogspot_com_huongdanhoanghiem_split_7_8286
 Kiemnghiemthucpham blogspot_com_huongdanhoanghiem_split_7_8286 Kiemnghiemthucpham blogspot_com_huongdanhoanghiem_split_7_8286
Kiemnghiemthucpham blogspot_com_huongdanhoanghiem_split_7_8286
 
Long biet on
Long biet onLong biet on
Long biet on
 

Dangcuudotrangian

 • 1. Ñaáng Cöùu ñoä traàn gian Phaïm Lieân Huøng 2 « « « « « « ˆ. « 4 « ˆ l « « « « ˆ l « ‰ œ l « »J « ˆ »»» »»» œ œ Hôi chaäm l& _ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ==========================l « « ˆ « ˆ « »» « » œ »»» ˆ « 1. Laïy Ñaáng Cöùu Ñoä traàn gian nhaân muøa aân thaùnh daâng 2. Laïy Ñaáng Cöùu Ñoä traàn gian cho ngöôøi Coâng giaùo aân 3. Laïy Ñaáng Cöùu Ñoä traàn gian thöông tình tha thöù loãi « « « « « 4. Laïy Ñaáng Cöùu Ñoä traàn gian cho toaøn daân Chuùa keát « l « l& ˙ « « ˆ. « « « ˆ « « « « « « l « l «. ˆ « « ˆ ˙ « ˆ « ========================== « ˆ « « « ˆ »»»œ » œ l ˙ lœ ‰ ” »»» »»» »»» traøn ban cho toaøn nhaân theá ôn hieäp nhaát bình an. caàn canh taân vaø saùm hoái xaây hieâp nhaát bình an. laàm Cho taâm hoàn thanh thoaùt vui hieäp nhaát bình an. « « « « « ˆ « « «. « ˆ « ˆ « « « ñoøan chung xaây tình thaân aùi cho ñôøi maõi bình an. « « « ˆ. « « « « « « «. ˆ « « j «. œ « « « l& « l « ˆ ˆ j « ˆ. ˆ ========================== « ˆ « ˆ ˆ « « l œ ˆ « »»» œ »» œ »»» ˆ « œ « « « l l »»» « ˆ »»» « « ˆ ˆ = » » « «. « « Bình an cho ngöôøi thieän chí. (bình an) Bình an cho caùc daân «. « ˆ « œ ˆ »»» « « « l ˆ. j ========================== l l & »»»œ »»»œ « «»«œ « « »œ. »» ˆ « ˆ « ˆ « « l « « ˆ « « ˆ ˆ « »œ »» »»»œ œ »»» « «= j ˆ « »» «. « « « « « toäc (bình an) bình an cho toaøn theá giôùi, (bình an) bình « «.ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « »œ »»»œ « « « ˆ ˆ « « ˆ « ˙ « œ l ˆ « « l& »» l œ »» »»» ========================== ˆ « =” » an xuoáng cho moïi ngöôøi. (moãi ngöôøi)