SlideShare une entreprise Scribd logo
TRƯỜNG THCS ………………………………………..
Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I Đại số 7
Điểm Lời phê
Câu 1 : (2đ ) Điền kí hiệu ( ; ;∈ ∉ ⊂ ) thích hợp vào ô vuông và số thích hợp vào chỗ trống (. . . . .) .
1,5076…. Q ; 21 Z ;
1
5
Q ; N Z ; 0,1)2
. 100 = . . . . . ; .......... 5=
72,996 ≈ . . . . . . . ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) ;
4
1
3
 
 ÷
 
. 34
= . . . . . . .
Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông .
a . Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ
b .
10 810
2
8
8 8
2
4 4
−
 
= = ÷
 
c. Nếu a và b cùng dấu thì 0
a
b
>
d.
1 1
5 1000
− >
Câu 3 : (1đ ) Khoanh tròn câu đúng . Biết an
. a2
bằng :
a. an – 2
b. an
c. an + 2
d. a2n
Câu 4 : (2đ ) a. Tìm x , biết :
5 7
3 3
.
4 4
x
   
= ÷  ÷
   
b. Tìm hai số x , y , z biết :
3 2 5
x y z
= = và x – y + z = – 10,2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5 : (2đ ) Thực hiện phép tính ( có thể tính hợp lý )
a .
2 1 3
.
5 5 4
 
+ − ÷
 
b . 1 :
2
2 3
3 4
 
− ÷
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 6 : (1đ ) Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây . Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là
5
3
và lớp 7A nhiều hơn lớp 7B là 40 cây . Tính số cây mỗi lớp đã trồng .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRƯỜNG THCS …………………..
Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I Đại số 7
Điểm Lời phê
Câu 1 : (2đ ) Điền kí hiệu ( ; ;∈ ∉ ⊂ ) thích hợp vào ô vuông và số thích hợp vào chỗ trống (. . . . .) .
2,3 R ; 2,5 I ;
1
5
Q ; N R ; 0,75 : ( – 0,5) = . . . . .
102
. 10 = . . . . . . ; (. . . . . .) : 6 = 7 : 3 ;
3
3
10
 
− ÷
 
. 103
= . . . . . . .
Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông .
a . Nếu ( 0, 0)
a c
b d
b d
< > > thì ad < bc
b . Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm
c. ( 0,75)3
: (0,75) = ( 0,75)2
d. Số 0 là số hữu tỉ dương
Câu 3 : (1đ ) Khoanh tròn câu đúng . 36
: 32
bằng :
a. 38
b. 14
c. 312
d. 34
Câu 4 : (2đ ) a. Tìm x , biết : 0,427 – x = 1,634
b. Tìm hai số x , y biết :
5 2
x y
=
− −
và x – y = – 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5 : (2đ ) Thực hiện phép tính ( có thể tính hợp lý )
a .
2 7 1
.
5 8 5
 
− − ÷
 
b . 3 .
3
1 1
3 3
 
− + ÷
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 6 : (1đ ) Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B , biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 3 HS và tỉ số HS của hai lớp
là
14
15
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRƯỜNG THCS ………………………………….
Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I Đại số 7
Điểm Lời phê
Câu 1 : (2đ ) Điền kí hiệu ( ; ;∈ ∉ ⊂ ) thích hợp vào ô vuông và số thích hợp vào chỗ trống (. . . . .) .
3,1416…. Z ; 91 N ; 13 R ; Z Q ; ( – 5) . ( – 1,3) = . . . . .
0,72 – 4,52 = . . . . ; 213,5 ≈ . . . . . . . . (tròn đơn vị ) ; (2,5)2
. 4 = . . . . . . .
Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông .
a . Số tự nhiên lớn hơn số hữu tỉ âm
b . Nếu x – y = z thì x = z – y
c. Nếu a và b cùng dấu thì 0
a
b
<
d.
267 1347
268 1343
−
>
−
Câu 3 : (1đ ) Khoanh tròn câu đúng . Biết 22
. 24
. 23
bằng :
a. 29
b. 49
c. 89
d. 224
Câu 4 : (2đ ) a. Tìm x , biết :
2,4
x
=
5,4
13,5
b. Tìm hai số x , y biết :
4 9
x y
= và x + y = 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5 : (2đ ) Thực hiện phép tính ( có thể tính hợp lý )
a .
3 1 3 1
.26 .44
4 5 4 5
− b . 2 – 1,8 : ( – 0,75 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 6 : (1đ ) Tìm diện tích một hình chữ nhật , biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng
2
3
và chu vi bằng
20 mét .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRƯỜNG THCS ………………………………….
Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I- Đại số 7
Điểm Lời phê
A. Phần trắc nghiệm : (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu đúng :
1. Các số 0,75 ;
4
3
;
8
6
−
−
;
100
75
được biểu diễn bởi :
A. Bốn điểm trên trục số B. Hai điểm trên trục số
C. Ba điểm trên trục số D. Một điểm duy nhất trên trục số
2. Kết quả của phép tính
16
5
8
1 −
+
−
là :
A.
24
6−
B.
16
6−
C.
16
7−
D.
16
7
3. Giá trị x trong phép tính x . 0,25 =
4
3
+ 0,25 là :
A.
4
3
B. 4 C. 0,5 D.
4
1
4. Số (-5)2
có căn bậc hai là
A. 55 2
=− )( B. 55 2
−=− )( C. Số (-5)2
không có căn bậc hai D. 525 = và 525 −=−
B. Phần tự luận :
1. (3 điểm) Tìm x biết :
a.
12
11
− x + 0,25 =
6
5
b.
3
2
2
1
6
1
=++x c.
729
1
3
1
=





x
d.
3
2
2 : x = 1
9
7
: 0,2
2. (2 điểm) Một đám đất hình chữ nhật có chu vi 30m. Tỉ số giữa hai cạnh bằng
2
1
. Tìm diện tích đám đất
hình chữ nhật.
3. (1 điểm) Cho b2
= ac. Chứng minh rằng
c
a
cb
ba
=
+
+
22
22
.

Contenu connexe

Tendances

Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...
Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...
Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...
NAP Events
 
Climate risks and vulnerabilities in the less than 2C world
Climate risks and vulnerabilities in the less than 2C worldClimate risks and vulnerabilities in the less than 2C world
Climate risks and vulnerabilities in the less than 2C world
NAP Events
 
What does the Paris climate agreement mean for Finland and the European Union?
What does the Paris climate agreement mean for Finland and the European Union?What does the Paris climate agreement mean for Finland and the European Union?
What does the Paris climate agreement mean for Finland and the European Union?
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
margotcoeurjoly
 
Hoja de anotaciones: Sector terciario
Hoja de anotaciones: Sector terciarioHoja de anotaciones: Sector terciario
Hoja de anotaciones: Sector terciario
José Monllor Valentín
 
Engage Mobile Consumers in the Moment
Engage Mobile Consumers in the MomentEngage Mobile Consumers in the Moment
Engage Mobile Consumers in the MomentVivastream
 
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdfTous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
Félicien Kadima
 
Chorégraphes : un état des lieux 2015
Chorégraphes : un état des lieux 2015Chorégraphes : un état des lieux 2015
Chorégraphes : un état des lieux 2015
La French Team
 
Building for the future
Building for the futureBuilding for the future
Building for the future
Newsworks
 
Guide pratique sur la recevabilité fr
Guide pratique sur la recevabilité frGuide pratique sur la recevabilité fr
Guide pratique sur la recevabilité fr
JLMB
 
Registro de la practica educativa
Registro de la practica educativaRegistro de la practica educativa
Registro de la practica educativa
Maria Navas Garrido
 

Tendances (12)

Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...
Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...
Climate change scenarios in the context of the less than 2C global temperatur...
 
Climate risks and vulnerabilities in the less than 2C world
Climate risks and vulnerabilities in the less than 2C worldClimate risks and vulnerabilities in the less than 2C world
Climate risks and vulnerabilities in the less than 2C world
 
What does the Paris climate agreement mean for Finland and the European Union?
What does the Paris climate agreement mean for Finland and the European Union?What does the Paris climate agreement mean for Finland and the European Union?
What does the Paris climate agreement mean for Finland and the European Union?
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Ii
IiIi
Ii
 
Hoja de anotaciones: Sector terciario
Hoja de anotaciones: Sector terciarioHoja de anotaciones: Sector terciario
Hoja de anotaciones: Sector terciario
 
Engage Mobile Consumers in the Moment
Engage Mobile Consumers in the MomentEngage Mobile Consumers in the Moment
Engage Mobile Consumers in the Moment
 
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdfTous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
Tous les tests psychotechniques by Eckenschwiller (z-lib.org).pdf
 
Chorégraphes : un état des lieux 2015
Chorégraphes : un état des lieux 2015Chorégraphes : un état des lieux 2015
Chorégraphes : un état des lieux 2015
 
Building for the future
Building for the futureBuilding for the future
Building for the future
 
Guide pratique sur la recevabilité fr
Guide pratique sur la recevabilité frGuide pratique sur la recevabilité fr
Guide pratique sur la recevabilité fr
 
Registro de la practica educativa
Registro de la practica educativaRegistro de la practica educativa
Registro de la practica educativa
 

En vedette

Bo de kiem tra toan 7
Bo de kiem tra toan 7Bo de kiem tra toan 7
Bo de kiem tra toan 7
minhhuong2501
 
2+ years experience in Sofware Testing_devi sai prasad
2+ years experience in Sofware Testing_devi sai prasad2+ years experience in Sofware Testing_devi sai prasad
2+ years experience in Sofware Testing_devi sai prasad
Devi sai prasad katta
 
De thi hoc ky i toan 7 4
De thi hoc ky i toan 7 4De thi hoc ky i toan 7 4
De thi hoc ky i toan 7 4doanhuongdn
 
De thi hoc ky i toan 7 2
De thi hoc ky i toan 7 2De thi hoc ky i toan 7 2
De thi hoc ky i toan 7 2doanhuongdn
 
The amazing homes from monroe township pa
The amazing homes from monroe township paThe amazing homes from monroe township pa
The amazing homes from monroe township pa
Zito Realty Group
 
6 simple vapor_compression_rs
6 simple vapor_compression_rs6 simple vapor_compression_rs
6 simple vapor_compression_rs
mrstrong86
 
Chen flash
Chen flashChen flash
Chen flash
doanhuongdn
 
De thi hoc ky i toan 7 1
De thi hoc ky i toan 7 1De thi hoc ky i toan 7 1
De thi hoc ky i toan 7 1doanhuongdn
 
De cuong on tap hki toan 7
De cuong on tap hki toan 7De cuong on tap hki toan 7
De cuong on tap hki toan 7doanhuongdn
 
Job evaluation
Job evaluationJob evaluation
Job evaluation
Photon Interactive
 
Happy day 
Happy day Happy day 
Happy day 
Photon Interactive
 
Job evaluation methods
Job evaluation methodsJob evaluation methods
Job evaluation methods
Photon Interactive
 

En vedette (14)

Bo de kiem tra toan 7
Bo de kiem tra toan 7Bo de kiem tra toan 7
Bo de kiem tra toan 7
 
2+ years experience in Sofware Testing_devi sai prasad
2+ years experience in Sofware Testing_devi sai prasad2+ years experience in Sofware Testing_devi sai prasad
2+ years experience in Sofware Testing_devi sai prasad
 
De kt hoc ki i
De kt hoc ki iDe kt hoc ki i
De kt hoc ki i
 
De thi hoc ky i toan 7 4
De thi hoc ky i toan 7 4De thi hoc ky i toan 7 4
De thi hoc ky i toan 7 4
 
De thi hoc ky i toan 7 2
De thi hoc ky i toan 7 2De thi hoc ky i toan 7 2
De thi hoc ky i toan 7 2
 
The amazing homes from monroe township pa
The amazing homes from monroe township paThe amazing homes from monroe township pa
The amazing homes from monroe township pa
 
150+de+tin+hoc
150+de+tin+hoc150+de+tin+hoc
150+de+tin+hoc
 
6 simple vapor_compression_rs
6 simple vapor_compression_rs6 simple vapor_compression_rs
6 simple vapor_compression_rs
 
Chen flash
Chen flashChen flash
Chen flash
 
De thi hoc ky i toan 7 1
De thi hoc ky i toan 7 1De thi hoc ky i toan 7 1
De thi hoc ky i toan 7 1
 
De cuong on tap hki toan 7
De cuong on tap hki toan 7De cuong on tap hki toan 7
De cuong on tap hki toan 7
 
Job evaluation
Job evaluationJob evaluation
Job evaluation
 
Happy day 
Happy day Happy day 
Happy day 
 
Job evaluation methods
Job evaluation methodsJob evaluation methods
Job evaluation methods
 

Similaire à De kt chuong i ds 7

devoir de synthèse N1
devoir de synthèse N1devoir de synthèse N1
devoir de synthèse N1
Hichem Kemali
 
devoir de contrôle N°2
devoir de contrôle N°2devoir de contrôle N°2
devoir de contrôle N°2
Hichem Kemali
 
Contested planet june 2010
Contested planet june 2010Contested planet june 2010
Contested planet june 2010Sally Longford
 
Pontinho
PontinhoPontinho
Pontinho
weleslima
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
AdelBelouka
 
Poblacion aborigen prehispanica 11a1
Poblacion aborigen prehispanica 11a1Poblacion aborigen prehispanica 11a1
Poblacion aborigen prehispanica 11a1
Michel Wen
 
Fiche Paris gare du Nord
Fiche Paris gare du NordFiche Paris gare du Nord
Fiche Paris gare du Nord
Albert Train
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
Luciedunglas
 
Fiche Paris gare de Lyon
Fiche Paris gare de LyonFiche Paris gare de Lyon
Fiche Paris gare de Lyon
Albert Train
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
Luciedunglas
 
Uplof
UplofUplof
Uplof
tanusoni89
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
anaisbenassis
 
Fiche Paris gare Montparnasse
Fiche Paris gare MontparnasseFiche Paris gare Montparnasse
Fiche Paris gare Montparnasse
Albert Train
 
Fiche Paris gare de l'Est
Fiche Paris gare de l'EstFiche Paris gare de l'Est
Fiche Paris gare de l'Est
Albert Train
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
manonglrdo
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
angeliqueportales
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
sachazndbn
 

Similaire à De kt chuong i ds 7 (20)

devoir de synthèse N1
devoir de synthèse N1devoir de synthèse N1
devoir de synthèse N1
 
devoir de contrôle N°2
devoir de contrôle N°2devoir de contrôle N°2
devoir de contrôle N°2
 
6 ge01 01_jan 2011
6 ge01 01_jan 20116 ge01 01_jan 2011
6 ge01 01_jan 2011
 
Contested planet june 2010
Contested planet june 2010Contested planet june 2010
Contested planet june 2010
 
Unit 3 - Jun 11
Unit 3 - Jun 11Unit 3 - Jun 11
Unit 3 - Jun 11
 
SAP+Case+Study
SAP+Case+StudySAP+Case+Study
SAP+Case+Study
 
Pontinho
PontinhoPontinho
Pontinho
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Poblacion aborigen prehispanica 11a1
Poblacion aborigen prehispanica 11a1Poblacion aborigen prehispanica 11a1
Poblacion aborigen prehispanica 11a1
 
Fiche Paris gare du Nord
Fiche Paris gare du NordFiche Paris gare du Nord
Fiche Paris gare du Nord
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Fiche Paris gare de Lyon
Fiche Paris gare de LyonFiche Paris gare de Lyon
Fiche Paris gare de Lyon
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Uplof
UplofUplof
Uplof
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Fiche Paris gare Montparnasse
Fiche Paris gare MontparnasseFiche Paris gare Montparnasse
Fiche Paris gare Montparnasse
 
Fiche Paris gare de l'Est
Fiche Paris gare de l'EstFiche Paris gare de l'Est
Fiche Paris gare de l'Est
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 
Normes courriers
Normes courriersNormes courriers
Normes courriers
 

Plus de doanhuongdn

Kiem tra 15phk2dai
Kiem tra 15phk2daiKiem tra 15phk2dai
Kiem tra 15phk2daidoanhuongdn
 
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2doanhuongdn
 
De thi de nghi hki toan 7 5
De thi de nghi hki toan 7 5De thi de nghi hki toan 7 5
De thi de nghi hki toan 7 5doanhuongdn
 
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4doanhuongdn
 
De kt chuong i hh 7
De kt chuong i  hh 7De kt chuong i  hh 7
De kt chuong i hh 7doanhuongdn
 
De kt chuong i hh 7
De kt chuong i  hh 7De kt chuong i  hh 7
De kt chuong i hh 7doanhuongdn
 

Plus de doanhuongdn (6)

Kiem tra 15phk2dai
Kiem tra 15phk2daiKiem tra 15phk2dai
Kiem tra 15phk2dai
 
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2
đề Kiểm tra 15 phúthinhhk2
 
De thi de nghi hki toan 7 5
De thi de nghi hki toan 7 5De thi de nghi hki toan 7 5
De thi de nghi hki toan 7 5
 
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4
De thi de nghi hki 09 10 toan 7-4
 
De kt chuong i hh 7
De kt chuong i  hh 7De kt chuong i  hh 7
De kt chuong i hh 7
 
De kt chuong i hh 7
De kt chuong i  hh 7De kt chuong i  hh 7
De kt chuong i hh 7
 

Dernier

Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024
Friends of African Village Libraries
 
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Billy DEYLORD
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van     Herpen.   pptxIris     van     Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
cristionobedi
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van    Herpen.   pptxIris     van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
M2i Formation
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
BenotGeorges3
 
Iris van Herpen. pptx
Iris      van    Herpen.   pptxIris      van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 

Dernier (8)

Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024Burkina Faso library newsletter May 2024
Burkina Faso library newsletter May 2024
 
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
Cycle de Formation Théâtrale 2024 / 2025
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van     Herpen.   pptxIris     van     Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
Formation Intelligence Artificielle pour dirigeants- IT6-DIGITALIX 24_opt OK_...
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van    Herpen.   pptxIris     van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
Formation M2i - Onboarding réussi - les clés pour intégrer efficacement vos n...
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 12-06-24
 
Iris van Herpen. pptx
Iris      van    Herpen.   pptxIris      van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 

De kt chuong i ds 7

 • 1. TRƯỜNG THCS ……………………………………….. Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I Đại số 7 Điểm Lời phê Câu 1 : (2đ ) Điền kí hiệu ( ; ;∈ ∉ ⊂ ) thích hợp vào ô vuông và số thích hợp vào chỗ trống (. . . . .) . 1,5076…. Q ; 21 Z ; 1 5 Q ; N Z ; 0,1)2 . 100 = . . . . . ; .......... 5= 72,996 ≈ . . . . . . . ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) ; 4 1 3    ÷   . 34 = . . . . . . . Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông . a . Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ b . 10 810 2 8 8 8 2 4 4 −   = = ÷   c. Nếu a và b cùng dấu thì 0 a b > d. 1 1 5 1000 − > Câu 3 : (1đ ) Khoanh tròn câu đúng . Biết an . a2 bằng : a. an – 2 b. an c. an + 2 d. a2n Câu 4 : (2đ ) a. Tìm x , biết : 5 7 3 3 . 4 4 x     = ÷  ÷     b. Tìm hai số x , y , z biết : 3 2 5 x y z = = và x – y + z = – 10,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 5 : (2đ ) Thực hiện phép tính ( có thể tính hợp lý ) a . 2 1 3 . 5 5 4   + − ÷   b . 1 : 2 2 3 3 4   − ÷   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 6 : (1đ ) Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây . Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 5 3 và lớp 7A nhiều hơn lớp 7B là 40 cây . Tính số cây mỗi lớp đã trồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. TRƯỜNG THCS ………………….. Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I Đại số 7 Điểm Lời phê Câu 1 : (2đ ) Điền kí hiệu ( ; ;∈ ∉ ⊂ ) thích hợp vào ô vuông và số thích hợp vào chỗ trống (. . . . .) . 2,3 R ; 2,5 I ; 1 5 Q ; N R ; 0,75 : ( – 0,5) = . . . . . 102 . 10 = . . . . . . ; (. . . . . .) : 6 = 7 : 3 ; 3 3 10   − ÷   . 103 = . . . . . . . Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông . a . Nếu ( 0, 0) a c b d b d < > > thì ad < bc b . Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm c. ( 0,75)3 : (0,75) = ( 0,75)2 d. Số 0 là số hữu tỉ dương Câu 3 : (1đ ) Khoanh tròn câu đúng . 36 : 32 bằng : a. 38 b. 14 c. 312 d. 34 Câu 4 : (2đ ) a. Tìm x , biết : 0,427 – x = 1,634 b. Tìm hai số x , y biết : 5 2 x y = − − và x – y = – 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 5 : (2đ ) Thực hiện phép tính ( có thể tính hợp lý ) a . 2 7 1 . 5 8 5   − − ÷   b . 3 . 3 1 1 3 3   − + ÷   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 6 : (1đ ) Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B , biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 3 HS và tỉ số HS của hai lớp là 14 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. TRƯỜNG THCS …………………………………. Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I Đại số 7 Điểm Lời phê Câu 1 : (2đ ) Điền kí hiệu ( ; ;∈ ∉ ⊂ ) thích hợp vào ô vuông và số thích hợp vào chỗ trống (. . . . .) . 3,1416…. Z ; 91 N ; 13 R ; Z Q ; ( – 5) . ( – 1,3) = . . . . . 0,72 – 4,52 = . . . . ; 213,5 ≈ . . . . . . . . (tròn đơn vị ) ; (2,5)2 . 4 = . . . . . . . Câu 2 : (2đ ) Điền chữ thích hợp đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông . a . Số tự nhiên lớn hơn số hữu tỉ âm b . Nếu x – y = z thì x = z – y c. Nếu a và b cùng dấu thì 0 a b < d. 267 1347 268 1343 − > − Câu 3 : (1đ ) Khoanh tròn câu đúng . Biết 22 . 24 . 23 bằng : a. 29 b. 49 c. 89 d. 224 Câu 4 : (2đ ) a. Tìm x , biết : 2,4 x = 5,4 13,5 b. Tìm hai số x , y biết : 4 9 x y = và x + y = 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 5 : (2đ ) Thực hiện phép tính ( có thể tính hợp lý ) a . 3 1 3 1 .26 .44 4 5 4 5 − b . 2 – 1,8 : ( – 0,75 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 6 : (1đ ) Tìm diện tích một hình chữ nhật , biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 2 3 và chu vi bằng 20 mét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 4. TRƯỜNG THCS …………………………………. Họ và tên : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp :. . . . . . . . Môn : Chương I- Đại số 7 Điểm Lời phê A. Phần trắc nghiệm : (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu đúng : 1. Các số 0,75 ; 4 3 ; 8 6 − − ; 100 75 được biểu diễn bởi : A. Bốn điểm trên trục số B. Hai điểm trên trục số C. Ba điểm trên trục số D. Một điểm duy nhất trên trục số 2. Kết quả của phép tính 16 5 8 1 − + − là : A. 24 6− B. 16 6− C. 16 7− D. 16 7 3. Giá trị x trong phép tính x . 0,25 = 4 3 + 0,25 là : A. 4 3 B. 4 C. 0,5 D. 4 1 4. Số (-5)2 có căn bậc hai là A. 55 2 =− )( B. 55 2 −=− )( C. Số (-5)2 không có căn bậc hai D. 525 = và 525 −=− B. Phần tự luận : 1. (3 điểm) Tìm x biết : a. 12 11 − x + 0,25 = 6 5 b. 3 2 2 1 6 1 =++x c. 729 1 3 1 =      x d. 3 2 2 : x = 1 9 7 : 0,2 2. (2 điểm) Một đám đất hình chữ nhật có chu vi 30m. Tỉ số giữa hai cạnh bằng 2 1 . Tìm diện tích đám đất hình chữ nhật. 3. (1 điểm) Cho b2 = ac. Chứng minh rằng c a cb ba = + + 22 22 .